О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 1381

 

 

Град Пловдив, 08 юли 2019 година

        

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, III състав, в закрито заседание на осми юли през две хиляди и деветнадесетата година, в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа административно дело № 1450 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на „Пловдив Финанс“ ЕООД, ЕИК 204247726, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Четвърти януари“ № 28, ет.3, офис № 13, представлявано от Д.С.К., против решение № 151 от 02.05.2019 г., постановено от директора на ТД на НАП – Пловдив.

По делото с молба от 08.07.2019 г. от жалбоподателя е постъпило оттегляне на подадената от него пред съда жалба против оспорването на посоченото решение , въз основа на която е образувано настоящото дело. Иска се прекратяване на производството по делото.

Съдът следва да уважи молбата на жалбоподателя. Предвид постъпилото искане за прекратяване, съдът не следва да се произнася и по въпроса за спиране на изпълнението на заповедта.

По изложените съображения настоящият съдебен състав преценява, че е налице хипотезата по чл.159, т.8 от АПК, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пловдив Финанс“ ЕООД, ЕИК 204247726, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Четвърти януари“ № 28, ет.3, офис № 13, представлявано от Д.С.К., против решение № 151 от 02.05.2019 г., постановено от директора на ТД на НАП – Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1450 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2019 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: