О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 1708

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в закрито заседание, проведено на 23.08.2019 г. по АХД № 2576 по описа на съда за 2019 година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „М.Т.А.“ЕООД, ЕИК-****, със седалище и адрес на управление: гр.П., р-н Източен, ул.Б.С. №13, ет.2, представлявано от управителя М.А.Н., чрез адвокат В.Д. от САК, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-391-0345383/15.08.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция (ГД) „Фискален контрол“, в Централно управление (ЦУ) на Национална агенция по приходите (НАП), с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – бърза закуска, находящ се в гр.П., северен плаж, стопанисван от „М.Т.А.“ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

 

 Със заповедта е наложена ПАМ запечатване на търговски обект/описан подробно в същата/ и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл.186 и чл.187, ал.1 от ЗДДС. С разпореждане на органа е допуснато предварително изпълнение на наложената ПАМ и e определен ден и час за запечатване на търговския обект, за която жалбоподателят е уведомен, видно от представената разписка.

Изложени са доводи, че в обжалваната заповед не са посочени конкретни мотиви, доказващи необходимостта от защита на особено важни държавни интереси.

Ответният административен орган взема становище за неоснователност на жалбата.

Съдът като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

 Жалбата е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок  и при наличието на правен интерес, поради което се явява ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Според чл.188 от ЗДДС, заповедта по чл.186, ал.1 от същия закон, с която се налага ПАМ, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК, т.е. при наличие на предпоставките регламентирани в чл.60 от АПК.

Следователно, за да пристъпи към допускане на предварително изпълнение на издадената заповед за налагане на ПАМ, административният орган следва да съобрази наличието на някои или на всички предпоставки, визирани в тази разпоредба и да мотивира разпореждането, с което допуска предварително изпълнение, като докаже, че то се налага, за да се осигурят животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес.

В административния акт защитата на особено важен държавен интерес е мотивирана със спазването на фискалната дисциплина и реда за отчитане на фискалните устройства, в което се изразява в интересът на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от задълженото лице доходи и размера на неговите публични задължения.

 В акта са налице мотиви относно предпоставката значителна или трудно поправима вреда, която е мотивирана от органа със съществено отклонение от данъчното облагане по отношение на конкретния субект. Мотивите, че това нарушение препятства нормалната контролна дейност на приходната администрация и не позволява да се осъществи проследяване на търговския оборот в цялост, както и че целта е да се промени установената организация в дейността на търговеца и причините, водещи до неблагоприятни последици за фиска, обосновават възможността да настъпи значителна вреда за фиска.

 Видно е, че в акта са посочени като обстоятелства констатираното неиздаване на фискален бон при извършената контролна покупка. Обсъдено е и местоположението на търговския обект, характера на извършваната дейност, както и констатираната значителна разлика между касовата наличност по ФУ и фактическата такава.

 Тези обстоятелства не са свързани директно с държавния интерес, но те обосновават възможността да настъпят значителни и труднопоправими вреди, които административният орган е мотивирал със съществено отклонение от данъчното облагане по отношение на конкретния субект. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на ПАМ по чл. 60, ал. 1 АПК е законосъобразно при наличието на едно от предвидените основания, каквото в случая е налице - констатираното нарушение обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Следователно с процесното предварително изпълнение се осъществява защита на интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Разпореждането е съобразено и с характера и целта на наложената ПАМ, а именно: преустановителен и превантивен характер с цел предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчно облагане. Именно с оглед на това и отлагането на ПАМ във времето би попречило за постигането на посочените цели. Охраняването на държавния бюджет безспорно обосновава наличието на хипотеза на защита на особено важен държавен интерес, изразяваща се в гарантиране и осигуряване на постъпленията в него чрез спазване на фискалната дисциплина. Обстоятелството, че търговецът не е издал надлежно оформен фискален бон при продажба в проверения обект в деня на извършената проверка, препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, което от своя страна води до ощетяване на фиска. Превенцията срещу този нежелан резултат за фиска, а от там и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварителното изпълнение на ПАМ. Предвид гореизложеното, при издаване на разпореждането си за предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, административният орган е изложил достатъчно конкретизирани мотиви по чл.60, ал.1 от АПК.

Жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Относно исканото спиране на допуснатото предварително изпълнение до приключване на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт, съдът счита, че основен принцип в административния процес е принципът за съразмерност. Разпоредбата на чл.6, ал.2 от АПК въвежда забрана с административния акт и неговото изпълнение да се засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която се издава актът. Имущественият интерес на жалбоподателя не може да се противопостави по значимост на интереса на фиска. Жалбоподателят не е посочил какви негови интереси и права са засегнати повече от необходимото. По тези съображения съдът приема, че предварителното изпълнение не нарушава принципа за съразмерност на мярката със засегнатия интерес. Предвид горното следва да се приеме, че не са налице основания за исканото спиране на допуснатото предварително изпълнение до приключване на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт.

С оглед гореизложеното и на основание чл.60, ал. 5 от АПК съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.Т.А.“ЕООД, ЕИК-****, със седалище и адрес на управление: гр.П., р-н Източен, ул.Б.С. №13, ет.2, представлявано от управителя М.А.Н., чрез адвокат В.Д. от САК, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-391-0345383/15.08.2019г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция (ГД) „Фискален контрол“, в Централно управление (ЦУ) на Национална агенция по приходите (НАП), ведно с искането за спиране на допуснатото предварително изпълнение до окончателното решаване на спора по настоящата жалба.

 

Определението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.

 

 

 

СЪДИЯ: