Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 2340.

 

гр. Пловдив, 23 ноември 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХ касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и трети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИЧО ДИЧЕВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: Т. КОМСАЛОВА

                                                                                            ЙОРДАН РУСЕВ

 

при секретаря Т.К. и участието на прокурор ИВАН СПИРОВ, като разгледа КНАХД № 2291 по описа на съда за 2015г., докладвано от съдията Й. Русев, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава дванадесета от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Р.Е.Р., ЕГН ********** против Решение № 1746 от 10.06.2015г., постановено по НАХД № 2441/2015г. по описа на Районен съд – Пловдив, VII нак.състав, с което е потвърден Електронен фиш Серия К № 0890600 на ОДМВР – Пловдив, с който на касатора е наложено административно наказание -  глоба в размер на 200 лева, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата / ЗДвП / за извършено нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП. Санкцията е наложена за нарушение извършено на  21.12.2015г. в 00:09 часа на Републикански път  - II-86, км.19+200 /Пловдив-Асеновград/ посока гр.Пловдив.          

         В жалбата се навеждат касационни основания за постановяването на атакуваното решение при неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на решението и постановяването на друго, с което да се отмени обжалваният електронен фиш.  

 Ответникът по касация- ОД на МВР-Пловдив, сектор „ПП“, редовно призован, не взема становище по жалбата.    

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив предлага да се остави в сила обжалваното решение.

Настоящият съдебен състав приема, че  разглежданата касационна жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

При постановяване на обжалваното решение не е допуснато нарушение на материалноправните разпоредби на закона, като същото се явява правилно и законосъобразно.

Обжалваният електронен фиш, издаден за нарушение, установено и заснето със стационарна радарна система за видеонаблюдение, съдържа всички законово установени реквизити - данни за териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на МПС, собственика, на името на когото е регистрирано МПС, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, сметката и мястото на доброволното й плащане, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 ЗДвП. Нормата е специална и дерогира разпоредбите на общия закон - ЗАНН. Бланката - образец на електронния фиш е надлежно утвърдена със заповед на компетентния административен орган и с конкретно посочено съдържание на реквизитите по чл. 189, ал. 4 от закона. Законът не поставя изискване за дата на съставяне на електронния фиш, нито за персонифициране на неговия издател, доколкото е електронен и не се създава от човешка намеса. Обработката касае само разпечатване на фиша на хартиен носител, създаден по електронен път. Ето защо изводите на съда за законосъобразност на електронния фиш са правилни. Описанието на деянието в обстоятелствената част позволява правната му квалификация. От съдържанието е видно, че санкцията е наложена за превишение на разрешената скорост на движение от 60 км/ч, въведена с пътен знак В 26 - нарушение по чл. 21, ал. 2 ЗДвП. В конкретния случай фактите на нарушението са доказани чрез събраните доказателства - приложения към преписката снимков материал, който по силата на чл. 189, ал. 15 ЗДвП, е веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес за датата, точния час на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство и скоростта на движение. Нарушението е установено и заснето със стационарна радарна система, в който случай се издава електронен фиш за налагане на глоба - чл. 189, ал. 4 ЗДвП, която специална норма изключва приложението на реда на Глава Трета, раздел IV от ЗАНН. При определяне размера на наказанието наказващият орган е приложил правилно санкционната норма на чл. 182, ал. 2, т. 5 ЗДвП, налагайки глоба за нарушението по чл. 21, ал.2 ЗДвП в размер на 200 лв. По делото са приложени доказателства за техническата изправност на стационарната радарна система и информация за участъка от пътя с описание на мястото. По делото липсват данни нарушителят като собственик на автомобила, в случай, че друго лице е управлявало автомобила му, да се е възползвал от предоставената му възможност по чл.189, ал.5 от ЗДвП, в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш да представи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство пред директора на ОД МВР-гр.Пловдив.

Наред с горното, съгласно Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. по тълк. д. № 1/2013г. на Общото събрание на колегиите на ВАС, в хипотезата на чл.189, ал.4 от Закона за движението по пътищата, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган. В конкретния случай е безспорно, че процесното нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП е заснето със стационарна камера тип „Multa Radar SD 580” № 00209D32АСЕ1. Няма спор, че според чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. От изложеното следва да се обоснове изводът, че в процесния случай на установено със стационарно техническо средство нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП това изискване е налице и издаденият на основание чл.189, ал.4 от ЗДвП електронен фиш се явява законосъобразен. 

С оглед на изложеното, съдът счита жалбата за неоснователна, а обжалваното решение на Районен съд – Пловдив за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Ето защо Пловдивски адми­ни­ст­ративен съд, ХХ к. състав на основание чл.221 ал.2, предл. първо от АПК:

 

                                            Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ  В СИЛА Решение № 1746 от 10.06.2015г., постановено по НАХД № 2441/2015г. по описа на Районен съд – Пловдив, VII нак.състав.

 Решението е окончателно.

 

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

 

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: