РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ ....................

 

гр. Пловдив, 05 април 2019 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на пети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря Б.К., като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА ПЕТРОВА административно дело № 3587 по описа за 2018 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

I. За характера на производството, исковете и становищата на страните:

 

1. Производството по делото е образувано е по иск (наименуван жалба) предявен на основание чл. 257, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в приложимата редакция (сега отм.), от “ЕС ДЖИ ИНВЕСТ - 1” ЕООД, ЕИК 204272238, представлявано от управителя И.М.А., заличен в ТР на 26.12.2018 г., съответно при условията на чл. 227 ГПК във връзка с чл. 144 АПК като негов правоприемник в процеса е конституиран “ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1” ЕАД, ЕИК 205449200, със седалище и адрес на управление***, ***, представлявано от изпълнителния директор И.М.А., срещу Кмета на Община Пловдив за негово бездействие да издаде заповед за отписване на Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1253 от актовите книги за общинска собственост.

Иска се административният орган - Кметът на Община Пловдив да бъде осъден да извърши необходимите действия за отписване от актовите книги за общинска собственост на Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-645/13.05.2011 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, с площ от 199 990 кв.м. в строителните граници на гр. Пловдив - Тракия, местност (квартал) Лаута, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, както и да бъде определен срок за това. Допълнителни съображения се излагат в писмена защита приложена по делото. Претендира се присъждане на разноските по делото.

2. Ответният административен орган – Кметът на Община Пловдив, чрез процесуалните си представители е на становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Твърди се в тази насока, че отказът да се издаде заповед за деактуване е правилен и законосъобразен, доколкото Община Пловдив се легитимира като валиден собственик на процесния имот. Подробни съображения в тази насока се излагат в писмени бележки приложени по делото.

 

II. За фактите:

 

3. С молба вх. № 18Ф8242/18.10.2018 г. (лист 56 по делото) отправена до Кмета на Община Пловдив, ищецът е поискал издаване на заповед за отписване на поземлен имот с идентификатор 56784.540.1253 от актовите книги за общинска собственост на основание чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 89, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общински имоти на Община Пловдив. Искането е обосновано с обстоятелството, че с нотариален акт от 11.09.2018 г. и декларация за сбъднато отлагателно условие от 20.09.2018 г., „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ- 1" ЕООД е придобило правото на собственост върху въпросния ПИ с идентификатор 56784.540.1253. Посочено е още, че собствеността върху имота е възстановена с Решение № 3053Л от 09.07.2018 г. на Общинска служба по земеделие - Пловдив, влязло в законна сила на 25.07.2018 г., издадено въз основа на множество, влезли в сила, съдебни решения, известни на Община Пловдив и документи, издадени от Община Пловдив (1. Решение № 1511/04.05.2015 г. по АХГД № 4590/2014 г. на ПРС; 2. Решение № 3872/15.12.2016 г. на Пловдивски Районен съд по а.х.г.д. № 13874/2015 г., XVII-ти с-в, влязло в сила на 16.10.2017 г.; 3. Решение № 363/06.02.2017 г. на Пловдивски Районен съд по а.х.г.д. № 13874/2015 г., XVII-ти с-в, за поправка на очевидна фактическа грешка, влязло в сила на 01.03.2017 г.; 4. Решение № 1678/16.10.2017 г. на Административен съд Пловдив, постановено по к.а.х.д. № 767/2017 г., XIX-ти с-в.; 5. Решение № 1702/18.10.2017г. на Административен съд Пловдив, постановено по к.а.х.д. № 767/2017г., XIX-ти с-в, за поправка на очевидна фактическа грешка; 6. Решение № 1717/19.10.2017 г. на Административен съд Пловдив, постановено по к.а.х.д. № 767/2017 г., XIX-ти с-в, за поправка на очевидна фактическа грешка; 7. Удостоверение с Изх. № 15П964316/04.07.2018 г., издадено от Община Пловдив на основание чл. 13, ал. 5 от ППЗСПЗЗ и Скица № 15П9643/04.07.2018 г., издадена от Община Пловдив на основание чл. 13, ал. 6 от ППЗСПЗЗ).

4. На 09.08.2018 г., молба със същото искане е подадена до Кмета на Община Пловдив и от двама от праводателите на „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ- 1" ЕООД – В.Л.В. и И.Л.В.. В същата е посочено, че съгласно Нотариален акт за установяване правото на собственост /констативен/ № 57, том 71, дело № 14272/03.08.2018 г. вписан в Служба по вписванията – Пловдив,  В.Л.В., с ЕГН **********, И.Л.В., с ЕГН **********, Е.С.С., с ЕГН **********, Г.Х.П., с ЕГН **********, В.Г.П., с ЕГН ********** и В.Г.П., с ЕГН **********, са признати за собственици на следния недвижим имот, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.1253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-645/13.05.2011г. на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район „Тракия", п.к. 4000, ж.к. „Тракия" с площ от 199 990 кв.м., в строителните граници на гр. Пловдив - Тракия, местност (квартал) Лаута, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, определена с подробен устройствен план на ЖК „Тракия", одобрен с Решение № 63, взето с протокол № 3/25.02.2016 г. на ОбС Пловдив; начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор 56784.540.1154; 56784.540.483; 56784.540.482, номер по предходен план: 540.482; 540.483; 540.1154; при съседи: имоти с идентификатори 56784.540.821, 56784.540.842; 56784.540.484; 56784.540.1254; 56784.540.1148; 56784.540.1251; 56784.540.766; 56784.540.1252. В следните квоти: по 1/4 (една четвърт) идеална част за: В.Л.В., И.Л.В., Е.С.С.; по 1/12 (една дванадесета) идеална част за: Г.Х.П., В.Г.П. и В.Г.П., или общо за последните трима 1/4 (една четвърт) идеална част.

Констативният Нотариален акт е издаден въз основа на Решение № 3053Л от 09.07.2018 г. за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на град ПЛОВДИВ - ТРАКИЯ, влязло в законна сила на 25.07.2018 г., което е издадено въз основа на влезли в сила съдебни решения (Решение № 1511/04.05.2015 г. по АХГД № 4590/2014 г. на ПРС; Решение № 3872/15.12.2016 г. на Пловдивски Районен съд по ахг.д. № 13874/2015 г. - XVII с-в. /влязло в законна сила на 16.10.2017 г./; Решение № 363/06.02.2017 г. на Пловдивски Районен съд по ахг.д. № 13874/2015 г. - XVII с-в. за поправка на очевидна фактическа грешка /влязло в законна сила на 01.03.2017 г./; Решение № 1678/16.10.2017 г. на Административен съд-Пловдив, постановено по к.а.х.д. № 767/2017 г. - XIX с-в.; Решение № 1702/18.10.2017 г. на Административен съд-Пловдив постановено по ках.д. № 767/2017 г. - XIX с-в. за поправка на очевидна фактическа грешка; Решение № 1717/19.10.2017 г. на Административен съд-Пловдив, постановено по кахд. № 767/2017г. - XIX с-в. за поправка на очевидна фактическа грешка, Удостоверение с Изх. № 15П964316/04.07.2018 г. на основание чл. 13, ал. 5 от ППЗСПЗЗ издадено от Община Пловдив и Скица № 15П9643/04.07.2018 г. на основание чл. 13, ал. 6 от ППЗСПЗЗ издадена от Община Пловдив).

В тази връзка е поискано, на основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общински имоти на Община Пловдив, Кметът на Община Пловдив да издаде заповед за отписване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.540.1253 от актовите книги за общинска собственост, тъй като за същия имот има съставен Акт № 1973 от 22.03.2013 г. за частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията гр. Пловдив № 61, том 20 от 27.03.2013 г., който Акт е издаден след приключване на спора за материално право между наследниците на В.С.В.и Община Пловдив, с Решение от 11.04.2003 г. на Пловдивски Окръжен съд постановено по гр.д. № 5309/1997 г., влязло в законна сила.

5. По делото, от страна на ищеца, са представени следните цитирани в двете описани по-горе молби документи:

- Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1973 от 22.03.2013 г. за процесния поземлен имот с идентификатор 56784.540.1253 по КК на гр. Пловдив с площ от 199 990 кв.м.;

- Решение № 3053Л от 09.07.2018 г. за възстановяване правото на собственост на наследниците на В.С.В., в съществуващи (възстановими) стари реални граници на следния имот:  поземлен имот с кадастрален идентификатор 56784.540.1253 от КК и кадастралните регистри на гр. Пловдив с площ от 199,990 дка на град, в строителни граници на гр. Пловдив – Тракия местност (квартал) Лаута. Върху решението е направено отбелязване от Началника на ОСЗ Пловдив, че същото е влязло в законна сила на 25.07.2018 г.;

- Удостоверение за наследниците на В.С.В.с изх. № 140036110/15.05.2018 г. издадено от Община Пловдив, Район „Централен“;

- Нотариален акт за установяване правото на собственост /констативен/ № 57, том 71, дело № 14272/03.08.2018 г. вписан в Служба по вписванията – Пловдив, с който В.Л.В., И.Л.В., Е.С.С., Г.Х.П., В.Г.П. и В.Г.П., са признати за собственици на процесния поземлен имот с идентификатор 56784.540.1253 по КК на гр. Пловдив с площ от 199 990 кв.м.;

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124, том 83, дело № 16743/11.09.2018 г. вписан в Служба по вписванията – Пловдив, с който процесният поземлен имот е продаден на „ЕС ДЖИ ИНВЕСТ- 1" ЕООД.

6. Цитираните по-горе (в т. 3 и т. 4) съдебни решения са представени по делото като част от административната преписка по молба вх. № 18Ф8242/18.10.2018 г. (лист 48 и сл. по делото).

 

III. За правото:

 

7. От съдържанието на молба вх. № 18Ф8242/18.10.2018 г. се установява, че Кметът на Община Пловдив е сезиран с искане за издаване на заповед за деактуване на описания в молбата и в АЧОС № 1973/2203.2013 г. недвижим имот на основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС и чл. 89, ал. 1 от Наредбата за управление и разпореждане с общински имоти на Община Пловдив.

8. За разрешаването на текущия административноправен спор е необходимо да бъде съобразено следното:

Според чл. 64, ал. 1 от ЗОС, имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика. Това задължение на кмета на общината обаче съгласно трайната практика на ВАС е, че представлява форма на управлението на собствеността на общината като гражданскоправен субект и в рамките на тези отношения, участващите субекти са равнопоставени, тъй като, както актовете на длъжностните лица за актуване, така и за деактуване не се скрепени с властническа функция, предполагаща подчинение от страна на засегнатите лица. Все в тази насока следва да се посочи, че актът за общинска собственост няма правопораждащо действие и поради тази причина с него не се засягат права и законни интереси на заинтересовани лица и правни субекти. Собствеността на общината върху недвижими имоти, предмет на такива актове, не възниква и не се погасява от тях. Това става по силата на определени юридически факти, които не са обусловени от наличието или липсата на акт за общинска собственост. В актовите книги се регистрират само обстоятелствата във връзка със собствеността, настъпили въз основа на тези юридически факти. Регистрацията в тях има само декларативно действие и не я обуславя. Актуването е чисто техническо действие, имащо за цел въвеждане в ред и отчетност на общински имоти, както е озаглавена глава VІІ от ЗОС (Така Определение № 10725/15.07.2013 г. на ВАС по адм. дело № 8204/2013 г., Определение № 1173829.01.2014 г. на ВАС по адм. дело № 720/2014 г., Определение № 12082813.10.2014 г. на ВАС по адм. дело № 12198/2014 г. и др.). В този контекст въпреки необходимостта от издаване на заповед с цел деактуване на общинска собственост, тази заповед не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК. Волеизявленията по деактуване на имоти като общинска собственост, имащи правно основание по чл. 64, ал. 1 от ЗОС, по своя характер са вътрешнослужебни актове, които не създават права и задължения за трети лица, извън подчинените на издателя на акта.

9. Изложеното до тук съотнесено към конкретиката на настоящия казус налага извод за неоснователност на предявения от ищеца иск по чл. 257, ал. 1 от АПК (в приложимата редакция, сега отм.), тъй като в конкретната хипотеза не е налице фактическо бездействие на Кмета на община – Пловдив. Основание за този извод е обстоятелството, че по заявление (молба) за деактуване на недвижим имот по реда на чл. 64, ал. 1 от ЗОС, административният орган по закон дължи преценка облечена във волеизявление - заповед. Издаването на такава заповед, макар и да не е индивидуален административен акт по чл. 21 от АПК, съставлява правно действие, което по дефиниция изключва квалифицирането му като фактическо действие, съответно - неиздаването на такава заповед не съставлява фактическо бездействие. При това положение, доколкото не е налице фактическо бездействие, предявеният иск по чл. 257 от АПК се явява неоснователен. В този смисъл Решение № 2633 от 2.03.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2754/2016 г., III о.

10. По аргумент от чл. 64, ал. 2 от ЗОС, всеки, който счита, че негов имот неправилно е бил актуван като общински или се владее без основание от общината, може да защити материалното си право на собственост по общия исков ред.

В случая заявените вещноправни претенции спрямо процесния имот, макар и подкрепени с доказателства, не могат да бъдат разгледани и обсъдени в хода на съдебноадминистративния процес, а следва да бъдат отнесени пред общия граждански съд. Настоящият съд не притежава родова компетентност да се произнесе нито по въпроса относно действителността на АЧОС, нито досежно заявената претенция за право на собственост върху процесния имот. Наличието на два титула за собственост - Акт за частна общинска собственост (който може да се възприема единствено като демонстрирана от страна на общината претенция за собственост върху процесния имот) и Нотариален акт по отношение на един и същ имот, предполага спор за материално право, който следва да се реши по общия исков ред, но не и в рамките на настоящото съдебноадминистративно производство.

Ето защо спорът на кого от двата правни субекта – на Община Пловдив или на “ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1” ЕАД, принадлежи правото на собственост върху процесния имот, следва да се отнесе за разрешаване към гражданския съд.

В горния смисъл са Решение № 9618 от 13.07.2018 г. на ВАС по адм. д. № 11844/2017 г., III о., Решение № 2633 от 2.03.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2754/2016 г., III о., Решение № 211/7.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 5200/2010 г. и др.

11. Крайният извод на съда е, че искът е неоснователен и като такъв ще следва да бъде отхвърлен.

 

IV. За разноските:

 

12. При посочения изход на спора, на Община Пловдив се дължат извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита. Те се констатират в размер на 150 лв., изчислени съобразно чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗПП, във връзка с чл. 76, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 144 АПК.

 

 

Така мотивиран, на основание чл. 257, ал. 2 АПК, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав

                                          

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от “ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1” ЕАД, ЕИК 205449200, със седалище и адрес на управление***, ***, представлявано от изпълнителния директор И.М.А., като правоприемник на ищеца “ЕС ДЖИ ИНВЕСТ - 1” ЕООД, ЕИК 204272238, представлявано от управителя И.М.А., заличен в ТР на 26.12.2018 г., срещу Кмета на Община Пловдив, иск с правно основание чл. 257, ал. 1 от АПК, в приложимата редакция (сега отм.), за осъждането му да  извърши необходимите действия за отписване от актовите книги за общинска собственост на Поземлен имот с идентификатор 56784.540.1253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-645/13.05.2011 г. на Началника на СГКК – Пловдив, с адрес на поземления имот гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, с площ от 199 990 кв.м. в строителните граници на гр. Пловдив - Тракия, местност (квартал) Лаута, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, както и да бъде определен срок за това.

ОСЪЖДА “ЕС ДЖИ ИНВЕСТ – 1” ЕАД, ЕИК 205449200, със седалище и адрес на управление***, ***, представлявано от изпълнителния директор И.М.А., да заплати на Община Пловдив, сумата в размер на 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

                            

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: