РЕШЕНИЕ

 

  1730

 

гр. Пловдив,  13.08.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, XXVII състав в публично заседание на девети август през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР КАСАБОВ

                                                                                                   

при секретаря ПЕТЯ ШЕЙРЕТОВА, като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2050 по описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните:

1. Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с  чл. 27 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.

2. Образувано е по жалба на С.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу Заповед № А-1107/10.06.2019 г. на кмета на община Асеновград, с която от оспорващата е отчуждена част с площ 329 кв. м от имот к.и. 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден, с адрес: кв. Долни Воден, местността „Стария път“, целият с площ от 4400 кв.м, трайно предназначение на територията /ТПТ/: земеделска, начин на трайно ползване /НТП/: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, номер по предходен план 016014, при граници по кадастралната карта: имоти с идентификатори: 99088.16.15, 99088.15.285, 99088.16.13 и 99088.16.41, срещу определено парично обезщетение в размер на 5 835 лева без ДДС.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед и се иска нейната отмяна, респ. изменение като се увеличи размерът на дължимото обезщетение съгласно действителната пазарна стойност на имота. Поддържа се, че ответникът при определянето на паричното обезщетение не е съобразил конкретното предназначение на имота и начинът му на трайно ползване и разположението. Правят се възражения относно допуснати нарушения в производството по приемане на проекта на ПУП – Парцеларен план за имота. Сочи се също, че незаконосъобразно е изменена имотната граница на притежавания от оспорващата недвижим имот. Твърди се, че административният орган не е спазил и редът за определяне на дължимото равностойно парично обезщетение. Иска се присъждане на сторените в съдебното производство разноски.

3. Ответникът – кмет на община Асеновград, чрез процесуалния си представител В.К. – служител с юридическа правоспособност,  поддържа становище за неоснователност на жалбата. Твърди, че размерът на обезщетението е законосъобразно определен по реда на ЗОС предвид обстоятелството, че имотът се намира извън границите на урбанизираната територия в землището на кв. „Долни воден“. Претендира са присъждане на юрисконсултско възнаграждение

4. Окръжна прокуратура - гр. Пловдив, редовно уведомена за възможността за встъпване в настоящото производство, не взема участие.

ІІ. За допустимостта:

5. Жалбата е подадена в предвидения за това, преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите:

6. Между страните не се формира спор, че по силата на покупко – продажба, за която е съставен нотариален акт № 101, том I, рег. 1368, дело № 95/2017г., С.В.К. е придобила собствеността върху имот к.и. 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден, с адрес: кв. Долни Воден, местността „Стария път“, землище на гр. Асеновград, целият с площ от 4400 кв.м, трайно предназначение на територията /ТПТ/: земеделска, начин на трайно ползване /НТП/: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, номер по предходен план 016014.

7. Със заповед № А-790/15.05.2008 г. на кмета на община Асеновград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя на имот с к.и. 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград за: „База за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника“. Видно от приложената графична част на заповедта за имота е предвидено свободно застрояване по застроителни линии: от изток на 14 метра от имотната граница, от запад на 7 метра от имотната граница и на 3 метра от страничните граници. Предвидени са: устройствена зона „Предимно производствена“; височина за застрояване до 12 м; плътност до 80%; Кинт до 25% при мин. озеленяване 20%.

8. Според Акт за категоризация на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение от 28.01.2008г. по отношение на имот 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден е определена трета категория по чл. 1 и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (обн., ДВ, бр. 90 от 24.10.1996 г.).

9. Със заповед № ДС-12-1/08.01.2019г. на областния управител на област Пловдив е одобрен ПУП – Парцеларен план /ПП/ за обект: „Довеждащи пътища (локални), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II – 86, в участъка „Пловдив – Асеновград“ от КМ 14+860 до км 25+150“, попадащи на територията на общините Асеновград, Куклен и Родопи, в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от заповедта.

Според графичната част на ПП трасето на посочения обект преминава през част от площта на имот 16.4 в землището на кв. Долни Воден ЕКАТТЕ 99088 - защрихована като трайно засегната площ.

Посочената заповед е обнародвана в Държавен вестник бр. 6 от 18.01.2019г. По делото не се сочат доказателства заповедта да е оспорена от жалбоподателката в законоустановения 14 – дневен срок от обнародването, поради което се налага изводът, че ПП е влязъл в сила по отношение на процесния имот. Това обстоятелство се потвърждава и от писмо изх. № АСД-03-51#21.05.2019г. на областния управител на област Пловдив, в което по възражение вх. № 94-С-219/02.05.2019г. на С.В.К. е удостоверено, че срещу заповед № ДС-12-1/08.01.2019г. не са постъпили жалби и същата е влязла в сила на 04.02.2019г. В тази връзка възражението на жалбоподателката е оставено без разглеждане. Не са ангажирани доказателства посоченото писмо да е обжалвано по съдебен ред. В този аспект съдът намира, че възраженията на оспорващата относно процедурата по одобряване на посочения парцеларен план и изменението в границите на собствения й имот се явяват извън предмета на настоящия съдебен контрол.

10. Оспорващата е уведомена за стартирането на процедурата по отчуждаване и размера на определеното равностойно парично обезщетение с писмо изх. № 94С219/08.03.2019 г. и писмо № 94С219/16.04.2019 г. С възражение вх. № 94С219/02.05.2019 г. К. е оспорила размера на паричното обезщетение, като е предложила да бъде сключено споразумение за цена от 19 740 лева за засегнатите 329 кв.м. от процесния имот.

11. За нуждите на отчуждаването е изготвена доклад за оценка от лицензиран оценител, с който по реда на чл. 22, ал. 5 във вр. § 1 от ДР на ЗОС в релевантния период са  съобразени две сделките за продажба на два имота, намиращи се в землище кв. Горни Воден ЕКТТЕ 99087, както следва: 1) нот. акт вх. № 299/01.02.2019г. за продажба на имот 19.8, м. „Переклийка“, с площ 672 кв.м., с ТПТ: земеделска, НТП: за търговски обект, категория  3 – та, при цена на кв. м – 29,76 лв.; 2) нот. акт вх. № 5270/30.11.2018г. за продажба на имот 9.90, м-ст „Двата ореха“ с площ 7693 кв.м., с ТПТ: земеделска, НТП: за складова база, категория  9 – та, при цена на кв.м – 5,71 лв. При тези данни е определена средна цена на кв. м за отчуждаваната част от имот 99088.16.14 в размер на 17,74 лв., въз основа на която е постигнат и размера на равностойното парично обезщетение от 5 835 лева без ДДС. Към доклада не са представени копия от цитираните нотариални актове. Също така липсват данни за качеството на страните по сделките.

12. Според удостоверение за данъчна оценка изх. № 6601036792/25.02.2019 г. на община Асеновград стойността на частта от 329 кв.м от имот 99088.16.14 е в размер на 1521,30 лв.  

13. Със заповед № А-1107/10.06.2019 г. кметът на община Асеновград е отчуждил от оспорващата част с площ 329 кв. м от имот к.и. 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден, с адрес: кв. Долни Воден, местността „Стария път“, целият с площ от 4400 кв.м, трайно предназначение на територията /ТПТ/: земеделска, начин на трайно ползване /НТП/: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, номер по предходен план 016014, срещу определено парично обезщетение в размер на 5 835 лева без ДДС.

14. По делото бе допусната съдебно – техническа експертиза с вещо лице инж. И.Г., чието заключение бе прието със заявено оспорване от страна на ответника. който възразява срещу подхода на вещото лице при изготвянето на оценката да бъдат ползвани и сделки с имоти в землището на град Асеновград.

Вещото лице е съобразило данните от кадастралната карта, наличния за имота подробен устройствен план и относимия период на продажби, при което е изготвило оценка въз основа на данните за сделки с приложени нотариални актове, вписани в Служба по вписванията – гр. Асеновград. Видно от представената към заключението таблица освен двете сделки по доклад за оценка от лицензиран оценител (т.9 и т.14), вещото лице е съобразило още 12 бр. продажби, като тези по т. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11 и 13 третират имоти в урбанизирана територия с НТП: ниско и високо застрояване, жилищни нужди, респ. друг вид производствени и складови обекти. Сделките по т. 4, 6, 8 и 12 са за имоти в земеделска територия с НТП: трайни насаждения, ниви и изоставена орна земя. Също така се установява, че и двете страни по сделките, отразени в т. 1, т. 6, т. 8, т.11 и т. 12, са физически лице, а за сделката по т. 14 липсва информация като не е представено и копие от нотариален акт.

Въз основа на всички посочени сделки вещото лице е определило средно – пазарна сравнителна стойност в размер на 30,23 лв. на кв. м, при което е определило равностойно парично обезщетение за отчуждената част от имот к.и. 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, в размер на 9945 лева.

Предвид включването в оценката на сделки с имоти без оглед предназначението на територията, в която се намират и такива, по които и двете страни са физически лица,  съдът кредитира частично заключението на вещото лице, за което по - долу ще изложи подробни мотиви.

IV. За правото:

15. Според чл. 21, ал. 1 от ЗОС имоти - собственост на физически или на юридически лица, могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост, или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение - публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение, както и в други случаи, определени със закон, след предварително и равностойно парично или имотно обезщетение.

Съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗОС кметът на общината възлага определянето на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване, на оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители.

Заповед за отчуждаване се издава по реда на чл. 25 от ЗОС от кмета на общината, като в нея се посочват основанието за отчуждаване, предназначението, видът, местонахождението, размерът и собственикът на имота, размерът на обезщетението, а при имотно обезщетение - вида, местонахождението, размера, начина на трайно ползване и стойността на имота, предоставян в обезщетение, както и размерът на паричното обезщетение за доплащане при разлика в стойностите на имотите, търговската банка, в която ще бъде внесено обезщетението по сметка на правоимащите лица и за началната дата, от която ще започне изплащането му.

По правилото на чл. 22, ал. 5 от ЗОС размерът на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване, се определя съобразно конкретното им предназначение, което са имали преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост, и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.

Нормата на чл. 22, ал. 6 от ЗОС сочи, че конкретното предназначение на поземлени имоти, урегулирани за застрояване с предходен подробен устройствен план, е предназначението им, определено с предходния подробен устройствен план, действал преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти - публична общинска собственост.

Според § 1, т. 2 от ДР на ЗОС Пазарни цени на имоти със сходни характеристики" са осреднените цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от двадесет сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани двадесет сделки.

Съгласно т. 3 на посочената норма "Имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот" са имотите, които се намират: а) в една и съща ценова зона с отчуждавания имот - в урбанизираните територии; б) в едно и също землище с отчуждавания имот - в земеделските територии и в горските територии.

16. Според основното им предназначение, определено с концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове, териториите в страната са: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за възстановяване, територии, заети от води и водни обекти, и територии на транспорта /чл.7, ал. 1 от ЗУТ/. При тази правна регламентация се налага изводът, че по смисъла на ЗУТ урбанизирани територии са тези, включени в границите на населените места и селищните образувания.

По смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗУТ "територия" или "устройствена зона" по чл. 11 представлява съвкупност от съседни поземлени имоти със сходни характеристики и преобладаващо предназначение. Съответно под "територия на населено място" следва да се разбира селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището /§ 1, т. 6 от ДР на ЗУТ/.

Съгласно чл. 8 от ЗУТ конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план и може да бъде: 1) в урбанизирани територии или в отделни поземлени имоти извън тях - за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други; 2) в земеделски територии - за обработваеми земи (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми земи (пасища, скатове, дерета, оврази и други); 3) в територии на транспорта - за републиканските и местните пътища, железопътната инфраструктура, пристанищата и летищата.

Конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния устройствен план в зависимост от вида на територията, в която попадат (урбанизирана, земеделска, горска и т.н.), а видът на териториите се определя от общия устройствен план, чиито предвиждания са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове. Според разпоредбите на чл. 105 и чл. 106 от ЗУТ общите устройствени планове се разработват за населеното място заедно с неговото землище, като територията - предмет на общия устройствен план, може да не съвпада със землището на града; предмет на общите устройствени планове е общият режим на устройство на различните видове територии.

По смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ предназначението на парцеларния план като вид подробен устройствен план е за урегулиране на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗУТ в територии без устройствени планове предназначението на поземлените имоти до влизането в сила на плановете се определя от фактическото им използване, освен ако използването противоречи на закон. Втората алинея на същата норма, предвижда че промяната на предназначението на територии и на поземлени имоти с цел застрояване се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план при условията и по реда на този закон.

При тази правна регламентация се налага извода, че предназначението на поземлените имоти без оглед на това дали попадат в или извън урбанизирана територия се определя от наличието на посоченото устройствено планиране, а при липсата на такова според фактическото им използване. Респективно промяната на предназначението може да обхваща както отделни имоти с цел застрояване, така и отделни територии, представляващи съвкупност от съседни поземлени имоти със сходни характеристики и преобладаващо предназначение.

На следващо място според правилото на чл. 3, ал. 1 вр. ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България териториални единици са населените места и селищните образувания, а населените места от своя страна имат строителни граници или землищни и строителни граници. По аргумент на по – силното основание и по смисъла на чл. 11, ал. 1 от ЗАТУРБ територията на района респ.  квартала на населеното място е част от територията, включена в строителните и землищните му граници.

Тук следва да се отбележи, че със Указ № 970 от 26.03.1986 г. за административно-териториални промени (обн., ДВ, бр. 27 от 4.04.1986 г.) се заличават от списъка на населените места и от състава на Асеновградската община селата Долни Воден и Горни воден и се присъединяват землищата им към град Асеновград.

Също така със Указ № 1580 от 15.05.1987 г. за административно-териториални промени в страната /обн., ДВ, бр. 39 от 22.05.1987 г./ са създадени кметства в кварталите "Долни Воден" и "Горни Воден" на град Асеновград.   

17. При тази фактическа и правна обстановка съдът намира, че процесният административен акт е издаден от компетентен орган в предписаната от закона форма, но при допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие с материално правните норми и целта на закона в частта на определеното равностойно парично обезщетение.

От приложените по делото доказателства безспорно се установява, че имот с к.и. 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград е с променено предназначение и отреждане по ПУП: „База за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника“, предвидено средно застрояване (чл. 23, ал.1, т. 2 от ЗУТ) и устройствена зона „Предимно производствена“. Имотът попада в земеделска територия, която е част от землището на град Асеновград. В този аспект се явява правилен подходът на лицензираните оценители в административната фаза при включването в доклада за оценка само на сделки с имоти в земеделски територии. Това решение напълно отговоря на правилото на § 1, т. 2 във вр. т. 3 от ДР на ЗОС. Въпреки това определеният размер на паричното обезщетение се явява необоснован, доколкото в обхвата на оценката са включени единствено сделки с имоти от землищата на кв. Долни Воден и кв. Горни Воден като са игнорирани тези в землището на град Асеновград. Този подход се явява в противоречие с правилата на § 1, т. 3, б. „б“ от ДР на ЗОС във вр. чл. 3, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от ЗАТУРБ. Съдът не споделя възражението на ответника, че землището на гр. Асеновград е ирелевантно, тъй като по данните от Кадастралната карата на кв. „Долни воден“ има самостоятелно землище. Обстоятелството, че кварталът има отделен ЕКАТТЕ от този на града не му придава качеството на самостоятелно населено място, поради което и землището му не следва да бъде третирано разделно от землището на населеното място към което е създаден. Предложеното от ответника тълкува се явява нобосновано стеснително и във вреда на лицата, чиито интереси са засегнати от принудителното отчуждаване. Отделно тази позиция е в противоречие и с приетият в административната фаза доклад за оценка, който е основан на сделки с имоти в землището на кв. „Горни воден“, който също има самостоятелно ЕКАТТЕ, различно от това на кв. „Долни воден“. В този аспект ще бъде абсолютно необосновано да се приеме, че двата квартала имат собствени землища, които следва да се приемат за едно общо землище по смисъла на § 1, т. 3, б. „б“ от ДР на ЗОС, различно от землището на населеното място град Асеновград. Тук следва да се съобразят и постановките в Решение № 6 от 4.07.2006 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 5/2006 г., с което е дадено задължително тълкуване на понятието „равностойно парично обезщетение“, а именно според Конституция на РБ равностойно парично обезщетение ще е това, което позволява на засегнатия от отчуждаването собственик да получи адекватна обезщета. Определянето на равностойно парично обезщетение без спазването на ясни обективни критерии не е в интерес и винаги може да злепостави интересите на собствениците на принудително отчуждени имоти. Това е така, защото влиянието на субективния фактор при определянето на обезщетението, което не се ръководи от еднакви обективни критерии, води до отклонение от реалната оценка в една или друга посока.

Отделно от горното, към доклада за оценка ответникът не ангажира и копия от нотариални актове, за да е възможна проверка на достоверността на данните по изследваните сделки. Съдът изрично е указал на ответника, че носи доказателствената тежест да установи всички положителни факти и обстоятелства от значение за законосъобразността на издадения административен акт. Липсата на данни за качеството на страните по тези сделки, предвид изискването на § 1, т. 2 от ДР на ЗОС поне една от тях да е търговец, прегражда възможността за извършването на съдебен контрол и води до необоснованост на административния акт поради недоказаност на фактическите основания за неговото издаване. В този аспект представената в съдебна фаза справка за извършени сделки в кв. „Долни воден“ и „Горни воден“, вписани в Служба по вписванията – Асеновград, също не носи нужната информация.

От друга страна съдът не кредитира изцяло с доверие и заключението на вещото лице, тъй като същото е базирано на данните от сделки с имоти в урбанизираната територия на град Асеновград (т. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11 и 13), които по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОС не могат да се класират като имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот. Респективно неотносими се явяват и сделките с имотите в земеделски територии – ниви, орни земи и др. (т. 6, т. 8, и т. 12), по които и двете страни са физически лица.

При това положение релевантни са спора се явяват единствено сделките  по т. 4 и т. 9 от анализа към експертизата, удостоверени с копия от нот. акт № 8, т. 1, р. 262, дело 7 от 17.01.2019 г. и нот. акт вх. № 299/01.02.2019г., за продажба на имоти: 00702.27.336, м. „Параколово“, гр. Асеновград, с площ 4489 кв.м., с ТПТ: земеделска, НТП: друг вид трайно насаждение, категория 9 – та, при цена на кв.м - 23,45 лв.; 99087.19.8, м. „Переклийка“, кв. Горни воден, с площ 672 кв.м., с ТПТ: земеделска, НТП: за търговски обект, категория  3 – та, при цена на кв. м – 29,76 лв.  Посочените имот се намират в земеделска територия, част от землището на град Асеновград и кв. „Горни воден“; имат сходни показатели на устройство и застрояване респ. установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, при идентична или сходна категория на земята. Сделките са сключени в релевантния 12 месечен период преди датата на възлагане на оценката и поне една от страните по тях е търговец, при което се явява спазено и правилото на § 1, т. 2 от ДР на ЗОС.

По съображения от горните мотиви настоящият състав на съда намира, че равностойното парично обезщетение за частта от процесния имот следва да бъде определена по установената осреднена пазарна стойност от 26,61 лв. на кв.м (23,45 + 29,76 / 2) или 8754,69 лв. за отчуждаваната площ от 329 кв.м от имот к.и. 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.

18. Мотивиран от горното, при проверката по чл. 168 от АПК, съдът намира, че оспореният административен акт е валиден, издаден в предписаната от закона форма, но незаконосъобразен в частта на определеното парично обезщетение, поради което следва да бъде изменен.

V. За разноските

19. Предвид изхода на делото на жалбоподателя следва да се присъдят сторените съдебни разноски, които се доказват в размер на 1030 лева, от които 10 лева заплатена държавна такса, 420 лева за възнаграждение на вещо лице и 600 лева за адвокатска защита.

Ето защо, Съдът

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ  Заповед № А-1107/10.06.2019 г. на кмета на община Асеновград, с която от С.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, е отчуждена част с площ 329 кв. м от имот к.и. 99088.16.14 по КККР на кв. Долни Воден, с адрес: кв. Долни Воден, местността „Стария път“, целият с площ от 4400 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, номер по предходен план 016014, при граници по кадастралната карта: имот с идентификатори: 99088.16.15, 99088.15.285, 99088.16.13 и 99088.16.41, като УВЕЛИЧАВА размера на определеното равностойно парично обезщетение от 5835 лева без ДДС на  8754,69 лв.  /осем хиляди седемстотин петдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС.

ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на С.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 1030 (хиляда и тридесет) лева, представляваща направени по делото разноски.

Решението не подлежи на обжалване или протест.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: