РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 1015

 

гр. Пловдив, 17 май 2019 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в закрито заседание на седемнадесети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1417 по описа за 2019 год. и взе предвид следното :

Производството по делото е образувано по искова молба предявена от С.И.Д., с ЕГН **********,*** срещу Общински съвет – Пловдив.

В исковата молба е посочено, че за ищецът е налице  „…правен интерес от предявяване на настоящия установителен иск по чл. 108 от ЗС, който е във връзка с чл. 128 АПК – за установяване съществуването на едно административно право каквото е … безспорно учреденото възмездно право на строеж върху обект, получил траен градоустройствен статут“.

Настоящият съдебен състав, след като прецени служебно предпоставките във връзка с подсъдността на заявената от ищеца претенция насочена срещу Общински съвет – Пловдив, намира че същата не му е подсъдна.

В случая е предявен установителен иска за установяване съществуването на едно ограничено вещно право каквото е правото на строеж. Въпросът с принадлежността на вещните права обаче, не е елемент от административно правоотношение, а е предмет на материалноправен спор, разрешаването на който се реализира по общия гражданскоправен ред.

С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че коментираното искане е подсъдно на общия граждански съд и по-конкретно на Окръжен съд – Пловдив, съобразно правилата възведени в разпоредбите на чл. 104, т. 3  от ГПК.

При това положение образуваното пред Пловдивския административен съд производство по посочената искова молба, следва да бъде прекратено поради липса на родова подсъдност като процесуална предпоставка за допустимостта му, а исковата молба следва да бъдат изпратени по компетентност на Окръжен съд Пловдив.

Така мотивиран, на основание чл. 135, ал. 2 АПК, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1417/2019 год. по описа на Пловдивския административен съд.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: