П Р О Т О К О Л  № 1840

 

гр. Пловдив, 19.09.2018 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ състав, в публично съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                            ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

Секретар: Д. Й.

Прокурор: ЙОРДАНКА ТИЛОВА 

сложи за разглеждане АД № 1430  по описа за 2018 г.

докладвано от чл. съдия МАРИАНА МИХАЙЛОВА. 

 

На именното повикване в 10.25  часа се явиха:

 

Протестираща страна – ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ,  редовно призована,  се представлява от прокурор Т..

Ответникът – ОБЩИНСКИ СЪНВЕТ ХИСАР, редовно призован, не изпраща представител.

ДОКЛАДВА се молба по факса, с вх. № 17038/17.09.2018 г., от адв. П., с която моли да се даде ход на делото, ако не са налице процесуални пречки.

Съдът констатира, че в изпълнение на изискванията на чл. 181, във връзка с чл.188 АПК,  оспорването е редовно съобщено в брой № 48/08.06.2018 г. на ДВ и е съобщено чрез поставяне на обявление на определено за това място в съда и публикувано в Интернет страницата на ВАС.

 

ДОКЛАДВА се постъпила по делото административна преписка, съгласно писмо с вх. № 16543/05.09.2018 г., съгласно която се представя преписката по приемането на Решение  575, взето с Протокол № 63 на заседание на Общински съвет Хисар, състояло се на 24.07.2018 г. и приетата с него Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета и ограничаване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хисар, съобразно която оспорените разпоредби са преведени в съответствие с протеста на Окръжна прокуратура Пловдив. Докладваната по - горе молба от адв. Попов, същият, предвид обстоятелството, че административния орган е изменил по своя инициатива оспорените разпоредби, моли да се прекрати производството на делото поради отпаднал правен интерес.

ПРОКУРОРЪТ – Оттеглям протеста. Моля да ни присъдите направените разноски.

Съдът, като съобрази волеизявлението на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, счита същото за допустимо и основателно. Съгласно чл. 155, ал. 1 и ал. 3 от АПК, оспорващият може с писмено заявление да оттегли или да се откаже изцяло или отчасти от оспорването до приключване на производството по делото, като оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В случая са налице предпоставките на сочените разпоредби – производството пред Пловдивския административен съд не е приключило и е направено изявление за оттегляне на протеста и същото е направено от страна на протестиращия в изискуемата форма. Налице е едностранно разпореждане с предмета на делото, което е суверенно право на страната, водещо до десезиране на съда от разглеждането на спора по същество.

При това положение, на основание чл. 159, т. 8 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

При посочения изход на спора, на основание чл. 143, ал. 2 от АПК, на протестиращия се дължат сторените разноски по производството, които се констатираха в размер на 20 лв. – заплатена такса за обявление в ДВ.

Изложеното по - горе е пречка за даване ход на делото. Ето защо, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЛАГА към делото постъпилите писмени доказателства с писмо с вх. №  16543/ 05.09. 2018 г. и молба с вх. № 17038/ 17.09. 2018 г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив против разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 6 и чл. 29 от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета и ограничаване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хисар, приета с Решение № 119, взето с протокол № 15/22.05.2012 г. на заседание на Общински съвет Хисар.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1430 по описа за 2018 г. на административен съд – гр. Пловдив.

ОСЪЖДА Общински съвет Хисаря да заплати на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив сторените по делото разноски в размер на 20 лв., представляващи заплатена такса за обявление в ДВ.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7- дневен срок за явилите се страни и в същия срок от съобщението за неявилите се страни.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10.32 часа.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      СЕКРЕТАР: