РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1338

 

гр. Пловдив, 02 юли 2019 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХVІІ състав, в закрито заседание на втори юли през две хиляди и деветнадесета година  в състав:

                                                         

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 1557 по описа за 2019 год. и взе предвид следното :

Производството пред Административен съд Пловдив е образувано по жалба на “ПЛОВДИВ ФИНАНС” ЕООД, ЕИК: 204247726, със седалище и адрес на управление ***представлявано от управителя Д.С.К., срещу Мълчалив отказ за произнасяне по жалба на Директора на ТД на НАП – Пловдив, подадена срещу Отказ за отмяна на обезпечителна мярка наложена с Постановление № С 160016-022-0008439/30.05.2016 г. на С.Б.на длъжност старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив.

Пловдивският административен съд, като обсъди данните по делото намира, че поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в указания от съда срок, същата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено. Съображенията в тази насока са следните:

С разпореждане на съда от 28.05.2019 г., производството по жалбата е оставено без движение с указание в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването, жалбоподателят: да внесе държавна такса в размер на 50 лева, по сметка на Административен съд – Пловдив и в същия срок да представи платежния документ за внесената държавна такса в деловодството на Административен съд – Пловдив. Изрично е посочено, че при неотстраняване на допуснатите нередовности в указания срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

За нередовността на жалбата и съответно действията, които следва да се предприемат за отстраняването им, както и за последиците при неизпълнение на указанията на Съда, е изпратено съобщение на посочения в жалбата адрес. Същото е редовно връчено на 07.06.2019 г. лично на управителя на дружеството.

С молба вх. № 11501/13.06.2019 г. по описа на съда, подадена от управителя на дружеството-жалбоподател, е поискано удължаване на срока за внасяне на депозит с една или две седмици, считано от датата на изтичане на първоначалния.

С разпореждане на съда от 18.06.2019 г. срокът е удължен с една седмица считано до 21.06.2019 г. включително, за което Д.С.К. в качеството й на управител на “ПЛОВДИВ ФИНАНС” ЕООД е уведомена лично на посочения в жалбата телефон.

Срокът за отстраняване нередовностите на жалбата е изтекъл на 21.06.2019 г. включително, като до настоящия момент същите не са отстранени. В тази връзка е извършена проверка на банковите извлечения от транзитната сметка на Административен съд – Пловдив към 01.07.2019 г., включително, за което по делото е направено отбелязване от специалист ТРЗ.

При това положение, Съдът намира, че жалбата като нередовна следва на основание чл. 158, ал. 3 от АПК да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

 

Водим от горното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ПЛОВДИВ ФИНАНС” ЕООД, ЕИК: 204247726, със седалище и адрес на управление ***представлявано от управителя Д.С.К., срещу Мълчалив отказ за произнасяне по жалба на Директора на ТД на НАП – Пловдив, подадена срещу Отказ за отмяна на обезпечителна мярка наложена с Постановление № С 160016-022-0008439/30.05.2016 г. на С.Б.на длъжност старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1557/2019 г. по описа на Пловдивския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: