Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 973

 

гр. Пловдив, 30.04.2019 година

 

      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, Х състав, в открито заседание на тринадесети март през две хиляди и деветнадесета година,  в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА като разгледа докладваното административно дело № 2085 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производство по чл.176 от АПК.

Предпоставка за същото е жалбата от 03.12.2018 г. /л.160/ подадена от Б.Н.М., с адрес: ***, против  Решение № 2396 от 16.11.2018 г. постановено по делото, с което е отменена Заповед № ЗСП/Д-РВ /609/ от 16.02.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив, с която е отказана месечната социална помощ по чл. 9 от ППЗСП, считано от 01.01.2018 г., на основание чл.12, ал.5 от ППЗСП, поради отказ от полагане на обществено-полезен труд, за месец 12.2017 година и е разпоредено лишаване от подпомагане за периода от 01.12.2017 г. до 31.01.2018 г., потвърдена с Решение № 16-РД04-0383 от 08.06.2018 г. на директора на Регионалната Дирекция "СП“ Пловдив.

 В петимум с жалбата от 03.12.2018 г. Б.Н.М. е направил искане ВАС да отмени благоприятното за него съдебно решение, в частта, в която не е направено изрично произнасяне по иска му за отмяна на допуснато предварително изпълнение на процесната заповед, както и да се отмени отказа на съда да докладва делото на досъдебния орган, за което отсъства категорично произнасяне в диспозитивната част на решението.

Жалбата /съдържаща искане за допълване на съдебно решение/ е допустима, като подадена от легитимирано лице и в срока по чл. 176, ал.1 от АПК. Разгледано по същество искането за допълване на съдебното решение се явява неоснователно.

В хода на съдебното производство по административно дело № 2085 от 2018 година, съдът е направил служебна проверка за законосъобразността на оспорената заповед при условията на чл. 168 от АПК на всички основания по чл. 146, т.1-5 от АПК, като е изложил своите мотиви, а изрично в мотивната част на решението  съдът е посочил, че  намира за неоснователно искането на жалбоподателят М. да се спре „предварителното изпълнение“ на оспорената заповед, след като разпоредбата на чл.13 от ЗСП /регламентираща реда за оспорване на актовете на органите по социално подпомагане/ не дерогира разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК, според която оспорването спира изпълнението на административния акт. Съдът е изложил и мотиви, че не намира основания да се бъде сезирана Окръжна прокуратура Пловдив, доколкото в кориците на делото не са приложени доказателства, като част от административната преписка, които да сочат на извършено престъпление по чл.282 от НК.

По никакъв начин не е препятствана или преклудирана възможността жалбоподателя М. да сезира съответната компетентна прокуратура, ако счита, че са налице данни за извършено престъпление от лица, в това число и длъжностни, от териториалната административната структура на Агенцията за социално подпомагане.

От изложеното в първата част на жалбата от 03.12.2018 г., по отношение на протокола от съдебно заседание, с оглед терминологичната употреба на израза „не присъства“, за жалбоподателят би бил налице правен интерес да подаде молба за допълване на протокола, но процесуалната  предпоставка за разглеждане на същата е подаването и в срока по чл.151, ал.1 от ГПК, приложим на основание чл.144 от АПК,   който обективно е изтекъл.

Водим от гореизложеното Административен съд Пловдив, десети състав

                                          Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата от 03.12.2018 година, обективираща искане за допълване на Решение № 2396 от 16.11.2018 г. постановено по делото, с което е отменена Заповед № ЗСП/Д-РВ /609/ от 16.02.2018 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Пловдив, с която е отказана месечната социална помощ по чл. 9 от ППЗСП, считано от 01.01.2018 г., на основание чл.12, ал.5 от ППЗСП, поради отказ от полагане на обществено-полезен труд,  за месец 12.2017 година и е разпоредено лишаване от подпомагане за периода от 01.12.2017 г. до 31.01.2018 г., потвърдена с Решение № 16-РД04-0383 от 08.06.2018 г. на директора на Регионалната Дирекция "СП“ Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: