РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

РЕШЕНИЕ

№ 885

гр. Пловдив, 17.04.2019 г.

                                   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ в открито заседание на двадесет и пети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :            ТАНЯ КОМСАЛОВА  

                                 ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар  Стефка Костадинова и прокурор Владимир Вълев, като разгледа докладваното от съдия Дичев АД № 3403 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по протест, подаден от прокурор при ОП - Пловдив против разпоредбите на чл.41, ал.1, т.22 и чл.41, ал.5, т.3 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай. В протеста се твърди, че атакуваните разпоредби са както нищожни, така и незаконосъобразни.

В СЗ прокурор от ОП – Пловдив поддържа протеста. Претендира разноски.

Ответникът не се представлява и  не изразява становище.

Административен съд – Пловдив, ІІ състав, намира протеста основателен.

В атакуваните разпоредби се предвиждат такси за извършване на услуги по гражданско състояние, по-конкретно „за съставяне на  актове за гражданско състояние на български гражданин, който има актове, съставени в чужбина – 20, 00 лв.“ и „комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданското  състояние – 21, 00 лв.“

Чл. 110 от ЗМДТ диференцира услугите по гражданско състояние, като предвижда, че за посочените в точки от т.1 до т. 13 на чл. 110, ал. 1 /издаване на различни видове удостоверения, дубликати, преписи, заверки и легализация на документи/ се заплащат такси, а посочените в ал. 2 на чл. 110 услуги по гражданско състояние /съставяне на актове, отбелязвания, допълвания и поправки в тези актове, учредяване на настойничество и назначаване на попечител,  поддържане на регистъра на населението, отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението и издаване на удостоверение за наследствена пенсия/  не подлежат на таксуване. Изброяването в ал.1 е изчерпателно, като в същото време не се установява да се предвижда таксуване на други освен изброените административни услуги по гражданско състояние, включително и такива с посоченото съдържание, нито в ЗМДТ, нито в друг нормативен акт. Отделно от това и двете посочени по-горе услуги попадат без съмнение в предметния обхват на ал.2 на чл.110 /съставяне, отбелязвания, допълвания и поправки в АГС и т.н./, независимо от това, че  конкретната дейност се предхожда от преценка на съставен в друга държава акт или от признаване на чуждестранно съдебно решение по гражданско състояние, последните обаче нямат самостоятелен характер, а са необходимост и са във връзка с услугите по чл.110, ал.2 от ЗМДТ.  При това положение съдът намира, че двете атакувани разпоредби на наредбата влизат в пряко противоречие с чл.60, ал.1 от КРБ и чл.110 от ЗМДТ,  което налага тяхната отмяна, като противоречащи на нормативни актове от по-висок ранг.  

При този изход на делото и съобразно направеното искане за присъждане на разноски следва да бъде осъден Общински съвет – Първомай  да заплати на ОП - Пловдив направените разноски в размер на 20 лв.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  чл.41, ал.1, т.22 и чл.41, ал.5, т.3 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай.

ОСЪЖДА Общински Съвет - Първомай да заплати на Окръжна прокуратура - Пловдив разноски в размер на 20 лв.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл.194 от АПК.

Решението  подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              

 

 

           ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

       

 

                                        2.