ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1794

гр. Пловдив, 14 септември, 2018 г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ в закрито заседание на четиринадесети септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ

                                  

като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2832 по описа за 2018 г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на „П1“ ООД - * срещу Агенция по вписвания, като се претендират имуществени вреди от отменени актове на длъжностно лице по регистрацията в АП-ТР.

Съгласно т.7 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., ОСГК и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, докладчик съдията Таня Куцарова и Лиляна Папазова „Делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър са подсъдни на гражданските съдилища.“

Поради това производството по делото следва да бъде прекратено, а делото следва  да бъде изпратено на РС – Пловдив, който е родово и местно компетентен да се произнесе по исковата претенция. 

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2832/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС – Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: