ОПРЕДЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, II отделение, IV състав, в закрито заседание на тридесети юни две хиляди и осма година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева като разгледа докладваното от съдията административно дело № 1194 по описа за 2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. АПК във връзка с чл.217, ал.2 от Закона за устройство на територията.

Образувано е по молба на И.Г.Т. и Г.Я.Т. против заповед № 305 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на гуми, разположен в УПИ ХVI-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 47, без разрешение за поставяне, заповед № 306 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на дрехи, разположен в УПИ ХVI-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 47, без разрешение за поставяне, и заповед № 307 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на дрехи, разположен в УПИ ХVI-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 47, без разрешение за поставяне. В молбата се иска да бъде спряно допуснатото предварително изпълнение на оспорените заповеди, издадени на основание чл.57а, ал.З ЗУТ, за да се предотвратят неблагоприятните последици, които биха настъпили при предварителното изпълнение на обжалваните административни актове.

Съдът в настоящия си състав намира искането за допустимо, като направено от страни с правен интерес, които са оспорили законосъобразността на актовете, за което в Административен съд Пловдив има образувани две производства - адм. дело № 1234/2008 г. и адм. дело № 1235/2008 г. Разгледано по същество искането е неоснователно поради следните съображения:

Производството по делото е образувано по жалба срещу акт по чл.217, ал.1, т.П ЗУТ, която не спира изпълнението. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона. Съгласно разпоредбата на чл.217, ал.2 ЗУТ съдът може да спре изпълнението на административните актове по чл.217, ал.1 ЗУТ с изключение на тези по т.2 от същата разпоредба. Тъй като разпоредбата на чл.217, ал.2 ЗУТ е специална и в случая не намира приложение чл.166, ал.З АПК, съдът не е задължен да се произнесе в открито съдебно заседание по особеното искане за спиране на допуснатото по силата на закона (чл.217, ал.1 ЗУТ) предварително изпълнение.

Законът за устройство на територията не е посочил основанията, при които съдът може да спре изпълнението на административния акт. По силата на препращащата норма на чл.213, ал.1 ЗУТ следва да намери приложение общата норма на чл.60, ал.1 АПК, в която са посочени основанията, при които може да се допусне предварително изпълнение на административните актове. По аргумент за противното, за да постанови спиране по реда на чл.217, ал.2 ЗУТ на допуснатото по закон предварително изпълнение на актовете по чл.217, ал.1 ЗУТ съдът следва да установи наличие за жалбоподателя на някои от основанията по чл.60, ал.1 АПК.

Към молбата не са приложени никакви доказателства, нито се сочат конкретни неблагоприятни последици, които биха настъпили при предварител­ното изпълнение на оспорените административни актове. Вярно е, че се касае за заповеди, с които е разпоредено премахване на преместваеми съоръжения, но това не доказва, че евентуалните вреди за жалбоподателите ще бъдат значителни или трудно поправими.

Предвид изложеното, искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение е неоснователно и недоказано и следва да бъде отхвърлено, поради което и на основание чл.217, ал.2 ЗУТ съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 305 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на гуми, разположен в УПИ ХVI-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 47, без разрешение за поставяне, заповед № 306 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на дрехи, разположен в УПИ ХVI-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 47, без разрешение за поставяне, и заповед № 307 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на дрехи, разположен в УПИ ХVI-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитьр Талев" № 47, без разрешение за поставяне.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

Административен съдия: А.Х.