АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2008г. до 31.01.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 12/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ДУЧЕ ФАРМ-ДОЙЧИН МИНЕВСКИ ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.01.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Дуче Фарм Д.М." със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Найден Геров" №17, представляван от собственика Д.К.М., срещу Решение №719/07.12.2006 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0031/ 23.01.2007 г. на Директора на РМД-Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Дуче Фарм Д.М.", с БУЛСТАТ 040879104, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Найден Геров" №17, представляван от собственика Д.К.М., ЕГН **********, да заплати на Началника на Митница-Пловдив сумата от 224 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА ЕТ "Дуче Фарм Д.М.", с БУЛСТАТ 040879104, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Найден Геров" №17, представляван от собственика Д.К.М., ЕГН **********, да заплати на Директора на РМД-Пловдив сумата от 224 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд на РБългария, в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
2 Административно дело No 19/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ОЛИМП ООД ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Олимп" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 836005174 , със седалище и адрес на управление: град димитровград, ул. "Подполк. Калитин" № 3 , представлявано от Делчо Танев Жеков, против РА № 2600 1048 от 08.12.2006 г. на ТД на НАП - Хасково в частта, с която е потвърден с решение № 163 от 09.02.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП, с което не е признат данъчен кредит по фактурите, издадени от "Информ Консултинг" ЕООД и "Агростил 2003" ООД в общ размер на 25691 , 83 лева и лихви за просрочие. ОСЪЖДА "Олимп" ООД да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 853 лева за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
3 Административно дело No 37/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни А.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение (второ) от 03.01.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1 от 02.01.2008 г. по адм. дело № 37/2007 г. на административен съд - Пловдив като в диспозитива на решението вместо "ОСЪЖДА А.Д.Т. , ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 297.46 лв /двеста деветдесет и седем лева и 46 ст/ представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита да се чете "ОСЪЖДА А.Д.Т. , ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 1115.86 /хиляда сто и петнадесет лева и 86 ст/ представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
4 Административно дело No 37/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни А.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.01.2008г.
Отхвърля жалбата на А.Д.Т., ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № 160361 от 27.11.2006 г. издаден от Цветана Борисова Карамфилова на длъжност инспектор по приходите, на основание чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК, с която са определени задължения към бюджета, както следва: данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/ за отчетната 2002 г. в размер на 22146.82 лв. и лихви за просрочие при внасянето му в размер на 9902.95 лв. и за отчетната 2003 г. в размер на 1321.58 лв. и лихви за просрочие при внасянето му в размер на 421.44 лв., потвърден с Решение № 150 от 05.02.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП. Осъжда А.Д.Т., ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП. Осъжда А.Д.Т., ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 297.46 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
5 Административно дело No 101/2007, X състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 14.01.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 101/2007г. на Адм. съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
6 Административно дело No 139/2007, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Б.К.,
А.Г.К.,
П.С.П.,
Л.П.Д.,
Е.И.А.,
Н.И.З.,
К.Х.Г.,
А.Г.Д.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.01.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Г. Д., К. Б. К., А. Г. К., П. Ст. П., Л. П. Д., Е. Ил. А., Н. Ил. З., К. Хр. Г. срещу Заповед № 758/08.11.2006г. на Кмета на Район "Южен"-Община Пловдив. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
7 Административно дело No 145/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГРИН ФИЙЛДС ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 14.01.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 1-4412-0184/02.03.2007 г. на Зам. Директора на РМД - Пловдив и потвърденото с него Решение № 54/ 26.01.2007г. на Заместник Началника на Митница Пловдив, в частта им, с която на "ГРИЙН ФИЙЛДС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, ул. "Ген. Гурко" 54, ет. 3, ап. 9, БУЛСТАТ 123654095 е отказано възстановяване на акциз за закупено през 2006 г. дизелово гориво за обработка на 2459,78 декара земеделска площ, като ОТХВЪРЛЯ жалбата на търговското дружество в останалата част до пълния предявен размер.
ВРЪЩА административната преписката на Началника на Митница Пловдив, за издаване на законосъобразен акт с произнасяне по искане вх. № ЗАДС-2228/14,12,2006 г. по описа на Митническо бюро гр. Ст. Загора., заявено "ГРИЙН ФИЙЛДС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, ул. "Ген. Гурко" 54, ет. 3, ап. 9, БУЛСТАТ 123654095, в качеството му на земеделски производител - за възстановяване на акциз, на основание, по реда и в срока, установени в чл. 32 ал. 3 - 6 от ЗАДС във връзка с чл. 26а - чл. 26г от ППЗАДС, за закупено през 2006 г. дизелово гориво за обработка на 2459,78 декара земеделски площи, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 214/2007, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАЗЕР-АРТ-ГЕОРГИ АНДРЕЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.01.2008г., в законна сила от 19.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.А., като ЕТ "Лазер Арт - Г.А.", с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Средец" № 62, ет.4, чрез пълномощника адвокат Г. *** против ревизионен акт /РА/ № 1604311/11.01.2007г., издаден от Васко Йорданов Борисов - инспектор по приходите при териториална дирекция - Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 238/08.03.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите, в обжалваната част относно непризнато право на данъчен кредит в размер на 27 300 лв. по фактури, издадени от доствчиците "Аглая" ЕООД, "Стринг" ЕООД и "ИВВ" ЕООД и прилежащи лихви за просрочие в резултат на коригираните резултати за съответните данъчни периоди.
ОСЪЖДА Г.Т.А., като ЕТ "Лазер Арт - Г.А.", с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Средец" № 62, ет.4 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 886 / осемстотин осемдесет и шест / лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 216/2007, IX състав Установителни искове Д.Т.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, по искова молба на Д.Т.Г., с ЕГН ********** ***, в което ищецът претендира претърпени вреди от незаконосъобразни бездействия от Кмета на Община Стамболийски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дн. срок от получаване на съобщението.
 
10 Административно дело No 269/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни К.И.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 09.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Х. с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 143, вх. А, ет. 3, ап. 5 срещу Ревизионен акт № 16004681/15,01,2007 г., издаден от Софка Д. Мицева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 252 от 12,03,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, в частта му, с която на К.И.Х. е отказан данъчен кредит в размер на 8 700 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 2510,51 лв., за данъчни периоди м. август и септември 2004 г. и
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16004681/15,01,2007 г., издаден от Софка Д. Мицева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 252 от 12,03,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, в частта му, с която на К.И.Х. е начислен допълнително ДДС в размер на 235,48 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 56,76 лв., за данъчен период м. януари 2005 г.
ОСЪЖДА К.И.Х. с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 143, вх. А, ет. 3, ап. 5, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 564,21 лв. /петстотин шестдесет и четири лева и 21 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на К.И.Х. с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 143, вх. А, ет. 3, ап. 5, сумата от 20,28 лв. /двадесет лева и 28 стотинки/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 344/2007, V състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТРАКОВ-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 08.01.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №461/18.08.2006г. на ТД на НАП-Пазарджик в точки 3,6,7,8и9 в които е отказан данъчен кредит в размер на 39373.72лв, ведно с лихва в размер на 8697.56 лева.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на ЕТ"П.-Г.П.", представляван от Г.И.П.,*** сумата от 1472 / хиляда четиристотин седемдесет и два/ лева разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
12 Административно дело No 349/2007, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИРБО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.01.2008г., в законна сила от 05.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ирбо"ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.България № 57, ет.2, вх.Б, ап.9, представлявано от Управителя З.В.М., против РА № 26001518/09.01.2007 г., издаден от Петко Василев Стамов - инспектор по приходите / определен за компетентен орган по издаване на РА съгласно Заповед № К 1518 от 11.12.2006 г. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на на НАП - гр.Хасково/, в частта потвърдена с Решение № 251/12.03.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Ирбо"ЕООД, за данъчни периоди: 01.08.2001 г.-31.12.2001 г.; 01.01.2002 г.-31.03.2002 г.; м.12/2002 г., 2003 г.; 01.01.2004 г.-31.05.2004 г.; м.07, м.08, м.09, м.10, м.12 - 2004 г. и 01.03.2005 г. - 31.05.2006 г., не е признат данъчен кредит в размер на 16439.86 лв. и прилежащи лихви. ОСЪЖДА "Ирбо"ЕООД да заплати на НАП, ТД на НАП -Директор Дирекция ОУИ - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 668.80 лв., за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
13 Административно дело No 409/2007, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АРСЕНЯН-2 ЕДУАРД АРСЕНЯН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.01.2008г., в законна сила от 23.04.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Едуард Кероп Арсенян, като ЕТ " Арсенян - 2 Едуард Арсенян" с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, бул." Цар Борис III Обединител" № 89, ет.1, чрез процесуалния си представител адвокат Н.Я. против ревизионен акт /РА/ № 1604931/13.02.2007г., издаден от Павлина Стоянова Даскалова - инспектор по приходите при териториална дирекция - Пловдив на НАП, потвърден с решение № 303/28.03.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите, в обжалваната част относно непризнато право на данъчен кредит в размер на 2 696, 40 лв. и определени лихви за просрочие в размер на 213, 11 лв. в резултат на коригираните резултати за съответните данъчни периоди.
ОСЪЖДА Едуард Кероп Арсенян, като ЕТ " Арсенян - 2 Едуард Арсенян" с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, бул." Цар Борис III Обединител" № 89, ет.1 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив сумата от 214, 57 / двеста и четиринадесет и педесет и седем / лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
14 Административно дело No 423/2007, X състав Дела от администр. характер - данъчни БИОМЕДА-2000 ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение (второ) от 09.01.2008г.
ДОПУСКА поправка на фактическа грешка в пресмятането на разноските в Решение 720/10.12.2007г., като в диспозитива на шението се чете, че ОСЪЖДА Биомеда-2000 ООД - Пловдив да заплати на Митница-Пловдив сумата от 806 лева за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаванего на страните за неговото изготвяне.
 
15 Административно дело No 423/2007, X състав Дела от администр. характер - данъчни БИОМЕДА-2000 ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 23.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ повторното искане на "Биомеда-2000" ООД за поправка на явна фактическа грешка в пресмятането на разноските допусната с Решение № 34/09.01.2008г. по адм. дело 423/2007г.
 
16 Административно дело No 442/2007, IX състав Дела по ЗМСМА С.Н.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 30.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от С.Н.Н., ЕГН **********,***, против Решение №10 на Общински съвет - Марица, Община Марица, взето по Протокол №1 от 31.01.2007г. и Заповед №РД-09-358/26.04.2007 на Кмета на Община Марица. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХ.Д.442/07 ПО ОПИСА НА ПАС ПО ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ С.Н.Н.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАВЕН СЪД В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО.
 
17 Административно дело No 453/2007, VII състав Дела от администр. характер - данъчни НИКИ-ПРИНТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ники принт" ЕООД с адрес на управление гр. Харманли, ул. "Алеко Константинов" №122 срещу данъчно ревизионен акт/ДРА/ №26-6-1533/12.02.2007 г., издаден от Петко Стамов - инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение №355/10.04.2007 г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Ники принт" ЕООД с адрес на управление гр. Харманли, ул. "Алеко Константинов" №122 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 843,86/осемстотин четиридесет и три лева и четиридесет и шест стотинки/ разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
18 Административно дело No 491/2007, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.01.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 09-118 от 04.04.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, район "Северен", с която е попълнен кадастралният план на кв. "Артерия Аерогара" гр. Пловдив с нов поземлен имот пл. № 557 , попадащ в УПИ І - комплексно жилищно застрояване, кв. 8 /нов/ и частично в улична регулация по кафявите линии, надписи, щрихи и зачертавания на ситуационния план от 28.01.2007 г., неразделна част от заповедта, без изменение на регулацията. решението подлежи на обжалване пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
 
19 Административно дело No 551/2007, X състав Дела от администр. характер - данъчни ХИДА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение (второ) от 15.01.2008г.
ДОПУСКА поправка на фактическа грешка в пресмятането на разноските в Решение № 802/27.12.2007г., като в диспозитива на решението да се чете:ОСЪЖДА Д "ОУИ" да заплати на "Хида" ООД - Казанлък разноски в общ размер на 470 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.
 
20 Административно дело No 559/2007, IX състав Дела от администр. характер - данъчни УНИТАП-91-НИКОЛАЙ АЙРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 07.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Николай Сидеров Айров, в качеството му на ЕТ УНИТАП -91-НИКОЛАЙ АЙРОВ срещу ДРА 13001354/18.12.2006 г./02.11.2005 г. издаден от ТД на НАП Пазарджик, потвърден с Решение 290/26.03.2007 г. на Директора на ДОУИ, с който е отказан данъчен кредит в размер на 37516,82 лв. и лихва в размер на 18261,32 лв.ОСЪЖДА Николай Сидеров Айров да заплати на НАП-ДОУИ разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 1455,54 лв.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.
 
21 Административно дело No 577/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Ч. РДНСК ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ
Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 02.01.2008г., в законна сила от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Заповед № РД-14-481/01.11.2004г. на Началник ДНСК-София. ОСЪЖДА Д. Ч. да заплати на ДНСК-София 80лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му пред ВАС на РБ.
 
22 Административно дело No 599/2007, XIII състав Установителни искове А.А.М.,
М.А.М.,
А.А.Б.,
Е.А.Х.,
М.К.Б.,
Я.К.К.,
С.Д.В.,
Г.П.М.,
Х.Д.А.,
М.С.Р.,
М.С.Б.,
М.Т.Г.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.01.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
Отхърля като неоснователен искът на А. Ан.М., М. А. М., А. Ас.Б., Е. Ас. Х., М. К.Б., Я. К.К., С. Д.В., Г. П.М., Х. Д.А., М. Ст.Р., М. Ст.Б., М. Т.Г., всичките наследници на Смарайда и Трендафил Груеви с осн.чл.1,ал. от ЗОДОВ, против Общ. Асеновград с цена на иска 12000 лв. - частичен иск от общ размер 212000 лв. Осъжда ищците да заплатят държ.такса по дел. представл. общо сумата от 480 лв. както следва: А. Ан.М. да запл.сумата от 40 лв.; М. Анг.М. да заплати сумта от 40 лв.; А. Ас.Б. да заплати сумта от 40 лв.; Е. Ас.Х. да заплати сумата от 40 лв.; М. К.Б. да заплати сумата от 40 лв.; Я. К.К. да заплати сумата от 40 лв.; С. Д.В. да заплати сумата от 40 лв.; Г. П.М. да заплати сумата от 40 лв; Х. Д. А. да заплти сумата от 40 лв.; М. Ст. Р. да заплати сумата от 40 лв.; М. Ст.Б. да заплати сумата от 40 лв.; М. Тр.Г. да заплати сумата от 40 лв. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му.
 
23 Административно дело No 634/2007, VIII състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ А.Г.П.,
Г.И.И.,
В.И.И.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 23.01.2008г.
ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Стамболийски да изпълни Заповед № 356/14.11.2003г., като премахне част от стопанска сграда в УПИ ІІІ-714, кв.9 по плана на гр.Стамболийски, до разстояние от 18.48 м. по регулационната линия с УПИ ІІ-712, кв.9 по плана на гр.Стамболийски, считано от северната улична регулационна линия на имотите. ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 3 /три/ месеца. ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати сумата от общо 163.00 лева, представляваща направените по делото разноски на А.Г.П., Г.И.И. и В.И.С.,***. Решението не подлежи на обжалване.
 
24 Административно дело No 647/2007, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Б.М.,
А.Г.М.,
В.Г.М.,
Е.А.М.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.01.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.М., А.Г.М., В.Г.М. и Е.А.М. *** против заповед № 295 от 02.05.2007 г. на кмета на район "Южен" при Община Пловдив, с която е разпоредено спиране изпълнението на строеж: "Пристройка и реконструкция на магазини и ателие с мансарден етаж в УПИ ІІІ-931, кв.14 по плана на град Пловдив, кв."Въстанически-север", находящ се в гр.Пловдив, ул."Радовиш" № 18, извършван без необходимото разрешение за строеж съгласно чл.148, ал.1 ЗУТ, и е забранен достъпът до строежа.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
25 Административно дело No 651/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ОЙЛ ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 07.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ойл груп" ЕООД със седалище в гр.Асеновград, представляван от Д.З.Б. срещу ДРА № 3579/02.11.2005 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - Пловдив , потвърден с Решение № 1444/21.12.2005 г. на Директора на РДД гр.Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 9574,40 лв. и лихва в размер на 267,66 лв. в резултат от извършена данъчна ревизия, относно правилно прилагане на ЗДДС/отм./ и ППЗДДС/отм./ за период от 01.11.2004 г. до 31.05.2005 г. ОСЪЖДА "Ойл груп"ЕООД гр.Асеновград да заплати на НАП - Дирекция "ОУИ" - Пловдив сумата от 522 лв. за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС - 14 дн.срок от съобщението до страните.
 
26 Административно дело No 695/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Ц.Б.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.01.2008г., в законна сила от 13.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Б.Ц. ***, против Ревизионен акт № 2600027 от 21.02.2007 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 389/ 19.04.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е определен за внасяне данък върху добавената стойност в размер на 13 676 лв. и са изчислени лихви за просрочие в размер на 1153,44 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Ц.Б.Ц., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 597/петстотин деветдесет и седем/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
27 Частно административно дело (К) No 702/2007, XX състав Частни касационни производства РОДОПИ-ИЛИЯ ДЪВКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 10.01.2008г.
Окончателно. ОСТАВЯ В СИЛА о пределение от 27.04.2007 г. постановено по НАХД 459/07 г. по описа на ПРС, 22 н.с.
 
28 Административно дело No 720/2007, IV състав Дела от администр. характер - данъчни И.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.01.2008г., в законна сила от 31.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.Д., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 26 6-1448 от 15.02.2007 г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - инспектор по приходите в Териториална дирекция град Хасково на НАП и потвърден с решение № 382 от 17.04.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при ЦУ на НАП, с който ревизионен акт на И.Н.Д. са определени следните задължения: данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2002 година в размер на 213,30 лева и лихви в размер на 101,79 лева, данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2003 година в размер на 214,50 лева и лихви в размер на 74,85 лева, данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2004 година в размер на 1302,40 лева и лихви в размер на 290,57 лева и данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2005 година в размер на 1522,60 лева и лихви в размер на 152,15 лева.
ОСЪЖДА И.Н.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при Централното управление на Националната агенция по приходите разноски по делото в размер на 70 (седемдесет) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение .
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
29 Административно дело No 759/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГАС 2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Вегас-2001" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Хан Пресиян" № 16, против РА № 1604648/08.03.2007г., потвърден с Решение № 452/09.05.2007г. на Д-ра на д-я "ОУИ" гр.Пловдив, при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА "Вегас-2001" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Хан Пресиян" № 16, да заплати сумата от 562.97 лв., представляваща юриск. възнаграждение в полза на НАП. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
30 Административно дело No 782/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.А.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 07.01.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 2988/09.03.2007 г. на орган по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 437/04.05.2007 г. на Директора на Дирекция"ОУИ"-гр.Пловдив, с който на А.А.М. ***, е отказано право на възстановяване на сумата от 89,22 лв., представляваща внесен данък за ползвано данъчно облекчение за извършено дарение. ОСЪЖДА Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр.Пловдив да заплати на А.А.М. сумата от 10 лева, представляваща внесена държавна такса за настоящото производство. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне.
 
31 Административно дело No 831/2007, IX състав Дела по ЗОС П.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 07.01.2008г., в законна сила от 12.03.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от П.Д.П. против мълчавия отказ на Кмета на Община Пловдив, по повод заявление на оспорващия вх. № 940011117/3/ от 07 май 2007 г. на искане в него за издаване на Заповед от Кмета на Община Пловдив за отписване на имот представляващ: дворно място, цялото застроено и незастроено от 630 кв.м., п. ІV-комплексно застрояване, имот пл. № 978 по плана на кв. "Борислав - север" на гр. Пловдив, ведно с построените в същото място жилищна сграда и подобрения като общински, от актовите книги за общинска собственост на Община Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 831 по описа за 2007 година по описа на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
32 Административно дело No 835/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АСЕНОВГРАД БТ АД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 21.01.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД - 14 - 16 - 172 от 03,04,2007 г. на Началника на Служба по кадастъра - Пловдив, с която се одобрява изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Асеновград, състоящо се в нанасяне на имот с площ 1 165 кв. м., собственост на наследниците на Констанца Димитрова Иванова, попадащ в ПИ 00702.536.35, който получава нов идентификатор 00702.536.46.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на "АСЕНОВГРАД - ТАБАК" АД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Александър Стамболийски" № 22, представлявано от Любомир Томов Наков, сумата от 200 /двеста/ лв., представляваща направени от последното разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
33 Административно дело No 847/2007, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Й.А.,
Т.К.К.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 11.01.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-23/15.05.2007 г. на началника на РДНСК Пловдив и оставеното с нея в сила разрешение за строеж № 6/21.02.2007 г., издадено от гл.архитект на район"Тракия", Община Пловдив за обект "Промяна предназначението - на магазин" № 5 и гараж № 9 в магазин за хранителни стоки" в УПИ І - комплексно застрояване, кв.1 по плана на жил.гр.А-1, ЖР "Тракия" гр.Пловдив, на името на С.А.К. и П.Г.Г., по жалбата подадена от Н.Й.А. , собственик на ап.24, ет.8, вх.В, бл.202, ЖК"Тракия" гр.Пловдив. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред ВАС. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.К.К., собственик на ап.19, ет.7, вх.В, бл.202, срещу Заповед № ДК-10-23/15.05.2007 г., на началника на РДНСК Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. В тази част решението, с характер на определение, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщението, с частна жалба пред ВАС.
 
34 Административно дело No 848/2007, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ МАРИЦА Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.01.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Г.К.Г., ЕГН ********** ***, против бездействие на ОСЗГ - Община Марица и мълчалив отказ за произнасяне по Молби с вх.№ 832/ 17.05.2007 г. и вх. № 833/ 17.05.2007 г., за възстановяване на земеделска земя с определяне дяловете на отделните наследници, заявена със: Заявление № 46316/ 29.02.92 г., № 46317/ 29.02.1992 г. и № 46561/03.08.1992 г., на Общинска служба по земеделие и гори - Пловдив; писмен отказ изх.№ 834/ 31.05.31.05.2007 г. на Общинска служба "Земеделие и гори" - община Марица; както и срещу устния отказ от 05.06.2007 г. от страна на длъжностно лице и на началника на Общинска служба"Земеделие и гори" - Община Марица да приеме жалбата му до Административен съд - Пловдив, предмет на настоящото производство, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
35 Административно дело No 854/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ИЛИЯН КОЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 24.01.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.К., в качеството си на собственик на ЕТ "И.К.", БУЛСТАТ 115315743, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Оборище № 78, ет. 6 срещу Ревизионен акт № 1600266/13,04,2007 г., издаден от Петър Костадинов Костадинов, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 481 от 17,05,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, с която на И.Н.К. не е признат данъчен кредит в размер на 4 191,52 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 418,26 лв., за данъчен период м. юни 2006 г.
ОСЪЖДА И.Н.К., с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Оборище № 78, ет. 6, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 64,60 лв. /шестдесет и четири лева и 60 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
36 Административно дело No 891/2007, XIII състав Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл.159 т.5 от АПК, тъй като оспорването е просрочено.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в 7-дневен срок от съобщението за неявилите се пред ВАС на РБ.
ОСЪЖДА Кмета на Община Раковски гр.Раковски да заплати Г.Ч.К. в качеството му на ЕТ"Г.К."***, сумата от 80 лв./осемдесет лева/, представляваща направените от същия разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните.


 
37 Административно дело No 979/2007, XVI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 30.01.2008г.
ОТМЕНЯ отказа на кмета на Община Раковски да разгледа по същество молба вх. № 94К-00-28/12.06.2007 г. от К.П.Ч. ***, за издаване на удостоверение и скица по реда на чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, обективиран в писмо изх. № 52-07-10/13.06.2007 г. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Раковски за произнасяне по молбата на К.П.Ч. ***, подадена с вх. № 94К-00-28/12.06.2007 г. ОСЪЖДА Община Раковски да заплати на К.П.Ч. ***, сумата от 214.00 лв. /двеста и четиринадесет лева/, разноски по настоящето производство. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
38 Административно дело No 983/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖЕМИ ФИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.01.2008г.
Отхвърля жалбата на "Джеми Фил" ООД, с Булстат: 112540546, представлявано от А.И.В.,*** срещу РА № 1361957 от 22.03.2007 г., издаден от орган по приходите на ТД на НАП-Пазарджик в частта на непризнат данъчен кредит в размер на 2038.00 лв. и прилежащите лихви в размер на 1323.93 лв., потвърден с Решение № 518/31.05.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив. Осъжда А.И.В., представляващ "Джеми Фил" ООД с Булстат: 112540546, адрес гр.Сърница, ул."Бреза" № 16, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив сумата от 241.66 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
39 Административно дело No 992/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРАДИ-ГЕЦСД-ГЕОРГИ ДЖУРКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Паради - Гец СД - Г.Д.", БУЛСТАТ 112047699, със седалище и адрес на управление град Батак, ул. "Антонивановци" № 95 , представлявано от Г.Д.Д., против РА № 136-1976 от 20.03.2007 г. на ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с решение № 522 от 02.06.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ НА НАП, с което не е признат данъчен кредит в размер на 3417,00 лева с прилежаща лихва 1242,38 лева, както и е определено допълнително данъчно задължение по ЗОДФЛ /отм./ и социални и здравни осигуровки за годишно изравняване, по вид и размер, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2003 г. главница 1763,20 лева, вихва 645,72 лева; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. главница 1497,42 лева и лихва 368,23 лева; ДОО, фонд Пенсии за 2003 г. главница 1792,55 лева и лихва 1180,88 лева; ЗО за 2003 г. главница 398,34 лева и илхви 66,15 лева; ДЗПО - УФ за 2003 г. главница 132,78 лева и лихви 78,44 лева; ДОО фонд Пенсии за 2004 г. главница 2096,98 лева и лихви 925,71 лева; ЗО за 2004 г. главница 483,92 лева и лихви 22,05 лева; ДЗПО - УФ за 2004 г. главница 241,96 лева и лихви 106,82 лева. ОСЪЖДА ЕТ Паради - Гец СД - Г.Д.", БУЛСТАТ 112047699, със седалище и адрес на управление град Батак, ул. "Антонивановци" № 95 , представлявано от Г.Д.Д. да заплати на НАП - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив от 576 лева за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
40 Административно дело No 1013/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.01.2008г., в законна сила от 27.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Й.Т., ЕГН **********,*** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община - Раковски да издаде протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво. ОСЪЖДА Г.Й.Т., ЕГН ********** да заплати на К.Й.Т., ЕГН **********, направените от него разноски по делото в размер на двеста и тридесет лева. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
41 Административно дело No 1032/2007, XIV състав Дела по ЗМВР ХИМИК АД НАЧАЛНИК РПУ АСЕНОВГРАД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.01.2008г., в законна сила от 21.04.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ХИМИК" АД - гр.Асеновград, ул. "Заводска" № 1, с БУЛСТАТ 115032550, с представляващ изп. директор инж. Красимир Кацаров, против Писмо № ИЯ/ А-2898/ 14.96.2007 г. на Началника на РПУ Асеновград, при ОДП - Пловдив, издадено по повод искане от страна на жалбоподателя за предоставяне на точна, пълна и систематизирана информация относно компетентните действия на полицейски служители, извършени на територията на дружеството на 25.05.2007 г. към 14.00 ч. , като недопустима.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.


 
42 Административно дело No 1037/2007, VIII състав Други административни дела ФОНДАЦИЯ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА СВЕТА ТЕРЕЗА КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 03.01.2008г.

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА "ФОНДАЦИЯ С ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА СВЕТА ТЕРЕЗА НА ДЕТЕТО
ИСУС" , СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. ПЛОВДИВ, ЖК "ТРАКИЯ" , БЛ.8-А,
ЕТ.3, АП.11, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МАРИЙКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА - ЧЛЕН НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, С АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ" № 30, ПРОТИВ
ЗАПОВЕД № РД-07-1306 ОТ 04.06.2007Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН
"ЦЕНТРАЛЕН" , С КОЯТО Е СПРЯНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН
АКТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В
7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.


 
43 Административно дело No 1042/2007, XVII състав Дела по ЗМВР С.А.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 08.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Ж. за прогласяване нищожността на Заповед № З-1071/30.03.2007г. на Директора на ОДП-Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните за неговото изготвяне.
 
44 Административно дело No 1048/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛРОС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.01.2008г., в законна сила от 17.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на "ВАЛРОС" ЕООД, с БУЛСТАТ 123108662, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул."Стефан Караджа" № 26, вх.Б, ап.60, чрез представляващия Валентин Иванов Велков, против Ревизионен акт № 2461573 от 19.03.2007г. на инспектор по приходи в ТД на НАП гр. Стара Загора, частично изменен с Решение № 567/ 08.06.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА "ВАЛРОС" ЕООД - гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123108662, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" № 26, вх.Б, ап.60, чрез представляващия Валентин Иванов Велков, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1038 /хиляда и тридесет и осем/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
45 Административно дело No 1058/2007, IX състав Дела по ЗМВР Л.Ц.Т. НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.01.2008г.
Отхвърля жалба с вх.№ 02-4021/02.07.2007 г. на Л.Ц.Т. с ЕГН **********,***, против заповед № ЯЗ/02271/19.06.2007 г. на Началника на ІІ-ро РПУ-Пловдив " за отнемане на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическо лице". Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.
 
46 Административно дело No 1071/2007, VIII състав Установителни искове Н.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 04.01.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Н.И.П.,***, сумата от 1 000,00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.03.2007 г., до окончателното и изплащане, представляваща неимуществени вреди от проявено бездействие, както и сумата от 240, 00 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
47 Административно дело No 1102/2007, XIII състав Други административни дела С.П.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на С.П.Г., ЕГН **********,***, против Заповед № ЗД-00-584/19.06.2007 г. на Областния управител на област с административен център гр.Пловдив, с която е отказано изплащане на еднократно обезщетение по реда на чл.2 ал.1 т.4 от ЗПГРРЛ ичл.1, ал.1, т.4 от НПЗПГРРЛ. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
48 Административно дело No 1120/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Х.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 18.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Д.Х.Д.,*** за прогласяване нищожността на Заповед № 265 от 05.04.1994 г. на Кмета на Община Карлово, в частта й с която е одобрен кадастралния план на град Калофер, община Карлово, област Пловдивска. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
49 Административно дело No 1130/2007, VI състав Дела от администр. характер - данъчни НАЙС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.01.2008г., в законна сила от 03.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "НАЙС ГРУП" ЕООД със седалище/адрес на управление - гр.Пловдив, бул."Луна" № 5, представлявано от Управителя Любен Борисов Кръстев срещу ревизионен акт № 1604976/05.03.2007г. издаден от Райна Борисова Танева - инспектор по приходите/определен за компетентен орган по издаване на РА съгласно Заповед № К 6-4976 от 26.01.2007г. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-гр.Пловдив/, потвърден с Решение № 570/11.06.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "НАЙС ГРУП" ЕООД, за данъчен период: 01.09.2003г.-31.01.2004г. не е признат данъчен кредит в размер на 5208.45 лв. и е начислена лихва в размер на 1256.62 лв. ОСЪЖДА "НАЙС ГРУП" ЕООД да заплати на НАП, ТД на НАП - Директор на Д-я "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 398.60 лв. за осъществена юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм. съд - Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
50 Административно дело No 1139/2007, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.М.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 08.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.Ш. ***, собственик на съседен УПИ ІV, кв. 24 по плана на с. Марково, срещу заповед № 1170/27.10.2006 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено попълването на кадастралната основа на с. Марково- вилна зона, Община "Родопи" Пловдив, между кв. 24 и кв.27 с нови имоти № 1 и № 2 по кафявите линии, надписи и зачертаване, съгласно акт за непълноти и грешки от 19.05.2004 г.
Осъжда К.М.Ш. *** да заплати на Община "Родопи" Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.

 
51 Административно дело No 1143/2007, V състав Дела по ЗМСМА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ВЪЗРАЖДАНЕ 2007 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 22.01.2008г.
Прекратява производството по административно дело №1143 от 2007 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС.
 
52 Административно дело No 1178/2007, X състав Дела по ЗОС Г.Д.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 07.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПОДАДЕНА ОТ Г.Д.Г.,***, ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 1228, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 52 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 10.07.2007ГОДИНА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1178 ОТ 2007ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
53 Административно дело No 1192/2007, V състав Дела по ЗМСМА Р.Г.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САДОВО Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 31.01.2008г.
ОСТАВЯ жалбата на Р.Г.Т. против Решение за предсрочно прекратяване на кметските правомощия на Кмета на село Чешнигирово на ОбИК-Садово от 12.07.2007 година, взето с Протокол № 33 без РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1192/2007 година по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.

 
54 Административно дело No 1206/2007, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Г.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ХИСАР Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 02.01.2008г., в законна сила от 18.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Т. срещу мълчаливия отказ на ОбСЗГ-Хисаря за връчване на решение придружено със скица за възстановяване на имоти по ЗСПЗЗ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред ВАС.
 
55 Административно наказателно дело (К) No 1228/2007, XX състав Наказателни касационни производства Н.Х.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.01.2008г.
Оставя в сила Решение № 133 от 19.06.2007 г., постановено по НАХД № 889/07 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІV наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
56 Административно наказателно дело (К) No 1235/2007, XIX състав Наказателни касационни производства ЕУРОКАТЕНА ООД КОМИСИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ П-В Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.01.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 от 29.06.2007год. на Пловдивски районен съд, VІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №593/2007год. по описа на същият съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
57 Административно дело No 1247/2007, XI състав Дела по ЗОС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МО КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ИА "Социални дейности на Министерство на отбраната" гр. София против Заповед № РД-09-521/23.07.2007 г. на Кмета на район ИЗТОЧЕН на Община Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.
 
58 Административно дело No 1252/2007, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.В.Я.,
Т.А.Я.,
Г.В.В.,
Е.В.З.,
Н.В.М.,
А.Г.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.01.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № АБ-47/11.06.2007 г., на Кмета на Община Садово, с която на основание чл.134 ал.2 от ЗУТ и Решение № V взето с протокол № 9/11.05.2007 г. на ЕСУТ при Община Садово е одобрен ПУП-ПРЗ на УПИ V - 421 в кв.42 по плана на с.Катуница и образуването на нов УПИ-V.421 за търговия, обществено хранене и битови услуги. ОСЪЖДА Община Садово да заплати съдебни разноски в полза на жалбоподателя Г.В.Я., в размер на 560 лв. Решението е окончателно.
 
59 Административно дело No 1262/2007, X състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 18.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. Г. Д. против РА № 1600570/01.06.2007г., потвърден с Решение № 659/16.07.2007г. на Директор Д "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП - Пловдив. ОСЪЖДА Д. Д. да заплати на НАП - Д "ОУИ"-Пловдив сумата 509,71 лева разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
60 Административно дело No 1269/2007, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЯНТАР-39-ЯНКО ПЕЛТЕКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 31.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Янко Динчев Пелтеков, ЕГН **********,*** Загора, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ "Янтар-39-Янко Пелтеков" със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Отец Паисий" № 84, с ЕИК по БУЛСТАТ 040393020, против ревизионен акт № 24-00-222 от 16.04.2007 г. на Митка Георгиева Желязкова, главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр.Стара Загора, който е потвърден с решение № 571 от 11.06.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при Централното управление на НАП, с който ревизионен акт е отказано правото на ползване на данъчен кредит в размер на 13 713 лева за периода месец май 2006 г.
ОСЪЖДА Янко Динчев Пелтеков, ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 140 (сто и четиридесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
61 Административно дело No 1274/2007, VIII състав Дела по КСО С.Т.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 31.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С.,***, против отказа на Началник отдел "Администрация пенсии" при Териториално поделение на Националния осигурителен институт / ТП на НОИ/, гр. Пловдив, материализиран в писмо с Изх. №1763 от 15.05.2007 г., да бъде отменена част от разпореждане № ********** от 23.05.2003 г. на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Пловдив, с която е прекратено изплащането на пенсия за инвалидност поради професионална болест, потвърден с решение, представляващо писмо с Изх. №К-4163 от 10.07.2007 г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив.РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
62 Административно дело No 1275/2007, VII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 22.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.Т.Д. срещу ДРА № 1604786/31.01.2007 г., издаден от Николай Кадирев - инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 300/28.03.07 г. Прекратява производството по адм. д. 1275/07 г. по описа на Адм. съда Пловдив, ІІІ отделение, VІІ състав. Определението е обжалваемо пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
63 Административно дело No 1294/2007, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЙЪЛДЪРЪМ КОНФЕКЦИОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 07.01.2008г., в законна сила от 10.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЙЪЛДЪРЪМ-КОНФЕКЦИОН" ООД седалище гр. Момчилград, ул. "Софроний Врачански" № 2, с ф. д. № 133/2003 г. на Окръжен съд гр. Кърджали, БУЛСТАТ 108556676 срещу Ревизионен акт /РА/ № 096000636/02.5.2007 г., издаден от ТД на НАП гр. Кърджали. ОСЪЖДА "ЙЪЛДЪРЪМ-КОНФЕКЦИОН" ООД да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 911.70 лв. разноски по настоящото съдебно производство.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
64 Административно дело No 1300/2007, XVIII състав Дела по ЗМВР М.Е.К. НАЧАЛНИК РПУ ПЪРВОМАЙ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 14.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата,предявена от М.Е.К. ЕГН:**********-***,п/в заповед№ЯЗ/п-85/28.05.2007г.на Началника на РПУ-Първомай,с която на осн.чл.16,ал.3 във вр. с чл.13от Закона за контрола над взривните вещества огнестрелните оръжия и боеприпасите" е отказано издаване на разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие на "Държавно лесничейство"-гр.Първомай на името на М.Е.К..Прекратява производството по делото по жалбата,предявена от М.Е.К. п/в заповед№ЯЗ/П-85 от 28.05.2007г. на Началника на РПУ-Първомай,с която на осн. чл.16,ал.3 във връзка с чл.13 от Закона за контрола над взривните вещества огнестрелните оръжия и боеприпасите е отказано издаване на резрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие на "Държавно лесничейство"-гр.Първомай на името на М.Е.К..Определението е обжалваемо с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
65 Административно дело No 1320/2007, XVIII състав Установителни искове ФАРМАКОН-АДЕЛА МАРИНОВА ЕТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Фармакон- Адела Маринова", със седалище и адрес на управление: гр. Карлово,ул. "Ангел кънчев" № 30, булстат 115081913, представляван от Адела Петрова Маринова, чрез пълномощник адв. С. К. против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 15/13.06.2007 г. на Началник на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0452/12.07.2007 г. на Директора на РМД - Пловдив, с което е разпоредено принудително събиране на публични държавни вземания в размер на 5117,00 лева /мито-4264,00 лв и ДДС - 853,00 лв/ ведно със законната лихва. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дн. срок от съобщаването му.
 
66 Административно дело No 1329/2007, XVI състав Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ П.П.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.01.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 187/24.07.2007 г., издадена от Кмета на Община Лъки, и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОПРЕДЕЛЯ застроената част от бивш имот № 2 от одобрения помощен план от 04.07.2006 г., попадащ в обхвата на действащия кадастрален и регулационен план на с.Джурково, с площ от 132 кв.м., която е съставена от следните площи: 1. Площ в размер 96 кв.м., оцветена в скица-извлечение на л.86 по делото, към допълнителното заключение на в.л.Р.К., неразделна част от настоящото решение - в кафяв цвят и позиционирана на скицата между отсечки, както следва: а. откъм север-отсечка с дължина 9,60 м., намираща се на линията т.2-т.1; б. откъм изток - отсечка с дължина 9,60 м., намираща се на линията т.2-т.4 и перпендикулярна на отсечката по буква а., и сключваща с последната прав ъгъл с връх т.2; в.откъм юг - отсечка с дължина 9,60 м, успоредна на отсечката по буква а. и перпендикулярна н а отсечката по буква б.; г. откъм запад - отсечка с дължина 10 м., успоредна на отсечката по буква б. и перпендикулярна на отсечките по буква в. и буква а.; 2. Площ в размер на 36 кв.м., попадаща върху улицата, минаваща по югозападната граница на имота - между о.т.312, 311 и 314 от същата скица. ОСЪЖДА Община Лъки да заплати на П.П.Ш. ***, сумата от 200.00 лв., /двеста лева/, разноски по настоящото производство. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
67 Административно дело No 1334/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.Н.,
С.В.М.,
Ф.Н.М.,
Е.И.В.,
Н.Г.С.,
И.А.Щ.,
Ч.Я.Щ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.01.2008г.
ОТВЪРЛЯ жалба по АХД № 1334, ІХ състав по описа за 2007г. на С. ***Н. ЕГН ********** *** взето с Пр.№ 8/17.05.07г. на ОбС-Пловдив. ОСЪЖДА С. ***Н. *** направените разноски, представляващи юрисконсултско възнагражд. в размер на 80 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС. ОТХВЪРЛЯ жалбата по АХД № 1337, VІІІ състав по описа за 2007г., приетото за съвместно разглеждане с АХД № 1334, ІХ състав по описа за 2007г. на: С. В. М. , Ф. Н. М. , Е. Ив. В. , Н. Г. С. , И. Анд. Щ. , Ч. Ян. Щ. , против Реш.№ 172, взето с Пр.№ 8/17.05.07г. на ОбС-Пловдив. ОСЪЖДА С. В. М., Ф. Н. М. , Е. Ив. В., Н. Г. С., И. Анд. Щ. , Ч. Ян. Щ. *** направените разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.
 
68 Административно наказателно дело (К) No 1348/2007, XIX състав Наказателни касационни производства МИЛЕКС-МИЛКА АРГИРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 07.01.2008г.
Отменя решение № 99 от 26.06.2007год. на Пловдивски районен съд, V наказателен състав постановено по н.а.х. дело №651/2007год. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2006-К-0149 от 09.02.2007год., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция "Контрол на пазара", с което на ЕТ "Милекс - Милка Аргирова" са наложени имуществени санкции както следва : в размер на 500,00 лв., на основание чл.204 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, за нарушение по чл.46, ал.1 от ЗЗП; в размер на 300,00 лв. на основание чл.200 от ЗЗП, за нарушение по чл.19, ал.1 от ЗЗП; в размер на 500,00 лв., на основание чл.222 от ЗЗП, за нарушение по чл.127, ал.1 от ЗЗП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
69 Административно дело No 1362/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Разпореждане от 10.01.2008г.
Поради приесъединяване на адм.д.1362/07 ХVІІІс. към адм.д1361/2007VІс.,съгл.опр-е№2518/19.12.2007г.:Пренасрочва с ново насрочване адм.д.№1362/2007 присъединено към адм.д.№1361/2007г. за разглеждане в открито заседание на 06.02.2008г.-14:15ч.
 
70 Административно наказателно дело (К) No 1365/2007, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ РАДИ.СУЗАНА КРАСИМИРОВА ЕТ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 22.01.2008г.
Прекратява производството по кнахд № 1365/2007 г. по описа на Пловдивски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
71 Административно дело No 1372/2007, V състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 09.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Г. с ЕГН **********о*** срещу Ревизионен акт № 2600391/22.05.2007 г., издаден от ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 682 от 19.07.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който й са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ от 1.1.2001г. до 31.12.2005г. общо в размер на 2674.40, както и лихви за просрочие в размер на 829.41лв.
ОСЪЖДА С.Г.Г. с ЕГН ********** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 250.24лв. за разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
72 Административно дело No 1375/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Я.С.С. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 10.01.2008г.
Отхвърля жалба на Я.С.С. с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК : гр. Раковски, обл. Пловдивска, ул. "Михаил Добромиров" № 49 А против Решение № 71/01.08.2007 г. на Териториалния директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - гр. Пловдив, с което е потвърдено постнановление изх. № РД - 10 - 428/05.07.2007 г., издадено на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК от публичен изпълнител в дирекция "Събиране" при ТД на НАП - Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
73 Административно дело No 1388/2007, IX състав Дела по ЗМВР АДЕЛМАКС ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.01.2008г.
ОТМЕНЯ отказ за пререгистрация на МПС, изх. № ИЯ/КАТ - 7326/03.08.2007 г. на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОДП - Пловдив. ИЗПРАЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок, от получаване на съобщението от страните, пред ВАС.
 
74 Административно дело No 1397/2007, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 23.01.2008г., в законна сила от 01.04.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.Г. срещу заповед № ОА-1058/14.05.2007 г. на Кмета на Община Пловдив,
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1397/2007 г. по описа на Административен съд - Пловдив /на основание чл. 159 т. 8 от АПК/.

 
75 Административно наказателно дело (К) No 1403/2007, XXII състав Наказателни касационни производства П.Т.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.01.2008г.
Изменя отчасти решението. Отменя частично като неправилно решение 97/15.VІ.07 г., постановено по нАХД 503/07 г., с което е потвърдено НП от 24.11.2006 г., издадено от Началник на група в сектор ПП и КАТ Пловдив в частта му, с която е потвърдено наложеното административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение разпоредбите на чл. 21 ал. 1 ЗДпВ и на осн. 182 ал. 1 т. 3 пр. 1 ЗДПВ, както и отнемане на контролните точки на осн. Нардеба № І-139 на МВР във вр. с чл. 157 ал. 3 от ЗДПВ и вместо него постановява: Отченя частично НП от 24.11.2006 г., издадено от Началник на група в сектор ПП и КАТ Пловдив, с което на П.И. в частта му с която е потвърдено наложеното административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение разпоредбите на чл. 21 ал. 1 ЗДпВ и на осн. 182 ал. 1 т. 3 пр. 1 ЗДПВ, както и отнемане на контролните точки на осн. Нардеба № І-139 на МВР във вр. с чл. 157 ал. 3 от ЗДПВ. Оставя в сила решение 97 в останалата част, с която потвърждава НП от 24.11.06 г., издадено от Началник на група в сектор ПП и КАТ Пловдив с което е наложено адм. наказание глоба в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
 
76 Административно наказателно дело (К) No 1410/2007, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ П-В МАТИЛДА ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 07.01.2008г.
Оставя в сила решение № 136 от 20.07.2007год. на Пловдивски районен съд, ХV наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 988/2007год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
77 Административно дело No 1433/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАРГО СТАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 07.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата н аадв.М. Каваджиков - пълномощник на М.Х.Ч. - управител на "Карго стар"ЕООД - Пловдив срещу РА № 160077/22.03.2007 г., издаден от Иванка Димитрова Лазарова - ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с решение № 559/05.06.2007 г. на Директора на Дирекция"ОУИ"-гр.Пловдив, с който на "Карго стар"ЕООД - Пловдив, е начислен допълнителен ДДС в размер на 25709,15 лв. и са определени лихви размер на 7041,85 лв. за период 01.07.03 г. - 13.09.06 г. ОСЪЖДА "Карго стар"ЕООД - Пловдив да заплати на НАП - Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив сумата от 995,00 лв., за осъществена юриск.защита.Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за неговото изготвяне.
 
78 Административно дело No 1439/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.П. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 15.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Р.Б.П. *** и с адрес за призоваване гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 33а, ап. 9 против Заповед № 365/05.07.2007 г. на Кмета на Район "Тракия" при Община Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1439/2007 г. по описа на Пловдивския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.
 
79 Административно дело No 1490/2007, X състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР УНИВЕРСАЛ-Т ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 23.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от "Универсал-Т" против мълчаливия отказ на Община-Пловдив, р-н "Централен". ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1490/2007г. на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
80 Административно дело No 1497/2007, I състав Дела по КСО ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите гр. Пловдив, ул. "Скопие" №106, чрез Директора Николай Бориславов Брънчев против Решение № 199 от 13.08.2007год. постановено от Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив на Националния осигурителен институт, с което е потвърдено Разпореждане № 384 от 11.07.2007год. постановено от Ръководител на контрола по разходите на ДОО към Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив, в частта му с която на жалбоподателя са определени като задължение за внасяне както следва: неправилно изплатени парични обезщетения за временна нетрудоспособност, за бременност и раждане в размер на 3131,22лв. и лихви за просрочие в размер на 1744,91лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 1503/2007, XI състав Дела от администр. характер - данъчни К.И.Х. ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 14.01.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
ОТМЕНЯ РА 1600959/15.06.07 на ТД НАП-Пловдив, по РД 959/28.05.07 г., потвърден с Решение 749/07.08.2007 г. на ДДОУИ-Пловдив, както следва: 1. За 2001 г. в частта за раликата от 5652,36 лв. до 1662,96 лв. данък по чл. 35 ЗОДФЛ и за разликата от 3722,17 лв. до 1106,61 лв.начислени лихви за просроие за 2001 г.; 2.за 2002 г в частта за разликата от 4611,38 лв. до 1613,08 лв данък по чл. 35 от ЗОДФЛ и за разликата от 2390,61 лв. до 847,38 л.в начислени лихви за просрочие за 2002 г.;3. За 2003 г. в частта за разликата от 4196,50 лв. до 2079,20 лв.данък по чл. 35 ЗОДФЛ и за разликата от 1688,00 лв. до 836,37 лв.начислени лихви за просрочие за 2003 г.; 4. За 2004 г. в частта за разликата от 2442,20 лв.до 807,10 лв данък по чл. 35 ЗОДФЛ и за разликата от 655,59 сдо 222,25 лв.начислени лихви за просрочие за 2004 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА НАП ДОУИ-Пловдив да заплати на К.Х. 670,10 лв. деловодни разноски.ОСЪЖДА К.Х. ***07 лв.юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.
 
82 Административно дело No 1512/2007, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.В.В. РДНСК ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.01.2008г., в законна сила от 01.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-38/20.08.2007г. издадена от началника на РД "НСК"-Пловдив, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на Д.В.В. срещу Разрешение за строеж № 26/15.02.2007г., издадено от гл.архитект на Район "Южен"-Община Пловдив и строителното разрешение е оставено в сила. Вместо това постанови: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 26/15.02.2007г., издадено от гл.архитект на Район "Южен"-Община Пловдив за изграждане на лека декоративна ограда - градински елемент с обща височина 0.80м. от нивото на прилежащия терен по западната граница на ПИ 2219, граничеща с ПИ 2206 и ПИ 2108 и западната и северна граница на ПИ 2141, граничеща с ПИ 2108, попадащи в УПИ ІV-зеленина, кв.2 по плана на кв."Христо Ботев-север", гр.Пловдив. ОСЪЖДА РД "НСК"-Пловдив да заплати на Д.В.В.,*** сума в размер на 310 лв., представляваща направени разноски в производството/ възнаграждение за един адвокат и държавна такса/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
83 Административно дело No 1530/2007, II състав Дела от администр. характер - данъчни КАО ТЕХНИКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 10.01.2008г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 1735/27.02.2007 г. на ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с решение № 766/09.08.2007 г. на директор Дирекция "ОУИ" Пловдив на "Као- техникс" ООД гр. Пазарджик, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 10252,02 лв. по 9 броя фактури за 2001 г., издадени от "Полет" ЕООД, ведно с прилежащите лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Као - техникс" ООД гр. Пазарджик срещу ревизионен акт № 1735/27.02.2007 г. на ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с решение № 766/09.08.2007 г. на директор Дирекция "ОУИ" Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 7868,66 лв. по 6 броя фактури за 2002 г., издадени от "Полет" ЕООД, ведно с прилежащите лихви.
Осъжда Дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Као - техникс" ООД гр. Пазарджик разноски по делото в размер на 658 лв. по съразмерност и компенсация.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.

 
84 Административно дело No 1545/2007, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.П.,
В.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.П. и В.Д. ***, против заповед № 662 от 09.07.2007 г. на кмета на Община Родопи, с която на основание § 31, ал.3 от ПЗР на ПМС № 234/1999 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ във връзка с § 4л от ПРЗ на ЗСПЗЗ е одобрена оценка в размер на 1 980 лева за предоставената за ползване на наследниците на Стоян Александров С. *** в местността "Над бадемите" в землището на село Белащица, представляваща част от поземлен имот № 30.295.
Решението подлежи на обжалване през Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
85 Административно дело No 1559/2007, VI състав Дела по ЗМСМА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.01.2008г., в законна сила от 13.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Градски транспорт - Пловдив" АД, представлявано от изпълнителния директор - А.Н.Б.,***, с която е оспорено Решение № 395, прието с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет - Пловдив, Община Пловдив, взето във връзка с приемане на Механизъм за разпределение на субсидиите и компенсациите за масовия градски транспорт на територията на Община Пловдив, съгласно Приложение № 1 към него и отмяна на т. 2 от Решение № 280/14.09.2000 г. на същия колективен орган. ОСЪЖДА "Градски транспорт - Пловдив" АД, представлявано от изпълнителня директор - А.Н.Б.,***, да заплати на "Хеброс бус" ООД сума в размер на 800 лв. за адвокатско възнаграждение, на ЕТ "Грация - В. Симеонова" сума в размера на 100 лв. за адвокатско възнаграждение, на "Мери транс - 2002" ЕООД сума в размер на 400 лв. за адвокатско възнаграждение и на "Автотранс 2000" ООД сума в размер на 200 лв. за адвокатско възнаграждение, представляващи направени в производството разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд - Пловдив, в 14 дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
86 Административно дело No 1573/2007, VIII състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ Заповед № ЗД-00-918/21.09.2007 г. на Областен управител-Пловдив, с която е спрял изпълнението на Решение № 592, взето с протокол № 65/31.08.2007 г. на Общински съвет-Куклен, и е сезирал съда за произнасяне по законосъобразността на решението на ОбС-Куклен. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.
 
87 Административно дело No 1583/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.К.,*** против Решение № 92 от 03.09.2007 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление № РД - 10- 517 от 20.08.2007 г. за налагане на предварителни оезпечителни мерки на основание чл. 121 отДОПК , издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.С.К., ЕГН ********** *** да заплати та ТД на НАП гр. Пловдив сумата от 80 лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита. Решението е окончателно.
 
88 Административно наказателно дело (К) No 1602/2007, XXII състав Наказателни касационни производства ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.01.2008г.
Оставя в сила решение № 176/26.07.2007г. постановено по НАХД № 1059/07г. по описа на ПРС, ХІ нак. състав. Решението е окончателно.
 
89 Административно дело No 1629/2007, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Г.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.И. в качеството на пълномощник на дъщеря си Г.Г.И. ***, против ревизионен акт № 1300 340 от 04.07.2007 г. на Величка Илиева Кочева, старши инспектор по приходите при Териториална дирекция гр.Пазарджик на Националната агенция по приходите, потвърден с решение № 858 от 13.09.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който ревизионен акт е отказан данъчен кредит в размер на 29 316,62 лева и лихви в размер на 13 178,53 лева.
ОСЪЖДА Г.Г.И. ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 280 (двеста и осемдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 
90 Административно наказателно дело (К) No 1639/2007, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Й.Ж.С. Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 10.01.2008г.
ОКОНЧАТЕЛНО. Оставя в сила решението .
 
91 Административно наказателно дело (К) No 1640/2007, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ БРАДЪРС-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЕТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.01.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 25.07.2007 г. на Плавдивски районен съд, ХІ нак. състав, постановено по НАХД №630 по описа на съда за 2007год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
92 Административно дело No 1645/2007, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Б.В.,
М.Д.Т.,
С.Д.Б.,
Б.Р.З.,
В.П.Ш.,
В.К.С.,
П.И.М.,
К.К.Ф.,
Б.Х.Т.,
З.Н.Я.,
И.И.Я.,
В.Г.,
Л.К.К.,
Ж.Н.Г.,
Г.Г.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.01.2008г., в законна сила от 26.05.2008г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по отношение на жалбоподателите В.П.Ш., В. Ананиева Г., Люба К.К., Г.Г.Н., С.Д.Б., П.И.М., В.К.С., З.Н.Я., С.Д.Б. и Б.Х.Т. по отношение оспорването на процесната Заповед № ОА-2384 от 29.08.2007г. на Кмета на Община Пловдив.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне.
ОТМЕНЯ определението си от 21.11.2007 г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АХД № 1645/2007г. по отношение на останалите жалбоподатели.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщенията от страна на останалите жалбоподатели по делото, а по отношение на присъствалите по делото страни - в седемдневен срок от днес.

 
93 Административно дело No 1668/2007, IV състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.01.2008г., в законна сила от 02.02.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 391 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г.
ОСЪЖДА Общински съвет Пловдив да заплати на областния управител на област Пловдив 80 лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба.

 
94 Административно дело No 1671/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 18.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 23 от 13.09.2007 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция източно беломорски район - Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1671 по описа на Пловдивския административен съд за 2007 г.
ИЗПРАЩА делото като преписка на Министъра на околната среда и водите по подведомственост.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 1678/2007, XX състав Наказателни касационни производства ЕКСПАНС ООД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 31.01.2008г.
Оставя в сила решение № 154 от 24.07.2007 г. постановено по НАХД № 852/07 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІV наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и пртест.
 
96 Частно административно дело (К) No 1679/2007, XXII състав Частни касационни производства Д.Г.С. ОСЗГ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 16.01.2008г.
Отмeня определение 413, постановено по ахд2261/07 г, ПРС, с което е прекратено произвоството по делото. Окончателно.
 
97 Административно наказателно дело (К) No 1684/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства ИНТ-ИНА ТАТАРЕВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 08.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата,предявена от Ина Ненкова Татарова от гр.Пловдив ,ул."Доспат"№12 протев решение № 53/02.05.2007г.по НАХД №403 по описа за 2007г.на Пловдивски районен съд,с което е потвърдено Н.П.№16-0060011/03.01.2007г.на Директора на Дирекция"Областна инспекция по труда"гр.Пловдив.Прекратява произвадството по КНАХД №1684/07г.по описа на Административен съд Пловдив.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
98 Административно дело No 1686/2007, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ПРИМ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 23.01.2008г., в законна сила от 07.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ПРИМ" АД със седалище/адрес на управление - гр.Хасково, бул."Съединение" № 67, представлявано от Изп.директор Николай Киряков срещу РА № 2600702/12.07.2007г. издаден от Евгений Д. Генчев - ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-Хасково, потвърден с Реш.№ 865/14.09.2007г. на Д-ра на Д-я "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "ПРИМ" АД, за данъчен период: 01.12.2003г.-31.12.2003г., 01.08.2004г.-31.08.2004г., 01.11.2004г.-30.11.2004г. не е признат данъчен кредит в размер на 5577.00лв. и е начислена лихва в размер на 2126.38лв. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 1686/2007г. по описа на Административен съд-Пловдив. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му в съдебното заседание и в същия срок - от получаване на съобщението от неприсъствалите страни. Препис от протоколното определение да се изпрати на жалбоподателя.
 
99 Административно дело No 1706/2007, IV състав Други административни дела ТОНИ-АНТОН ЧЕРВЕНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.01.2008г., в законна сила от 02.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.Ч. ***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ "Тони - А.Ч." със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Царевец" № 15, ЕИК по БУЛСТАТ 115903223, против заповед изх. № 58 от 28.09.2007 г. за временно спиране експлоатацията на обект на директора на РИОКОЗ Пловдив, с която на основание чл.51, ал.1 от Закона за храните е наложена административна мярка временно спиране на експлоатацията на обект "Закусвалня за продажба на тестени изделия с производство на място", находящо се в град Пловдив, ул."Царевец" № 15 до отстраняване на констатирани с предписание изх.№ 886 от 17.09.2007 г. нарушения - недопускане на шум над допустимите стойности в съседни жилища.
ОСЪЖДА А.С.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на РИОКОЗ Пловдив 80 (осемдесет) лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването с касационна жалба.

 
100 Административно дело No 1710/2007, V състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕДЖЪН ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 11.01.2008г.
Отхвърля жалбата на "ИМЕДЖЪН ТРАНС" ООД-Пловдив, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Златю Бояджиев № 29, представлявано от управителя Х.Т.Т. против Акт за регистрация по ЗДДС № 16042070023145/25.07.2007г., издаден от Снежана Тодорова Гранцова-инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение №884/24.09.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП.
Осъжда "ИМЕДЖЪН ТРАНС" ООД-Пловдив, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Златю Бояджиев № 29, да заплати на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 80 лв. за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.


 
101 Административно дело No 1714/2007, XV състав Дела по ЗСП М.А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 22.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от М.П. против Заповед № 3-10-21/09.05.2006г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на РДСО-Пловдив за произнасяне по жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
102 Административно наказателно дело (К) No 1718/2007, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КАДИСОН-СИМЕОНОВ С-ИЕ СД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.01.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 82/06.07.2007г., постановено по НАХД № 652/07г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІІ-ти наказателен състав. Решенението е окончателно.
 
103 Административно дело (К) No 1742/2007, XX състав Касационни производства П.Й.В. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЪРВОМАЙ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 08.01.2008г.
Оставя в сила решение № 41 от 2.08.07 г., постановено по гр. д.23/07 г. на Първомайския съд.
 
104 Административно дело No 1743/2007, XVII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 11.01.2008г.
Оставя без разглеждане оспорването на Областния управител на Област Пловдив
обективирано в Заповед № ЗД-00-1052 от 22.10.2007 г. издадена от Областния
управител на Област Пловдив, срещу Решение № 438 взето с протокол № 18 от
04.10.2007 г. на Общински съвет - Пловдив като незаконосъобразно и е сезиран
Административен съд - гр. Пловдив за образуване на съдебно производство и
произнасяне по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1743/2007 г.
по описа на Пловдивския административен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за
присъждане на направените по делото разноски на заинтересованата страна "Д.
- 63" ЕООД, БУЛСТАТ 115140849, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,
ул. "Тибет" № 4, представлявано от управителя Г.А.Д..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен
съд в седемдневен срок от съобщението до страните.
Дата на връщане: 11.1.2008г.

 
105 Административно дело No 1747/2007, X състав Дела от администр. характер - данъчни СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 17.01.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Ч.Х.Ч. в качеството му на Изпълнителен директор на +Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс" ЕАД. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ИЗПРАЩА делото като преписка на Министъра на околната среда и водите по подведомственост. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
106 Административно наказателно дело (К) No 1758/2007, XIX състав Наказателни касационни производства Г.А.П. РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 30.01.2008г.
Окончателно. Отменя изцяло решението. Отменя НП № І-0042/06.07.2007г. на Директора на РВМС-Пловдив.
 
107 Административно наказателно дело (К) No 1759/2007, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.М.А. Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.01.2008г.
Оставя в сила Решение № 158 от 05.10.2007 г., постановено по НАХД № 1131/07 г. по описа на Пловдивски районен съд, V наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
108 Административно дело No 1768/2007, X състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.Р. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 15.01.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Р.. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
109 Административно дело No 1771/2007, II състав Установителни искове Г.Н.Т.,
М.Й.С.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА СОФИЯ Докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 25.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО,ОБРАЗУВАНО ПО ИСКОВА МОЛБА НА М.С. И Г.Т. С/У МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ В РАЗМЕР НА 15000ЛВ.ЗА ВСЕКИ ОТ ИЩЦИТЕ,ПРИЧИНЕНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ,ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ ПО АДМ.Д.335/2007 НА ПОС,ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКА СЪС СЪГЛАСИЕТО НА ОТВЕТНИКА.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС.
 
110 Административно дело No 1785/2007, X състав Други административни дела ВИСШ СЪВЕТ НА БСП,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП КАЛОЯНОВО,
Д.К.С.,
З.Г.Д.,
П.Д.Н.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЛОЯНОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.01.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА решенията от 29.10.2007г. на ОИК-Калояново, с които решения са обявени резултатите от проведените на 28.10.2007г. избори за кмет на Община-Калояново, общински съветници и кметове на кметства на територията на Община - Калояново. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 7-дневер срок от обявяването му.
 
111 Административно дело No 1790/2007, VI състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.01.2008г., в законна сила от 16.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 880, прието с пр.№ 60/13.09.2007г. на ОбС "Родопи"-Общ.Родопи, с т.1 от което е дадено съгласие да се учреди възмездно без провеждане на търг или конкурс - право на строеж в полза на Н. З. Н.,***. в УПИ І-общ.обсл.,кв.11-а по плана на с.Ягодово-ЧОС, с площ на целия имот от 320кв.м., а с т.2 е прието цената на правото на строеж да бъде определена от независим лицензиран оценител. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез ПАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
112 Административно дело No 1795/2007, XIII състав Други административни дела КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА КАРЛОВО,
Л.Д.К.,
Л.И.Б.,
И.М.Д.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.01.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Общинската избирателна комисия, гр. Карлово, определен с Решение на Общинската избирателна комисия Карлово от 28.10.2007г. за обявяване на избори за общински съветници в Общински съвет - Карлово, по отношение на мандата на С.Т.В., кандидат за общински съветник от листата на ПП "Граждански съюз за нова България".
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинската избирателна комисия Карлово от 28.10.2007г. за обявяване на избори за общински съветници в Общински съвет - Карлово в останалата му част.
ОСЪЖДА Общинската избирателна комисия Карлово да заплати 40 лв. по сметка на Административен съд - Пловдив представляваща сумата за възнаграждение на вещо лице по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 1802/2007, XXI състав Наказателни касационни производства ГОЛДИС ФУУДС ЕНД ДРИНКС ЕООД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 11.01.2008г.
Оставя в сила съдебно решение № 153 от 05.10.2007 г., постановено по н.а.х.д. №1367 по описа на Пловдивски районен съд за 2007 г., ХІІ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0060240 от 16.08.2007 г. на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр. Пловдив, с което на "ГОЛДИС ФУУДС ЕНД ДРИНСК" ЕООЗД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК "Тракия", ул. "Недялка Шилева" №24, представалявано от управителя Васко Георгиев Стоимен, на основание чл.416 във връзка с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда е наложено админисдтративно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение на чл. 63, ал.2 във връзка с ал.1 от КТ. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
114 Частно административно дело No 1806/2007, XVII състав Частни администр. дела КОРАЛИ-3-КОНСТАНТИН УЗУНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 03.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалба на К.П.У.,в качеството му на управител на ЕТ"Корали-3-К.У."*** против Решение № 946/15.10.2007 на Директора на Дирекция"Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП,в частта с която е оставена без разглеждане жалбата му против Решение № 70-00-8123/07.08.2007 издадено от Пламен Петров Пешлеевски на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив ,с което е отказано удължаване срока за представяне на доказателства във връзка с връчен ревизионен доклад № 1089/06.07.2007.Прекратява производството по адм.дело № 1806/2007 по описа на Пловдивския административен съд.Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването до страните.
 
115 Административно дело No 1807/2007, VII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СПК АКАДЕМИК РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 21.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на СПК "Академик"- Пловдив срещу заповед № ДК 10-42/29.09.2007г. на Началник на РДНСК- Пловдив .Прекратява производството по адм. дело № 1807/2007 г по описа на Административен съд - Пловдив, ІІІ отд. VІІ състав.Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
116 Административно дело No 1809/2007, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.Г.,
Л.Г.К.,
В.Г.К.,
Г.Г.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 25.01.2008г.
На основание чл. 159, т. 7 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1809/ 2007г. на ХVІІІ състав, по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за присъствалите страни, за неприсъствалите страни в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
117 Административно дело No 1819/2007, II състав Други административни дела ПАРТИЯ ГРАЖДАНСКА СИЛА,
Д.В.К.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 18.01.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 245/ 30.10.2007 г. на ОИК Пловдив за избиране на общински съветници в Община Пловдив, по жалбата на ПП "Граждански сила" - Пловдив, представлявана от председателя Д.В.К. и от Д.В.К., като кандидат за общински съветник от листата на партията и по жалбата на Д.В.К. като кандидат за общински съветник от листата на ПП "Гражданска сила" срещу решение № 245/30.10.2007 г. на общинска избирателна комисия Пловдив, в частта, с която са обявени за избрани двамата общински съветници от листата на ПП "Земеделски съюз "А. Стамболийски" -Г.И.К. и А.А.З..
Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от обявяването му.

 
118 Административно дело No 1822/2007, I състав Други административни дела Б.Н.Н. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 08.01.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на ОИК гр. Пловдив № 245 от 30.10.2007год. за определяне на изборните резултати от произведените на 28.10.2007год. избори за общински съветници в Община Пловдив по оспорването на Б.Н. *** - кандидат за общински съветник от листата на Политическа партия "Новото време".
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
119 Административно наказателно дело (К) No 1862/2007, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ИНСА ОЙЛ ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 10.01.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 150/14.09.2007 г., ПРС, ХХ.-ти н.с., постановено по НАХЗ № 729/2007 г., ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ПРС. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
120 Частно административно дело (К) No 1866/2007, XX състав Частни касационни производства Д.В.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 31.01.2008г.
Оставя в сила определението по НАХД № 1000/ 2007 г на Пловдивския районен съд, ХІV н.с., с което е оставена без разглеждане жалбата на Д.В.П. *** серщу наказателно постаноление № 16-055/ 07.11.2006 г. на ръководителя на Териториално звено Пловдив на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.64 и чл. 22 ал. 1 от ЗРА - по т.1 от НП и глоба в размер на 100 лв за нарушение по чл. 65 и чл.24 ал. 1 т.1 от ЗРА - по т.2 от НП и е прекратено производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
 
121 Административно наказателно дело (К) No 1867/2007, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕКСПРЕС 2019 ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.01.2008г.
Оставя в сила решение № 179/09.07.2007г., постановено по НАХД № 313/07г. по описа на Пловдивски районен съд, VІ наказателен състав. Решението е окончателно.
 
122 Административно дело No 1872/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРАЛИ-3-КОНСТАНТИН УЗУНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 03.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалба на К.П.У.,в качеството му на управител на ЕТ"Корали-3-К.У."*** против РА №1089/10.08.2007 издаден от Пламен Петров Пешлеевски на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив,потвърден с Решение № 946/15.10.2007 на Директора на Дирекция ОУИ гр.Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 64 419,00лв лихви-31 820,13 лв.Прекратяван производството по адм.дело № 1872/2007 по описа на Пловдивския административен съд.Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване до страните.
 
123 Административно дело No 1878/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АТАНАС ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 22.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1878 по описа за 2007г. на Административен съд -Пловдив, поради това,че жалбоподателят не е внесъл дължимата държавна такса в законоустановения срок.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
124 Административно наказателно дело (К) No 1896/2007, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.Г.А. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.01.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение от 23.11.2007г., постановено по НАХД № 1158/07г. по описа на ПРС, ІІ-ри наказателен състав. Решението е окончателно.
 
125 Административно наказателно дело (К) No 1898/2007, XXI състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА МЕСНА КОМПАНИЯ ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 09.01.2008г.
Отменя решение № 54 от 09.05.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 212/2007 г. по описа на Пловдивски районен съд, девети наказателен състав, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18452-0963357 от 28.11.2006 г. на Директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на основание чл. 133 ал. 1 т. 2 от ЗДДС /отм./ на "Българска месна компания" ООД, с БУЛСТАТ 115198440, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Сан Стефано" № 74, представлявано от Венета Николова Илиева, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 250 лв., за нарушение разпоредбите на чл. 100 ал. 3 от ЗДДС /отм./, поради неподаването в законоустановения срок до 14.12.2004 г. на справка-декларация по ЗДДС /отм/ за данъчен период 01.11.2004 г. - 30.11.2004 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.
 
126 Административно наказателно дело (К) No 1899/2007, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДЖУЛИЯ КО ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.01.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 166 от 11.10.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 991 по описа на Пловдивския районен съд, ІІ н.с., за 2007 година, с което е отменено наказателно постановление № 2007-К-0200 от 23.04.2007 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Джулия ко" ЕООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Доктор Вълкович" № 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 115714938, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 1900/2007, XX състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА МЕСНА КОМПАНИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 07.01.2008г.

ОСТАВЯ в сила решение по нахд № 218/2007 г. на Пловдивския районен съд, ХХІІІ н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № 18446-0967096 от 28.11.2006 г. на директора на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП гр. Пловдив, за наложена имуществена санкция на "Българска месна компания" ООД гр. Пловдив, представлявано от Венета Николова Илиева, в размер на 250 лв., за извършено административно нарушение по чл.100 ал. 3 от ЗДДС, на основание чл.133 ал. 1 т. 2 от ЗДДС.
Решението не подлежи на обжалване.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 1903/2007, XXII състав Наказателни касационни производства АНДИ КОМЕРС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.01.2008г.
Оставя в сила решение № 194, постановено по НАХД 1317/07 г., ПРС, Х н.с. Окончателно.
 
129 Административно дело No 1915/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.П.Ш.,
Л.П.Ш.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 18.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.П.Ш. и Л.П. *** подадена чрез пълномощника им адвокат Н.М. против Решение,взето в т.14 от протокол № 34/01.08.2007 на ЕСУТ на Община Пловдив.Прекратява производството по адм.дело №1915/2007 по описа на Пловдивския административен съд.Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването до страните.
 
130 Административно дело No 1918/2007, XI състав Дела по ЗОС С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 15.01.2008г., в законна сила от 01.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКОВАТА МОЛБА, ПРЕДЯВЕНА ОТ С.Н.Н. С ЕГН ********** *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД №РД-09-267/27.03.2007Г.НА КМЕТА НА ОБЩИНА МАРИЦА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №1918/07 ГОД. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
131 Административно дело No 1922/2007, VI състав Други административни дела МБАЛ СВ.МИНА-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 03.01.2008г., в законна сила от 26.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на МБАЛ "Свети Мина" ЕООД-Пловдив, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Иван Вазов" №59, представлявано от д-р Надежда Асенова Крумова-управител, срещу Заповед № IV-РД-13-2029/09.10.2007г. на Директора на РЗОК-гр.Пловдив, .
Прекратява производството по адм.д.№ 1922/2007г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
132 Административно дело No 1923/2007, X състав Други административни дела МБАЛ СВ.МИНА-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 25.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА ПОДАДЕНА ОТ МБАЛ"СВЕТИ МИНА-ПЛОВДИВ" ЕООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГРАД ПЛОВДИВ, УЛ. "ИВАН ВАЗОВ" №59, ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ІV-РД-13-1624 ОТ 09.10.2007Г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗОК- ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1923 ОТ 2007 ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
133 Административно дело No 1924/2007, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл.159 т.4 от АПК, поради това, че оспорващият няма правен интерес от сопорването.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението до страните пред ВАС на РБ.

 
134 Административно дело No 1929/2007, XI състав Други административни дела И.Б.Х. ДЕКАН НА ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ПУ П.ХИЛЕНДАРСКИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 22.01.2008г., в законна сила от 04.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА , ПРЕДЯВЕНА ОТ И.Б.Х. ***, ЕГН ********** ПРОТИВ "МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ ЗА ОТМЯНА НА ОТКАЗА ПО МОЛБА 725/27.09.2007Г." НА ДЕКАНА НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ "П.ХИЛЕНДАРСКИ". ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №1929/07Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
135 Административно наказателно дело (К) No 1933/2007, XX състав Наказателни касационни производства Т.Н.Д. РПУ АСЕНОВГРАД Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 10.01.2008г.
ОКОНЧАТЕЛНО. Оставя в сила решението
 
136 Административно наказателно дело (К) No 1948/2007, XXI състав Наказателни касационни производства ГОЛДИС ФУУДС ЕНД ДРИНКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 24.01.2008г.
Оставя в сила решение № 188 от 12.10.2007 г., постановено по НАХД № 1366/2007 г., ПРС, четвърти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0060239 от 16.08.2007 г. на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр. Пловдив, с което на "Голдис фуудс енд дринкс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК "Тракия", ул. "Недялка Шилева" № 24, представлявано от управителя Васко Георгиев Стоименов е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда лева/ на основание чл. 416 вр. с чл. 414 ал. 3 от Кодекса на труда за извършено нарушение по чл. 63 ал. 2 вр. с чл. 63 ал. 1 от Кодекса на труда. Решението е окончателно.
 
137 Административно наказателно дело (К) No 1949/2007, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ДИКОМ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 28.01.2008г.
Окончателно. Оставя в сила решението.
 
138 Административно наказателно дело (К) No 1950/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства П.С.В. ДИРЕКТОР НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.01.2008г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 181/15.10.2007г., постановено по НАХД № 1358 по описа за 2007г. на ПРС, с което е потвърдено НП № 16-002642/06.08.2007г. на Директора на РД "АА" гр.Пловдив за наложено на П.С.В., на основание чл.93 ал.4 от ЗАв.П. административно наказание - глоба в размер на 300лв., за нарушение по чл.8, § 6 регламент 561/2006ЕП И. Вместо него постанови: ОТМЕНЯ НП № 16-002642/06.08.2007г. на Директора на РД "АА" гр.Пловдив. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
139 Административно дело No 1956/2007, VI състав Дела по КСО Р.К.С.,
Т.В.К.,
Б.В.С.
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.01.2008г., в законна сила от 03.06.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 220/30.10.2007г. на Директора на ТП на НОИ, РУСО-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Видол Б. С. против Разпореждане № 260102436 на Н-к отдел, ръководител "ПО" при РУСО-Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
140 Административно дело No 1965/2007, XI състав Искове за обезщетение Г.К.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 16.01.2008г., в законна сила от 19.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКОВАТА МОЛБА, ПРЕДЯВЕНА ОТ Г.К.Д. С ЕГН ********** ***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №1965/07 ГОД. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
141 Административно дело No 1972/2007, VIII състав Дела по ЗМВР Н.А.Х. НАЧАЛНИК РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.01.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Х. против отказа на Началника на РПУ-Стамболийски, материализиран в писмо с изх. № К/С-56 от 29.03.2007 г., да му бъде издадено разрешение за колекциониране на огнестрелно оръжие - пистолет "Аркус 94" с фабричен № 48СД10131. ОСЪЖВА Н.А.Х. да заплати сумата от 80 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение в полза на РПУ Стамболийски. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.
 
142 Административно дело No 1974/2007, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.Ф.,
Р.Г.В.,
В.В.Г.
ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Разпореждане от 09.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.Г.Ф., ЕГН ********** ***, Р.Г.В., ЕГН ********** ***, В.В.Г., ЕГН ********** ***. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщенеието.
 
143 Административно наказателно дело (К) No 1981/2007, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ДДТ-ОЙЛ ООД Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 29.01.2008г.
Оставя в сила решение № 171 от 24.10.2007 г., постановено по НАХД № 645/2007 г. на Пловдивския районен съд, пети наказателен състав. Решението е окончателно.
 
144 Административно наказателно дело (К) No 1988/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ П.А.Л. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.01.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 165/11.09.2007г., постановено по НАХД № 1110 по описа за 2007г. на ПРС, отменящо НП № І-0034/19.06.2007г., издадено от Директора на РВМС - Пловдив, с което на П.А.Л., на основание чл.48 ал.1 от Закона за храните и чл.53 от ЗАНН е наложено административно наказание - глоба в размер на 500лв., за нарушение почл.12 ал1 от ЗХ. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
145 Административно дело No 1990/2007, XIV състав Други административни дела Д.И.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАРИЦА Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 03.01.2008г., в законна сила от 06.02.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 000967 от 04.11.2007 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Марица, обл. Пловдивска , с което са обявени резултатите от гласуването на 04.11.2007 г. за избор на Кмет на Община Марица и е обявен избрания за кмет З.И.Д.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Р Б в 7-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
146 Административно дело No 2002/2007, V състав Искове за обезщетение Г.К.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 21.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ "ИСКОВА МОЛБА" ОТ Г.К.Д. С
ЕГН-********** ***, СРЕЩУ МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО. ПРЕКРАТЯВА АХД 2002/07 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.
ПЛОВДИВ, V СЪСТАВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС С ЧАСТНА ЖАЛБА В
7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНАТА.

 
147 Частно административно дело (К) No 2015/2007, XIX състав Частни касационни производства П.Х.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 04.01.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 443/19.09.2007г., постановено по а.х.дело № 716 по описа за 2007г. Пловдивски районен съд, седемнадесети граждански състав.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
148 Административно наказателно дело (К) No 2023/2007, XXII състав Наказателни касационни производства Й.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 28.01.2008г.
Оставя в сила решение № 174/10.10.2007, постановено по НАХД 937/07 г. по описа на ПРС, VІІІ н.с. Решението е окончателно.
 
149 Административно наказателно дело (К) No 2026/2007, XX състав Наказателни касационни производства ВЕГА-2002 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 31.01.2008г.
Оставя в сила решението по нахд № 1055/2007 г. на Пловдивския районен съд, ХХVІ наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 2007-К-0196/30.03.2007 г., издадено от директора на Регионална дирекция със седалище Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите за наложена на "Вега-2002" ЕООД гр. Пловдив имуществена санкция в размер на 500 лв., за нарушение на чл. 127 ал. 3 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване.
 
150 Административно дело No 2029/2007, IV състав Други административни дела ПЛОВДИВ ЛОДЖИСТИК СЕНТЪР ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 31.01.2008г.
Прекратява производството по адм.дело 2029/07 г., Административен съд Пловдив, ІV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщаването му.
 
151 Административно дело No 2044/2007, XVIII състав Дела по ЗМСМА Д.Н.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 24.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА,ПРЕДЯВЕНА ОТ Д.Н.П.-ЕГН:**********-*** П/В РЕШЕНИЕ№493 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ПЛОВДИВ,ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ№20 ОТ 20.11.2007Г.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО.
 
152 Административно дело No 2048/2007, XIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТОЙЧЕВ И СИНОВЕ ООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Разпореждане от 16.01.2008г.
Обединява за общо разглеждане жалбата на В.Л.С., ЕГН-**********, лично и в качеството му на управител на " С. *** към жалбата на " ВАС 44" ООД, гр. Пловдив , като присъединява адм. д. № 2048/07 към адм. д. № 1997/07 на Административен съд -Пловдив. Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
 
153 Частно административно дело No 2052/2007, XVI състав Частни администр. дела В.И.Е. ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 07.01.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждане обективирано в писмо изх. № 94-01-1715/22.11.2007 г. на
Главния архитект на Община "Марица" с което е спряно адм.производство по
изменение на ПУП-ПРЗ относно УПИ ХІV-114, 115 в кв. 16 на с. Войводиново, община
"Марица", Пловдивска област, с което е поискано с молба вх. № 195/27.09.2007 г.,
допълнена с молба вх. № 94-01-1715/27.09.2007 г. и двете подадени от В.
И. ***. ИЗПРАЩА преписката на
Кмета на Община "Марица"за решаване на искането по същество. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може
да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението на страните
за неговото изготвяне.
 
154 Административно дело No 2056/2007, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Н.П.,
М.Х.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 21.01.2008г., в законна сила от 21.03.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.П. и М.Х.К. ***, против Заповед № 265/ 23.10.2007 г. на Кмета на Община Стамболийски, с която заповед е одобрено попълването на кадастралния план на гр.Стамболийски, одобрен със Заповед № 413/ 18.07.1996 г., с нов имот 3516 - частна собственост.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 2056/2007год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 2061/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.К.М. РПУ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.01.2008г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 48/01.11.2007г., постановено по НАХД № 375 по описа за 2007г. на Асеновградски районен съд, потвърждаващо НП № 1024/11.12.2006г. на Началника на РПУ-Асеновград, с което на Н.К.М. е наложено административно наказание - глоба в размер на 100лв., на основание чл.179 ал.2 във връзка с нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДв.П. Вместо него постанови: ОТМЕНЯ НП № 1024/11.12.2006г. на Началника на РПУ-Асеновград. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
156 Частно административно дело (К) No 2074/2007, XXIII състав Частни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ВАЛВЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД
МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ВАЛВЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 10.01.2008г.
ОКОНЧАТЕЛНО. Отмeня определение по протокол от 27.11.2007 г. на ПРС по НАХД 1122/2007 г., с което е прекратено производството по посоченото дело и е отменено НП 468/30.11.2005 г. на Началника на Митница-Пловдив. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ПРС.
 
157 Административно дело No 2079/2007, V състав Дела от администр. характер - данъчни Я.С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 14.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБА ОТ Я.С.С. срещу Решение № 836/10.09.2007 г. на ДД "ОУИ" ЦУ на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА адм.дело № 2079/07 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението на страната.
 
158 Административно дело No 2084/2007, VIII състав Дела по КСО Г.Д.Г. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 21.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2084 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2007Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
159 Административно дело No 2105/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни В И К ЕООД ПАЗАРДЖИК ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 11.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата,подадена от инж.Л.А.М. в качеството на ликвидатор и представляващ на "В и К"ЕООД-гр.Пазарджик ,ул."Втори януари"№6 с/у Акт за установяване на публично държавно вземане№30/21.11.2007г.,издаден от директор на Басейнова дирекция на управление на водите Източнобеломорски район-Пловдив.Прекратява производството по делото.Изпраща делото като преписка на Министъра на околната следа и водите по подведомственост.Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
160 Частно административно дело No 2109/2007, XV състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ АФ КУРТЕВ-48 СТОЯН ИВАНОВ ЕТ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 03.01.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх.№ РД-10-525 от 23.08.2007г. на" Стоян Иванов Куртев, ЕГН ********** в качеството му на ЕТ " АФ Куртев-48-Стоян Иванов", БУЛСТАТ: 030242874, с адрес по чл.8 от ДОПК: гр. Асеновград, ул. " Ал. Стамболийски" № 10., изразяващи се в налагането на запор върху автомобил-лек, марка- Форд, модел- ОРИОН, рег.№ РВ9972СС, вв. № RTНМЕ 37971, рама № VS6FХХWPAFME3791, цвят -син, с балансова стойност- 2 616,28 лв. и ТОВАРЕН АВТОМОБИЛІБОРДОВИ, марка МЕРЦЕДЕС, модел-208, рег. № РВ8366АМ, дв.№ 11595510005933, рама № 60101118094416, цвят -зелен, с балансова стойност- 1 614,60лв.
Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.
Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите-гр.Пловдив.


 
161 Административно дело No 2112/2007, X състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.С.К.,
С.А.К.
ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 17.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА Х.С.К. И С.А.К. *** П/В АКТ ЗА УЗАКОНЯВАНЕ№4 ОТ 13.09.2004Г. НА ОБЩИНА КРИЧИМ,РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ№14/16.06.2004Г.,ИЗДАДЕНО ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ И УДОСТОВЕРЕНИЕ№1/12.01.2005Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ,ИЗДАДЕНО ОТ ОБЩИНА КРИЧИМ.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО .ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО.
 
162 Административно дело No 2114/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 18.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.И.Р. *** срещу писмо изх№ 94-00-3054/14.12.2007г.по описа на Община Брезово ,издадена от Кмета на общината.Прекратява производството по адм.дело № 2114/2007 по описа на Пловдивския административен съд.Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването до страните.
 
163 Административно дело No 2126/2007, XVII състав Други административни дела М.И.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 16.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.И.А.,подадена чрез пълномощника и адв.И. против Заповед № 343/17.08.2001 на областния управител на област Пловдив,като ПРОСРОЧЕНА.Прекратява производството по адм.дело № 2126/2007 по описа на Административен съд Пловидив ХVІІ състав.Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването до жалбоподателя за постановяването му.
 
164 Частно административно дело No 2131/2007, V състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ О.А.Т. Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 08.01.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА НАЛОЖЕНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ ДО ИЗДАВАНЕ НА РА ОТ 25.01.2008 Г. НА О.А.Т. С ЕГН **********, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ 1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, СИО, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛОВДИВ УЛ. АЛ.ЕКЗАРХ № 13, СЪСТАВЛЯВАЩО ПАРЦЕЛ ІІ-1301, ОТРЕДЕН ЗА ИМОТ ПЛ. № 1301 КВ. 58 /НОВ/ (167 /СТАР/) ПО ПЛАНА НА ЦГЧ ГР. ПЛОВДИВ ПРИ СЪОТВЕТНИ ГРАНИЦИ, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 85 КВ.М., ЗАЕДНО С ИЗБЕН ЕТАЖ НА СГРАДАТА, ПОДПОКРИВНО ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, КАКТО И СТОПАНСКА СГРАДА С ПЛОЩ ОТ 32 КВ.М. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ДА СЕ ИЗПРАТИ НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
165 Частно административно дело No 16/2008, XVIII състав Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИЗАЙН СТУДИО-ЕЛЕНА ДИЛОВА ЕТ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 09.01.2008г.
С определение № 56/9.1.2008 ,Продължава срока за обезпечителни мерки,наложени с Постановление изх№РД-10-548/04.09.2007г.,изразяващи се в налагане на запор в/у налични и постъпващи суми по банкови сметки,по депозити,вложени вещи в трезори,включително и съдържанието на касетите,както и суми,предоставени за доверително управление,до размера на задължението,дължимо от Елена Атанасова Дилова-ЕГН:**********.Срокът на обезпечителните мерки се продължава до 18.01.2008г.Определението не подлежи на обжалване.
 
166 Административно дело No 42/2008, VIII състав Дела по ЗМВР П.Г.В. НАЧАЛНИК РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 24.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА П.Г.В.,***, ПРОТИВ "ЗАПОВЕДТА, С КОЯТО МИ СЕ ОТНЕМАТ 5 КОНТРОЛНИ ТОЧКИ". ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 42 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
167 Частно административно дело No 43/2008, XVIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ВАЛКИ КОМЕРС ЕООД Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 07.01.2008г.
ОПРЕДЕЛЯ ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СВЕДЕНИЯТА, СЧИТАНО ОТ 07 ЯНУАРИ 2008 ГОД. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ДА СЕ ИЗПРАТИ НЕЗАБАВНО НА РП- ГР.ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ И/ИЛИ ПРОТЕСТИРАНЕ.
 
168 Частно административно дело No 44/2008, XVIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ КОНТИС ТРЕЙД-ВАСИЛ НИКОЛОВ ЕТ,
КОНТИС ТРЕЙД-ПЕТЪР БОГДАНОВ ЕТ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 07.01.2008г.
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ, СЪСТАВЛЯВАЩИ ДАНЪЧНА И ОСИРУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ- ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕСЦИЯ ГР.ПЛОВДИВ, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПИСКА № 8364/2007ГОД ПО ОПИСА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ПЛОВДИВ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА :ЕТ " КОНТИС ТРЕЙД- ВАСИЛ НИКОЛОВ4 -ГР.СОПОТ И ЕТ "КОНТИС ТРЕЙД- ПЕТЪР БОГДАНОВ" - ГР. СОПОТ, БУЛСТАТ 115847430, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОПОТ, УЛ. "ВЕЛЬО ВОЙВОДА" № 22, С ОБХВАТ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА : ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗАВЕРЕНИ КСЕРОКОПИЯ НА СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: ДРА № 872/07.10.2004Г. НА ТД НА НАП-ПЛОВДИВ, СПРАВКИ-ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС, ПОДАВАНИ ЗА 2004Г. , ГДД НА ЛИЦЕТО ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПРЕЗ 2003 И 2004Г.НА ЕТ"КОНТИС ТРЕЙД-ВАСИЛ НИКОЛОВ"- ГР. СОПОТ И ЕТ" КОНТИС ТРЕЙД- ПЕТЪР БОГДАНОВ"-ГР.СОПОТ И СРОК ЗА РАЗКРИВАНЕ НА СВЕДЕНИЯТА- ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ 07 ЯНУАРИ 2008ГОД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
169 Частно административно дело No 45/2008, XII състав Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЕВЪН ХИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 18.01.2008г., в законна сила от 18.01.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на действие на обезпечителните мерки наложени на "СЕВЪН ХИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТС" ООД, със слежебен номер от регистъра на НАП1165884732 и ЕИК по БУЛСТАТ 115831603, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8от ДОПК: гр.Пловдив,ул. "Булаир" №1, ет.1, ап.1 , представлявано от Найден Маринов Колев с Постановление изх. № РД-10-538/31.08.2007г., издадено на осн. чл.121, ал.1 от ДОПК от старши публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, Дирекция "Събиране", изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, до размера на очакваното задължение, разкрити в ТБ "РАЙФАЙЗЕНБАНК" АД-София и ТБ "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК"АД-София.Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия , възложена със Заповед за възлагане на ревизия № 1922/24.07.2007г. на началник сектор "Ревизии и проверка" при ТД на НАП-Пловдив. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
170 Административно дело No 51/2008, VII състав Искове за обезщетение Х.Т.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 08.01.2008г.
Повдига препирня за подсъдност с Окръжен съд - Пловдив пред състав , включващ трима съдии от ВКС на РБ и двама съдии от ВАС на РБ , относно предявената претенция от Х. Т. А. срещу Министерство на провосъдието , по която е образувано и адм. дело № 51/2008 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІІ отделение, VІІ състав. Делото да се изпрати по компетентност за разрешаване на препирнята за подсъдност на ВАС на РБ. Определението не подлежи на обжалване.
 
171 Административно дело No 62/2008, VII състав Дела по ЗМСМА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-П-В АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 10.01.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД с адрес на управление гр. Пловдив бул. България 234 срещу решение № 430, взето с протокол 0 18 от 04.10.2007 г на Общински съвет на Община Пловдив, с което е дадено съгласие Община - Пловдив, представлявана от кметаи, да учреди съвместно с Тракия МЦ" ООД гр. Пловдив, ново акционерно дружество с наименование "Многопрофилна болница за активно лечение -Тракия ", като са посоченипараметрите на капитала и , седалището и предмет на дейност, а също така и начина и на управление ,одобрене предложения проектза устав на АД-то, както и представителя на Общината в ОС Дружеството ,упълномощен е кметът на Общината да подпише учредителните документи на Дружеството, като в протокола се предложи текст, че Община-Пловдив в тримесечен срок след съдебната регистрация внася, след оценка по реда на чл. 72 и чл. 73 ТЗ,непарична вноска/апорт/имот частна общинска собственост, а именно :Четириетажна монолитна сграда/стационар"Е1\4/, изградена в груб вид/63%/, находяща се в гр. Пловдив, бул. България 234, УПИ І- Окръжна болница,кв. 4 по плана на ПУ"Паисий Хилендарски" на града.Прекратява производството по адм. дело 62/08 по описа на Административен съд І Пловдив ІІІ отд. -VІІ състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБв7- дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
172 Административно дело No 82/2008, IV състав Други административни дела ЕМ ТИ ЕС ЕМ ЕООД   Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 14.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№ 82 по описа на Административен съд Пловдив за 2008г.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 90/2008, XXI състав Наказателни касационни производства НИКОЛА НАЧКОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 14.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО КНАХД № 90/2008Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ПЛОВДИВ ХХІ СЪСТАВ. ВРЪЩА ДЕЛОТО НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ СЪД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ С НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
174 Частно административно дело (К) No 94/2008, XXIII състав Частни касационни производства АДИДАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 14.01.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 288 ОТ 18.12.2007Г. ПО НАХ ДЕЛО № 1617, ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД- ПЛОВДИВ ЗА 2007Г., VІ-ТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, С КОЕТО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО Е ПРЕКРАТЕНО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
175 Частно административно дело No 108/2008, XVI състав Частни администр. дела ЕМ ДЖЕЙ ЕМ ГРУП ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 17.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ЕМ ДЖЕЙ ЕМ ГРУП ООД , представлявано от Д.П.А. и Б.В.С. срещу предварителното изпълнение на Заповед № 23435-0134758/18.10.2007 г., издадена от Зам.директора на ТД на НАП гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАХД 108/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението на страните за неговото изготвяне.
 
176 Частно административно дело No 111/2008, XV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ИКОНОМ.ПОЛИЦИЯ ТРАКИЯ-БС ООД Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 17.01.2008г.
Допуска разкриване на сведения,съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72.ал.1 от ДОПК.Определя данъчния субект,по отношение на който да се разкрият сведенията,а именно:"Тракия-БС"ООД гр.Пловдив, фд№ 3852/03 г с управител Христо Стоянов Бончев,ЕГН ********** ***.Определя обхвата на конкретните индивидуализирани данни за този данйчен субект,а именно-банкови сметки,размер на доходите,размер на начислените,установените и платени данъци и задължителните осигурителни вноски,данни от търговската дейност,стойността и вида на отделните активи,пасиви и имущества,както и всички други данни,получени или събрани от орган по приходите.Определя двумесечен срок за разкриване на сведенията,считано от 17.01.2008.Определението не подлежи на обжалване.
 
177 Частно административно дело No 112/2008, XV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ВАРНА СЕНЗОРМАТИК ООД Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 17.01.2008г.
НЕ ДОПУСКА разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал.1 от ДОПК относно информация обхващаща: справките-декларации, ведно с дневниците за покупки и продажби за периода 01.11.02г. - 31.02.2003г. на "Сензорматик" ООД с данъчен № 1166079957, Булстат: 825378624, регистрирано от ОС-Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
178 Частно административно дело No 161/2008, XIV състав Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ АД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 24.01.2008г., в законна сила от 24.01.2008г.
Уважава искане № РД-10-596/21.01.2008 на старши публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив,дирекция "Събиране",за продължаване до 15.03.2008 срока на действие на обезпечителните мерки,наложени с постановление № РД-10-596/28.09.2007 по отношение на "Чугунолеене-Първомай"АДс БУЛСТАТ 115167522 с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Първомай,Индустриална зона ,представлявано от Димитър Йорданов Тонев,изразяващи се в налагане на запор върху следните движими вещи:1)Товарен автомобил ,марка Форд Транзит ,рег.№ РВ 1659 ТМ,двигател № RU 22406 ,рама № WFOLXXGBVRU22406,с балансова стойност 2 624,00лв.2)Автобус ,марка Волво,рег № РВ 0921 ХН,двигател № THD10000445229,рама №B1DM60002023,с балансова стойност 2 569,24лв.3)Товарен автомобил влекач,марка МАН,рег № РВ 8591 АР,двигател№3786619077В111,рама № WMAF041592;14306,с балансова стойност 5 092,00лв.4)Полуремарке Трейлор,рег.№ РВ 3115 ЕМ,рама № ТВ6269 ,с балансова стойност 1 852,00лв.5)Товарен автомобил ,марка МАН ,рег.№ РВ 6995 АС,двигател № 3768507100В281,рама № WMAT373454W032223,с балансова стойност 28 350,00лв.6)Ремарке,марка Кьогел,рег№ РВ 5512 ЕМ,рама № 4125360,с балансова стойност 4 662,50лв.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
179 Административно дело No 163/2008, VII състав Искове за обезщетение Д.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 23.01.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 163/2008 г по описа на Административен съд -Пловдив, ІІІ отд.,VІІ състав.Изпраща по подсъдност на Районен съд- Пловдив исковата молба на Д.С.П. *** , насочена срещу Областна дирекция "Полиция" - Пловдив , с която се претендира обезвреда под формата на имуществени вреди , причинени от незаконосъобразно наказателно постановление № 1117/2007г. от 16.02.2007г. на Началник група в сектор "ПП и КАТ" на ответника, в размер на 250 лева , представляваща направените от П. разноски по воденето НАХД № 1245/2007 г по описа на Районен съд- Пловдив ХХ н. с. , с решението по което дело от 17.10.2007 г е отменено като незаконосъобразно посоченото по-горе наказателно постановление срещу ищеца. Определението не подлежи на обжалване.
 
180 Частно административно дело No 169/2008, IV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ИКОНОМ.ПОЛИЦИЯ   Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.01.2008г., в законна сила от 23.01.2008г.
ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция град Пловдив, за нуждите на досъдебно производство № 523/2007 г. по описа на Областна дирекция "Полиция" гр.Пловдив, сектор "Икономическа полиция", по отношение на Васко Красимиров Хаджиев, ЕГН **********, с обхват на обстоятелствата: да се предостави информация за данъчните декларации, справка за сключените трудови договори, копия от уведомленията по чл.62, ал.4 КТ, справка за фирми, в които лицето е собственик или съдружник, със срок за разкриване на сведенията един месец, считано от 23.01.2008 г. до 23.02.2008 г.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
181 Частно административно дело (К) No 187/2008, XXI състав Частни касационни производства В.Й.Ш. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 30.01.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на адв. Тодор Димов, действащ като пълномощник на В. Иваноа Ш. против разпореждане от 04.12.2007 г. на ПРС за връщане на касационната жалба срещу решението, постановено по НАХД № 1030/2007 г. по описа на ПРС VІІ н.с.ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНАХД № 187/2008 г. по описа на Административен съд - град Пловдив. Определението е окончателно.
 
182 Административно дело No 206/2008, XIII състав Искове за обезщетение Ц.В.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 31.01.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2008г. на Административен съд-Пловдив. ИЗПРАЩА делото образувано по повод искова молба от Ц.В.Д.,***, егн ********** ***,пл. "Ст.Стамболов" №1, с правно основание чл.71, ал.1 във вр. с чл.74,ал.2 от Закона за защита от дискриминацията /ЗЗСД/, с цена на иска 3000 лева по подсъднонст на Пловдивски районен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.