Описание: Описание: Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ …...

 

Град Пловдив, 29 октомври 2012 година

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ІV състав, в закрито заседание на двадесет и девети октомври две хиляди и дванадесета година, в състав:                                                                      

Административен съдия: Анелия Харитева

като разгледа административно дело № 3104 по описа на съда за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда чл.155 от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по жалба на А.Н.Ш. *** против заповед № А-1697 от 23.09.2008 г., издадена от кмета на Община Асеновград.

С молба с вх. № 20002 от 29.10.2012 г. жалбоподателката заявява, че оттегля жалбата си.

Оттеглянето е едностранно процесуално действие на оспорващия спрямо съда, с което той заявява, че се отказва да получи търсената правна защита в настоящото производство, и има за правна последица десезиране на съда. Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 АПК при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже изцяло или отчасти от него. Искането е валидно извършено с писмена молба извън съдебно заседание, а искането в жалбата не е за обявяване на нищожност и е направено преди първото по делото заседание, поради което не е необходимо съгласието на ответната страна. Ето защо, съдът намира, че процесуалното действие е допустимо. Оттеглянето задължава съда да се десезира от по-нататъшното разглеждане на спора и да прекрати производството по делото. Затова и на основание чл.159, т.8 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Ш., ЕГН **********,***, против заповед № А-1697 от 23.09.2008 г., издадена от кмета на Община Асеновград.

ОТМЕНЯ насрочването на делото за открито заседание на 12.12.2012 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3104 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 

                                               Административен съдия: