РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

               1111.jpg

 

      О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    № 1527

 

       гр. Пловдив, 24.07. 2019 г.

 

         В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и деветнадесета година, в състав:                                                                                                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от  председателя частно  административно дело № 2022 по описа за 2019 година, и за да се произнесе,  взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на чл. 147, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

2. Образувано е по жалба на “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - КЪРДЖАЛИ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 108513931, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. ”Първи май” № 58, представлявано от управителя М.Б.К.срещу Решение № 308/17.05.2019г. на ИП директор на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 20-25-19/08.04.2019г. по описа на дирекцията, против Ревизионен акт /РА/ № Р-16001615007079-091-001/28.03.2016г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, и е прекратено образуваното административно производство.

Навеждат се доводи за незаконосъобразност на оспорения административен акт. Иска се неговата отмяна от Съда и връщане на преписката на административния орган за продължаването на административно производствените действия по жалбата против горецитирания ревизионен акт. Твърденията са, че обжалваният РА е връчен на К,в качеството му на управител на дружеството, на 19.03.2019г., а не както се твърди в обжалваното решение по електронен път на 29.03.2016г. Счита, че е допуснато нарушение на процедурата по връчване по електронен път, като електронният адрес не е регистриран никъде и връчването е следвало да бъде направено по правилата на чл. 28 от ДОПК.

3.Ответникът - Директорът на Дирекция “ОДОП” – гр. Пловдив не е изразил конкретно становище по жалбата.

ІІ. За допустимостта :

4. Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, и при наличие на правен интерес от обжалването, поради което се явява процесуално ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

5. С Решение № 308/17.05.2019 г., ИП директорът на Дирекция “ОДОП” - гр. Пловдив, е оставил без разглеждане като процесуално недопустима жалба вх. № 20-25-19/08.04.2019г. по описа на дирекцията, подадена от “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - КЪРДЖАЛИ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ108513931, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. ”Първи май” № 58, представлявано от управителя М.Б.К.против Ревизионен акт № Р-16001615007079-091-001/28.03.2016г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, и е прекратено образуваното административно производство. За да постанови този резултат административният орган е приел, че жалбата е подадена след изтичане на предвидения в чл. 152, ал. 1 от ДОПК 14 - дневен срок за обжалване.

В тази връзка е приел за установено, че обжалвания ревизионен акт е връчен на 29.03.2019г. на електронен адрес за кореспонденция на дружеството, а именно: *******. Жалбата срещу въпросния ревизионен акт е постъпила в деловодството на ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Кърджали, на 02.04.2019г.,където е заведена с вх. № ИТ00 - 2834/02.04.2019г.

В придружителното писмо, с което е изпратена в офис Хасково, при ТД на НАП – гр. Пловдив за комплектоване на преписката изх. № 20-25-2834#1/02.04.2019г. е посочено, че е подадена „на ръка“ в деловодството на офис Кърджали при ТД на НАП – гр. Пловдив.  Прието е, че съгласно изискването на чл.152, ал.1 от ДОПК, жалбата срещу ревизионния акт е следвало да бъде подадена най - късно на 12.04.2016г., който е присъствен ден, като подадената на 02.04.2019г. жалба, се явява просрочена.

От данните по приложената административна преписка се установява, че посоченият електронен адрес за кореспонденция ****** е деклариран от управителя на дружеството М.К.с нарочно заявление на основание чл. 101, ал. 5 от ЗДДС вх. № ИТ00-202/14.01.2015г. и не е подавано друго заявление за промяна на електронния адрес. В посоченото заявление жалбоподателят е декларирал, че в 7-дневен срок е необходимо да уведоми приходната администрация при промяна на електронния адрес за кореспонденция, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията. По преписката не са налични доказателства за подадено заявление за оттегляне на посочения електронен адрес за кореспонденция с НАП, поради което именно на него са връчени по електронен път РА № Р-16001615007079-091-001/28.03.2016г. (удостоверение на л. 39), РД № 16001615007079-092-001/15.02.2016г. (удостоверение на л. 63), ИПДПОЗЛ изх. № Р-16001615007079-040-001/12.09.2015г. (удостоверение на л. 67), ЗВР № Р-16001615007079-020-001/27.08.2015г. (удостоверение на л. 502) и ЗИЗВР № Р-16001615007079-020-002/26.11.2015г. (удостоверение на л. 500). От същия електронен адрес са изпратени и изискани от РЛ документи – писмо вх. № ВхР – 3302/13.10.2015г. (л. 9), потвърждение за получаване на РД № Р-16001615007079-092-001/15.02.2016г. (л. 13), документи относно ревизия вх. № ВхР – 3108/01.10.2015г. (л. 68).  

6. При така установената фактическа обстановка ИП директорът на Дирекция “ОДОП” – гр. Пловдив е приел, че жалбата е процесуално недопустима за разглеждане по същество, и с обжалваното в настоящото производство решение я е оставил без разглеждане и е прекратил образуваното административно производство.

7. Като доказателства за компетентността на решаващия административен орган по смисъла на чл.152, ал.1 от ДОПК, към административната преписка по делото са приложени Заповед № ЗЦУ – ОПР - 23 от 16.06.2017г. на Изпълнителния директор на НАП (л. 29), с която Е.Д.Р.– началник на отдел „Обжалване“ в дирекция „ОДОП“ – гр. Пловдив е оправомощена да изпълнява правомощията на Директор на Дирекция “ОДОП” – гр. Пловдив при отсъствие на титуляра/законоустановен отпуск, командировка и др./, както и Заповед № 4482 от 13.05.2019г. на Изпълнителния директор на НАП, с която на Г.Ж.А.– директор на Дирекция “ОДОП” - гр. Пловдив, е разрешено ползването на платен годишен отпуск за периода 17.05.2019г. – 17.05.2019г.

ІV. За правото :

8. Като е стигнал до извод за недопустимост на жалбата поради просрочие, ИП директор на Д “ОДОП” - гр.Пловдив /оправомощен съгласно Заповед № ЗЦУ – ОПР - 23 от 16.06.2017г. на Изпълнителния директор на НАП/ е постановил правилно и законосъобразно решение. Фактическите констатации и правните изводи формирани от горестоящия в йерархията административен орган се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.

От събраните доказателства по делото се установява, че обжалвания ревизионен акт е връчен по електронен път на 29.03.2016г. на електронния адрес на дружеството - *****, на който е осъществявана кореспонденция през цялото ревизионно производство. В законоустоновения съгласно чл. 152, ал. 1 от ДОПК 14-дневен срок не е постъпила жалба против РА № Р-16001615007079-091-001/28.03.2016г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив

В по-късен момент, с искане за издаване на документ вх. № 090161900262868/19.03.2019г. „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – КЪРДЖАЛИ“ ЕООД, чрез управителя М. К,е поискал извършването на административна услуга под формата на предоставяне на копие на РА № Р-16001615007079-091-001/15.02.2016г. (неправилно в заявлението е посочена датата на издаване на ревизионния доклад). Неправилно жалбоподателят счита, че датата, на която му е предоставено копие от ревизионния акт - 19.03.2019г., следва да се счита за дата на надлежното му връчване, т.е. че считано от 20.03.2019г. започва да тече 14-дневния срок, регламентиран в разпоредбата на чл. 152, ал. 1 от ДОПК. В разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ДОПК е регламентирана възможността за посочване от  данъчно-задълженото лице на електронен адрес за получаване на съобщения, като не е спорно, че дружеството е подало нарочно уведомление по чл. 101, ал. 5 от ЗДДС за електронен адрес за кореспонденция. По делото не са представени доказателства този адрес за кореспонденция да е променен, съобразно изискванията на чл. 28, ал. 3 от ДОПК и не е спорно между страните по делото обстоятелството, че през цялото ревизионно производство е водена кореспонденция между ревизираното лице и ревизиращите органи по приходите именно на посочения електронен адрес.

Казано с други думи,  при надлежно връчен на 29.03.2016г. по електронен път РА № Р-16001615007079-091-001/28.03.2016г., законоустановения срок за обжалването му - 14  дневен, предвиден в разпоредбата на чл.152, ал.1 от ДОПК, е започнал да тече на 30.03.2016г. и е изтекъл на 12.04.2016г. /вторник – присъствен ден/, до когато не е била подадена жалба. Жалбата, каза се, е подадена „на ръка“ едва на 02.04.2019г., тоест почти три години след изтичане на законоустановения срок, и е просрочена.

Срокът за оспорване, предвиден в разпоредбата на чл.152, ал. 1 от ДОПК е процесуален и има преклузивен характер. Само в рамките този срок  може да бъде упражнено процесуалното право на жалба, като с изтичането му се преклудира правото на лицето да извърши валидно процесуално действие по обжалване. В случая, срокът за обжалване е пропуснат и правото на оспорване е погасено.

9. Нито в хода на административното, нито в хода на съдебното производство се ангажираха доказателства, които да обосноват изводи, различни от възприетите по-горе от съда.

При това положение, съдът намира, че не се доказаха доводите на дружеството -   жалбоподател, че жалбата е подадена при спазване на законоустановения срок за обжалване по чл. 152, ал. 1 от ДОПК.

Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалвания административен акт е законосъобразен, при което положение жалбата като неоснователна ще следва да бъде отхвърлена.

V. За обжалваемостта на определението на съда:

10. Предвид  изричната регламентация на чл. 88, ал. 3 и от АПК, във вр. с чл. 147, ал. 3 от ДОПК, и с оглед принципа за двуинстанционност на производствата, регламентиран в разпоредбата на чл.131 от АПК, приложим във връзка с препращащата норма на §2 от ДР ДОПК, определението на съда не подлежи на обжалване.

Водим от горното и на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК, Пловдивският административен съд, ХІІ състав

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - КЪРДЖАЛИ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 108513931, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. ”Първи май” № 58, представлявано от управителя М.Б.К.срещу Решение № 308/17.05.2019г. на ИП директор на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 20-25-19/08.04.2019г. по описа на дирекцията, против Ревизионен акт /РА/ № Р-16001615007079-091-001/28.03.2016г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, и е прекратено образуваното административно производство.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

                   

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :