О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…...

 

Град Пловдив, 17 май 2019 година

 

        

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на седемнадесети май две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 1461 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на В.Н.К. против заповед № Рзз-2038 от 24.04.2019 г. на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ и заповед № 1А-16 от 02.05.2019 г. на управителя на „Студентски столове и общежития“ ЕАД София, клон Пловдив.

Съдът намира, че е сезиран с жалба, която не му е подсъдна по правилата на местната подсъдност, защото съгласно чл.133, ал.1 АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат. В случая постоянният адрес на жалбоподателя, видно от справката в НБДН, се намира в с. Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, следователно компетентният съд, който следва да разгледа жалбата против оспорените заповеди и искането за спиране на тяхното изпълнение, тъй като жалбата е нередовна и не е внесена дължимата държавна такса, е Административен съд Кърджали, който е административният съд по постоянния адрес на посочения в актовете адресат.

Затова и на основание чл.135, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1461 по описа на Административен съд Пловдив за 2019 година.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Кърджали.

Определението е окончателно.

 

Административен съдия: