АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2008г. до 30.06.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 48/2007, V състав Дела по ЗСП А.М.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 11.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ш. против Заповед № ВД-09-4112/03.01.2007г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
2 Административно дело No 65/2007, V състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 10.06.2008г.
На основание чл. 159 т. 8 вр. с чл. 155 ал. 1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 65/07г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

 
3 Административно дело (К) No 238/2007, XXI състав Касационни производства ОСЗГ-РАКОВСКИ К.П.Ч. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение (второ) от 27.06.2008г., в законна сила от 27.06.2008г.
НЕ ДОПУСКА тълкуване на решение №349 от 27.07.2007 г., постановено по касационно адм. дело №238/2007 г. по описа на Административен съд - Пловдив ХХІ състав по молба на ОСЗГ - Раковски от 27.03.2008 г. ОСЪЖДА Общинска служба земеделвие и гори/ ОСЗГ/ - Раковски да заплати на К.П.Ч. *** сумата от 90/деветдесет/ лева разноски за това производство.ДЕЛОТО да се докладва на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Административен съд - Пловдив с оглед образуване на производство по молба на К.Ч. от дата 20.03.2008 г./лист 49 от делото/. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.делото е приложено по кахд 1319/2008 г. І състав Адм съд - Пловдив.
 
4 Административно наказателно дело (К) No 391/2007, XX състав Наказателни касационни производства И.М.М. ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 02.06.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
Оставя в сила решение № 6 от 12.02.2007 г., постановено по НАХД № 2261/2006 г. по описа на ПРС 5 н.с.
 
5 Административно дело No 585/2007, XVII състав Установителни искове С.Ж.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 11.06.2008г.
ОСЪЖДА Областна дирекция "Полиция" - Пловдив да заплати на С.Ж.С. ***, сумата от 800 (осемстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, в резултат на незаконосъобразно задържане, изразяващи се в психоемоционален стрес, неудобство, чувство за безпомощност, ведно със законната лихва считано от 12.04.2007 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до пълния й размер от 1 000 лева.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Ж.С. ***, против Областна дирекция "Полиция" - Пловдив иск за присъждане на неимуществени вреди в размер на 1000 лв. за нечовешко и унизително третиране, изразяващи се в психоемоционален стрес, унижение, неудобство, отвращение, чувство за безпомощност, физическо неудобство, физически стрес довел до временно влошаване на здравословното му състояние и неприятни изживявания свързани с ухапвания от насекоми по цялото тяло, временна нетрудоспособност, чувство за несигурност и недоверие в държавната администрация.
ОСЪЖДА С.Ж.С. ***, да заплати по сметка на Административен съд - Пловдив сумата от 38 /тридесет и осем/ лева дължима държавна такса за отхвърлените размери на претенциите му.
ОСЪЖДА Областна дирекция "Полиция" - Пловдив да заплати на С.Ж.С. ***, сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, представляваща съответната част от направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
6 Административно дело No 717/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни К.И.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 23.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.А., ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № 160-49-18/02.03.2007 г. издаден от Райна Борисова Танева - инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, в частта му, с която са определени допълнителни задължения към бюджета както следва: данък върху доходите на физическите лица по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2004 г. в размер на 28072.15 лева и лихви в размер от 6692.20 лева. ОСЪЖДА К.И.А., ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 1035.20 лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните за неговото изготвяне.
 
7 Административно дело No 797/2007, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 06.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ" АД, със седалище и адрес на управление в село Крън, Община Казанлък, ул. Работническа №2, Булстат №123132147, представлявано от изпълнителен директор А.Д.М. против Ревизионен акт №2461612/ 12.03.2007г. на ТД на НАП-Стара Загора, потвърден с Решение №462/11.05.2007г. на Директора на дирекция "ОУИ"-НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА "ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ" АД да заплати на Дирекция "ОУИ"-ЦУ-НАП-Пловдив сумата от 3038.76 лв, като разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 833/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.П.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.06.2008г., в законна сила от 09.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.В. против РА № 1361889/26.02.2007г. на ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 391/21.04.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - гр. Пловдив, с който на жалбоподателя са определени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2000г., 2002г., 2003г., 2004г. и 2005г. в общ размер на 3 318,29 лв. и лихва в размер на 1 141,92 лв. ОСЪЖДА М.П.В., ЕГН **********,*** да заплати на ТД на НАП - гр. Пловдив сумата от 307,61 лв., представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му.
 
9 Административно дело No 852/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР /троен състав/ В.П.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 27.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Заповед № ОА-144/31,01,2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание § 2, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ДР на ЗУТ, се нарежда Стойка Н.Т. и Х.Т.Т.,***, да извършат следните ремонтни работи: възстановяване на покривната конструкция на двуетажната жилищна сграда, възстановяване на нивото на терен и В и К захранването, следствие от неправомерните действия извършени в съсобствения им имот УПИ VІ-274, кв. 61 нов /165 стар/ по плана на Централна градска част - гр. Пловдив от В.П. и С.М., които ремонтни работи са необходими с оглед безопасността, здравеопазването, естетиката, чистотата и спокойствието на същите, като извършените от тях разходи са за сметка на В.П. и С.М..
ОСЪЖДА В.П.И. *** да заплати на Община Пловдив, сумата от 80,00 лв. /осемдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА В.П.И. *** да заплати на Стойка Н.Т. и Х.Т.Т.,*** сумата от 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
10 Административно дело No 945/2007, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 06.06.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.М. ***, против заповед № ОА-710 от 22.04.2005 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - план за застрояване на част от кв.47 по плана на кв."Капана", град Пловдив.
ОСЪЖДА В.Д.М. ***, да заплати на Ю.П. ***, сумата 240 (двеста и четиридесет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА В.Д.М. ***, да заплати на Я.П. ***, сумата 240 (двеста и четиридесет) лева, разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
11 Административно дело No 1021/2007, V състав Дела по ЗОС ЕЛИ-ЕЛИ ВАСИЛЕВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 17.06.2008г.
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД №А-844/05. 06.2007г. на кмета на Община гр.Асеновград с която на осн. чл.65 от ЗОС "се изземва от ЕТ "Е.-Е.В.", терен-общинска собственост с площ от 146.10 кв. метра, находящ се на ул. Шести януари, №19, кв.107, УПИ VІІІ-озеленяване по плана на град Асеновград, поради това, че го владее без правно основание". ОСЪЖДА Община гр.Асеновград да заплати на ЕТ "Е.-Е.В.", със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, бул.България №27, ап.1, представляван и управляван от собственика Е.И.Б.-В. с ЕГН ********** направените разноски по настоящото съдебно производство в размер на 310 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
12 Административно дело No 1059/2007, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.Д. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 13.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.И.Д. с ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-10-26/11.06.2007г. на Началник РДНСК-Пловдив, с която на основание чл. 216, ал.5 от ЗУТ е отменен като незаконосъобразен инвестиционният проект и издаденото от Главен архитект на Община-Хисар разрешение за строеж №31/26.04.2007г.
ОСЪЖДА С.И.Д. ***, да заплати на А.В.Т. и К.Г.Т.,***, общо за двамата, сумата от 480 лева разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
13 Административно дело No 1061/2007, VIII състав Дела по КСО Ч.А.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.06.2008г.
Отменя Решение № 152/19.VІ.07 г. на Директора на ТП на НОИ Пловдив, както и потвърденото с него разпореждане № 145 от 08.05.07 г. на длъжностно лице при РУ "СО" Пловдив, с което не е приета за трудова злополуката, претърпяна от Ч.С. ва 02.04.07 г. Изпраща преписката на РУСО Пловдив за постановяване на законосъобразен акт, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение. Осъжда Националния осигурителен институт да заплати на Ч.А.С. ***0 лева представяваща направените по делото разноски. Решението може да б ъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
 
14 Административно дело No 1118/2007, I състав Дела от администр. характер - данъчни КРЕПОСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 27.06.2008г.
ОТМЕНЯВА определението от 18.02.2008год. за даване ход по същество на правния спор.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от "КРЕПОСТ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Злати Трап, общ. Родопи, обл. Пловдивска, ул. "Втора" №1, чрез адв. П. против Ревизионен акт № 136-1727 от 12.04.2007год. издаден от Елена Георгиева Лалова - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение №527 от 05.06.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" към ЦУ на НАП - гр.Пловдив, в частта му с която на "КРЕПОСТ" ООД е отказано право на данъчен кредит в размер на 6600,51лв. за данъчен период м.декември 2004год. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода данъчен резултат в общ размер на 1619,97лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1118/2007год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
15 Административно дело No 1304/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВОДОКАНАЛПРОЕКТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 05.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Водоканалпроект" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3, против Ревизионен акт № 1600651 от 21.05.2007 г., издаден от Николай Атанасов Кадирев - инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 666 от 16.07.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на дружеството е отказано признаване на правото на данъчен кредит по ЗДДС, отм. за периода 13.08.2002 г. - 31.12.2005 г. в размер на 17956.00 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 5155.30 лв., и Заповед за възлагане на ревизия № 4932 от 11.12.2006 г., издадена от Христина Генева Христозова - началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - Пловдив. ОСЪЖДА "Водоканалпроект" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. "Съединение" № 3, да заплати сумата от 802.23 лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
16 Административно дело No 1310/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ПЪТСТРОЙ-ПЪТИЩА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.06.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 52000.00 лева по фактура № 46/25.07.2003 г., издадена от доставчика "Риза-Райчо Юлиянов" ЕТ с БУЛСТАТ 123072846, ведно със съответната лихва върху тази сума. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, представлявано от Д.И.К. сумата от 294.78 лева - разноски по делото. ОСЪЖДА Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, представлявано от Д.И.К. да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 161.09 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
 
17 Административно дело No 1310/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ПЪТСТРОЙ-ПЪТИЩА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 24.06.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 580 от 10.06.2008 г., постановено по АХД № 1310 по описа за 2007 г. на ПАС, като диспозитивът да се чете:

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 52 000,00лв. по фактура № 46/25.07.2003 г., издадена от доставчика "РИЗА-РАЙЧО ЮЛИЯНОВ" ЕТ с БУЛСТАТ 123072846, ведно със съответната лихва върху тази сума.

ПОТВЪРЖДАВА Ревизионен акт № 1600648 от 17.05.2007 г. издаден на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. в частта, с която се отказва правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 408,00 лв. по фактура № 7503/30.08.2003 г. издадена от "ХЕБРОС ЛИЗИНГ" ЕАД ведно със съответната лихва върху тази сума; в размер в размер от 582,75 лв. по фактура № 330/12.09.2003г. издадена от "БАЛКАНХИМ" ООД ведно със съответната лихва по посочената сума; в размер на 3 600 лв. , ведно със съответната лихва по посочената сума, по фактура № 454/01.11.2005г. издадена от "Юния трейд" ООД; в размер на 2 400 лв., ведно със съответната лихва по фактура № 413/19.05.2005г. , издадена от "Юния трейд" ООД.

ОСЪЖДА Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, да заплати на "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К. сумата от 294.78 лв. - разноски по делото.

ОСЪЖДА "Пътстрой-Пътища" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Дилянка" № 35, БУЛСТАТ 115784324, представлявано от Д.И.К., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив сумата от 161.09 лв. - юрисконсултско възнаграждение.

Настоящото Решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
18 Административно дело No 1321/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МАК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.06.2008г., в законна сила от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600436 от 17.05.2007 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Хасково, частично потвърден с Решение № 670/ 16.07.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта относно отказан данъчен кредит за сумата от 618,00 лева главница и лихва в размер от 490,67 лв. по фактури с № 619/28.02.2001 г. и №621/ 15.03.2001 г. с издател "Еуробаг" ООД.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "МАК" ООД - гр. Димитровград, чрез представляващия Г.Д.Д.,*** против Ревизионен акт № 2600436 от 17.05.2007 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Хасково, частично потвърден с Решение № 670/ 16.07.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив в останалата й част за отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 6977.99 лв. главница и лихва в размер на 5250,85 лв. по фактура №142/22.04.2001 г., издадена от ЕТ"МИП - Митко Илиев" и фактури № 817/ 10.05.2001 г., № 870/ 21.06.2001 г., № 958/ 30.07.2001 г., № 943/ 09.08.2001 г., № 980/ 27.09.2001 г. и № 918/ 13.11.2001 г., издадени от "Екоет" ЕООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА "МАК" ООД - гр. Димитровград, чрез представляващия Г.Д.Д.,***, да заплати по съразмерност и компенсация на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 568 /петстотин шестдесет и осем/ лв., представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните

 
19 Административно дело No 1332/2007, I състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОЙМОНТАЖ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 25.06.2008г.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт № 2400-137 от 23.05.2006год. издаден от Борислав Георгиев Чапразов - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 676 от 19.07.2007год. на Директора на гр.Пловдив, в частта му с която на "Строймонтаж и механизация" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, бул. "Славянска" №47 е отказано право на данъчен кредит по фактури № 4150 от 07.09.2004год. и № 4152 от 20.09.2004год. в общ размер на 73984,06лв., двете с издател ЕТ "Ивения - Иван Генчев" от гр. Ст. Загора и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода данъчен резултат в общ размер на 24519,09лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "Строймонтаж и механизация" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, бул. "Славянска" №47 сумата от 550,00лв., представляваща извършени от дружеството разноски по производството - държавна такса, депозит за съдебна експертиза и възнаграждение за адвокатска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
20 Административно дело No 1373/2007, XVII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Ц.П.,
И.П.Ч.,
В.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 09.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ц.П. *** ; И.П.Ч. *** и В.Н.С. *** против Заповед № 294 от 08,08,2007 г. на Кмета на Община Куклен, област Пловдивска, в частта й с която на основание чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ е постановено, от жалбоподателите да се изземе поземлен имот № 1052 в местността "Пущалото" по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдивска, при граници на имота : от запад ПИ № 81, от запад ПИ № 1051, от север ПИ № 1048, от северозапад ПИ № 1049 и от югозапад ПИ № 1053 и имотът се предоставя на неговите собственици - наследници на Рангел П. Бангов.
ОТМЕНЯ Заповед № 294 от 08,08,2007 г. на Кмета на Община Куклен, област Пловдивска, в частта й с която се постановява да се премахнат поставените без правно основание дървени бунгала в поземлен имот № 1052 в местността "Пущалото" по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдивска, при граници на имота : от запад ПИ № 81, от запад ПИ № 1051, от север ПИ № 1048, от северозапад ПИ № 1049 и от югозапад ПИ № 1053.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
21 Административно дело No 1398/2007, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.С.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 26.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-1968 от 07.12.2004 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с чл. 134, ал. 1 и ал. 2, чл. 14 ал. 1, чл. 110 ал. 1,т. 2 и т. 4, чл. 112 ал. 1 и ал. 2 т. 3, чл. 113 ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, &8 ал. 1 от Пр на ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Протоколи с №№ 23, т. 10 от 28.05.2003 г., № 59 т. 1 от 10.12.2003 г., № 27, т. 7 от 09.06.2004 г. на ЕСУТ-Пловдив е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация на част от кв. 294 по плана на кв. "Централна градска част" - гр. Пловдив, като от УПИ VІІ-1169,1170 се образуват нови УПИ VІІ-1169 и ХVІІІ-1170, без промяна на предвиденото в действащ ПУП /Заповед № ОА-321/28.02.1994 г./ ново, средно, свързано застрояване в УПИ VІІ-1169 и ХVІІІ-1170 и запазване и надстрояване до средно на съществуващото застрояване в УПИ VІ-1168 по сините и зелени линии, цифри и зачертавания за регулацията, черни и червени задължителни линии за застрояването и корекции, нанесени със зелен цвят и РУП на част от кв. 294 по плана на кв. "Централна градска част" - гр. Пловдив, за три и четириетажно застрояване в УПИ VІІ-1169, ХVІІІ-1170 и VІ-1168 с височини съответно: 9.00 м и 12.00 м по черните и червени линии, цифри и черни коти и корекциите, нанесени със зелен цвят. Решението е окончателно.
 
22 Административно дело No 1465/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЗПК СЪРНЕНА ГОРА С.ЗЕЛЕНИКОВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.06.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
И З М Е Н Я Ревизионен акт № 1600960 от 27.06.2007 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, издаден на ЗПК"Сърнена гора" с. Зелениково, потвърден с Решение № 776/ 13.08.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, допълнително начислен ДДС за периода от 01.12.2001 г. до 31.12.2006 г., от 40547,79 лева на 9918,65 лева, както и определените лихви от 18461,23 лв. на 5832,33 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, да заплати по компенсация на ЗПК"Сърнена гора" - с. Зелениково, общ. Брезово, обл. Пловдивска, чрез представляващия Иван Маринов Димитров, с адрес на управление: с.Зелениково, общ. Брезово и БУЛСТАТ 82514880 сумата от 3974 /три хиляди деветстотин седемдесет и четири/ лева, представляваща направените по делото разноски и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните. 
23 Административно дело No 1494/2007, IV състав Дела по ЗОС М.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 11.06.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 980 от 21.08.2007 г. на кмета на Община Карлово, с която е наредено принудително освобождаване на апартамент № 27, ет.3, вх."В", находящ се в гр.Карлово, ул."Парчевич" № 58, от наемателя М.В.К..*** да заплати на М.В.К., ЕГН **********,***, сумата от 360 (триста и шестдесет) лева, представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването за това с препис за страните.

 
24 Административно дело No 1549/2007, X състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.К.,
А.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 16.06.2008г.
ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Кмета на Община Раковски, да издаде Заповед за изменение на влязлия в сила ПУП на село Брестник за прокарване регулационните линии на УПИ V-759, кв. 30 по плана на същото село, по имотните граници на поземления имот с планоснимачен № 759. ВРЪЩА преписката на община Родопи за решаване по същество. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
25 Административно дело No 1558/2007, XV състав Дела по ЗМСМА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.06.2008г.
Отменя Заповед № ОА-2368 от 28.08.2007 г. на Кмета на Община Пловдив.Осъжда Община Пловдив да заплати на "Градски транспорт - Пловдив" АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Д. Стамболов" № 2, рег. по ф.д. № 1950/2003 г. по описа на ПОС, с ЕФН **********, представлявано от А.Н.Б. с ЕГН ********** сумата в размер от 300 лева. Решението може да се обжалва в 14-дн. срок от съобщаването му пред ВАС.
 
26 Административно дело No 1575/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.И.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 26.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.И., ЕГН **********,*** против РА № 24-00183 от 22.05.2007г., издаден от ТД на НАП - гр. Стара Загора, в частта му, която е потвърдена с Решение № 669/16.07.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - гр. Пловдив, относно допълнително определени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2004г. в размер на 2075,56 лв. и съответните лихви в размер на 550,62 лв. ОСЪЖДА И.И.И., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив сумата от 197,57 лв., представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му.
 
27 Административно дело No 1592/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни НАПРЕДЪК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.06.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600352/22,06,2007 г., издаден от Петко Василев Стамов, на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 824 от 03,09,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Напредък" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Иван Вазов" № 18, представлявано от Борислав Атанасов Борисов не е признат данъчен кредит в размер на 34 053,54 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 20 552,33 лв., за данъчни периоди м. юли, м. август, м. септември, м. октомври и м. ноември 2002 г.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "Напредък" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Иван Вазов" № 18, представлявано от Борислав Атанасов Борисов сумата от 1 630 лв. /хиляда шестстотин и тридесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
28 Административно дело No 1609/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни РИС-3 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на РИС-3 ООД против РА № 1601147/06.07.2007 г. издаден от ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 830/03.09.2007 г. на директора на ДОУИ Пловдив, с който на дружеството е допълнително начислен ДДС за периода 01.04.2006-31.12.2006 г. в размер на 2117,16 лв. ОСЪЖДА РИС-3 ООД да заплати сумата 167,03 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение, в полза на ДОУИ Пловдив. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
29 Административно дело No 1615/2007, VII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.06.2008г., в законна сила от 27.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.С. *** срещу Заповед №985/17.09.2007 г. на Кмета на Община "Родопи", обл. Пловдивска, с която е одобрено решението на Комисията, назначена със Заповеди №184/28.03.2005 г. и №936/28.10.2005 г., прието с Протокол от 24.07.2007 г., съгласно което се определя застроената част от бивш имот №8,кв.19, вилна зона ІІ на село Храбрино, обл.Пловдивска, съгласно приложената към Заповедта скица, като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението на страните за простановяването му.
 
30 Административно дело No 1617/2007, XII състав Дела по ЗОС А.П.А. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.06.2008г., в законна сила от 05.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДЗ - 47/18.09.2007г., издадена от Мария Бурова - Заместник Кмет на Община Раковски, временно изпълняващ функциите на кмет съгласно заповед № ДЗ - 28/27.04.2007г. на Франц Коков - Кмет на Община Раковски, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Кмета на Община Раковски да заплати на А.П.А. *** сторените в настоящото производство съдебно - деловодни разноски в размер на 140 лева. Решението е обжалваемо с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
31 Административно дело No 1690/2007, X състав Дела от администр. характер - данъчни В.А.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Х. против ревизионен акт № 2100161/16.07.2007г., потвърден с Решение № 867/17.09.2007г. на Директор дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА В. х. да заплати на Д "ОУИ" юрисконсултско възнаграждение в размер от 246 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
32 Административно дело No 1727/2007, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МОТОТЕХНИКА 1964 ООД,
И.М.С.,
СПЕКТЪР КЕРАМИК ООД,
ЕТ ДИМОВ-69 НИКОЛАЙ ДИМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 03.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мототехника 1964" ООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "В. Левски" № 107, представлявано от управителя Д.А.В., жалбата на И.М.С. с ЕГН ********** ***, "Спектър Керамик" ООД, с адрес на управление: гр. Брацигово, ул. Крум Партъчев" № 2, представлявано от управителя О.Ц.К., ЕТ "Д.-69-Н.Д."***, представляван от Н. Допчев Д. против Заповед № ОА-1456 от 18.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, в частта относно УПИ ІV-88 и УПИ V-89 в кв. 526 и УПИ VІІІ-2130, жилищно и обществено застрояване в кв. 525. ОСЪЖДА солидарно "Мототехника 1964" ООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "В. Левски" № 107, представлявано от управителя Д.А.В., И.М.С. с ЕГН ********** ***, "Спектър Керамик" ООД, с адрес на управление: гр. Брацигово, ул. Крум Партъчев" № 2, представлявано от управителя О.Ц.К., ЕТ "Д.-69-Н.Д."***, представляван от Н. Допчев Д. да заплатят съдебни разноски в полза на Н.А.Г. с ЕГН ********** *** в размер от 400 лева. Решението е окончателно.
 
33 Административно дело No 1751/2007, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Й.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 06.06.2008г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № 757 от 27.09.2007 година на Кмета на Община Съединение, област Пловдивска, с която е отменена Заповед № 97 от 14.02.2007 година на Кмета на Община Съединение за изменение на ПУП - ПР на част от кв. 132, касаеща УПИ: ХХІХ, ХХХ, ХХХІ и ХХХХ и улица между тях по плана на град Съединение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
34 Административно дело No 1774/2007, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ПК ЗДРАВЕЦ-С.ЦАР КАЛОЯН-С.ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 16.06.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на ОСЗГ-гр.Пловдив да отрази промяната на собствеността и издаде скици на ПК"Здравец-с.Цар Калоян, с.Гълъбово" на всички недвижими имоти подробно описани в молба вх.№П-1294/17.09.2007 г.
ВРЪЩА административната преписка на ОСЗГ-гр.Пловдив за изпълнение задължителните указания в настоящото решение в 30-дневен срок от влизане в сила на решението.
ОСЪЖДА ОСЗГ-Пловдив да заплати на ПК"Здравец-с.Цар Калоян, с.Гълъбово сумата от 195/сто деветдесет и пет/лева., представляваща извършени разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
35 Административно дело No 1781/2007, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 17.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Васано" ЕООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Чорлу" № 7А, с ЕФН 1506003481, представлявано от В.А.К. с ЕГН ********** *** против Решение № 377 взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет Пловдив, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗМСМА във вр.с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е одобрено ново наименование на кв. ПУ "Паисий Хилендарски", а именно Комплекс "Паисий Хилендарски", одобрен е Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на Комплекс "Паисий Хилендарски" и схеми: транспортни комуникации, вертикалко планиране, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, телефонизация и топлофикация в граници: юг - бул. "България", запад - край на регулацията на гр. Пловдив, север - обходен канал - край на регулацията, изток - източната граница на Окръжна болница /канал/. ОСЪЖДА "Васано" ЕООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Чорлу" № 7А, с ЕФН 1506003481, представлявано от В.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати съдебни разноски в полза на Общински съвет - Пловдив в размер от 200 лева. Решението е окончателно.
 
36 Административно дело No 1799/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДУНАПАК-РОДИНА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дунапак-Родина" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97, против Ревизионен акт№1601380 от 10.08.2007 г., издаден от Галина Стоянова Ташева - инспектор по приходите в ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 924 от 08.10.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството е отказано признаване на правото на данъчен кредит по ЗДДС, отм. за периодите 01.06.2005 г. - 31.10.2005 г. и 01.12.2005 г. - 31.12.2005 г. в размер на 18904.10 лева и са определени прилежащи лихви в размер на 4728.46 лв. ОСЪЖДА "Дунапак-Родина" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97, да заплати сумата от 812.65 лв., представляваща юриск. възнаграждение, в полза на Националната агенция за приходите. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
37 Административно дело No 1827/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ДОБРЕВ-ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 16.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д.-Д.Д." със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Юри Венелин" № 2, БУЛСТАТ 020899050 чрез управителя Д.Н.Д. с ЕГН ********** против Ревизионен акт № 26000692 от 27.07.2007 г. издаден от Ася Младенова Котетерова, на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково в частта, потвърдена с Решение № 894 от 28.09.2007 г. на Директора на дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която е отказан данъчен кредит в размер на 1488.92 лева и прилежащите лихви за просрочие за данъчните периоди: 01.01.2002 г. - 31.01.2002 г., 01.02.2002 г. - 28.02.2002 г., 01.03.2002 г. - 31.03.2002 г., 01.10.2002 г. - 31.10.2002 г. и 01.11.2002 г. - 30.11.2002 г.ОСЪЖДА ЕТ "Д.-Д.Д." със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Юри Венелин" № 2, БУЛСТАТ 020899050 чрез управителя Д.Н.Д. с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата 176.86 лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне.
 
38 Административно дело No 1883/2007, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Й.Р.,
И.Б.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 23.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й.Р. *** и на И.Б.Р. *** против Заповед № 970 от 15.09.2007 г. на Кмета на Община "Родопи", с която на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 17, ал. 2, т. 4 от Наредба № 7 /ПНУТ/ е одобрен подробен устройствен план на кв. 64, с. Цалапица, като отпада УПИ ІV-727 и се образуват нови УПИ: ІV-727, производствена и обслужваща дейност, шивашко ателие и УПИ ХХІ-727 по червените, сини и зелени линии, надписи, зачертавания, щрихи и корекциите в кафяво. В УПИ ІV-производствена и обслужваща дейност, шивашко ателие-ново застрояване: основно - на минимум 3 м. от уличната регулация, на 5 м. от дъното на УПИ-то и на 3.5 м. от вътрешните регулационни граници, определено от ограничителните линии с червен контур, котите с черно и корекциите с кафяво, допълващо - на уличната регулация по задължителната линия с червен контур и с минимална ширина 3 м. В УПИ ХХІ-727 - ново жилищно застрояване с Н до 10 м., на 5 м от уличната регулация и определено от ограничителните линии на застрояване с червен пунктир. ОСЪЖДА С.Й.Р. *** и И.Б.Р. *** да заплатят съдебни разноски в полза на Община "Родопи" в размер от 80 лева. Решението е окончателно.
 
39 Административно дело No 1953/2007, V състав Други административни дела ВИВА-АГППМП ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 24.06.2008г.
ОТМЕНЯ писмена покана №16-0382/25.10.2007г. на Директора на РЗОК, с която "ВИВА-АГППМП ООД", е поканено доброволно да внесе в НЗОК, сумата от 3165.63лв., представляваща стойността на заплатените специализирани медицински дейности/СМД/, извън разрешените надвишения на определените регулативни стандарти за І -во тримесечие на 2007 година.
ОСЪЖДА РЗОК-Пловдив да заплати на"ВИВА-АГППМП ООД", с адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Дунав № 69 направените разноски по съдебното производство в размер на 550лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
40 Частно административно дело (К) No 1966/2007, XX състав Частни касационни производства И.Л.С. РПУ КАРЛОВО Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 02.06.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 31.10.2007 г. , постановено по НАХД № 196/2007 г. по описа на Карловски районен съд, 4 състав. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
41 Административно дело No 2009/2007, VI състав Дела от администр. характер - данъчни М.И.В. ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 05.06.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мариана И.В.,*** и адрес по чл.8 отДОПК - гр.Смолян, ул."Паисий Хилендарски" № 6, против Акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 4691/13.08.2007г., потвърден изцяло с Решение № 914/03.10.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 2009/2007г. по описа на Административен съд-Пловдив. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му в съдебното заседание и в същия срок - от получаване на съобщението от страните, неприсъствали в ОЗ. Препис от определението да бъде изпратен на жалбоподателя.
 
42 Административно дело No 2033/2007, I състав Дела по ЗДС З.С.И. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 25.06.2008г.
ДОПУСКА поправка на грешка в пресмятането в Решение № 536 от 26.05.2008 год. по а. х. № 2033 по описа на 2007 год. на Административен съд Пловдив, като навсякъде в същото, посочената сума от "80,00 лв", да се чете "300,00 лв". Решението е обжалваемо с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
43 Административно дело No 2090/2007, XVIII състав Други административни дела Х.Х.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Х.Р. ***, срещу Заповед № ЗД-00-1136/21.11.2007 година на Областния управител на Област Пловдив, с кято е отказано обезщетение по реда на ЗПГРРЛ. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
44 Административно дело No 2097/2007, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Д.И.,
В.Х.Ш.,
С.Х.Т.,
С.Д.Ч.
РДНСК ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 19.06.2008г., в законна сила от 25.07.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.И.,***, В.Х.Ш.,***, С.Х.Т.,***, С.Д. *** против Заповед № ДК-10-49/22.11.2007г. издадена от Началника на РД "НСК"-Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на настоящите оспорващи лица в производство срещу Разрешение за строеж № 204/17.05.2007г., издадено от гл.архитект на Община Асеновград, за строителство на обект: "жилищна сграда с гаражи и магазин за хранителни стоки" в УПИ ХІ-3449, кв.279 по регулационния план на гр.Асеновград. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
45 Административно дело No 2101/2007, XVIII състав Други административни дела О.Р.М.,
Р.Д.Г.
РЕКТОР НА ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 06.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването като неоснователно по жалбата на О.Р.М., ЕГН ********** и Р.Д.Г., ЕГН ********** срещу Заповед № Р33/3567 от 04.12.2007 година на Ректора на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски4 . РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчване на съобщението за неговото изготвяне.
 
46 Административно наказателно дело (К) No 2123/2007, XIX състав Наказателни касационни производства АНСИС-АНГЕЛ ВОЙНОВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 02.06.2008г., в законна сила от 26.05.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 167 от 25.11.2007 год. на Пловдивски районен съд, ХІХ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1380/2007 год. по описа на същият съд. ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 22260-0963119 от 13.08.2007год. на Директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП гр.Пловдив, с което на ЕТ "Ансис - Ангел Войнов" , със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Константин Величков" № 71, ет.2, ап.18 е наложена имуществена санкция в размер на 2934,00лв., на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 55, ал.1 и чл. 55, ал.6 от ЗДДС/действал до 31.12.2006год./
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
47 Административно дело No 2141/2007, V състав Дела по ЗМСМА ЕКСПРЕС СИСТЕМ ООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 04.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕКСПРЕС СИСТЕМС" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Тракийски юнак №14, ет.2, ап.4 с управител П.Т.Д. с ЕГН ********** срещу заповед № РД-07-2040/19.12.2007г. на кмета на Община Пловдив-Район "Централен".
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.


 
48 Административно дело No 3/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Н.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.Н.Й. ***, против решение № 33 по точка 33 от Протокол № 16 от 19.11.2007 г. на ЕСУТ при Община Родопи, одобрено от кмета на общината, с което е отказано издаване на удостоверения по чл.52 ЗКИР за собствения на жалбоподателя УПИ Х в кв.6 по плана на с.Храбрино, Вилна зона.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
49 Административно дело No 13/2008, VII състав Дела по КСО А.Г.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 03.06.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 256/07.12.2007 г. на Директор на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставена без уважение жалба срещу разпореждане № **********/05.10.2007 г. на Ръководител "ПО" към РУСО - Пловдив, с което е отказано опускането на А.Г.Б. *** на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ИЗПРАЩА административната преписка Ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО - Пловдив за постановяванена административно решение по направеното пред него искане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по молбата на А.Б., съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Директо ТП на НОИ Пловдив да заплати на А.Г.Б. *** сумата от 62 /шестдесет и два/ лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
50 Частно административно дело (К) No 18/2008, XX състав Частни касационни производства Д.Г.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 05.06.2008г., в законна сила от 05.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 479 от 23.10.2007 г. постановено по АХД № 2262/2007 г., на ПРС, 16 състав, с което е оставена без разглеждане жалбата на Д.Г.С. с ЕГН ********** *** против Решение № 04155/10.04.2007 г. на Общинска служба "Земеделие и гори - Родопи", постановено по преписка с вх. № 84155Б/08.09.1992 г. на наследници на Георги и Стоян Льолеви и е прекратено производството по ах.дело № 2262/2007 г. по описа на ПРС. Определението е окончателно.
 
51 Административно дело No 34/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни М-ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на адв. С. Б. като пълномощник на "М-Трейд" ООД - Пловдив, с адрес град Пловдив улица Янко сакъзов, 0 13 и ЕИК по БУЛСТАТ 115858461, представляван от С.Б., против РА № 16018661 от 08.10.2007 година, издаден от ВАНЯ СТОЯНОВА КИРЯКОВА - старши инспектор по приходите към ТД - Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 1025 от 23.11.2007 година на Директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с което не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 1200 лева и прилежащи лихви по фактура № 1000000058/08.12.2006 година, издадена от "Фактис финанс" ООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "М-Трейд4 ООД - Пловдив, с адрес - град Пловдив, улица Янко сакъзов № 13 и ЕИК по БУЛСТАТ 115858461, представляван от С.Б., да заплати на дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 112.00 /сто и дванадесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
52 Административно дело No 37/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1496/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-36196/23.06.2006 г. в размер на 57930 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на мито- 277лв. и ДДС в размер на 980 лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 395 лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
53 Административно дело No 38/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1499/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-48698/16.08.2006 г. в размер на 28032 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 436 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 16.08.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 180 лв. /сто и осемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
54 Административно дело No 48/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТПК БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК "Бутилираща компания Хисар" с адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. "Черни връх" № 46, ет. 2, ап. 9, ф.д. № 11108/2002 г., БУЛСТАТ 000431770, представлявана от председателя Славейка Тодорова Манахилова, ЕГН ********** против Заповед № РД-06-537 от 29.11.2007 г. на Кмета на Община Хисаря, с която на основание чл. 134, ал. 1, т.1, чл. 136 и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Решение № 112, взето с Протокол № 12/25.10.2007 г. на ЕСУТ при Община Хисаря е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот № V-959, кв. 90Б по плана на гр. Хисаря. Решението е окончателно.
 
55 Административно наказателно дело (К) No 53/2008, XXII състав Наказателни касационни производства Х.П.С. РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.06.2008г., в законна сила от 13.06.2008г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 128 от 05.10.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 206 по описа на Карловския районен съд, ІV н.с., за 2007 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
56 Административно дело No 60/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КАЛИСТА М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 26.06.2008г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 16001775 от 27.09.2007г., издаден от Софка Димитрова Мицева - старши инспектор по приходите при териториална дирекция - Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 1061/06.12.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите, в обжалваната част, относно непризнато право на данъчен кредит на "КАЛИСТА М " ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул."Владая" №3, представлявано от управителя Й.С.С. за данъчен период 01.02.2007г. - 28.02.2007г. в размер на 24 409, 22 лв. по фактури, издадени от "ПЕЛИ 2002" ЕООД и "ПИМЛАЙН" ЕООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на на "КАЛИСТА М " ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул."Владая" №3, представлявано от управителя Й.С.С. сторените по делото разноски в размер на 50 / петдесет / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно дело No 68/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1550/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-64490/30.10.2006г. в размер на 16883лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 2661 лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 550 лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
58 Административно дело No 70/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1552/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-64976/31.10.2006 г. в размер на 34 491 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 544 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 31.10.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 210 лв. /двеста и десет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 73/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1555/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-72248/30.11.2006 г. в размер на 69655 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., ДДС в размер на 1087 лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.

ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 365 лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
60 Административно наказателно дело (К) No 84/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Е.Н.Н. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ХИСАР Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 04.06.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 210 от 12.12.2007 год. на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1425/2007 год. по описа на същият съд ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 29 от 29.05.2007год. на Директора на Държавно лесничейство Хисар, с което на Е.Н.Н. ЕГН : ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 500,00лв., на основание чл. 70, ал.1от Закона за рибарството и аквакултурите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, за нарушение по чл. 32, ал.1 от ЗРА.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
61 Частно административно дело No 104/2008, VIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Р.А.А. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 20.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.А. против Заповед № РД-09-799 от 27.12.2007 г. на кмета на Община Пловдив - Район "Източен", с която на осн. чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, е разпоредено премахването на метален павилион за хранителни стоки с размери 6х4 м и складово помещение с размери 4х4 м, разположено на ул. Варвара, върху терен, частна собственост, в УПИ-І - комплексно застрояване, кв. 27-нов, по плана на кв. Дружба, гр. Пловдив, поставени без законово основание. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
62 Административно дело No 144/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1455/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-20563/13.04.2006 г. в размер на 157 731 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 2 376 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 13.04.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 590 лв. / петстотин и деветдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
63 Административно дело No 152/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1459/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-78499/28.12.2006 г. в размер на 230 240 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 3 802 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 28.12.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
64 Административно дело No 157/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1501/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-51897/31.08.2006 г. в размер на 204 994 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 3 186 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 31.08.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 740 лв. /седемстотин и четиридесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
65 Административно дело No 173/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Е.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.06.2008г., в законна сила от 27.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Р.Е.Б. ***, против заповед № ОА-1942 от 26.07.2007 г. на изпълняващия длъжността кмет на Община Пловдив, в частта по т.1 и 3, с които са одобрени ПУП-ПР между УПИ ІХ-549 и УПИ VІІІ-552, жилищно строителство и обществено обслужване, в кв.186 по плана на гр.Пловдив, Втора градска част, и ПУП-ПЗ без изменение съгласно заповед № ОА-1464 от 17.10.2000 г. и заповед № ОА-2536 от 21.11.2006 г. на кмета на Община Пловдив.
ОСЪЖДА Р.Е.Б. ***, да заплати на Община Пловдив 80 (осемдесет) лева, разноски за юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Р.Е.Б. ***, да заплати на А.Д.Б. ***, 500 (петстотин) лева, разноски за адвокатско възнаграждение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
66 Административно наказателно дело (К) No 191/2008, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЦЕНТУРИОН ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 06.06.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 227 от 05,12,2007 г. постановено по НАХД № 1035 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
67 Административно дело No 196/2008, V състав Искове за обезщетение М.Г.З. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 30.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от М.Г.З. с ЕГН **********,*** Борис ІІІ Обединител №138, вх. Г, ет.4, ап.13 иск за 6935.250 лв. имуществени и за 2 500 лв. неимуществени вреди срещу Община-Пловдив.
ОСЪЖДА М.Г.З. с ЕГН ********** да заплати на Административен съд-Пловдив държавна такса в размер на 10лева.
ОСЪЖДА М.Г.З. с ЕГН ********** *** сумата от 80лева за разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
68 Административно дело No 197/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.К. ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 12.06.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.И.К.. Прекратява производството по ахд 197/2008 г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
 
69 Административно дело No 211/2008, VIII състав Други административни дела В.Й.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 05.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА В.Й.Ф.,***, ПРОТИВ РЕШЕНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ЗУЖВГМЖСВ) ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ ОТ 28.11.2007Г., С КОЕТО Е ОТКАЗАНО ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В СПИСЪКА НА ПРАВОИМАЩИТЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ. ДЕЛО № 211 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
70 Частно административно дело No 220/2008, XVIII състав Частни администр. дела И.Д.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 06.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ИЛИЯ Д.П., ЕГН - ********** *** срещу Решение № 343/02.11.2007 година на Изпълнителен директор на Агенция за държавни вземания, с което е оставена без уважение жалбата на И.П. срещу Разпореждане № 51572/2002/040561/09.10.2007 г. на публичен изпълнител при РД-ПЛОВДИВ на АДВ по изпълнително дело № 51572/2002 година по описа на същата дирекция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
71 Административно наказателно дело (К) No 243/2008, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.Т.Т. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.06.2008г., в законна сила от 17.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273 от 13.12.2007год. на Пловдивски районен съд районен съд, VІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №1536/2007год. по описа на същият съд
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
72 Административно дело No 277/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.Б. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Б. ***, против заповед № 61 от 25.01.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която на жалбоподателя е наредено да премахне построения от него комин до калкана на съседната сграда на адрес: ул."Георги Кирков" № 57.
ОТХВЪРЛЯ като недоказано искането на кмета на район "Южен", Община Пловдив, за присъждане на направените съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
73 Административно наказателно дело (К) No 285/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ТРОПИКА ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 12.06.2008г., в законна сила от 12.06.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 82 от 23.10.2007 год. на Асеновградски районен съд, ІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №463/2007год. по описа на същият съд в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-113 от 05.07.2007год. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр.Пловдив, съответно в частта му с която на "Тропика" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "З-ти март" № 17 е наложена имуществена санкция в размер на 500,00лв. на основание чл. 229, ал.3 от Закона за здравето, за нарушение по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № І-Б-113 от 05.07.2007год. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр.Пловдив, съответно в частта му с която на "Тропика" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "З-ти март" № 17 е наложена имуществена санкция в размер на 500,00лв. на основание чл. 229, ал.3 от Закона за здравето, за нарушение по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
74 Административно наказателно дело (К) No 290/2008, XXI състав Наказателни касационни производства ЛИЛИ ТОН ТАНЯ ПЕНЕВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2008г., в законна сила от 27.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на адв. А.З., като пълномощник на Таня Стойчева Пенева, в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ "Лили-Тон-Таня Пенева", със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. "Орфей" № 6, с искане за допълване и тълкуване на съдебно решение № 388 от 14.04.2008 г., постановено по КНАХД № 290 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 година, ХХІ н.с., с което е потвърдено Решение № 81 от 23.10.2007 г. по НАХД № 799 от 2006 година на Асеновградски районен съд, втори наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
75 Административно наказателно дело (К) No 291/2008, XIX състав Наказателни касационни производства С.Л.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 15.06.2008г., в законна сила от 12.06.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 220 от 28.12.2007 год. на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №1478/2007год. по описа на същият съд.
ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при изпълнение указанията, дадени от настоящата касационна инстанция.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
76 Административно дело No 296/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 02.06.2008г., в законна сила от 14.06.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.Г. ***-819/03.10.2007 г. на ТД на НАП Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 296/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХVІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението.
 
77 Административно дело No 301/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЩИНСКИ СТОЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 20.06.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ОБЩИНСКИ СТОЛ" ЕООД - Карлово, БУЛСТАТ 160093750 със седалище и адрес на управление гр.Карлово, ул."Генерал Карцов" № 16, представлявано от управителя Р.Х.С. против Акт за регистрация по ЗДДС № 16042070034014/23.11.2007г., издаден от Томи Иванов Тафков на длъжност инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр.Пловдив, потвърден с решение № 30/14.01.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му, с която се приема реализиран оборот в размер на 134 183, 52 лв., съгласно Протокол № 1600020183/23.11.2007г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301 по описа на Пловдивския административен съд за 2008г.
ОСЪЖДА "ОБЩИНСКИ СТОЛ" ЕООД - Карлово, БУЛСТАТ 160093750 със седалище и адрес на управление гр.Карлово, ул."Генерал Карцов" № 16, представлявано от управителя Р.Х.С., да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 80, 00 лв. /осемдесет лева/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
78 Административно дело No 315/2008, XI състав Дела по ЗМВР Р.Ж.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 04.06.2008г., в законна сила от 24.06.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата предявена от Р. Ж.Б. с ЕГН ********** *** 7 чрез адв. Б. В.З., срещу заповед № 3-35 от 03.01.2008 г на Директора на ОДП- Пловдив.Прекратява производството по адм. д. № 315/2008 г по описа на Административен съд- Пловдив . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. Приложение: препис жалба.
 
79 Административно дело No 326/2008, X състав Други административни дела МИЛКО ШОПОВ АИПСУП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 19.06.2008г.
ОТМЕНЯ писмена покана № 162005/08.01.2008г. на Директора на РЗОК-Пловдив, с която е задължил ЕТ "Д-р М.Ш. *** да възстанови сумата от 431,48лв.. ОСЪЖДА РЗОК - Пловдив да заплати на ЕТ "Д-р М.Ш. ***50 лв. представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
80 Административно дело No 333/2008, V състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-КАРЛОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 12.06.2008г.
ОТМЕНЯ писмена покана №161008/09.01.2007г. на Директора на РЗОК, с която "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-КАРЛОВО" ЕООД, с адрес на управление в гр. Карлово, ул. Сопотско шосе № 1 е поканен доброволно да внесе в НЗОК, сумата от 9667.46лв., представляваща стойността на заплатените високо специализирани медицински дейности, както и на медико-диагностични дейности извън разрешените надвишения на определените регулативни стандарти за ІІ -ро тримесечие на 2007 година.
ОСЪЖДА РЗОК-Пловдив да заплати на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-КАРЛОВО" ЕООД направените разноски по съдебното производство в размер на 1550лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 336/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 20.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.П. *** Воден, срещу заповед № КД -14-16-11/08.01.2008 г. на началник служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив, с която се одобрява изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на кв. Долни Воден гр. Асеновград, в частта, с която сграда ИД 99088.503.124.1, собственост на жалбоподателя попадаща частично в съседния имот с ИД 99088.503.123. е записана с един идентификационен номер
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Върховния административен съд.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 346/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ФИТОНИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 19.06.2008г., в законна сила от 19.06.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение №50 от 03.12.2007год. на Пловдивски районен съд, ІІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №14676/2007год. по описа на същият съд
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 2007-К-0547 от 27.08.2007год., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "Фитони" ООД със седалище гр. Пловдив и адрес на управление ул. "Брезовско шосе" № 147е наложена имуществена санкция в размер на 5000,00лв., на основание чл. 212 от Закона за защита на потребителите, за нарушение по чл. 72 от ЗЗП
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
83 Административно дело No 360/2008, II състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Д.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ МАРИЦА Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 27.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Б. ***, Пловдивска област срещу отказа на ОСЗГ "Марица" в писмо изх.№ 18/ 29.І.2008 г. по негово заявление вх.№ 18/10.01.2008 г. за издаване на скица за признатия за възстановяване имот от 5,1 дка в м. "Голяма Баш пара" в землището на с. Войводиново, със съдебно решение по гр.д.№ 6652/2001 г. на ПРС и решение № 02АР/20.06.2003 г. на ОСЗГ "Марица" - Пловдив по чл. 18ж ал. 2 от ППЗСПЗЗ, като неприключващи процедурата по реституция на земеделска земя.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните пред ВАС на РБ.


 
84 Административно наказателно дело (К) No 380/2008, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я,
ГЕЯ-ИВАН КАЛЪЧЕВ ЕТ
ГЕЯ-ИВАН КАЛЪЧЕВ ЕТ,
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я
Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 17.06.2008г., в законна сила от 17.06.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 24 от 11.01.2008 г., постановено по НАХД № 314/2005 г., по описа на КРС, в частта, с която е потвърдено наказателно постановлние № 00966 от 28.11.2005 г. на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища гр.София, в частта, с която на И.Н.К. *** Нектариев, 3 на основание чл. 65 ал.1 от ЗСБТ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв., за нарушение по чл. 59 ал.1 от ЗСБТи вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 00966 от 28.11.2005 г. на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища гр.София, в частта, с която на И.Н.К. *** Нектариев, 3 на основание чл. 65 ал.1 от ЗСБТ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв. за нарушение по чл. 59 ал.1 от ЗСБТ. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 11.01.2008 г. , постановено по НАХД № 314/2005 г., по описа на КРС в останалата обжалвана част. Решението е окончателно.
 
85 Административно дело No 409/2008, II състав Други административни дела БИГЛА КОНСУЛТ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 04.06.2008г.
Отменя определението за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Бигла консулт"ООД гр.София с вх. № 2167/07 от 18.02.2008 г. на РИОСВ срещу Решение № ПВ-192-ПР/2007 г. на директора на РИОСВ - Пловдив, с което е наредено да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на търговско логистичен център и обществено делово обслужване", с местоположение Община Марица, землище с.Скутаре, местност "Веста", имоти в масив 19, с възложител "Бигла консулт"ООД. ПРЕКРАТЯВА производството по делото Административно дело № 409/2008 г., по описа на ІІ състав. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.
 
86 Административно дело No 425/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Х. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на К.А.Х., живущ в Р.Германия, чрез пълномощника А. ДАНКОВ Х., против писмо № 2-К-94-0020 от 08.02.2008 година на Началник на Митница - Пловдив, с което е обективиран отказът на административния орган да възстанови платени митни сборове - мито 803 лева и ДДС - 1557 лева и лихва в размер на 11.00 лева. ОСЪЖДА К.А.Х., живущ *** Тайлен, Шварцриндерзеен Е 25 66709, с адрес в Р. България - град Стара Загора, улица "Ген. Гурко" № 28, вх. В, ет.1 да заплати на Митница - Пловдив сумата от 80.00 лева, представляваща равностойността на осъществепната по делото юрисконсултска защита. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
87 Административно дело No 445/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.А.,
В.Г.М.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 04.06.2008г., в законна сила от 25.07.2008г.
На основание чл. 159 т. 8 АПК вр. с чл. 155 ал. 1 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 445/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІ състав.
Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
88 Административно дело No 450/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.С.Т.,
Л.С.П.
ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 13.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.Т. ***, по настоящем в Затвора Пловдив, и Л.С.,***, против Решение на Общински съвет Калояново, взето с Протокол от 05.10.2007г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 450 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
89 Административно наказателно дело (К) No 455/2008, XX състав Наказателни касационни производства СТЕРЛИНГ-СТАНКО РАДНЕВ ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.06.2008г., в законна сила от 17.06.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 284 от 01.02.2008 г., постановено по НАХД № 1647/2007 г., по описа на ПРС, ХІ н.с. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав. Решението е окончателно.
 
90 Административно наказателно дело (К) No 465/2008, XXI състав Наказателни касационни производства Е.Н.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.06.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
Оставя в сила съдебно решение № 15/30.01.2008 г., постановено по НАХД № 1603/2007 г. по описа на РС - Пловдив, ХІІ н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № 16 - 002959/19.10.2007 г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" - Пловдив, с което са наложени на Е.Н.С. административни наказания - глоба в размер на 100 лева на основание чл. 105 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл. 68,т.1 от Наредба № 33/1999 на МТ; глоба в размер на 100 лева на основание чл. 105 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл. 71, т.5 от Наредба № 33/1999 на МТ; глоба в размер на 500 лева на основание чл. 94, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл. 71, т.8 от Наредба № 33/1999 на МТ и глоба в размер на 20 лева на основание чл. 185 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 147, ал. 1 от същия. Решението не подлежи на обжалване.
 
91 Административно дело No 475/2008, IV състав Дела по ЗМВР Й.К.Г. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 11.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.К.Г. ***, против заповед № з-653 от 08.02.2008 г. на директора на Областна дирекция "Полиция" Пловдив, с която на основание чл.76, ал.1, т.2 от Закона за българските документи за самоличност на жалбоподателя е наложена забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи за срок от датата на заповедта до реабилитацията.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
92 Административно наказателно дело (К) No 492/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ПЛАМЪК-АНГЕЛОВИ СД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 23.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 58/08.02.2008 г. по НАХД № 1255/2007 г. по описа на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.
 
93 Административно дело No 510/2008, VI състав Други административни дела МАРВЕЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.06.2008г., в законна сила от 11.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МАРВЕЛ" ООД, представлявано от управителя Л.Б.М. против предписания на Дирекция "Областна инспекция по труда" - Пловдив по чл.404, ал.1, т.1 от КТ, в частта им по т.2 и т.3 от протокол за извършена проверка № 0012/11.01.2008г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 
94 Административно наказателно дело (К) No 511/2008, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ,
ХИМИК АД
ХИМИК АД Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 18.06.2008г., в законна сила от 18.06.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 7 от 13.02.2008 г., постановено по НАХД № 57/2007 г., по описа на АРС, ІV н.с., в частта, в която е изменено наказателно постановление № 138/20.11.2006 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, с което на Химик АД гр.Асеновград за нарушение на чл.149 ал.1 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/ и на основание чл.165 ал.2 от ЗООС е било наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2500 лева. Вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 138 от 20.11.2006 г. на Директора на РИОСВ Пловдив, с което на Химик АД гр.Асеновград за нарушение на чл.149 ал.1 от ЗООС и на основание чл.165 ал.2 от ЗООС е било наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2500 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
95 Административно наказателно дело (К) No 526/2008, XX състав Наказателни касационни производства С.Н.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 25.06.2008г., в законна сила от 25.06.2008г.
Оставя в сила решение № 5 от 21.01.2008 г. по НАХД 1209/2007 г. по описа на ПРС, Х н.с., с което е потвърдено НП от 15.05.2007 г. на Сектор ПП и КАТ , с което е наложено на С.Н.В. *** адм.наказание глоба от 500 лева по ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
 
96 Административно наказателно дело (К) No 567/2008, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВАЙЛО ЧАВДАРОВ ЕТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 04.06.2008г., в законна сила от 04.06.2008г.
Оставя в сила постановеното по НАХД № 1350/07 г. по описа на ПРс, 5 н.с. съдебно решение № 19 от 19.02.2008 г., с което е отменено издаденото от Директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Пловдив НП № 22252-0133799/13.08.2007 г., с което е наложена на основание чл. 53 вр. с чл. 27 /чл.83/ и чл.3 ал.2 ЗАНН и чл. 179 предложение първо от ЗДДС на ЕТ "И.Ч."*** съ седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Победа 58, представлявано от И.К.Ч. *** имуществена санкция в размер на 250 лева за извършено нарушение по чл. 125 ал.1 от ЗДДС. Решението не подлежи на обжалване.
 
97 Административно дело No 572/2008, VIII състав Други административни дела Д.Т.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Д. *** против Заповед № 19426/06.12.2007 г. на началник сектор ПП-КАТ към ОДП-Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка - временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до отпадане на основанието за това. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
98 Административно дело No 586/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.М.,
И.Г.А.,
П.Г.М.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 09.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.М., И.Г.А. и П.Г. ***, със съдебен адрес в гр. Пловдив, срещу заповед № 357/18.03.2008 г. на кмета на Община Асеновград за спиране строителството на строеж "Жилищна сграда с гаражи и магазин за промишлени стоки", находящ се в УПИ ХІ-3449, кв.279 по плана на гр. Асеновград", издадена на основание чл. 224 ал.1 т. 1 от ЗУТ.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред Върховния административен съд.


 
99 Административно дело No 597/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СИВКО-СИВКО ПАЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 06.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на ЕТ "Сивко - Сивко Пачев", с адрес за призоваване гр. Кърджали, бул. "България" бл. № 52, ап. 28, представлявано от собственика Сивко Христов Пачев, подадена чрез Д.Т.П. в качеството й на пълномощник против Решение № 141/25,02,2008 г. издадено от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, с което се потвърждава Ревизионен акт № 09000035/27,12,2007 г. издаден на Сивко Христов Пачев, в обжалваната му част, с която е отказан данъчен кредит в размер на 184,78 лв. и е начислен ДДС в размер на 891,51 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 275,96 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 597/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
100 Административно дело No 624/2008, XI състав Дела по ЗМВР Р.И.Р. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.06.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.Р. чрез пълномощника си адв. С. срещу Заповед № З-1481/17.03.2008 г. на Директора на ОДП-Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка забрана за напускане на Република България и издаване на паспорти или заместващи ги документи. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
101 Административно дело No 628/2008, V състав Дела по КСО ВИКЕР-98 ООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 18.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ постъпилата жалба.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 628/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в седмодневен срок от днес.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 641/2008, XXI състав Наказателни касационни производства Г.Д.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.06.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
Оставя в сила съдебно решение № 20/04.03.2008 г., постановено по НАХД № 1687/2007 г. по описа на РС - Пловдив, ХХV н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 7866/2007 г. от 29.06.2007 г. на Началник група в сектор "ПП - КАТ" на ОДП - Пловдив, с което е наложено на жалбоподателя Р. административно наказание - глоба на основание чл. 179, ал. 3, т.4, пр. 1 от Закона за движение по пътищата в размер на 100 лева. Решението не подлежи на обжалване.
 
103 Административно наказателно дело (К) No 643/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Н.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 26.06.2008г., в законна сила от 26.06.2008г.

ОТМЕНЯВА Решение № 12 от 30.01.2008г. на Пловдивски районен съд, ІІІ - ти наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1839 по описа на същият съд за 2007г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 645/2008, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВАЛВЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.06.2008г., в законна сила от 17.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 32 от 19.04.2008 г., постановено по НАХД № 110/2008 г., по описа на ПРС, ІV н.с. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
105 Административно наказателно дело (К) No 647/2008, XXI състав Наказателни касационни производства ПАПИР БГ ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 30.06.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
Оставя в сила решение № 209 от 30.10.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 1159 по описа на ПРС за 2007 г., VІІІ н.с., в частта, с която е изменено наказателно постановление № 112 от 10.07.2007 г., издадено от Директора на РИОСВ - Пловдив за наложена на "Папир БГ" ООД - гр. Пловдив, с което на основание чл. 106, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на отпадъците, имуществената санкция в размер на 2000 лева е намалена на 1500 лева, за нарушение на чл. 5, ал.3,т.1 от ЗУО. Решението е окончателно.
 
106 Административно дело No 655/2008, XIII състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 10.06.2008г., в законна сила от 02.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 655/2008 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, ХІІІ състав, на основание чл. 159 т. 4 от АПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 663/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИМЕТА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 23.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 22/19.02.2008 г. по НАХД № 654/2007 г. на Районен съд - Асеновград. Решението е окончателно.
 
108 Административно дело No 679/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КАВЕАНТ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.06.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Заповед № ОА-4083 от 15.12.2007 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен ПУП - план за регулация и застрояване за поземлени имоти №№ 190, 192, 193 и 357 по кадастралния план "Парк отдих и култура - север", попадащ в обхвата на ПУП - ПУР и зониране на "Жилищен парк Марица - север" и схеми, фаза - окончателен проект. ИЗПРАЩА преписката на кмета на Община Пловдив за постановяване на законосъобразен акт при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение. Решението не подлежи на обжалване.
 
109 Административно дело No 682/2008, II състав Други административни дела И.Н.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 27.06.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Н.П. *** срещу Заповед № ЗД-дд-192/05.03.2008 г. на Областен управител Пловдив, с която по заявление вх.№ 94-07-33/05.12.2007 г., в качеството му на наследник на Неделчо Иванов П., е отказано признаване правото на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА И.Н.П. *** да заплати разноски по делото в размер на 80 лв. юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщението, с частна жалба пред ВАС.
 
110 Административно наказателно дело (К) No 698/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Х.К. Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 05.06.2008г., в законна сила от 05.06.2008г.
Оставя в сила решение от 25.01.2008 г., постановено по НАХД № 1582/2007 г. на ПРС, ХХІ нак. състав, с което е отменено наказателно постановление № 16-002733/29.08.2007 г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" гр. Пловдив . Решението е окончателно.
 
111 Административно наказателно дело (К) No 699/2008, XXII състав Наказателни касационни производства МАТИЛДА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.06.2008г., в законна сила от 13.06.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 7 от 04.03.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1817 по описа на Пловдивския районен съд, ХХV н.с., за 2007 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2007-К-4985 от 06.11.2007 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Матилда" ЕООД на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 320 лева за нарушение на чл.9, ал.3 във връзка с чл.4, т.1 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
112 Административно наказателно дело (К) No 701/2008, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ СТАС-М ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.06.2008г., в законна сила от 13.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24 от 04.03.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1669 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2007 г., с което е отменено наказателно постановление № 154 от 02.11.2007 г. на директора на РИОСВ Пловдив, с което на "Стас-М" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Тинтява" № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 160079754, представлявано от управителя С.С.И., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3500 лева на основание чл.106, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за нарушение на чл.12, ал.1 във връзка с чл.22, ал.1 ЗУО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 704/2008, XX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ И.И.А. Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 96 от 18.01.2008 г., постановено по НАХД № 1137/2007 г., по описа на ПРС, ІХ н.с. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
114 Частно административно дело No 705/2008, VIII състав Частни администр. дела СНЦ АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 05.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА С НАИМЕНОВАНИЕ "АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ", СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. "ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ- МАКЕДОНЧЕТО" №1, ПРОТИВ ЗАПОВЕД № РД-08-266 ОТ 14.03.2008Г.НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ- РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН", С КОЯТО Е СПРЯНО ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДВОРНО МЯСТО , НАХОДЯЩО СЕ В ГР.ПЛОВДИВ, С ПЛОЩ ОТ 3072,5КВ.М., ПРЕДСТАВЛЯВАЩО УПИ, ПАРЦЕЛ ІІ- 610, КВ. 165 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
115 Административно дело No 706/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИНИК-ЛИНА МИЛЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Лена П.М.,***, против Решение №16 от 17.03.2008 г., на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата и против Отказ за прекратяване на производството на основание чл.225 от ДОПК № 94-00-629/06.03.2008 г., издаден от Росица Янева - стари публичен изпълнител в Диркция "Събиране" при ТД на НАП - Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Лена П.М. ***, да заплати на ТД на НАП - Пловдив, сумата от 80/осемдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.
 
116 Административно дело No 709/2008, IV състав Други административни дела М.С. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.С., гражданка на Армения, с адрес гр.Пловдив, ул."Люлякова" № 5, ет.2, ап.5, против Решение № УП-38 от 27.03.2008 г. на интервюиращ орган на Държавната Агенция за бежанците, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.85, ал.4 от Закона за убежището и бежанците.


 
117 Административно дело No 714/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.С.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 04.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.К.,***, срещу Удостоверение за наличие или липса на задължения с изх. № 1609100930/19.03.08 г. по описа на Дирекция "Местни данъци и ТБО и РК" при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 714/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на ръководителя на звеното за местни приходи в Община Пловдив, за произнасяне по жалбата на Х.С.К.,***, срещу Удостоверение за наличие или липса на задължения с изх. № 1609100930/19.03.08 г. по описа на Дирекция "Местни данъци и ТБО и РК" при Община Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок, считано от датата на съобщаване за ответника по жалбата.

 
118 Административно дело No 720/2008, IX състав Дела по КСО М.А.К. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 20.06.2008г., в законна сила от 02.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА М.А.К. ***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.
 
119 Административно наказателно дело (К) No 725/2008, XX състав Наказателни касационни производства Г.Н.Р. РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 25.06.2008г., в законна сила от 25.06.2008г.
ОСТАВЯ в сила решението по нахд № 314/2007 г. на Районен съд Карлово, с което е потвърдено наказателно постановление № 1690/2007 г. от 07.11.2007 г. на началника на РПУ Карлово за наложено наказание на Г.Н.Р. *** глоба в размерна 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за десет месеца, за нарушение по чл. 5 ал. 2 т. 3 от ЗДвП. на основание чл. 174 ал.1 предл. 1 от ЗДвП.
Решението не подлежи на обжалване.

 
120 Административно дело No 730/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Ю.А.,
РЕДЖЕП АЛИЕВ-ДЖАКСИ ЕТ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 20.06.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р. Юсмеинов А.,в качеството на ЕТ"Р.А.-*** п/в РА№337/05.04.2007г. на ДД"ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП.Прекратява производството по делото на осн.чл.158,ал.3 АПК.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
121 Административно дело No 734/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.06.2008г., в законна сила от 17.06.2008г.
Изменя Заповед № ОА-764/14.03.2008г. на Кмета на Община Пловдив в частта й, с която е определено дължимото обезщетение за принудително отчуждаване на поземлен имот № 373 от кв.15-стар, 6-нов по плана на кв."Въстанически-север" гр.Пловдив, находящ се в гр.Пловдив, ул."Даме Груев" № 1, попадащ в трасето на проектираното разширение на ул."Д. Груев": дворно място застроено и незастроено с площ по нот.акт 105 кв.м., а по скица с площ от 94 кв.м., представляващо имот пл.№ 373, ведно с построените в него паянтова жилищна сграда с площ от 43 кв.м. и ПС/барака/ с площ от 9 кв.м., кв.15-стар, 6-нов по плана на кв."Въстанически-север" гр.Пловдив, при граници на отчуждавания имот: на север УПИ ХV-374, от запад ПИ 372, от юг - ул."Д.Груев", собственост на А.Г.А., като определя дължимото за имота обезщетение в общ размер на 73 000лв., от които 63 700лв. - стойност за земя и 9 300лв. - стойност на сграда. ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на А.Г.А.,*** сумата от 890лв./10лв.-държавна такса; 700лв.-адвокатско възнаграждение; 180лв.-депозит за в.л./, представляващи сторени от оспорващия разноски по производството. Решението е окончателно.
 
122 Административно дело No 735/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТЕХНОКОМП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.06.2008г., в законна сила от 17.06.2008г.
ИЗМЕНЯ Заповед № ОА-763/14.03.2008г. на Кмета на Община Пловдив в частта й, с която е определено дължимото обезщетение за принудително отчуждаване на поземлен имот пл.№ 372 от кв.15-стар, 6-нов по плана на кв."Въстанически-север" гр.Пловдив, находящ се в гр.Пловдив, ул."Даме Груев" № 1, попадащ в трасето на проектираното разширение на ул."Д. Груев": дворно място застроено и незастроено с площ по нот.акт 105 кв.м., а по скица с площ от 89 кв.м., представляващо имот пл.№ 372, ведно с построените в него масивна сграда със застроена площ от 51 кв.м.-избен етаж, 51 кв.м.-етаж на кота 0.00м., 54 кв.м.-мансарден етаж, ведно с долепената до масивната сграда едноетажна пристройка със застроена площ от 10кв.м., при граници на отчуждавания имот: от север-ПИ № 374, от изток- ПИ № 373, от запад- ПИ № 371, от юг- ул."Д. Груев", собственост на "Технокомп" ЕООД с управител Е.Г.К., като определя дължимото за имота обезщетение в общ размер на 129 500лв., от които 60 300лв.-стойност на дворно място и 69 200лв.-стойност на масивна сграда и пристройка. ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Е.Г.К.,***0- Управител на "Технокомп" ЕООД, сумата от 930лв. /50лв.-държавна такса; 700лв.-адвокатско възнаграждение; 180лв.-депозит за в.л./, представляващи сторени от оспорващия разноски по производството. Решението е окончателно.
 
123 Административно наказателно дело (К) No 749/2008, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 24.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Оставя в сила постановеното по НАХД № 168/08 г. по описа на ПРС, 18 н.с. решение № 42 от 18.03.2008 г., с което е отменено НП № 192 от 18.12.2007 г. на Директор на РИОСВ - Пловдив, с което е наложено на ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД гр. Русе адм. наказание - имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл. 106 ал.3 т.2 от ЗО за извършено нарушение. решението не подлежи на обжалване.
 
124 Административно наказателно дело (К) No 751/2008, XIX състав Наказателни касационни производства П.Я.Я. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 26.06.2008г., в законна сила от 26.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/28.01.2008г. на Пловдивски районен съд, V - ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 1431/2007г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 752/2008, XXI състав Наказателни касационни производства ДУБЪЛ-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕООД,
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ
  Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Оставя в сила решение № 24 от 29.02.2008 г., постановено по н.а.х.д. №28/2008 г., по описа на Пловдивски районен съд, осемнадесети наказателен състав, като правилно и законосъобразно. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
126 Административно наказателно дело (К) No 754/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства ВИП ТРЕЙД ГРУП ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.06.2008г., в законна сила от 27.06.2008г.
Оставя в сила Решение № 2/11.02.2008 г., постановено по н.ах.д.№ 1486 по описа за 2007г. на ПРС, с което е потвърдено НП № 22717-0134893/22.08.2007г. издадено от Заместник-Териториален Директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС на "Вип Трейд Груп" ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 200лв. за извършено административно нарушение по чл.33 ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.3 от ЗДДС. Решението е окончателно.
 
127 Административно дело (К) No 755/2008, XXI състав Касационни производства В.Н.Л.,
Г.Н.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 30.06.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
Оставя в сила решение № 9 от 18.02.2008 г., постановено по гражданско дело № 2083 по описа за 2007 г., на шестнадесети граждански състав при Пловдивски районен съд, с което жалбата на В.Н.Л. и Г.Н.Д., против Решение № 19781 от 11.04.2007 г. на Общинска служба "Земеделие и гори" - Пловдив, в частта му на отказ по точка ІІІ /три римско/ от решението е отхвърлена. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
128 Административно наказателно дело (К) No 757/2008, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БОБЧЕВ ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.06.2008г., в законна сила от 13.06.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43 от 20.03.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 244 по описа на Пловдивския районен съд, ІV н.с., за 2008 г., с което е отменено наказателно постановление № 45 от 16.03.2007 г. на директора на РИОСВ Пловдив, с което на "Б." ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Перущица" № 25, с ЕИК по БУЛСТАТ 825198836, представлявано от управителя Д.А.Б., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 4500 лева на основание чл.106, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за нарушение на чл.12, ал.1, т.1 във връзка с чл.22, ал.1 ЗУО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
129 Административно дело No 764/2008, VI състав Дела по ЗМВР Д.И.В. НАЧАЛНИК РПУ ТРУД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 19.06.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.В. *** срещу Заповед № ЯЗ/Т-183 от 21.03.2008г. на Началника на РПУ - Труд, с която е отказано на оспорващият издаване на разрешение за съхранение и продължаване срока за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Административен съд - Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
130 Административно дело No 768/2008, X състав Дела по ЗМСМА ШАНС 68 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 19.06.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-1051 от 10.04.2008г. на Кмета на Община Пловдив. ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на "Шанс68" ЕООД направените деловодни разноски в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
131 Административно дело No 777/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни РОЯЛ-К-КОСТАДИН ЦАРСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 11.06.2008г., в законна сила от 02.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 777/08 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, ХІІ състав. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП за произнасяне по жалбата на К.И.Ц. като ЕТ с фирма ЕТ "Роял - К - К.Ц., БУЛСТАТ 825118174 с адрес за кореспонденция гр. Пловдив ул. "П. Каравелов" № 21 ет. 3 адв. П., против РА № 1602751/19.03.2008 г., издаден от ТД на НАП - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на страните.
 
132 Административно дело No 790/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 05.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 790/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
133 Административно дело No 791/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС АД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 05.06.2008г.
ОСТЯВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЮЛИЯНА М. и АНАСТАСИИОС КЕФАЛАС - изпълнителни директори на "ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС" - АД град Кърджали.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 791/2008 година по описа на Административен съд - Пловдив, ХVІІІ състав.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - град Хасково.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО окончателно

 
134 Административно наказателно дело (К) No 793/2008, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.Б.П. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 26.06.2008г., в законна сила от 26.06.2008г.
Оставя в сила решение № 46 от 21.03.2008г. на Пловдивски районен съд, ХХIV н.с, постановено по н.а.х.дело № 215/2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 794/2008, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Л.К.С. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 26.06.2008г., в законна сила от 26.06.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 46 от 19.03.2008г. на Пловдивски районен съд, ХХI н.с, постановено по н.а.х.дело № 294/2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
136 Административно наказателно дело (К) No 795/2008, XXI състав Наказателни касационни производства Ц.П.Б. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 30.06.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение №180 от 19.10.2007 г. постановено от Пловдивския районен съд, втори наказателен състав по НАХД №1319/2007 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
137 Административно наказателно дело (К) No 796/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ДИАМАНТ КБ-12-КОЛЬО БОРИСОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 25.06.2008г., в законна сила от 24.06.2008г.
Оставя в сила Решение №209 от 21.01.2008 г., постановено по НАХД № 1456 по описа за 2007 г. на Пловдивски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
138 Административно наказателно дело (К) No 797/2008, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЛОВДИВ А.Ж.Ж. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.06.2008г., в законна сила от 27.06.2008г.
Оставя в сила съдебно решение №30/12.03.2008 г., постановено по НАХД №1577/2007 г., по описа на Районен съд - Пловдив ХVІІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно озодаденото от Министъра на земедлието и продоволствието наказателно постановление/НП/ №127/16.08.2007 г., с което е нааложена на А.Ж. *** на основание чл.53 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.67 ал.1 от Закона заприлагане на общите организации на пазарите на земеделсти продукти на Европейския съюз глобав размер на 600 лв. за нарушение на чл.40 ал.2 от последния закона, във вр. с т.А-18 "Изисквания за качество на сладки пиперки" от Приложение №2 "Изисквания на пресни плодове и зеленчуци" към чл.8 ал.1 от Наредба №108/2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. РЕШЕНИЕТО не подлежи обжалване.
 
139 Административно наказателно дело (К) No 799/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства АПЕКС-11 ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 24.06.2008г., в законна сила от 24.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 6/18.02.2008г. по НАХД № 1021 по описа на Районен съд-Пловдив за 2007г., ІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено НП № 2/31.05.2007г., издадено от зам.началник на Митница Пловдив, с което на "АПЕКС 11" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул."Георги Бенев" № 11, е наложена имуществена санкция в размер на 6080.69 лева, присъдено е заплащането на равностойността на липсваща стока в размер на 6080.69 лв. и е задържана за погасяване на санкциите сумата от 12 161.38лв., представляваща част от депозит за обезпечение на склад в размер от 70 000.00лв. Решението е окончателно.
 
140 Административно наказателно дело (К) No 800/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РЕЯ-96 ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 30.06.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
Обезсилва решение № 48 от 19.03.2008 г. на ПРС, ХХІV нак. състав, постановено по н.а.х. дело № 42/2008 г. по описа на същия съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивски районен съд. Решението е окончателно.
 
141 Административно наказателно дело (К) No 813/2008, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ А.А.И. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.06.2008г., в законна сила от 13.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37 от 18.03.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 699 по описа на Асеновградския районен съд, ІV н.с., за 2007 година, с което е отменено наказателно постановление № 03 от 25.09.2007 г. на директора на Областно пътно управление гр.Пловдив, в качеството му на представител на Фонд "Регионална пътна инфраструктура" гр.София, с което на А.А.И. ***, за нарушение на чл.26, ал.1, т.2, б."в" от Закона за пътищата е наложена глоба в размер на 100 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
142 Административно дело No 817/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ
ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Р.,***, против бездействието на кмета на Община Брезово да разпореди съставянето на акт за непълноти и грешки в кадастралния план на село Зелениково в изпълнение на Решение № 350 от 26.07.2007 г. по адм.дело № 155 по описа на Административен съд Пловдив за 2007 г., ХІІ-ти състав, с което е отменен мълчаливия отказ на кмета на община Брезово да издаде заповед за изменение на кадастралния план на село Зелениково, чрез нанасяне на вярната имотна граница между поземлени имоти с пл. № 276 и пл. № 277, както и да извърши изменение на регулационната линия между УПИ VІІ-276 и УПИ VІІІ-277, кв. 31 по плана на село Зелениково. Решението не подлежи на обжалване.
 
143 Административно дело No 818/2008, X състав Дела по КСО ГОТМАР ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 12.06.2008г.
На основание чл. 159, т. 5 от АПК съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на дружеството ГОТМАР ЕООД със седалище и адрес на управление град Съединение, ул. "Шипка"№ 3, срещу Решение 113 от 26.03.2008 година на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 818/2008 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника и за заинтересованите страни, а за жалбоподателя от датата на съобщаването.

 
144 Административно дело No 819/2008, XI състав Дела по ЗМВР Г.К.Б. НАЧАЛНИК РПУ ТРУД Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 04.06.2008г.
СЪЕДИНЯВА в общо производство с АХД 577/2008 г. по описа на ХІ състав.
 
145 Административно дело No 830/2008, V състав Дела по ЗСП Д.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 10.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159 т. 4 от АПК производството по АХД 830/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС от съобщаването на се страните.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 837/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ИНСА ОЙЛ ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 23.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 30/27.03.2008 г. по НАХД № 107/2008 г. по описа на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.
 
147 Административно наказателно дело (К) No 842/2008, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ П.Т.С. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 24.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 45 от 27.03.2008 г., постановено по НАХД № 229/08 г. на ПРС , 11 н.с. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
148 Административно наказателно дело (К) No 843/2008, XXI състав Наказателни касационни производства ЕКСПАНС ООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2008г., в законна сила от 27.06.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 23 постановено по АХД № 1120 по описа на Районен съд - Пловдив за 2007 година, четиринадесети наказателен състав. Решението е окончателно.
 
149 Административно дело No 861/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.В.Ш. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪР Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 30.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттеглянето й жалбата на К.В.Ш. ***, нот. кантора Мина Стоилова, против заповед № РД-18-85 от 06.12.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър София.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 861 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
150 Административно дело No 871/2008, IV състав Дела по ЗМВР П.Т.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Т.П. ***, против заповед № з-1865 от 31.03.2008 г. на директора на Областна дирекция "Полиция" Пловдив, с която на основание чл.75, т.3 от Закона за българските документи за самоличност на жалбоподателя е наложена забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи за срок от 28.03.2008 г. до отпадане на основанието.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
151 Административно дело No 873/2008, IV състав Други административни дела Д.П.Д. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АМТИИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 20.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на доц. Д.П.Д. ***, против решения на Общото събрание на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив, взети на проведеното на 24.04.2008 г. събрание.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
152 Административно дело No 894/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.А.Б. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 13.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттеглянето й жалбата на Е.А.Б. ***, против заповед № ДК-10-06 от 04.02.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 894 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
153 Административно дело No 901/2008, XI състав Други административни дела А.Г.Х. ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 11.06.2008г., в законна сила от 24.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА А.Г.Х. *** С ЕГН **********. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. 901/08Г. ПО ОПИСА НА АС-ПЛОВДИВ. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА НАДЛЕЖНИЯ ПО ГОРЕСТОЯЩ АДМИНИСТРАТИВЕН ОРГАН - КМЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.
 
154 Административно наказателно дело (К) No 907/2008, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АНГЕЛ ПАШОВ ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.06.2008г., в законна сила от 13.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 38 от 10.03.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1591 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2007 година, с което е отменено наказателно постановление № 2007-К-0767 от 21.09.2007 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "А.П." със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Кръстьо Раковски" № 15, с ЕИК по БУЛСТАТ 115558080, представляван от управителя А.Т.П., на основание чл.233, ал.2 и чл.222 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено административно нарушение на чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите и на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) имуществена санкция в размер на 300 лева за нарушение на чл.5, ал.2 от Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (НИЕБУОКЕДР).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
155 Частно административно дело No 912/2008, I състав Частни администр. дела К.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Разпореждане от 23.06.2008г.
НАЛАГАМ на Кмета на Община Раковски - Франц Генов Коков глоба в размер на 200,00лв.
Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд Пловдив в седем дневен срок от връчването му.

 
156 Административно дело No 927/2008, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.И.Р. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.06.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-34 от 15.04.2008 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив, с която на Р.И.Р. е наложено дисциплинарно наказание "отлагане на повишението в ранг до една година". Решението може да бъде обжалвано пред Върховня административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
 
157 Административно дело No 932/2008, XIII състав Дела по ЗСП Д.С.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 10.06.2008г., в законна сила от 18.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 932/2008 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, ХІІІ състав на основание чл. 159 т. 4 от АПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 955/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ МАГИСТРАЛИ АД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.06.2008г., в законна сила от 27.06.2008г.
Оставя в сила Решение № 21/02.04.2008 г., постановено по н.ах.д.№ 275 по описа за 2007 г. на Карловски районен съд, с кето е отменено НП № 16-001802/22.12.2006г. на Директора на РА "АА" гр.Пловдив. Решението е окончателно.
 
159 Административно дело No 956/2008, V състав Дела по ЗСП М.С.А. ДИРЕКТОР НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 30.06.2008г.
Съдът констатира, че настоящата жалба е подадена на 14.V.08 г. пред Пловдивски административен съд. Обжалваният административен акт е издаден от административния орган на 25.ІV.08 г. Същевременно днес представеното пълномощно от жалбоподателката А. е с дата доста по- късна от четените срокове преди това, а именно от 12.VІ.08 г. Въпреки направеното искане от адв Б. да се приеме, че с представеното пълномощно от жалбоподателката М.А., същата е потвърдила предприетите от нейната внучка Рени Янкова правни действия, съдът счита, че липсват доказателства за това твърдение. Видно от прецизния прочит на правата, с които е упълномощена днес явилата се Янкова в пълномощното липсва текст с такова съдържание, а по-скоро се касае за общо представяне пред Административен съд и "Дирекция социално подпомагане", пред прокуратурата, пред ТЕЛК и навсякъде, където е необходимо. От друга страна, молбата на юр. Гарабедян се явява основателна, тъй като в нея се сочи основание за прекратяване на настоящото производство, тъй като жалбата е подадена от трето лице, което няма правен интерес, тъй като не е засегнато от обжалваната заповед. Освен това, съдът счита, че законодателят подробно е указал в глава V-та ГПК процедурата, при която едно лице може да се представлява по пълномощие и по закон. Водим от горното съдът счита, че направеното възражение от ст. юр. Гарабедян е основателно и следва да се уважи.

Водим от горното и на осн. чл. 159, т. 8 АПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 956/08 г., V състав, тъй като оспорващият няма правен интерес.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от съобщението за ответника с частна жалба пред ВАС. 
160 Административно дело No 957/2008, XI състав Други административни дела П.Т.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 18.06.2008г., в законна сила от 02.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ П.Т.Н.,***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. 957/08 ГОД. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
161 Административно дело No 962/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОМЕЙН МЕНАДА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 17.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 326/25.04.2008 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОУИ" ПЛОВДИВ, С КОЕТО Е ОТКАЗАНО СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РА № 240800036/02.04.2008 Г., ИЗДАДЕН ОТ ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ ТД на НАП СТАРА ЗАГОРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
162 Административно дело No 966/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Й.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 09.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Б. против Заповед № ОА-2508/14.11.2006 г. на Кмета на Община Пловдив. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред ВАС, считано от днешна дата за жалбоподателката Б., а за ответника - считано от съобщаването на определението.
 
163 Административно дело No 973/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Й.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 23.06.2008г.
Оставя без разглеждане,като недопустима,жалбата на Н.Й.Б.-*** с/у заповед№ОА-1428/14.06.2007г.на кмета на Община Пловдив,с която на основание чл.133 ал.7 и 8,чл.134 ал.2 т.6 и чл.135 ал.3 от ЗУТ е допуснато изработване на комплексен инвестиционен проект за УПИ 008178,производствена със складова база за алуминиева дограма и метални конструкции,местност "Инджерлийка" по КВС Пловдив-север.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.
 
164 Административно дело No 983/2008, XIII състав Дела по ЗДС А.К.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 20.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д.№983/2008Г. ПО ОПИСА НА ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ТЪЙ КАТО АКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН - КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ЖАЛБАТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-МО ДНЕВЕН СРОК ОК СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
165 Административно дело No 1011/2008, IV състав Други административни дела М.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Г., гражданин на Армения, с адрес: град Пловдив, ул."Ком" № 8, против решение № УП-45 от 07.04.2008 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците, с което му е отказано предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
ОПРЕДЕЛЯ на преводача Н.В. Апракян възнаграждение в размер на 15 (петнадесет) лева, платими от бюджета на съда, за което да се издаде разходен касов ордер.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.85, ал.4 от Закона за убежището и бежанците.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 1038/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ ЯВОР ИД АД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.06.2008г., в законна сила от 27.06.2008г.
Отменя решение № 35/17.03.2008 г., постановено по н.ах.д.№ 747 по описа на Асеновградски районен съд в частта за изменение на НП № РД-00-8031/23.11.2007г. чрез намаляване размера на имуществената санкция от 5000лв. на 1000лв. Вместо него постанови: Изменя НП № РД-00-8031/23.11.2007г. на Председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", като намаля размерът на наложената имуществена санкция на "Явор ИД" АД - гр.Асеновград от 5000лв. на 3000лв. Решението е окончателно.
 
167 Административно наказателно дело (К) No 1056/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства АЛЕКС 2003 ЕООД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 23.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
Оставя в сила решение № 36 от 14.03.2008 г. по НАХД № 1337 по описа на Районен съд-Пловдив за 2007г., ІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено НП № 16-0060110/16.08.2007г., издадено от директора на дирекция "ОИТ" гр.Пловдив, с което на "Алекс-2003" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул."6-ти септември" № 159, ет.2, ап.10 е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лева. Решението е окончателно.
 
168 Административно дело No 1078/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ АД ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 13.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Кочо Честеменски" АД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул."Шести септември" № 225, с ЕИК по БУЛСТАТ 115134629, против решение № 43, взето с протокол № 7 от 27.03.2008 г., на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен нова наименование на "Източна индустриална зона", а именно: "Многофункционална зона "Изток", гр.Пловдив, и одобряване на ПУП - ПР и схеми за "Многофункционална зона "Изток", фаза - окончателен проект, в граници: на север бул."Марица-юг", на изток - ул."Батак" и ул."Прохлада", на юг - бул."Цариградско шосе", на запад - гробищен парк..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1078 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
169 Административно дело No 1080/2008, XIII състав Дела по ЗОС ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПОБЕДА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 25.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО АДМ.Д.№1080 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ НЕ Е ОТСТРАНИЛ В СРОК НЕРЕДОВНОСТТА НА ЖАЛБАТА-НЕ Е ВНЕСЪЛ ДЪЛЖИМАТА ДЪРЖАВНА ТАКСА ПО ДЕЛОТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 7-МО ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА СЪОБЩАВАНЕТО МУ ПРЕД ВАС.
 
170 Административно дело No 1085/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ю.С.Т. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 23.06.2008г., в законна сила от 23.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ Ю.С.Т. *** ПРОТИВ СТРОИТЛНО РАЗРЕШЕНИЕ №153830.04.2008Г НА ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №1085/08Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ИЗПРАЩА ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ Ю.С.Т. *** НА ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД НА НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ПЛОВДИВ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК.
 
171 Административно дело No 1094/2008, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Г.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ХИСАР,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЛОВДИВ,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 24.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА Т.Г.Т.,***, ПРОТИВ "СЕГАШНАТА НАЧАЛНИЧКА НА ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ"-ГР. ХИСАРЯ, ДИРЕКТОРКАТА НА ОД" ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - ПЛОВДИВ И МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО", ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ. ДЕЛО № 1094 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
172 Административно дело No 1095/2008, IV състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ П.Г.П. Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 10.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на юрисконсулт Станислав Пенев, пълномощник на кмета на Община Пловдив Славчо Стоев Атанасов, против постановление от 28.05.2004 г., 04.04.2008 г., 11.04.2008 г., 21.04.2008 г. на държавен съдебен изпълнител при Пловдивския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1095 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
173 Административно дело No 1108/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.И. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Определение от 23.06.2008г.
Оставя без раглеждане жалбата на С.А.И.-***,с/у заповед №РД-09-413/14.05.2008г. на Кмета на Район"Източен"-Община Пловдив,с която на основание чл.224 ал.1 т.1 от ЗУТ е наредено незабавно спиране на строеж"масивна двуетажна сграда",УПИ отреждане за тротоар ,кв.44 по плана на кв."Дружба"гр.Пловдив ,на осн. чл.158 ал.3 от АПК,поради неотстраняване на нередовностите на жалбата в дадения срок.Прекратява производството по делото.Поради невнасяне и непредставяне на държ.такса в указания срок.Съобщението е връчено редовно на 04.06.2008г. и срокът за отстраняване на нередовностите е изтекъл.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.
 
174 Административно дело No 1125/2008, XIII състав Дела по КСО В.М.С. НОИ-РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 25.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО АДМ.Д.1125 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД-ПЛОВДИВ ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ОСПОРВАНЕТО ИМА ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ В 7-МО ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА СЪОБЩАВАНЕТО
МУ ПРЕД ВАС.
 
175 Административно дело No 1128/2008, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.Ц.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 18.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Ц.К. ***, със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов" №1, ет.1, ап.1, против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1128 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
176 Административно дело No 1141/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Й.С. ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРЕОИЗВОДСТВОТО по Адм.д.№1141 по описа на административен съд Пловдив за 2008г.ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд-Хасково.Определението не подлежи на обжалване.
 
177 Административно дело No 1142/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Ж.,
Д.Д.Ж.,
Е.Д.Ж.,
П.Р.Ж.,
Б.Д.Д.
РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 30.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д. Панталеев Ж., Д.Д.Ж., Е.Д.Ж., Панталей Р.Ж. и Б.Д.Д. чрез пълномощника им адв. Н.Г.М. ***, стая 10, против заповед № ДК-10-22 от 14.052008 г. на началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1142 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
178 Административно дело No 1157/2008, IX състав Дела по ЗОС С.Я.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 23.06.2008г., в законна сила от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА С.Я.Д. ***/60. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
179 Административно дело No 1164/2008, I състав Други административни дела П.Д.П. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Разпореждане от 11.06.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 1164/2008 по описа на Административен съд Пловдив.Изпраща делото по подсъдност на Пловдивски районен съд.
 
180 Частно административно дело No 1166/2008, XVIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт И.Б.Х. ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 10.06.2008г.
Осавя без уважение искането от И.Б.Х. *** за налагане на обезпечителна мярка "спиране на срока"на решение№2003/106 от 13.06.2003г. на ТЕЛК-Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. РЕАЛНИЯТ № НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е 1316/10.06.2008 Г.
 
181 Частно административно дело No 1167/2008, XVIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ИКОНОМ.ПОЛИЦИЯ   Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 10.06.2008г.
Допуска разкриване на сведения,съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите-Териториална дирекция гр.Пловдив,за нуждите на досъдебно производство №960/07г. по описа на сектор"ИП",при ОДП-Пловдив по отношение на "Афган Цито Л"ЕООД гр.Пловдив ,Булстат 115178230,Крум Иванов Стоянов,ЕГН:********** и на Радка Минчева Костадинова,ЕГН:********** с обхав обстоятелствата:да бъдат осигурени заверени копия от- от ГДД по чл.51,ал.1 от ЗКПО за 2007г. на "Афган Цито Л"ЕООД-гр.Пловдив и годишен статистически отчет на фирмата,ГДД/ведно с приложения/ по чл.50 от ЗДДФЛ за 2007г. на Крум Иванов Стоянов ,ЕГН:********** и ГДД/ведно с приложения/по чл.50 от ЗДДФЛ на Радка Минчева Костадинова,ЕГН:**********.Определя двумесечен срок за разкриване на сведения,считано от 10 юни 2008г.Определението не подлежи на обжалване или протест.
 
182 Административно дело No 1175/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Б.Е.Е. ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 30.06.2008г.
Прекратява производството по адм.дело №1175 по описа на Административен съд Пловдив за 2008година.Изпраща делото по подсъдност на Административен съд-Хасково.Определението не подлежи на обжалване.
 
183 Частно административно дело No 1179/2008, XIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ   Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.06.2008г., в законна сила от 11.06.2008г.
ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите - Териториална дирекция гр. Пловдив, за нуждите на досъдебното производство - дознание № 224/2008 г. по описа на ОД "Полиция" гр. Пловдив, образувано срещу ДАНАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ с ЕГН-********** за извършено престъпление по чл. 227 б ал. 2 вр. ал. 1 от НК, по отношение на "Еталко" ЕООД гр. Пловдив, с обхват обстоятелствата: предоставяне от ТД на НАП - Пловдив на РА № 3458/11.11.2005 г. и РА № 1600189/23.03.2006 г., срок за разкриване на сведенията - два месеца, считано от 11. 06. 2008 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
184 Частно административно дело No 1188/2008, XIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ   Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.06.2008г., в законна сила от 11.06.2008г.
ДОПУСКА разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация от Национална агенция за приходите - Териториална дирекция гр. Пловдив, за нуждите на предварителна проверка - пр. № 5148/2008 г. по описа на Районна прокуратура гр. Пловдив, по отношение на "Турист Спорт Ко" ЕООД гр. Пловдив, с обхват обстоятелствата: предоставяне от ТД на НАП - Пловдив на: Ревизионен доклад № 3637/25.01.2007 г. на ТД на НАП Пловдив, ведно с приложенията към него и исканията от органа по приходите до "Турист Спорт Ко" ЕООД гр. Пловдив за представяне на документи; РА № 1603637/23.02.2007 г. на ТД на НАП - Пловдив, издаден въз основа на Ревизионен доклад № 3637/25.01.2007 г.; Ревизионен доклад № 2180/08.10.2007 г. на ТД на НАП Пловдив, ведно с приложенията към него, исканията от органа по приходите до "Турист Спорт Ко" ЕООД гр. Пловдив за представяне на документи; РА, ако е издаден такъв, въз основа на ревизионния доклад № 2180/08.01.2007 г. на "Турист Спорт Ко" ЕООД гр. Пловдив, срок за разкриване на сведенията - два месеца, считано от 11. 06. 2008 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
185 Частно административно дело No 1194/2008, IV състав Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ И.Г.Т.,
Г.Я.Т.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 30.06.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 305 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на гуми, разположен в УПИ ХVІ-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 47, без разрешение за поставяне, заповед № 306 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на дрехи, разположен в УПИ ХVІ-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 47, без разрешение за поставяне, и заповед № 307 от 28.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която е наредено премахване на преместваем обект: метален павилион за продажба на дрехи, разположен в УПИ ХVІ-979 в кв.12 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 47, без разрешение за поставяне.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

 
186 Административно дело No 1203/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.Ч. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 16.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1203 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ ЗА 2008Г., ОБРАЗУВАНО ПО ЖАЛБА НА В.П.Ч.,***, ОФИС 110. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ ПО ПОДСЪДНОСТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
187 Административно дело No 1219/2008, X състав Дела по КСО КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 24.06.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ КОЛЕВ, В КАЧЕСТВОТО МУ НА КМЕТ НА РАЙОН "ЮЖЕН" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 162 ОТ 26.05.2008ГОДИНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТП НА НОИ- ГРАД ПЛОВДИВ, ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 1219/2008ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ, ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ, Х СЪСТАВ.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА СЪОБЩАВАНЕТО.
 
188 Административно дело No 1221/2008, VIII състав Други административни дела Я.И.И. РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПРИ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 19.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото .Изпраща по подсъдност на Административен съд-гр.София.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
189 Частно административно дело No 1289/2008, XVIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт РУБЕЛЛА БЮТИ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 30.06.2008г.
Отменя реш.№439/11.06.2008г. на Директора на Дирекция"ОУИ"при ЦУ на НАП-Пловдив за отказ за спиране на изпълнението на РА№21800089 от 13.05.2008г. на ТД на НАП-Смолян.СПИРА изпълнението на Ревизионен акт№21800089 от 13.05.2008г. на ТД на НАП-Смолян до 28.05.2009г.Определението не подлежи на обжалване. /РЕАЛНИЯ НОМЕР НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е №1474/30.06.2008,А НЕ №1796/30.06.2008Г./