РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

1882

 

гр. Пловдив,  26 септември  2018 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XI с., в закрито заседание на двадесет и шести септември през две хиляди и осемнадесета  година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

                  

 

като разгледа частно адм. дело № 2961  по описа за 2018 г., взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.60, ал.4-7 от АПК във връзка с чл.188 от ЗДДС.

         Образувано е  по жалба на „Т.Ф.“ЕООД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя К.Н.П.с ЕГН **********, действащ чрез пълномощник адв.Т., против Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка ФК № ***., издадена от Ж.М.– Началник отдел “Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП.

         Оспорва се самото разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедта с искане за отмяната му поради липса на посочени мотивирани фактически обстоятелства за конкретния случай, които да налагат предварителното изпълнение на наложената ПАМ.                Съдът, като взе предвид изложените в жалбата и самата заповед съображения, както и представената административна преписка, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Предмет на процесното оспорване е разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на ПАМ ФК № ***., издадена от Ж.М.– Началник отдел “Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП.

         Жалбата е допустима като подадена от  адресата на постановената заповед за налагане на ПАМ, който е засегнат неблагоприятно от наложената му забрана, включително и от постановеното нейно предварително изпълнение преди влизане в сила на издадения ИАА и при спазване на законоустановения срок за целта – заповедта е връчена на 25.09.2018 г., жалбата е подадена в същия ден директно в Административен съд Пловдив.

         Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

         По силата на процесната заповед е постановена принудителна административна мярка /ПАМ/  запечатване на търговски обект – склад 73, намиращ се на стоково тържище „Р.-95“АД, с.П., Община Р., стопанисван от „Т.Ф.“ЕООД с ЕИК ***и забрана за достъп до него за срок от 3 /три/ дни  на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС и чл.187, ал.1 от същия закон.

         С изрично разпореждане на органа е допуснато и предварително изпълнение на наложената ПАМ.

Съгласно разпоредбата на чл. 188 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл. 186, ал.1 от ЗДДС – запечатване на обект и съпътстващата я забрана достъпа до обекта, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК. Следователно, текстът на закона препраща към реда и предпоставките за допускане на предварително изпълнение на административните актове, уредени в чл. 60, ал.1 от АПК. В последния са предвидени хипотезите, при наличието на които органът, издал акта, може да разпореди предварителното му изпълнение – когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Според мотивите на заповедта, предварителното изпълнение на наложената ПАМ се налага за да се защитят особено важни държавни интереси, да се предотврати съществуващата опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и защото от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда за бюджета.

В конкретната хипотеза съдът изцяло споделя изложените по ЗНПАМ мотиви, че са налице основания за допускане на предварително изпълнение на заповедта.

Следва да се има предвид, че щом предварителното изпълнение е допуснато с изрично разпореждане на АО по реда на чл.60 от АПК, той следва да докаже, че са налице основанията за целта в някоя от хипотезите на ал.1 на нормата.

За да допусне предварителното изпълнение, АО е приел, че в конкретният случай е налице непосредствена опасност  за фискалния ред поради констатирана практика в процесния търговски обект, която е в нарушение на установените правни регулации и води до отклонение от данъчно облагане.

При осъществена оперативна проверка на 14.09.2018 г. в 9.00 часа на търговския обект – склад 73, намиращ се на стоково тържище „Р.-95“АД в с.П., Община Р., стопанисван от жалбоподателя, е констатирано, че дружеството, в качеството му на задължено лице по чл.3 от Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ е допуснал нарушение на същата, като не е отпечатал пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет от въведеното в обекта и функциониращо ФУ за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.

При проверката е установено, при отпечатването на КЛЕН/отчет контролна лента/ за ФУ за дата 13.09.2018 г. и дата 14.09.2018 г., че на дата 13.09.2018 г. има издадени фискални бонове с реализиран оборот от продажби на стойност 13 693,20 лева, но не е отпечатан дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в края на работния ден за същата дата.

Отчет с нулиране от ФУ е отпечатан на 14.09.2018 г. с общ оборот 70 393,56 лева като този оборот включва и регистрираната сума на 14.09.2018 г.

Именно в тази връзка са и изложените мотиви на приходната администрация, довели да налагането на процесната ПАМ и предварителното ѝ изпълнение, обусловено от липсата на задължителната по силата на закона ежедневна отчетност с отпечатване  на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани  продажби.

В случая, обратно на твърденията по жалбата, съдът намира, че в конкретния случай са налице условията на ал.60, ал.1 от АПК в хипотезата на защита на особено важни държавни интереси във фискалната сфера.

Обжалваното разпореждане е мотивирано, като в него са посочени и обосновани основания за допускане на предварителното изпълнение във връзка с някои от изброените хипотези. Изложени са и мотиви относно продължителността на срока.

Според мотивите на заповедта, предварителното изпълнение на наложената ПАМ се налага за да се защитят особено важни държавни интереси, да се предотврати съществуващата опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и защото от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. В тази връзка е посочено, че предварително изпълнение на ПАМ е наложително за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интересът на държавния бюджет с оглед проследяване на ежедневните реализирани от лицето обороти, респективно тяхното месечно отчитане.

Конкретно е посочено, че отпечатването на пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби, е нормативно установено задължение на субектите, стопанисващи или управляващи търговски обекти, неспазването на което винаги води до негативни последици за фиска, тъй като не позволява на контролните органи да проследят ежедневните реализирани от лицето обороти, респективно тяхното месечно отчитане, което накърнява фискалната политика на държавата, тъй като не позволява да бъдат проверени реализираните дневни обороти. Посредством констатираното нарушение се накърнява общественият интерес и фискалната политика на държавата, тъй като се препятстват контролните функции на НАП, не могат да бъдат проверени извършените от контролираното лице продажби, което влече като последица неправилно определяне на дължимите данъци.

         Налагането на финансова дисциплина чрез спазване ежедневната  отчетност на реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с осигуряването на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на цялата държавна бюджетна система, включително посредством реализиране  на  възможността на контролните органи да осъществяват вменения им по силата на закон контрол, който пък гарантира стабилността на фиска.

         В конкретният случай неспазването на финансовата дисциплина, изразяващо се в неотпечатване на пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който е реализирана продажба, безспорно води до засягане на ежедневната отчетност на реално реализираните продажби, евентуално до укриване на облагаеми доходи.

         По посочените съображения, съдът счита за обосновано оспореното пред него разпореждане.

         Предвид посоченото, съдът приема, че не са налице основания за отмяна на допуснатото предварително изпълнение.

         Налице е защитим държавен интерес, визиран в чл. 60, ал. 1 АПК , който представлява самостоятелно основание за издаване на разпореждане за предварително изпълнение на издадения индивидуален административен акт. Налице са и мотиви за това, че за фиска на държавата биха произлезли значителни и трудно поправими вреди. Евентуалното отдалечаване във времето на изпълнението на мярката от момента на налагането й изключва нейния преустановителен и превантивен ефект и от това би могло да последва значителна вреда за фиска .

Съдът намира за неоснователно възражението в жалбата, че разпореждането е постановено в противоречие с целта на закона, тъй като съдържанието на ПАМ и предпоставките за налагането й я определят като превантивна и преустановителна.

При същите предпоставки кумулативно се налага и ПАМ по чл. 187, ал. 1 от ЗДДС за забрана на достъпа до обекта.

Съдът намира за нужно да посочи, че споделя и изложените мотиви на приходната администрация относно продължителността на срока на наложената ПАМ, който в конкретния случай е разумен.

        

         Във връзка с гореизложеното съдът намира, че по делото са доказани наличието на предпоставки за допускане на предварителното изпълнение, поради и което не са налице предпоставките да бъде спряно предварителното изпълнение, допуснато с разпореждане на административния орган, до приключване на спора относно законосъобразността на обжалвания акт заповед за налагане на ПАМ – запечатване на търговски обект и забрана на достъпа до него с влязъл в сила съдебен акт.

 

         По разноските:

         С представеното писмено становище от страна на процесуален представител на ответника се претендира и юрисконсултско възнаграждение в размер на 500 лева.

 

         Същото следва да бъде присъдено на ответника предвид изхода на делото.

 

         Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т.Ф.“ЕООД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя К.Н.П.с ЕГН **********, действащ чрез пълномощник адв.Т., против Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка ФК № ***., издадена от Ж.М.– Началник отдел “Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП.

 

         ОСЪЖДА  „Т.Ф.“ЕООД с ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя К.Н.П.с ЕГН **********,  да заплати на ЦУ на НАП  разноски в размер на 500 лева.

 

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

   

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: