Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1915                                     Гр. Пловдив,               27.09.2018 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Административен съд – гр. Пловдив, XXVI състав, в публично съдебно заседание на осемнадесети септември,през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

ПЕТЪР КАСАБОВ

 

при секретаря МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА и с участието на прокурора ГИНКА ЛАЗАРОВА, като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  КАНД № 2005 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава дванадесета от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН.

Обжалвано е решение на Пловдивски районен съд № 824 от 17.05.2018г., постановено по АНД № 2111/2018г., II н.с., с което е изменено Наказателно постановление № 67/14.03.2018г. издадено от Е.Г.П.на длъжност Началник на регионален отдел „Метрологичен надзор-Южна централна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към ДАМТН, като наложеното на „М.Н.2016“ ЕООД административно наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл.44,т.4 вр. с чл.43,ал.1 от Закона за измерванията, е намалено от 200лв. на 100лв.

Жалбоподателят Държавна агенция за метрологичен и технически надзор моли да се отмени обжалваното решение и да се потвърди наказателното постановление. Излага доводи за неправилност при определянето на по-малък размер на наложеното административно наказание.

Ответникът по касационната жалба М.Н.2016“ ЕООД не дава становище по жалбата.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е основателна.

 

Като се запозна с обжалваното съдебно решение, обсъди наведените касационни основания, Административен съд Пловдив, намира за установено  следното:

 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

 

          За да измени оспорваното наказателно постановление, районният съд е мотивирал, че извършеното нарушение,което е безспорно установено, е първо по ред и за него се  следва наказание в минимален размер.

Органът, касационен жалбоподател, се старае в жалбата си да обоснове, че определеният размер на наказанието е правилен, защото се касае до нарушение с висока степен на обществена опасност.

Всъщност, последното не е и необходимо,защото наложеното с обжалваното НП наказание е в минимален размер и то недопустимо е било намалено от въззивната инстанция,в противоречие с нормата на закона.

Констатираното и неспорно в настоящото касационно производство извършено нарушение е такова по чл.44,т.4 от Закона за измерванията. Правилно приложената санкционна норма е чл.85,ал.2 от същия закон. Според тази норма за нарушения на чл.44, извършени от еднолични търговци или юридически лица,каквото именно е санкционирано лице, следващото се наказание е имуществена санкция в размер от 200лв. до 500лв. Тоест, административното наказание „имуществена санкция“ не може да е в размер по-малък от 200лв.

Като е намалил размера на наказанието под установения минимум, районният съд е нарушил закона,поради което и решението му е неправилно.

Ето защо обжалваното решение ще следва да се отмени и вместо това да се постанови потвърждаване на наказателното постановление.

Водим от горното, Съдът

 

  Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение на Пловдивски районен съд № 824 от 17.05.2018г., постановено по АНД № 2111/2018г., II н.с., с което е изменено Наказателно постановление № 67/14.03.2018г. издадено от Е.Г.П.на длъжност Началник на регионален отдел „Метрологичен надзор-Южна централна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към ДАМТН, като наложеното на „М.Н.2016“ ЕООД административно наказание „имуществена санкция“ за нарушение на чл.44,т.4 вр. с чл.43,ал.1 от Закона за измерванията, е намалено от 200лв. на 100лв., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 67/14.03.2018г. издадено от Е.Г.П.на длъжност Началник на регионален отдел „Метрологичен надзор-Южна централна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към ДАМТН, с което на основание чл.85,ал.2,вр. с ал.1 от Закона за измерванията е  наложено на „М.Н.2016“ ЕООД административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 200 лв. за нарушение на чл.44,т.4 вр. с чл.43,ал.1 от Закона за измерванията.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                           2.