О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ….

 

Град Пловдив, 03 септември 2009 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ІІ отделение, ІV състав, в закрито заседание на трети септември две хиляди и девета година, в състав:

Административен съдия: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 1252 по описа на съда за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на “Аутдоор Медиа Сървис” ЕООД против писмо с изх.№ 1242 от 06.07.2009 г. на директора на Областно пътно управление Пловдив.

Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е недопустима поради следните съображения:

Оспореното писмо няма белезите на индивидуален административен акт, годен да бъде оспорен по съдебен ред. Писмото не съдържа волеизявление, различно от вменените с издаденото разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 910 от 20.03.2008 г. на изпълнителния директор на НАПИ задължения, а именно: заинтересованото лице е длъжно да полага грижи на добър стопанин, да поддържа съоръженията в техническа изправност, мястото около него в добър естетически вид и в безопасно за движението на пътните превозни средства и хората състояние, в противен случай същото ще бъде демонтирано за сметка на инвеститора.

От представената административна преписка е видно, че със заповед № РД-11-302 от 04.06.2009 г. на изпълнителния директор на НАПИ същият е наредил сформирането на регионални комисии, които да извършат проверки на рекламните съоръжения по републиканската пътна мрежа с цел обезопасяване на местата, където са изградени такива, и намаляване на пътно-транспортния травматизъм посредством стоманени предпазни огради, които да се изградят за сметка на собствениците на рекламните съоръжения. С оспореното писмо оспорващото дружество, което е собственик на рекламното съоръжение на автомагистрала “Тракия”, килиметър 106 + 450 – ляво, е уведомено за резултатите от проверката, касаещи собственото му рекламно съоръжение и задължението да монтира стоманена предпазна ограда пред него. Както се каза вече, това задължение на дружеството произтича от издаденото му разрешение за специално ползване на пътя, което предполага осигуряване на безопасност на движението на пътните превозни средства, каквато цел има изграждането на предпазната стоманена ограда. От издаденото разрешение за специално ползване на пътя произтича и задължението на собственика на рекламното съоръжение да понесе всички разходи по неговото обезопасяване, експлоатация и премахване при необходимост.

Ето защо настоящият съдебен състав намира, че оспореното писмо има уведомителен характер. С него не се създават нови и различни права или задължения за оспорващото лице от вече възникналите въз основа на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 910 от 20.03.2008 г. на изпълнителния директор на НАПИ. Наличието на годен за обжалване административен акт е положителна процесуална предпоставка за допустимостта на образуваното съдебно административно производство от категорията на абсолютните, за чието съществуване съдът следи служебно. Липсата му обосновава извод за недопустимост на търсената съдебна защита.

 

 

Водим от гореизложеното Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, на основание чл.159, ал.1 АПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

           

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Аутдоор Медиа Сървис” ЕООД, ЕИК 130976221, със седалище и адрес на управление: град София 1504, ул.”Чаталджа” № 67, против писмо с изх.№ 1242 от 06.07.2009 г. на директора на Областно пътно управление Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1252 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

                                                                       Административен съдия: