П Р О Т О К О Л

 

11.06.2019 г.,  гр.  Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, V административен  състав в публично съдебно заседание на единадесети юни две хиляди  и деветнадесета  година, в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                                                            

 

Секретар:  ВЕСЕЛИНКА КОМИТОВА

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

административно  дело № 1137 по описа за  2019  г.,

 

На именното  повикване в 09.58 часа се явиха:

Жалбоподателят „***“ ЕООД – редовно призован, явява се управителя на дружеството лично и адв.г.м., представя пълномощно от днес.

Ответникът КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ – редовно призован, явява се юрк.Н., представя пълномощно от днес.

Контролираща страна ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ – редовно призована, не встъпва в процеса.

АДВ.М. - Считам, че не следва да бъде даван ход делото. Нашето становище е, че делото не е подсъдно на Административен съд- Пловдив. Подробно становището си сме изложили в молбата от 06.06.2019 г., която поддържам изрично. Изрично ЗЕ предвижда специална подсъдност за обжалвания административен акт, които са подсъдни на Административен съд София-град, която делегира общата подсъдност по АПК.

ЮРК.Н. – Считам, че ход на делото не следва да бъде даден. Неправилно е определена месната подсъдност. Делото е подсъдно на Административен съд-София-град. Подробни съображения съм изложил в становището. На нас не ни е дадена възможност да изразим становище и съображения пред АССГ. Жалбата е входирана в Комисията, съответно компетентната преписка е изпратена до АССГ, за което заседание делото е изпратено на Административен съд - Пловдив.

СЪДЪТ, като взе предвид изразените становища от страните, които като цяло счита, че настоящият съд не е компетентен да се произнесе по настоящия правен спор и като взе предвид представената съдебна практика по дело на ВАС № 5484/2019 г., Четвърто отделение, в който по аналогичен случай е прието, че жалбата на друго дружество срещу Решение № СП-1/06.03.2019 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране е подсъдно на Административен съд София-град.

Съдът констатира, че в жалбата на л.5  по делото на АССГ е посочено, че се жали Решение № СП-2/06.03.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, като седалището на настоящия жалбоподател е в гр.Пловдив, както е било и седалището на жалбоподателя по цитираното решение на ВАС в с.Крислово, община Марица, област Пловдив.

Водим от горното, съдът счита, че настоящото съдебно производство не е подсъдно на Пловдивски административен съд, поради което производството следва да се прекрати, а делото да се изпрати за продължаване на съдопроизводствените действия на АССГ.

Водим от горното,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА настоящото съдебно производство по адм.дело № 1137/2019 г. по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

        Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 10.04 часа.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                        СЕКРЕТАР: