АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2008г. до 31.05.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 117/2007, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.И.,
Н.С.С.,
С.П.Й.,
В.В.К.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 12.05.2008г.
Отхвърля жалбата на К.А.И. ***, Н.С.С. ***, В.В.К. ***, С. Пейков Й. ***, против Заповед ДК-10-04 от 06.02.2007 г. на Началника на РДНСК - Пловдив, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 123/04.05.2004 г. на Главния архитект на Община Пловдив. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
 
2 Административно дело No 258/2007, XV състав Установителни искове К.Ч.Ч. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ иска на К.Ч.Ч. *** в размер на 30000 лева - за стойността на съборена едноетажна жилищна сграда, намирала се в гр. Хисаря, бул. "Иван Вазов" № 26 /в двора/ и 5500 лева за инвентар, като неоснователен. ОСЪЖДА К.Ч.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати по сметката на Адиминстративен съд - Пловдив 10 лева - държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС.
 
3 Административно дело No 558/2007, XIII състав Дела по КСО ЕВРОКОМ СТАМБОЛИЙСКИ ООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.05.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение на Ръководителя на ТП на НОИ № 67 от 18.04.2007г., с което се потвърждава Разпореждане № 76 от 09.03.2007г. за признаване на трудова злополука. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14- дневен срок от събщаването му.
 
4 Административно дело No 624/2007, I състав Установителни искове О.Л.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ТОРГОЕКСПРЕС ЕООД
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 21.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на О.Л.Т. ***, с посочен съдебен адрес гр. Пловдив, ул. Фр. Ж. Кюри" №18, ет.2 да бъде установено по отношение на Община Пловдив ; Областен управител на област с административен център гр. Пловдив и "Торгоекспрес" ЕООД с посочен съдебен адрес гр.Пловдив, ул. "Антим І" №32 съществуването на административно правоотношение, възникнало по силата на Заповед №ОА-444 от 19.04.2000год. на Кмета на Община Пловдив, с която й се възстановяват 65/500 идеални части от имот пл. №30 /сега УПИ ІV-30/ от кв. 114 стар, 32-нов по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив, с административен адрес гр.Пловдив, ул. "Фр. Ж. Кюри" №18.
ОСЪЖДА О.Л.Т. ***, с посочен съдебен адрес гр. Пловдив, ул. Фр. Ж. Кюри" №18, ет.2 да заплати на "ТОРГОЕКСПРЕС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Фредерик Жулио Кюри" №18 сумата от 400,00лв., представляваща извършени от дружеството разноски по производството - възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 632/2007, XIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.С. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 12.05.2008г.
Оставя без уважение жалбата на М.Н.С. ***, против Заповед № ДК-10-12 от 27.03.2007 г. на Началника на РДНСК - Пловдив, с която е оставен в сила отказа за узаконяване на Гл. архитект на Община Асеновград изх. № 12-Д-10 от 09.06.2006 г. издаден от Гл.архитект на Община Асеновград за строеж "Основен ремонт на съществуваща стопанска постройка" в УПИ ХVІ-3666,3663, кв. 316 по плана на Асеновград с извършител М.Н.С.. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
6 Административно дело No 654/2007, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.05.2008г.
Отменя Заповед № РД-15-169/19.03.2007 г. на Кмета на Община Първомай. Осъжда Община Първомай да заплати на Й.Д.Т., живущ ***10 /хиляда и десет/ лева разноски по настоящото производство. Решението не подлежи на обжалване.
 
7 Административно дело No 738/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 26.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.А., ЕГН **********,*** против РА № 1604227/15.12.2006 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение по жалба срещу РА № 196/19.02.2007 г. на Директора на дирекция ОУИ при ЦУ на НАП гр. Пловдив. ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН **********,*** да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив сумата от 12269.14 лева, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
8 Административно дело No 934/2007, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АНДРЕА ООД,
БИОСЕТ ООД,
Н.З.М.,
З.Н.М.,
Х.Н.М.,
Г.Н.З.,
Н.Г.З.,
К.Г.З.,
Н.Г.Т.,
К.Г.Т.,
П.П.К.,
М.Л.К.,
Р.Л.Г.,
Г.Д.К.,
Д.Д.Б.,
С.П.Б.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 09.05.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №292/02.05.2007г. на Кмета на район "Южен"-Община Пловдив .
Изпраща преписката на Кмета на район "Южен"-Община Пловдив за издаване на законосъобразен адм.акт, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение.
Оставя без разглеждане и прекратява производството по делото в частта по жалба с вх.№ Ю7-ЖС-116/02.06.2007г. от "Андреа" ООД с управител П.Г.Ш. срещу Заповед №292/02.05.2007г. на Кмета на район "Южен"-Община Пловдив. Решението в тази част с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд
Осъжда Община Пловдив-район "Южен" да заплати на Н.З.М. с ЕГН **********, З.Н.М. с ЕГН **********, Х.Н.М. с ЕГН ********** и тримата с постоянен адрес ***, Г.Н.З. с ЕГН ********** и Н.Г. З. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес ***, К.Г.З. с ЕГН **********,***, Н.Г.Т. с ЕГН **********,*** и К.Г.Т. с ЕГН **********,*** сумата от 130 лева, разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
9 Административно дело No 1014/2007, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМП ЕООД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 14.05.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-1339/05.06.2007 г. на Кмета на община Пловдив, с която на "Електронни и магнитни продукти" ЕООД - в несъстоятелност, седалище в гр.Пловдив, ж.к."Тракия", Индустриална зона, представлявано от синдика М.И.Н., е определено задължение по Закона за местните данъци и такси - такса за битови отпадъци за периода 01.01.2002 г. - 31.12.2006 г. в размер на 130022,79 лв. и лихви за просрочие върху горната сума за периода 01.04.2002 г. - 21.05.2007 г. в размер на 50484,39 лв.
ВРЪЩА преписката на Кмета на община Пловдив за издаване на нов административен акт за определяне задълженията на "Електронни и магнитни продукти" ЕООД - в несъстоятелност, за такса за битови отпадъци за периода 01.01.2002 г. - 31.12.2006 г. при съобразяване на указанията по тълкуането и прилагането на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на "Електронни и магнитни продукти" ЕООД - в несъстоятелност, седалище в гр.Пловдив, ж.к."Тракия", Индустриална зона, представлявано от синдика М.И.Н., сумата от 4000.14 лв. /четири хиляди лева и 14 ст./, представляваща разноски на жалбоподателя по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 1028/2007, X състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.В. ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 20.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на П. В. за допълване на решение № 299/26.03.2008г. в частта му за разноските по делото, постановено по делото. Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
11 Административно дело No 1050/2007, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КООПЕРАЦИЯ ПАНДА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация "Панда", със седалище и адрес на управление: гр.София, район Лозенец, бул."Джеймс Баучер" № 51, против Заповед № ОА-547 от 29.03.2007г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на част от кв.1 по плана на жилищна група А-10, 11 - ЖР "Тракия", гр.Пловдив, като се променя предназначението на УПИ ІІІ-27, бензиностанция, автомивка, газстанция с ново отреждане УПИ ІІІ-27, обществено обслужване. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
12 Административно дело No 1051/2007, XII състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 30.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Т. с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Авксентий Велешки" № 33, ет.2 против ревизионен акт /РА/ № 1600432/24.04.2007г., издаден от Петър Христев Кисов - старши инспектор по приходите при териториална дирекция - Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 576/14.06.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите в обжалваната част относно констатациите за 2000г, 2001г. и 2002г. и установените дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2002г. в размер на 760, 00 лв. и лихви за просрочие в размер на 382,16 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.А.Т. да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 108, 53 лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
13 Административно дело No 1097/2007, XV състав Дела по КСО П.А.Ч. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.05.2008г.
Отменя Решение № 96 от 18.06.2007 г. на Директора на РУСО гр. Пловдив и потвърденото с него разпореждане № ********** от 16.03.2007 г. на ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО - гр. Пловдив в частта относно правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст /ОСВ/. Връща преписката за ново разглеждане от административния орган. Осъжда РУСО гр. Пловдив да заплати на П.А.Ч. с ЕГН ********** *** сумата в размер от 100 лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
14 Административно дело No 1127/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕЛИКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ХЕЛИКС"ООД, със седалище и адрес на управление : град Хасково, ул. "Железни врата", № 13, против РА № 2600244 от 03.05.2007 г., издаден от АСЯ МЛАДЕНОВА КОТЕТЕРОВА - инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, изменен с Решение № 599 от 21.06.2007 година на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", град Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на дружеството е отказано признаване на правото на данъчен кредит по ЗДДС, отм. за периода 10.03.2003 година - 31.10.2006 година в размер на 16 483,10 лева и са определени прилежащи лихви в размер на 4 462,09 лева. ОСЪЖДА "ХЕЛИКС" ООД със седалище и адрес на управление : град Хасково, улица "Железни врата", № 13, да заплати сумата от 758,92 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
15 Частно административно дело (К) No 1221/2007, XX състав Частни касационни производства РЕЯ-96 ООД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.05.2008г., в законна сила от 19.05.2008г.
Отменя изцяло решението Отменя определение от 03.04.2007 г. по НАХД № 407/2007 г. на ПРС. Връща делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия. Определението е окончателно.
 
16 Административно дело No 1291/2007, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАРИЦАТЕКС АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.05.2008г., в законна сила от 08.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение от 11.07.2007г. на Комисията по чл.210 ЗУТ, назначена със заповед № ОА-1126/19.05.2006г. на Кмета на Община Пловдив, с което е определена цена на обезщетение за вреди, причинени от прокарване на временен път до УПИ-произв. и обсл. дейност, кв.2 по плана на СИЗ-V част - през имот, собственост на "Марицатекс" АД-гр.Пловдив, в размер на 410 лв. ВРЪЩА адм. преписка на Община Пловдив за произнасяне по заявление от 05.04.2007г. на "Дойч" ЕООД при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в обстоятелствената част на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на "Марицатекс" АД-гр.Пловдив, ул."В.Левски" № 144, представлявано от изп.директор Н.Я., сумата от 150 лв. за разноски общо в размер на 150 лв. /100 лв.-депозит за СТЕ и 50 лв. - държавна такса/. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
17 Административно дело No 1319/2007, XIII състав Дела по КСО К.Ц.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 21.05.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на К.Ц.К., ЕГН **********,*** против Решение № 158/17.07.2007 г. на Директора на РУСО - Пловдив, с което се потвърждават Разпореждане № **********/ 03.07.2000 г. и Разпореждане № **********/09.05.2007 г., издадени от ръководители на ПО при РУСО - Пловдив. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
18 Административно дело No 1343/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БЯЛА МЕЧКА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бяла мечка" ООД, с адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. "Извор" № 17, представлявано от управителя Н.Х.А., подадена чрез д-р Б.И.Н. - адвокат от Софийска адвокатска колегия, в качеството му на процесуален представител срещу Ревизионен акт № 2600255/26,04,2007 г., издаден от Евгени Димов Ганчев, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 631 от 04,07,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 7 122,61 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600255/26,04,2007 г., издаден от Евгени Димов Ганчев, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 631 от 04,07,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно отказан данъчен кредит в размер на 9136,80 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОСЪЖДА "Бяла мечка" ООД, с адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. "Извор" № 17, представлявано от управителя Н.Х.А., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 292,68 лв. /двеста деветдесет и два лева и 68 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на "Бяла мечка" ООД, с адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. "Извор" № 17, представлявано от управителя Н.Х.А., сумата от 644 лв. /шестстотин четиридесет и четири лева/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
19 Административно дело No 1416/2007, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СИЛВИЯ НЕЙЧЕВА-ИВАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 21.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "С.Н.-Иванова"със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. В.Левски № 24 вх.Б,ап.26, против РА 2461299/11.01.2007 г. издаден от ТД на НАП Ст.Загора в частта, в която е потвърден с Решение № 712/30.07.2007 г. на Директора на ДОУИ при НАП-Пловдив, касаеща отказан данъчен кредит в размер на 5420 лв. и прилежащите лихви 3138,87 лв. по фактури, издадени от РЕГИНА 2001 ЕООД. ОСЪЖДА ЕТ "С.Н.-Иванова" да заплати на НАП-ДОУИ-Пловдив сума в размер на 462,35 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
20 Административно дело No 1435/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.С.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С. Бозев, ЕГН **********,***/02.05.2007 г. на ТД на НАП - гр. Пазарджик в частта му, в която е потвърдена с Решение № 728/02.08.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Пловдив. ОСЪЖДА Т.С. Бозев да заплати на ТД на НАП гр.Пловдив сумата от 798,90 лв., представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
21 Административно дело No 1454/2007, XIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Н.К.,
П.Х.К.
ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 12.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И.Н.К. и П.Х.К. *** против мълчаливия отказ на Кмета на Община Хисая да състави акт за обезщетение по ЗОССИ. Решението подлежи на касационно обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
22 Административно дело No 1507/2007, IX състав Дела по ЗСП М.Ф.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 30.05.2008г., в законна сила от 24.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ф. ***, против Заповед № ОС-064011/24.08.2007г. НЕ ПРИСЪЖДА на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Пловдив сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
23 Административно дело No 1548/2007, X състав Дела от администр. характер - данъчни ХАРМАНЛИЙСКА КЕРАМИКА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 14.05.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 816/24.08.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-25-245/10.08.2007г. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП за произнасяне по жалбата. Определението е окончателно.
 
24 Административно дело No 1625/2007, XIV състав Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.05.2008г., в законна сила от 21.05.2008г.

ИЗМЕНЯ заповед № 318 от 26.03.2007 г. на кмета на Община Родопи, област Пловдив, в частта, в която е определено дължимото обезщетение за отчуждените 220 кв.м, част от стар парцел ІІІ-31 в кв.68 по плана на с.Марково от 1923 г., която част попада в улица с о.т. 13-14 между квартали 3 и 4 по действащия план на същото село и е определена оценка за отчуждения имот в размер на 2 796,40 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОПРЕДЕЛЯ дължимо за отчуждената част от имота на В.В.В. ***, обезщетение в общ размер на 9 127 (девет хиляди сто двадесет и седем) лева.
ОСЪЖДА Община Родопи, област Пловдив, да заплати на В.В.В. *** (шестстотин и деветдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
25 Административно дело No 1674/2007, XVI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.М.,
И.П.У.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.05.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 319/05.09.2007 г., изменена със Заповед № 400/ 26.09.2007 г., и двете издадени от Кмета на Община Куклен.
ОСЪЖДА Община Куклен да заплати на М.П.М. *** и И.П.У. ***, сумата от 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, разноски по настоящото производство.
Решението е постановено при участие в съдебното производство на заинтересованите лица - А.Г.К. ***.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
26 Административно дело No 1744/2007, XII състав Дела по ЗСП МБАЛ АСЕНОВГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РОДОПИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.05.2008г.
ОТМЕНЯ отказ на директора на дирекция Социално подпомагане - "Родопи" - гр.Пловдив за отпускане на целеви средства за диагностика и лечение, обективиран с писмо изх.№ 701/0033 от 26.09.2007г. на дирекция Социално подпомагане -" Родопи" Пловдив.
ВРЪЩА преписката на директора на дирекция Социално подпомагане - "Родопи" - гр.Пловдив за ново произнасяне при съобразяване с изводите, направени в настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за произнасяне на административния орган, считано от получаване на преписката.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 1747/2007, X състав Дела от администр. характер - данъчни СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 14.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата "СБР-НК" ЕАД - София срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 24/01.10.2007 година на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
28 Административно дело No 1749/2007, VII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Д.К. ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.05.2008г.
Отменя решение на Началник Митница - Пловдив под № 2-Д94-0040/11.07.2007 г., потвърдено с Решение №1-4412-0616/02.10.2007 г.на Началник РМД- Пловдив, с което на П.Д. *** е установен и начислен акциз по акцизна декларация, заведена под №2-Д94-0040 от 19.06.2007 в Митница -Пловдив за осъществен внос но територията на страната от друга държава -членка на общоността на употребяван пътнически автомобил"БМВ"530Д ,с номер на двигателя-306D120649049 и номер на шаси -WBADL71060GM76936 за разликата от 2500 лв.до пълния начислен размер от 4900лв.ОСЪЖДА Началник РМД-Пловдив да заплати на П.Д. *** сумата от 492(четиристотин деветдесет и два лева)лв. разноски по делото.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването до страните за постановянането му.
 
29 Административно наказателно дело (К) No 1757/2007, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИ-65-ТРАЙКО ПРОЙЧЕВ ЕТ,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ТЕРИ-65-ТРАЙКО ПРОЙЧЕВ ЕТ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 08.05.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 154 от 15.08.2007год. на Пловдивски районен съд, VІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 281/2007год. по описа на същият съд.
ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при изпълнение указанията, дадени от настоящата касационна инстанция.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
30 Административно дело No 1773/2007, XVI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Х. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 12.05.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Г.Х. *** - Заповед № 644/24.09.2007 г., издадена от Кмета на район "Южен" при Община Пловдив, с която е одобрено заличаване в кадастралния план на поземлен имот № 11 и попълване на същия план с нови поземлени имоти: пл. № 11 и пл. № 286 по плана на кв. "Остромила - Беломорски", гр. Пловдив, по данни от ТКП на район "Южен" - Община Пловдив, кафявите линии, зачертаване, надписи, знак за общ6ност и щрихи съгласно приложените ситуационни планове № 1134/17.07.2007 г. и № 1135/17.07.2007 г. в мащаб 1:1000 от район "Южен" - Община Пловдив. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
31 Административно дело No 1787/2007, IX състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 29.05.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1787 от 2007г. по описа на Администрътивен съд-Пловдив, образувано по заповед № ЗД-00-1055/25.10.2007г. на Областен управител на област Пловдив, с която е оспорено Решение № 881, взето с Протокол № 60/13.09.2007г. на Общински съвет-Родопи, с което е дадено съгласие да се осигури достъп до поземлен имот № 005685, находящ се в землището на с.Брестник, Община "Родопи", местност "Горна каба". ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
 
32 Административно наказателно дело (К) No 1803/2007, XIX състав Наказателни касационни производства Й.К.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 05.05.2008г., в законна сила от 30.04.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 199 от 20.09.2007год. на Пловдивски районен съд, VІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 799/2007год. по описа на същият съд в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № 16-002148 от 28.03.2007год. на Директора на РД "АА", гр.Пловдив, с което на Й.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00лв., на основание чл. 105 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл.57, ал.3 от Наредба 33/1999/МТС.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 16-002148 от 28.03.2007год. на Директора на РД "АА", гр.Пловдив, в частта му с която на Й.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00лв., на основание чл. 105 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл. 57, ал.3 от Наредба 33/1999/МТС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
33 Административно дело No 1853/2007, V състав Дела по ЗОС МЕТЕОР-ТОСКА ПЕНЕВА ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 15.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "МЕТЕОР-Т.П."***, представляван отТОСКА И.П. с ЕГН: ********** срещу заповед № РД-07-1771/25.10.2007 г. на Кмета на Община Пловдив- Район "Централен". ОСЪЖДА Т.И.П. с ЕГН: ********** ***- Район "Централен", сумата от 80/осемдесет/ лева, като разноски по настоящото съдебно производство. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.
 
34 Административно дело No 1855/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 30.05.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д. *** против заповед № ОА-1789/12.07.2007г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП на част от кв.12/стар/ по плана на кв."Македония"-гр.Пловдив, УПИ VІІІ-995, УПИ ІХ-994, УПИ Х-993, УПИ ХІ-992 и УПИ ХІІ-987 и РУП на част от кв.12/нов/ по плана на кв."Македония"-гр.Пловдив с едно, четири, пет и шест етажно застрояване в УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ и УПИ ХІІ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
35 Административно дело No 1877/2007, XV състав Други административни дела МАРЖ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.05.2008г.
Отменя отказа на кмета на Община Пловдив, обективиран в Решение №И-12/24.10.2007 г., да предостави на "Марж" ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Лука Касъров" № 14, рег. по ф. дело № 4385/1997 г. по описа на Пловдивски окръжен съд, представлявано от Ж. Йосиф Б. достъп до обществена информация по заявление с вх. № 9000-6022/20.08.2007 г. Връща административната преписка на кмета на Община Пловдив за ново произнасяне по заявление с вх. № 9000-6022/20.08.2007 г. на "Марж" ООД, представлявано от Ж. Йосиф Б..*** да заплати на "Марж" ООД, с ЕФН 1597043853, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Лука Касъров" № 14, представлявано от Ж. Йосиф Б. сумата в размер от 100 лева. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
36 Административно дело No 1916/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 13.05.2008г.
ОТМЕНЯ АКТ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ /АПВ// № 4690/13.08.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Смолян, с който на Н.П.Д. е отказано да бъдат възстановени, внесени здравноосигурителни вноски за периода от 01.01.2000 година до 31.12.2004 година в размер на 644,32 лева и лихви в размер на 403.88 лева. ВРЪЩА административната преписка на органа по приходите при ТД на НАП - Смолян, за произнасяне при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в обстоятелствената част на настоящето решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд - Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
37 Административно дело No 1938/2007, XIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.М.Т.,
А.Л.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 27.05.2008г., в законна сила от 15.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.М.Т. и А.Л.П. против Решение по възражение № С708-383 от 25.10.2007 г посочено в протокол № 50/07.11.2007 г. на Експертен съвет при Община Пловдив. Прекратява производството по АХД № 1938/2007 г. по описа на Административен съд гр.Пловдив, на основание чл.159, т.1 от АПК. Настоящото определение може да бъде обжалвано пред ВАС в 7 дневен срок, като този срок тече за страните от датата на днешното с.з, а за останалите от уведомяването. Осъжда Е.М.Т.,*** да заплати на Общински съвет Пловдив сумата от 100 /сто/ лева, представляваща адвокатски разноски. Осъжда А.Л. *** да заплати на ОбС Пловдив сумата от 100 /сто/ лева, представляваща адвокатски разноски.
 
38 Административно дело No 1954/2007, VII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Н.,
Н.Е.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С. *** и жалбата на Н. Е.М. ***, пл."Александър Малинов" №1, ап.13 срещу Заповед №ОА-2619/19.09.2007 г. на Кмета на Община - Пловдив, с която е одобрен ПУП - ПЗР за ПИ №№000050,000049,000015,000047 и0005134, находящи се в местността "Между Голямо- конарско и Пазарджишко шосе" на землището на Пловдив - Север - за промяна на предназначението на земеделската земя за обект "Жилищно застрояване VІІ-49-общ.обсл. дейност, жилищно застрояване, VІІ-49-общ.обсл. дейност, жилищно застрояване;VІІ-155,47,513,505-общ.обсл.дейност, жилищно застрояване;ІІІ-15,- за ТП; VІІІ-47, - обсл.общ.дейност, жилищно застрояване;,квартал ІХ, VІ-47,15,505 - общ.обсл. дейност, жилищно застрояване, съгласно сините и червените линии и надписи за регулацията, червена прекъсната и черна линия за застрояването, котировки с черев цвят и матарица с устройствена зона и устройствени показатели, плътност, интензивност и озеленяване, като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА М.С. *** и Н. Евгениево М. ***, пл. "Александър Малинов" №1, ап.13 да запалатят на З. Лубомирова П. ***, сумата от 150/сто и петдесет/ лева всяка една от тях разноски по делото. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
39 Административно дело No 1955/2007, XV състав Дела по ЗОС Н.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 26.05.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-3249/30.10.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, в частта, с която е определена сумата в размер от 9250 лева, без ДДС, която купувачът Н.К.К. *** за недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Лерин" № 47А, представляващ 1/4 ид. ч. от УПИ ХІV-540, целият застроен и незастроен от 411.00 кв. м., кв. 15, по плана на кв. "Кишинев-Смирненски", при граници: запад-ул."Лерин", изток-УПИ ХІІ-544, юг-УПИ ХІІІ-539, север-УПИ І-541 и УПИ ІІ-542 и вместо него ПОСТАНОВИ: ОПРЕДЕЛЯ сумата, която купувачът Н.К.К., ЕГН ********** *** в размер на 1030 лева, съгласно заключението на вещото лице В.-Василка К.Р., депозирано в деловодството на Административен съд - Пловдив от 07.04.2008 г. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред ВАС.
 
40 Административно дело No 1973/2007, XVIII състав Дела по ЗСП Д.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 07.05.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ПТ-77-1089/24.09.2007 година на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, с която на Д.С.К. е отказано отпускане на еднократна помощ по чл.16, ал.1 от Правилника за приложение на закона за социалното подпомагане /ППЗСП/. ИЗПРАЩА преписката на Директора на дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив за ново произнасяне по молбата-декларация на Д.С.К. с входящ № ПТ-77-1089 от 31.08.2007 година при спазване указанията на съда, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
41 Административно наказателно дело (К) No 1980/2007, XX състав Наказателни касационни производства ПИТАЛО-НИНОВ И СИНОВЕ С-ИЕ СД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 20.05.2008г., в законна сила от 26.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА, подадена от ЕТ "ПИТАЛО - Д.Н." като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до всяка от страните прпед ВАС.
 
42 Административно наказателно дело (К) No 1987/2007, XIX състав Наказателни касационни производства Т.Е.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 29.05.2008г., в законна сила от 26.05.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 193 от 11.10.2007 год. на Пловдивски районен съд, Х наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1273/2007 год. по описа на същият съд
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 4505/07 от 30.03.2007год. на Началника на Сектор "ПП-КАТ" към ОДП Пловдив, с което на Т.Е. са наложени административни наказания глоба в размер на 100,00лв. и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 3 месеца, на основание чл. 175, ал.1, т.1, предл. 1 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл. 140, ал.1, предл. първо от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
43 Административно дело No 1989/2007, IX състав Дела по ЗСП И.И.М. ДИРЕКТОР НА ДСП АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 29.05.2008г.
Прекратява производството по административно дело № 1989/2007 г. по описа на Административен съд. Пловдив. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.
 
44 Административно дело No 1993/2007, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Н. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 22.05.2008г.
ОТМЕНЯВА Заповед № А-1606 от 31.10.2007год. на Временно изпълняващият длъжността Кмет на Община Асеновград инж. Чордов с която е наредено незабавно спиране на строителството на строеж : "Ремонт на жилищна сграда и ново строителство", находяща се в УПИ ІІІ-235 от кв. 28 по плана на с. Бачково, с адрес с. Бачково, ул. "Св. Йоан Рилски".
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на С.К.Н. *** сумата от 10,00лв., представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатена държавна такса.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
45 Административно дело No 1996/2007, X състав Дела по ЗМСМА РОБЕРТ-В ДОРЕВ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 12.05.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.04.2008г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от "Роберт-В Дорев" ООД, представлявано от управителя А. Г. против Решение № 492 на ОбС-Пловдив, взето с Протокол № 20 от 20.11.2007г. ОСЪЖДА дружеството да заплати на ОбС-Пловдив разноските по делото в размер на 300 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1996/2007г. по описа на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.
 
46 Административно дело No 2007/2007, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 12.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Индустриал Комерс" ЕООД - София, Булстат 030208861, с адрес на управление - град София, ж.к. "Младост", бул. "Андрей Ляпчев" № 1, представлявано от И.Д.П.- управител, действащ чрез пълномощника си адвокат К. И. против Заповед Рд-09-791 от 24.09.2007 година на Кмета на Община "марица" - Област Пловдивска, с която се одобрява проект за ПУП - парцеларен план на път "Индустриална зона с. Радиново" от с. Радиново до път ІІІ-864 "Околовръстен път на гр. Пловдив", преминаващ през поземлени имоти №№ 014010, 014011,014012,014013,014014,014032,014052, 014054, 018001 и 022016 по КВС на с. Радиново и имоти №№ 035001, 035002, 035005, 035006,035007,035017, 035032, 035033, 035039, 035040,035041, 035043, 035045, 035046, 035047, 036122 и 036129 по КВС на с.Бенковски. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
47 Административно дело No 2008/2007, VI състав Дела по ЗМСМА С.Д.С.,
А.Б.Т.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.05.2008г., в законна сила от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ РОС № 493/22.11.2007г. на Общински съвет-Пловдив, в частта му за отмяна на РОС № 433/04.10.2007г. ОСЪЖДА Общински съвет-Пловдив да заплати на С.Д.С.,*** сума в размер на 310 лв., представляваща направени разноски в производството и на "ВАС 44" ООД, представлявано от адв.Р. сума в размер на 250 лв.-разноски по производството за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм. съд - Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
48 Административно дело No 2033/2007, I състав Дела по ЗДС З.С.И. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 26.05.2008г.
ОТМЕНЯВА Заповед № з7-ЛС-3-07 от 23.11.2007год. на Кмета на Район "Западен" на Община Пловдив с която на основание чл. 107а от ЗДСЛ. е прекратено служебното правоотношение на З.С. *** на длъжност Главен експерт "Образование и култура", с ранг първи младши, считано от 23.11.2007год.
ОСЪЖДА Район "Западен" на Община Пловдив да заплати на З.С. *** сумата от 80,00лв., представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатено възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
49 Административно дело No 2057/2007, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.К.,
А.П.Ш.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 07.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.К. и А.П.Ш. против заповед № ОА - 127/19.01.95 г. на зам. кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2057/07 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС.


 
50 Административно дело No 2088/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.А. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 12.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.А. *** срещу Заповед № ДК - 10 - 50/22.11.2007 г. на Началник - РДНСК гр. Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на В.А.А. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 30/07.05.2007 г. на Главния архитект на Община Раковски, обл. Пловдивска, за обект: "Преустройство на дискотека и фитнес зала в зала за хазартни игри", в УПИ V-497, кв. 144 по плана на гр. Раковски, обл. Пловдивска, издадено на името на А.И.З. и Н.Д.В..
ОСЪЖДА В.А.А. *** да заплати на А.И.З. *** сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА В.А.А. *** да заплати на Н.Д.В. ***, сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
51 Административно дело No 2100/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Я.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА ХИСАРЯ
Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 20.05.2008г., в законна сила от 25.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА като производствата се ПРЕКРАТЯВАТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО с което се прекратяват производствата по жалбата може да бъде оспорено пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
52 Административно дело No 2103/2007, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СБР-НК ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.05.2008г., в законна сила от 03.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Специализирани болници за рехабилитация-национелен комплекс "ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Ченко Христов Чалъков, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Средец, бул. В.Левски № 54 срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 33/23.11.2007 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с който е установено публично държавно вземане в размер на 67479,61 лв. за периода от 2002 г. до 2006 г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
53 Административно дело No 2136/2007, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 21.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.Ш. ***, против Заповед № РД-09-664 от 14.11.2007 г. на кмета на община Сопот, с която е одобрен проект за ПУП - план за регулация и план за застрояване на поземлен имот № 173030 в местността "Над техникума" по плана за земеразделяне на град Сопот, като се образува урегулиран поземлен имот 173030-жилищно строителство. ОСЪЖДА М.Н.Ш. *** да заплати на И.С.Г. сумата от 150 лева, представляваща направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
 
54 Административно дело No 6/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕДИЯ-РАНГЕЛ НУШЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 07.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Ведия - Р.Н.", със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, област Пазарджик, представляван от Р.Г.Н. срещу Ревизионен акт № 578/13,09,2007 г., издаден от Елена Георгиева Лалова на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 1050/30,11,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 26 848,43 лв. и прилежащите лихви в размер на 7 274,65.
ОСЪЖДА ЕТ "Ведия - Р.Н.", със седалище и адрес на управление с. Мало Конаре, област Пазарджик, представляван от Р.Г.Н., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1 022,46 лв. /хиляда двадесет и два лева и 46 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 8/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.С.В. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 13.05.2008г.
ОТМЕНЯ определението от 12.05.2008 г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.В.,*** против писмо с Изх. № 9400-25600 от 07.12.2007 г. на главния архитект на Община Пловдив - Район Централен, да допусне изменение на ПУП-ПЗ за допълващо застрояване от 13 броя гаражи в кв. 12-нов по плана на Втора градска част, гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 8 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008 г. Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
56 Административно дело No 30/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СБР-НК ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс" ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Ч.Х.Ч.,***, район Средец и адрес на управление бул."Васил Левски", № 54 срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 39/05.12.2007г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с който е установено публично вземане на основание чл. 194, ал.1, т.1 б"в" от Закона за водите в размер на 416 481, 25 лв., съставляващо дължима такса за водовземане на минерална вода за периода на 2001г. - 2006г. по разрешително за водоползване № 0076/09.11.2001г. на МОСВ за филиал "Вили Костенец, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
57 Административно дело No 78/2008, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Б.Т. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 44220 Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 03.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.Т. против Заповед № 597/21.12.2007 г. на Командира на поделение 44220-гр.Пловдив за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение", прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв на кадрови войник. ОСЪЖДА М.Б.Т. да заплати на Поделение на МО 44220-гр.Пловдив сумата от 80 лв. за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
58 Административно наказателно дело (К) No 92/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЛОТОС 93 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 23.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 159/13.11.2007 г. постановено от ПРС по НАХД 1170/2007 г. Решението е окончателно.
 
59 Административно наказателно дело (К) No 116/2008, XX състав Наказателни касационни производства И.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 23.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
ОСТАВЯ в сила решението по нахд № 460/2007 г. на Пловдивския районен съд ХVІІІ н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № 16 -0000000549 от 30.05.2005 г. на директор Дирекция "Областна инспекция по труда" гр. Пловдив, за наложено на И.К.Д. ***, в качеството му на собственик на ЕТ "Родопи -И.Д."*** административно наказание глоба в размерна 1000 лв. за извършено нарушение по чл. 62 ал. 3 от Кодекса на труда, на основание чл. 414 ал. 3 от Кодекса на труда.
Решението не подлежи на обжалване.

 
60 Административно дело No 127/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.М.Ч. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 07.05.2008г., в законна сила от 17.05.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.Ч. ***, против заповед № РД-09-794 от 27.11.07 г. на кмета на район "ИЗточен", Община Пловдив, с която на основание чл. 57а, ал. 3 ЗУТ е наредено да премахне преместваемо съоражение за местодомуване на леко МПС от метална конструкция, разположено върху имот - частна собственост, УПИ І - комплексно застрояване, кв. 27-нов, по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив, поставено без правно основание. Прекратява произвоството по административно дело № 127 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
61 Административно дело No 129/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.С.К. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 08.05.2008г., в законна сила от 02.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.К. *** против Заповед № РД-09-795 от 27.12.2007 г. на Кмета на район Източен, Община Пловдив, с която на осн. чл. 57а, ал. 3 ЗУТ е наредено да премахне преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС от метална конструкция, разположено върху имот - частна собственост, УПИ І-комплексно застрояване, кв. 27-нов, по плана на кв. Дружба, гр.Пловдив, поставено без правно основание. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 129/2008 г. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
62 Административно дело No 178/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАЙД-БУЛ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.05.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
Обявява за нищожно писмено уведомление на зам.кмета на Община Родопи от 14.12.2007г., с което оспорващото лице - "ВАЙД-БУЛ" ЕООД, представлявано от собственика Йордан Димитров Павлевски е уведомено да не извършва действия по реализация на пътната връзка за собствения му УПИ 194, в землището на с.Брани поле, поради реконструкция на обект "Булевард Кукленско шосе". ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на "ВАЙД-БУЛ" ЕООД, седалище/адрес на управление: гр.София, ул."Незабравка" № 33А, блок № 315, представлявано от собственика Йордан Д. Павлевски сумата от 100 лв. за осъществена адвокатска защита и разноски общо в размер на 180 лв./130 лв.-депозит за СТЕ и 50 лв.-държавна такса/. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
63 Административно наказателно дело (К) No 203/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Н.С.С. РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 23.05.2008г., в законна сила от 23.05.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 162 от 27.12.2007год. на Карловски районен съд, ІV наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 287/2007год. по описа на същият съд.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО Наказателно постановление № 1321/07 от 22.10.2007год. на Началника на РПУ гр. Карлово, с което на Н.С.С. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 500,00лв. и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 12 месеца, на основание чл.174, ал.1, предл. 1 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл. 5, ал.2, т.3 от ЗДвП
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
64 Частно административно дело No 213/2008, XI състав Частни администр. дела ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.05.2008г., в законна сила от 23.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД гр. София, Беловодски път № 15-17, ет.3, представлявано от Изпълнителния директор Йордан Атанасов Иванов, против Решение № 2/04.01.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, с което е оставена без разглеждане поради просрочие жалбата на дружеството, насочена срещу действията на публичния изпълнител при Регионална дирекция- гр. Пловдив на АДВ, обективирани в протокол за опис № 34571/2002/121445/04.12.2007 г. по изпълнително дело № 3457/2002 г. по описа на същата дирекция. Решението не подлежи на обжалване.
 
65 Административно дело No 218/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.05.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на Община Пловдив по жалба вх.№ ОЖО 48286 от 30.11.2007 г. да издаде заповед по чл.57а ЗУТ за премахване на преместваем обект - рекламно съоръжение от кръстовището на ул."Никола Войводов" и бул."Шести септември".
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на М.К.Ц., **********,***, 150 (сто и петдесет) лева, представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
66 Административно дело No 222/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АР-95-СТАНИМИР РОДЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.05.2008г., в законна сила от 12.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Ангелов Родев - гр. Пловдив, ул."Трети март" № 28, в качеството му на едноличен търговец "Ар-95- Станимир Родев", против Ревизионен акт № 1602063 от 12.11.2007 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 19/ 10.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на на 18656,00 лв. и лихва в размер на 13274,81 лв. по фактури №№ 136/08.04.2002, № 138/11.04.2002 г., № 139/12.04.2002 г., № 150/ 30.04.2002 г., № 170/12.06.2002 г. и № 173/ 12.06.2002 г., издадени от "Агротрейд 2000" ЕООД - с.Брестник, като неоснователна.
ОСЪЖДА Станимир Ангелов Родев от гр. Пловдив, ул. "Трети март" № 28, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 979 лв., представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните. 
67 Административно наказателно дело (К) No 239/2008, XXII състав Наказателни касационни производства М.Х.Г. РПУ ХИСАР Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 10.05.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №. 249 от 19.11.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 1283 по описа на Пловдивския районен съд, VІ н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № К-500 от 17.07.2007 г. на началника на РПУ гр.Хисар, с което на М.Х.Г. на основание чл.182, ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
68 Административно дело No 249/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.А.К. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 29.05.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-09-785/20.12.2007 г., на кмета на Район "Източен"- Община Пловдив, в частта, с която на основание чл. 195 ал. 1 и 5 от ЗУТ е наредено да се премахне тухлена жилищна сграда, върху терен общинска собственост в гр. Пловдив, ул. "Шумен", попадащ в УПИ ІІІ-складова база БКС, квартал 1а, по плана на Източна индустриална зона Пловдив, построени без строителни книжа от Ф.А.К., на терен предназначен за промишлени нужди.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.А.К. ***, срещу заповед № РД-09-785/20.12.2007 г. на кмета на Район "Източен"- Община Пловдив, в частта, с която на основание чл. 195 ал. 1 и 5 от ЗУТ е наредено да се премахне тухлен обор с пристройка и барака, използвана за обор, като застрашаващи хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.


 
69 Административно дело No 251/2008, XI състав Други административни дела А.В.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.05.2008г., в законна сила от 19.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Ж. *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 4915/2007 г. на Началника на сектор ПП-КАТ при ОДП-Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
70 Административно дело No 255/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИМИР ПАВЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 03.06.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2601096 от 03.12.2007 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с Решение № 13/ 07.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на К.Т.П. *** е определен допълнително начислен данък върху добавената стойност в размер на 3716,07 лв. и лихва от 380,95 лв. за периода 01.02.2007 г. - 28.02.2007 г., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на К.Т.П., ЕГН ********** сумата от 250/ двеста и петдесет/ лева, представляващи разноски за производството и възнаграждение за един адвокат.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
71 Административно дело No 261/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЗВЕЗДА-АТАНАС ВЕНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.В. ***, против Ревизионен акт № 2279 от 27.11.2007 г. на ст. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 31/ 14.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който са определени за дейността му като едноличен търговец "Звезда - А.В." задължения за ДОО в размер както следва: за 2002 г. - 2253,01 лв., за 2003 г. - 2784 лв., за 2004 г. - 776,04 лв. и за 2005 г. - 1280,93 лв., като е определена и съответната лихва за забава общо в размер на 5494,02 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА А.Н.В. ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 591 /петстотин деветдесет и един/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
72 Административно дело No 264/2008, VIII състав Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Водоснабадяване и канализация - П" ЕООД, със седалище и адарес на управление: гр. Панагюрище, ул. "Алеко Богориди" №7, против акт за установяване на публично държавно вземане №37 от 03.12.2007 г., издадено от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район, гр. Пловдив, при министерство на околната среда и водите, с който на дружеството е определена такса за водовземане за периода 2002г.-2006 г. в размер на 397 269,33 лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
 
73 Административно дело No 267/2008, II състав Дела по ЗМВР В.Ж.В. НАЧАЛНИК ТРЕТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 28.05.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № ЯЗ/03-245 от 28.12.2007 г. на началника на Трето РПУ Пловдив, с която на В.Ж.В. *** е отказано издаването на разрешение за придобиване на късо бойно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоохрана, на основание чл. 16 ал.1 т. 4 предл. 1 от ЗКВВООБ и във връзка с чл. 41 ал. 1 и ал. 2 от ППЗКВВООБ.
Изпраща преписката на началника на Трето РПУ Пловдив със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Осъжда Областна дирекция "Полиция" -Трето РПУ Пловдив да заплати на В.Ж.В. *** разноски по делото в размер на 310 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните пред ВАС на РБ.

 
74 Административно дело No 270/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Р.Ц. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 12.05.2008г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 270/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и от съобщението за неприсъствалите.

 
75 Административно наказателно дело (К) No 281/2008, XXII състав Наказателни касационни производства МЕТЕОР-ТОСКА ПЕНЕВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 10.05.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 160 от 08.11.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 326 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2007 г. 160 от 08.11.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 326 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2007 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0000001864 от 22.11.2006 г. на директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Пловдив, с което на основание чл.416 във връзка с чл.414, ал.3 КТ на Тенчо Добрев Тенев в качеството на пълномощник на ЕТ " Метеор - Тоска Пенева" е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.63, ал.2 във връзка с чл.63, ал.1 КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
76 Административно дело No 298/2008, VII състав Дела по КСО и ЗСП Х.П.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.05.2008г.
ООТМЕНЯ разпореждане №**********/15.12.2006 г. на Ръководител отдел "Пенсии" при РУСО - Пловдив, потвърдено с Решение №68/03.05.2007 г. на Директор РУСО - Пловдив, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Х.п.г. *** по нейно заявление вх. №48448/20.09.06г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.ИЗПРАЩА административната преписка на Ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО - Пловдив за постановяване на адаминистративно решение по направеното пред него искане, съобразно мотивите на настоящото съдебно решение. РЕШЕНИЕТО подлвежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
77 Административно дело No 299/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Ф.,
И.Д.Ф.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.05.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № ОА-3852 от 07.12.2007 г. на кмета на Община Пловдив, в частта, в която е одобрено изменение на ПУП - ПЗ и РУП за част от кв.7А-нов, 48-стар, по плана на жк. "Кишинев", гр.Пловдив, като в останалата част относно изменение на ПУП - ПР ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Ф. и И.Д.Ф. ***.
ОСЪЖДА Г.Д.Ф. и И.Д.Ф. ***, солидарно да заплатят на Община Пловдив 30 (тридесет) лева, представляващи разноски по делото.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Г.Д.Ф. и И.Д.Ф. *** (осемдесет) лева, представляващи разноски по делото.
Решението в отменителната част подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
78 Административно дело No 310/2008, XV състав Други административни дела Д.Х.Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.05.2008г.
Прогласява нищожността на заповеди № №2392 от 06.12.2000 г. и № 659/04.05.2000 г. на областния управител на област с административен център град Пловдив. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.
 
79 Административно дело No 311/2008, VI състав Други административни дела Г.Б.Т.,
С.И.З.,
Л.И.Н.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОДЗ П-В Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 19.01.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 16/12.12.2007г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗООЗ към ОДЗГ - Пловдив в частта, с която е отменено решение №9, т.66 от 02.08.2007г. за утвърждаване площадка за проектиране на 765 кв.м. земя-имот № 006186, м."Юркалана/ х.Здравец", имот № 006186, Община Куклен, обл.Пловдив. ОТМЕНЯ Решение № 16/12.12.2007г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗООЗ към Обл.дир."Земеделие и гори"-Пловдив в частта на отложено разглеждане предложението на собствениците на ПИ № 006186 поради неизяснен спор относно собств. на земята и сградите в/у нея, както и поради неокомплектовани решения от различни институции. ВРЪЩА адм.преписка за издаване на законосъобр. акт с произнасяне по молба № КЗЗ 1416/29.11.07г. на Г. Б. Т., С. Ил. З. и Л. Ил.Н. за промяна предназначението на зем.земя, на основание, пореда и в срока, установени в чл.24 ал.2 от ЗОЗЗ, чл.40, 41 от ППЗООЗ, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната частна настоящото решение. Определя 14 дневен срок за изпълнение на решението. ОСЪЖДА Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗООЗ към ОД"ЗГ"-Пловдив да заплати на Г.Т., С. Ил.З. и Л. Ил.Н. сума от 100.00лв. за осъществена адвокатска защита и разноски общо в размер на 160.00лв. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
80 Административно дело (К) No 317/2008, XXII състав Касационни производства В.Х.Я. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ЛЪКИ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 19.05.2008г., в законна сила от 19.05.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 156/20.12.2007 г. на РС - Асеновград, постановено по гр. дело № 2/2007 г. Решението е окончателно.
 
81 Административно наказателно дело (К) No 358/2008, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г.Д.Н. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
Отменя решение № 172/18.11.2007 г. , постановено от КРС по НАХД 213/2007 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА: отменя нп № 16-002377/23.05.2007 г. на Директора на РД "АА" Пловдив в частта му, с която на Г.Д.Н. *** на основание чл. 105 от Закона за автомобилните превози е наложено адм.наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл. 28 ал.1 т.2 от Наредба № 12 от 05.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба наконтролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях. ВРЪЩА делото в КРС на друг състав за произнасяне по жалбата на Г.Д.Н. срещу НП № 16-002377/23.05.2007 г. на Директора на РД "АА" гр. Пловдив в частта му, с която на основание чл. 93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено адм.наказание глоба в размер 500 лв за извършено нарушение по чл. 71 т.7 от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
 
82 Административно дело No 361/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Н.Б. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.05.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-01 от 07.01.2008г. на началника на РДНСК- Пловдив и оставеното в сила с нея Разрешение за строеж №17 от 10.05.2007г., издадено от главния архитект на Община Стамболийски за обект: двуфамилна жилищна сграда в УПИ ІІ-106, кв.157 по плана на гр. Стамболийски, област Пловдив. ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на Б.Н.Б.,***, сумата от 110,00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от събщаването му на страните.
 
83 Административно дело No 362/2008, II състав Други административни дела РАЧЕВ НВЦ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 07.05.2008г.
ОТМЕНЯ акта за налагане на принудителна административна мярка на
В. И.Р., регистриран като ЕТ "Р. *** - запечатване на търговски обект за срок от един месец, на основание чл. 137б ал.1 от ЗДДС / отм./, с характер на заповед по чл. 186 ал. 3 от ЗДДС, включена в наказателно постановление № 16069-0961022/06.06.2006 г. на зам. директора на ТД на НАП Пловдив.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщението на страните пред Върховния административен съд.


 
84 Административно дело No 372/2008, VIII състав Дела по ЗМВР С.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.05.2008г.
Отхвърля жалбата на С.Г.Ч. *** против Заповед № з-237 от 14.І.08 г. на Директора на ОДП Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл. 75, т. 5 от ЗДБС - забрана за напускане на страната и издаването на паспорти или заместващи документи. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14.-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
85 Административно дело No 373/2008, X състав Дела по КСО М.Н.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 26.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. М. против Решение № 21 от 18.01.2008г. на Директора на РУСО - Пловдив. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
86 Административно дело No 391/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Т. ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 23.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.Т. против Заповед № РД-09-15 от 11.01.2008 г. на Кмета на Община "Марица". ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 391/2008 г. по описа на ПАС, ХV състав. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
87 Административно дело No 395/2008, X състав Искове за обезщетение Г.Д.В. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПОЛИЦИЯ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 07.05.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.04.2008г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба предяване от Г. В.. ОСЪЖДА Г. В. *** сумата от 80 лева юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производсттвото по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
88 Административно наказателно дело (К) No 400/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ ДИМЕТА ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 23.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
Отменя  решение № 172/03.01.2008 г., постановено от ПРС по НАХД 1320/2007 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА : ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-0000002-2- от 17.07.2007 г. , издадено от Директора на Дирекция "ОИТ" - Пловдив срещу Димета ООД, на което е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. Решението е окончателно.
 
89 Административно наказателно дело (К) No 403/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ТЕДИ-93 ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.05.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
Оставя в сила решението . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
90 Административно дело No 413/2008, IX състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 23.05.2008г., в законна сила от 16.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
91 Административно дело No 422/2008, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ц.А.В. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 38680 Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.05.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц. Ат. В.,***, против З-д № 53/16.01.2008г. на Командира на поделение 38680, с която е наложено дисциплинарно наказание "Уволнение" на жалбоподателя заемал длъжност - старшина-гл. сержант на рота във втора немонтна рота на под.38680-Карлово и на основание чл.128в, т.2 от ЗОВСРБ във вр. с чл.178 от Правилника за кадрова военна служба и чл.17 от Инструкция № 11/26.06.2001г. за кадрова работа в МО, е прекратен договора за кадрова военна служба и оспорващия е освободен от длъжност, от кадрова военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
92 Административно дело No 446/2008, II състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 27.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.К. *** Асен ІІ, 17, Община Асеновград срещу Заповед № А-74 от 21.01.2008 година на Кмета на Община Асеновград, поради оттегляне на жалбата и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението на страните пред ВАС.

 
93 Административно дело (К) No 452/2008, XXI състав Касационни производства З.Р.Е. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РАКОВСКИ,
ДЪРЖАВНА ДИВЕЧОВЪДНА СТАНЦИЯ ЧЕКЕРИЦА,
РЕГИОННАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 19.05.2008г., в законна сила от 19.05.2008г.
Оставя в сила решение № 208 от 02.01.2008 г., постановено, по ах. дело №2114 по описа за 2007 г., на Пловдивски районен съд, четиринадесети състав, с което се отхвърля жалбата на З.Р.Е., за прогласяване нищожността на Решение №Г05/06.11.2002 год. на Поземлена комисия - гр. Раковски/сега ОС"ЗГ". РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
94 Административно наказателно дело (К) No 461/2008, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМТЕКС-КРАСИМИР МАЗЕВ ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 10.05.2008г.
Оставя в сила решение № 225 ОТ 10.12.2007 Г., ПОСТАНОВЕНО ПО НАХД 1046/2007 Г. по описа на ПРС Х н.с. с което е отменено НП № 20528 - 0128789 от 07.06.2007 г. , издадено от Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП - Пловдив, с което на ЕТ "Камтекс - К.М."*** е наложено адм.наказание "имуществена санкция4 в размер на 11 771,76 лв. на основание чл. 138 от ЗДДС /отм./ във вр. с чл. 183 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г/ за нарушение на разпоредбата на чл. 138 от ЗДДС /отм/ а към датата на издаване на НП чл. 183 от ЗДДС /в сила от 01.01.2007 г./ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
95 Административно наказателно дело (К) No 462/2008, XIX състав Наказателни касационни производства С.С.А. ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 3 от 25,01,2008 г. постановено по НАХД № 1027 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 685/22,05,2007 г. на Началника на Първо РПУ - гр. Пловдив, с което на С.С.А.,***, е наложена ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лв. на основание чл. 26 от ЗКВВООБ, за нарушение на чл. 43, ал. 4 от ППЗКВВООБ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 463/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Х.А.К. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
Оставя в сила Решение № 223/14.12.2007г. на Пловдивския районен съд, VІІ-ми наказателен състав, постановено по НАХД № 998 по описа за 2007г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
97 Административно дело No 471/2008, X състав Дела по ЗСП Г.Д.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 07.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т. против Решение № 57 от 20.02.2008г. на Директора на РУСО - Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
98 Административно наказателно дело (К) No 474/2008, XX състав Наказателни касационни производства МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ I-КАРЛОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
ОТМЕНЯ решение по нахд № 290/2007 г. на Карловския районен съд, в обжалваната част, с която е отхвърлена жалбата срещу наказателно постановление № АП-4/18.10.2007 г. на директора на Регионален център по здравеопазване гр. Карлово, в частта за наложено наказание на "Медико - техническа лаборатория І-Карлово" ЕООД гр. Карлово за нарушение на чл. 18 ал. 4 от ЗЛЗ е имуществена санкция в размер на 2000 лв. и е потвърдено наказателното постановление в тази част и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление № АП-4/18.10.2007 г. на директора на Регионален център по здравеопазване гр. Карлово, в частта за наложено наказание на "Медико - техническа лаборатория І-Карлово" ЕООД гр. Карлово за нарушение на чл. 18 ал. 4 от ЗЛЗ е имуществена санкция в размер на 2000 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
99 Административно дело No 479/2008, VIII състав Дела по ЗМВР В.Д.Ч. НАЧАЛНИК РПУ ТРУД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 28.05.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЯЗ/Т-71 от 18.02.2008 г. на началника на РПУ - с. Труд, с която е постановен отказ за продължаване срока на разрешение за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие. ВРЪЩА преписката на началника на РПУ - с. Труд за постановяване на законосъобразен акт, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 30 дни, считано от датата на влизането му в сила. ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи да заплати на В.Д.Ч. ***, сумата от 210 лв. представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
100 Административно дело No 483/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 07.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Д.,***, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по олба от 05.02.2008г. за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І-ВСИ в кв.1 по плана на кв."ВСИ-МО"-гр.Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 483/2008г., VІ състав, по описа на Адм.съд-Пловдив. Заличава датата на насроченото съдебно заседание - 11.06.2008г., 13.15 часа. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя, ответника и заинтересованите страни.
 
101 Административно дело No 485/2008, X състав Дела по ЗСП В.В.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С. против Решение № 74 от 18.05.2007г. на Директора на РУСО-Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
102 Административно наказателно дело (К) No 490/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Н.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 23.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
Обезсилва решението Обезсилва решение № 16/30.01.2008 г., постановено от ПРС - 12. н.с. по НАХД № 1804/2007 г. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 490/2008 г. по описа на Административен съд Пловдив.
 
103 Административно наказателно дело (К) No 493/2008, XXII състав Наказателни касационни производства Н.Л.Ф. РПУ ТРУД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 10.05.2008г.
Оставя в сила решение №274 ПОСТАНОВЕНО ПО нахд № 1373/2007 г. по описа на ПРС ХІ н.с. е потвърдил НП № К - 247/23.07.2007 г. на Началника на РПУ Труд при ОДП Пловдив, с което на Н.л.Ф. *** са наложени адм.наказания - глоба в размер на 150 лева и един месец лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл. 21 ал.1 от ЗДвП на основание чл. 182 ал.1 т. 4 от ЗДП и са отнети 6 контролни точки на основание Наредба № І - 139 на МВР и чл. 157 ал.3 от ЗДП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
104 Административно наказателно дело (К) No 494/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ИВВЕЛ-3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
Оставя в сила Решение №10/11.02.2008г. на Пловдивския районен съд, ХІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД №1753 по описа за 2007г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
105 Административно дело No 498/2008, X състав Искове за обезщетение П.Т.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 26.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на П.Т.,*** за заплащане на сумата от 1136,70лв. Осъжда П. Т. да заплати по сметка на Административен съд Пловдив сумата от 45,47лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
106 Административно дело No 499/2008, IX състав Дела по ЗМСМА МАГИСТРАЛИ АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 23.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
107 Административно дело (К) No 512/2008, XIX състав Касационни производства С.И.О. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ЛЪКИ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 14.05.2008г., в законна сила от 14.05.2008г.
Оставя в сила решение № 111 от 23.11.2007 г. постановено по гр.д. № 1300/2006 г. по описа на Районен съд гр. Асеновград. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
108 Административно дело No 513/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПЛОВДИВ АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.05.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен мълчаливият отказ на кмета на район "Северен", Община Пловдив, за издаване на скица на УПИ І-обществено застрояване в кв.654 по плана на Пета градска част, гр.Пловдив, и удостоверение за степен на завършеност на новострояща се сграда "Бизнес център "Север" - многофунционална сграда на пет, шест, седем и осем етажа", поискани по молби с вх.№№ С 868-3 от 03.01.2008 г., С 868-5 от 03.01.2008 г., С 868-201 от 20.02.2008 г. и С868-202 от 20.02.2008 г. от "Заводски строежи-ПС-Пловдив" АД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул."Дунав" № 100.
ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок от датата на влизане в сила на решението за издаване на документите.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
109 Административно наказателно дело (К) No 515/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ХИМИК АД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 19.05.2008г., в законна сила от 19.05.2008г.
Обезсилва Решение №6 от 18.02.2008 г. на Асеновградски районен съд, четвърти назателен състав по НАХД №202/2007 г. ОСТАВЯ в сила наказателно постановоление №10 от 06.03.2007 г., издадено от Директора на РИОСВ - Пловдив с което на "Химик" АД гр. Асеновград, ул. "Звезда" №1, с ЕИК по Булстат №115032550 е наложена имуществена санкция на основание чл.200, ал.1,т.10 от Закона за водите в раазмер на 500 лева /петстотин лева/ за нарушение на чл.48, ал.1 т.8 от същия нормативен акт. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
110 Административно наказателно дело (К) No 523/2008, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Х.Х.Б. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.05.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 6 от 01.02.2008 г., постановено по НАХД №1762 по описа на ПРС, ХІV н.с., за 2007 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив , с което на Х.Х.Б. за нарушение на чл.71, т.5 от Нардба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на осн. чл.93, ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено адм. наказание глоба в р-р на 500 лв. по т. 1 и глоба в р-р на 500 лв. по т.2. Решението е окончателно и не подлежи на обжалва.
 
111 Частно административно дело (К) No 524/2008, XIX състав Частни касационни производства Л.Д.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Определение от 12.05.2008г., в законна сила от 10.05.2008г.
Потвърждава Оставя в сила Определение № 5 от 08.02.2008 г. постановено по НАХД № 189/2008 г. по описа на Пловдивски районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
 
112 Административно наказателно дело (К) No 525/2008, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Х.П. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.05.2008г., в законна сила от 15.05.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 20 от 15.02.2008 г. постановено по НАХД № 1746/07 г. по описа на ПРС, ІІ нак. състав. Решението е окончателно.
 
113 Частно административно дело (К) No 528/2008, XXI състав Частни касационни производства А.С.Г. РПУ ТРУД Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 23.05.2008г., в законна сила от 23.05.2008г.
Оставя в сила Разпореждане от 22.02.2008 г., постановено по н.а.х.д. №278 по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІІ н.с., за 2008 г., с което е прекратено производството по делото по жалба на А.С.Г. *** срещу наказателно постановление № К-874/03.12.2007 г. на Началника на РПУ - Труд при ОДП - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
114 Административно дело No 531/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 09.05.2008г., в законна сила от 20.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, седалище/адрес на управление: гр.София, район Подуяне, кв."Хаджи Димитър", ул."Резбарска" № 5, представлявано от Т. П. К. - чреч адв. К.Г. /пълномощник/, срещу Заповед № А-237/22.02.2008г. на Кмета на Община Асеновград, постановена по реда и при условията на чл.195 ал.5 ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 531/2008 г., VІ състав, по описа на Адм. съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му от неприсъствалата страна и в същия срок от днес - за ответника. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя.
 
115 Административно дело No 538/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Т.,
М.С.Л.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 22.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх. № 1586/17.03.2008г. по регистъра на Административен съд Пловдив, подадена от К.И.Т. и М.С.Л. и двамата със съдебен адрес:*** срещу Агенцията по кадастъра- Служба по кадастъра гр. Пл овдив и Община Пловдив-Район "Централен".
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №538 по описа на Административен съд Пловдив за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
116 Административно дело No 540/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.В.,
Р.А.А.,
А.К.А.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.В., Р.А.А. и А.К.А.,*** против Заповед № ДК-10-07/22.02.2008 г. на Началника на РДНСК гр. Пловдив, с която е отхвърлена жалбата им и е оставено в сила Разрешение за строеж № 212/11.10.2007 г. на Главния архитект на Район ЮЖЕН - Община Пловдив за строеж "Жилищна сграда - подобект "Блок 1", намиращ се в УПИ І - църква, 237, 238 жил. застрояване, кв. 29-нов /25-стар/ по плана на кв. Въстанически-север гр. Пловдив. ОСЪЖДА И.А.В., Р.А.А. и А.К.А. да заплатят на ИНВЕСТПРОДУКТ ООД разноски по делото в размер на 800 лева, представляващи адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
117 Административно дело No 547/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни СТОЯН КОНДЖОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.К. в качеството му на ЕТ"С.К."***0, със съд.адрес гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов"№1, ап.1, ет.1, адв. Св.Х., срещу Ревизионен акт № 1602037/27.12.2007г., издаден от Делян Георгиев Николов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 104/11.02.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Плов-див при ЦУ на НАП, с който допълнително са му начислени данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 26 583,20 лева и лихви за просрочие в размер на 4 090,36 леваи, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА С.В.К. в качеството му на ЕТ"С. Конд-жов", с адрес на управление гр.Пловдив, ж.р."Тракия", бл.145, вх.5, ет.4, ап.10, със съд.адрес гр.Пловдив,ул."Янко Сакъзов"№1,ап.1, ет.1, адв.Св.Х., да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 953,47 /девет-стотин петдесет и три лева и четиридесет и седем стотинки/ разноски по дело-то.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 565/2008, XXI състав Наказателни касационни производства СТОЯН МЕНЧЕВ-МСМ-02 ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.05.2008г., в законна сила от 07.05.2008г.
Оставя в сила решение № 228 от 15.01.2008 г., постановено по НАХД №1457/2007 г. на Пловдивския районен съд, осемнадесети наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №82 от 11.09.2007 г. на Началник Митница - Пловдив. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
119 Административно наказателно дело (К) No 570/2008, XXI състав Наказателни касационни производства АТЛАНТ ЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 19.05.2008г., в законна сила от 19.05.2008г.
Оставя в сила решение решение №4 от 05.02.2008 год, пастановено по н.а.х.дело №1709/2007 г. Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състава, с което е потвърдено Наказателно постановление №23736 - 0037135 от 05.11.2007 г. на Директор на адирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на основание чл.65, ал.1 от ЗКПО/ в сила от до 31.12.2006 г./ във връзка с чл.3,ал.2 от ЗАНН на М.В. Хачатарян с ЕГН **********, в качеството му на управител на "Атлант ЛТ" ЕООД - гр. Пловдив, е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер на 100 лв, за нарушение разпоредбите на чл.51, ал.2 от ЗКПО/ в сила до 31.12.2008 г./ във връзка с § 27 от ПРЗ на ЗКПО/ в сила от 01.01.2007 г./ поради неподаването в законоустановения срок до 02.04.2007 г. на годишна данъчна декларация по чл.51, ал.1 от ЗКПО/отм./ за финансовата 2006 г. РЕШЕНИЕТО е оконочателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
120 Административно наказателно дело (К) No 573/2008, XX състав Наказателни касационни производства АРМА ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.

ОТМЕНЯ решението по нахд № 1850/2007 г. на Пловдивския районен съд, Х наказателен състав и вместо него ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 157/06.11.2007 г., издадено от директора на РИОСВ гр. Пловдив за наложена на "Арма" ООД гр. Смолян имуществена санкция 3500 лв. на основание чл. 106 ал. 3 т. 2 от Закона за управление на отпадъците за нарушение на разпоредбата на чл. 12 ал.1, във връзка с чл. 22 ал.1 от ЗУО.
Решението не подлежи на обжалване.

 
121 Административно дело No 578/2008, II състав Други административни дела Р.Х. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 13.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Х., гражданка на Армения, действаща лично и като законен представител на сина си Марлен Алексанян срещу решение № УП -35/13.03.2008 г. на интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут на основание чл. 70 ал.1 т. 1, във връзка с чл. 13 ал.1 т. 5 от Закона за убежището и бежанците в производство образувано с рег. № 9037/11.03.2008 г.
Решението е окончателно.
Копие от решението да се изпрати на Държавната агенция за бежанците.

 
122 Административно дело No 581/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М 6 АД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 21.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "М 6" АД гр. Пловдив, представлявано от изпълнителния директор М.Г.М., срещу решение № РД-08-146/14.02.2008 г. на кмета на Район "Централен" Община Пловдив, издадено на основание чл. 91 ал. 1 от АПК, с което е оттеглена заповед № РД -08-75/25.01.2008 г., издадена на основание чл. 195 ал. 5 от ЗУТ и във връзка с чл. 197 ал. 2 от ЗУТ за спиране на събарянето на сградите в УПИ -770 - административна сграда, кв. 170- нов, 308 -стар по плана на Централна градска част гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 60.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните пред Върховния административен съд.

 
123 Административно дело No 620/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Д.Р. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Разпореждане от 29.05.2008г.
ПРИСЪЕДИНЕНО ЗА ОБЩО РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ АХ. Д. 435/08Г. НА 11 СЪСТАВ НА ПАС.
 
124 Административно дело No 621/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Б.,
К.Т.К.,
И.Ж.К.,
И.П.М.,
П.Д.П.,
Я.Г.Д.,
В.Д.П.,
В.Д.Д.,
С.Г.С.,
П.Ц.П.,
М.И.Й.,
Е.С.Г.,
В.Д.Г.,
Д.К.Г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Разпореждане от 29.05.2008г.
ПРИСЪЕДИНЕНО ЗА ОБЩО РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ АХ. Д. 435/08Г. НА 11 СЪСТАВ НА ПАС.
 
125 Административно дело No 622/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.Ч.,
Н.Ц.Ч.,
П.Д.Р.,
А.А.К.,
А.А.К.,
Д.П.П.,
В.С.П.,
Р.С.Г.,
Г.В.Г.,
М.Г.Г.,
С.П.К.,
Г.А.К.,
П.Б.П.,
М.Г.П.,
А.К.Я.,
Н.С.Д.,
К.С.С.,
Д.П.О.,
Т.Д.Т.,
А.М.С.,
Д.Г.Р.,
З.П.Р.,
И.Д.Д.,
К.И.Д.,
И.И.Д.,
Д.И.Д.,
А.Г.Г.,
Г.С.Г.,
Б.З.Е.,
П.А.М.,
С.Т.Т.,
С.П.Т.,
И.Д.Д.,
Н.И.Д.,
Д.Г.Г.,
М.С.Г.,
В.Е.Б.,
К.А.Б.,
Б.К.Б.,
О.К.И.,
М.Й.Д.,
Я.П.Т.,
Щ.К.Ч.,
Г.И.П.,
Н.С.В.,
Х.М.В.,
В.Н.Т.,
М.Г.Г.,
С.Ц.Д.,
Г.А.Д.,
Н.Д.Н.,
Л.Т.Т.,
К.И.И.,
С.А.К.,
К.Т.К.,
П.Д.Д.,
А.А.К.,
С.Б.П.,
В.Н.К.,
З.Б.А.,
М.К.,
И.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Разпореждане от 29.05.2008г.
ПРИСЪЕДИНЕНО ЗА ОБЩО РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ АХ. Д. 435/08Г. НА 11 СЪСТАВ НА ПАС.
 
126 Административно дело No 634/2008, VI състав Дела по ЗМВР В.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 17.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 19468/26.11.2007г. на Началник-група в сектор "ПП-КАТ" към ОД "Полиция"-Пловдив, с която е наложена на В.И.П. принудителна административна мярка, изразяваща се във временно спиране на МПС от движение. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
127 Административно дело No 636/2008, XIII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.И.Р. ДИРЕКТОР НА ДРУЖБА АД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 16.05.2008г., в законна сила от 06.06.2008г.
На основание чл. 159, т.8 от АПК - поради оттегляне на оспорването ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 636/08 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.
 
128 Административно наказателно дело (К) No 637/2008, XXII състав Наказателни касационни производства А.А.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.05.2008г., в законна сила от 10.05.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №. 18 от 13.02.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1450 по описа на Пловдивския районен съд, V н.с., за 2007 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 2007-К-0210 от 27.04.2007 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на А.А.А. на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 639/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Д-Р ЕВГЕНИЯ ЯНЕВА ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 22.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 216/21.02.2008 г. на Пловдивски районен съд ХIV н.с, постановено по н.а.х.д № 718/2007г., в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 15174-0961004/07,04,2006 г. на Зам. директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на ЕТ "Д-р Е.Я.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Н. Вапцаров" № 66, са наложени ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 лв. на основание чл.137, ал.1 от ЗДДС /отм./ във връзка с чл. 33, ал. 3 "а" от Наредба № 4/16.02.1999г. на МФ /отм./ и административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА СЕ УПРАЖНЯВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ за срок от един месец на основание чл.137а, ал.1, т.1, б.А от ЗДДС /отм./, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15174-0961004/07,04,2006 г. на Зам. директора на ТД на НАП гр. Пловдив в тази му част.
ОБЕЗСИЛВА решение № 216/21.02.2008 г. на Пловдивски районен съд ХIV н.с, постановено по н.а.х.д № 718/2007г., в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 15174-0961004/07,04,2006 г. на Зам. директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на ЕТ "Д-р Е.Я.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Н. Вапцаров" № 66 е наложена принудителна административна мярка - ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ за срок от един месец на основание чл. 137б, ал. 1 от ЗДДС /отм./, като е забранен достъпа до него.
ЖАЛБАТА ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на Административен съд - гр. Пловдив за образуване на дело, досежно оспорването на наложената с наказателно постановление № 15174-0961004/07,04,2006 г. на Зам. директора на ТД на НАП гр. Пловдив, принудителната административна мярка - ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ за срок от един месец на основание чл.137б, ал.1 от ЗДДС /отм./
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

Отменя изцяло решението
 
130 Административно наказателно дело (К) No 644/2008, XXII състав Наказателни касационни производства МАСТИЛО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 12.05.2008г., в законна сила от 12.05.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение 240/15.12.07 г. по нахд № 1575/07 г. на ПРС, Х-ти н.с. Решението е окончателно.
 
131 Административно наказателно дело (К) No 660/2008, XXI състав Наказателни касационни производства А.Д.К. ОБЩИНА САДОВО Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.05.2008г., в законна сила от 07.05.2008г.
Оставя в сила решение №9 от 11.02.2008 г., постановено по НАХД №317/2007 г. на Асеновградския районен съд, четвърти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №81 от 19.06.2006 г. на Кмета на Община Садово, с което на А.Д.К., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание - глоба в размер на 200/двеста/ лева, за нарушение на чл.2т.2 от Наредба №1 на Общински съвет Садово, като е изменил наложената глоба от 200/двеста лева/ на 100/сто/ лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
132 Административно наказателно дело (К) No 680/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства Б.Я.Р. РПУ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.05.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решението. Решението е окончателно.
 
133 Частно админист. наказателно дело (К) No 696/2008, XX състав Наказателни частни касационни производства А.Й.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 07.05.2008г., в законна сила от 07.05.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определението по НАХД № 1869/2007 г. на ПРС, 17 н.с., с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на А.Й.Д. ***13/07 г. от 12.09.2007 г. на Н-к сектор ПП КАТ към ОДП Пловдив за налоожена глоба в размер на 50 лева по чл. 183 ал.4 т.7 предл.1 от ЗДВП и глоба в размер на 20 лв. по чл. 185 предл.1 от ЗДВП и на основание Наредба № І - 139 на МВР са отнети общо 10 онтролни точки. Определението не подлежи на обжалване.
 
134 Административно наказателно дело (К) No 700/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства КЕТИ-ДЕСИСЛАВА ТРАЙЧЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 27.05.2008г., в законна сила от 27.05.2008г.
Оставя в сила решението . Решението е окончателно.
 
135 Административно дело No 740/2008, VIII състав Дела по ЗМВР Г.З. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 21.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.З., пред-сатвляван от адв. С.К., против заповед № з-1533/08.06.2005 г. на Директора на РДВР - Пловдив, понастоящем ОДП - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 740/2008 г. По описа на Административен съд-Пловдив, VІІІ състав.
Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от получа-ване на съобщението пред ВАС.

 
136 Административно дело No 745/2008, XIII състав Искове за обезщетение С.О.К. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 15.05.2008г., в законна сила от 28.05.2008г.
Прекратява производството по делото на осн.чл.158,ал.3 от АПК,поради това,че жалбоподателя не е отстранил в срок нередовностите на жалбата-не е внесъл даржавна такса по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
137 Административно наказателно дело (К) No 746/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства И.О.Ч. РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.05.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
Оставя в сила решението . Решението е окончателно.
 
138 Административно дело No 758/2008, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.Т.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 13.05.2008г., в законна сила от 27.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА АНКА Т.Г. ***, ПРОТИВ ЗАПОВЕД №278/26.03.2007Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №758 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ.
 
139 Административно дело No 760/2008, X състав Други административни дела ЕКСА-КО-ТОДОР ЩЕРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА УПР.ДВИЖЕНИЕ,ВЛАКОВА И ГАРОВА ДЕЙНОСТ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 22.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБА /НАРЕЧЕНА МОЛБА/ НА Т.В.Щ., ДЕЙСТВАЩ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ С ФИРМА ЕТ "ЕКСА-КО-Т.Щ.", ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА СИ АДВ.И.В.,***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 760 ОТ 2008 ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
140 Административно дело No 771/2008, X състав Дела по ЗСП М.И.Р. ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 20.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА М.И.Р. ***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 771 ОТ 2008ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
141 Административно дело No 789/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС АД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 28.05.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 789/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, І отделение, ІІІ състав.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.

 
142 Частно админист. наказателно дело (К) No 798/2008, XX състав Наказателни частни касационни производства Н.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 12.05.2008г., в законна сила от 12.05.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 31.03.2008 г. постановено по НАХД 1785/2007 г. по описа на ПРС, ХХV н.с. , с което е оставена без разглеждане жалбата на Н.Д.Д.,*** чрез адв. Сл. П. против НП № 15496/07 г. от 25.09.2007 г. на Н-к група в сектор ПП и КАТ към ОДП Пловдив и производството по делото е било прекратено. Определението не подлежи на обжалване.
 
143 Административно дело No 811/2008, IV състав Други административни дела К.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА АДВ-ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 16.05.2008г., в законна сила от 03.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 811 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
ИЗПРАЩА жалбата по подведомственост на изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания за разглеждане по същество.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 839/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕНЕВ-ЕНЧО ЕНЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 23.05.2008г., в законна сила от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Енчо Славов Енев, представляващ и собственик на ЕТ "Енев-Енчо Енев", седалище/адрес на управление: гр.Пловдив, ж.к."Тракия" бл.235, ет.3, ап.8. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по к.адм.д.№ 839/2008г. по описа на Адм.съд-Пловдив. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните за изготвянето му.
 
145 Административно дело No 844/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.И.,
К.И.З.,
В.С.Р.,
С.А.Б.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 14.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.И., К.И.З., В.С.Р. и С.А.Б. против мълчалив отказ по скица от 08.04.2008 г. за УПИ ХVІ-59, обществени обслужващи дейности, от кв.4-нов по плана на град Пловдив, кв. "Източна индустриална зона".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 844 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
146 Частно административно дело No 855/2008, XII състав Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.А.К. Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 10.05.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на действие на обезпечителните мерки наложени на С.А.К. служебен номер от регистъра на НАП **********, с Постановление изх. № РД-10-11/09.01.2008 г., издадено на осн. чл. 121 ал.1 от ДОПК от старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, Дирекция "Събиране", изразяващи се в налагане на възбрана на недвижим имот до размера на задължението, а именно: 1/2 ид.ч. от недвижим имот, а именно магазин за промишлени стоки 9, построен в груб вид в партерен етаж на секция Б с площ 89,24 кв.м., ведно с правото на строеж на същия, находящ се в гр. Пловдив УПИ-ХІV-246,247, 248, 249 кв. 244 по плана на ІІ гр.ч. на гр. Пловдив в дворно място на ул. "Янко Сакъзов" №№ 42, 44, 46, цялото от 798 кв.м. в кв. 224. СРОКЪТ на обезп.мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № 3114/19.12.2007 г. и Заповед № 800575/21.03.2008 г. на началника на сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - Пловдив. ПРЕПИС от определението да се изпрати на Дирекция "Събиране" при ТД на НАП Пловдив ул. "Радецки" № 18А. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
147 Частно административно дело No 857/2008, III състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ РУСИЯН ЕООД Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 09.05.2008г.
Оставя без уважение искане № РД -10-652/30.04.2008. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите-Пловдив , дирекция "Събиране" , за продължаване на срока на действие на предварителните обезпечителни мерки ,наложени с постановление № РД 10-652/31.10.2007 г по отношение на "Русиян" ЕООД, гр. Пловдив.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
148 Административно дело No 865/2008, XXIII състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ Х.Г.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 22.05.2008г., в законна сила от 04.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Г.Г.,***, пл. "Николай Хайтов" №1, в качеството му на кмет на община Асеновград, против частта от Решение №237 от 11.03.2008г. по административно дело №1944 по описа на Административен съд-Пловдив за 2007г.,XII-ти състав, с която му е наложена глоба в размер на 50,00 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно, касационно дело №865 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008г. Определението може да обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на лицето.
 
149 Частно административно дело No 866/2008, XVII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-ПЕТО РПУ ЕЛИС М2 ООД Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 07.05.2008г.
Допуска разкриване на сведения,съставляващи данъчна и осигурителна информация за периода 01.04.2002 гдо 31.05.2002г от НАП-ТД гр.Пловдив ,за нуждите на на досъдебно производство 5004/2008 по описа на V РПУ-СДП,пр.пр.№ 12502/2007 по описа на Софийска градска прокуратура по отношение на "ЕЛИС М2" ООД,БУЛСТАТ 115044975 Ю ,НДР 1164426110 със седалище и адрес на управление гр.Асеновград кв.Запад бл.108 вх.А управлявано и представлявано от С.Ж.Я. ЕГН **********(сега "С. плод"ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив пл.Кочо Честименски 2Бет.2) с обхват следните обстоятелства:Подадените справки декларации по ЗДДС,ведно с приложените към тях дневници за покупко-продажби и протоколите за предаване на магнитни носители за горепосочения период.Определя двумесечен срок за разкриване на сведенията считано от 07 май 2008г.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
150 Частно административно дело No 891/2008, III състав Частни администр. дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ   Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 09.05.2008г.
Прекратява производството по ч. адм. дело № 891/2008 г по описа на Административен съд -Пловдив , Първо отделение , ІІІ състав , КАТО изпраща делото по подсъдност на Районен съд - Пловдив.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
151 Административно дело No 910/2008, IX състав Други административни дела Д-Р МАРИЯ ВЪЛЕВА-АИППМП ЕТ РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 30.05.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО.
 
152 Частно административно дело No 916/2008, XIV състав Частни администр. дела ОЙКОКРЕДИТ ВСЕЛЕНСКО КООПЕР.ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.05.2008г., в законна сила от 28.05.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Кооперативна сдружение "Ойкокредит Вселенско кооперативно дружество за развитие"сас седалище и адрес на управление"Теселшаделаан"№4,3818Ш,гр.Амерсфоорт,Холандия,чрез адв.В.Г.Л.-АК-София,със съдебен адрес:***,срещу изпълнителни действия на АДВ-РД-Пловдив,обективирани в писмо с изх.№104474/000123/28.02.2008г. по изп.д.№104474/04г. на АДВ-РД-Пловдив,с което се отказва присъединяването на дружеството към цитираното изпълнително дело и отказ за спиране на изпълнителните действия по делото,като недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №916/2008г.по описа на Административен съд -Пловдив.ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Изпълнителния директор на АДВ за произнасяне по жалбата.Определението полежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
153 Административно дело No 917/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Д.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 22.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКАНЕТО НА Х.Д.Т.,***, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ АДВОКАТ Д.С.- ПЪЛНОМОЩНИК, СЪДЕБЕН АДРЕС:***, ДА БЪДЕ СПРЯНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕД № 143 ОТ 14.03.2008Г.НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ- РАЙОН "ЮЖЕН".ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ. ДЕЛО № 917 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
154 Административно дело No 920/2008, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.А.Д.,
Г.А.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 13.05.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 920 / 2008г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд - Пловдив делото, образувано по жалба Я.А.Д.,*** и на Г.А.Д.,*** срещу Решение на ОСЗГ-Родопи № 06253/08.02.2008г. за допълнение и изменение на решение № 06253/11.10.2000г., издадено по реда и при условията на чл.18д ал.4 ППЗСПЗЗ по отношение на съществуващи /възстановими/ стари реални граници на възстановен имот, представляващ нива от 5.471 дка., първа категория, землище на с.Брани поле, местност Перето, имот № 481 от кадастрален план на ЮИЗ-Пловдив, съгласно скица-нерезделна част от влязло в сила решение на ПРС от 10.07.2000г., постановено по адм.д.№ 325/2000г.
Определението не подлежи на обжалване.

 
155 Частно административно дело No 921/2008, V състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ   Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 12.05.2008г.
ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите - Териториална дирекция гр. Пловдив, за нуждите на предварителното производство по дознание № 19/2008г. на ОДП-Пловдив и по прокурорска преписка №13396/07г. по описа на Районна прокуратура Пловдив по отношение на управителя на фирма "ИНСАЙД 3"- ООД -Иван Борисов Иванов с ЕГН ********** с обхват обстоятелствата: разкриване на данъчна и осигурителна информация, която да обхваща съдържанието на дневниците за покупки и продажби за месеците февруари, март, април, май и юни 2007г. и СД по ЗДДС, подадени от Инсайд 3" ЕООД в ТД на НАП Пловдив със срок за разкриване на сведенията - един месец, считано от 13.05.2008год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 
156 Частно административно дело No 924/2008, IX състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт МУЦТПО ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 29.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № ОА-348/06.02.2008 г., на Кмета на Община Пловдив. ОСЪЖДА МУЦТПО да заплати 80 лв. разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение на Кмета на Община Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 -дневен срок за участвалите в днешното съдебно заседание страни, за неучаствалите от получаване на съобщението.
 
157 Частно административно дело No 1009/2008, XII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-ШЕСТО РПУ ВИТ-2000 ЕООД Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 19.05.2008г.
На осн.чл.75,ал.2 във вр.с чл.75,ал.1,т.2 от ДОПК,оставя без уважение искането на Директора на Столична дирекция"Полиция",с прлавно основание,чл.75,ал.1,т.2 от ДОПК за разкриване на сведения,съставляващи данъчна и осигурителна информация за нуждите на досъдебно производство№ЗМ 8120/2008г. по описа на VІ-то РПУ при Столична Дирекция"Полиция".Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
158 Частно административно дело No 1016/2008, XIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-СТАРА ЗАГОРА   Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 20.05.2008г.
Допуска разкриване на сведения ,съставляващи данъчна и осигурителна иноформация от Национална агенция за приходите- Териториална дирекция гр. Пловдив , за нуждите на следствено дело№ 401/2003 г по описа на ОСС- Стара Загора,образувано срещу Росица Господинова Стойчева за извършено престъпление по чл. 257, ал. 1 във вр. с чл. 256от НК , по отношение на "Милекс-С ЕООД, гр. Пловдив данъчен № 1225096542,БУЛСТАТ 130213934,с обхват обстоятелствата : предоставяне от ТД на НАП - Пловдив на подаваните месечни справки - декларации по ЗДДС от месец декември 2000 г до 31.10.2001г. включително, ведно с извлеченията за покупки и продажби, както и данни кой е представлявал данъчнозадължителното лице, срок за разкриване на сведенията -два месеца , считано от 20.05.2008 г Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
159 Частно административно дело No 1027/2008, XIV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ   Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 21.05.2008г., в законна сила от 21.05.2008г.
ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите - Териториална дирекция гр. Пловдив, за нуждите на преписка № 404/2008 г. по описа на Окръжна прокуратура - Пловдив по отношение на: "ГЮНЕШ 2004" ООД - гр. Пловдив, с БУЛСТАТ 115848047, с обхват на обстоятелствата: да се предостави заверено ксерокопие на РА № 160002973/ 25.04.2008 г., ведно с приложенията към него, издаден от ТД на НАП - Пловдив.
и срок за разкриване на сведенията - два месеца, считано от 21 май 2008год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 
160 Частно административно дело No 1049/2008, IV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ВЕЛИКО ТЪРНОВО   Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.05.2008г., в законна сила от 23.05.2008г.
ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция град Пловдив, за нуждите на досъдебно производство № 724/2005 г. по описа на Окръжна следствена служба гр.Велико Търново, по отношение на "Домико" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115622774, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Атон" № 36, с управител Костадин Михайлов Костов, ЕГН **********,***, с обхват на обстоятелствата: да се предоставят заверени копия от протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.01.2002 г. до 31.01.2002 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки, дневник за продажби и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.02.2002 г. до 28.02.2002 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки, дневник за продажби и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.03.2002 г. до 31.03.2002 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.05.2002 г. до 31.05.2002 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки, дневник за продажби и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.06.2002 г. до 30.06.2002 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки, дневник за продажби и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.08.2002 г. до 31.08.2002 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.10.2002 г. до 31.10.2002 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.12.2001 г. до 31.12.2001 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.11.2001 г. до 30.11.2001 г., протокол за приемане на магнитни носители, дневник за покупки и справка-декларация по ЗДДС за данъчен период от 01.10.2001 г. до 31.10.2001 г., и оригинали на всички данъчни фактури, получени от НАП ТД Пловдив, с издател/получател "Домико" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115622774, по извършени продажби/покупки с получател/доставчик ЕТ "Руди - Тодор Стефанов", с ЕИК по БУЛСТАТ 104014589, за цитираните по-горе данъчни периоди ведно с всички съпътстващи сделките документи (касови бонове, разходни/приходни ордери, платежни нареждания, товарителници, складови разписки и други, със срок за разкриване на сведенията един месец, считано от 23.05.2008 г. до 23.06.2008 г.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
161 Частно административно дело No 1050/2008, IV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ВАРНА   Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.05.2008г., в законна сила от 23.05.2008г.
ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите, Териториална дирекция град Пловдив, за нуждите на досъдебно производство № 3194/2004 г. по описа на Окръжна следствена служба гр.Варна, по отношение на "Сензорматик" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825378624, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ж.к. "Тракия", бл.321, вх.Б, ет.4, ап.11, с обхват на обстоятелствата: да се предостави информация за справките-декларации ведно с дневниците за покупко-продажби за периода 01.11.2002 г. - 31.06.2003 г., със срок за разкриване на сведенията един месец, считано от 23.05.2008 г. до 23.06.2008 г.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
162 Частно административно дело No 1051/2008, IV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ   Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.05.2008г., в законна сила от 23.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането Коста Костов - дознател в Сектор "Икономическа полиция" при Областна дирекция "Полиция" гр.Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
163 Административно дело No 1055/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АСТРА-3 ООД ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 23.05.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1055 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. ПРИСЪЕДИНЯВА АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №1055 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. КЪМ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 770 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. , VІІІ-МИ СЪСТАВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
164 Административно дело No 1066/2008, XV състав Дела по ЗМВР А.А.И. НАЧАЛНИК ПЕТО РПУ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 27.05.2008г.
Прекратява производството по АХД№ 1066 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.Изпраща делото по компетентност на Районен съд Пловдив.Определението не подлежи на обжалване.
 
165 Административно дело No 1070/2008, VII състав Други административни дела АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО,ТАНЦОВО И ИЗОБР.ИЗКУСТВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АМТИИ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 28.05.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.А. М. *** срещу решения на Общото събрание на висшето учебно заведение - Академия за музикално , танцово и изобразително изкуство /АМТИИ/- Пловдив , взети на заседанието му , проведено на 16.05.2008г. Прекратява производството по адм. дело № 1070/2008 г по описа на Административен съд- Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7- дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
166 Частно административно дело No 1072/2008, XVIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ПЛЕВЕН   Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 28.05.2008г.
Допуска разкриване на сведения,съставляващи данъчна и осигурителна информация от национална агенция за приходите-Териториална дирекция гр.Пловдив,за нуждите на досъдебно производство№170/05г. по описа на ОССгр.Плевен по отношение на "Агарта"ООД-гр.Пловдив,със седалище и адрес на управление-гр.Пловдив,бул."Руски"№87,ет.2,Булстат 115098631с обхват обстоятелствата:да бъдат осигурени-Решение за обща данъчна регистрация и за регистрация на ЗДДС на "Агарта"ООД-гр.Пловдив,заверени копия от СД по ЗДДС,дневници за покупко-продажби по ЗДДС,протоколи за приемане на магнитни носители,пълномощници на представляващите дружеството пред ТД на НАП-Пловдив за периода ноември 1999г. до февруари 2000г.,справки за декларирани сметки в лева и валута в търговските банки в страната за периода ноември 1999г. до февруари 2000г.,справка за наличие на задължения към момента от данъчно-задълженото лице,справка за възстановяване на ДДС с приложения на ДРА по ДПК дали основание за това е платежни документи на "Агарта"ООД-гр.Пловдив и регистрирани трудови договори през ноември 1999г. до февруари 2000г.Определя двумесечен срок за разкриване на сведенията,считано от 28.05.2008г.Определението не подлежи на обжалване или протест.
 
167 Частно административно дело No 1073/2008, XI състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ИКОНОМ.ПОЛИЦИЯ   Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 28.05.2008г., в законна сила от 28.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕ ОТ ДОЗНАТЕЛ КОСТАДИН МАНДЕВСКИ - СЕКТОР ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ ПО ЗМ/РЗП - 941/07 ОТ 26.05.2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
168 Административно дело No 1074/2008, I състав Искове за прекратяване на неоснователни действия Д.Б.Х. КОМИСИЯТА НА ПОДЕЛЕНИЕ 34750-КАРЛОВО Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Разпореждане от 28.05.2008г., в законна сила от 31.05.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО НА СТ.СЕРЖ.Д.Б.Х. С ЕГН ********** *** ПОД.22180 СЪС СЪДЕБЕН АДРЕС ГР.ПЛОВДИВ УЛ.БРАТЯ ПУЛИЕВИ 1 СРЕЩУ НЕОСНОВАТЕЛНО ДЕЙСТВИ Е - ОТКАЗ НА КОМИСИЯТА НА ПОДЕЛЕНИЕ 34750 - ГР.КАРЛОВО ЗА ДОПУСКАНЕ ДО МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ІV МЕХАНИЗИРАНА РОТА ГР.КАБУЛ-АФГАНИСТАН. ОСЪЖДА Д.Б.Х. ДА ЗПЛАТИ ПО СМЕТКА НА АДМИНИСТАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ ДЪРЖАВНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 5 ЛВ. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 3 ДНЕВЕН СРОК ОТ ИЗДАВАНЕТО МУ.