Р Е Ш Е Н И Е

 

№890

 

гр. Пловдив; 18.04.2019г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Административен съд – Пловдив; ІХ гсъстав на  двадесет и седми март  две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                                                        Председател; Велизар Русинов

 

При секретаря Ваня Петкова , като разгледа докладваното от Предесдетел адм.д.№2031/2018г., за да се произнесе,взе предвид следното ;

 

Производството по адм.д.№2031/2018г. ,по описа на  Административен съд – Пловдив е образувано във връзка с Решение № 8734/28.06.2018г. , постановено по адм. дело № 414/2018г., по описа на ВАС, с което е отменено Решение № 1778/24.10.2017г., постановено по адм. дело № 322/2017г.,  по описа на Административен съд Пловдив, ХVІІІ състав и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав, със задължителни указания на ВАС. По жалба на «В. ФЕШЪН 2010» ООД, ЕИК по БУЛСТАТ:***, с адрес: гр. Пловдив, ЖК «Тракия», ***, представлявано от управителите А.Н.К.и Н.А.Я., е оспорен Ревизионен акт /РА/ № Р-16001616001907-091-001/19.10.2016г., издаден от   Началник сектор в ТД на НАП – гр. Пловдив, възложил ревизията  и  главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 29/12.01.2017г. на Директор на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика»/ОДОП/ – гр. Пловдив относно непризнат данъчен кредит в общ размер на102677,01лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на26763,51лв.Твърди се незаконосъобразност  на РА предвид доводи, изложени в жалбата се иска от състава да отмените  обжалвания РА и потвърждаващото го решение, като неправилно. По адм. дело № 322/2017г,. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав е приложена административната преписка. Събрани са всички доказателства от страните в хода на въпросното производство, като към  адм. дело № 322/2017г. съдържащо четири тома е приложено и дело № 414/2018г., по описа на ВАС на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с решението по което делото е върнато за ново разглеждане на настоящия съд. По тежестта на доказване, в изпълнение на  задължителните указания в решението на ВАС, с което делото е върнато за ново разглеждане ,настоящия  став на Съда с определение , е указал  на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест  да установи фактите за последваща  реализация на стоките и използването на процесните стоки и услуги във връзка с осъществяваната от него икономическа дейност  и в този смисъл,че следва жалбоподателя да ангажира , предвид четеното определение по тежестта на доказване, доказателствено искане за допускане на допълнителна задача към вещото лице М.Д. , определение  което видно от приложеното съобщение е получено от жалбоподателя както и от ответника.  С определението по тежестта на доказване е указан срок на страните за ангажиране на доказателства и формулиране на доказателствени искания. Допусната е допълнителна ССЕ,като заключението е прието без възражения от страните в О.С.З.Приета е без възражения от жалбоподателя, административната преписка, ведно с доказателствата по адм. дело № 322/2017г. на Административен съд - Пловдив и по адм. дело № 414/2018г. на ВАС . В съдебните заседания  процесуалния представител на жалбоподателя адв. И.И.М.А. не се явява, чрез писмена молба от 27.03.2018г.,заявява становище ,че няма доказателствени искания;че няма въпроси към вещото лице;моли ,експертизата;/вероятно се има предвид доп.заключение по ССЕ с в.л М.А.Д./да бъде приета;направено е и изрично изявление да бъде даден ход по същество;няма изрично изявление от проц.представител на жалбоподателя,дали се поддържа жалбата. В жалбата ,по която е било образувано адм. дело № 322/2017г,. по описа на Административен съд – Пловдив,се излагат доводи, че процесният ревизионен акт бил незаконосъобразен. Иска се ревизионният акт да бъде отменен в посочената по-горе част.След проведени пет O.С.З.,при четено определение по тежестта на доказване и проявено процесуално бездействие от жалбоподателя,е даден ход на делото по същество.Съдът е предоставил 07 дневен срок на страните  в О.С.З.,състояло се на 27.03.2019г.,за ангажиране на писмени бележки по същество на производството,който е изтекъл ,а  писмена защта е постъпила само от ответника.

Ответникът – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив, чрез процесуалния си представител, иска да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна и недоказана. Пре­тендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Подробни съображения по съществото на спора са изложени в депозирана по делото писмена защита и писмени бележки по  адм. дело № 322/2017г. на Административен съд – Пловдив,както и становище относно касационна жалба на жалбоподателя ,по която е образувано адм. дело № 414/2018г. на ВАС на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.                                                                Административен съд -Пловдив, в настоящия състав, след като пре­цени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото производство до­каза­телства, намира за установено от фак. и правна  страна  следното:Ревизионният акт е обжалван в предвидения за това срок пред контролния орган в структурата на НАП, който с решението си изцяло го е потвърдил. Така постановеният от Директора на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика („ОДОП“) – гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен срок при наличие на правен интерес, налагат извод за нейната процесуална допустимост.По същество жалбата е неооснователна.Със заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № Р-16001616001907-020-001 от 22.03.2016г. на Началник сектор в ТД на НАП – гр. Пловдив, е сложено началото на данъчна ревизия на жалбоподателя, със срок от три месеца, считано от връчването на заповедта, което е станало на 5.04.2016г. Първоначалната ЗВР е изменена със ЗВР за изменение на заповед за възлагане на ревизия №№ Р-16001616001907-020-002/05.07.2016г. и Р-16001616001907-020-003/02.08.2016г.на органа по приходите, възложил ревизията, като срокът за приключване е продължен съответно до 05.08.2016г. и 05.09.2016г. Ревизията обхваща задължения за данък върху добавената стойност за периода от 01.07.2012г. до 31.07.2015г.В хода на ревизионното производство е издаден ревизионен доклад /РД/ № Р-16001616001907-092-001/19.09.2016г., против констатациите в който не е подадено възражение. Въз основа на констатациите в посочения РД е издаден и РА № Р-16001616001907-091-001/19.10.2016г. Ревизионният акт е обжалван по административен ред с жалба вх. № ВхК-5399/07.11.2016г. Всички актове са издадени от снабдени със съответните правомощия за това длъжностни лица, видно от представените Заповед №№ РД-09-391/21.03.2016г.  и РД-09-456/04.04.2016г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, издадени на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗНАП и на основание чл. 112, ал. 2, т. 1 и чл. 113, ал. 3 от ДОПК, с които на определени длъжностни лица от дирекцията е делегирано правомощие да издават заповеди по чл. 119, ал. 2 от ДОПК.  С Решение № 29 от 12.01.2017г., Директор на Дирекция “ОДОП“ – гр. Пловдив е потвърдил издадения срещу дружеството ревизионен акт.  В хода на ревизионното производство са установени следните факти и обстоятелства, довели до определяне на данъчни задължения по ЗДДС, в следствие непризнат данъчен кредит от следните доставчици:„ИСТ – 2010“ ЕООД по 11 бр. фактури от м. 07 - 11.2012г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад с начислен ДДС в общ размер на 18 518,48лв. Предмет на доставките са услуги – ишлеме (по 10 бр. фактури) и стоки по опис.На посоченото дружество е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П-16002616078949-141-001/20.01.2016г. Във връзка с насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ, връчено по реда на чл. 32 от ДОПК, тъй като след две посещения на декларирания адрес за кореспонденция не е открито представляващо лице. Не са представени исканите документи и писмени обяснения. При извършените проверки в информационните масиви на НАП е установено, че доставчикът е дерегистрирано по ЗДДС лице по инициатива на орган по приходите. За ревизирания период е налична следната информация: в регистър „Трудови договори“ има данни за едно наето лице на длъжност продавач – консултант в склад за търговия на едро - ТЕ с други нехранителни стоки за периода 01.04.2010г. – 06.08.2012г. Дейността на дружеството се извършва в обекти: паркинг - гр. Пловдив, склад - гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ - без номер. Има регистрирани фискални устройства в обект за търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети в магазин - склад в гр. Хасково, обект за търговия на едро с други стоки, некласифицирани другаде в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 14 и склад. Процесните фактури с получател „В. ФЕШЪН 2010“ ООД са отразени в дневниците за продажби и в справките - декларации, като 10 бр. фактури са с предмет на доставките услуги по изработка на ишлеме и една фактура – с предмет стоки по опис. Съгласно данните в подадената ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2012г. приходите на дружеството са формирани от дейност търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети. При извършена проверка на данните, подавани на магнитен носител, е установено, че за периода „ИСТ – 2010“ ЕООД е получател на стоки и услуги от лица с рисков профил .С цел установяване реалността на доставката от ревизираното лице също са изискани документи и писмени обяснения относно издадените фактури от „ИСТ–2010“ ЕООД. Представени са по четири от фактурите за ишлеме договори с приемо-предавателни протоколи, фискални касови бонове по част от фактурите, от които се установява, че са издадени от фискално устройство - ФУ на „ИСТ – 2010“ ЕООД, регистрирано в обект за търговия на дребно - ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети магазин – склад в гр. Хасково.След анализ на данните в представените документи е установено, че договорите са съставени с допуснати в тях фактически грешки – за изработка на якета, а за тяхната изработка се предоставя плат за панталони. Приемо - предавателните протоколи са издавани на датите на фактурите, без да са съобразени с договорения срок за изработка. Няма данни за предаване на материалите от възложителя на изпълнителя. Разглежданите услуги по изработка на ишлеме на дрехи са извършвани от „ИСТ – 2010“ ЕООД в качеството му на подизпълнител на „В. ФЕШЪН 2010“ ООД, като същевременно от ревизираното дружество не се представят сключени договори от негова страна като основен изпълнител с трето лице – възложител. Не са представени документи за извършения транспорт на изработените поръчки.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 18 518,48лв., ведно с прилежащите лихви.„БИЛД СЪПОРТ“ ЕООД по 6 бр. фактури от м. 09 и 10.2014г. с начислен  ДДС в общ размер на 3 504лв. Предмет на доставките са услуги и машини.На посоченото дружество е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П-22221016078264-141-001/12.01.2016г. Констатирано е, че дружеството е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на орган по приходите, считано от 14.04.2015г. След изтичане срока за представяне на изисканите документи и писмени обяснения са подадени незаверени и без данни за съставител следните документи: процесните фактури с получател „В. ФЕШЪН 2010“ ООД; договор, протокол, работни карти, дневни финансови отчети, свидетелство за регистриран ЕКАФП; справки декларации по ЗДДС за м. 09,  10 и 11. 2014г.; дневници за продажбите; оборотни ведомости за периода на издадените фактури, хронологии на сметки 702, 703, 453/2, главна книга; договор за наем на складова база; фактури за предходни доставки, с издатели „МЕГА Б“ ЕООД и „СТЕЙНОР ФАКТ“ ЕООД. След анализ на данните в представените документи ревизиращите органи по приходите са направили следните констатации: не са представени доказателства за ресурсна и кадрова обезпеченост за извършване на доставките от доставчика; не са представени пътни листове, товарителници и други съпътстващи документи, доказващи извършването на транспортните услуги; не са представени доказателства за вида на ремонтните работи - къде са извършени, на кой обект, кои лица са участвали в ремонтите.Установено е, че към датата на издадените фактури в дружеството има назначени лица по трудови правоотношения, за които са декларирани, но не са внасяни данъци върху дохода и осигурителни вноски. Не са декларирани данни за търговски обекти и място на извършване на дейността. На доставчика е извършена ревизия по ЗДДС, включително за периода на проверяваните фактури, в която са са установени задължения, които не са погасени. С цел установяване реалността на доставката от жалбоподателя също са изискани документи за обстоятелствата по сключване и реализиране на доставките. В отговор на ИПДПОЗЛ са представени два договора за превоз на товари с твърдо фиксирани цени, без посочен срок, без посочване на вид на превозното средство, без посочване на дестинации; стокови разписки за предаване на шивашки машини; договор за обслужване на климатична техника, сключен между „В. ФЕШЪН 2010“ ООД и „БИЛД СЪПОРТ“ ЕООД за ремонт/поддръжка на 6 бр. климатици, съгласно клаузите в който приемането на свършената работа и остойностяването на услугата е съгласно работни карти (каквито на се представени). Представен е опис на ремонтни работи ДМА - за ремонт на асансьор от 28.11.2014г. Към част от фактурите са прикрепени фискални касови бонове, издадени от ФУ на „БИЛД СЪПОРТ“ ЕООД, регистрирано в обект за търговия на дребно - ТД с други стоки, некласифицирани другаде – офис в гр. София . След анализ на данните в представените документи ревизиращите органи по приходите са приели за установено, че в договорите е посочена фиксирана твърда цена, независимо от спецификата на различните видове услуги. Стоковите разписки за сделките по прехвърляне на собствеността на шевни машини са с място на доставката в гр. София. В представените документи липсват индивидуализиращи машините данни като серийни номера, паспорти, гаранционни карти. Липсват доказателства за извършен транспорт на същите, а от касовите бонове е видно, че те са издадени от обект в гр. София, който не кореспондира с приложения от „БИЛД СЪПОРТ“ ЕООД договор за наем на стругарски цех в с. Яна, област София. Няма представени работни карти за извършените ремонтни дейности за климатиците. От гледна точка на извършване на услугите органите по приходите са отбелязали, че тъй като обслужващата фирма е от гр. София, а обектът на клиента е в гр. Пловдив, следва да бъдат представени най-малкото командировъчни заповеди на лицата, наети по трудово правоотношение, извършвали ремонтните работи, каквито не са представени, като не са посочени и лицата, извършили ремонтите. Аналогични са и направените констатации за извършения ремонт на асансьора. Същевременно, нито в договорите, нито от представения протокол става ясно на кой обект са извършени тези ремонти. От данните в представените от ревизираното лице документи е видно, че то не притежава собствени обекти – ползва за административен адрес апартамент на единия съдружник и нает обект на друг административен адрес, за който не е представен договор за наем и не става ясно за чия сметка следва да са извършваните ремонти на съоръжения към недвижимия имот, предмет на наема.Представените договори за превоз на товари сами по себе си не доказват извършването на транспортни услуги. Липсват доказателства като пътни листове/пътни книжки за конкретни маршрути, МПС с индивидуализиращи данни, дестинация на превоза, данни за превозвани стоки. От извършена проверка в ИМ – Справки данни от КАТ е установено, че „БИЛД СЪПОРТ“ ЕООД не притежава собствени МПС, но дружеството не представя доказателства за наети МПС или за доставки на услуги от трето лице – превозвач.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 3 504лв., ведно с прилежащите лихви.„М СТИЛ ФРИЙД“ ЕООД по 4 броя фактури от мм. 04, 06 и 07.2015г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад, с начислен ДДС в общ размер на 3 939лв. Предмет на доставките са услуги и материали.На посоченото дружество е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П-22221016078399-141-001/12.01.2016г. В него се констатира, лицето е дерегистрирано по ЗДДС, считано от 07.03.2016г. по инициатива на орган по приходите. Издадените фактури са включени в дневниците за продажби и справките – декларации за съответните данъчни периоди.След изтичане срока за представяне на документи и писмени обяснения са представени от доставчика копия на издадените фактури, от които се установява, че  предметът на доставките е разкрояващ плот, услуга по договор, интернет услуга на основание договор. Разплащанията са извършени в брой. Представени са копия на дневни финансови отчети, хронологични и аналитични регистри на сметки 453/2 „Начислен ДДС на продажбите“ и 702 „Приходи от продажби“, главна книга, касова книга, оборотна ведомост, рекапитулация – всички за процесните периоди; свидетелство за регистрация на ФУ; договор за наем от 10.03.2015г., подписан между „СТЕЙНОР ФАКТ“ ЕООД /наемодател/ и „М СТИЛ ФРИЙД" ЕООД /наемател/ за предоставяне под наем на складово помещение /открит терен/ и метално хале в гр. София, кв. „Кремиковци“, база ЗУМК; фактура за предходна доставка с № 1348/30.06.2015г., издадена от „АРТ МЕТАЛ ЦЕНТЪР“ ЕООД. С цел установяване реалността на доставката на ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ, в отговор на което са представени два договора за рекламни услуги (към процесните фактури със съответния предмет) за интернет реклама с приемо - предавателни протоколи. Към фактурите с предмет на доставки машини са представени стокови разписки от същите дати за предаване на шивашки машини. Приложени са също фискални касови бонове, от които е видно, че са издадени от ФУ на „М СТИЛ ФРИЙД“ ЕООД, регистрирано в обект за ТД с разнородни хранителни стоки - офис, с адрес в гр. София.След анализ на данните в представените документи, ревизиращите органи по приходите са констатирали, че възнаграждението в договорите е уговорено като фиксирана, твърда цена, независимо от спецификата на различните видове услуги. Стоковите разписки за машините са с място на доставката в гр. София, като няма документи за извършен транспорт до гр. Пловдив. Във фактурите и стоковите разписки няма посочени индивидуализиращи машините данни като сериен номер, нито са налице сертификати, паспорти, гаранционни карти. Няма представени и рекламни материали (мостри), във връзка с изпълнението по двата договора с предмет реклама. Ревизиращият екип е направил извод, че предвид естеството й доказателства за осъществена реклама би следвало да съществуват, тъй като по своята същност банера (който може да бъде мигащ текст, анимирана снимка, лого на фирма и др. подобни) представлява хипер линк (пряка връзка) към предварително изградена интернет страница или сайт на възложителя и няма пречка този материал да бъде разпечатан от екран. Направен опит, чрез търсене в Google, да се достигне до някой от изработените рекламни материали, останали в интернет пространството. Установено е, че за ревизираното лице е достъпна създадена на 14.08.2015г. страница във Фейсбук, озаглавена „В. ФЕШЪН“ ЕООД, като на нея не се установяват прикачени видеоклипове, снимки с лого на фирмата или други рекламни брошури. От информацията, публикувана на страницата, е видно, че дружеството има уеб сайт с наименование http://www.valeria-fashion.com.  При опит за достъп до него се изписва съобщение, че е недостъпен, което означава, че сървърът, на който е качен, не работи или сайтът не е активен. Предвид проверките, направен е извод, че няма извършени услуги по реклами в интернет пространството.Наред с това, от представената при насрещната проверка главна книга на „М СТИЛ ФРИЙД“ ЕООД се установява, че няма счетоводно отразена себестойност на услугите, а разходите за заплати по сметка 604 възлизат общо на 2 600лв. и са отнесени към разходи за основна дейност, която да е свързана с отразените приходи от продажби по сметка 702. На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 3 939лв., ведно с прилежащите лихви.„ДЕМЕТРА СТРОЙ – 2006“ ЕООД по фактура № 232/14.07.2015г. с данъчна основа в размер на 5130лв. и ДДС в размер на 1026лв. с предмет на доставката услуги съгласно договор и протокол за услуги по почистване. Ревизиращият екип е констатирал, че в дневника за покупки ревизираното дружество е отразило фактурата с предмет на доставката материали. На „ДЕМЕТРА СТРОЙ – 2006“ ЕООД е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П-22221016078261-141- 001/13.06.2016г., при която е констатирано, че дружеството е дерегистрирано по ЗДДС, считано от 22.03.2016г. по инициатива на орган по приходите. Процесната фактура е отразена в дневника за продажби и справката - декларация. В отговор на ИПЗПОТЛ, след изтичане на дадения срок са представени следните документи, несъдържащи заверка и име на съставител: фактура № 232/14.07.2015г.; СД по ЗДДС и дневник за продажби за м. 07.2015г.; хронологични регистри на сметки 453/2, 702, главна книга, касова книга;  свидетелство за регистрация на ЕКАФП, дневен финансов отчет/общ за 14.07.2015г./; рекапитулация на заплати. След анализ на данните в представените документи органите по приходите са направили извод, че не са представени доказателства при доставчика за кадрова и техническа обезпеченост за извършване на услугата по почистване, фактически извършилите я лица и обектите, на които е извършена.Във връзка с връчено на ревизираното лице ИПДПОЗЛ относно процесната фактура са представени договор от 09.06.2014г. за услуга, сключен между „В. ФЕШЪН“ ООД и „ДЕМЕТРА СТРОЙ – 2006“ ЕООД за почистване и дезинфекция на работно помещение за сумата от 5 130лв. и приемо - предавателен протокол за извършената услуга с дата 14.007.2015г.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 1 026лв., ведно с прилежащите лихви.ГЕНОРД“ ЕООД по 10 броя фактури от мм. 11 и 12.2013г., мм. 01, 02 и 05.2014г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад с начислен ДДС в общ размер на 12 538лв. Предмет на доставките са материали и услуги.Извършена е насрещна проверка на „ГЕНОРД“ ЕООД, документирана с протокол № П-22221016078393-141-001/10.06.2016г., при която е установено, че лицето е ДЕРЕГИСТРИРАНО по ЗДДС, считано от 16.09.2014г. по инициатива на орган по приходите. Изследваните фактури са включени в дневниците за продажби и справките - декларации. След изтичане на срока за представяне на документи и писмени обяснения от доставчика са представени следните документи: стокови разписки за предадени стоки; договори; справки - декларации и дневници за продажби за съответните данъчни периоди; хронологичен регистър на сметки 703, 702, 453/2; главна книга с натрупване; аналитичност на сметки 703, 702, 453/2; оборотна ведомост; касова книга; свидетелство за регистрация на касов апарат; дневни отчети. Декларирано е, че сделките са осъществени с наличната материална и трудова обезпеченост, взети са съответните счетоводни записвания, а разплащанията са извършени в брой, документирани с фискален бон от ЕКАФП. Сделките са с предмет услуги по договори и с предмет продажба на материали. Посочено е, че са направени необходимите разчети по сделките и е отразен положителен финансов резултат. Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 86 от ЗДДС и сделките са декларирани и отчетени.С цел установяване реалността на доставката на ревизираното лице е връчено ИПДПОЗЛ, в отговор на което са представени 10 бр. фактури, придружени с акт обр.19 от 11.11.2013г. за обект сухо строителство за сумата от 1970лв. Ревизиращите органи по приходите са констатирали, че в акта не се съдържат данни за адрес и вид на обекта, за който се касаят строителните дейности. Приложени са договори за рекламни услуги, сключени между „В. ФЕШЪН 2010“ ООД и „ГЕНОРД“  EOOД за реклама - изработка на рекламен клип за сумата от 4 680лв., разпространение на рекламни брошури за сумата от 7 500лв., отпечатване на три вида каталози ведно с приемо - предавателни протоколи, като в единия е отразено разпространяване на брошури на територията на гр. Пловдив и гр. София. Към останалите фактури за продажба на стоки с предмет – плат, подплати, почистващи и санитарни материали и др., са представени стокови разписки от същите дати за предаването им. Не са представени транспортни документи за превоза на тези стоки. Само към една фактура е представена заявка за транспорт с посочен превозвач „ГЕНОРД“ ЕООД, но не са представени доказателства за наличие на собствени МПС и за наети такива от това дружество, както и доказателства за извършени от трето лице транспортни услуги.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 12 538лв., ведно с прилежащите лихви.„ЕМ ЕЙ ВИ 75“ ЕООД по 6 броя фактури от мм. 01, 02, 03 и 06.2015г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад, с начислен ДДС в общ размер на 5 885лв. Предмет на доставките са стоки и услуги. На „ЕМ ЕЙ ВИ 75“ ЕООД е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П - 22221016078394-141-001/10.06.2016г. След изтичане срока за представяне на изисканите документи и писмени обяснения са постъпили следните документи: стокови разписки към фактурите за предадени стоки; договори; справки - декларации и дневници за продажби за процесните периоди; хронологични и аналитични регистри на сметки 453/2 и 702; главна книга; оборотна ведомост; касова книга; дневни отчети за разплащания; свидетелство за регистрация на касов апарат. Съгласно съдържанието на депозираните писмени обяснения, сделките са осъществени с необходимата материална и трудова обезпеченост, взети са съответните счетоводни записвания, разплащанията са извършени в брой и отразени чрез надлежно регистриран касов апарат. Транспортните разходи са за сметка на изпълнителя по доставката „ЕМ ЕЙ ВИ 75“ ЕООД.С цел установяване реалността на доставката, в отговор на ИПДПОЗЛ от страна на ревизираното лице са представени два договора за рекламни услуги, сключени между „В. ФЕШЪН 2010“ ООД и „ЕМ ЕЙ ВИ 75“ ЕООД за интернет реклами с договорени възнаграждения в размерна 2 850лв. и 4 625лв. и приемо - предавателен протокол към първия договор. След анализ на представените доказателства ревизиращите органи по приходите са установили, че към фактурата за продажба на стоки - почистващи и санитарни материали, е представена стокова разписка от същата дата с място на предаването им в гр. София. Не са представени транспортни документи за извършения превоз до гр. Пловдив, където би следвало да бъде извършено потребяването им. Към фактурата с предмет транспортна услуга е приложена заявка - договор за превоз за м. 05.2015г. и м. 06.2015г. между „В. ФЕШЪН 2010“ ООД и „ЕМ ЕЙ ВИ 75“ ЕООД за превоз на товари. В заявката индивидуализиращи данни на МПС, с което се твърди да е извършена транспортната услуга и маршрут на движение.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 5 885лв., ведно с прилежащите лихви.„БМ БИЛД“ ЕООД по 18 бр. фактури от мм. 06, 07, 09, 10 и 12.2014г., мм. 01 и 02.2015г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад с начислен ДДС в общ размер на 13842лв. На дружеството е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П-22221016078395-141-001/09.06.2016г., при която е констатирано, че фактурите са отразени в дневниците за продажби и справките – декларации за съответния данъчен период. Лицето е ДЕРЕГИСТРИРАНО ПО ЗДДС, считано от 27.02.2015г. по инициатива на орган по приходите. След изтичане срока за представяне на документи и писмени обяснения от страна на доставчика „БМ БИЛД“ ЕООД са представени копия на процесните фактури, от които се установява предмета на доставките: щендер за дрехи, закачалки за дрехи /панталони/, хастар, подложна хартия, стол посетителски /с облегалка/, ролетни щори, монтаж на ролетни щори, подлепваща материя, транспортни услуги на основание договор за превоз на стоки, услуга съгласно приемо – предавателен протокол, гардеробчета, осветителни тела, пури, лампи /офис/, услуга по профилактика на климатици, услуга по ремонтни работи на подлепваща преса съгласно договор и протокол. Представени са и договори, протоколи; стокови разписки, справки - декларации по ЗДДС и дневници за продажби за съответните процесни периоди; хронологични и аналитични регистри на сметки 453/2, 703, 702, главна книга с натрупване; оборотна ведомост; касова книга; свидетелство за регистрация на касов апарат; дневни отчети от касов апарат за направени разплащания; фактури за предходни доставки, издадени от „АЛКОМАЛ КОМПОЗИТ“ ЕООД  и „РАЛИТЕКС ЕН“ ЕООД; договор за наем на складова база „Макс Ривърс“; фактура за платен наем.Съгласно съдържанието на депозираните писмени обяснения за изпълнение на фактурираните доставки изпълнителят разполага с кадрова и техническа обезпеченост. Разплащането на доставките е извършено изцяло или отложено в брой. Услугите са отписани по кредита на сметка 703, а стоките по сметка 702, чрез метода „средно претеглена величина“ и е отразен положителен финансов резултат.При извършена справка в Информационния масив на НАП е установено, че за периода на издаване на фактурите „БМ БИЛД“ ЕООД е декларирало четири трудови договора за назначени лица по трудови правоотношения.От ревизираното лице са представени процесните фактури, ведно с договори за услуги – транспорт и превоз на товари, подписани с „БМ БИЛД“ ЕООД за сумата от4980лв. и 3940лв., без посочване на срок, превозно средство, дестинации; приемо - предавателен протокол от 02.09.2014г. за извършена услуга вътрешно и външно почистване на витрини и стелажи, договор за обслужване на климатична техника с приемо - предавателен протокол, с който са приети дейности по профилактика и пълнене с газ „фреон" на климатиците. За останалите фактури с предмет на доставката продажба на материали са представени стокови разписки с дати на издаване на фактурите с място на доставката в гр. София. От приложените към някои от фактурите фискални касови бонове се установява, че са издадени от ФУ на „БМ БИЛД“ ЕООД, регистрирано в обект за ТЕ с други стоки, некласифицирани другаде – офис в гр. София.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 13 842лв., ведно с прилежащите лихви. „АНЗОР“  ЕООД по 5 броя фактури, изчерпателно изброени в ревизионния доклад от мм. 03 и 05.2014г. с начислен ДДС в общ размер на 4294лв. Предмет на доставките са различни видове шивашки материали и включен транспорт по една от тях.Насрещната проверка на посоченото дружество е документирана с протокол № П-22221016077853-141-001/08.06.2016г., съгласно констатациите в който лицето е дерегистрирано по ЗДДС, считано от 20.06.2014г. по инициатива на орган по приходите.След изтичане срока за представяне на изисканите документи и писмени обяснения от страна на доставчика са представени незаверени документи без вписани данни за съставител: процесните фактури със стокови разписки към тях; справки - декларации и дневници за продажби за процесните периоди; хронологични регистри на сметки 453/2, 702; главна книга; касова книга; свидетелство за регистрация на ЕКАФП; дневни отчети; договор за наем на складова база от „РУЛЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД.С цел установяване реалността на доставката от ревизираното лице са представени 5 бр. фактури с предмет на доставките силиконов пух, ципове, плат – подлепващ, ципове и др. шивашки материали, ведно със стокови разписки с дати на издаване на фактурите и с място на доставките гр. София. Към една от фактурите са приложени два пътни листа. От приложените фискални бонове се установява, че са издадени от ФУ на „АНЗОР“ ЕООД, регистрирано в обект за ТЕ със строителни материали – офис.След анализ на данните в представените документи органите по приходите са установили, че в стоковите разписки е вписано място на доставката гр. София. Не са представени документи за извършен транспорт, а от касовите бонове се констатира, че са издадени от ФУ от обект в гр. София, който не кореспондира с представения договор за наем на складова база и с другия деклариран обект – магазин за строителни материали - обект за ТД с железария, бои, химически препарати с адрес в гр. Нови хан. Не са представени документи за складова наличност на фактурираните стоки, както и фактури за придобиването им. Представените два пътни листа от 23.05.2014г. и 30.05.2014г. не съдържат реквизити за извършения транспорт, като посоченото в тях като водач на МПС лице е назначено по трудово правоотношение на 26.06.2014г., т.е. след твърдяния времеви период на извършване на транспорта. При извършена допълнително служебна проверка относно регистрацията на посоченото МПС е констатирано, че същото е било собственост на „АНЗОР“ ЕООД до 04.11.2013г., когато е извършена регистрация на нов собственик. При насрещната проверка не е представен договор за наем на автомобили, няма представени  фактури от друго дружество превозвач, наето да извърши транспорта.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 4 294лв., ведно с прилежащите лихви.„АНДИКАР – 96“ ЕООД по 6 броя фактури, изчерпателно изброени в ревизионния доклад от мм. 10 и 11 и 12.2013г. и м. 01.2014г. с начислен ДДС в общ размер на 4 952,53лв. Предмет на доставките са транспортни услуги и стоки.Насрещната проверка на „АНДИКАР – 96“ ЕООД е документирана с протокол № П-22221016077842-141-001/08.06.2016г., съгласно констатациите в който дружеството е дерегистрирано по ЗДДС, считано от 24.04.2014г. по инициатива на орган по приходите. След изтичане срока за представяне на изисканите документи и писмени обяснения от доставчика са представени следните документи без заверка и без данни за съставител:  процесните фактури, придружени със стокови разписки; справки - декларации и дневници за продажби за процесните периоди; хронологични регистри на сметки 453/2, 702, главна книга, касова книга; свидетелства за регистрация на ЕКАФП, дневни отчети; договор от 30.11.2013г. за наем на складова база с наемодател „МЕГА Б“ ЕООД и фактура за наем от м. 03.2014г.С цел установяване реалността на доставката от страна на ревизираното лице са представени процесните фактури с предмет на доставките строителни материали, санитарен фаянс и вълнен плат, ведно със стокови разписки с датите на издаване на фактурите и с място на доставките в гр. София. Една от фактурите е с предмет извършен транспорт на стоки по направление София – Пловдив - София за м.12.2013г., като към нея не са приложени съпъстващи документи за транспорт. От приложените фискални касови бонове се установява, че са издадени от ФУ на доставчика, регистрирано в обект за ТД с железария, бои, химически препарати - офис, с адрес в гр. София.След анализ на представените документи ревизиращите органи по приходите са направили извод, че издадените касови бонове от обект - офис в гр. София не кореспондират с представения договор за наем на складова база в гр. София, кв. Горубляне, както и с другия деклариран обект за строителни услуги в гр. София, кв. Подуяне. Не са представени документи за складова наличност на фактурираните стоки, както и фактури за придобиване на стоките от предходен доставчик.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 4 952,53лв., ведно с прилежащите лихви.„СТЕЙНОР ФАКТ“ ЕООД по 4 броя фактури от м. 12.2013г. и м. 01.2014г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад, с начислен ДДС в общ размер на2909лв.Насрещната проверка е документирана с протокол № П-22221016078157-141-001/07.06.2016г., съгласно констатациите в който процесните фактури са отразени в дневниците за продажби и справките – декларации за съответните данъчни периоди. Проверяваното лице е ДЕРЕГИСТРИРАНО ПО ЗДДС, считано от 28.01.2014г. по инициатива на орган Във връзка с насрещната проверка е изготвено ИПДПОЗЛ, връчено по реда на чл. 32 от ДОПК, тъй като след извършени две проверки на декларирания адрес за кореспонденция не е открито представляващо лице. В указания в искането срок не са представени изисканите документи и писмени обяснения.С цел устновяване реалността на доставката от ревизираното лице са изискани документи във връзка с издадените фактури от „СТЕЙНОР ФАКТ“ ЕООД. Представени са една фактура за продажба на вълнен плат ведно със стокова разписка от датата на издаване на фактурата с място на доставката гр. София и три фактури за извършен автомобилен превоз, като към едната от тях с основание „транспортна услуга съгласно пътен лист“ са приложени копие на регистрационен талон за товарен автомобил и пътен лист. Органите по приходите са извършили допълнителна проверка на данните в пътния лист, при която е установено, че посоченото за водач на МПС лице никога не е било в трудови правоотношения със „СТЕЙНОР ФАКТ“ ЕООД и дружеството няма регистрирано МПС с посочения регистрационен номер. Наред с това, пътният лист не съдържа необходимите реквизити – начален и краен километраж, изминати километри. Приложените фискални касови бонове към фактурите са издадени от ФУ на „СТЕЙНОР ФАКТ“ ЕООД, регистрирано в обект за други услуги, некласифицирани другаде - офис с адрес в гр. София.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 2 909лв., ведно с прилежащите лихви.„БИ СИ ГРУП“ ЕООД по 17 фактури от мм.06, 07, 09, 10 и 12.2014г. и мм. 01 и 02.2015г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад, с начислен ДДС в общ размер на13970лв.На дружеството е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П-22221016078250-141-001/27.05.2016г., съгласно констатациите в който регистрацията на проверяваното лице по ЗДДС е прекратена, считано от 01.10.2015г. по инициатива на орган по приходите. Изготвеното ИПДПОЗЛ, което е редовно връчено на декларирания електронен адрес на дружеството. В указания 7-дневен срок дружеството не е представило изисканите документи и писмени обяснения.С цел установяване реалността на доставката от ревизираното лице също са изискани документи и писмени обяснения. Представен е договор за рекламна услуга с изпълнител „БИ СИ ГРУП“ ЕООД с предмет реклама - изработка на рекламен клип на стойност 3 760лв. и протокол без дата за презентация и приемане на услугата. Към останалите фактури с предмет на доставките шевни машини, преса, плат, подплати, почистващи и санитарни материали и др., са представени стокови разписки. Не са представени документи за извършения превоз. Приложени са фискални касови бонове, издадени от ФУ на „БИ СИ ГРУП“ ЕООД, регистрирано в обект за други услуги, некласифицирани другаде - офис с адрес в гр. София. След анализ на данните в представените документи ревизиращите органи по приходите са направили извод, че в тях липсват идентифициращи данни на машините - сериен номер, паспорт, сертификат, гаранционен или друг документ. Не са представени документи за придобиване на стоките, за наличие на обект, от който са извършени доставките, доказателства за собствени или наети обекти и МПС от доставчика. При извършена допълнителна служебна проверка е установено, че доставчикът „БИ СИ ГРУП“ ЕООД не разполага собствени и наети обекти - ателие и печатница, нито наети лица за извършване на договорените филмови дейности „клип по сценарий“, както и няма наети лица по трудови правоотношения на длъжности, отговарящи на изискванията за този вид дейност - сценарист, оператор, монтажист и др. подобни. Лицето, посочено в протокола като рекламен консултант не се намира в трудови правоотношения с доставчика, който е декларирал трудови договори за две наети лица от 24.11.2014г., съответно на длъжност търговски сътрудник за търговия на дребно в неспециализиран магазин. Не са представени и доказателства за изпълнение на услугите от подизпълнител, разполагащ с кадрова и техническа обезпеченост или от лице, наето по граждански договор.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 13 970лв., ведно с прилежащите лихви.„СИ ВИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД по 07 броя фактури от мм. 03, 04, 05, 06 и 07.2015г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад, с начислен ДДС в общ размер на 8019лв. На „СИ ВИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П-22221016078398-141-001/27.05.2016г., съгласно констатациите в който издадените фактури са включени в дневниците за продажби и справките – декларации за съответните периоди. Дружеството е дерегистрирано по ЗДДС, считано от 08.03.2016г. по инициатива на орган по приходите. Изготвено ИПДПОЗЛ, което е връчено на декларирания електронен адрес, но в указания 07-дневен срок не са представени изисканите документи. С цел установяване реалността на доставките от ревизираното лице също са изискани документи и писмени обяснения. Представени са договори за услуги - за профилактика на климатична техника и шевни машини на стойност 3 890лв.; за почистване и дезинфекция на работно помещение на стойност 6 895лв., ведно с приемо-предавателен протокол. Към останалите фактури за продажби на стоки с предмет шевни машини, плат, подплати, копчета, панделки и др. са представени стокови разписки. Не са представени транспортни документи за извършените превози на стоките.След анализ на данните в представените документи, органите по приходите са направили следните изводи: по отношение изпълнението на услугите липсват данни на кой обект са извършени и не са представени доказателства за командироване на персонал на доставчика от гр. София, до гр. Пловдив. Същевременно, за периода на почистване и дезинфекция на помещение „В. ФЕШЪН 2010“ ООД има назначено лице по трудово правоотношение на длъжност хигиенист, чистач на производствени помещения. По отношение услугите с предмет профилактика на климатична система и шевни машини не са представени работни карти или други документи за извършените дейности, съответно за потребени резервни части, в случай, че това е било необходимо. Към момента на издаване на фактурите доставчикът не разполага с назначени лица по трудови правоотношения.Представените стокови разписки са с място на доставката гр. София, издадените фискални бонове са от ФУ, регистрирано в обект - офис в гр. София, който не кореспондира с приложения след насрещната проверка от „СИ ВИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД договор за наем на склад - метално хале в гр. София, кв. Враждебна.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 8 019лв., ведно с прилежащите лихви.„АМИГО 2005“ ЕООД по 4 броя фактури от м. 12.2012г. и м. 01.2013г., изчерпателно изброени в ревизионния доклад, с начислен ДДС в общ размер на 9280лв.На дружеството е извършена насрещна проверка, документирана с протокол № П-16001616077721-141-001/16.05.2016г., съгласно констатациите в който отразените в дневниците за продажби на доставчика фактури се различават от тези, включени в дневниците за продажби на жалбоподателя, като са различни и екземплярите на фактурите, намиращи се в държане на лицата. Доставчикът Е ДЕРЕГИСТРИРАНО ПО ЗДДС лице, считано от 19.03.2013г. по инициатива на орган по приходите. Изготвено и ИПДПОЗЛ, което е връчено на декларирания електронен адрес. В отговор на искането и в указания в него срок не са представени изисканите документи и писмени обяснения. С цел установяване реалността на доставката от ревизираното лице са изискани документи и писмени обяснения във връзка с изпълнението на услугите по ушиване на сака на ишлеме. Не са представени фискални бонове за разплащане на доставките, както и за евентуално извършен транспорт на стоките.След анализ в данните на представените документи ревизиращите органи по приходите са установили, че са свързани с услуги по изработка на дрехи на ишлеме. Същевременно не се установяват данни за стопанисван от „АМИГО 2005“ ЕООД собствен или нает обект, в който да се извършва подобна дейност. Дружеството има регистрирано ФУ на обект за ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети  – офис – склад в гр. Асеновград, което не кореспондира с предмета на фактурираните услуги. Не са представени документи за извършен транспорт на ушитите на ишлеме дрехи. За периода на извършване на услугите „АМИГО 2005“ ЕООД няма наети лица по трудови правоотношения. Не са налице доказателства за предаване на материали от възложителя на изпълнителя. От самото ревизирано лице не са представени договори за възлагане на поръчки с трети лица – възложители, които да се обвържат с фактурите, издадени от „АМИГО 2005“ ЕООД като подизпълнител.На основание чл. 70, ал. 5, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 9 280лв., ведно с прилежащите лихви.В хода на  предходното съдебното обжалване по адм. дело № 322/2017г,. по описа на Административен съд – Пловдив  е прието заключение по назначената съдебно – счетоводна експертиза/ССЕ/, изготвено от вещото лице М.Д., без направени възражения за обоснованост от страните по делото. Вещото лице е посочило, че не може да даде отговор на поставената задача, свързана с анализ на счетоводни документи при жалбоподателя „В. ФЕШЪН 2010“ ЕООД, тъй като не са й представени такива документи. По отношение наличието на материална, техническа и кадрова обезпеченост на всички доставчици на жалбоподателя е направен извод за липса на доказателства, включително и в анализираните от вещото лице данни в годишните данъчни декларации. По отношение отговорите на останалите поставени задачи вещото лице е преповторило констатациите на ревизиращите органи по приходите.В разпита си в съдебното заседание по приемане на заключението вещото лице е пояснило, че отговорите на поставените задачи са дадени въз основа на данните в документите, приложени по делото. Тъй като жалбоподателят и доставчиците не са представили на вещото лице никакви първични счетоводни документи и вторични регистри не може да се направи извод дали счетоводството на жалбоподателя и доставчиците е водено редовно.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира следното от правна страна;на жалбоподателя „В. ФЕШЪН 2010“ ЕООД не е признато право на приспадане на данъчен кредит по извършени доставки на разнообразни стоки и разнородни услуги от 13 броя доставчици. Основен аргумент за непризнаване правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на стоките е фактът, че не са индивидуализирани, не може да се докаже по несъмнен начин използването им за икономическата дейност на жалбоподателя, доставчиците имат декларирани търговски обекти в гр. София, но няма данни за извършен транспорт до гр. Пловдив със собствени или наети МПС. По отношение на непризнаване правото на приспадане на данъчен кредит за доставките с предмет услуги, освен посочените по-горе аргументи ревизиращите органи по приходите са направили извод за липса на доказателства издателите на фактурите фактически да са изпълнили фактурираните услуги. Настоящия став приема , че и в хода на настоящото  както и предходното производство по делото са представени само частични доказателства от част от доставчиците относно счетоводното отразяване на резултатите от доставките при тях, а именно вторични счетоводни регистри на отделни счетоводни сметки от „Билд съпорт“ ЕООД, „М стил фрийд“ ЕООД, „Деметра строй 2006“ ЕООД, „Генорд“ ЕООД, „Ем Ей Ви 75“ ЕООД, „БМ билд“ ЕООД, „Анзор“ ЕООД и „Андикар 96“ ЕООД. Останалите доставчици на жалбоподателя не представят изисканите им документи и писмени обяснения.От посочените по-горе доставчици и от самия жалбоподател са представени съпътстващи доставката документи – приемо – предавателни протоколи, стокови разписки, пътни листове за извършен транспорт и др. подобни, които според ревизираното лице са достатъчни за доказване на факта на извършване на доставката. Следва да бъде отбелязано, че се касае за доставка на стоки, необходими за изпълнението на икономическата дейност на жалбоподателя – шиене на ишлеме, но от съществено значение е доказването на транспорта на стоките от гр. София до гр. Пловдив, тъй като в голямата си част доставчиците са декларирали търговски обекти именно в гр. София.В хода на ревизионното производство са подложени на проверка и анализ всички представени доказателства за твърдян извършен транспорт, като по отношение на попълнените в тях данни са констатирани непълноти. Не е установено по несъмнен начин транспортът да е извършен със собствено на конкретния доставчик МПС, евентуално с наето такова, за което да са представени доказателства за фактическо предаване за ползване на доставчика. Не е установен по несъмнен начин и фактът, че посоченото МПС следва да бъде управлявано от лице със съответната квалификация, наето по трудово правоотношение при доставчика или от лице със съответната квалификация, ангажирано за изпълнение на услугата по извънтрудово правоотношение. Няма изложени твърдения и не са ангажирани доказателства транспортът на стоките да е извършен от трето лице, което разполага с МПС, независимо дали за сметка на доставчика или на получателя.Предмет на твърдяните процесни доставки са родово определени вещи – стоки и материали от вида, който обичайно се използва в шивашкото производство. Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от ЗЗД собствеността върху такива стоки се прехвърля, щом бъдат определени по съгласие на страните или при липса на такова – когато бъдат предадени. Това означава, че освен несъмнени доказателства за извършения транспорт на количествата стоки, посочени във фактурите от декларирания търговски обект на всеки конкретен доставчик до търговския обект на жалбоподателя, следва да бъдат ангажирани и несъмнени доказателства за приемо – предаването им на точно определено място. В случая, освен, че са констатирали непълноти в приемо – предавателните протоколи и стоковите разписки, органите по приходите са направили извод, че посочените реквизити в тях не отразяват вярно и точно стопанската операция. Този извод е направен въз основа на данните относно търговските обекти, в които са регистрирани фискалните устройства, от които са издадени фискалните бонове за извършено разплащане в брой по доставките. В голямата си част фискалните бонове произхождат от фискални устройства, регистрирани в търговски обекти, в които се извършва търговия на едро и дребно със специфични стоки (части за автомобили, мотоциклети и др. подобни) или с неспециализирани стоки (без друга конкретизация), от което не може да се направи извод, че се извършва търговия със стоки, необходими за шивашкото производство. Част от доставките са с предмет шевни машини, но липсва друга индивидуализация, за да се направи пряка връзка между доставката им от конкретния доставчик и използването им от ревизираното лице за икономическата му дейност.При ревизията органите по приходите са подложили на проверка всички твърдения на ревизираното лице и неговите доставчици и са направили съпоставка на данните в представените писмени доказателства с декларираните данни от проверяваните лица в информационния масив на НАП. По отношение на всяка една от процесните фактури е посочено конкретни за кои твърдения не са представени каквито и да било доказателства, с изключение на частни документи, които подлежат на преценка заедно със останалите събрани по делото доказателства.По отношение твърдяните за фактически извършени доставки с предмет различни видове услуги ревизиращите органи по приходите са направили правилен извод за липса на техническа и кадрова обезпеченост за изпълнението им, липса на данни на кой обект са извършени, както и конкретизация на дейностите по изпълнението им (например за ремонта и профилактиката на климатици и шевни машини). И този състав намира за правилен и законосъобразен изводът на органите по приходите, че стойността на част от услугите в договорите, представени от жалбоподателя, е договорена като твърда цена, без да се държи сметка на спецификата на конкретната услуга, необходимия обем работа и дейности за изпълнение, обектът, на който ще се изпълнява, евентуалното влагане на материали.Аргумент в подкрепа на изложените в ревизионния акт констатации за липса на реалност на доставката на услуги е и фактът на неангажиране на доказателства за изпълнение на услугите от подизпълнител, в случай, че основният изпълнител не разполага с технически и кадрови ресурс за това. По отношение на част от доставките е декларирано наличието на подизпълнители, но водещият критерий за непризнаване правото на приспадане на данъчен кредит е липсата на доказателства за изработка (за рекламните клипове това е най-малкото материален носител, върху който е извършен запис). Не са представени никакви доказателства за другите фактурирани услуги с предмет почистване, ремонти, профилактика на уреди и ушиване на дрехи на ишлеме за конкретен възложител, за изпълнението на която услуга самият жалбоподател се нуждае от подизпълнител.По отношение на всяка една от процесните доставки са изложени подробни съображения от ревизиращите органи по приходите и горестоящия административен орган за неправомерно упражнено право на приспадане на данъчен кредит от жалбоподателя, като получател. Аргументите на административните органи се споделят изцяло от настоящата съдебна инстанция, включително и поради факта, че при съдебното обжалване, като носител на доказателствената тежест за опровергаване констатациите в обжалвания ревизионен акт, „В. ФЕШЪН 2010“ ЕООД не е ангажирало каквито и да било доказателства. Нещо повече, в заключението на вещото лице се преповтарят констатациите на ревизиращите органи по приходите относно липсата на материална, техническа и кадрова обезпеченост на доставчиците за изпълнение на доставки от вида на фактурираните. Не може да се направи и несъмнен извод за необходимост от фактурираните доставки за икономическата дейност на жалбоподателя, доколкото от негова страна не са представени доказателства за влагане на закупените материали в шивашко производство, притежаване на производствено помещение, което да изисква използването на външна услуга по почистване и дезинфекция, извън тази, извършвана от наето по трудово правоотношение лице. Настоящия състав не споделя доводите в жалбата за противоречие на констатациите в обжалвания РА с международните нормативни актове и практиката на СЕС. Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Шеста Директива и съответстващия чл. 167 от Директива 2006/112/ЕО, правото на приспадане на данъчен кредит възниква по време, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Шеста Директива и съответстващия му чл. 63 от Директива 2006/112/ЕО данъчното събитие настъпва и ДДС става изискуем, когато стоките или услугите са доставени. Тези разпоредби са транспонирани в българския Закон за данък върху добавената стойност, съответно в чл. 25, ал. 2 и ал. 6, чл. 68, ал. 2 ЗДДС.Относно посочените в жалбата решения на СЕС ,същите са неприложими в случая , предвид , изначалната  липса на безспорни доказателства за фак.осъществяване на доставките, не може да не бъде взето предвид това обстоятелство и да се признае правото на данъчен кредит на жалбоподателя, тъй като в основата на прилагането на механизма на ДДС стои именно извършването на облагаеми сделки. Не може да се носи обективна отговорност когато е налице облагаема доставка, но когато има само един издаден документ, какъвто е настоящия случай, не е налице основание това събитие да попадне в регулациите на Директива 2006/112.Според решения по дело С-152/02, С-146/05,  С-392/09, правото на приспадане на данъчен кредит е обвързано с две кумулативни предпоставки, а именно: стоките да са били предоставени или услугите да са били извършени и данъчнозадълженото лице да притежава данъчна фактура, или документ, който съгласно критериите, определени от държавата членка, може да се счита за служещ за фактура. В случая не е доказано изпълнението на първото от тези условия - стоките да са били предоставени на ревизираното дружество, поради което не може да се приеме, че е налице обогатяване на бюджета, противоречащо на общностната правна система по облагане с ДДС. Не може да се приеме също, че констатацията е в противоречие с принципа на неутралност на ДДС, установен с Директива 2006/112/ЕО, който изисква от държавите членки да позволят приспадане на данъчен кредит при осъществяване на всички съществени изисквания, дори и данъчният субект да не е изпълнил изцяло някое формално изискване.Жалбата на „В. ФЕШЪН 2010“ ООД, ЕИК: ***, гр. Пловдив е против РА № Р-16001616001907-091-001/19.10.2016г„ издадени от НАП ТД Пловдив,потвърден ицяло  с Решение № 29/12.01.2017г. на Директора на ДОДОП Пловдив.Правният спор касае отказан данъчен кредит в размер на 102 677,01 лв. и прилежащи лихви 26 763,51 лв. фактури, издадени от „следните доставчици:„ИСТ - 2010“ ЕООД - 11 бр. фактури от м.07.2012 г„ м.08.2012 г., м.09.2012 г., м. 10.2012 г. и м.11.2012 г. с предмет на доставки услуги - ишлеме;„БИЛД СЪПОРТ“ ЕООД - 6 бр. фактури от м.09.2014 г., м.10.2014 г. и м. 11.2014 г. с предмет на доставките услуги и машини;„М СТИЛ ФРИЙД“ ЕООД - 4 бр. фактури от м.04„ м.06. и м.07.2015 г. с предмет на доставките услуги и материали;„ДЕМЕТРА СТРОЙ - 2006“ ЕООД по фактура № 232/14.07.2015 г. с данъчна основа 5 130,00 лв. с предмет на доставка - услуги съгласно договор и протокол за услуги по почистване /установено е, че в дневника за покупки ревизираното дружество е отразило фактурата с предмет на доставката материали/;„ГЕНОРД“ ЕООД по 10 бр. фактури от м.11.2013 г., м.12.2013 г., м.01.2014 г., м.02.2014 г. и м.05.2014 г. с предмет на доставките материали и услуги;„ЕМ ЕЙ ВИ 75“ ЕООД по шест фактури от м.01., м.02., м.03. и м.06.2015 г. с предмет на доставките стоки и услуги;„БМ БИЛД“ ЕООД по 18 бр. фактури от м.06., м.07., м.09., м. 10.2014 г., м.12.2014 г., м.01. и м.02.2015 г.;„АНЗОР“ ЕООД с БУЛСТАТ 175161805 по пет фактури от м.03. и м.05.2014 г. с общо ДДС 4 294 лв.„АНДИКАР - 96“ ЕООД по шест фактури от м.Ю., м.11., м.12.2013 г. и м.01.2014 г. Предмет на доставките са транспортни услуги и стоки;„СТЕЙНОР ФАКТ“ ЕООД по четири фактури от м. 12.2013 г. и м.01.2014 г.;„БИ СИ ТРУП“ ЕООД с БУЛСТАТ 203092251 по 17 фактури от м.06., м.07„ м.09„ м.10. им.12.2014 г. и м.01. и м.02.2015 г.;„СИ ВИ ЕКСПЕРТ“ ЕООД по 7 бр. фактури от м.03., м.04., м.05., м.06. и м.07.2015 г.;„АМИГО 2005“ ЕООД по четири фактури от м.12.2012 г. и м.01.2013 г.Правото на приспадане на данъчен кредит е отказано на основание чл. 70, ал.5 във връзка с чл. 68, ал.1,т.1; чл. 69, ал. 1, т. 1; чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗДДС, с мотиви за липса на реално осъществени доставки на стоки и услуги.Производството по делото е образувано във връзка с Решение № 8734/28.06.2018г., постановено по административно дело № 414/2018г. по описа на Върховен административен съд, с което е отменено решение № 1778/24.10.2017г., постановено по адм. дело № 322/2017г. по описа на Административен съд гр. Пловдив и делото е върнато за ново ръзглеждане от друг състав на съда.Предвид указанията на ВАС, при повторното гледане на делото в настоящото производство, беше назначена  допълнителна ССЕ, която да установи фактите на последваща реализация на стоките и използването на процесиите стоки и услуги във връзка с осъществяваната от жалбоподателя икономическа дейност, както и да установи кой е доставчикът на съответната услуга и какви съпътстващи документи са ангажирани към всяка една фактура.Заключението по  ССЕ, обаче, не можа да обори подкрепените с безспорни доказателства констатации на приходните органи. Видно от заключението, констатациите на приходните органи съвпадат с тези на вещото лице. Отново вещото лице е посочило в заключението си прието в настоящото производство, че при извършените проверки, вещото лице не е успяло да осъществи контакт с  твърдяните от жалбоподателя  за негови дружествата-доставчици. Според вещото лице от жалбоподателя също/отново/ не са му били предоставени изисканите счетоводни документи, за да може да се проследи влагането в производството на закупените материали и последваща реализация. Поради липса на счетоводна документация - индивидуален сметкоплан, счетоводен и данъчен амортизационен план, разпечатки на сметка 401- стоки и пр., вещото лице не е успяло да проследи стоковите потоци от предходни и преки доставчици. С други думи, заключението на вещото лице по ССЕ ,прието в настоящото производство без възражения от жалбоподателя  по никакъв начин не изменя направените от органите по приходите изводи за липса на реална доставка. Доколкото в хода  и на настоящото съдебното производство не бяха събрани опровергаващи горните констатации и изводи доказателства, то според този став, обжалваният Ревизионен акт е правилен и като такъв следва да се потвърди, а жалбата да се остави без уважение като необоснована и недоказана. Настоящия състав споделя изцяло доводите на ответника в това число и писмените бележки на ответника по същество на спора, изложени в хода на адм. дело № 322/2017г. по описа на Административен съд -Пловдив и становище относно КЖ по  дело № 414/2018г., по описа на ВАС на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Оспореният ревизионен акт е издаден в предвидената в чл. 120 от ДОПК във вр. с чл. 3, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги форма и при спазване на изискванията за неговото съдържание, като съставеният Ревизионен доклад е неразделна част от него. Не се са установени при извършената служебна проверка допуснати нарушения на административ-нопроизводствените правила в хода на проведеното ревизионно производство. Ревизията е приключила в срока по чл. 114, ал. 2 от ДОПК, а РД е съставен от ревизиращите органи в срока по чл. 117, ал. 1 от ДОПК, като съдържа предвидените в чл. 117, ал. 2 ДОПК реквизити, при прилагане на събраните в хода на ревизионното производство доказателства. Съответно спазен е и срока по чл. 119, ал. 2 от ДОПК за издаването на ревизионния акт. По съответствието на оспорения ревизионен акт с материалния закон: Основният спорен момент е реалността на отразените доставки, респективно дали са налице положителните материално правни предпоставки за ползването на правото на данъчен кредит /който е бил ползван вече/, съответно – основание за възстановяване на ползваният данъчен кредит.При анализ на приетите по делото доказателства, съдът намира, че такава реалност на доставки не е доказана по делото.Един от основните принципи на счетоводното отразяване на дейността на един търговец, е текущото счетоводно отчитане. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за счетоводството, предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал, в хронологичен ред. Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна.

Мотивиран от горното,настоящия състав приема ,че жалбата е неоснователна,а  обжалваният ревизионен акт за правилен и законосъобразен, в частта му на непризнат данъчен кредит в общ размер на 102677,01лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на26763,51лв.

Предвид изхода на правния спор, претенцията на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение следва да бъде уважена. На основание разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от ДОПК и разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения  следва да бъде присъдена сумата в размер на3824,41лв. (три хиляди осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет и една стотинки).Съдът констатира, че в съдебното заседание на 28.09.2017г.  по адм. дело № 322/2017г. по описа на Административен съд –Пловдив,от което е преобразувано настоящото производство вещото лице е поискало завишаване на първоначално определеният му хонорар за изготвяне на заключението от 250лв. на500лв. Искането му е уважено и жалбоподателят е задължен да внесен по сметка на съда за вещи лица сумата в размер на250лв. Тъй като до настоящия момент по делото сумата не е внесена, „В. ФЕШЪН 2010“ ЕООД следва да бъде осъдена  за тези разноски.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК Административен съд –Пловдив,деветиг състав,

Р       Е       Ш       И:

Отхвърля жалбата на «В. ФЕШЪН 2010» ООД, ЕИК по БУЛСТАТ:***, с посочен в жалбата адрес: гр. Пловдив, ЖК «Тракия», ***, представлявано от управителите А.Н.К.и Н.А.Я., против Ревизионен акт/РА/ № Р-16001616001907-091-001/19.10.2016г., издаден от Началник сектор в ТД на НАП – гр. Пловдив, възложил ревизията, и Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение №29/12.01.2017г. на Директор на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика»/ДОПК/ – гр. Пловдив относно непризнат данъчен кредит в общ размер на102677,01лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 26763,51лв.

Осъжда «В. ФЕШЪН 2010» ООД, ЕИК по БУЛСТАТ:***, с посочен в жалбата адрес: гр. Пловдив, ЖК «Тракия», ***, представлявано от управителите А.Н.К.и Н.А.Я. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на3824,41лв. (три хиляди осемстотин двадесет и четири лева и четиридесет и една стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. 

Осъжда «В. ФЕШЪН 2010» ООД, ЕИК по БУЛСТАТ:***, с посочен в жалбата адрес: гр. Пловдив, ЖК «Тракия», ***, представлявано от управителите А.Н.К.и Н.А.Я. да заплати по сметка на Административен съд- Пловдив сумата в размер на 250лв. (двеста и петдесет лева), представляваща допълнително възнаграждение за вещо лице. Препис от акта да бъде изпратен на страните.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд  на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ; /П/