О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№. 1070

гр. Пловдив, 27.05.2019 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                          

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАРИНА МАТЕЕВА

                                                                                         

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1522 по описа за 2019 год., констатира следното:

 

 

 

Производството е образувано по искане на Кмета на Район "Северен", Община Пловдив, за издаване на разрешение за влизане в недвижим имот-обекти/кафе-сладкарница с идентификатор 56784.507.90.2 и апартамент,находящ се в сграда с идентификатор 56784. 507. 90.1/,собственост на П.В.Р.,съгласно НА № 16,том 51,нот.дело № 1922/2002г.,находящи се в ПИ с идентификатор № 56784.507.90,кв.136,северно от Панаирни палати,с административен адрес:гр.***,с цел осъществяване на принудително изпълнение на влязла в сила Заповед 19РД09-60/19.02.2019г. на Кмета на район „Северен“.

Искането е направено от орган по изпълнението по смисъла на чл. 271, ал. 1, т. 1 от АПК, поради което е допустимо.

Разгледано по същество, искането е основателно.

Съобразно чл. 271, ал. 4 от АПК, "Собствениците или обитателите на нежилищни недвижими имоти са длъжни да осигурят свободен достъп в тях на лицата, надлежно натоварени или упълномощени за изпълнението, когато то не може да бъде осъществено по друг начин и когато влизането в такива имоти не е ограничено със закон, при спазване на условията по чл. 272, ал. 2".

Съответно, в  чл. 272, ал. 2 от АПК е предвидено, че "Влизане или оставане в жилище без съгласието на неговия обитател се допуска само с разрешение на съдия от административния съд, издадено по мотивирано искане на изпълнителния орган, въз основа на изпълнителното основание, ако изпълнението не може да бъде осъществено по друг начин. "

Установява се от приложената административна преписка,че в районната администрация са входирани множество заявления  и сигнали от Л.И. и К.И. в качеството им на собственици и живущи на адрес: гр.***,ет.2,за извършено незаконно строителство –изградена незаконна  постройка и преустройства в жилищната кооперация от П.Р..

До П.Р. е  изпратено писмо-уведомление с изх. № 3-9400-19107/21.06.2018г.,че на 27.06.2018г. от 10,00 часа ще бъде извършена проверка на място и по документи в жилищната сграда.

С писмо изх.№ 3-94107/29.06.2018г. от III-то РУ  Полиция при ОД на МВР Пловдив е поискано съдействие поради отказ за достъп до имота от страна на Р. .

От районната администрация е изискано и съдействие от РП Пловдив с писмо изх.№ 3-9400-18967/17.08.2018г.,но достъп до имота не е осъществен .

Последвало е издаване на Заповед 19РД09-60/19.02.2019г. на Кмета на район „Северен“,с която на основание чл.194,ал.1 и ал.3 във връзка с чл.223,ал.5,ал.6 от ЗУТ е наредено на П.В.Р.,в качеството му на собственик съгласно НА № 16,том 51,нот.дело № 1922/2002г., да осигури свободен достъп до собствените му обекти,находящи се в ПИ № 56784.507.90,кв.136,Северно от Панаирни палати,с административен адрес:гр.***на длъжностни лица  отдел „Контрол по строителството при район „Северен“,Община Пловдив.Собственикът е следвало да осигури достъп на 05.03.2019г. в периода от 10,00 часа до 10,30 часа.

Достъп не е осигурен,което се установява от съставения Констативен протокол от 05.03.2019г. от служители при район „Северен“.

Или ,от така установеното е видно несъгласието на адресата на задължението да осигури достъп до имота .

Достъп до имота е нареден с влязла в сила Заповед 19РД09-60/19.02.2019г. на Кмета на район „Северен“, издадена на основание чл. 194, ал. 1 ЗУТ. Липсата на друг начин за изпълнение на тази заповед, освен предвидения в  чл. 272, ал. 2 АПК, следва от самото съдържание на възложеното с нея задължение.

Следователно,съдът намира,че  са осъществени кумулативните предпоставки по  чл. 272, ал. 2 АПК.

Предвид гореизложеното, след като е налице мотивирано искане от органа по изпълнението, направено въз основа на изпълнително основание и изпълнението не може да се извърши по друг начин, освен чрез влизане и оставане в обекти,собственост на П.В.Р., то искането е основателно и следва да бъде уважено.

Водим от горното и на основание  чл. 272, ал. 2 от АПК , Административен съд – Пловдив,Първо отделение,I  състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

РАЗРЕШАВА на Кмета на район "Северен", община Пловдив влизане в недвижим имот -обекти/кафе-сладкарница с идентификатор 56784.507.90.2 и апартамент,находящ се в сграда с идентификатор 56784. 507. 90.1/,собственост на П.В.Р.,съгласно НА № 16,том 51,нот.дело № 1922/2002г.,находящи се в ПИ с идентификатор № 56784.507.90,кв.136,северно от Панаирни палати,с административен адрес:гр. ***,без съгласието на обитателите и собствениците, до извършване на всички действия по принудително изпълнение на Заповед 19РД09-60/19.02.2019г. на Кмета на район „Северен“.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

 

                                            СЪДИЯ: