РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 894

 

гр. Пловдив, 2 май 2019 г.

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, XI с., в закрито заседание на втори май през две хиляди и деветнадесета  година,  в състав:

 

Председател:  Милена Несторова - Дичева                                                            

                  

като разгледа адм. дело № 3588  по описа за 2018 г., взе предвид следното:

            Производството е образувано по жалба на Сдружение за аграрни и екологични проекти ГЕО с адрес гр.Пловдив  ул.“Кирил Христов“ №2, ЕИК ***, представлявано от председателя му В.К., против Решение№ 4-IV/2018 г. на Директора на РИОСВ Пловдив по оценка на въздействието върху околната среда.

         С писмо изх. № Ж-151/18.12.2018 г. на МОСВ към делото са изпратени жалби с вх. № О-2875-2/04.12.2018 г. и вх. № О-2875-3/04.12.2018 г. на СНЦ „Професионален клуб по спортен риболов Олимпик 2002“ и „Българско дружество за защита на птиците“ против Решение № 4-IV/19.11.2018 г. по ОВОС на Директора на РИОСВ Пловдив, които с определение №580/18.03.2019 г. на АС – Пловдив по настоящото дело са конституирани като жалбоподатели.

         Със същото определение производството по делото е спряно, на основание чл.129, ал.2 от АПК, до произнасяне на Министъра на околната среда и водите по реда на чл.97 ал.1 от АПК относно целесъобразността на Решение № 4-IV/19.11.2018 г. по ОВОС на Директора на РИОСВ Пловдив.

         С Решение № 95/23.04.2019 г. на Министъра на околната среда и водите е отменено решение № 4-IV/19.11.2018 г. по ОВОС на директора на РИОСВ – Пловдив и е върната преписката за ново произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на отменителното решение.

  При това положение производството по делото ще следва да се прекрати, тъй като оспореният административен акт е отменен от по-горестоящия административен орган, съответно настоящото производство е без предмет.

 

Водим от горното и на основание чл. 159, т.1 от АПК съдът,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 3588 по описа на Административен съд – Пловдив за 2018 г.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Сдружение за аграрни и екологични проекти ГЕО, гр.Пловдив, ул.“Кирил Христов“ №2, представлявано от председателя му В.К., на СНЦ „Професионален клуб по спортен риболов Олимпик 2002“, гр.Пловдив, ул.Ландос“ №24, бл.3, вх.А, ет.4, ап.13, представлявано от Валентин Данаилов  и на „Българско дружество за защита на птиците“, гр.София, ЖК“Яворов“, бл.71, вх.4, ет.1, ап.1, представлявано от Нада Емилова Тошева-Илиева, против Решение № 4-IV/19.11.2018 г. по ОВОС на Директора на РИОСВ Пловдив.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 3588 по описа на Административен съд – Пловдив за 2018 г.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

                    Председател: