РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

 

 

  РЕШЕНИЕ

 

                                                     

                                                               № 949

 

 

                                        гр. Пловдив,  23 април  2019 год.

 

                                                В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, IІ отделение, XIІ състав в публично съдебно заседание на петнадесети април през две хиляди и деветнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                                                  

при секретаря Р. П., като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2128 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по оспорване на С.М.М., ЕГН **********, с регистрация като едноличен търговец, самоосигуряващо се лице или осигурител „САГИТАРИУС КОМЕРС – С.М.“ ЕТ с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 33, вх. А, ет. 4, ап. 19 против Ревизионен акт № Р-16001617006641-091-001/23.03.2018 г., издаден от Н.Ж.К.на длъжност началник сектор, възложил ревизията и М.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, при Териториална дирекция на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 340/18.06.2018 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, относно установяване на отговорността му по чл.19, ал.2 от ДОПК за задълженията на „ДЕНТАЛ КОМЕРС“ ЕООД, както следва :  ДДС по СД по ЗДДС за м.10.2014 г. в размер на 157 536,27 лв.;вноски за ДОО и ЗО по декларации обр. 6 за периода м.06.2014г. – м.09.2014г. общо в размер на 8 074,52 лв.; данък върху доходите и вноски за УПФ по декларации обр. 6 за периода м.07.2014г. – м.09.2014г. общо в размер на 5 389,18 лв. 

Навеждат се доводи за незаконосъобразност на административния акт и се претендира неговата отмяна от съда. Оспорва се приложението на разпоредбата на чл.19, ал.2 от ДОПК, като основание за ангажиране на отговорността на жалбоподателя с процесния ревизионен акт. Подробни съображения се излагат в жалбата и в писмена защита, депозирана от процесуалния представител адвокат Б..

Претендира се присъждане на сторените разноски по производството.

3. Ответникът – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Панова, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение, като се присъди съответното юрисконсултско възнаграждение. Поддържат се изцяло фактическите констатации и правните изводи съдържащи се в оспорения ревизионен акт и потвърждаващото го решение на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив.

 

ІІ. За допустимостта :

4. Ревизионният акт е обжалван в рамките на предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил в прежде посочената негова част. Така постановеният от Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”  гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това процесуален срок налагат извод за нейната ДОПУСТИМОСТ.

 

ІІІ. За процедурата:

5. Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № Р-16001617006641-020-001/04.10.2017г., издадена от Н.Ж.К.на длъжност началник сектор при ТД на НАП – Пловдив, е възложено извършване на данъчна ревизия на С.М.М., ЕГН **********, с регистрация като едноличен търговец, самоосигуряващо се лице или осигурител „САГИТАРИУС КОМЕРС – С.М.“ ЕТ с обхват, установяване на отговорността му по чл.19, ал.1 и ал. 2 от ДОПК за задълженията на „ДЕНТАЛ КОМЕРС“ ЕООД, както следва :  Отговорност за корпоративен данък за периода 01.01.2011г. – 31.12.2014г.; Отговорност за данък върху доходите от трудови и приравнените на тях правоотношения за периода 01.07.2014г. – 30.09.2014г.; Отговорност за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.; Отговорност за данък върху добавената стойност за периода 01.05.2014г. – 30.06.2014г.; Отговорност за данък върху добавената стойност за периода 01.03.2012г. - 31.07.2012г.; Отговорност за данък върху добавената стойност за периода 01.02.2015г. – 28.02.2015г.; Отговорност за данък върху добавената стойност за периода 01.10.2014г. – 31.10.2014г.; Отговорност за данък върху добавената стойност за периода 01.12.2015г. – 31.12.2015г.; Отговорност за ДОО – за осигурители за периода 01.06.2014г. – 30.09.2014г.; Отговорност за вноски за Здравно осигуряване - за осигурители за периода 01.06.2014г.- 30.09.2014г.; Отговорност за Универсален пенсионен фонд – за осигурители за периода 01.07.2014г. – 30.09.2014г. Крайният срок за извършване на ревизията е съответно продължен със Заповед за изменение на ЗВР № Р-16001617006641-020-002/10.01.2018г., издадена от същия орган по приходите. Заповедите са подписани с квалифициран електронен подпис и надлежно връчени на ревизираното лице по електронен път.  

В хода на ревизионното производство е съставен Ревизионен доклад/РД/  № Р - 16001617006641-092-001/23.02.2018г., подписан с квалифицирани електронни подписи и надлежно връчен на ревизираното лице по електронен път. На основание и в срока по чл.117 ал.5 от ДОПК е подадено възражение от страна на ревизираното лице срещу така съставения ревизионен доклад. Въз основа на РД е издаден оспореният в настоящото производство Ревизионен акт/РА/ № Р-16001617006641-091-001/23.03.2018 г., подписан с квалифицирани електронни подписи и надлежно връчен на ревизираното лице по електронен път.  

В тази насока следва да се констатира, че от представените доказателства на л. 3-л.9 от делото,  включващи и данни от технически носител на информация, се установява, че ЗВР, заповедта за изменение на ЗВР, ревизионния доклад и ревизионният акт са надлежно подписани с валидни електронни подписи положени в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис респ. Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. - дв, бр. 85 от 2017 г.). 

Ревизионния акт е обжалван от ревизираното лице с жалба с вх.№ 20-.21-52/19.04.2018г. по описа на Дирекция „ОДОП“ – гр.Пловдив, като с Решение №340/18.06.2018г., Директорът на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите е потвърдил процесния ревизионен акт в обжалваната пред настоящата инстанция част относно установяване на отговорността на жалбоподателя по реда на чл.19, ал.2 от ДОПК.

Последвало е подаването на жалба на основание и в срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, с която спорът относно законосъобразността на ревизионния акт в посочената част, е отнесен пред Административен съд гр.Пловдив, по повод на която жалба е образувано и производството по настоящото дело.

С оглед, делегирането на правомощия по реда на чл.112 ал.2 т.1 и чл.119, ал.2 от ДПОК, по делото са представени Заповед № РД-09-1/03.01.2017г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, Заповед № РД-09-21/10.01.2017г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив и Заповед № РД-09-1230/11.07.2017г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.

 

ІV.За фактите:

6. В хода на ревизията е установено, че „ДЕНТАЛ КОМЕРС“ ЕООД е регистрирано с Решение № 1478 от 10.02.1993 г. на Пловдивски окръжен съд със седалище и адрес на управление: ****. Дружеството е регистрирано по реда на ДОПК в ТД на НАП гр. Пловдив на 10.03.1993г. с ЕИК по Булстат ******. С Решение № 6355/09.09.1998 г. на Пловдивски окръжен съд е вписано увеличение на капитала на дружеството на 5 000 000 лв., разпределен на 100 дяла по 50 000 лв., промяна адреса на управление на гр.Пловдив, ул.„Брезовска“ № 42, ап.35. С Решение № 5729/12.05.2000 г. на Пловдивски окръжен съд е вписано деноминиране на капитала на „ДЕНТАЛ КОМЕРС“ ЕООД на 5 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала – С.М.М.. За ревизирания период основната дейност на дружеството е търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура.

На „ДЕНТАЛ КОМЕРС“ ЕООД е извършена данъчна ревизия за определяне на задължения за ДДС за периода 01.01.2011г. – 31.07.2011г.; 01.09.2011г. – 31.12.2011г.; 01.08.2012г. – 31.12.2015г.; за КД 01.01.2011г. – 31.12.2014г. и данък върху дивидентите – 01.01.2014г. – 31.12.2014г., във връзка с която е издаден РА № Р-16001616000915-091-001/29.08.2016 г. Същият не е обжалван и е влязъл в законна сила.

При тази ревизия е констатирано, че съгласно протоколи от проведени заседания на общото събрание на дружеството от следните дати: 10.01.2014г., 05.02.2014г., 02.03.2014г., 05.04.2014г., 10.05.2014г., 10.06.2014г., 10.07.2014г., 05.08.2014г., 05.09.2014г., 15.10.2014г., 20.11.2014г. и 19.12.2014г. е извършено разпределение на дивидент по 15 000,00 лв. от неразпределената печалба на дружеството от минали години. Протоколите са намерили счетоводно отражение на 01.01.2015г. като е взета счетоводна статия дебит 426 „Вземания по записани дялови вноски" на кредит 501 „Каса в лева“ с цялата нетна сума 171 000,00 лв., без да са подавани от дружеството декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ. При ревизията е начислен дължимия данък върху дивидента в размер на 9 000,00 лв. ведно с лихви за просрочие в размер на 3 142,83 лв.

Установено е също, че за периода 2014г. - 2017г. от страна на „ДЕНТАЛ КОМЕРС“ ЕООД са декларирани суми за внасяне по декларации за ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗО, УПФ, които не са внасяни в съответните законоустановени срокове и са дължими.

За събиране на изискуемите публични вземания на дружеството е образувано изпълнително дело № 16140002621/2014г. Във връзка с предприетите действия по принудително изпълнение, публичният изпълнител е направил извода, че е налице невъзможност за събиране на изискуемите задължения, тъй като активите на юридическото лице са обременени с тежести, преди да бъдат обезпечени от ТД на НАП Пловдив, а тези върху които няма предходни тежести са на стойност по- малко от 10 % от задължението. Дружеството е прекатегоризирано като задължено лице с трудно събираем дълг.

Предвид горното, е прието, че са налице предпоставките за приложение на  разпоредбата на чл. 19, ал. 2 от ДОПК, предвид констатираното с РА № Р- 16001616000915-001/29.08.2016г. частично разпределение на печалбата и изплащането на дивиденти в общ размер 171 000 лв., осчетоводено на дата 01.01.2015 г. и отразено в отчета за паричните потоци за 2015 г.  Прието е, че посочената разпоредба е приложима за декларираните и невнесени задължения от „ДЕНТАЛ КОМЕРС“ ЕООД до 31.12.2014 г., представляващи деклариран и невнесен ДДС по СД по ЗДДС за м.10.2014 г. в размер на 157 536,27 лв.; вноски за ДОО, ЗО и Данък върху доходите и УПФ по декларации обр. 6 за периода м.06.2014 г. – 09.2014 г. общо в размер на 13 463,70 лв. 

7.В хода на съдебното производство е изготвено и прието без заявени резерви от страните по делото заключение по допуснатата съдебно – счетоводна експертиза (ССЕ).

След запознаване с наличните по делото доказателства констатациите на вещото лице се свеждат до следното:

Вещото лице е посочило в табличен вид по данни от счетоводните баланси на дружеството,притежаваните от него активи за периода 15.05.2014г.-02.07.2018г.

РА №Р-16-1402120-091-001/06.02.2015г./л.84/

Обхват на ревизията -Данък върху добавената стойност

Период на ревизията -от 01.02.2012г. до 31.07.2012г.

Липсват коментари относно наличието на скрито разпределение на печалбата.

РА №Р-16001616000915-001/29.08.2016г./л.110/

Обхват на ревизията -Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни лица

Период на ревизията -от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

Констатации на ревизията: Налични са протоколи от заседания на общото събрание на дружеството, съгласно които са разпределени дивиденти от минали печалби на дружеството, в размер на 180000лв. Не са подавани от дружеството декларации по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ. Дължимия данък не е внесен. Изплащането на дивидента е със счетоводна дата 01.01.2015г.

Липсват коментари относно наличието на скрито разпределение на печалбата.

Публичен изпълнител-данни за скрито разпределение на печалбата: От страна на публичния изпълнител не е предоставена конкретна информация, водеща за извода за наличие на скрито разпределение на печалбата.

Лицето в писмени обяснения с изх.№С190016-178-0003980/31.01.2019г. е изложило свои лични разсъждения по въпроса, като е записало следното: „Управителят на „Дентал комерс” ЕООД, за периода на ревизионните актове е обявил като възнаграждение по договор за управление на „Дентал комерс” ЕООД сумата от 10000лв. месечно, която не съответства на обичайно получаваното възнаграждение за същата дейност/т.нар. пазарни нива/ и не кореспондира със задлъжнялостта на дружеството-по §1, т.5, буква а от ЗКПО-като се има предвид, че Станимир Минчев е и едноличен собственик на капитала на „Дентал комерс” ЕООД, т.е. сам си определя възнаграждението.”

Вещото лице е посочило предприетите действия от публичния изпълнител за периода 15.05.2014г.-02.07.2018г., както следва :

С Постановление по чл.195 от ДОПК, изх.№ РД-10-508/22.10.2014г. е наложена възбрана върху недвижими имоти с обща данъчна оценка-не е посочен, НА 48/2011г.

-Наложен е запор върху постъпващи суми по банкови сметки.

Мерките са продължени с Постановление №РД-11324/10.02.2015г.

За РА №Р-16001616000915-001/29.08.2016г.

Наложени са обезпечителни мерки с Постановление №С160016-023-0002695/17.08.2016г.

-Наложен е запор върху постъпващи суми по банкови сметки.

-Наложен е запор върху МПС Шкода Октавия

Мерките са продължени с Постановление №С160016-139-0001094/26.09.2016г.

С Постановление №2621/2014/000071/06.03.2015г. е наложен запор на:

-МПС Крайслер 300Ц;

-МПС Крайслер Себринг;

-МПС Шкода Октавия

С Постановление №2621/2014/000166/16.09.2015г. е наложен запор върху притежаваните от „Дентал комерс” ЕООД сто броя дялове на стойност 50лв. в ЛЕВ Билдинг Ентърпрайсис ЕООД.

С постановление №РД-11-11-141/26.01.2016г. е наложен запор върху движима вещ: Рентгенов апарат-нов, марка Филипс.

Образувано е изпълнително дело №16140002621/2014г. с първоначален №2/2013г.

Проведени тръжни процедури:

-за недвижим имот в землището на с.Черничево-две тръжни процедури-не са се явили купувачи;

-за МПС Крайслер Себринг-една тръжна процедура-не са се явили купувачи;

-за рентгенов апарат Филипс- една тръжна процедура-не са се явили купувачи.

На л.190 гръб от делото-В РД е записано: При преглед на Балансите на „Дентал комерс” ЕООД за 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. и 2016г. е видно, че същото притежава активи: земя, сгради, други ДМА, стоки, вземания и парични средства. Недвижимите имоти са ипотекирани още през 2011г., а някои от тях са продадени през 2016г., чрез публичен търг. Върху стоките в оборот са наложени запори от други кредитори. Проблема е, че активите на дружеството не могат да послужат за обезпечаване на изискуеми публични задължения, тъй като „Дентал комерс” ЕООД има неизплатени задължения не само към НАП, но и към други кредитори, които са предприели съответните действия за обезпечаване на вземанията си.

При публичния изпълнител: Данните на публичния изпълнител са от системата Икар към АП и от ЦРОЗ.

Учредени ипотеки:

-върху офис в Пловдив-в полза на Уникредит Булбанк на 13.11.2011г. след това върху същия имот-на 11.09.2013г. в полза на Сибанк;

-върху недвижим имот в землището на с.Черничево-в полза на Уникредит Булбанк на 12.12.2011г.;

-върху жилище в Смолян- в полза на Уникредит Булбанк на 13.09.2011г. след това върху същия имот-на 12.09.2013г. в полза на Сибанк;

-вписан залог в Централен регистър на особените залози на 05.10.2011г. на стоки в оборот. След това на 05.09.2013г. в полза на Сибанк

-вписан залог в Централен регистър на особените залози върху вземания на Дентал комерс ЕООД.

В процесния РА липсва коментар относно невъзможност за събиране на вземания на ”Дентал комерс” ЕООД. В тази връзка липсва и конкретизирана дата, на която е настъпила тази невъзможност.

Такъв коментар се открива в РД №Р-16001617006641-092-001/23.02.2018г. издаден на С.М.М./жалбоподателя/. На л.190 от делото е посочено следното:За събиране на изискуемите публични вземания от „Дентал комерс” ЕООД е образувано ИД №16140002621/2014г. Във връзка с предприетите действия по принудително изпълнение и резултатите от тях, публичният изпълнител е направил извода, че е налице невъзможност за събиране на изискуемите задължения, тъй като активите на юридическото лице са обременени с тежести, преди да бъдат обезпечени от ТД на НАП Пловдив, а тези върху които няма предходни тежести са на стойност по-малко от 10% от задължението. „Дентал комерс” ЕООД е прекатегоризирано като ЗЛ с трудно събираем дълг.

Точна дата към която приходна администрация е определила, че е налице невъзможност за събиране на вземанията към „Дентал комерс” ЕООД, не е посочена.

Сочи се, че допълнително установените задължения за данъци и лихви за 2012г. са станали известни на органите на дирекция „Събиране” в началото на 2015г., а за допълнително установените задължения за данъци и лихви за 2014 и 2015г., са станали известни през м.09.2016г.  

Според Справка на публичен изпълнител изх.№С 170016-134-0001780/08.06.2017г., вземането е прекатегоризирано от частично в трудно събираемо.

Вещото лице е посочило в табличин вид задълженията на „Дентал Комерс“ ЕООД по двата издадени му ревизионни акта и по Решението на Директор Дирекция „ОДОП“ № 340/18.06.2018г., като е посочило, че потвърдените задължения съответстват на размера на изчислената в РА №Р-16001617006641-091-001/23.03.2018г., отговорност за лицето по чл.19, ал.2 от ДОПК. Посочило е в табличен вид и задължения на жалбоподателя С.М.М. на база Справка за задълженията на дружеството, предоставена от публичен изпълнител, към 31.01.2019г.

В счетоводството на „Дентал комерс”ЕООД, протоколите за разпределяне на дивидентите са отразени със счетоводна дата 01.01.2015г. Извършено е следното счетоводно записване:

Дт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

Кт с/ка 501 Каса в лева-171000лв.

Месец януари 2015г. не е в обхвата на нито едно от ревизираните задължения. Всички са с обхват максимум до 31.12.2014г., в т.ч. за отговорност за Данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица. Единствено отговорност за ДДС е с обхват 01.02.-28.02.2015г.

8.В хода на съдебното производство е изготвено и прието по делото без заявени резерви от страните заключение по допуснатата допълнителна съдебно - счетоводна експертиза (ССЕ).

След запознаване с наличните по делото доказателства и проверка в счетоводството на „Дентал Комерс“ ЕООД констатациите на вещото лице се свеждат до следното:

Вещото лице е посочило в табличен вид по данни от счетоводните баланси на дружеството,  притежавани от него ДМА и други активи по балансова стойност за периода 15.05.2014г.- 02.07.2018г., както и по-големите вземания над 1000 лв. на дружеството „Дентал комерс” ЕООД по години, според данни за салдата към 31.12. на съответната година, отразени в счетоводен журнал на с/ка 411 Клиенти, с/ка 416 Клиенти по продажби със свързани лица и с/ка 4921 Разчети по гаранции за същия период.

 

V.За правото :

9. В случая, на първо място следва да се констатира, че релевантните за разрешаването на административноправния въпрос факти и обстоятелства са установени от материално компетентни органи на приходната администрация в хода на ревизионно производство, осъществено по реда на чл. 112 и сл. от ДОПК. Ревизията е завършила с издаването на оспорения ревизионен акт, който е постановен в изискваната от закона писмена форма и съдържа законоустановените реквизити съобразно разпоредбата на чл. 120 от ДОПК.

Впрочем спор по тези обстоятелства не се формира между страните по делото.

10. Спорният между страните въпрос е относно правилното приложение на материалния закон, а именно на разпоредбата на чл.19, ал.2 от ДОПК, като основание за ангажиране на отговорността на жалбоподателя с процесния ревизионен акт.

В тази насока е необходимо да се посочи, че отговорността по чл. 19 от ДОПК е самостоятелна субсидиарна отговорност на трети за дружество лица, която те носят за собствените си действия или бездействия, довели до невъзможност за събиране на публични задължения на дружеството като задължено лице. Поради това, съдебната проверка за законосъобразност на ревизионния акт, с който се установяват задължения на това основание, обхваща не повторна проверка на законосъобразността на вече установените с влязъл в сила ревизионен акт или друг изпълнителен титул, по основание, размер и данъчен период задължения на дружеството, а за наличие на предпоставките за възникване на отговорността на третите лица в различните хипотези на тази разпоредба. Съответно на това, установяването на тези предпоставки е свързано с конкретни данъчни периоди, които следва да са включени в обхвата на ревизията.

Съгласно чл. 19, ал.2 ДОПК, в приложимата му редакция с ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.,  управител или член на орган на управление, който недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 или 2, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.

В случая от събраните доказателства по делото се установява, че са налице предпоставките от хипотезата на нормата, защото не е спорно, че ревизираното лице е управител на задължено лице „Дентал Комерс“ ЕООД; недобросъвестно е извършило частично разпределение на неразпределената печалба от минали години и изплащане на дивидент, в качеството си на материално - отговорно лице, при знанието за заличие на неплатени задължения на дружеството; дружеството не е платило установените задължения ДДС по СД за м.10.2014г., вноски за ДОО, ЗО за периода м.06.2014г. – м.09.2014г. по декларации обр.6 и Данък върху доходите и вноски за УПФ за периода м.07.2014г. – м.09.2014г. по декларации обр.6 и това е станало в причинна връзка с лишаването му от стоки и активи в резултат на разпоредителните действия, като експертните изводи на вещото лице по приетите съдебно-счетоводни експертизи не променят този извод.

Въпреки качеството си на съд по същество, Съдът не може да промени данъчните периоди, за които са установени задълженията, като при несъответствие на установените факти относно датата на възникване на данъчното задължение с ревизираните периоди и периодите, за които с ревизионния акт са установени задължения, ревизионният акт следва да бъде отменен. Фактическият състав на отговорността на дружеството за задълженията по ЗДДС, вноски за ДОО,ЗО и Данък върху доходите и вноски за УПФ и този на отговорността на управителя по чл. 19 от ДОПК е различен, различни са и датите на възникването им. Макар задълженията на дружеството за ЗДДС по СД по ЗДДС и вноски за ДОО,ЗО Данък върху доходите и УПФ по декларации обр.6, да са в данъчни периоди м.10.2014г., м.06-м.09.2014г. и м. 07 - м.09.2014г., които несъмнено са включени в обхвата на ревизията,  фактическият състав на отговорността на управителя по чл. 19, ал. 2 от ДОПК възниква с реализиране на предпоставките по тази разпоредба. В случая и по отношение на  фактическия състав на отговорността следва да се посочи, че частичното разпределение на неразпределената печалба от минали години и изплащането на дивидент е станало през м.01.2015г. със счетоводното отразяване на протоколите от заседания на общото събрание на дружеството за периода м.01.2014г. – м.12.2014г., посредством следната счетоводна статия: Дебит с/ка 426“Вземания по записани дялови вноски“ на Кредит с/ка 501“Каса в лева“ с цялата нетна сума на дивидента от 171 000, 000 лв., в резултат на което установените задължения по СД по ЗДДС и декларации обр.6 не са били платени. Изцяло в този смисъл са и експертните изводи на вещото лице по приетата съдебно-счетоводна експертиза -  т.1 и т.4 от същата, която съдът възприема като компетентно и обективно изготвена, въвеждаща в процеса с необходимата пълнота релевантните за разрешаване на настоящия административноправен въпрос факти и обстоятелства, и кореспондираща с останалия доказателствен материал по делото. В този смисъл следва да се посочи, че моментът на възникване на отговорността на управителя по чл.19, ал.2 от ДОПК е моментът на разпореждането с имуществото през м.01.2015г., който период не е включен в обхвата на възложената ревизия, а не моментът на възникване на несъбраните задължения за ДДС, вноски за ДОО, ЗО и Данък върху доходите и вноски за  УПФ на дружеството за данъчни периоди м.10.2014г., м.06-м.09.2014г. и м. 07 - м.09.2014г. Правилното определяне на момента на възникване на отговорността е от значение както за определяне на началния момент на изчисляване на лихвите върху установените задължения, така и за давностните срокове.

Така и в този смисъл е Решение № 12484 от 18.10.2017г. на Върховен административен съд, Осмо отделение, постановено по адм. дело №11202/2016г. и други.

11. Крайният извод е, че съобразно данните, съдържащи се приобщените по делото доказателства, следва да се приеме, че ревизионния акт е незаконосъобразен, поради което ще следва да бъде отменен.

 

VІ. За разноските :

12. При посочения изход на спора, на основание чл. 161, ал. 1, пр. 1 от ДОПК на жалбоподателя се следва присъждане на сторените разноски в производството. Те се констатираха в размер на  4 800 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/, представляващи заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение, съгласно представения Списък на разноските по чл.80 от ГПК /л. от делото/.  

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХІІ състав,

 

   Р    Е    Ш    И    :  

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт №Р-16001617006641-091-001/23.03.2018 г., издаден от Н.Ж.К.на длъжност началник сектор, възложил ревизията и М.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, при Териториална дирекция на НАП Пловдив, потвърден с Решение №340/18.06.2018г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, относно установяване на отговорността по чл.19, ал.2 от ДОПК на С.М.М., ЕГН **********, с регистрация като едноличен търговец, самоосигуряващо се лице или осигурител „САГИТАРИУС КОМЕРС – С.М.“ ЕТ с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 33, вх. А, ет. 4, ап. 19, за задълженията на „ДЕНТАЛ КОМЕРС“ ЕООД, както следва:  ДДС по СД по ЗДДС за м.10.2014 г. в размер на 157 536,27 лв.; вноски за ДОО и ЗО по декларации обр. 6 за периода м.06.2014 г. – м.09.2014 г. общо в размер на 8 074,52 лв.; данък върху доходите и вноски за УПФ по декларации обр. 6 за периода м.07.2014г. – м.09.2014г. общо в размер на 5 389,18 лв. 

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, да заплати на С.М.М., ЕГН **********, с регистрация като едноличен търговец, самоосигуряващо се лице или осигурител „САГИТАРИУС КОМЕРС – С.М.“ ЕТ с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 33, вх. А, ет. 4, ап. 19 сумата от  4 800 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/, представляваща сторените от дружеството деловодни разноски - заплатени държавна такса, възнаграждения за вещи лица и един адвокат.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :