АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2008г. до 29.02.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 13/2007, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НЕДЯЛКО БОРГОДЖИЙСКИ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.02.2008г., в законна сила от 28.02.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № АБ-49 от 28.07.2006 г. на кмета на Община Раковски, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V - 497 в кв.144 по плана на гр.Раковски, кв.Секирово, като УПИ -V-497 отпада и се образуват два нови УПИ - V - 497 и УПИ ХІІІ - търговия с регулационни граници съгласно трасировъчния план, придружаващ проекта. За осигуряване на достъп до новообразувания УПИ- ХІІІ - търговия се урегулира улица - тупик с ширина 6.00м. Определя се свободно застрояване с височина до 4 етажа, съгласно ограничителните линии, отразени в проекта с червен пунктир. Определя се зона "Център".
ОСЪЖДА Община Раковски, обл. Пловдивска да заплати на жалбоподателя Недялко И. Боргоджийски, в качеството си на ЕТ"Недялко Боргоджийски - 50" - гр. Раковски, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул."Г. Бенковски" № 24, сумата от 50 лв. разноски за производството.
ОСЪЖДА Община Раковски, обл. Пловдивска да заплати на А.И.З. ЕГН ********** *** сумата от 100 лева, представляваща заплатен адвокатски хонорар по делото.
ОСЪЖДА Община Раковски, обл. Пловдивска да заплати на Н.Д.В. ЕГН ********** *** сумата от 100 лева, представляваща заплатен адвокатски хонорар по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
2 Административно дело No 14/2007, XIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Т.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба на Й.Т.Т., ЕГН **********,*** Манчов, 10, ет.1 против Отказ за издаван ена удостоверение по §16 ал.1 от ЗУТ № РД 07-216 от 19.01.2007 г. на Директора на дирекция"УТГРИОК" при Район "Централен", Община Пловдив за обект находящ се в гр.Пловдив, ул.Драган Манчов,10 представляващ монолитно покрито предверие/пристройка/ към съсобствена жилищна сграда, с дължина 4,20 м. и височина 2,05 м., като неоснователно. ОСЪЖДА Й.Т.Т. ***, район"Централен" сумата от 80 лв. представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
3 Административно дело No 129/2007, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛЕРА 22 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 29.02.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ВАЛЕРА 22 ЕООД, представлявано от Валентин Г. Минчев, против РА 1604628/16.01.07 г.,потвърден с Решение 234/06.03.2007 г. на Директора на ДОУИ-Пловдив за непризнат данъчен кредит на стойност 28564,88 лв. и начислени лихви в размер на 5873,79 лв. ОСЪЖДА ВАЛЕРА 22 ЕООД да заплати на НАП-ДОУИ-Пловдив сумата 1028,77 лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение. Обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението.
 
4 Административно дело No 137/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБКООП,
Я.Й.Л.
ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 08.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация "ПОТРЕБКООП" - с. Стряма, със седалище и адрес на управление с. Стряма, Община Раковски, Пловдивска област, ул. "И. Вазов" № 25 и Я.Й.Л. ***, Пловдивска област, ул. "Добри Чинтолов" № 12 срещу Отказ за изменение на действащия Регулационен план на с. Стряма, община Раковски на Кмета на Община Раковски обективиран в писмо изх. № 39-03-1 от 29.01.2007 г. по описа на Община Раковски. Решението е окончателно.
 
5 Административно дело No 228/2007, V състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Д.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 05.02.2008г.
Прекратява производството по административно дело № 228 по опис на ПАС, V състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес.
 
6 Административно дело No 439/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ППЗК ДОВЕРИЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.02.2008г., в законна сила от 24.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ППЗК "Доверие" с.Воден, област Хасково, ппредставлявана от председателя Ангел Желязков Петров, против Ревизионен акт № 260-1327/26.01.2007 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 314/ 30.03.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 787,93 лв. и лихва за забава в размер на 515,74 лв. по, по една фактура частично, издадена през м.12.2000 г. от ЕТ"Ели - Съвета Пенева" - гр. Горна Оряховица; по 3 броя фактури, издадени през м.03, 07 и 08.2001 г. от "Херос - Ер" ЕООД - гр. Пловдив; и по една фактура, издадена през м.09.2001 г. от ЕТ"Ася - Спиридон Пенев" - с.Горски Извор, като неоснователна.
ОСЪЖДА ППЗК "Доверие" с.Воден, област Хасково, с БУЛСТАТ 836145297 , ппредставлявана от председателя Ангел Желязков Петров, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 118/ сто и осемнадесет/ лв., представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
7 Административно дело No 471/2007, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТРЕЙД ГРУП ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.02.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 10, взето с протокол № 1/31.01.2007 г. на Общински съвет МАРИЦА, с което е открита процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-ООД, кв. 36 по регулационния план на с. Войводиново, община Марица, с площ 485 кв.м.ведно с построения в него едноетажен метален павилион с площ от 70 кв.м. чрез търг с тайно наддаване. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
8 Административно дело No 516/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИ ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 07.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВИ ТРЕЙД" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "П. Р. Славейков" № 25 срещу Ревизионен акт № 1603866/01,02,2007 г., издаден от Георги Стоянов Гергов, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 336 от 05,04,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, с който на "ВИ ТРЕЙД" ЕООД е отказан данъчен кредит в размер на 11 645,87 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 9 198,23 лв., за данъчни периоди м. януари 2001 г. и
ОСЪЖДА "ВИ ТРЕЙД" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "П. Р. Славейков" № 25, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 756,88 лв. /седемстотин петдесет и шест лева и 88 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
9 Административно дело No 550/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Б.З.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 12.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б. З. С. против РА № 246 1590/12.02.2007 година. Осъжда Б. С. да заплати на Д "ОУИ"-Пловдив сумата от 278.44лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.
 
10 Административно дело No 580/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТАНИТА-ТАНЯ НИКОЛОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 18.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТАНЯ ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА бивш собственик на ЕТ "ТАНИТА - Таня Николова", БУЛСТАТ 825118103, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Заря" № 2, подадена чрез упълномощено лице -Александър Иванов Николов срещу Ревизионен акт № 1604336/03,01,2007 г., издаден от Георги С. Гергов, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 347 от 10,04,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, с който на ТАНЯ ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА за ревизирания данъчен период 01,03,2005 г. - 15,06,2005 г. е определено задължение по ЗДДС в размер на 31 329,96 лв. и лихва в размер на 6 086,52 лв.
ОСЪЖДА ТАНЯ ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Заря" № 2, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1088,33 лв. /хиляда осемдесет и осем лева и 33 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
11 Административно дело No 659/2007, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОВИК-ВИЧО ВИЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 08.02.2008г.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт №1600-118-1 от 13.03.2007год. издаден от Тодор Петков Кабашки - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 423 от 02.05.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта му с която на ЕТ "Ековик - В.В.", със седалище на управление и адрес гр.Пловдив, бул. "Шести септември" № 171 за данъчен период 01.07.2004год. до 31.07.2004год. е начислен данък добавена стойност за внасяне в общ размер на 673,47лв. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода данъчен резултат в размер на 219,72лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.В., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Ековик - В.В.", със седалище на управление и адрес гр.Пловдив, бул. "Шести септември" № 171 срещу Ревизионен акт №1600-118-1 от 13.03.2007год. издаден от Тодор Петков Кабашки - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 423 от 02.05.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта му с която на ЕТ "Ековик - В.В.", за данъчен период 01.07.2004год. до 31.07.2004год. е начислен данък добавена стойност за внасяне в общ размер на 8531,34лв. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода данъчен резултат в размер на 2777,36лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на В.М.В., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Ековик - В.В.", със седалище на управление и адрес гр.Пловдив, бул. "Шести септември" № 171 сумата от 51,22лв., представляваща съответната част от сторените разноски по производството.
ОСЪЖДА В.М.В., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Ековик - В.В.", със седалище на управление и адрес гр.Пловдив, бул. "Шести септември" № 171 да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 566,17лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
12 Административно дело No 662/2007, V състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 13.02.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 662/2007г. по описа на Пловдивски административен съд - V състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС на Република България.
 
13 Административно дело No 664/2007, II състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 15.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. Г. *** срещу ревизионен акт № 26 6-1447/15.02.2007 г. на ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с решение № 379/17.04.2007 г. на директор Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив за установени с него дължими суми - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2004 г. 806 лв. с лихви 179,82 лв. и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2005 г. 1083,92 лв., с лихви 108,31 лв
Осъжда Д. Г. ***, ЕГН **********, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 153 лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.


 
14 Административно дело No 712/2007, X състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕКЛАТ-ГЪНЧЕВИ ООД,
КОЙЧО ГЪНЧЕВ ЕТ
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.02.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-09-03 от 18.04.2007г. на Началника на РДНСК-Пловдив. ОСЪЖДА ДНСК-София /РДНСК-Пловдив/ да заплати на "Еклат-Гънчеви"ООД - Карлово сумата от 1334 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
15 Административно дело No 747/2007, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ИНДЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.02.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕКО - ИНДЕКС" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Стара Загора, ул."Атанас Кожухаров" № 13, вх.0, ет.1, ап.2 представлявано от И.Г.Р., против ревизионен акт /РА/ № 24 - 6-1506/12.02.2007г., издаден от Николай Христов Димов - главен инспектор по приходите при териториална дирекция - Стара Загора на НАП, изменен с Решение №374/17.04.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите, в обжалваната част, относно допълнително определения корпоративен данък за 2004г., който е намален от 31 231, 91 лв. на 12 609, 32 лв.
ОСЪЖДА "ЕКО - ИНДЕКС" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Стара Загора, ул."Атанас Кожухаров" № 13, вх.0, ет.1, ап.2, представлявано от И.Г.Р. да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив сумата от 592, 19 / петстотин деведесет и две и деветнадесет / лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
16 Административно дело No 790/2007, XVIII състав Дела по ЗМВР А.Ф. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 06.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.Ф., / Atakan Figen/, ЛНЧ 1001207809, ЕГН **********, гражданин на Р Турция, със статут на постоянно пребиваващ в Р България чужденец, притежаващ карта № 720461027, изд. от МВР - Пловдив, паспорт № TRP780936, изд. от Р. Турция против Заповед № З-1155/06.04.2007г. на Директора на ОДП - Пловдив, с която е отнето правото на постоянно пребиваване на лицето в Р. България. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му.
 
17 Административно дело No 877/2007, IX състав Други административни дела АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА КАМАРА НА ЧСИ-ЧАСТЕН СЪД.ИЗПЪЛНИТЕЛ МАРИАНА КИРОВА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.02.2008г., в законна сила от 28.02.2008г.
ОТМЕНЯ Постановление от 10.05.2007г. на Частен Съдебен Изпълнител № 823 - при Камарата на ЧСИРБ Мариана Кирова, с район на действие ОС - Пловдив. ОСЪЖДА Частен Съдебен Изпълнител № 823 - при Камарата на ЧСИРБ Мариана Кирова, с район на действие ОС - Пловдив да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър разноски в размер на 159.30 лв. Решението е окончателно.
 
18 Административно дело No 886/2007, IX състав Дела по ЗОС Д.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.02.2008г., в законна сила от 10.03.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-1233/29.05.2007г. на Кмета на Община Пловдив. ОСЪЖДА Кмета на Община Пловдив да заплати направените разноски на Д. Ал. Б. ЕГН ********** *** в размер на 568лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.
 
19 Административно дело No 888/2007, XIV състав Дела по ЗОС ЕВРО ПАРТНЪРС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.02.2008г., в законна сила от 08.04.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 657 от 01.06.2007 г. на Кмета на Община Карлово, обл.Пловдив, с която на основание чл. 91, ал. 1 от АПК с която на основание чл. 91, ал. 1 от АПК се отменят прежде издадени Заповед № 620/ 22.05.2007 г., с която заповед е избран наемател на УПИ ІІ, кв.89, гр.Баня и Заповед № 621/ 22.05.2007 г. за избор на наемател на УПИ ІV, кв.90, гр.Баня., в търг, проведен на 17.05.2007 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.


 
20 Административно дело No 904/2007, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.К.О.,
Г.Т.Г.П.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.02.2008г., в законна сила от 25.03.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-07-1196 от 04.05.2007г. на Кмета на Район "Централен" при Община Пловдив, с която на основание чл.179, ал.2 от ЗУТ, като е взет предвид съставен Констативен протокол от 26.04.2007 г. на длъжностни лица в сектор "Районен строителен контрол" при Район "Централен" - Община Пловдив е разпородено жалбоподателките, в качеството си на собственици на част от сграда, да премахнат за своя сметка навесите, монтирани върху откритите тераси към Ателия № 9, находяща се на адрес гр. Пловдив, ул."Атанас Каменаров" № 2, като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА Община Пловдив, пл.."Стефан Стамболов" № 1, да заплати на З.К.О. и Гразданка Т. *** А, общо сумата от 320 /триста и двадесет/ лева, представляващи разноски и адвокатски хонорар по воденето на настоящия процес.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
21 Административно дело No 920/2007, XIV състав Дела по ЗОС ЕМСИ-ЕМИЛ СПАСОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.02.2008г., в законна сила от 11.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Е.Ц.С., в качеството му на ЕТ"ЕМСИ - Е.С."***, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖК"Тракия", бл.№146, вх.Б, ет.10, ап.27, против Заповед № 175 от 03.04.2007 г. на Кмета на Община Брезово, обл.Пловдив, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС и чл.98, ал.1 от НРПУРОИ е наредено да бъде иззет общински имот, находящ се в с.Сърнегор, общ.Брезово, обл. Пловдив, представляващ язовир №6 "Под селото", ПИ № 000335 от КВС на с. Сърнегор с площ от 80,125 /осемдесет декара и сто двадесет и пет кв.м./ от Е.Ц.С., в качеството му на ЕТ"ЕМСИ - Е.С.", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК"Тракия", бл.№ 146, вход Б, ет.10, ап. 27, който го държи без правно основание, тъй като срока на договора за наем, подписан между Община Брезово и Е.Ц.С., в качеството му на ЕТ"ЕМСИ - Е.С.", е изтекъл на 31.12.2006 г. , като е предвидено изземването да се извърши на 12.04.2007 г. в 13,30 ч. със съдействието на органите на полицията.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.


 
22 Административно дело No 1049/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИРОСЛАВ БЕЛЯШКИ-ТАЙФУН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 13.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "М.Б.-ТАЙФУН" против РА 1664928/21.022007 г.,издаден от ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 421/26.04.2007 г. на Директора на ДОУИ Пловдив при ЦУ на НАП, с който му е начислен ДДС в размер на 48486,45 лв; отказан му е данъчен кредит в размер на 13100 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 10054,46 лв.ОСЪЖДА ЕТ М.Б. Тайфун да заплати 1772,82 лв представляваща юрисконсултско възнаграждение в полза на НАП. Обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.
 
23 Частно административно дело (К) No 1086/2007, XXII състав Частни касационни производства Н.К.С. РМД-ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 05.02.2008г.
Потвърждава разпореждане от 23.05.07 г. по НАХД 902/07 г. І н.с. ПРС. Окончателно.
 
24 Административно дело No 1091/2007, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.А.,
И.С.Г.,
М.Б.З.,
Х.Д.Г.,
А.С.Д.,
С.И.Д.,
С.А.Д.,
В.Н.,
И.П.Н.,
Б.К.Д.,
Д.Х.Д.,
В.Д.Д.,
И.Д.Д.,
П.Г.Х.,
И.Х.В.,
М.П.Т.,
Л.Х.Д.,
И.М.И.,
И.М.И.,
М.И.И.,
А.Д.А.,
С.М.Л.,
Р.И.Л.,
А.Д.П.,
Ц.К.П.,
С.С.К.,
С.М.К.,
Д.П.Д.,
Н.Н.Д.,
И.Ц.Д.,
Х.Х.Ч.,
И.Г.Ч.,
Г.И.Ч.,
Н.П.И.,
М.И.Т.,
М.И.Х.,
Н.И.Х.,
С.Д.Ц.,
А.Х.Ц.,
М.Д.Б.,
М.А.В.,
Р.М.В.,
А.Д.Х.,
М.С.Х.,
А.П.А.,
В.И.З.,
Х.С.Г.,
П.Д.К.,
Н.Д.К.,
Д.И.К.,
Н.А.К.,
Н.М.Г.,
И.И.Г.,
Н.П.Н.,
Н.А.З.,
А.Н.З.,
А.Ч.З.,
Н.Д.П.,
Н.Д.П.,
Д.Н.П.,
И.Д.А.,
Д.Н.А.,
И.Д.А.,
Д.К.,
Г.К.К.,
К.К.К.,
М.П.М.,
Л.Ч.А.,
Д.Д.Г.,
Ц.М.Г.,
Т.С.С.,
Т.Г.Г.,
В.Т.Г.,
И.Е.С.,
Л.Е.С.,
Г.П.Г.,
Й.К.И.,
М.П.П.,
Р.Н.Т.,
Т.С.Т.,
С.Т.Т.,
М.А.П.,
Н.М.П.,
М.Н.П.,
С.Х.С.,
М.С.С.,
Х.С.С.,
Д.В.С.,
Д.Е.И.,
А.И.Т.,
Л.А.Т.,
И.А.Т.,
Е.Д.И.,
В.Я.И.,
Н.Х.Д.,
Т.Д.Д.,
Х.Н.Д.,
Д.Н.Д.,
Б.Н.Ш.,
Н.К.И.,
М.И.И.,
С.Н.Д.,
Т.Г.С.,
М.А.В.,
Х.М.Х.,
Д.Б.Х.,
Д.В.Б.,
В.Д.Б.,
И.Д.Б.,
З.П.Б.,
С.А.С.,
Т.И.Д.,
П.С.Д.,
М.В.В.,
А.Р.В.,
Д.Х.Х.,
Б.Х.Х.,
М.Д.Х.,
П.Д.К.,
Ч.Н.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 29.02.2008г., в законна сила от 03.06.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата срещу Заповед № 608/18.05.2007г. на Кмета на Община Карлово, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/, за част от кв.103, VIII част по плана на гр. Карлово, в частта й за 64 броя гаражни клетки и паркоместа в УПИ VII-групово жилищно строителство.
Прекратява производството по адм.д.№ 1091/2007г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
25 Административно дело No 1094/2007, VII състав Дела от администр. характер - данъчни   ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 06.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Доби 2002" ЕООД с адрес на управление гр. Стара тЗагора, Район "Голеш", сграда "Домостроител", ет.2, ст.22 срещу данъчно ревизионен акт /ДРА/ №24-6-1458/29.01.2007 г., издаден от Красимира Атанасова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - СТара Загора, потвърден с решение №317/02.04.2007 г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Доби 2002" ЕООД с адрес на управление гр. Стара Загора, Район "Голеш", сграда "Домостроител", ет.2, ап.22 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 10 041,31/десет хиляди четиридесет и един лева и тридесет и една стотинки/ разноски по делото.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
26 Административно дело No 1134/2007, IX състав Дела по ЗОС МОНТЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.02.2008г., в законна сила от 16.05.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Монте"ЕООД, БУЛСТАТ 115826862, представлявано от управителя Д.М.П. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1137/2007 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав.
ОСЪЖДА Община Куклен да заплати на "Монте"ЕООД, БУЛСТАТ 115826862, сумата от 350 лв./триста и петдесет лева/ представляваща разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението до страните.

 
27 Административно дело No 1149/2007, V състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба срещу Ревизионен акт №266-1645/14.03.2007г. на ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение №444/09.05.2007г. на Директора Дирекция "ОУИ"-Пловдив.
ОСЪЖДА Х.Б.Б. с ЕГН **********,*** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 313/триста и тринадесет/ лева разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 1150/2007, XIV състав Дела по ЗСП М.Й.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 18.02.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ПС-06-1151/07.05.2007г. на Директора на Дирекция " Социално подпомагане "- Пловдив, с която на М. Йорданова С. е отказано отпускане на еднократна помощ по чл. 16, ал.1 от Правилника за приложение на закона за социалното подпомагане/ППЗСП/.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция " Социално подпомагане "- Пловдив за ново произнасяне по молбата-декларация на М. Йорданова С. с вх. № 110-06-1151 от 20.04.2007г. при спазване указанията на съда, дадени в мотивите на решението.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
29 Административно дело No 1168/2007, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.А.С.,
Я.А.Я.,
В.Н.Ш.,
В.Ц.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 22.02.2008г., в законна сила от 22.02.2008г.
ИЗМЕНЯВА Заповед № 199 /14.05.2007год. на Кмета на Община Куклен, в частта, в която е определено дължимото обезщетение за принудително отчуждаваната част недвижим имот ПИ № 002001 с площ от 2,739 дка - нива, V категория, находяща се в местността "Хайва чешма", землището на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив, по жалбата на Ц.А.С. ***, Я.А.Я. ***, В.Н.Ш. *** и В.Ц.К. ***7 .
ОПРЕДЕЛЯ дължимото за имота обезщетение в общ размер от 29 500,00лв., разпределени между съсобствениците както следва: за Ц.А.С. - 1/9 ид.ч. или 3278 лева, за Я.А.Я. - 1/ 9 ид.ч. или 3278 лева, за Г.А.Н. - 1/ 9 ид.ч. или 3278 лева, за В.Н.Ш. - 1/3 ид.ч. или 9833 лева, и за В.Ц.К. - 1/3 ид.ч. или 9833 лева

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
30 Административно дело No 1183/2007, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.02.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 70 от 29.06.2007г. на Кмета на Община Перущица, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е одобрено решението на комисията, назначена със заповед № 60 от 03.05.2004год. на Кмета на Община Перущица за премахване на стопанска сграда - навес в УПИ ХІХ - 1489, кв.98 по плана на гр. Перущица от 1989 г., собственост на жалбоподателя, в отсъствие с нормите на чл. 195, ал.1 и ал.4 ЗУТ, като сградата е с полупропаднал покрив е определена като негодна и опасна за ползване от собственика и живущите в съседен имот, поради което е разпоредено да се събори от собственика, съгласно чл.196, ал.1 ЗУТ в срок от един месец от датата на влизане в сила на заповедта, като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА Община Перущица да заплати на И.Д.Т. ***, сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, представляващи разноски и адвокатски хонорар по воденето на настоящия процес.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
31 Административно дело No 1187/2007, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 19.02.2008г., в законна сила от 19.02.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № ОА-2308 от 07.12.2005 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.341 по плана на кв."Бяла зона" на град Пловдив, като променя отреждането на УПИ Х-565, 566, 567 и същият става УПИ Х-565, 566, 567, 567а, 2195 без промяна на предвиденото застрояване.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
32 Административно дело No 1201/2007, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ю.П.С.,
Я.П.Г.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 27.02.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-09-06/14.06.2007г. на Началника на РДНСК-Пловдив. ОСЪЖДА РДНСК-Пловдив да заплати на Ю. С. и на Я. Г. по 260 лв. разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.
 
33 Административно дело No 1258/2007, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Ю.А. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 26.02.2008г.
ОТМЕНЯ определението от 13.02.2008 г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Ю.А. и Г.Ю.Ш. против мълчалив отказ на кмета на Община Асеновград да издаде заповед за премахване на незаконен строеж, представляващ гараж, построен върху регулационната линия между УПИ VІІІ-570 и УПИ VІІ-570, кв. 69 по плана на кв. "Долни Воден" гр. Асеновград. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА Б.Ю.А. и Г.Ю.Ш. да заплатят сумата от 200 лв. на община Асеновград, представляваща направените по делото разноски. УКАЗВА на кмета на община Асеновград да препрати жалба с Вх. № 94-Б-190/08.06.2007 г. на Б.Ю. ***. Определението може да се обжалва пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
34 Административно наказателно дело (К) No 1263/2007, XXII състав Наказателни касационни производства ДИМИТЪР ТЯНКОВ ЕТ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 19.02.2008г.
Оставя в сила решение № 56 от 5.07.07 г., постановено по НАХД 338/07 г. по описа на Асеновградски районен съд, ІІ н.с., с което е потвърдил НП № 21/07.03.07 г. на Директора на РИОСВ Пловдив, с което на ЕТ "Димитър Тянков" Асеновград е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лева за нарушение по чл. 12,ал.1,т.1 във вр. 22 ал. 1 ЗУО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
35 Административно дело No 1301/2007, VIII състав Дела по ЗОС УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.02.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №552 от 11.06.2007 г. на Кмета на община Родопи, с която е обявен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-ученическа база за отдих от кв.1, по плана на с. Скобелево, област Пловдив, с площ от 11920 кв.м., ведно с построенита в него получасивна едноетажна сграда с площ от 200 кв.м., триетажна масивна сграда с площ от 470 кв.м. и клозет с площ от 33 кв.м. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
 
36 Административно дело No 1338/2007, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ТУНИ-79-ФАТМЕ УЗУН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Туни-79-Ф.У."***, представляван от Ф.С.У., срещу Ревизионен акт № 090000133/20.06.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Кърджали в частта, в която е потвърден с Решение № 732/02.08.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ "Туни-79-Ф.У."***, да заплати в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив сумата от 2183.17 лв. /две хиляди сто осемдесет и три лева и седемнадесет стотинки/ юрисконсултско възнаграждение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
37 Административно дело No 1353/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.П.,
Д.Р.Р.,
Ф.Р.Р.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 29.02.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-07-1412/13.06.2007г. на Кмета на Район "Централен" при Община Пловдив, с която е одобрено Решение на комисията за премахване на сградата и стопанската постройка, като грозящи и лоши в санитарно-хигиенно отношение и опасни от самосрутване в ПИ 210, УПИ І Хълм на Осв., кв. 328 по плана на ІІ-ІV гр. ч. гр. Пловдив, ул. "Предел" № 3, като във връзка с това е наредено в едномесечен срок от връчването й, собствениците за своя сметка да премахнат сградата и стопанската постройка в ПИ 210, УПИ І Хълм на Осв., кв. 328 по плана на ІІ-ІV гр. ч. гр. Пловдив, ул. "Предел" № 3, като изчистят имота от строителни отпадъци.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Д.А.П. ***, Д.Р. *** и Ф.Р. ***, сумата от 680 лв. /шестстотин и осемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
38 Административно дело No 1394/2007, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.02.2008г., в законна сила от 15.04.2008г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА на "Юпитер- метал" ООД - гр. Пловдив срещу Заповед № ОА-2144 от 08.08.2007г. на Кмета на Община Пловдив БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1394 по описа на Административен съд - Пловдив за 2007г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба през ВАС в 7 - дневен срок от днес за явилите се страни и 7 - дневен срок от получаване на съобщението за неявилите се.

 
39 Административно дело No 1415/2007, VI състав Дела от администр. характер - данъчни БОЗОВ 2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 12.02.2008г., в законна сила от 05.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бозов 2001" ЕООД, представлявано от Тошо С. Бозов, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Цар Калоян" № 19, ет.4, ап.7 срещу РА № 16000165/30.05.2007г. на директора на д-я "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Бозов 2001" ЕООД за дан.периоди: 01.10.05г.з31.03.06г. не е признат дан.кредит в р-р на 6035.80лв. и произтичащите от това лихви като е допълнително начислен ДДС в р-р на 300лв. ОСЪЖДА "Бозов 2001" ЕООД да заплати на НАП сумата от 393,43лв. за осъществена юриск. защита. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
40 Административно дело No 1460/2007, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.К.Р.,
А.Б.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.02.2008г., в законна сила от 31.03.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № РД-09-606 от 09.07.2007 г. на кмета на Община Марица, област Пловдив, с която е отменена заповед № РД-09-692 от 28.09.2006 г. на кмета на Община Марица за одобряване на ПУП-ПРЗ на имот № 015002 с площ 3 207 кв.м за "Офис, шоурум и ателие за рекламни материали" в масив 15 по плана за земеразделяне на с.Желязно, община Марица, област Пловдив.
ОСЪЖДА Община Марица, област Пловдив, да заплати на Ж.К.Р., ЕГН **********, и А.Б.Б., ЕГН **********,***, сумата 370 (триста и седемдесет) лева, разноки по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
41 Административно дело No 1461/2007, XIII състав Дела по ЗОС НИКИ-2002 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 19.02.2008г.
НА ОСН.ЧЛ.60 АЛ.4 АПК ВРЪЩА АХД1461/07 ХІІІС. НА АДМ.СЪД ПЛОВДИВ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛ.166,АЛ.2 АПК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ НА АДМ.СЪД ПЛОВДИВ.ДЕЛОТО Е ПРЕОБРАЗУВАНО В АХД158/2008 Х С. НА АДМ.СЪД ПЛОВДИВ,КОЕТО Е НАСРОЧЕНО ЗА 26.02.2008-10:15Ч.
 
42 Административно дело No 1476/2007, XVI състав Дела по ЗСП С.С.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 07.02.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед№ ОЗ-20-649/15.06.2007 г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане" Пловдив, потвърдена със Заповед № РДП СП-2-361/12.07.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - област Пловдив. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на дирекция "Социално подпомагане" Пловдив за отпускане на целева социална помощ за отопление на С.С.Р. *** по молба - декларация вх. № 03-20-649/31.05.2007 г., при спазване задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в мотивите на настоящото решение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
43 Административно дело No 1499/2007, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.02.2008г., в законна сила от 09.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 975/21.08.2007г., издадена от Кмета на Община Карлово по реда и при условията на чл.34 от ЗСПЗЗ, с която е разпоредено да се изземе от И.М. Недкова имот пл.№ 354, с площ от 1.068 дка по плана на новообразуваните имоти на местност "Ени Кория"-землище гр.Карлово, одобрен със Заповед № 83/23.02.2004г. на Областен управител гр.Пловдив. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне.
 
44 Административно дело No 1504/2007, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МЕТАЛПЛАСТ-ДЕВЕДЖИЕВ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.02.2008г.
На основание чл. 159 т. 8 във връзка с чл. 155 ал. 1 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1504/07 г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи в 7-дневен срок с частна жалба пред ВАС за Община Пловдив от днес, а за жалбоподателя от получаване на съобщението.

 
45 Административно дело No 1506/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ОСИГУРИТЕЛНА КАСА СИНАБОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 22.02.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 546/26,06,2007 г. издаден от Стефка Николова Гогова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 796 от 23,08,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, с който не е констатирано неоснователно внесени здравноосигурителни вноски от Осигурителна каса - С. за проверявания период 01,01,2007 г. - 30,06,2007 г., подлежащи на прихващане или възстановяване.

ВРЪЩА административната преписката на ТД на НАП гр. Кърджали, за издаване на законосъобразен акт с произнасяне по Искане за прихващане или възстановяване с вх. № 35-00-3445 от 10,05,2007 г. на Осигурителна каса -С., с адрес за кореспонденция с. Кирково, област Кърджали, с което се иска да бъдат възстановени неоснователно внесени здравноосигурителни вноски в размер на 316,80 лв., при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Осигурителна каса - С., с адрес за кореспонденция с. Кирково, област Кърджали, представлявана от С.И.С., сумата от 50 лв. /петдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
46 Административно дело No 1525/2007, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.З.,
М.А.Т.,
И.В.К.,
Д.В.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 11.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.З., М.А.Т., И.В.К. и Д.В.К. срещу Заповед № 385/12.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, район Южен, с която е отказано попълване на кадастралния план с вярна имотна граница между ПИ пл.№ 879, участващ в УПИ ХVІІ-878,879 и ПИ пл.№ 880, участващ в УПИ ХVІ-880 в кв.75 стар, кв.16 по плана на кв.Въстанически - север, гр.Пловдив, съгласно акт за непълноти /грешки/ от 12.01.2007 г. ОСЪЖДА Г.А.З., М.А.Т., И.В.К. и Д.В.К. да заплатят солидарно на район Южен, Община Пловдив сумата от 80 лв. за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
 
47 Административно дело No 1526/2007, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАН-АГРОТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 01.02.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 2600441/26.06.2007г., издаден от Евгени Димов Генчев - старши инспектор по приходите при териториална дирекция -Хасково на НАП, потвърден с Решение № 772/13.08.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите, в обжалваната част, относно непризнато право на данъчен кредит на "ПАН АГРОТРАНС" ЕООС с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Хасково, площад "Лебеда" №4, ап.9, представлявано от Кирчо Иванов Панов за данъчен период 01.09.- 30.09.2004г. в размер на 46 589,88 лв. по фактура № 402/18.09.2004г., издадена от "Галатрейд" ЕООД и за данъчен период 01.09. - 30. 09.2005г. в размер на 28 081, 50 лв. по фактура № 151/26.09.2005г., издадена от "Мизия комерс" ООД, и определени лихви за просрочие в резултат на коригираните резултати за съответните данъчни периоди в размер на 22 280, 80 лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "ПАН АГРОТРАНС" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Хасково, площад "Лебеда" № 4, ап.9, представлявано от Кирчо Иванов Панов сумата от 700 / седемстотин / лева - заплатената държавна такса, възнаграждение за вещо лице и заплатена част от адвокатското възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
48 Административно дело No 1527/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни А.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Звезда-А.В." с БУЛСТАТ 825034673 с адрес *** от 10.07.2007г. изд. от ТД на НАП-Пловдив, с който са определени задължения за осиг. вноски както следва: за периода 01.01.2001г.-31.12.2001г. ДОО в р-р на 2474.86лв. и лихви-2556.69лв., за периода от 01.01.2001г.-31.12.2005г. ЗО в размер на 1785.82лв. и лихви - 793.51лв., потвърден с Реш.№ 817/24.08.07г. на д-я "ОУИ" П-в при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЕТ "Звезда-А.В." да заплати на НАП-Д-я "ОУИ" сумата от 444.58лв. представл. възнагражд. за осъществена юриск. защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
49 Административно дело No 1536/2007, II състав Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 20.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив срещу отказа на директора на РИОКОЗ Пловдив изх.№ 8205/29.08.2007 г., по чл. 8 ал. 3 от Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, за вписване в регистъра на водоем 160 кв.м с адрес с. Горни Домлян, Община Карлово.
Осъжда "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Пловдив да заплати на РИОКОЗ Пловдив разноски по делото в размер на 80 лв. юрисконсултско възнаграждение.Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му до страните.

 
50 Административно дело No 1538/2007, IX състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИАНА ТЕНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.02.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
Потвърждава Решение № 710/26.07.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив. Осъжда Мариана Лазарова Тенева ЕГН **********, действаща чрез ЕТ "Мариана Тенева" да заплати на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив осемдесет лв.разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението.
 
51 Административно дело No 1542/2007, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Я.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 06.02.2008г., в законна сила от 19.02.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Я.П. срещу Заповед № ЗД-00-802/13.08.2007 на Областен управител на област Пловдив,с която е одобрен ПУП по чл.110 ал.1 т.5 от ЗУТ-парцеларен план за линеен обект:ВЛ-400кV"Карлово-Пловдив",в участъка от стълб № 1 да стълб № 189 при подстанция"Пловидв-юг" с трасе,преминаващо през териториите на общините Хисаря,Калояново,Раковски,Марица,Садово и Родопи.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1542/2007 VІ състав,по описа на Административен съд-Пловдив.ЗАЛИЧАВА датата на насроченото с.з.-20.02.2008-13,00ч.Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 
52 Административно дело No 1568/2007, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 20.02.2008г., в законна сила от 24.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Д. ***, против мълчаливия отказ на кмета на район "Централен" при Община Пловдив за издаване на заповед за премахване на незаконна постройка.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1568 по описа на Административен съд Пловдив за 2007 година. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дн. срок от съобщаването
 
53 Административно дело No 1572/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Т.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 22.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Т.Б. *** против Заповед № РД - 09 - 118 от 06.07.2007 год. на Кмета на Район "Западен" при Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
54 Административно дело No 1574/2007, XII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Б.Б. ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 29.02.2008г.
ОТМЕНЯ отказ на Кмета на Община Кричим по чл.135, ал.3 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план, касаещ парцел VІІ - 2003, собственост на М.Б.Б.,*** и парцел VІІІ - 668, собственост на В.Б.И. и Г.А.И., обективиран в писмо изх.№ 3593/12.09.2007г. на кмета на Община Кричим, като незаконосъобразен .
ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Кричим за ново произнасяне по молба с вх.№ 3593/10.09.2007г., и допълнението към нея с вх.№ 3593/13.09.2007г., при стриктно съблюдаване на законоустановената процедура по чл.135 от ЗУТ и изводите в настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 14 дневен срок от получаване на преписката за произнасяне на административния орган. Решението е окончателно.

 
55 Административно дело No 1605/2007, XV състав Дела по ЗОС ГАБИ И КО ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 13.02.2008г.
ОСТАВЯ жалбата без разглеждане на "Габи и Ко" ЕООД, с БУЛСТАТ BG 115296677 със седалище гр. Пловдив, адрес на управление: ул. "Златю Бояджиев" № 30, представлявано от С.Н.к. против проведен конкурс от Район "северен" - община Пловдив за отдаване под наем ученическите столове на ОУ "Райна Княгиня" и СОУ "Никола Вапцаров" гр. Пловдив като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1605/07 г. по описа на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
56 Административно дело No 1626/2007, IX състав Дела по КСО Р.Х.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 29.02.2008г., в законна сила от 25.03.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА писмо № РДП СП-2-376/13.09.2007г. на Директор на Регионална Дирекция за Социално подпомагане Пловдив. Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от получаване на съобщение от страните пред ВАС.
 
57 Административно дело No 1663/2007, VIII състав Дела по КСО Б.К.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 06.02.2008г.
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО,ПОСТАНОВЕНО В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 16.01.2008Г.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.ПРИСЪЕДИНЯВА АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО 1663/2007 НА VІІІС. КЪМ АДМ.Д.1662/2007VС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
58 Административно дело No 1687/2007, XVII състав Дела по ЗМВР Х.К.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 25.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.К.Ч. *** против Заповед № 3-1757/17,05,2007 г. на Директора на ОД "Полиция" гр. Пловдив, с която на основание чл. 78, ал. 1 и чл. 75, т. 5 от ЗБДС му е забранено напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващите ги документи.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
59 Административно дело No 1689/2007, VII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.02.2008г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ №1600968/03.08.2007 г., издаден от Цветана Карамфилова - инспектор по приходите ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение №875/20.09.2007 г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която са определени на А.Г.П. *** а за внасяне: вноски ДОО за 2000г. в размер на общо 847,57 лева и лихви в размер на 1 076,63 лева, както и начислени лихви върху невнесени вноски за ДОО за 2001 г. за периода 11.02.2001 г. - 31.12.2001 г., вноски за ЗО за 2000 г. в размер на 158,92 лева и лихви в размер на 143,63 лева, както и начислени лихви за невнесени ЗО за 2001 г. за периода 1.02.2001 г. - 31.12.2001 г., като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част по отношение вихвите върху невнесените вноски ДОО и ЗО за 2001 г.за останалия период и до пълните посочени размери от 68,44 лева, съответно 14,17 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на А.Г.П. ***, сумата от 210/двеста и десет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
60 Административно наказателно дело (К) No 1698/2007, XIX състав Наказателни касационни производства ЕКСПАНС ООД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 21.02.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123 от 26,07,2007 г. постановено по АХД № 582 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
61 Административно дело No 1732/2007, XV състав Дела по ЗОС МИРО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 11.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "МИРО" ЕООД, представляван от М.С. против Решение № 457, взето с протокол № 18 от 04.10.2007 година на Общински съвет - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1732/2007 година по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се.

 
62 Административно дело No 1735/2007, II състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.С. ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 21.02.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № ОА-2908/11.10.2007 г. на кмета на Община Пловдив, издадена на С.А.С. ***, в частта с която е определено задължение за такса битови отпадъци главница 9, 68 лв. за 2001 г. и главница 42, 98 лв. за 2002 г., със съответните начислени лихви върху тези сума за периода 1.07.2001 г. -1.10.2007 г., като погасени по давност.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.С. *** срещу заповед № ОА-2908/11.10.2007 г. на кмета на Община Пловдив в останалата част.
Осъжда С.А.С. *** да заплати на Община Пловдив, Дирекция "Местни данъци и ТБО" разноски по делото в размер на 10 лв. юрисконсултско възнаграждение по съразмерност.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.


 
63 Административно дело No 1752/2007, VI състав Други административни дела Р.В.В. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.02.2008г., в законна сила от 13.03.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.В.,*** срещу Решение № ПВ-150-ПР/24.08.2007г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, с което е разпоредено да се извърши оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение "Изграждане на рибарник за шаранови риби с оползотворяване на излишните земни маси в имот № 016014 в землището на с.Стряма, Община Раковски. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
64 Административно наказателно дело (К) No 1756/2007, XX състав Наказателни касационни производства ПИМ-ИВАН ИВАНОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 21.02.2008г.
Отменя решение № 143 от 13.09.2007 г., постановено по НАХД № 1022/07 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІХ наказателен състав и връща делото за ново разглеждане на друг състав на същия съд. Решението е окончателно.
 
65 Административно дело No 1762/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Н.Б. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 11.02.2008г., в законна сила от 27.02.2008г.
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.158, АЛ.3 ОТ АПК СЪДЪТ РАЗПОРЕДИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА И ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
66 Административно дело No 1770/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЛИМОРИ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 29.02.2008г., в законна сила от 13.05.2008г.
Оставя жалбата без разглеждане. Прекратява производството . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от получаване на съобщението.
 
67 Административно дело No 1776/2007, XVII състав Дела по ЗСП К.Б.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 07.02.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.Б.Р. *** срещу Заповед № РДС-СП-2-590/15.10.2007 на Директора на РДСП,обл.Пловдив,с която е потвърдена Заповед № С-06-4060/10.09.2007 на Директора на Дирекция Социално подпомагане-Пловдив и жалбата на К.Б.Р. *** срещу Заповед № РДП СП-2-629/09.11.2007 с правно основание чл.62 ал.2 АПК на Директора на РД за Социално Подпомагане,обл.Пловдив.Прекратява производствата по адм.дела № 1776/2007 и № 1968/2007 и двете по описа на Пловдивския административен съд.Определението подлежи на обжалване с ЧЖ пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването до страните.
 
68 Административно дело No 1783/2007, XIII състав Дела по ЗДС М.С.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 06.02.2008г.
ОТМЕНЯВА Заповед № ЗД-00-09/11.10.2007 г. издадена от Областния управител на област с административен център Пловдив, с което е иззет от жалбоподателя недвижим имот - частна държавна собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.Цар Борис ІІІ Обединител, 129,вх.Б, ап.16, находящ се на първи етаж, със застроена площ 80,61кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалетна, една тераса и две антрета и изба № 28 с полезна площ от 5,25 кв.м. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
69 Административно дело No 1789/2007, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ФИНИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 12.02.2008г., в законна сила от 17.03.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА "ФИНИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА В СЕДМОДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.
 
70 Административно дело No 1833/2007, I състав Други административни дела КОАЛИЦИЯ КОАЛИЦИЯ ЗА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 26.02.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на ОИК гр. Пловдив № 245 от 30.10.2007год. за определяне на изборните резултати от произведените на 28.10.2007год. избори за общински съветници в Община Пловдив по оспорването на Коалиция "Коалиция за Пловдив" - регистрирана за участие местните избори произведени на 28.10.2007год. с Решение № 51 от 17.09.2007год. на ОИК - Пловдив.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на ОИК гр. Пловдив № 252 от 30.10.2007год. за определяне на изборните резултати от произведените на 28.10.2007год. избори за кмет на Община Пловдив по оспорването на Коалиция "Коалиция за Пловдив" - регистрирана за участие местните избори произведени на 28.10.2007год. с Решение № 51 от 17.09.2007год. на ОИК - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
71 Административно дело No 1860/2007, IX състав Дела от администр. характер - данъчни МЕДИЯ-БОРСА-ИМОТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА "МЕДИЯ-БОРСА ИМОТИ" ООД. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО.
 
72 Административно наказателно дело (К) No 1865/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства Д И Д ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА РД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.02.2008г.
Отменя изцяло решение № 152 от 03.10.2007 година, постановено по НАХД № 906 по описаза 2007 година на ПРС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивски районен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлеж на обжалване и протест.
 
73 Административно дело No 1869/2007, VIII състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ Заповед № ЗД-00-1090/09.11.2007г. на Областен управител - Пловдив, с която е сезирал съда за произнасяне по законосъобразността на Решение № 470, взето с протокол № 18/04.10.2007г. на Общински съвет-Пловдив. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
74 Административно наказателно дело (К) No 1897/2007, XXI състав Наказателни касационни производства М.В.Ж. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 05.02.2008г.
Оставя в сила решение от 16.10.2007 г., постановено по НАХД 1392/2007 г. по описа на ПРС, 15 н.с., с което е потвърдено НП 1564/12.07.2007 г. на Зам.кмета на Община Пловдив, упълномощен със заповед № ОА - 2022/14.11.2003 г. на кмета на Община Пловдив за наложено на М.В.Ж. *** на основание чл. 11 ал.1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 156 , взето с протокол № 17/18.05.2000 г. на Общински съвет- Пловдив, наказание глоба в размер на 100 лева. Решението е окончателно и не под лежи на обжалване.
 
75 Административно дело No 1931/2007, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 29.02.2008г., в законна сила от 26.03.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.М., частен съдебен изпълнител, рег.№ 828 от Камарата на частните съдебни изпълнители, БУЛСТАТ 115225438, район на действие Окръжен съд - гр.Пловдив с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 54, партер, ап.4 и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул. "Ален мак" № 26 против отказ за дерегистрация по ЗДДС № 16401070000146/30.07.2007г., издаден от Петя Николова Грудева орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 901/28.09.2007г. на директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.Д.М., частен съдебен изпълнител, рег.№ 828 от Камарата на частните съдебни изпълнители, БУЛСТАТ 115225438, район на действие Окръжен съд - гр.Пловдив с адрес за кореспонденция - гр.Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 54, партер, ап.4 и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул. "Ален мак" № 26 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 80, 00 / осемдесет / лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно наказателно дело (К) No 1934/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства ВЕНИКОС-ВЛАДИМИР КОСТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.02.2008г.
Окончателно. Оставя в сила решението.
 
77 Административно дело No 1942/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Л.К. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 08.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Л.К. *** против Решение № РД-07-1769/25.10.2007 г. на Кмета на Район Централен при Община Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1942/2007 г. по описа на Пловдивския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните.
 
78 Административно наказателно дело (К) No 1946/2007, XIX състав Наказателни касационни производства РАЧЕВ НВЦ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 14.02.2008г.
Изменя отчасти решението.ОТМЕНЯ решение № 193/16.10.2007г. Пловдивски районен съд, IV - ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 665/2007г., в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 16069-0961022/06.06.2006г. на заместник - директорът на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на ЕТ "Рачев НВЦ", със седалище и адрес на управление гр.Хисар, ул."Иван Вазов"№40 е наложено административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА СЕ УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - разносна търговия с микробус с рег.№ РВ 3068 ВВ за срок от един месец на основание чл.137а, ал.1, т.1, б.А от ЗДДС /в сила до 31.12.2006г./, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16069-0961022/06.06.2006г. на заместник - директорът на ТД на НАП гр.Пловдив в тази му част.
ОБЕЗСИЛВА решение № 193/16.10.2007г. Пловдивски районен съд, IV - ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 665/2007г., в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 16069-0961022/06.06.2006г. на заместник - директорът на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на ЕТ "Рачев НВЦ", със седалище и адрес на управление гр.Хисар, ул."Иван Вазов"№40 е наложена принудителна административна мярка - ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ за срок от един месец на основание чл.137б, ал.1 от ЗДДС/в сила до 31.12.2006г./, като е забранен достъпа до него.
ЖАЛБАТА ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на Административен съд - гр.Пловдив за образуване на дело досежно оспорването на наложената с наказателно постановление № 16069-0961022/06.06.2006г. на заместник - директорът на ТД на НАП гр.Пловдив принудителната административна мярка - ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ за срок от един месец на основание чл.137б, ал.1 от ЗДДС /в сила до 31.12.2006г./
ОСТАВЯ В СИЛА решение №193/16.10.2007г. на Пловдивски районен съд, IV-ти н.с, постановено по н.а.х.дело №665/2007г. в останалата част
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
79 Административно наказателно дело (К) No 1947/2007, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Н.Н. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 01.02.2008г.
Окончателно. Оставя в сила решението
 
80 Административно дело No 1961/2007, XII състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-1 ХИСАР ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 11.02.2008г., в законна сила от 04.03.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение от Д-р И.Т.Г.-управител на "Медицински център-1Хисар"ЕООД-гр.Хисар против писмена покана № 160691/19.10.2007г. на директора на РЗОК-Пловдив.ПРЕКРАТЯВА производството по ах.д. № 1961 по описа за 2007г. на Административен съд-град Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
81 Административно наказателно дело (К) No 1979/2007, XXII състав Наказателни касационни производства КРОНО БГ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.02.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 205 от 29.10.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 997 по описа на Пловдивския районен съд, Х н.с., за 2007 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2007-К-0312 от 08.05.2007 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Кроно БГ" ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."6 септември" № 219, е наложена имуществена санкция за нарушение на чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите в размер на 500 лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 1982/2007, XIX състав Наказателни касационни производства Е.Ц.С. РПУ РАКОВСКИ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 21.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадено от адвокат С. И.П., в качеството му на процесуален представител на Е.Ц.С. *** против Решение № 127 от 03,10,2007 г. постановено по НАХД № 923 по описа за 2007 г. на Пловдивския Районен съд, отменящо наказателно постановление№ 26 от 21,04,2007 г. издадено от Началника на РПУ - Раковски, с което на Е.Ц.С., за нарушение на чл. 55 от ЗМВР, е наложена глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 270, ал. 1 от ЗМВР.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1982/2007 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
83 Административно наказателно дело (К) No 1984/2007, XXII състав Наказателни касационни производства ИВИ-91-ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 21.02.2008г.
Отменя решение № 179/25.10.07 г.,постановено по НАХД 976/07 г., ПРС, ХV н.с. като неправилно и вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 01233/2.ІV.07 г. на Председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържища София, с което на ЕТ "Иви-Тодорка Василева", пресдтавляна от управителя Тодорка Василева на основание чл. 65 ал. 2 ЗСБТ е наложена "имуществена санкция " в размер на 3500 лева за нарушение на разпоредбата на чл. 59 ал. 2 ЗСБТ и на осн. чл. 28 б. "а" ДАНН е предупредена, чепри повторно извършване на нарушение по чл. 59, ал. 1 ЗСБТ ще й бъде наложено административно наказание. Решението е окончателно.
 
84 Административно наказателно дело (К) No 1985/2007, XXI състав Наказателни касационни производства ДИЗМА-ИВАНОВ И С-ИЕ СД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 25.02.2008г.
Оставя в сила решение № 172 от 05.10.2007 г., постановено по н.а.х.д. №740 по описа на Пловдивския районен съд за 2007 г., ХVІІІ н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № 2006-К-0125 от 13.02.2007 г., на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, с което на основание чл.53 ЗАНН и чл.199 от ЗЗп е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева на ДС "ДИЗМА- ЕИК по БУЛСТАТ 020989155, представлявано от Димитър Иванов Иванов, за нарушение на чл.13, ал.3 във връзка с ал.2 от Закон за защита на потребителите. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
85 Административно дело No 2001/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.02.2008г.
ОТМЕНЯ РА № 2100217/24.09.2007 г. издаден от ТД на НАП-Смолян, потвърден с Решение № 1006/09.11.2007 г. на Директора на ДОУИ-Пловдив, с който на МИП ООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. Дичо Петров № 18, е начислен допълнително ДДС в размер на 4534,17 лв. и прилежащи лихви в размер на 285,93 лв. ОСЪЖДА НАП да заплати на МИП ООД сумата от 250 лв, представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
86 Административно наказателно дело (К) No 2014/2007, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АТЕС ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 25.02.2008г.
Отменя  решение № 195 от 13.11.2007 г., постановено по НАХД № 1464/2007 год. по описа на Районен съд - Пловдив, Втори наказателен състав. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2007-К-0617 от 03.08.2007 година на Директора в Регионална дирекция за областитет Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Атес" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. "4-ти януари" №25, Булстат № 115844216, за нарушение на чл.72 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв./пет хиляди лева/. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
87 Административно дело (К) No 2016/2007, XXII състав Касационни производства Д.В.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ХИСАР Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 19.02.2008г.
Оставя в сила решение № 177/19.10.07 г., постановено по Х 1918/07 г. по описа на ПРС, с което ХVІІ гр.с. е отхвърлил жалбата на Д.К. против решение № 01148/05.04.07 г. на ОбСЗГ - гр. Хисаря , постановено по преписка за обезщетяване вх. № 01148О/07 г. за наследници на Видол Стоянов К., с което решение е определено обезщетение за признато, но невъзстановено право на собственост върху 2.500 дка на стойност 410 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
88 Административно наказателно дело (К) No 2018/2007, XXI състав Наказателни касационни производства Е.Б.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.02.2008г.
Отменя решение № 164/03.10.2007 г. по НАХД № 105/2007 г. по описа на Районен съд Пловдив ХV н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 12917/2006 г. от 19.12.2006 г. на Началник груп в сектор "ПП и КАТ" на ОДП Пловдив, с което е наложено на Е.Б.Е. ***, административно наказание - глоба на основание чл. 183 ал. 3 т. 6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ в размер на 30 лева, като на основание Наредба № І-139 на МВР са отнети и 6 контролни точки. Връща делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Решението не подлежи на обжалване.
 
89 Административно наказателно дело (К) No 2019/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ СТЕФИ-74 ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.02.2008г.
Обезсилва решението и ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2019/07 г. на Административен съд - Пловдив.ОКОНЧАТЕЛНО.
 
90 Административно наказателно дело (К) No 2020/2007, XXI състав Наказателни касационни производства ИСИ-ПЕТЪР РАДУЛСКИ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 04.02.2008г.
Оставя в сила решение № 196 от 02.11.2007 г. , постановено по НАХД № 1467/2007 г. по описа на Районен съд - Пловдив, 18 н.с., с което решение е потвърдено НП № 2007 - К - 0610 от 18.07.2007 г. , издадено от Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД "Контрол на пазара" в КЗП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
91 Административно наказателно дело (К) No 2021/2007, XIX състав Наказателни касационни производства СОФИЙКА НАЙДЕНОВА -4 ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 21.02.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 175 от 19,11,2007 г. постановено по НАХД № 1038 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
92 Административно наказателно дело (К) No 2022/2007, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МИРО-ВЕЛИН РАИМ ЕТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 01.02.2008г.
Отменя решение № 186 от 08.11.2007 г., постановено по НАХД № 1379/2007 г., по описа на Пловдивски районен съд,ХХVІ наказателен състав. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП 22610-0128843/22.08.2007 г. издадено от Директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Пловдив, с което на ЕТ "Миро - В.Р.", със седалище и адрес на управление - с. Маноле, ул. "23-та" № 11, представлявано от В.А.Р. е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 500 лева, на основание чл. 178 ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г./ във вр. с чл. 3, ал. 2 от ЗАНН за нарушение по чл. 108, ал. 1 и ал. 2, във вр. с чл. 30 ал. 2 от ЗДДС /в сила до 31.12.2006 г./ във вр. с чл. 29 ал. 5 от ЗДДС /в сила до 31.12.2006 г./. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
93 Административно наказателно дело (К) No 2025/2007, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ АД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.02.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 171 от 22.10.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 648 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2007 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРДЖАВА наказателно постановление № наказателно постановление № 16-0000001698 от 12.01.2007 г. на директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Пловдив, с което на "Парк-хотел "Санкт Петербург" АД гр.Пловдив, с ЕИК по БУЛСТАТ 825239447, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 20 000 лева на основание чл.85, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта за нарушение на чл.70, ал.1 във връзка с ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
94 Административно дело No 2030/2007, XI състав Дела по ЗМВР Н.Г.С. ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 20.02.2008г., в законна сила от 07.03.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, предявена от Н.Г.С. с ЕГН- ********** *** поле, Пловдивска област, ул. радецки 9 А против разпореждане от 02.12.2007 г. на І-во РПУ гр. Пловдив .Прекратява производството по адм. дело № 2030/07 г. по описа на Административен съд -Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 дневен срок от съобщението на страните за неговото изготвяне .
 
95 Административно дело No 2041/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОВИДА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 27.02.2008г., в законна сила от 31.03.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството ахд.№2041 по описа за 2007г. на Административен съд - Пловдив поради това, че жалбоподателят не е отстранил в срок нередовността на жалбата - не е внесъл дължимата държавна такса по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
96 Административно дело No 2042/2007, XVI състав Дела по ЗМСМА ВАС 44 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВАС - 44" ООД гр. Пловдив, подадена чрез адв. З.Г., срещу Решение № 493 на Общински съвет гр. Пловдив, взето с протокол № 20/20.11.2007 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 2042/07 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, ХVІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
97 Административно дело No 2047/2007, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕЛИТ ТРАНС 2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 11.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕЛИТ ТРАНС 2003 ЕООД против мълчалив отказ на Директора на РДНСК - Пловдив като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2047/2007 година по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес с частна жалба.

 
98 Административно дело No 2068/2007, XIII състав Дела по ЗОСОИ С.А.Ч.,
Б.С.Ч.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 14.02.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2068/2007г. по описа на Административен съд-Пловдив за 2007г. поради това, че жалбоподателят не е внесъл дължимата държавна такса в 7-мо дневен срок от съобщаването за отстраняване на нередовностите.
 
99 Административно наказателно дело (К) No 2070/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства УРАЛ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 26.02.2008г.
Отменя  решение № 160/9.11.07 г.пж НОХД 1324/07 г. ПРС ХІХ н.с., като вместо това постановява: Отменя НП КТ№74/12.VІІ.07 г. на зам.кмета на Община Пловдив, с което на "У." ООД е наложена имущестдвена санкцият в размер на 1560.00 лева. Решението е окончателно.
 
100 Административно наказателно дело (К) No 2071/2007, XXI състав Наказателни касационни производства И.И.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 25.02.2008г.
Оставя в сила Решение № 184 от 01.11.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 1285 по описа на Районен съд - Пловдив за 2007 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 738 от 09.02.2007 г. на Началник група в Сектор "ПП и КАТ" при ОДПолиция - Пловдив, с което на И.И.В., ЕГН ********** ***, на основание чл.182, ал.1, т.4, предл.1 от ЗДвП е наложено наказание "глоба" в размер на 30 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, както и на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП му е наложено наказание "глоба" в размер на 100 тлева и "лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца" за нарушение на чл.103, предл.1 ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
101 Административно наказателно дело (К) No 2072/2007, XIX състав Наказателни касационни производства Х.П.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Определение от 19.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба предявена от Х.П.Х. ***, срещу Решение № 104/07.05.2007г. на Пловдивски районен съд, постановено по НАХД № 658/2007г. на ІV - ти наказателен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2072 по описа на Пловдивски административен съд за 2007 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
102 Частно административно дело No 2078/2007, VI състав Частни администр. дела ПЕРФЕКТ ИНВЕСТ 06 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 14.02.2008г., в законна сила от 29.02.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ПЕРФЕКТ ИНВЕСТ 06" ЕООД, представлявано от Управителя И.С.П., чрез К.Б.В., с посочен в жалбата адрес за кореспонденция-гр.Нова Загора, ул."Руси Славов" № 24 против Решение № 1026/23.11.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, издадено по реда на чл.147 ал.1 ДОПК.
Прекратява производството по адм.д.№ 2078/2007г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.

 
103 Административно наказателно дело (К) No 2086/2007, XXI състав Наказателни касационни производства Л.А.З. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.02.2008г.
Отменя съдебно решение №103/01.11.2007 г., постановено по НАХД № 260/2007 г., по описа на Районен съд - Асеновград ІІІ н.състав, с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор РИОКОЗ - Пловдив наказателно постановление/НП/ №І - Б - 46/02.04.2007 г., с което е наложена на основание чл.48 ал.1 от Закона за храните/ ЗХр./ на Л.А.З. ***, административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 лева за нарушение на чл.58 т.2 от Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателното постановление/НП/ №І - Б - 46/02.04.2007 г., с което е наложена на основание чл.48 ал.1 от Закона за храните/ЗХр./ на Л.А.З. *** административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 лева за нарушение на чл.58 т.2 от Наредба №5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните. ОСЪЖДА РИОКОЗ - Пловдив с адрес на пр изоваване гр. Пловдив, ул. "Перущица" №1 да заплати на Л.А.З. *** сумата от общо 106/сто и шест/ лева разноски пред настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
104 Административно дело No 2089/2007, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХИСАР СПА РИЗОРТ ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 19.02.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ХИСАР СПА РИЗОРТ" ООД против заповед № ЗД - 00 - 701/25.VІІ.07 г. на Областен управител на област Пловдив.
Прекратява производството по АХД 2089/2007 г. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалата страна и в седмодневен срок от съобщаването за дружеството жалбоподател.

 
105 Административно дело No 2094/2007, XI състав Дела по ЗСП И.Д.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РОДОПИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.02.2008г., в законна сила от 21.03.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.А. с ЕГН ********** *** против Заповед № Б-153/21.11.2007 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Родопи. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
106 Административно наказателно дело (К) No 2107/2007, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Е.Г.Х. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 21.02.2008г.
Отменя  решение № 112/21.11.07 г., постановено по НАХД 453/07 г. АРС, ІІІ н.с., като вместо него постановява: Потвърждава НП № 16-002498/5.VІІ.07 г., издадено от Директора на РД "АА" Пловдив, с което на Е.Х. му е наложена административно наказания "Глоба" в размер на 500 лева за нарушение на чл. 38 от Наредба № 34/99 г. Решението е окончателно.
 
107 Административно наказателно дело (К) No 2118/2007, XIX състав Наказателни касационни производства ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 07.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "ЕЛЕКТРОСТОМАНА"ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Карлово, ул.Тодор и Ана Пулиеви, 23, представлявано от изпълнителния директор Димитър Лазаров срещу Решение № 143/25.10.2007 г., постановено по НАХД № 139/2005 г., по описа на КРС. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2118/2007 г., по описа на Административен съд гр.Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неготово изготвяне.
 
108 Административно наказателно дело (К) No 2124/2007, XXIII състав Наказателни касационни производства НИКИ-НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.02.2008г.
Отменя решение № 173 от 10.10.2007 г. по НАХ дело № 989 по описа на РС - Пловдив за 2007 г., VІІІ-ми наказателен състав, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 2007-К-0202 от 05.03.2007 г., издадено от Регионален директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "НИКИ-Николай Станчев" е наложена имуществена санкция в размер от 500 лева, заради извършено административно нарушение по чл. 64 от Закона за защита на потребителите, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2007-К-0202 от 05.03.2007 г., издадено от Регионален директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "НИКИ-Николай Станчев" е наложена имуществена санкция в размер от 500 лева, заради извършено административно нарушение по чл. 64 от Закона за защита на потребителите. Оставя в сила решение № 173 от 10.10.2007 г. по НАХ дело № 989 по описа на РС - Пловдив за 2007 г., VІІІ-ми наказателен състав, в останалата му част. Решението е окончателно.
 
109 Административно наказателно дело (К) No 2125/2007, XX състав Наказателни касационни производства КРЪСТЮ СТЕФАНОВ-70 ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 29.02.2008г.

ОТМЕНЯ решението по нахд № 1306/2007 г. на Пловдивския районен съд, ХV н.с., в обжалваната част и вместо него по ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление № І-Б-138 от 06.08.2007 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, издадено на ЕТ "Кръстю Стефанов-70"- Кръстю Спасов Стефанов, със седалище и адрес на управление с. Белащица, Община "Родопи", ул. "Латинка" № 10, представляван от Васил Кръстев Стефанов, за наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., за нарушение на чл.12 ал. 1 от Закона за храните, по т. 1 от наказателното постановление.
Решението не подлежи на обжалване.

 
110 Административно дело No 2128/2007, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПЪЛДИНСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 28.02.2008г.
Ето защо и на осн. чл.156, ал.1 ДОПК във връзка с чл. 159, т. 5 АПК.
О П Р Е Д Е Л И:
Оставя без разглеждане жалбата на "Пълднистрой инвест" ЕООД против решение № 982/1.11.07 г. на Директора на Дирекция ОУИ Пловдив.
Прекратява производството по АХД 2128 по описа на Административен съд - Пловдив за 2007.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес.

 
111 Административно дело No 2137/2007, VII състав Дела от администр. характер - данъчни БОНИК 2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 28.02.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Боник 2006" ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив ул. Преслав 2 срещу ДРА № 1601827/15.09.07г на ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 962/23.10.2007 г на Директор Дирекция " ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП , като нередовна. Прекратява производството по адм. дело № 2137/2007 г. по описа на Административен съд - Пловдив ІІІ отд. , VІІ състав . Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в7- дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
112 Административно дело No 4/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.В.Н. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 13.02.2008г.
на осн. чл.158 ал.3 от АПК оставя без разглеждане жалбата на П.В.Н.-*** с/у мълчаливия отказ на началника на РДНСК по заявление вх.№Х-1638/03.10.2007г. да отмени разрешение за строеж за "хотел със спа център" в съседния УПИ-ХІХ-946,кв.90б по плана на гр.Хисар,поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в дадения срок. Прекратява производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
113 Административно наказателно дело (К) No 20/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ М.Г.К. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.02.2008г.
Оставя в сила решение № 42/28.11.07 г. по нахд 1535 по описа на ПРС, ІІІ н.с., с което е отменено наказателно постановление № 16-002868, от 3.Х.07 г., издадено от Директора на РД "АА", с което на М.К. е наложена глоба в общразмер от 400 лева. Решението е окончателно.
 
114 Административно наказателно дело (К) No 24/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БРЕЗОВО АД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.02.2008г.
Отменя решение без номер от 23.11.2007 г. по НАХД № 1153/2007 г. по описа на Районен съд - Пловдив ІХ н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 115/10.07.2007 г. Директор на РИОСВ - Пловдив, с което е наложено на Р.Н.М. в качеството му на изпълнителен директор на "Брезово" АД с адрес на управление гр. Брезово, ул. "Марин Домузчийски" № 2 административно наказание - глоба в размер на 500 лева на основание чл. 41 ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ за извършено нарушение от него на чл. 25 ал. 4 от същия нормативен акт.ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. Решението не подлежи на обжалване.
 
115 Административно наказателно дело (К) No 25/2008, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ К.Р.А. Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 25.02.2008г.
Оставя в сила решението по нахд № 736/2007 г. на Пловдивския районен съд, ХХІІ наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № НП-8 от 30.03.2007 г. на директора на Областна дирекция "Полиция" Пловдив, за наложено на К.Р.А. ***, за извършено административно нарушение по чл. 43а ал. 3 от Закона за закрила на детето, на основание чл. 45 ал.1 от Закона за закрила на детето е административно наказание "глоба" в размер на 1500 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 27/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Д.М.Б. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 25.02.2008г.
Оставя в сила решение № 232 от 05.12.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 719 по описа на Пловдивския районен съд за 2007 година, ХІ н.с., с което е отменено наказателно постановление № 16-00-2100 от 26.03.2007 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив, с което на Д.М.Б., ЕГН ********** ***, на основание чл.95, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 500/петстотин/ лева, за нарушение на чл.2 от Наредба №35 от 03.11.1999 г. на МТ. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
117 Административно дело No 28/2008, VIII състав Дела по ЗМВР П.Б.Г. НАЧАЛНИК РПУ РАКОВСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.02.2008г.
Отхвърля жалбата на П.Б.Г. ***, против Заповед № 717 от 11.12.2007 г. на Началника на РПУ-Раковски, с която е постановен отказ за продължаване на срока за разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
118 Административно дело No 46/2008, X състав Дела по ЗМСМА Д.Д.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 13.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.К. ***,действаща ч/з пълномощника си адв.Лазар Милев,п/в решение№5 на Общински съвет Пловдив,взето с протокол №1 от 18.01.2007г.,в частта му по точка ІІІ,"В",с което е определена такса битови отпадъци /ТБО/ за нежилищни имоти в регулационни граници,използвани за стопански цели.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
119 Административно дело No 63/2008, II състав Дела по ЗМВР Ц.Б.Н. НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 20.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц. Б.Н. *** срещу заповед № ЯЗ/02-517 от 17.12.2007 г. на началника на Второ РПУ Пловдив, с която на основание чл. 16 ал. 1 т. 4 предл. 1 от ЗКВВООБ е отказано да се издаде разрешение и да се поднови разрешението за носене и употреба на огнестрелно оръжие № РВ 0244948, валидно до 16.11.2007 г. и е разпоредено да се изземе притежаваното огнестрелно оръжие и боеприпасите към него.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните за изготвянето му пред ВАС на РБ.


 
120 Административно дело No 79/2008, XI състав Дела по ЗМВР Д.С.М. РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 20.02.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 79/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд, 11 състав.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Началника на сектор "Пътна полиция" - Карлово, за произнасяне по жалбата на Д.С.М. с ЕГН **********,*** против Протокол за ПТП № 1091720 от 28.12.2007 г., съставен от Ботьо Христов Ботев, на длъжност мл. автоконтрольор при Сектор "Пътна Полиция" - гр. Карлово.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението до страните, които не се явяват.

 
121 Административно дело No 81/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.М. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 25.02.2008г.
Отменя заповед № РД-09-772 от 27.12.07 г. на Кмета на Община Пловдив - район "Източен", с която е разпоредено М.А.М. да премахне масивна постройка върху терен, общинска собственост, попадащ в УПИ ІІ-за озеленяване, квартал 26-нов по плана на кв. "Дружба", гр.Пловдив. Решението е обжалваемо пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.
 
122 Административно дело (К) No 83/2008, XXIII състав Касационни производства М.Д.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ХИСАР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.02.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 144/26.11.07 г., постановено по НАХД 2833/07 г., ПРС. Решението е окончателно.
 
123 Административно наказателно дело (К) No 87/2008, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПУЛПУДЕВА АД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.02.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 183 от 2007 г., постановено по н.а.х.д. № 588 по описа на Пловдивския районен съд, ХІV н.с., за 2007 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРДЖАВА наказателно постановление № 534 от 02.03.2007 г. на началник Митница Пловдив, с което на "Пулпудева" АД Пловдив, с ЕИК по БУЛСТАТ 115010243, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 182 136,60 лева на основание чл.234а, ал.1 ЗМ и е постановено отнемане на предмета на митническото нарушение, но поради липсата им е постановено да се заплати тяхната равностойност в размер на 182 136,60 лева на основание чл.234а, ал.3 във връзка с чл.233, ал.4 ЗМ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 91/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства АРП ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.02.2008г.
Оставя в сила решение № 174/13.12.07 г. по нахд 960 по описа на ПРС,ХVІІ н.с., с което е изменено наказателно постановление № 77 от 11.V.07 г., издадено от Директора на РИОСВ Пловдив, намалявайки наложената на "АРП" ООД имуществена санкция от 4500 лева на 3500 лева. Решението е окончателно.
 
125 Административно дело No 99/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.И.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.02.2008г., в законна сила от 19.02.2008г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА на С.И.С. против РА № 24-00-750/ 18.10.2007 г. на ТД на НАП - Ст. Загора, потвърден с Решение № 1981/ 13.12.2007 г. на Директора на Дирекция"ОУИ" - Пловдив, БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД № 99 по описа на Административен съд - гр. Пловдив за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7- дневен срок от днес за явилите се страни и 7 - дневен срок от получаване на съобщението за неявилите се страни.
 
126 Административно наказателно дело (К) No 106/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.Г.Т. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.02.2008г.
Отменя  решение № 173/18.11.07 г., постановено по НАХД 236/07 г. на Карловски районен съд,вместо него постановява: Потвърждава НП № 16-002636/6.VІІІ.07 г. на Директора на РА "АА" Пловдив. Решението е окончателно.
 
127 Административно дело No 131/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Ю.М. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Разпореждане от 06.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ю. ***. РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
128 Административно дело No 139/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Р. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 13.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тасим И.Р. *** срещу заповед № РД-09-793/ 27.12.2007 г. на кмета на Район "Източен"- Община Пловдив, с която на основание чл. 57а ал.3 от ЗУТ е наредено да се премахне преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС от метална конструкция с размери 6,00 х 3.00м, разположено върху терен частна общинска собственост на ул. "Варвара", УПИ І- комплексно застрояване, кв. 27 -нов по плана на кв. "Дружба", поставен без законово основание.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.
Оставя без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД-09-793/ 27.12.2007 г. на кмета на Район "Източен"- Община Пловдив.
В тази част решението е с характер на определение и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 165/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства Е.Т.Н. РПУ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.02.2008г.
Оставя в сила решение № 54/22.11.07 г. на РС Асеновград, постановено по НАХД 607/07 г., с което е потвърдено НП 814/28.08.07 г. , издадено от началника на РПУ Асеновград, с коетона Е.Н. саналожени административни наказиния - глоба в размер на 100 лева и лишаване от правоуправление засрок от 3 месеца на осн. чл. 175, ал.1, т.2 за нарушение на чл. 91 ал. 3 ЗДП. Решението е окончателно.
 
130 Частно административно дело No 174/2008, XVII състав Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.И.Д. Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 06.02.2008г.
Продължава срока на предварителни обезпечителни мерки,наложени с Постановление № РД-10-588/24.09.2007 г.на старши публичен изпълнител при ТД гр.Пловдив на НАП,изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижим имот ,а именно 15 000/47 086,50 идеални части от апартамент № 26 находящ се в гр. Пловдив ул.Иван Радославов№13 подробно опидан в Постановление № РД-10-588/24.09.2007 г.за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК,до размера на очакваното публично вземане-15 000лв.Срокът на предварителните обезпечителни мерки се продължава до приключване на ревизията,възложена със Заповед №2117/15.08.2007 на Началник Сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-гр.Пловдив,с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл.119,ал.3 от ДОПК.Определението окончотелно.
 
131 Административно дело No 177/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни ФИНТЕКС 95 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 18.02.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПР-ВОТО НОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА. ОБЖАЛВАЕМО.
 
132 Административно дело No 198/2008, XIII състав Други административни дела Д-Р МИЛКО ШОПОВ-АИПСУП ЕТ РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 14.02.2008г., в законна сила от 25.02.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№198/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив за 2008т. поради това, че жалбоподателят не е внесъл дължимата такса в 7-мо дневен срок от съобщението за отстраняване на нередовностите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
133 Административно дело No 202/2008, X състав Други административни дела ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 20.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД ГР.ПЛОВДИВ, САДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ. "ВАСИЛ АПРИЛОВ" №15а, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО АДВОКАТ Р.Е.В., ПРОТИВ ПОКАНА № 161343 ОТ 09.01.2008ГОД. ИЗДАДЕНА ОТ ДИРЕКТОРА НА РЗОК-ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВЯ ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 202 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ ЗА 2008ГОД. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
134 Частно административно дело No 216/2008, XV състав Частни администр. дела Ц.П.Б. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 12.02.2008г.
ОТМЕНЯ Постановление на държавен съдебен изпълнител по и.д. № 7242/07г. по описа на СИС при Пловдивски районен съд от 01.10.2007г., с което е отказано пристъпване към принудително изпълнение по реда на АПК по молбата на Б. и представеното от нея решение на Пловдивски окръжен съд, административно отделение, ІV-ти състав по АХД №1332/06г. и е прекратено производството по и.д. № 7242/07г. по описа на СИС при ПРС, VІІ-ми район. Задължава органът по изпълнението да предприеме действия по реда на чл.290 от АПК. Решнието не подлежи на обжалване.
 
135 Административно наказателно дело (К) No 240/2008, XX състав Наказателни касационни производства Й.Ж.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 25.02.2008г.
Оставя в сила решението по нахд № 880/2007 г. на Пловдивския районен съд, VІ н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-002130/28.03.2007 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр. Пловдив за наложено на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози административно наказание глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл.31 ал.1 т. 1 и т.2 от Наредба № 34/99 г. на МТС, наложено на основание чл.177 ал. 1 т. 2 от Закона за движение по пътищата административно наказание глоба в размер на 100 лв. за нарушение по чл. 150А ал. 1 от Закона за движение по пътищата и наложено на основание чл. 185 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 20 лв. за нарушение по чл. 139 ал. 3 от ЗДвП.
Решението не подлежи на обжалване.

 
136 Административно дело No 262/2008, II състав Други административни дела С.Н.Н. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 07.02.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ ЖАЛБАТА НА С.Н.Н. *** С/У НАК.ПОСТАНОВЛЕНИЕ№96/03.01.2008Г. НА ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,С КОЕТО МУ Е НАЛОЖЕНА ГЛОБА В РАЗМЕР НА200ЛВ. ЗА НАРУШЕНИЕ НА ЧЛ.15А АЛ.1 ОТ НАРЕДБА№1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ.ОПЕРДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
137 Частно административно дело No 271/2008, XVI състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-СТАРА ЗАГОРА   Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 07.02.2008г.
ДОПУСКА РАЗКРИВАНЕТО на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 ал. 1 от ДОПК. І. Определя лицето, по отношение на които да се разкрият сведенията: "Батман" ООД със седалище в гр. Пловдив, Булстат: 115123064. ІІ. Определя обхвата на конкретните индивидуализирани данни за задълженото лице: - официално заверено копие от подадената месечна СД по ЗДДС за данъчен период м.юли. 2002 г., ведно с извлечения от дневниците за покупки и дневниците за продажби за периода; - данни за лицето, което е представлявало "Батман" ООД, Булстат: 115123064 пред данъчната администрация през посочения период; - информация дали "Батман" ООД е регистрирано по ЗДДС и от коя дата. В случай на последваща дерегистрация - от коя дата е дерегистрацията и поради какви причини е направена; - официално заверени копия от всички документи, касаещи първоначалната данъчна регистрация на дружеството, ведно с последващите промени - до настоящия момент. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за разкриване на сведенията, считано от 07.02.2008 г. Препис от определението да се изпрати на ОСлС - Стара Загора.
 
138 Частно административно дело No 275/2008, VI състав Частни администр. дела Й.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 08.02.2008г., в законна сила от 11.03.2008г.
Отхвърля искането на д-р Й.П.М.,*** за прекратяване на действия, извършвани от длъжностни лица на Община Пловдив, неосновани на административен акт или на закона, изразяващи се в извършване на обявителна процедура по реда на чл.128 ал.3 ЗУТ на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ XII-обществено предназначение от кв.141 по плана на "Северно от панаирни палати"-гр.Пловдив.
Разпореждането може да се обжалва в 3-дневен срок от издаването му пред ВАС от заявителя и от всеки, който има правен интерес.

 
139 Частно административно дело No 276/2008, XVII състав Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТУРКОМЕРС ООД Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 19.02.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК № РД-10-626 от 18.10.2007 год. на старши публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, до размера на очакваното публично вземане общо в размер на 30 334,27 лв., в това число главница - 24 434,27 лв. и лихви - 5 5900 лв.Срокът на предварителните обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизията, възложена със Заповед № 2611 от 15.10.2007 год. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - гр. Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
140 Административно дело No 293/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.А.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 29.02.2008г., в законна сила от 19.03.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, депозирана от Г.А.Г. с посочен в жалбата адрес ***, срещу ревизионен акт /РА/ №24-00-653-1/05.10.2007г., издаден от ТД гр.Стара Загора на Национална агенция за приходите, потвърден с решение № 1113/27.12.2007г. на директор на Дирекция "ОУИ" -гр.Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 293 по описа на Пловдивския административен съд за 2008г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението до страните.
 
141 Административно дело No 312/2008, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.В.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 28.02.2008г., в законна сила от 12.03.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.В.Б. против заповед № 08/23.І.08 г. на Кмета на Община Пловдив.
Прекратява производството по адм. дело 312 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 г.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-днеивен срок от съобщаването.

 
142 Частно административно дело No 335/2008, V състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН   Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 15.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО ПРЕДЯВЕНО ОТ С.КОЛЕВА - ДОЗНАТЕЛ В ОДП - ПЛЕВЕН ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, ТВЪРДЯНИ КАТО ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОВЕЖДАНО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ДОЗНАНИЕ № 126/07 Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
143 Частно административно дело No 349/2008, XIV състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЗОИ-90-ГАВРАИЛ БЕЛКОВ ЕТ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 21.02.2008г., в законна сила от 21.02.2008г.
УВАЖАВА искане № РД-10-643 от 12.02.2008 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване до 15.04.2008 г. срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление № РД-10-643 от 26.10.2007 г. по отношение на Гавраил Михайлов Белков, в качеството си на ЕТ"ЗОИ - 90- Гавраил Белков", с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Пловдив, ул."Бугариево" № 43, ет.2, ап.5, изразяващи се в налагане на запор по всички банкови сметки, депозити, както и на вложени вещи в трезора, включително и съдържанието на касетите и суми, предоставени за доверително управление до размера на посоченото публично вземане - данъчно задължение от 30 000 лв., находящи се в: ТБ"Сибанк" АД София, ТБ"Централна кооперативна банка" АД София, ТБ"Прокредит Банк" АД София и ТБ"Българска пощенска банка" АД София.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
144 Административно дело No 363/2008, XI състав Дела по КТ С.Н.П. ДИРЕКТОР НА ОБЩ.ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩ.ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 20.02.2008г.
Прекратява производството по адм. дело № 363/2008г. по описа на Административен съд- Пловдив.Изпраща делото на надлежния съд- Районен съд - гр. Пловдив. Определението е окончателно.
 
145 Частно административно дело No 369/2008, XV състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Й.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 20.02.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.Г. *** срещу разпорежданетона Директора на ОД"Полиция" Пловдив, с което е допуснато предварително изпълнение на издадената от него заповед № З-653/08.02.2008г. за налагане на принудителна административна мярка по чл.76, т.2 от Закона за българските документи за самоличност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.
 
146 Частно административно дело No 370/2008, XVI състав Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПАРАЛАКСИ ЕООД Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 21.02.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложение с Постановление изх. № РД-10-636/23.10.2007г., изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми на задълженото лице по банкови сметки до размера на очакваното публично вземане в очакван размер 150 000,00 лева, по депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в "РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, "АСЕТ БАНК" АД, "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване
 
147 Частно административно дело No 383/2008, XI състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-ПЕТО РПУ   Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.02.2008г.
Допуска разкриване на сведения, съставляващи данъчна информация от Национална агенция за приходите- Териториална дирекция гр. Асеновград , за нуждите на разследването по досъдебно производство № 504/2008г. по описа на 05РПУ-СДП,пр.пр.№ 12502/2007г. по отношение на : " Елис М2" ООД, Булстат 115044975 Ю, НДР 1164426110, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград ,кв. Запад , бл. 108, управлявано и представлявано от Сотир Живков Янков, ЕГН- ********** с обхват обстоятелствата : представяне от ТД на НАП - Асеновград на подадените справки декларации по ЗДДС за периода от 01.01.2003 г до 31.03.2003г., ведно с приложените към тях днвеници за покупко-продажби и протоколите за предаване на магнитни носители за горепосочинея период, срок за разкриване на сведенията - два месеца , считано от 21.02.2008г. Определението е окончателно.
 
148 Частно административно дело No 389/2008, XIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ПЛОВДИВ   Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 22.02.2008г., в законна сила от 22.02.2008г.
ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите - Териториална дирекция гр.Пловдив, за нуждите на следствено дело № 1141/2005г. по описа на ОСС-Пловдив, образувано срещу Иван Вълков Йотовски, ЕГН **********, в качеството на едноличен търговец с фирма ЕТ "Ивев-Иван Йотовски", гр.Пловдив, по отношение на ЕТ "Ивев-Иван Йотовски", гр.Пловдив, с обхват обстоятелствата: предоставяне от ТД на НАП-Пловдив на всички приложения към Данъчно облагателни актове по данък върху добавена стойност № 567/30.09.1999г., № 568/30.09.1999г., № 569/30.09.1999г., включително дневниците на покупка, дневниците за продажба, а така също и документите за извършените насрещни проверки, срок за разкриване на сведенията - два месеца, считано от 22.02.2008г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
149 Частно административно дело No 410/2008, I състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ВАРНА   Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.02.2008г., в законна сила от 25.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Никола Петров - следовател при Окръжна следствена служба гр.Варна за разкриване на сведения, съставляващи данъчна информация, за нуждите на досъдебно производство, следствено дело №3051 от 2004г. по описа на Окръжна следствена служба гр.Варна по отношение на "Хим метал ресурс" ЕООД с ЕИК БУЛСТАТ 115008559, без посочени със седалище и адрес на управление, с обхват на индивидуализиращите данни: за месеците ноември и декември 2000г. и м.януари и февруари 2001г., до което са необходими оригиналите на следните документи: справки-декларации, дневниците за покупки и продажби по ЗДДС за посочените периоди, пълномощни, ако същите са подавани от пълномощник, както и протоколи за представяне на магнитен носител на тези декларации за посочените периоди.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
150 Частно административно дело No 411/2008, XIV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-РАЗГРАД   Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.02.2008г., в законна сила от 25.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ искането на Асен Иванов Асенов - следовател при Окръжна следствена служба гр.Разград за разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация за нуждите на досъдебно произвдство №6/2007г. по описа на Окръжна следствена служба гр.Шумен по отношение на П.В.П., ЕГН ********** *** с обхват на индивидуализиращите данни: Какво имущество /МПС и недвижимо/ в качеството си на физическо лице е декларирал; ако е декларирано такова, а в последствие продадено, то кога е станало това;налично ли е било такова преди инкриминирания период 01.01.2004г.-31.12.2007г.; какво е наличното имущество /МПС и недвижимо/ на лицето към момента на справката. Също така да се приложат ксерокопия от доказателствата относно посочените обстоятелства.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
151 Частно административно дело No 419/2008, XV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-РАЗГРАД   Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 26.02.2008г.
Допуска разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72, ал.1 от ДОПК.
Определя данъчния субект , по отношение на който да се разкрият сведенията, а именно: Панчо Вълчев Панев с ЕГН **********,*** .
Определя обхвата на конкретните индивидуализирани данни за този данъчен субект, а именно, относими към следните въпроси: Какво имущество /МПС и недвижимо/ в инкриминирания период 01.01.2004г.- 31.12.2007г. е декларирал Панчо Вълчев Панев с ЕГН **********,***? Ако е декларирано такова, а в последствие продадено и отписано като негова собственост, то кога е станало това? Има ли данни за налично имущество по време преди инкриминирания период - 01.01.2004г.? Декларации подавани в данъчната служба в перида 01.01.2004г. - 31.12.2007г.
Какво е наличното имущество /МПС и недвижимо/ на Панчо Вълчев Панчев към момента на изготвяне на справката?
Определя двумесечен срок за разкриване на сведенията, считано от 26.02.2008г.
Определението не подлежи на обжалване.

 
152 Частно административно дело No 420/2008, XV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК РДВР-РПУ РАКОВСКИ ЗПК СЪРНЕНА ГОРА С.ЗЕЛЕНИКОВО Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 26.02.2008г.
Допуска разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72, ал.1 от ДОПК.
Определя данъчния субект , по отношение на който да се разкрият сведенията, а именно: Земеделска производствена кооперация " Сърнена гора", НРД 1168231152, с ЕФН 1593022402, БУЛСТАТ 825014880.
Определя обхвата на конкретните индивидуализирани данни за този данъчен субект, а именно: годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и подаваните с нея годишен финансов отчет, включително приложенията към него за периода от 2005г до 2008г., СД за ДДС за 2005г. - 1008г., декларация по чл.17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти., декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил, декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили, декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти, декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества, актове от данъчни проверки за периода 2005г.- 2008г., банките и конкретните номера на банковите сметки,както и движението по тях на Земеделска производствена кооперация " Сърнена гора".
Определя двумесечен срок за разкриване на сведенията, считано от 26.02.2008г.
Определението не подлежи на обжалване.

 
153 Частно административно дело No 429/2008, XI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Н.Н.П. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 27.02.2008г.
СПИРА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-09-221/14.02.2008Г. НА КМЕТА НА РАЙОН ИЗТОЧЕН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
154 Административно дело No 432/2008, XIII състав Искове за обезщетение Х.Т.А. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 28.02.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от Х.Т.А., ЕГН ********** ***, ОЗ, ІІ-ри отряд , 90 килия срещу Министерство на правосъдието като принципал на Окръжна прокуратура - гр.Велико Търново, с която се иска да се осъди ответника да му заплати сумата от 100 000 лева , явяващи се претенция за нанесени имуществени вреди с правно основание чл.2 , ул.1,т.1 от ЗОДОВ.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №432/2008г. по описа на Административен съд Пловдив за 2008г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивски окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване.