П Р О Т О К О Л

 

17.06.2019 г.,  гр.  Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, V административен  състав в публично съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди  и деветнадесета  година, в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                                                            

 

Секретар:  В.К.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

административно  дело № 1140  по описа за  2019  г.,

 

На именното  повикване в 09.00 часа се явиха:

Жалбоподателят  ЕТ „***“ – редовно призован, явява се лично управителят.

Ответникът ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ – редовно призован, не изпраща представител.

Контролираща страна ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ – редовно призована, не изпраща представител.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Да се даде ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА ДЕЛОТО.

Производството е образувано по жалба от К.Д.З., ЕГН ********** с адрес: *** в качеството си на ЕТ „***“ К.З.срещу АУЗ по чл.107, ал.3 от ДОПК № 1164-1 /06.12.2017 г. издаден от Община Съединение.

В жалбата се твърди, че процедурата по връчване не е спазена, поради което жалбоподателят счита, че е уведомен с поканата за доброволно изпълнение на ЧСИ на 15.04.2019 г. Задължението за периода 2011 г. е погасено по давност и АУЗ е незаконосъобразен в частта относно установените задължения за данък недвижими имоти и лихви, тъй като срока по чл.109, ал.1 от ДОПК не е спазен. Срокът по чл.109, ал.1 ДОПК изтича, както следва: за задълженията за 2011г. – на 31.12.2017 г. Относно погасителната давност по чл.171, ал.1 от ДОПК публичните вземания, каквито безспорно са и процесните, се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. Според разпоредбата на чл.28 от ЗМДТ данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в срокове до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

Представя документ от който е видно, че му е предоставена административна услуга, с отбелязване, че не дължи суми към общината.

Прилага : Заявление до кмета, с отбелязване, че „НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ“.

Иска се отмяна на оспорения акт за установяване на задължение. След обездвижване на делото и изпращане на ДТ делото е насрочено в ОЗ.

ДОКЛАДВА се постъпило становище на Община Съединение от 11.06.2019 г. изготвено адв.И.К.– процесуален представител на ответника, с което представя пълната административна преписка по издаване на АУЗ № 1164-1/06.12.2017 г. на Община Съединение, ведно с преписка по депозирано против него възражение и произнасянето на компетентния орган с разпореждане по реда на чл.173 от ДОПК. От приложените към административната преписка доказателства се установява, че депозираните жалби са просрочени, поради което настоящото производство следва да бъде прекратено. Излагат се подробни съображения в този смисъл, като се твърди, че процесния акт за установяване на задължение от 06.12.2017 г. е връчен лично на К.З.на 24.01.2018 г., при условията на отказ на адресата да го получи, който отказ е бил удостоверен с подписа на двама свидетели и се твърди, че срока за обжалване е изтекъл на 07.01.2018 г., поради което жалбата е процесуално недопустима. Освен това се твърди липса на правен интерес от страна на жалбоподателя. Излага се становище, че жалбите са неоснователни по същество.

Органът е приложил административната преписка в цялост, в това число и оспорения акт за установяване на задължение по ДОПК.

ДОКЛАДВА се постъпило становище на К.Д.З. управител на заличеното ЕТ „****Ѝ“ от 14.06.2019 г., с което заявява, че поддържа жалбата срещу АУЗ  по чл.107, ал.3 от ДОПК № 1164-1/06.12.2017 г., но не може да го представи тъй като не притежава същия. Моли да се задължи административния орган да представи АУЗ от 06.12.2017 г. Заявява, че ЕТ „****-К.З.„не съществува като търговец – заличено е в търговския регистър. Предвид характера на задълженията, отнесени към разпоредбата на чл.162, ал.2, т.1 приема, че се касае за публични държавни вземания, доколкото същите са вид задължителни данъци. Давността на публичните задължения, възникнали след 01.01.2006 г., каквито са процесните, е уредена с разпоредбата на чл.171 от ДОПК, според чиято ал.1, публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от първи  януари на годината, следваща година, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. Според ал.2 на същата разпоредба  с изтичането на 10 годишен давностен срок, считано от 01 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, или изпълнението е спряно по искане на длъжника. В конкретния случай давностния срок за дължимите данъци през 2011 г., чийто краен срок на плащане е 31.12.2011 г., съобразно разпоредбата на чл.171, ал.1 от ДОПК.

Моли да се уважи жалбата му и да му се присъдят сторените разноски.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Никой не ме е викал да подписвам такива актове,  това всичко е фалшификат. Гледах едни документи, получил съм писма, но няма мои подписи. Тези трима човека не са идвали да ми дават призовки. Считам, че жалбата е допустима, не е просрочена такава.

Съдът, като взе предвид приложеното становище на Община Съединение, както и приложените писмени доказателства в административната преписка счита, че настоящото съдебно производство следва да се  прекрати като просрочено такова.

Съдът като взе предвид отразеното в разписка от 24.01.2018 г. приложена в административната преписка преди процесния АУЗ, следва да приеме за установено, че на 24.01.2018 г. З. е отказал да получи процесния акт за установяване на задължение, поради което следва да се приеме, че същия се е запознал с него и срока на обжалване е изтекъл на 07.01.2018 г.

Съдът счита, че следва да се прекрати настоящото съдебно производство, като евентуално при отмяна на определението по касационен ред от ВАС, производството би продължило по същество на спора от настоящия докладчик.

Водим от горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 1140/2019 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на жалбоподателя К.Д.З. в качеството си на ЕТ “***“ срещу Акт за установяване на задължение от 06.12.2017 г. на община Съединение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от получаване на съобщението от ответната страна пред ВАС на РБългария.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 09.13 часа.

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                        СЕКРЕТАР: