Р Е Ш Е Н И Е

№ 797

гр. Пловдив, 09.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, V-ти състав, в открито заседание на дванадесети март, две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря В.К., като разгледа административно дело № 3001 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

  Жалбоподателите  Н.В.А. с ЕГН  ********** и М.В.А., с ЕГН **********,***,  обжалват Заповед № 18 ОА 667 от 04.04.2018г. на Кмета на община Пловдив, с която е допуснато изменение на ПУП-ПР на ПИ № 56784.519.390 по плана на СГЧ, ул. „Съборна“ № 39. С посочената заповед е одобрено изменение на ПУП – план за регулация, като УПИ V Учебно заведение от кв. 59 по плана на кв. „Старинна градска част“ гр. Пловдив се привежда в съответствие с идентификатора по кадастралната карта и имотните граници на ПИ № 56784.519.390 и става УПИ V – 519.390 Учебно заведение по зелените и кафяви зачертавания, линии, щрихи и надписи за регулацията.  Претендира се отмяна на заповедта поради незаконосъобразност, необоснованост, нищожност и постановяване на решение по същество, с което да се отмени заповедта и се присъдят направените по делото съдебни разноски. Според жалбоподателите обжалваният административен акт се основава на скици с невярно съдържание и е постановен при допуснато нарушение на личната им собственост.

Подробни съображения по съществото на спора са изложени в депозирана по делото писмена защита.

Ответникът – Кмет на община Пловдив, чрез процесуалния представител юр. А., изразява становище за неоснователност на жалбата.

Заинтересуваната страна – Община Пловдив, чрез процесуалния представител адв. А., изразява становище / л.121/  за неоснователност на жалбата.

Окръжна прокуратура - Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не взима становище по жалбата.

По допустимостта на жалбата съдът констатира, че процесната заповед (л. 69) е съобщена на жалбоподателите чрез залепване на съобщение на входната врата на жилището им на 25.07.2018г. От своя страна, жалбата е подадена чрез административния орган на 06.08.2018г., т.е. в рамките на 14-дневния законоустановен срок. Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Съдът приема за установена следната  фактическа обстановка:

Жалбоподателите са собственици в равни дялове (по ½ идеална част) на недвижим имот, намиращ се в гр. *** представляващ празно дворно място с площ 295кв.м, с идентификатор 56784.519.391. Имотът се намира източно от ПИ № 56784.519.390, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „Съборна“ № 39, собственост на община Пловдив, предмет на процесната заповед.

Съгласно графичната част на обжалваната заповед № 18 ОА от 04.04.2018г. на кмета на община Пловдив и от извлечението на действащия ПУП, одобрен със заповед № ОА – 1927 от 29.12.2000г. на кмета на община Пловдив, е констатиран неприложен дворищно регулационен план по смисъла на § 8, ал. 1, във връзка с § 6, ал. 2 от ПР на ЗУТ. Поради обстоятелството, че действащият за УПИ V – Учебно заведение, кв. 59 по плана на СГЧ гр. Пловдив, е приет преди приемането на ЗУТ за собственика на имота община Пловдив е налице право да предприеме някоя от процедурите съгласно § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ и да уреди неуредените сметки по регулация.

Заповед № ОА – 1927 от 29.12.2000г. на кмета на община Пловдив е частично отменена в производство по съдебно обжалване с решение от 30.06.2004г., постановено по адм. дело № 645 от 2001г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, оставено в сила с решение № 1834 от 28.02.2005г., постановено по адм. дело № 10464 от 2004г. по описа на ВАС, по отношение на собствения на жалбоподателите УПИ ІV – 485 и УПИ VІІІ – 485, кв. 59 по плана на СГЧ гр. Пловдив (сега ПИ № 56784.519.391). По отношение на съседния ПИ № 56784.519.390, собственост на община Пловдив заповед № ОА – 1927 от 29.12.2000г. е приета за влязла в сила.

Със заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на АГКК е одобрена кадастрална карта на община Пловдив, като е констатирано несъответствие на УПИ-ІХ Учебно заведение от кв. 59 и ПИ с идентификатор 519.390 с отразеното по кадастралната карта. В тази връзка, с писмо изх. № 16РЦ229/3 от 10.10.2016г. дирекция „Общинска собственост“ при община Пловдив е поискала изразяване на становище. С писмо изх. № 16РЦ229/3 от 21.10.2016г. дирекция „Устройство на територията“ при община Пловдив е представила скица – предложение за изменение на ПУП-ПР на част от кв. 59 по плана на кв. СГЧ за допускане изработване на проект за изменение на ПУП за УПИ-ІХ Учебно заведение на основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ. С решение, взето с протокол № 43 от 09.11.2016г. ЕСУТ е разгледал скицата – предложение и е предложил на кмета на община Пловдив да издаде заповед за допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв. 59 по плана на СГЧ служебно от експерти на район „Централен“ при община Пловдив, на основание чл. 135, ал. 3 и чл. 230, ал. 4 от ЗУТ. В последствие е издадена заповед № 16 ОА 3152 от 22.11.2016г. на кмета на община Пловдив, с предмет изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв. 59 по плана на кв. СГЧ, с обхват УПИ-ІХ Учебно заведение от кв. 59 (ПИ 519.390 по КК).

Извършено е съгласуване на проекта н НИНКН, като е издадено становище изх. № 33-НН-170 от 17.03.2017г. Съгласно съдържанието му предложената промяна измества страничната регулационна линия по имотната граница между имоти 390 и 391. Действащата регулационна граница е разположена по източната застроителна линия на сградата, недвижима културна ценност, а новото решение създава дворно пространство, което е благоприятно за нейното опазване.

В заседание на ЕСУТ, документирано с протокол № 11 от 21.03.2018г. е разгледан служебно изработеният проект за изменение на ПУП, съгласуван със становището от 17.03.2017г. на заместник министъра на културата. Проектът за изменение на ПУП-ПР е разгледан и приет и на основание § 8, ал. 4 от ЗУТ е предложено на кмета на община Пловдив да издаде заповед за одобряване на проекта, като УПИ V Учебно заведение от кв. 59 по плана на СГЧ се привежда в съответствие с имотните граници и идентификатор на ПИ с ИД 56784.519.390 от КК става УПИ V-519.390 Учебно заведение по зелените и кафяви зачертавания, линии, щрихи и надписи за регулацията. В изпълнение на решението на ЕСУТ е издадена и обжалваната заповед № 18 ОА 667 от 04.04.2018г. на кмета на община Пловдив, придружена с графична част (л. 69 -  70).

В съдебното производство  жалбоподателите са поискали представянето на заповед № 16 ОА 3152 от 22.11.2016г. на кмета на община Пловдив, доказателства за обявяването на обжалваната заповед на съседни имоти от север, изток, юг и през улица, преписката във връзка с построяването на сервизно помещение и масивна сграда в имот № 390, собственост на община Пловдив, както и доказателства за обявяването й, заповед на кмета на община Пловдив за обособяване на имот № 1117, ведно с данни за съгласуването й от НИНК и съобщаването й на жалбоподателите и на собствениците на съседни имоти. Поискано е и представянето на писмен отговор защо е приет за влязъл в сила планът от 2000г., в частта му за регулация, след като е отменен със съдебно решение на Пловдивски окръжен съд, оставено в сила с решение на ВАС. 

От страна на ответника по делото са представени следните писмени доказателства: акт № 473 от 22.06.2000г. за публична общинска собственост на недвижим имот в гр. Пловдив, ул. „Съборна“ № 39 (л. 97 – 98); писмо изх. № ОП 10-21308 от 05.02.2019г. по описа на район „Централен“ при община Пловдив, съгласно съдържанието на което няма налична преписка относно построяването на сервизно помещение и масивна ограда в ПИ с идентификатор 56784.519.390, кв. 59 по плана на СГЧ (л. 104); заповед № 16 ОА 3152 от 22.11.2016г. на кмета на община Пловдив (л. 107); писмо изх. № 18ВК1994/1 от 08.01.2019г. на кмета на община Пловдив, съгласно съдържанието на което с решение от 30.06.2004г. на Пловдивски окръжен съд, постановено по адм. дело № 645 от 2001г. по описа на съда е отменена заповед № ОА 1927 от 29.12.2000г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен кадастрален, застроителен и регулационен план, заедно с напречните профили на улиците на кв. Старинна градска част (СГЧ) по отношение на парцел ІV-485 и VІІІ-485, кв. 59 по плана на СГЧ, които са заличени в действащия план. Имот № 1117 представлява ПИ с ИД № 56784.519.1117 по КК на гр. Пловдив, одобрена със заповед № ЗД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК (л. 106).

При така описаната фактическа обстановка съдът намира производството за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила. В тази връзка следва да бъде посочено, че предходната заповед № 11 ОА 2177 от 30.08.2011г. на кмета на община Пловдив с идентичен предмет е отменена с влязлото в сила решение № 2314 от 25.10.2012г. на Административен съд – Пловдив, постановено по адм. дело № 1256 от 2012г. по описа на съда именно поради допуснати в хода на административното производство съществени процесуални нарушения – несъгласуване с министерството на културата по смисъла на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ (сега ал. 6), които са отстранени в административното производство по издаване на процесната заповед.

Предвид предмета на настоящото съдебно производство, съдът намира, че относими са само и единствено направените възражения във връзка с несъобщаване на жалбоподателите на предходна издадена заповед на кмета на общината – заповед № 16 ОА 3152 от 22.11.2016г. и несъобразяване с разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от ДРЗУТ.

По отношение първото възражение, настоящият съдебен състав намира следното: заповед № 16 ОА 3152 от 22.11.2016г. е с предмет допускане на служебно изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв. 59 по плана на СГЧ на основание разпоредбата на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ. Това означава, че същата представлява част от производството по издаване на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 5 от АПК и не подлежи на самостоятелно обжалване. Към момента на издаването й не е налице законово изискване за съобщаването й на заинтересованите лица, които могат в пълнота да реализират правата си при обжалването на крайния акт на административното производство, а именно процесната заповед № 18 ОА 667 от 04.04.2018г.

По отношение предпоставките за прилагането на § 8, ал. 2, т. 3 от ДРЗУТ следва да бъде посочено следното: по делото е представен акт № 473 от 22.06.2000г., съгласно съдържанието на който община Пловдив е собственик на двуетажна лицева сграда със застроена площ от 198кв.м, вътрешна двуетажна сграда с площ от 117кв.м и дворно място, цялото от 486кв.м, съставляващо част от имот пл. № 484, п. ІХ Училищен център, кв. 61 по плана на СГЧ, одобрен със заповед № 510 от 01.09.1971г. Недвижимият имот се намира на административен адрес гр. Пловдив, ул. „Съборна“ № 39. Съгласно представеното на л. 48 от адм. дело № 1256 от 2012г. извлечение от кадастрален регистър на недвижимите имоти, засегнати от проекта за изменение на ПУП-ПР за част от кв. 59 по плана на СГЧ недвижимият имот е отразен в КК на гр. Пловдив, СГЧ с идентификатор 519.390. Това означава, че общината е собственик на поземлен имот, по отношение на който е налице влязъл в сила, но неприложен дворещнорегулационен план по смисъла на § 8, ал. 1 от ДРЗУТ, като не е спорно между страните обстоятелството, че са изтекли сроковете по § 6, ал. 2 и ал. 4 от ДРЗУТ.

Като собственик на такъв поземлен имот, община Пловдив е поискала вътрешните регулационни линии на нейния имот да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на ПИ. Не е спорно и обстоятелството, че съществуващите граници на ПИ са в съответствие с отразените такива в кадастралната карта на гр. Пловдив, одобрена със заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на АГКК – гр. София.

Направеното от жалбоподателите възражение, че вътрешните регулационни линии между имоти идентификатори №№ 519.390 и 519.391 „отнемат“ част от имот идентификатор № 519.391 е обосновано с факта, че е налице различие в скиците за техния недвижим имот, издадени на 20.11.1978г., 15.08.2012г. и 13.01.2015г. Твърдението не е подкрепено от каквито и да било доказателства, доколкото съгласно данните в представената скица на имота, издадена на 20.11.1978г. и нотариален акт № 52 от 12.12.2008г. жалбоподателите А. и А. са съсобственици в равни дялове от ½ на недвижим имот дворно място цялото с площ от 295кв.м. По делото не са представени доказателства за оспорване от жалбоподателите на заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, касаеща техния имот, както и направено искане за издаване на акт за отстраняване на непълноти и грешки. Не е ангажирано и изготвянето на съдебна експертиза със задача относно наличие на промяна в съществуващите граници на ПИ идентификатори 519.390 и 519.391 съгласно действащите одобрени регулационни планове към момента на възстановяване на собствеността върху недвижимия имот на жалбоподателите до момента на издаване на оспорваната в настоящото съдебно производство заповед.

От страна на жалбоподателите неправилно е интерпретирано решение от 30.06.2004г., постановено по адм. дело № 645 от 2001г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, оставено в сила с решение № 1834 от 28.02.2005г. на ВАС, постановено по адм. дело № 10464 от 2004г. по описа на съда. С посоченото съдебно решение е отменена частично заповед № ОА – 1927 от 29.12.2000г. на кмета на община Пловдив само по отношение собственият на А. и А. недвижим имот, което означава, че ПИ с идентификатор 519.391 по КК на гр. Пловдив, СГЧ, не е урегулиран. Несъмнено се установява неприложен дворещнорегулационен план по смисъла на § 8, ал. 1 от ПРЗУТ по отношение на собствения на община Пловдив недвижим имот идентификатор № 519.390, което е основание за провеждане на процедурата по § 8, ал. 2, т. 3 ПРЗУТ и издаване на заповед от кмета на община Пловдив по § 8, ал. 4 от ПРЗУТ. В случая, в пълнота е спазена процедурата по издаването на оспорената заповед, като по-горе в настоящото решение в хронологичен порядък са посочени извършените действия и издадените актове от компетентни административни органи.

Останалите възражения в жалбата относно наличието на „незаконен“ строеж в собствения на община Пловдив недвижим имот идентификатор № 519.390, построен през 2014г. тротоар по „цялата дължина на лицето на ул. „Съборна“, навлизащ на около 1м в имота на жалбоподателите и „обособяване на самостоятелно УПИ със строително петно“ не касаят предмета на настоящото съдебно производство, поради което не следва да бъдат обсъждани.

 Поради изложените съображения, съдът намира, че заповед № 18 ОА 667 от 04.04.2018г. на кмета на община Пловдив е законосъобразна и правилна и следва да бъде потвърдена.

При този изход на делото и своевременно направено искане от процесуалния представител на ответника, на община Пловдив следва да бъде присъдено възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита на основание разпоредбата на чл. 78 от ГПК в размер на 200лв. (двеста лева).

Водим от горното съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.А. с ЕГН: ********** и М.В.А., ЕГН: **********,***,  обжалват Заповед № 18 ОА 667 от 04.04.2018г. на Кмета на община Пловдив, с която е допуснато изменение на ПУП-ПР на ПИ № 56784.519.390 по плана на СГЧ, ул. „Съборна“ № 39. С посочената заповед е одобрено изменение на ПУП – план за регулация, като УПИ V Учебно заведение от кв. 59 по плана на кв. „Старинна градска част“ гр. Пловдив се привежда в съответствие с идентификатора по кадастралната карта и имотните граници на ПИ № 56784.519.390 и става УПИ V – 519.390 Учебно заведение по зелените и кафяви зачертавания, линии, щрихи и надписи за регулацията. 

ОСЪЖДА Н.В.А. с ЕГН: ********** и М.В.А., ЕГН: **********,*** да заплатят солидарно на Община Пловдив сумата в размер на 200лв. (двеста лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: