РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1357

 

 

гр. Пловдив , 05.07.2019 г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ, ХХVI състав,  в закрито съдебно заседание на пети юли, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ КОМСАЛОВА

 

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

                            П. КАСАБОВ

 

като разгледа докладваното от съдия Любомира Несторова КАНД  № 1605  по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „БУЛБОРГ“ АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от П.В.Н., депозирана чрез адвокат Т., против Решение № 770 от 18.04.2019 г. на Районен съд-Пловдив, постановено по АНД № 1831/2019 г.

 Съдът с Разпореждане от 04.06.2019 г. е оставил делото без движение като е дал подробни указания относно конкретизиране на касационните основания, съгласно изискванията на чл. 212, ал.1, т.4 от АПК.

Изрично е указал, че при неизпълнение в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството - прекратено.

Съобщението с указанията на съда е получено от процесуалния представител на жалбоподателя на 10.06.2019 г. В срок не са изправени нередовностите по касационната жалба като и към настоящия момент това не е сторено. 

При това положение, настоящата инстанция намира, че касационната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради неизпълнение на изискванията на чл. 212, ал.1, т.4 от АПК.

Ето защо и на основание чл.213б, ал.2 от АПК, Съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „БУЛБОРГ“ АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от П.В.Н., депозирана чрез адвокат Т., против Решение № 770 от 18.04.2019 г. на Районен съд - Пловдив, постановено по АНД № 1831/2019 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1605/2019 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

2.