Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер   784            Година  2019, 08.04.,    Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІ състав

 

   на 25.03.2019 година

 

 в публичното заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

     ЧЛЕНОВЕ:     ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА и при присъствието на прокурора ВЛАДИ­МИР ВЪЛЕВ, като разгледа доклад­ва­ното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ к. адм. де­ло но­­­мер 3651 по описа за 2018 годи­на и като обсъди :

            

        Производство по чл.208 и сл. АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

Образувано е по жалба на Директор на ТД на НАП – Пловдив срещу Решение №1857/01.11.202018г., постановено по НАХД №4791/2018г. по описа на Районен съд – Пловдив, III н.с., с което е изменено наказателно постанов­ление № 336964-F367144 от 14.05.2018г. на Директор на Дирекция ”Контрол” при ТД на НАП Пловдив, с което за извършено нарушение на чл.86 ал.1 т.1, т.2 и т.3 и ал.2 от чл.86 във връзка с чл.63 ал.1 във връзка с чл.25 ал.1 и ал.2 и във връзка с чл.84 от ЗДДС на „Атлас машинен България“ ЕООД е наложена иму­щест­вена санкция в размер на 2 102,52 лева, като размерът на санкция е нама­лен на 100 лева на основание чл.180а ал.3 ЗДДС.

Недоволен от съдебния акт, административно-наказващия орган, който чрез го атакува, като сочи, че неправилно съдът е определил размера на санк­ция, тъй като, съгласно чл.180 а ал.3 от ЗДДС, размерът на санкцията следва да бъде, не 100 лева, а 841 лева. Излагат се доводи за неправилност на реше­нието,  като касационно основание, поради постановяването му в противоречие с материалния  закон /чл.348 ал.1 т.1-2 от НПК/, приложим съгласно чл.63 ал.1 от ЗАНН. Иска се отмяна на оспореното решение и изменение на НП, съоб­разно изложеното по-горе.

Ответникът по касационната жалба – „Атлас машинен България“ ЕООД се представлява от адв. П., която с подробни доводи моли съдът да оста­ви в сила решението на ПРС. Претендира разноски по делото.

Представителят на Окръжна прокуратурата изразява становище, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

Съдът, като взе в предвид събраните по делото доказателства и след като ги обсъди в тяхната цялост, извърши преценка на съдебния акт в съот­ветст­вие с чл.218 ал.2 от АПК, намира за установено следното.

Касационната жалба е допустима като подадена в срок.

Същата се явява основателна по следните съображения: касационният състав също намира, че липсват съществени процесуални нарушения при със­та­вяне на АУАН и издаване на НП. Същите са издадени от компетентния орган и при наличие на доказателства за това, съдържат изискуемите се по закон реквизити. Подробно е описано нарушението - неначисляване на ДДС през да­нъ­чен период месец май 2018 г., а доколкото изпълнителното деяние се състои в бездействие, то безспорно място на нарушението е мястото по седалището на юридическото лице, с което са изпълнени законовите изисквания за реквизи­ти посочени в разпоредбите на чл.42 т.3 и 4 и чл.57 т.4 и 5 от ЗАНН.

Настоящата инстанция споделя изцяло изводите на Районния съд, че жал­боподателят е осъществил състава на визираното административно нару­шение и поради това законосъобразно е санкциониран с предвиденото по закон административно наказание, но предвид възможността за приложението на чл.180а ал.3 от ЗДДС, е изменил НП.

Безспорно установено по делото е, че „Атлас машинен България“ ЕООд е регистрирано по ЗДДС лице в Р.България. От “Atlas Gmbh bagger & krane“, Германия, също регистрирано за целите на ДДС дружество, на територията на Федерална република Германия е закупил багер „160W BAS UN-DO-Tier4 A6.2“ и принадлежности към него, на стойност 107 500 евро/210 521,73 лева/, за кое­то е издадена фактура на 28.04.2017 г. № 50924379. За тази сделка „Атлас ма­шинен България“ ЕООД издало протокол № 000000004/01.06.2017 г. по реда на чл.117 от ЗДДС, в който посочил данъчната основа и размера на ДДС, но не го отразил в справката-декларация и дневника на продажбите за данъчен период м. юни 2017 г., с което не изпълнил изцяло задълженията установени в ЗДДС за начисляване на този данък и в дължимия срок - през месец май 2017 г. Начис­лил го през данъчен период месец юни 2017 година, който е следващ на този, през който е следвало да се извърши начисляването.

               В настоящия случай безспорно съществува задължение за начислява­не на данък, налице е ВОП по смисъла на чл.13 ал.1 от ЗДДС, издадена е фактура и протокол. Начисляването на данъка съгласно чл.86 ал.1 от ЗДДС става, като получателят на доставката е следвало да: 1.издаде данъчен доку­мент, в който посочи данъка на отделен ред; 2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларация­та по чл.125 за този данъчен период; и 3.посочи документа по т.1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период. В конкретния случай задълженото лице не е издало  протокол по чл.117 ал.1 от ЗДДС на 28.04.2017г., т.е. на дата­та на възникване на данъчното събитие, с което не е изпълнил първото си за­дъл­жение по начисляване на данъка. Същият обаче не е изпълнил и задълже­нието си, да отрази този протокол в дневника за продажби и справка –декла­рация по чл.125 от ЗДДС за съответния данъчен период – м. май 2017 г., като именно по този начин получателят на доставката, в нарушение на задълже­нието си, не е начислил дължим ДДС по смисъла на чл.86 ал.1 от ЗДДС. Ето защо, правилно Районният съд е приел, че е налице нарушение. Наред с това е, отчел, че ЗЛ е начислило дължимият ДДС в следващия период; че няма нала­гани предходни наказания, налагани за същото или друго нарушение на ЗДДС, което е отразено и от АНО в НП; правилно е приел, че следва да се приложи привилегирования състав на чл.180а ал.3 от ЗДДС, но при определяне на самия размер на санкцията е допуснал  нарушение в изчисленията, която следва да бъде отстранена.

               Съгласно чл.180а ал.3 от ЗДДС, при нарушение по ал.1, когато регист­рираното лице е начислило данъка в периода, следващ периода, през който да­нъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санк­ция, е в размер до 2 на сто от данъка, но не по-малко от 25 лв. Така, размерът на придобития багер, ведно с принадлежности към него е 201 251,73 лева, а дъл­жимият ДДС – 42 050,35 лв. 2% от последно цитираната сума е 841 лева. 

В настоящия случай са налице касационни основания за ревизия на съдебния акт по смисъла на чл.348 от НПК, което обуславя отмяната му като неп­равилно, макар допустимо и валидно постановено. С оглед на тази отмяна и по гореизложените доводи следва да се отмени решението на ПРС и да бъде постановено друго по съществото на спора, с което обжалваното НП да бъде изменено.

По отношение претенцията на ответника за присъждане на разноски по делото, съдът намира същото за неоснователно, тъй като по ЗАНН разноски не се присъждат, а могат впоследствие да се претендират по реда на ЗОДОВ.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХI състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ Решение №1857/01.11.202018г., постановено по НАХД № 4791/ 2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, III н.с., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОС­ТА­НОВЯВА :

ИЗМЕНЯ наказателно постановление №336964-F367144 от 14.05.2018г. на Директор на Дирекция ”Контрол” при ТД на НАП Пловдив, с което за извър­ше­но нарушение на чл.86 ал.1 т.1, т.2 и т.3 и ал.2 от чл.86 във връзка с чл.63 ал.1 във връзка с чл.25 ал.1 и ал.2 и във връзка с чл.84 от ЗДДС, на „Атлас ма­ши­нен България“ЕООД е наложена иму­щест­вена санкция в размер на 2 102,52 лева, като НАМАЛЯВА наложена имуществена санкция от 2 102,52 лева на 841/осемстотин четиридесет и един/ лева на основание чл.180а ал.3 от ЗДДС.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        2.