ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

№. 1762

 

гр. Пловдив, 12.09. 2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВХХVI състав в закрито заседание на дванадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

  ПЕТЪР КАСАБОВ

 

като разгледа докладваното от съдията ПЕТЪР КАСАБОВ к.а.н. дело № 2764 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 229 - 236 от АПК, във връзка с чл.63, ал. 2 от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба на Митница Пловдив, подадена чрез процесуалния представител старши юрисконсулт Невена Йорданова Кънчева, против Решение № 1350/25.07.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 4904 по описа за 2017 г. на  Районен съд - Пловдив, XIV - ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № 370/26.05.2017г. на Началник Митница Пловдив, с което на Д.Т.И., с ЕГН **********, адрес: *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева  за нарушение по чл.99, ал.2, т.5, вр с чл.120, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, както и административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева  за нарушение по чл.126 от ЗАДС.

В хода на касационното производство е постъпило съобщение вх. 16681/10.09.2018г. по описа на Административен съд – Пловдив, с което е представен препис – извлечение от акт за смърт № 33 от 03.09.2018г., с който е удостоверено, че наказаното лице Д.Т.И. е починал на 02.09.2018г. в с. Първенец, гр. Пловдив.

Според правилата на чл. 354, ал. 1, т. 2, пред. 2 във вр. чл. 334, т. 4 и чл. 24, ал. 1, т. 4 от Наказателно – процесуалния кодекса, когато деецът е починал в хода на съдебния контрол съдът отменя присъдата и прекратява наказателното производство. Тази правна регламентация, съобразно нормата на чл. 84 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, намира приложение и в касационните производства по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. При това положение на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН подадената касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане, решението на районния съд и наказателното постановление следва да бъдат отменени, а административнонаказателното и съдебното производство – прекратени.

Водим от горното, Съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Митница Пловдив, подадена чрез процесуалния представител старши юрисконсулт Невена Йорданова Кънчева, против Решение № 1350/25.07.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 4904 по описа за 2017 г. на  Районен съд - Пловдив, XIV - ти наказателен състав.

ОТМЕНЯ Решение № 1350/25.07.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 4904 по описа за 2017 г. на  Районен съд - Пловдив, XIV - ти наказателен състав.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 370/26.05.2017 г. на Началник Митница Пловдив, с което на Д.Т.И., с ЕГН **********, адрес: *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева за нарушение по чл.99, ал.2, т.5, вр с чл.120, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, както и административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева  за нарушение по чл.126 от ЗАДС.

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано с Акта за установяване на административно нарушение № 111 от 09.02.2017 г., съставен от Цветан Стоянов Цветанов на длъжност митнически инспектор в ТМУ Пловдив при Агенция „Митници“.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н. дело № 2764 по описа за 2018 година на Административен съд – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:              /П/                         

 

  ЧЛЕНОВЕ:           1.          /П/

                       

                     2.         /П/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ
ЛН
ПК