Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

№ 5878

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – VII-ми състав, в закрито засе­дание на 11 Септември 2018г. в състав :

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

      

като разгледа докладваното от съдия ЯВОР КОЛЕВ ч. адм. дело №2491/ 2018г. и като обсъди :

 

                Производството е по реда на чл.306 във връзка с чл.304 от АПК.

           Образувано е по жалба на Б.Н.М. *** за неизпълнение на съдебен акт, с алтернативно искане да се образува наказателно производство за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт или да докладва жалбата на Окръжна прокуратура – Пловдив, като тъжба за престъпление по служба във връзка с чл.282 от НК в полза на трето длъжностно лице и причиняване другиму вреда, съобразно чл.205 ал.2 пр.3 от НПК, респ. налагане на глоба. Мотивите на жалбопода­теля са, че съгласно диспозитива на съдебно определение № 453/02.03.18г., постановен по адм. д. № 583/2018 г. по описа на Административен съд Плов­див, преписката е изпратена по компетентност за решаване на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Пловдив. Определението е влязло в законна сила, предвид  Определение № 5385/24.04.2018 г. по адм. д. № 4130/2018г. на ВАС на РБ и към момента решението на съда не е изпълнено от страна на Директор на РД „СП“ - Пловдив.

            В съответствие с изискването на разпоредбата на чл.306 ал.3 от АПК е предоставена възможност на Директора на Регионална дирекция „Социал­но подпомагане“ /РД „СП“/ - Пловдив да даде писмени обяснения и предста­ви доказателства в 14-дневен срок от получаване на препис от жалбата по чл.304 от АПК за изпълнение на съдебния акт.

            Междувременно, на 15.08.2018г. М. е депозирал в съда деклара­ция вх. №15669, с цел прилагане на писмен документ, установяващ неистин­ност­та в довода на поддържаното от насрещната страна становище за неос­нователност на жалбата му.

            В указания срок по делото са представени писмени обяснения от Директора на РД „СП“ – Пловдив, в които се изразява становище, че в из­пълнение на определение по адм. д. №583/2018г., И.Д. Директор се е произ­несъл с Решение № 16-РД04-0383/06.06.2018 г. , което е сведено до знание­то на г-н М., с писмо с обратна разписка, като към становището е прило­же­но и цитираното решение.  Според административния орган, твърдяното в жалбата на М. неизпълнение от страна на директора на РД „СП“ – Пловдив не кореспондира с действителната фактическа обста­новка, поради което моли съда да прекрати административното производст­во, поради липса на предмет.

            Към обясненията са приложени: цитираното решение на директора на РД „СП“ – Пловдив и известие за доставяне.

            След извършена служебна справка по адм.дело № 583/2018 г. на Административен съд - Пловдив, ХVІ състав, установих следното.

            Производството е образувано по жалба на Б.М. срещу Заповед № ЗСП/Д-РВ/1080/02.02.2018 г. на Директор „СП“ – Пловдив /ДСП/ за спиране на месечна социална помощ и срещу Заповед № Д_РВ-Л-4/ 02.02.2018г. на същия Директор за лишаване от месечна социална помощ за м.декември 2017 – м.януари 2018 г.

            С Определение № 453/02.03.2018 г. жалбата на Б.Н.М. против цитираните по-горе две заповеди е оставена без разглеж­дане, производството по адм. д. № 583/2018 г. е прекратено и преписката е изпратена на директора на РД „СП“ – Пловдив за произнасяне по жалбата на М. по процесните две заповеди. Определението е обжалвано пред ВАС, който с Определение № 5385/24.04.2018 г. е оставил в сила определението на Административния съд, постановено по адм.д. № 583/2018 г.         

            Междувременно- на 28.02.2018 г. от Агенция за социално подпомагане до Администра­тивен съд – Пловдив е изпратена жалба вх. № 1604-94Б-00-1116/27.02.018 г. на Б.М. по адм. д. № 583/2018 г., с която се оспорва друг акт на същия Директор - негова Заповед № ЗСП/Д-РВ/609/ 16.02.2018г., с която на М. е отказано отпускането на месечна социална помощ от м.януари 2018 г. за същата тази година.

            Съдията докладчик, с писмо от 06.03.2018г., е докладвал на Председа­теля на съда жалбата с вх. № 4708/06.03.2018 г. за образуване на ново дело, при което е образувано адм. д. №757/2018 г. по описа на съда, приключило с Определение №675/30.03.2018 г., с което е прекратено производството по делото и преписката е изпратена на Директора на РД „СП“ – Пловдив, който по това изпращане се е произнесъл с Решение № 16-РД04-0383/08.06.2018 г. 

От представеното решение № 16-РД04-0383/08.06.2018 г. се устано­вява, че Директорът на РД „СП“ – Пловдив е отхвърлил жалбата на Б.М. срещу Заповед № ЗСП/РД/609/16.02.2018 г. на директор на Д „СП“ – Пловдив като неоснователна, с мотива, че са налице две предходни запове­ди, съответно с номера: ЗСП/РД1080/02.02.2018 г. и ЗСП/РД-Л-4/02.02.18 г., с които М. е лишен от подпомагане за срок от 2 месеца, считано от 01.12. 2017 г. до 31.01.2018 г., на основание чл.12 ал.5 от ППЗСП, като отпуснатата месечна помощ в размер на 42.90 лв. е спряна, считано от 01.12.2017 г. за срок от 2 месеца, като лицето е запознато с цитираните две заповеди, на 06.02.2018г., като същите не са оспорени по реда на АПК в  законоустано­вения срок пред Директора на РД „СП“ – Пловдив.  

            От прегледа на адм. д. № 583/2018 г. се установява, че Определение № 453/02.03.2018 г. не е изпратено своевременно на Директор на РД „СП“ – Пловдив. Заверено копие на определението е изпратено едва на 10.09.18г. с писмо изх. №3417 от същата дата, вина за което носи служител на съда, на който са снети обяснения във връзка със случая са предприети съответни мерки.

            От друга страна жалбите срещу двата акта от 02.02.2018г. са били изпратени от Директор ДСП - Пловдив директно в съда, който орган е бил уведомяван и за движението по съдебното производство по адм. дело №583/2018г. Така Директор ДСП - Пловдив също не е уводомил горестоящия орган за наличието все пак на такива жалби и че има образувано произ­водство пред съд по тях.

            При така установеното от фактическа страна, след преценка на из­ложеното в молбата, в представеното писмено становище от Директор на РД „СП“ - Пловдив, представените писмени доказателства и след служебна проверка по адм.дело № 583/2018 г. на Административен съд - Пловдив, ХХVIII състав, съдът формира следните правни изводи.

            Съгласно разпоредбата на чл.304 от АПК, длъжностно лице, което не изпълни задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

            За да се приложи разпоредбата на чл.304 ал.1 от АПК следва да е налице задължение за административен орган, произтичащо от влязъл в си­ла съдебен акт, което да не е изпълнено. Разпоредбата вменява реализи­ране на административно-наказателна отговорност спрямо длъж­ност­но лице за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт. Следователно, необходимо е, неизпълнението да е в резултат на виновно поведение на длъжностното лице и да е налице влязъл в сила съдебен акт. За да бъде сторено това, следва да са налице трите кумулативни предпос­тавки на чл.304 ал.1 от АПК, а именно: 1.) влязъл в сила съдебен акт, който предписва определено поведение за административния орган; 2.) изпращане на препис от влезлия в сила съдебен акт и/или преписка на задължения административен орган с оглед узнаване на задължението, което следва да изпълни и 3.) неизпълнение на този съдебен акт от страна на администра­тивния орган – адресат на дължимото поведение.

          В случая, съдът намира, че не са изпълнени кумулативните предпос­тавки на цитирания текст от АПК спрямо Директора на РД „СП“ - Пловдив, поради следното.

Влязлото в сила Определение № 453/02.03.2018 г. на Администрати­вен съд – Пловдив по адм. д. № 583/2018 г. и Определение № 5385/24.04. 2018 г. на ВАС по адм. д. № 4130/2018, чието неизпълнение се твърди от жалбоподателя, не е стигнало до знанието на административния орган, за да възникне задължението за изпълнение от негова страна.

Установи се също така, че това е сторено, поради неизпращането на препис от влезлия в сила акт на органа по вина на съдебен служител, а също така и поради неуведомяването на горестоящия орган от долустоящия, при който първоначално е постъпила неподведомствената на съда жалба.

Предвид това, съдът намира, че Директорът на РД „СП“ – Пловдив е бил в обективна невъзможност да изпълни определението по посочената по-горе причина, което е видно и от постъпилото негово писмено обяснение, от което е видно, че от една страна той бърка актовете, предмет на обжалване по адм. дело №583/2018г.  с този  по адм. дело №757/2018г., като именно във връзка с последното дело е постановено негово решение от 08.06.2018г.

От друга страна е видно от последното решение, че същият е с убеж­дението, че срещу двете решения на Директор ДСП - Пловдив от 02.02.18г. не са постъпили жалби в установените за това срокове пред него.

Така и след като този пропуск е отстранен едва на 10.09.2018г. с писмо изх. №3417, с което до Директора на РДСП – Пловдив са изпратени заверени копия на цитираните две определения, след получаването на кои­то, той ще следва да се произнесе, като по този начин изпълни определение №453/02.03.2018 г. по адм. д. № 583/2018 г.

В случай, че същият не стори това, тогава за Б.М., ще възникне възможността да търси с основание административнонаказателна отговорност от неизпъление на влязъл в сила съдебен акт от посоченото длъжностно лице.  

            Поради горното, съдът намира, че към датата на постановяване на настоящото разпореждане не е налице предпоставката - виновно неизпъл­нен от Директор на РДСП - Пловдив на влязъл в сила съдебен акт, което неиз­пълнение да е основание за реализиране на административно-наказа­телна отговорност по реда на чл.304 във връзка с чл.306 от АПК.

Ето защо, съдът намира, че определението на съда не е изпълнено по обективни причини – неполучаването на същото от Директор на РДСП – Пловдив, поради несвоевременно изпращане на същото от служител на съда 

С оглед на изложеното, съдът намира, че не е осъществен фактичес­кият състав на разпоредбата на чл.304 ал.1 от АПК, поради което и следва да се жалбата следва да се остави без уважение.

Тъй като молбата не се уважава, то сезиралото Предсе­дателя на Съда лице няма право на жалба/така Определение №10468 от 9.08.2018г. на ВАС по адм. д. № 4454/2018 г., II о.; Определение №7043 от 29.05.2018 г. на ВАС по адм. д. № 6405/2018 г., III о.; Определение № 2514 от 27.02.2018 г. на ВАС по адм. д. № 2272/2018 г., VII о. и Определение №137 от 4.01.2018 г. на ВАС по адм. д. № 14548/2017 г., VIII о. и много други/, а с оглед резул­тата, такова право няма и соченият за нарушител – Емилия Иванова.

Водим от горното, Административен съд – Пловдив, VII състав, 

                                        

Р  А  З  П  О   Р    Е   Д    И  :

      

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Б.Н.М. *** за налагане на наказание на Директор на РДСП – Пловдив за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт по адм. дело № 583/2018г. на Административен съд - Пловдив на основание чл.304 във връзка с чл.306 от АПК, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

           

РАЗПОРЕЖДАНЕТО  НЕ подлежи на обжалване.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ :