АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2008г. до 31.07.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 68/2007, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.Ц.,
Б.Р.Б.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 02.07.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № РД-09-34 от 01.02.2007 г. на кмета на Община Пловдив, район Северен, с която е попълнен кадастралния план на СИЗ - VІ - част гр.Пловдив, за имот 710 с нови поземлени имоти 710 и 1270, от кв.14, УПИ ІІІ - стопанска дейност и улична регулация, по кафявите линии, надписи и щрихи на ситуационния план от 20.12.2006 г., без изменение на регулацията. ОСЪЖДА Община Пловдив, Район Северен с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул.Цар Борис ІІІ Обединител, 22а да заплати на М.П. *** и Б.Р.Б. *** сумата от общо 320 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
2 Административно дело No 514/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛПИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕЛПИ"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Антим І-ви, 21б против Ревизионен акт № 4162 от 15.01.2007 г., издаден от Галин Танев Николов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП, гр.Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 269 от 19.03.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, с която на дружеството е отказано признаване на правото на данъчен кредит по ЗДДС, отм. за периода 01.12.2000 г.-31.05.2006 г . в размер на 31 106,64 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 23 079,50 лева. ОСЪЖДА "ЕЛПИ"ООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.Антим І-ви, 21б, да заплати сумата от 1 423,72 лв. юрисконсултско възнаграждение в полза на Дирекция"Обжалване и управление на изпълнението", гр.Пловдив при ЦУ на НАП. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
3 Административно дело No 554/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АМ-МАРИЯ ЧЕТРОКОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.07.2008г., в законна сила от 19.03.2009г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2160-471/01.02.2007 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден с Решение № 322/ 02.04.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който за периода 01.01.2003 г. - 31.10.2003 г. е определен допълнително за внасяне данък върху добавената стойност в размер от 14835.00 лв. на 5539,05 лв. и лихви от 4294,95 лв. на 2256,29 лева.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати по съразмерност и компенсация на Мария Тодорова Четрокова, ЕГН **********,*** сумата от 239 /двеста тридесет и девет/ лева, представляваща разноски за производството и заплатен адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
4 Административно дело No 644/2007, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 18.07.2008г.
ОТМЕНЯ постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 1 от 26.02.2007г., издадено от Началника на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № 1-4414-0095 от 21.04.2007г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която "Гет" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. "Г.С. Раковски" № 13, е задължено да заплати сумата от 17 131,00лева, представляваща мито, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.04.2005г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гет" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. "Г.С. Раковски" № 13, против постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 1 от 26.02.2007г., издадено от Началника на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № 1-4414-0095 от 21.04.2007г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която дружеството е задължено да заплати сумата от 19 723,00 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 05.04.2005г. ОСЪЖДА Регионална митническа дирекция - Пловдив да заплати сумата от 125, 50 лева, представляваща направените по делото разноски на "Гет" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. "Г.С. Раковски" № 13. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
5 Административно дело No 655/2007, XVII състав Дела по ЗМСМА Д.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 29.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. *** против Решение № 1133, взето с Протокол № 49 от заседание на Общински съвет - Карлово, проведено на 26,04,2007 г. относно изкупуване право на собственост върху УПИ-3022, в кв. 99, гр. Карлово от Я.В.Н., Д.Г.Н., В.Я.Н. и Д.Д. Драганов.
ОСЪЖДА Д.Д.Д. *** да заплати на Община Карлово сумата от 200,00 лв. /двеста лева/, представляваща извършени от последната разноски по производството - заплатено възнаграждение за един адвокат.
ОСЪЖДА Д.Д.Д. *** да заплати на Я.В.Н., Д.Г.Н.,*** и В.Я.Н.,***0,00 лв. /двеста лева/, представляваща извършени от последните разноски по производството - заплатено възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
6 Административно дело No 796/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.07.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Хасково, ул. "Васил Левски" № 2, БУЛСТАТ 126 624 545, чрез пълномощника си адв. Б.З., против Ревизионен акт /РА/ № 2600070/12.02.2007г., издаден от ТД на НАП, гр. Хасково, потвърден с Решение № 357/10.04.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с което е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 3060 лв. и начислена лихва в размер на 769,58 лв. по доставка, извършена от ЕТ "Слава -Даниела Славчева" по данъчна фактура № 169/04.01.2005г.

ОСЪЖДА "ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Хасково, ул. "Васил Левски" № 2, БУЛСТАТ 126 624 545 да заплати на Дирекция "ОУИ", при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 269,77 лв. представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
7 Административно дело No 832/2007, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Б И Б ООД ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 08.07.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
Отхвърля жалбата на "БиБ" ЕООД, булстат 126163824, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул. "Чайка" № 2, против ДРА № 2600010 от 12.03.2007 г., издаден от данъчен орган при ТД на НАП, гр.Хасково, потвърден в оспорената част с Решение № 470/14.05.2007 г. на Директор на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при НАП. Осъжда "БиБ" ЕООД, булстат 126163824, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул. "Чайка" № 2, да заплати на Дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП сумата 917.31 /деветстотин и седемнадесет лева и тридесет и една стотинки/ лв., представляваща разноски-възнаграждение за защита от юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщенията до страните.
 
8 Административно дело No 844/2007, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЛАТКО КОЛЕВ-ЛЪКИ-99 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 31.07.2008г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт РА № 2400095/14.03.2007г., издаден от Северин Северинов Хаджиев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 446/09.05.2007г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която е отказано признаване право на данъчен кредит на Златко Колев Ташев в качеството му на ЕТ "Златко Колев - Лъки 99" с адрес на управление гр.Стара Загора, бул."Митрополит Методий Кусев", бл.44, ет.3, ап.7 за данъчен период 01.02.2003г. - 28.02.2003г. в размер на 1 000 лева по фактури, издадени от "Икар 2002"ЕООД, както и за данъчен период 01.08.2003г. - 31.08.2003г. в размер на 2 000 лева, по фактури № № 121/12.08.2003г., 122/14.08.2003г. и 123/26.08.2003г., издадени от ЕТ"Стабос-92-Росен Стоянов, и са начислени съответните лихви за просрочие, като НЕЗАКО-НОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Златко Колев Ташев в качеството му на ЕТ "Злат-ко Колев - Лъки - 99" с адрес на управление гр.Стара Загора, бул."Митрополит Методий Кусев", бл.44, ет.3, ап.7 срещу ревизионен акт РА № 2400095/14.03. 2007г., издаден от Северин Северинов Хаджиев - главен инспектор по прихо-дите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 446/09.05.2007г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в останалата му обжалва-на част, с която е отказано признаването на данъчен кредит в размер на общо 6 277,30 лева и са начислени съответните лихви за просрочие, като НЕОСНО-ВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Златко Колев Ташев в качеството му на ЕТ "Златко Колев - Лъки 99" с адрес на управ-ление гр.Стара Загора, бул."Митрополит Методий Кусев", бл.44, ет.3, ап.7, нап-равени по делото разноски по съразмерност и компенсация в размер на 81,22 /осемстотин и един лева и двадесет и две стотинки/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
9 Административно дело No 845/2007, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.Д.С.,
С.Т.П.,
Т.П.П.,
С.П.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни жалбите на Ж.Д.С., С.Т.П., Т.П.П. и С.П. *** против Заповед № ОА-2598 ОТ 27.11.2006 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на осн. чл. 134 ал.1 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояван на част от кв. 464 стар и 383 стар по плана на Трета градска част град Пловдив. ОСЪЖДА Ж.Д.С., С.Т.П., Т.П.П. и С.П. *** да заплатят солидарно на Община - Пловдив сумата от 80.00 лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита. ОСЪЖДА Ж.Д.С., С.Т.П., Т.П.П. и С.П. *** да заплатят солидарно на Д.Я.М. сторените разноски по водене на делото в размер на 600 лева 8 500 лева адвокатски хонорар и 100 лева възнаграждения за вещо лице/.
 
10 Административно дело No 941/2007, XI състав Установителни искове С.Х.З. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 01.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от С. *** срещу Община Асеновград на осн. чл. 71 ал. 1 във вр. с чл. 74 ал. 2 от Закона за защита от дискриминация с цена на исковата претенция - 5 500 лв. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред ВАС.
 
11 Административно дело No 986/2007, XII състав Дела по ЗМСМА Г.В.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ МОЛБАТА НА АДВОКАТ А.Й. ***, ОФИС 2 КАТО ПЪЛНОМОЩНИК НА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА "СТОЯНСТРОЙ" ЕООД -ГР.ПЛАВДИВ, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. "ЛУДА ЯНА" № 4, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ С.Г.С., ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2147/02.11.2007Г. ПО АДМ.Д.№986/2007Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, В ЧАСТТА МУ ЗА РАЗНОСКИТЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТТА НА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-МО ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
12 Административно дело No 1029/2007, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.07.2008г., в законна сила от 06.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА Г.П.Г., В КАЧЕСТВОТО МУ НА НАСЛЕДНИК НА А. ХРИСТОВ М., ПРОТИВ МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ НА КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ДА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА § 4 К АЛ.7 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ ВЪРХУ ИМОТ ПЛ. № 111165 В МЕСТНОСТ "КОКАРДЖА", ЗЕМЛИЩЕТО НА С.МАРКОВО, ОБЩИНА РОДОПИ, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ № 678-1/20.05.1999 г. НА ПК, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ОВОЩНА ГРАДИНА С ПЛОЩ ОТ 2.000 ДКА. РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД ВАС ЧРЕЗ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ, В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ДО СТРАНИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО МУ.
 
13 Административно дело No 1104/2007, VII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Д.,
И.Х.Д.
ДНСК СОФИЯ /ЧРЕЗ РДНСК-ПЛОВДИВ/ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 02.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Д. и И.Х. *** срещу Заповед № РД-14-273/12.06.2007 г. на Зам. Началника на ДНСК - София, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ надстрояване над същесттвуващата триетажна жилищна сграда в съсобствен УПИ ХІV-314, кв. 25 по плана на кв. "Чайка" на гр. Пловдив, с административен адрес ул. "Месемврия" № 49, извършен без необходимите строителни книжа и документи, като се възстановят таванският етаж и покривът на сградата, във вида, съществувал преди извършването на незаконното строителство, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
14 Административно дело No 1126/2007, XII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.Д. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 25.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 06 - 295/25.06.2007г. на кмета на Община Хисар, с която на основание чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ, във вр. с чл.222а от ЗУТ е забранен достъпът до строеж " Санитарни помещения на І и ІІ - ри жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда в УПИ № 544, кв.77 по КП на гр.Хисаря, собственост на С.И.Д. с НА № 1, том V от 2006г. за втория етаж, и е наредено преносителите на електроенергия и вода да преустановят захранването на подробно описаните в заповедта незаконни обекти, като е постановено в едномесечен срок от получаването на заповедта С.И.Д. да възстанови в първоначалния вид преустроените без строителни книжа помещения и тераси, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Община Хисар да заплати на С.И. Дюлгерска ЕГН ********** *** сторените по делото съдебни разноски в размер на 212 / двеста и дванадесет / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 1141/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Я.Т. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА ЗАПОВЕД № 452/10.07.2007 Г. НА КМЕТА НА РАЙОН "ЮЖЕН" ОБЩИНА ПЛОВДИВ. ОСЪЖДА М.Я.Т. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИ В РАЗМЕР НА 80.00 /ОСЕМДЕСЕТ/ ЛВ. НА ОТВЕТНИКА КМЕТА НА РАЙОН"ЮЖЕН" ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЮРИСКОНСУЛТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА СТРАНИТЕ.
 
16 Административно дело No 1377/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА СВЕТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.07.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600976 от 07.06.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която на Фондация "СВЕТЛИНА НА СВЕТА", с БУЛСТАТ: 115630760, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Академик Петър Динеков" № 14 и с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. "Перуника" № 22, представлявана от Б.М.С., ЕГН **********, е допълнително определен корпоративен данък както следва: за 2003 г. - главница 85,19 лв. и лихва 27,35 лв.; за 2004 г. - главница 70,62 лв. и лихва 32,45 лв.; за 2005 г. - 54,38 лв. и лихва 59,48 лв.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на фондация "СВЕТЛИНА НА СВЕТА" с БУЛСТАТ: 115630760, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Академик Петър Динеков" № 14 и с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. "Перуника" № 22, представлявана от Б.М.С., ЕГН **********, срещу Ревизионен акт № 1600976 от 07.06.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която на Фондация "СВЕТЛИНА НА СВЕТА" с БУЛСТАТ: 115630760, е отказан данъчен кредит в размер на 18817.38 лв. и начислени лихви - 1028.75 лв.

ОСЪЖДА Фондация "СВЕТЛИНА НА СВЕТА", с БУЛСТАТ: 115630760, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Академик Петър Динеков" № 14 и с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. "Перуника" № 22, представлявана от Б.М.С., ЕГН **********, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, сумата от 714.56 лв. /седемстотин и четиринадесет лева и 56 ст./ - юрисконсултско възнаграждение.


Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
17 Административно дело No 1455/2007, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.А.У. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО,
ОБЩИНА КАРЛОВО
Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Марийка А.У. ***, със съдебен адрес: гр.Пловдив, бул."Шести септември" № 193а, ет.3, офис 6, чрез Адвокатско дружество "К., Деков, Д., Филипова", адв. Д., против заповед № 1071 от 13.12.2006 г. на кмета на Община Карлово и заповед № 369 от 13.03.2007 г. на кмета на Община Карлово.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
18 Административно дело No 1466/2007, V състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИ-КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 09.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.К. с ЕГН **********,*** против Ревизионен акт №2400-131/12.06.2007г. на ТД на НАП - град Стара Загора, потвърден с Решение №745/07.08.2007г. на Директор Дирекция "ОУИ"-Пловдив, при ЦУ на НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА К.Г.К. с ЕГН ********** да заплати на Дирекция "ОУИ"-ЦУ-НАП-Пловдив сумата от 226лв, разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 1470/2007, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Б.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Стамболийски за изменение на влезлия в сила ПУП на с. Йоаким Груево досежно вътрешната регулационна граница между УПИ ХІХ-180-общ. обсл. и УПИ ХІV-180-поща и магазин от квартал 28. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне в съответствие с указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение. Решението е окончателно.
 
20 Административно дело No 1653/2007, XI състав Искове за обезщетение Д.К.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.07.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати сумата в размер на 2000 лв. на Д.К.к. ***, представляваща обезщетение за периода 31.12.2006 г.до 10.10.2007 г. за причинени неимуществени вреди от изградената и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на Д.К.К. и достъпа й до публични места. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д.К.К. за претендирания размер над сумата от 2000 лв., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д.К.К. за претендираната законна лихва върху присъдената сума, считано от 31.12.2006 г., като неоснователен. ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на Д.К.К., изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за нея архитектурна среда, както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания архитектурна среда. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред ВАС.
 
21 Административно дело No 1671/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Специализирани болници за рехабилитация -национален комплекс" ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Ч.Х.Ч.,***, район Средец и адрес на управление, бул."Васил Левски", № 54 срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 23/13.09.2007г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с който на дружеството - жалбоподател е установено публично вземане на основание чл. 195, ал.1 и ал. 2 от Закона за водите, чл. 194, ал.1, т.1 б"В" от Закона за водите в размер на 15 036,70 лв., съставляващо дължима такса за водовземане на минерална вода за периода на 2005г. - 2006г. по разрешително за водоползване № 0067/10.09.2001г. на МОСВ за филиал Наречен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.


 
22 Административно дело No 1672/2007, XV състав Искове за обезщетение К.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.07.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати сумата в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ на от К.И.К., ЕГН **********,***, представляваща обезщетение за периода 31.12.2006 г. до 12.10.2007 г. за причинени неимуществени вреди от изградената и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на К.И.К. и достъпа му до публични места. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от К.И.К., ЕГН **********,*** за претендирания размер над сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/, като неоснователен и недоказан.ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от К.И.К., ЕГН **********,*** за претендираната законна лихва върху присъдената сума, считано от 31.12.2006 г., като неоснователен.ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на К.И.К., ЕГН **********,***, изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за него архитектурна среда; както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания архитектурна среда.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред Върховния административен съд.

 
23 Административно дело No 1673/2007, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕКАДА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ РА 1300-496/31.07.2007 г. потвърден с Решнеие № 874/20.09.2007 г. на Директора на ДОУИ Пловдив в частта за отказан данъчен кредит в размер на 2994,54 лв.по фактури, издадени от "Агровил Монтана" ЕООД. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Декада" ООД гр. Пазадрджик в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
24 Административно дело No 1767/2007, XII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕРЛА 1 ООД РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК - 09- 11/02.10.2007г. на Началник РДНСК - Пловдив, овластен съгласно заповед № РД - 13- 040/30.01.2006г. на Началник ДНСК, с която на основание чл.222, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.224, ал.1, във вр. с ал.7 от ЗУТ е наредено спиране на строителството на "Пристрояване, надстрояване и вътрешно преустройство на масивна сграда" в УПИ ХХІІІ - поликлиника, кв. 47 - нов по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив, административен адрес: ул. "Храбрец" № 17 б, с извършител "Перла 1" ООД, БУЛСТАТ 115862591, данъчен номер 4160005284 /съгласно нот. Акт/ и ЕФН ********** /съгласно удостоверение за актуално състояние/, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Неофит Бозвели" № 4, представлявано от Н.К.А., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на административния орган - Началник РДНСК Пловдив за издаване на законосъобразен административен акт при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
25 Административно дело No 1780/2007, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.К.С. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 28.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-875/13.09.2007 г. на Кмета на Община Марица, с която на основание чл. 195 от раздел ІІІ на ЗУТ, констатации и решение на комисия от 06.08.2007 г., назначена със заповед № РД-09-656/20.07.2007 г. на Кмета на Община Марица, е наредено паянтова жилищна сграда, с площ 25 м.кв. и паянтова стопанска постройка с площ - 19 м.км., в УПИ - ХХ - общ., в кв. 21 по плана на с. Войводиново, обл. Пловдивска, незаконно построени в общински имот, съгласно акт за общинска собственост - № 129/19.01.2004 г. от С.И.К. ***, да бъде СЪБОРЕНА от Кметство с. Войводиново, Община Марица, обл. Пловдивска, като след окончателното премахване на сградите, площадката да бъде почистена и хигиенизирана.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.К.С.,*** да бъде задължена Община Марица да възстанови положението, което е съществувало преди незаконното изпълнение на тази заповед.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
В тази част настоящото решение има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно делото № 1780 по описа за 2007 г. на Административен съд гр. Пловдив, в частта му по искането да бъде установено, че в Заповед № РД-09-875/13.09.2007 г. на Кмета на Община Марица, няма разпореждане за предварително изпълнение.
Препис от жалбата и от настоящото съдебно решение да се докладват на председателя на Административен съд гр. Пловдив, за образуване на отделно производство.
ОСЪЖДА Община Марица да заплати на Е.К.С.,***, сумата от 10 лв. /десет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
26 Административно дело No 1782/2007, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 15.07.2008г.
ОТМЕНЯ в обжалваната част решение № 377, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на комплекс "Паисий Хилендарски", относно регулацията на УПИ VІ-55,169, за обществено обслужващи дейности, кв. 18 и УПИ Х-55,169 за трафопост, кв.17, образувани от имот пл.№ 169, собственост на В.М.Л. *** и общински имот № 55.
Решението не подлежи на обжалване.

 
27 Административно дело No 1828/2007, XIV състав Искове за обезщетение К.В.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 12.01.2009г.
ОСЪЖДА Община Пловдив - пл. "Стефан Стамболов" № 1 да заплати на К.В.Т., ЕГН **********,***, сумата в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ представляваща обезщетение за периода 31.12.2006 г. до 06.11.2007 г. за причинени неимуществени вреди от изградената и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на К.В.Т. и достъпа му до публични места.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от К.В.Т., ЕГН **********,*** за претендирания размер над сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/ до пълния размер от 3000 /три хиляди/ лева, като неоснователен и недоказан.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от К.В.Т., ЕГН **********,*** за претендираната законна лихва върху присъдената сума, считано от 31.12.2006 г., като неоснователен.
ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на К.В.Т., ЕГН **********,***, изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за него архитектурна среда; както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания архитектурна среда.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.


 
28 Административно дело No 1857/2007, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РИКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.07.2008г., в законна сила от 19.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "РИКА" ЕООД, представлявано от упр.И.К.К., седалище/адрес на управление и постоянен адрес - гр.Пловдив, ул."Кичево" № 26, против Ревизионен акт № 1601066/15.08.2007г., потвърден с Решение № 947/15.10.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "РИКА" ЕООД за данъчен период 01.10.2004г.-31.03.2007г. е отказан данъчен кредит в размер на 25 440лв. и прилежащи лихви. ОСЪЖДА "РИКА" ЕООД, представлявано от И. К. К. да заплати на НАП, ТД на НАП-Директор на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 848.80лв. за осъществена юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд - Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
29 Административно дело No 1876/2007, VIII състав Дела по ЗМСМА ХЕБРОС-БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Хеброс-България" ЕООД против "Правила за регулиране на достъпа, движението и паркирането на МПС в резерват "Старинен Пловдив" и подстъпите към него" и "Проект за охрана на резерват "Старинен Пловдив", утвърдени от кмета на община Пловдив. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Хеброс-България" ЕООД против Заповед № ОА-1524/20.06.2007 г. на кмета на община Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. В тази част решението, с характер на определение, може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
30 Административно дело No 1919/2007, XVIII състав Дела по КСО МАРИЦАТЕКС АД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МАРИЦАТЕКС - АД - Пловдив, Булстат 115025302, представлявано от Н.Х.Я. - изп.-директор, срещу Решение № 253 от 02.11.2007 година на ръководителя на ТП на НОИ, с което е потвърдено Разпореждане № 1431 ОТ 21.09.2007 г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" на ТП на НОИ - Пловдив. ОСЪЖДА МАРИЦАТЕКС - АД - Пловдив, Булстат 115025302, представлявано от Н.Х.Я. - изп. -директор, да заплати на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив сумата от 80.00 лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
31 Административно дело No 1926/2007, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ПЛОВДИВ АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.07.2008г., в законна сила от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Цигарена Фабрика Пловдив" АД - гр. Пловдив, представлявано от изпълнителния директор З.Д., със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 23 против Заповед № 1184/ 31.10.2007 г. на кмета на Община Карлово за одобряване на ПУП - ПРЗ на поземлен имот № 041041 в местността "Паниците" в землището на гр.Калофер.

Решението не подлежи на обжалване.


 
32 Административно дело No 1927/2007, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Ф.Ч.,
Г.С.Ч.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 30.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Г.С.Ч. и Г.Ф.Ч. *** срещу Заповед № ДК-10-44/22.10.2007г. на Началник РДНСК-Пловдив.
ОСЪЖДА Г.С.Ч. и Г.Ф.Ч. *** да заплатят на РДНСК-Пловдив, сумата от 80лева разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
33 Административно дело No 1943/2007, XIII състав Дела по ЗСП Х.Д.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 30.07.2008г., в законна сила от 05.09.2008г.

ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № Ц-108-2162 от 03.10.2007г. на Директора на Дирекция социално подпомагане, потвърдена със Заповед № РДП СП -2-580 от 10.10.2007г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане с която е отпусната на Х.Д.З. еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година под формата на социална инвестиция, а именно облекло и обувки на обща стойност 120 лева за детето и Златомир Станев Златев.
ВРЪЩА административната преписка за произнасяне от компетентния орган - Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.


 
34 Административно дело No 1958/2007, XI състав Дела от администр. характер - данъчни МАКРОФАРМ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 26.02.2009г.
ОТМЕНЯ РА № 2400-670/11.09.2007 г., издаден от ТД на НАП Ст.Загора, потвърден с решение № 990/01.11.2007 г. на Директора на ДОУИ при НАП гр. Пловдив, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 46000 лв.по фактури, издадени от Галенофасовъчна лаборатория ЕООД. ОТМЕНЯ РА № 2400-670/11.09.2007 г., издаден от ТД на НАП Ст.Загора, потвърден с решение № 990/01.11.2007 г. на Директора на ДОУИ при НАП гр. Пловдив, в частта относно преобразуването на финансовия резултат на "Макрофарм" АД за 2005 г. и 2006 г., съгл. чл. 23 ал. 2 т. 10 от ЗКПО, съответно в размер на 108470 лв. и 121530 лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Макрофарм" АД гр. Ст. Загора против РА № 2400-670/11.09.2007 г. издаден от ТД на НАП - Ст.Загора, потвърден с решение № 990/01.11.2007 г. на Директора на ДОУИ при НАП Пловдив в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
35 Административно дело No 1960/2007, V състав Други административни дела АМППМП ЮЛИ-Д-Р Ю.АНДРЕЕВА ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 24.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1960/2007 г., на Административен съд, V състав, гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подележи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването на страната.
 
36 Административно дело No 1977/2007, XII състав Дела по ЗОС К.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 15.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № ОА - 3249/30.10.2007г. на Кмет на Община Пловдив, с която на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.2 от ЗОС, чл.39, ал.3 от НРПУРОС, приета с решение № 47, взето по протокол № 7 от 22.03.2005г. е наредено да се продаде на К.Н.К. недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул."Лерин" № 47а, а именно ? ид.ч от УПИ ХІV- 540, целия застроен и незастроен от 411, 00 кв.м, кв.15 по плана на кв."Кишинев - Смирненски", при граници : запад - ул."Лерин", изток - УПИ ХІІ - 544, юг - УПИ ХІІІ - 539, север - УПИ І - 541 и УПИ ІІ - 542 за сумата от 9 250, 00 лв. /девет хиляди двеста и петдесет лева/, без ДДС при заплащане и на 185, 00 лв./ сто осемдесет и пет/ - 2% местен данък на основание чл.44, ал.1, във вр. с чл. 47, ал.2, т.1 от ЗМДТ и 185, 00 лв. /сто осемдесет и пет/ - 2% режиини разноски на основание чл.38 от НРПУРОС, приета с решение № 47/2005г. на Общински съвет - Пловдив; 37, 00 лв. / тридесет и седем лева/ - 20% ДДС върху режийните разноски; 767, 49 лв. / седемстотин шестдесет и седем лева и 0,49 /- 20% ДДС, дължими върху облагаемата доставка, представляваща 41, 75 кв.м/ от УПИ, целият с площ ? от 411 кв.м/ на стойност 3 837, 44 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за ново произнасяне по молба с вх.№ 91- 94К 18/26.03.2001г. на К.Н.К. *** и издаване на законосъобразен административен акт при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за произнасяне на административния орган, считано от получаване на преписката.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на К.Н.К. *** сумата от 110 / сто и десет / лв., представляваща сторените в производството съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 2032/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИРБО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ИРБО" ЕООД, гр. Хасково, бул. "България"№ 57, ет.2, вх. Б, ап.9 представлявано от З.В.М. - Управител против Ревизионен акт № 2600749/12.09.2007г. издаден от ТД на НАП гр. Хасково, частично потвърден с Решение № 1005/08.11.2007г. на Директора на Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, в частта, в която не е признат данъчен кредит в размер на 18432,89 лв. и прилежащите лихви в размер на 11508,09 лв.
ОСЪЖДА ИРБО" ЕООД, гр. Хасково, бул. "България"№ 57, ет.2, вх. Б, ап.9 да заплати на Дирекция "ОУИ", при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 938,82 лв., представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му

 
38 Административно дело No 2034/2007, I състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 28.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Първомай, обл. Пловдивска, чрез Кмета Ангел Палазов против обективирания в Писмо изх.№ 00-322 от 25.06.2007год. отказ на Общинска служба по земеделие и гори гр. Първомай да образува административно производство и да се произнесе по предявената пред нея Молба вх. № 00-322 от 11.06.2007год. на Община Първомай.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
39 Административно дело No 2038/2007, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Ц. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 04.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2038/2007 година по описа на Административен съд - Пловдив, ХVІІІ състав.
ДЕЛОТО да се докладва на председателя на Втори състав пред Административен съд - Пловдив за присъединяване към АХД 2010/2007 година.

 
40 Административно дело No 2045/2007, II състав Дела по ЗМСМА Г.Ф.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 15.07.2008г.
ОБЯВЯВА за нищожно решение № 493 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол № 20 от 20.11.2007 г., в обжалваната част, с която на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 23 от ЗМСМА е отменено решение № 434, взето с протокол № 18 от 04.10.2007 г. на Общински съвет за замяна на имот, находящ се в гр. Пловдив, Трета градска част, собственост на Г.Ф.А., Х.Т. Ауфеберг, М. Д.П. и Р.Д.С. срещу имоти- частна общинска собственост, по жалбата на Г.Ф. Ауфенбах, живущ ***, подадена чрез адвокат З.Г.Г.. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.


 
41 Административно дело No 2064/2007, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.И.У.,
Г.А.У.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 14.07.2008г.
ПРИСЪЕДИНЯВА за общо разглеждане Адм.дело № 2064/07 г., ІХ с., към Адм.дело № 2010/2007 г., ІІ състав, което е насрочено за 16.09.2008 г. от 10:00 часа.
 
42 Административно дело No 2066/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО АРАПОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 02.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300-487 от 23.07.2007 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, частично потвърден с Решение № 1018/ 19.11.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта относно отказан данъчен кредит за сумата от 13983,05 лева главница и лихва в размер от 8137,44 лв. по фактури с с № 427/ 11.09.2002 г., № 428/ 13.09.2002 г., № 429/ 14.09.2002 г., № 432/ 17.09.2002 г., № 433/ 23.09.2002 г., № 435/ 24.09.2002 г., № 437/ 25.09.2002 г., № 466/ 30.09.2002 г., № 445/ 12.10.2002 г., № 448/ 14.10.2002 г., № 450/ 24.10.2002 г., № 452/ 27.10.2002 г., № 455/ 30.10.2002 г., № 611/ 30.03.2004 г., № 612/ 30.03.2004 г., издадени от ЕТ"Кристал - Йовчо Трампов" - с.Сърница, общ. Велинград.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на С. Мануш А., в качеството си на едноличен търговец "Агро А."*** сумата от 830 лева /осемстотин и тридесет / лева, представляваща разходи за производството и адвокатски хонорар.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски относно прекратената част от производството с определение на съда от 28.05.2008 г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
43 Административно дело No 2116/2007, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.07.2008г., в законна сила от 05.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Специализирани болници за рехабилитация -национален комплекс" ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Ч.Х.Ч.,***, район "Средец" и адрес на управление, бул."Васил Левски", № 54 срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 34/26.11.2007г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с който на дружеството - жалбоподател е установено публично вземане на основание чл. 195, ал.1 и ал. 2 от Закона за водите, чл. 194, ал.1, т.1 б"В" от Закона за водите в размер на 115 734,90 лв., съставляващо дължима такса за водовземане на минерална вода за периода на 2004г. - 2006г. по разрешително за водоползване № 0062/01.06.2004г. на МОСВ за филиал Велинград "Вельова баня" и "Санаториум-база №3", като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
44 Административно дело No 12/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Я.Р.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 14.07.2008г., в законна сила от 21.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Я.Р.Б.,***, срещу Заповед № ОА-1267/06.06.2006г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.38 по плана на кв."Капана"-гр.Пловдив и РУП на част от кв.38 по плана на кв."Капана"-гр.Пловдив за дву, три и четириетажно застрояване в УПИ: ІІІ, ІV, V, VІ, ХV-в частта за застрояване на новообразуван УПИ ІV-245. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 12/2008г. по описа на Адм.съд-Пловдив. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му в съдебното заседание и в същия срок-от получаване на съобщението от неприсъствалите страни. ОСЪЖДА Я.Р.Б. да заплати на Р.Д.Д. и К.А.В., за всеки поотделно сумата от 250 лв., представляващи извършени от заинтересованите лица съдебни разноски. Определението подлежи на обжалване с частна пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до неявилите се страни и в същия срок от днес - за присъстващите страни.
 
45 Административно дело No 15/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 25.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д. ***, против РА № 2400630 от 29.08.2007 г. на главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Стара Загора, потвърден с решение № 971/24.10.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 8494,80 лв. и прилежащи лихви в размер на 4761, 22 по 16 броя фактури, издадени от "Зенит"ООД - Казанлък и 23 броя фактури, издадени от "Бургаски захарни заводи", като неоснователна. ОСЪЖДА И.Д. *** да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив, сумата от 605,00 лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
46 Административно дело No 29/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СБР-НК ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.07.2008г., в законна сила от 26.08.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Специализирани болници за рехабилитация -национален комплекс" ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Ч.Х.Ч.,***, район Средец и адрес на управление, бул."Васил Левски", № 54 срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 38/03.12.2007г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив, с който на дружеството - жалбоподател е установено публично вземане на основание чл. 195б, ал.1 и 2, чл.194, ал.1, т.1 б"В" и ал.3 от Закона за водите, чл.166 от ДОПК и чл.3 ал.1 и ал.2, чл.4 и чл.6 от Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект, приета с ПМС №154/28.07.2000г. в размер на 248 438, 57 лв., съставляващо дължима такса за водовземане на минерална вода за периода на 2001г. - 2006г. по разрешително за водоползване № 0087/23.11.2001г. на МОСВ за филиал "Момин проход", като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвянето.

 
47 Административно дело No 31/2008, VII състав Дела по ЗМСМА Л.А.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.А.М. *** срещу Решение № 513, взето с Протокол № 22 от 18.12.2007 г. на Общински съвет /ОбС/ - Пловдив, в ЧАСТТА по пункт ІІ.В, с която е определена такса за битови отпадъци за 2008 г. за нежилищните имоти на граждани в регулационните граници - застроени, използвани за стопански цели, неподали декларации по чл. 20 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община - Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
48 Административно дело No 33/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Р.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 03.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Р.М., ЕГН **********,*** срещу Ревизионен акт № 2600816/15.10.2007 г., издаден от Петър Кръстев Кръстев, главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 1070 от 10.12.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който са му определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2001,2002,2003,2004 и 2005г. в размер на 5157,70 лв., както и лихви за просрочие в размер на 2807,84 лв.
ОСЪЖДА Р.Р.М., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата в размер на 459 /четиристотин петдесет и девет/ лева, за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаване за неговото изготвяне с препис за страните.

 
49 Административно дело No 35/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.

ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1493/26.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-26107/10.05.2006 г. в размер на 49 426 лв., на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на мито в размер на 342 лв. и ДДС в размер на 829 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 10.05.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 380 лв. /триста и осемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
50 Административно дело No 36/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1495/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-32889/09.06.2006 г. в размер на 24549,00 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., ДДС в размер на 392 /триста деветдесет и два/ лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 170 /сто и седемдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
51 Административно дело No 39/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 01.07.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1502/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-55001/18.09.2006 г. в размер на 107 476 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 1 711 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 18.09.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
52 Административно дело No 49/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 03.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Маримекс" ООД със седалище в гр. Чепеларе, ул. "Мургавец" № 5, БУЛСТАТ: 120548208, представлявано от Бойко Иванов Савов, срещу обжалваната част на Ревизионен акт № 2100274/22.10.2007 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП-Смолян, потвърден с Решение № 1071/10.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив. ОСЪЖДА "Маримекс" ООД със седалище в гр. Чепеларе, ул. "Мургавец" № 5, БУЛСТАТ: 120548208, представлявано от Бойко Иванов Савов, да заплати сумата от 1889.60 лв. /хиляда осемстотин осемдесет и девет лева и 60 ст./ юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агениця за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
53 Административно дело No 66/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1548/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-57851/29.09.2006 г. в размер на 198532,00 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., ДДС в размер на 3161 /три хиляди сто шестдесет и един/ лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 740 /седемстотин и четиридесет лева/ лв., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
54 Административно дело No 67/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1549/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-62796/23.10.2006 г. в размер на 401 649 лв. за стока 1 и в размер на 48 239 лв. за стока 2, на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на мито в размер на 342 лв. и ДДС в размер на 7 161 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 23.10.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 1 370 лв. /хиляда триста и седемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
55 Административно дело No 71/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1553/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-71349/28.11.2006 г. в размер на 273469,00 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., ДДС в размер на 4269 /четири хиляди двеста шестдесет и девет/ лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 930 /деветстотин и тридесет лева/ лв., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните. 
56 Административно дело No 72/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1554/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-71887/30.11.2006 г. в размер на 93 360 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 1 457 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 30.11.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 430 лв. /четиристотин и тридесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
57 Административно дело No 74/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 01.07.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1556/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-78496/28.12.2006 г. в размер на 53 453 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 855 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 28.12.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 300 лв. /триста лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
58 Административно дело No 75/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 01.07.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1557/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-78825/29.12.2006 г. в размер на 112 847 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 1 806 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 29.12.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 490 лв. /четиристотин и деветдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 105/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО УНИКА АД,
Ю.Г.К.,
Н.С.А.,
С.Г.Д.,
Г.С.Б.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.07.2008г.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № ОА-2570 от 14.09.2007 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІ-зеленина от кв.36-нов (302-стар) по плана на Централна градска част на гр.Пловдив, като променя предназначението на същия и става УПИ VІ-обществено обслужване със запазване на съществуващото застрояване, изградено по реда на чл.120 ППЗТСУ (отм.).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
60 Административно дело No 113/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни Б И Б ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 22.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Б и Б", ЕООД гр. Хасково, ул. "Чайка" №2, чрез Управителя Т.Г.Б. против Ревизионен акт № 2600969 от 22.10.2007год. издаден от Ася Младенова Катетерова, инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, в частта му потвърдена с Решение № 1056 от 05.12.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело №113/2008год. по описа на
Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.
 
61 Административно дело No 140/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 12.01.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1453/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-25953/10.05.2006 г. в размер на 9683,00 лв. за стока № 1 и 62914,00 лв. за стока № 2, на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., ДДС общо в размер на 1117,00 /хиляда сто и седемнадесет/ лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 370 /триста и седемдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
62 Административно дело No 141/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ПОЛ 2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПОЛ - 2003" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, бул."Македония" № 21, ет. 4, представлявано от П.И.Г. в частта й за прогласяване на нищожността на ревизионен акт /РА/ № 1658/30.10.2007г., издаден от Пламен Петров Пешлеевски - старши инспектор по приходите при териториална дирекция - Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 1099/20.12.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата в частта й, относно оспорване на законосъобразността на ревизионен акт /РА/ № 1658/30.10.2007г., издаден от Пламен Петров Пешлеевски - старши инспектор по приходите при териториална дирекция - Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 1099/20.12.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите, като недопустима поради просрочието й.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСЪЖДА "ПОЛ - 2003" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, бул."Македония" № 21, ет. 4, представлявано от П.И.Г. да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив сумата от 820 / осемстотин и двадесет / лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението, в частта му, с която е отхвърлена жалбата подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, а в прекратителната му част, имащо характер на определение, подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му, с частна жалба пред на Върховния административен съд.


 
63 Административно дело No 142/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1454/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-25008/05.05.2006 г. в размер на 9 439 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 145 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 05.05.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 170 лв. /сто и седемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
64 Административно дело No 147/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1457/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-44473/28.07.2006 г. в размер на 83262,00 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., ДДС в размер на 1293,00 /хиляда двеста деветдесет и три/ лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 400 /четиристотин/ лв., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
65 Административно дело No 149/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 01.07.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1458/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-20250/12.04.2006 г. в размер на 186 776 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 3 031 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 12.04.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 710 лв. /седемстотин и десет лева/, представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
66 Административно дело No 151/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1463/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-22180/20.04.2006 г. в размер на 30 929 лв. за стока 1 и в размер на 80 461 лв. за стока 2, на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 1 817 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 20.04.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 490 лв. / четиристотин и деведесет лева /, представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
67 Административно дело No 155/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.07.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.

ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1497/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-42512/19.07.2006 г. в размер на 24 923 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., на ДДС в размер на 392 лв., ведно с прилежащата лихва считано от 19.07.2006 г. на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., сумата от 170 лв. /сто и седемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
68 Административно дело No 156/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 09.01.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1500/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-51419/29.08.2006 г. в размер на 318041,00 лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П., ДДС в размер на 4943,00 /четири хиляди деветстотин четиридесет и три/ лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя В.В.П. сумата от 1050 /хиляда и петдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
69 Административно наказателно дело (К) No 166/2008, XX състав Наказателни касационни производства РДНСК ПЛОВДИВ С.Г.Г. Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение по НАХД № 563/2007 г., по описа на АРС, ІІІ н.с. Решението е окончателно.
 
70 Административно дело No 176/2008, XIII състав Дела по ЗМСМА Н.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.07.2008г., в законна сила от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1876/28.12.2007г. на Кмета на Община Съединение, с която не е определил спечелил търга за отдаване на под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно водоем /мочурище/, находящ се в землището на с. Царимир, общ. Съединение, местност "Кошут тепе", съставляващ имот № 050010, с площ 36,958 дка
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административния орган за продължаване на процедурата.
ОСЪЖДА Община Съединение да заплати на Н.Н.Б., ЕГН ********** *** разноските по делото в размер на 180 лв.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 
71 Административно дело No 184/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КСАРА ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ксара" ЕООД, Булстат:125539818, седалище в гр. Варна, ул. "Капитан л-т Тодор Соларов" бл. 25, ет. 14, ап. 92, представлявано от П.Я.И., срещу Решение № 1/02.01.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което е отхвърлена жалбата му срещу действия на публичен изпълнител при РД на АДВ - гр. Пловдив, документирани с протокол № 91446/2003/120131 от 13.12.2007 г. ОСЪЖДА "Ксара" ЕООД, Булстат:125539818, седалище в гр. Варна, ул. "Капитан л-т Тодор Соларов" бл. 25, ет. 14, ап. 92, представлявано от П.Я.И., да заплати на Агенцията за държавни вземания - Регионална дирекция гр. Пловдив сумата от 80.00 лв. /осемдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно.
 
72 Административно дело No 200/2008, VII състав Други административни дела АСИМП МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.07.2008г.
ОТМЕНЯ писмена покана №161498/09.01.2008 г. на Директор РЗОК - Пловдив, поправена със Заповед №РД-09-31/04.02.2008 г., с която поканен изпълнителят на извънболнична медицинска помощ - Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ - медицински център/АСИМП-МЦ/ "Кючюк Париж" ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Георги Кондолов" №43а да възстанови сумата от 8 961,04 лв., представляваща общия размер на превишението на регулативните стандарти за второто тримесечие на 2007 г. на заплатените от Касата и извършени от Дружеството: специализирана медицивска дейност/СМД/, високоспециализирана медицинска дейност/ВСМД/ и Медико-диагностична дейност/МДД/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.ОСЪЖДА РЗОК - Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул. Христо Чернопеев" №14 да заплати на Амбулатория за специализиранаизвънболнична медицинска помощ- медицински център/АСМИМП-МЦ/ "Кючюк Париж" ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Георги Кондолов" №43а сумата от 552/петстотин петдесет и два/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
73 Административно дело No 228/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., срещу Решение № 1751/12.12.2007 г. на Началника на Митница-Пловдив, с което на "Химик" АД е определена за доплащане лихва в размер на 144,21 лв. за периода от 09.10.2006 г. до 13.11.2007 г. по ЕАД № 07BG003000H0242842/ 13.11.2007 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се претендира от съда да постанови да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1092,61 лв., както и в частта, с която се иска от съда да бъде задължена Митница-Пловдив да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове, като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 228 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г. в тези му две части.
ОСЪЖДА "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К.,*** сумата от 40,00 лв. /четиридесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните; а в частта, в която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
74 Административно дело (К) No 233/2008, XX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ХИСАР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.07.2008г., в законна сила от 17.07.2008г.
Оставя в сила решение № 193 от 30.11.2007 г., по АХД № 3651/2006 г., по описа на ПРс, ХVІ гр.с. в оспорената част, с която са обявени за нищожни постановените по преписка вх. № 700023/24.10.91 г, решение № 99/21.05.99 г., по същата преписка, с което на ОУ"Христо Ботев" с.Паничери се възстановяват седем земеделски имота ,с обща площ 20,490 дка по плана за земеразделяне на с.Паничери и Решение № 99/21.05.99 г. по същата преписка, с което на училището се възстановяват четири земеделски имота с обща площ 31,817 дка по плана за земеразделяне на с. Паничери, постановени от ОСЗГ Хисар. Решението е окончателно. ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА съдия П. Найденова, председател на състава:
Считам, че касационната жалба на ОСЗГ гр. Хисар е основателна.
С първоначалното решение NQ 70023 от 30.07.1994 Г., с което е
възстановено право на собственост на ОУ "Христо Ботев" с. Паничери в стари реални граници върху нива от 60 дка в землището на с. Паничери, местността Дъбравата, собствеността върху която е установена с Постановление NQ 182 от 1942 г. , само са признати права за възстановяване на собственост върху имота, но имоти не са възстановени, тъй като решението не съдържа реквизитите на решение по чл. 18 жал. 1 от ППЗСПЗЗ - описание на местоположението, границите и съседите на имота който се възстановява, независимо от посоченото правно основание на което е издадено решението. Към решението от 1994 г. няма скица и с него не се възстановява собствеността върху конкретен имот, а само се признават права за възстановяване на имота. Към този момент не е изготвен плана за земеразделяне и картата на землището за възстановените имоти в стари
реални граници.
Едва с протокол NQ 20/20.09.1996 Г., две години по- късно, ОПК гр. Хисар
на основание чл. 18 гал. 2 ППЗСПЗЗ е определила териториите, в които собствеността се възстановява чрез план за земеразделяне, стари реални граници и възстановими реални граници за землището на с. Паничери. Въз основа на този протокол е изготвен проект на плана за земеразделяне обнародван в ДВ бр.33/24.0З.1998 г. и след анкетиране и корекции е изготвен корегирания план за земеразделяне за землището на с. Паничери, съобщението за което е обнародвано в дв бр. 46/18.04.1999 г. Имотите възстановени в нови реални граници са предоставени с плана за земеразделяне, който не е обжалван от жалбоподателя.

С

С обжалваното решение NQ 99 от 21.05.1999 г. по чл. 27 от ПП3СП33 се определят конкретно 7 имота по номера и граници, върху които се възстановява собствеността на жалбоподателя, с плана за земеразделяне и решението е издадено въз основа на влязлия в сила план за земеразделяне. С решението се определят имотите, които са предоставени на жалбоподателя с влязлия в сила план за земеразделяне.
С обжалваното решение NQ 99 от 21.05.1999 г. по чл. 18 жал. 1 от ПП3С33 се определят четири имота, с конкретни номера и граници, върху които се възстановява правото на собственост в стари реални граници по картата на землището, за територията върху която собствеността се възстановява в стари реални граници. Картата на землището по която имотите са предоставени на жалбоподателя не е обжалвана и решението определя имотите които са възстановени на жалбоподателя в стари реални граници по картата на землището.
Издадените неподписани решения с дата 30.07.1994 г за възстановяване на право на собственост върху земя с обща площ 17,5 дка по чл. 18 ж аЛ.2 от ПП3СП33 и с обща площ 42,5 дка по чл. 18 ж аЛ.1 от ПП3СП33, нямат правни последици, тъй като с тях не се определят възстановените имоти.
Обжалваните решения от 1999 г. не изменят първоначалното решение от 1994 Г., с което са признати права за възстановяване на собственост върху 60 дка., само довършват процедурата по възстановяване на собствеността върху земеделските земи, като определят имотите по картата на землището за възстановената собственост и по плана за земеразделяне върху които се възстановява собствеността на жалбоподателя. Общо възстановената площ е по- малка от първоначално признатите 60 дка, тъй като е приложен редукционен коефициент.
Не е налице нарушение разпоредбата на чл. 14 ал. 7 от 3СП33, водещо до нищожност на обжалваните решения. С обжалваните решения NQ 99 от 21.05.1999 г. по чл. 18 жал. 1 от ПП3С33 и NQ 99 от 21.05.1999 г. по чл. 27 от ПП3СП33 не е налице изменение на първоначалното решение от 1994 Г., а с тях за първи път, след влизане на плана за земеразделяне се определят имотите, върху които се възстановява собствеността в стари реални граници и с плана за земеразделяне. Тези решения съответстват на картата на землището за възстановените имоти и на плана за земеразделяне, довършват процедурата по възстановяването на собствеността върху земеделските земи и въз основа на тези решения се издават скици за собственост. С обявяването на тези решения за нищожни жалбоподателят се лишава от титула си за собственост за имотите върху които му е възстановена собствеността с план за земеразделяне и в стари реални граници, а решението от 1994 г. за признаване на права на собственост върху 60 дка не определя имотите, върху които се възстановява собствеността. Видно от отхвърлителната част на решението на РС, която не е обжалвана, жалбоподателят пред РС е претендирал права на собственост върху имоти, които са възстановени на други лица, но те не са му предоставени по картата на възстановените имоти или с плана за земеразделяне и с решението от 1994 г. тези имоти не са възстановени в стари реални граници. При земеделската реституция имотите не се възстановят по границите описани в документите преди колективизацията, а по картата на землището за съществуващите имоти в стари реални граници, която се изготвя или с плана за земеразделяне.

 
75 Административно дело No 253/2008, VII състав Дела по ЗСП Д.И.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И. *** срещу Заповед № ОПИ-02-9294/30.11.2007г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена със Заповед № РДП СП-2-29/15.01.2008г. на Директор Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ - Пловдив, с която е отказано отпускането по молба - декларация № ОПИ- 02-9294/27.11.2007г. на М. на целева помощ за отопление чрез електроенергия през отоплителен сезон 2007-2008година, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.И. *** да заплати на Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
76 Административно дело No 258/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.М.,
В.Й.М.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 15.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М. и В.Й.М. срещу заповед № ДК-02-ПД-11/08.11.2007 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която на основание чл. 225 ал. 1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат строеж, представляващ "Преустройство на едноетажна жилищна сграда и таванско помещение с надзид 1,5 м", намиращ се в гр. Пловдив, административен адрес, ул. "Йоаким Кърчовски" № 6, УПИ VІІІ-комплексно застрояване, ПИ -1283, кв. 343а нов по плана на ЖК "Гео Милев"- гр. Пловдив със собственик, възложител и извършител В.Й.М. и М.А.М.- изпълнен по отменени строителни книжа.Осъжда М.А.М. и В.Й.М. ***, да заплатят на РДНСК Пловдив разноски по делото в размер на 80 лв. юрисконсултско възнаграждение и на К.Т.П., С.Т.П., Т.К.П. ***, Пловдивска област, ул. "В. Петлешков" № 7, разноски по делото в размер на 350 лв. адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.

 
77 Частно административно дело (К) No 289/2008, XX състав Частни касационни производства Р.И.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 10.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ в сила определение от 09.01.2008 г. на ПРС, І-ви н.с., с което е прекратено производството по НАХД № 1688/2007 г. Определението е окончателно.
 
78 Административно дело No 318/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.Я. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 24.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Я.,***, против Заповед № ДК-02-ПД-06/26.10.2007г. на началника на РДНСК - гр.Пловдив, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "ремонт и преустройство на покрив", намиращ се в УПИ ХІV-515, кв.28 по плана на кв."Коматево", гр.Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, ул."Обнова" № 6. Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
79 Административно наказателно дело (К) No 340/2008, XX състав Наказателни касационни производства К.Д.З. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 213 от 28.12.2007 г., постановено по НАХД № 1169/2007 г., по описа на ПРС, ІІ н.с. Решението е окончателно.
 
80 Административно дело No 356/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 18.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково пл. Общински № 3, представлявано от П.А.К., срещу Ревизионен акт № 2601159/29,11,2007 г., издаден от Евгений Димов Генчев, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден в обжалваната част с Решение № 62 от 25,01,2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя не е признат данъчен кредит в размер на 7 032,00 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 5 169,95 лв., за данъчен период м. март 2002 г.
ОСЪЖДА "КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково пл. Общински № 3, представлявано от П.А.К., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 584 лв. /петстотин осемдесет и четири лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

 
81 Административно дело No 366/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни В.С.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 21.07.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на В.С.Ч. ***, против Ревизионен акт № 1300-327 от 07.11.2007 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, изменен с Решение № 68/ 25.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта относно отказан данъчен кредит в размер на 61382,69 лв. и са определени лихви в размер на 26951,07 лв. по 41 броя фактури издадени от ЕТ"Стоил Ч."*** през данъчни периоди м. 04, м. 05, м. 06, м. 08, м.09., м.04, м.05, м. 06, м. 07, м.08, м.10 и м.11. 2003 г., м. 02, м.04, м.05, м. 08 и м.10. 2004 г., както и м.10.2005 г.
ОСЪЖДА В.С.Ч. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 2107 лева /две хиляди сто и седем/ лева, представляваща съответната равностойност на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
82 Административно дело No 377/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМАНА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 03.07.2008г.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт № 26-00954 от 15.12.2007год. издаден от Евгений Димитров Г. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 86 от 04.02.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на "ДИМАНА" АД, със седалище и адрес на управление гр.Харманли, бул. "България" №9 е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 7920,00лв. за отчетни периоди м. август 2003год. м. ноември 2003год. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат в общ размер на 4320,00лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
83 Административно наказателно дело (К) No 378/2008, XX състав Наказателни касационни производства ХИМИК АД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
Оставя в сила решение № 217/27.12.2007 г., постановено по НАХД № 437/2007 г., по описа на АРС, ІІІ н.с. в оспорената част, с която е намалена имуществената санкция в размер на 1500 лв. Решението е окончателно.
 
84 Административно дело No 386/2008, XI състав Други административни дела Д.К.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ МАРИЦА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 02.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Ч. *** против мълчалив отказ на ОСЗГ "Марица" да промени правоимащите лица в свое решение № А01А/23.06.1997 г. съгласно съдебно решение на ПОС по гр.д. 2094/2005 г. ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело 386/2008 г. по описа на Административен съд-Пловдив. ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд Пловдив. Определението е окончателно.
 
85 Административно наказателно дело (К) No 401/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Н.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 01.07.2008г., в законна сила от 30.06.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 29.01.2008 год. на Пловдивски районен съд, ІV наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1682/2007 год. по описа на същият съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
86 Административно дело No 428/2008, IV състав Други административни дела РОВИС ООД ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 17.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Ровис" ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Легия" № 4, представлявано от управителя Р.Г.М., против заповед № 23 от 12.04.2007 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив за временно спиране на експлоатацията на обект: топла кухня на ресторант в гр.Пловдив, ул."Петко Д. П." № 41, до изпълнението на предписание № 2047 от 29.12.2006 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
87 Административно дело No 430/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Н.П. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-09-221/14.02.2008 г. на кмета на Район "Източен" - Община Пловдив, с която на основание чл. 57а ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 15а ал.2 от Наредба № 1 на Община Пловдив, е наредено да се премахне метален портал, собственост на Н.Н.П., преграждащ терен общинска собственост - път, кв. 1, част ІV, по плана на "Източна индустриална зона", като поставен без законово основание. Осъжда Район "Източен" Община Пловдив да заплати на Н.Н.П.,*** разноски по делото в размер на 420 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.

 
88 Административно дело No 440/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни К.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт № 26 00 1047 от 11.12.2007год. издаден от Светла Василева Пейчева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 96 от 04.02.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на К.И.П. ***, пл. "Лебеда" №5 е отказано право на данъчен кредит по фактури № 278 от 22.09.2003год.; № 286 от 29.09.2003год.; № 289 от 29.09.2003год.; № 628 от 06.10.2003год.; № 631 от 14.10.2003год. и № 636 от 22.10.2003год. в общ размер на 28817,86лв., всички с издател "ВИКС 2002" от гр. София и са определени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за периодите данъчни резултати в общ размер на 15 308,75лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на К.И.П. ***, пл. "Лебеда" №5 сумата от 960,00лв., представляваща извършени от жалбоподателя разноски по производството - държавна такса, депозит за съдебна експертиза и възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
89 Административно дело No 447/2008, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.И.В. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 02.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.В. *** срещу Заповед № З-947/13.03.2006 г. на Директора на РДВР-Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка забрана за напускане на Република България и издаване на паспорти или заместващи ги документи на осн. чл. 78 ал. 1 от ЗБДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
90 Административно наказателно дело (К) No 464/2008, XX състав Наказателни касационни производства НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 6 от 25.01.2008 г., постановено по НАХД № 1679/2007 г., по описа на ПРС, ХVІІІ н.с. Решението е окончателно.
 
91 Административно дело No 472/2008, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.А.Ч.,
Я.Щ.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 14.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Анастасова Ч. ***, и Я.Щ.В. ***, против отказа на Община "Родопи" за издаване на скица на земеделска земя в местността "Щ. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 472 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването

 
92 Административно дело No 482/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СКОРПИО-46 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.07.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1602082 от 18.12.2007 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 120/ 18.02.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта относно отказан данъчен кредит за сумата от 7346,83 лева главница и лихва в размер от 1315,05 лв. по фактури с № 266/ 30.05.2005 г., № 313/ 20.06.2005 г., № 469/ 30.06.2005 г., № 516/ 19.07.2005 г., № 581/ 27.07.2005 г., № 933/ 31.08.2005 г., № 1207/ 30.09.2005 г., № 1237/ 17.10.2005 г., № 1430/ 31.10.2005 г., № 1535/ 17.11.2005 г., № 1702/ 30.11.2005 г., № 1833/ 28.12.2005 г., № 1990/ 19.01.2006 г., № 2102/ 30.01.2006 г., № 2151/ 17.02.2006 г., № 2255/ 28.02.06 г., № 2287/ 31.03.06 г., № 2415/ 18.04.06 г., издадени от "Гама 2004" ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Скорпио - 46" ЕООД - гр. Пловдив, чрез представляващия Г.Г.Г., със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовска" № 42, ет.6, ап.30, против Ревизионен акт № 1602082 от 18.12.2007 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 120/ 18.02.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив в останалата й част за отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 1373.63 лв. главница и лихва в размер на 228,95 лв. по фактури № 94/ 29.04.2005 г., № 195/ 18.05.05 г. и № 2272/ 20.03.06 г., издадени от "Гама - 2004" ЕООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати по съразмерност и компенсация на "Скорпио - 46" ЕООД - гр. Пловдив, чрез представляващия Г.Г.Г., с Булстат 115535305, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовска" № 42, ет.6, ап.30, сумата от 24 /двадесет и четири/ лева., представляваща съответната равностойност за заплатените разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
93 Административно дело No 496/2008, VII състав Дела по ЗОС УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ученически отдих и спорт" ЕАД с адрес на управление гр. София, Район "Слатина", бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 5 срещу Заповед № ОА-584/25.02.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с която е заповядано да се изземе недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 193, а именно: помещения, намиращи се на ет. І, източно крило: стая 111 а- 34.8 кв.м.; стая 116 - 11.6 кв. м.; стая 118 - 10.8 кв.м.; стая 120 - 15.4 кв.м.; стая 120а - 11.6 кв.м.; стая 121 - 15.4 кв.м.; стая 121а - 15.4 кв.м.; стая 117а - 3.1 кв.м., а също така тавански помещения, намиращи се в източното крило: домакински склад - 129 кв.м.; архив - 144.4 кв.м., както и гаражни клетки: гараж № 1 - 15.9 кв.м.; гараж № 2 - 15.6 кв.м. в училищната двуетажна сграда, състояща се от два корпуса със застроена площ съответно от 636 кв. м. и 485 кв.м.; два масивни гаража с площ от по 15 кв.м. в дворно място цялото от 3140 кв. м., представляващо имот пл. № 230, парцел І - станция на младите техници, кв. 424а по плана на І - ва градска част по одобрен със Заповед № ОА - 1739 от 07.09.1993г., от Териториално звено "Експлоатация почивни бази" Пловдив към "Ученически отдих и спорт" ЕАД, като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението на страните за постановяването му.
 
94 Административно дело No 502/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 02.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 24913-0042257 от 11.02.2008г. на Заместник дирек-тора на ТД на НАП - Пловдив, с която на ЕТ"СИАМ - А.М."***, е наложена принудителна административна мярка - запечатване спрямо обект - офис, находящ се гр.Пловдив, ул."Лерин"№13, ет.6, ап.21, сто-панисван от ЕТ"СИАМ - А.М.", за срок от един месец на ос-нование чл.186 ал.1 б."а" от ЗДДС и на основание чл.187 ал.1 от ЗДДС е забра-нен достъпът до същият обект.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.


 
95 Административно наказателно дело (К) No 514/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ ХИМИК АД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 04.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 11.02.2008 год. на Асеновградски районен съд, ІV наказателен състав постановено по н.а.х. дело №370/2007 год. по описа на същият съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
96 Административно дело No 516/2008, VII състав Други административни дела МБАЛ АСЕНОВГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ІV-РД-13-864/21.05.2007 г. на Директор РЗОК - Пловдив, с която на МБАЛ "Асеновград" ЕООД с адрес на управаление гр. Асеновград, ул. "Ал. Стамболийски" №28 е наложена санкция под формата на финансова неустойка в общ размер на 1 440 лева за констатирани нарушения по чл.238 ал.1, т.9 б"а"у чл.238 ал.1, т.4 б."а" и чл. 238 ал.1 т.7 б "а" от НРД 2006 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА РЗОК - Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул. "Христо Чернопеев" №14 да заплати на МБАЛ "Асеновград" ЕООД с адрес на управаление гр. Асеновград, ул. "Ал. Стамболийски" №28 сумата от общо 450 /четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлвежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
97 Административно наказателно дело (К) No 529/2008, XIX състав Наказателни касационни производства И.Л.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 29.07.2008г., в законна сила от 28.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 190 от 12,11,2007 г. постановено по НАХД № 1310 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Л.А. *** против Решение № 190 от 12,11,2007 г. постановено по НАХД № 1310 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението не подлежи на обжалване.

 
98 Административно дело No 536/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.К.У.,
А.К.П.,
Е.К.У.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.К.У., А.К.П. и Е.К.У., всички със съдебен адрес:***, чрез адв. П.Ю., против мълчаливия отказ на кмета на Община Пловдив за отмяна на заповед за отчуждаване № СД-46 от 01.03.1984 г. на председателя на Общински народен съвет Пловдив.
ОСЪЖДА П.К.У., ЕГН **********, А.К.П., ЕГН **********, и Е.К.У., всички със съдебен адрес:***, чрез адв. П.Ю., солидарно да заплатят на Община Пловдив 80 (осемдесет) лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
99 Административно дело No 544/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Т.И.,
В.С.И.,
В.С.М.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Началника на РДНСК Пловдив да се произнесе по искането на М.Т.И. , В.С.И. и В.С.М.,***, за възстановяване на предишното положение на блока, заоздравяване/зазиждане на направения в сградата отвор. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне в съответствие с указанията, дадени в мотивната част на решението и при изпълнение разпоредбата на чл. 222 ал.1 т. 12 от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
100 Административно дело No 558/2008, VII състав Дела по КСО М.В.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №70/05.03.2008 г. на Ръководителя на ТП на НОИ- Пловдив, с което са отхвъърлени жалбите на М.В.К. ***, Брлагородна И.Е. ***, Х.Б.К. ***, И.Г.И. *** и Л.Д.Д. *** срещу Разпореждане №30/21.01.2008 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ - Пловдив и същото е потвърдено, с което е разпоредено събирането солидарно от посочените лица на сумата от 917,38 лева, от които 648,29 лева главница и 269,09 лева лихви за забава, по ревизионен акт за начет под № 30/21.01.2008 г., издаден от Главен финансов ревизор при ТП на НОИ - Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на М.В.К. *** сумата от 162/сто шестдесет и два/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Б.И.Е. *** сумата от 12/днанадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Х.Б.К. *** сумата от 12/дванадесет/лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на И.Г.И. *** сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Л.Д.Д. *** сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
101 Административно дело No 561/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНАРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 31.07.2008г., в законна сила от 26.08.2008г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 2100322/21.12.2007г., издаден на "ВИНАРА" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с. Гела, общ.Смолян, хотел "Гела", представлявано от едноличния собственик А.И.Н. от Съби Събев Коков - инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - гр.Смолян, потвърден с Решение № 137/22.02.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 1039,19 лв. за данъчен период м.01.2006г. и в размер на 194,37 лв. за данъчен период м.02.2006г., ведно с прилежащите лихви за тези периоди, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВИНАРА" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с. Гела, общ.Смолян, хотел "Гела", представлявано от едноличния собственик А.И.Н. в останалата част относно допълнително начислен ДДС в размер на 1051, 81 лв. и прилежащи лихви за данъчен период м.07.2006г., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "ВИНАРА" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с. Гела, общ.Смолян, хотел "Гела", представлявано от едноличния собственик А.И.Н. сторените по делото разноски в размер на 110 лева.
ОСЪЖДА "ВИНАРА" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с. Гела, общ.Смолян, хотел "Гела", представлявано от едноличния собственик А.И.Н. да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив разноски по делото в размер на 78,19 лева, съставляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 563/2008, XX състав Наказателни касационни производства Н.К.Т. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 7 от 15.02.2008 г., постановено по НАХД № 1748/2007 г., по описа на ПРС, ІІ н.с. Решението е окончателно.
 
103 Административно дело No 564/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Б.А. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.07.2008г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.А.,***, против отказ от 28.02.2008г. на Кмета на Община Садово да издаде заповед за право на преминаване на основание чл.192 ал.2 ЗУТ, през съседен имот - УПИ VІІ-641, между построената в него жилищна сграда и съседния имот УПИ V-639. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
104 Административно наказателно дело (К) No 568/2008, XX състав Наказателни касационни производства ОМНИКАР АУТО ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила съдебно решение № 9/04.03.2008 г., по НАХД № 1823/2007 г., по описа на ПРС, ХХV н.с., с което е потвърдено НП № 174/04.12.2007 г., на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив, с което е наложено на "Омникар АУТО"ООД, гр.Пловдив, административно наказание - "имуществена санкция" в размер на 1 500 лв. на основание чл.106 ал.2 т.2 от Закона за управление на отпадъците за извършено нарушение на чл.5 ал.3 т.3 от ЗУО. Решението не подлежи на обжалване.
 
105 Административно наказателно дело (К) No 579/2008, XXII състав Наказателни касационни производства ГЕНЧО ХРИСТОЗОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: СТОИЛ Д. БОТЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 24.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
Оставя в сила решение № 54/31.01.08 г. , постановено по НАХД № 149 по описа на Първомайски районен съд за 2007 г., с което ІІІ-ти съдебен състав е потвърдил НП № 16-0060271/16.08.07 г. на Директора на Дирекция "ОИТ" Пловдив към Министерството на труда и социалната политика, с което на Г.Н.Х., ЕГН **********,*** в качеството му на собственик на ЕТ "Г.Х."*** на основание чл. 414, ал. 3 от КТ му е наложева глоба в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
106 Административно дело No 587/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., срещу Решение № 1823/15.12.2007 г. на Началника на Митница-Пловдив, с което на "Химик" АД е определена за доплащане лихва в размер на 141,18 лв. за периода от 20.11.2006 г. до 29.11.2007 г. по ЕАД № 07BG003000H0255420/ 29.11.2007 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се претендира от съда да постанови да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1127,38 лв., както и в частта, с която се иска от съда да бъде задължена Митница-Пловдив да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове, като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 587 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г. в тези му две части.
ОСЪЖДА "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К.,*** сумата от 40,00 лв. /четиридесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните; а в частта, в която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
107 Административно дело No 588/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, пред-ставлявано от К.Ю.К., против Решение за определяне на лихви № 1822/15.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0073 от 24.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбопода-теля са определени лихви за доплащане за периода 02.10.2006г. - 04.12.2007г. в размер на 66,90 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."За- водска"№1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се пре-тендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учрежде-ние Пловдив, митническо задължение в размер общо на 477,62 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/28050/17.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административ-ният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДО-ПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 588/08г. по описа на Админи-стративен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от К.Ю.К., да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разнос-ки по делото в размер общо на 48 /четиридесет и осем/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
108 Административно дело No 589/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, пред-ставлявано от К.Ю.К., против Решение за определяне на лихви № 1821/15.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0040 от 18.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбопода-теля са определени лихви за доплащане за периода 30.10.2006г. - 29.11.2007г. в размер на 135,98 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."За- водска"№1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се пре-тендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учрежде-ние Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1 041,58 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/28049/17.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административ-ният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДО-ПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 589/08г. по описа на Админи-стративен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от К.Ю.К., да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разнос-ки по делото в размер общо на 48 /четиридесет и осем/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
109 Административно дело No 590/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на лихви № 1820/15.12.2007г. на Начал-ник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0072 от 24.01.2008г. на Директор на РМД-Пловдив, с което на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от К.Ю.К., са определени лихви за доплащане за периода 18.12.2006г.-21.11.2007г. в размер на 104,45 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."За- водска"№1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се пре-тендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учрежде-ние Пловдив, митническо задължение в размер общо на 909,47 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/28048/17.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административ-ният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДО-ПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 590/08г. по описа на Админи-стративен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив, да заплати на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул. "Заводска"№1, представлявано от К.Ю.К., разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
110 Административно дело No 591/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на лихви № 1819/14.12.2007г. на Начал-ник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0046 от 24.01.2008г. на Директор на РМД-Пловдив, с което на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от К.Ю.К., са определени лихви за доплащане за периода 21.12.2006г.-21.11.2007г. в размер на 103,17 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."За- водска"№1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се пре-тендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учрежде-ние Пловдив, митническо задължение в размер общо на 909,17 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/28047/17.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административ-ният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДО-ПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 591/08г. по описа на Админи-стративен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив, да заплати на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул. "Заводска"№1, представлявано от К.Ю.К., разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
111 Административно дело No 592/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 1818/15.12.2007 г. на Началника на Митница-Пловдив, с което на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, е определена за доплащане лихва в размер на 196,20 лв. за периода от 08.12.2006 г. до 21.11.2007 г. по ЕАД № 07BG003000H0249547/21.11.2007 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се претендира от съда да постанови да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1666,80 лв., както и в частта, с която се иска от съда да бъде задължена Митница-Пловдив да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове, като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 592 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г. в тези му две части.
ОСЪЖДА Митница-Пловдив да заплати на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/ разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните; а в частта, в която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
112 Административно дело No 593/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.07.2008г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщeнието, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
113 Административно дело No 604/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., срещу Решение № 1791/14.12.2007 г. на Началника на Митница-Пловдив, с което на "Химик" АД е определена за доплащане лихва в размер на 230,56 лв. за периода от 23.10.2006 г. до 13.11.2007 г. по ЕАД № 07BG003000H0242968/ 13.11.2007 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се претендира от съда да постанови да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1798,76 лв., както и в частта, с която се иска от съда да бъде задължена Митница-Пловдив да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове, като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 604 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г. в тези му две части.
ОСЪЖДА "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К.,*** сумата от 40,00 лв. /четиридесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните; а в частта, в която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
114 Административно дело No 607/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, пред-ставлявано от К.Ю.К., против Решение за определяне на лихви № 1788/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0039 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбопода-теля са определени лихви за доплащане за периода 09.11.2006г. - 21.11.2007г. в размер на 1 151,59 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."За- водска"№1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се пре-тендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учрежде-ние Пловдив, митническо задължение в размер общо на 9 147,59 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27810/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административ-ният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДО-ПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 607/08г. по описа на Админи-стративен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от К.Ю.К., да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разнос-ки по делото в размер на 109 /сто и девет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
115 Административно дело No 612/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., срещу Решение № 1780/14.12.2007 г. на Началника на Митница-Пловдив, с което на "Химик" АД е определена за доплащане лихва в размер на 98,13 лв. за периода от 15.09.2006 г. до 13.11.2007 г. по ЕАД № 07BG003000H0242760/ 13.11.2007 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се претендира от съда да постанови да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 708,93 лв., както и в частта, с която се иска от съда да бъде задължена Митница-Пловдив да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове, като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 612 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г. в тези му две части.
ОСЪЖДА "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К.,*** сумата от 40,00 лв. /четиридесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните; а в частта, в която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
116 Административно дело No 614/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., срещу Решение № 1764/13.12.2007 г. на Началника на Митница-Пловдив, с което на "Химик" АД е определена за доплащане лихва в размер на 121.67 лв. за периода от 11.10.2006 г. до 13.11.2007 г. по ЕАД № 07BG003000H0242885/ 13.11.2007 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се претендира от съда да постанови да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 925,67 лв., както и в частта, с която се иска от съда да бъде задължена Митница-Пловдив да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове, като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 614 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г. в тези му две части.
ОСЪЖДА "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К.,*** сумата от 40,00 лв. /четиридесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните; а в частта, в която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
117 Административно дело No 618/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., срещу Решение № 1761/13.12.2007 г. на Началника на Митница-Пловдив, с което на "Химик" АД е определена за доплащане лихва в размер на 129,33 лв. за периода от 24.10.2006 г. до 13.11.2007 г. по ЕАД № 07BG003000H0242984/ 13.11.2007 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К., в частта, с която се претендира от съда да постанови да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1011,13 лв., както и в частта, с която се иска от съда да бъде задължена Митница-Пловдив да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове, като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 618 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г. в тези му две части.
ОСЪЖДА "Химик" АД, БУЛСТАТ: 115032550, със седалище в Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от К.Ю.К.,*** сумата от 40,00 лв. /четиридесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните; а в частта, в която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
118 Административно дело No 629/2008, XIII състав Дела по КСО Б.И.Е. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.07.2008г.
Решение № 855/29.7.2008г /общо постановено по присъединени за общо разглеждане дела с №№558, 629, 630, 631и 632 всичките по описа за 2008 г. . ОТМЕНЯ Решение №70/05.03.2008 г. на Ръководителя на ТП на НОИ- Пловдив, с което са отхвъърлени жалбите на Милена Василева Караджова от гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" №99, Брлагородна И.Е. ***, Христо Бориславов Какевски от гр. Пловдив, ул."Дарвин, №20, Иван Господинов Иванов от гр. Пловдив, бул. "Дунав" №182 и Любомир Димитров Добрев от гр. Пловдив, ул. "Ген. Колев" №17,вх."Б", ет.3, ап.15 срещу Разпореждане №30/21.01.2008 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ - Пловдив и същото е потвърдено, с което е разпоредено събирането солидарно от посочените лица на сумата от 917,38 лева, от които 648,29 лева главница и 269,09 лева лихви за забава, по ревизионен акт за начет под № 30/21.01.2008 г., издаден от Главен финансов ревизор при ТП на НОИ -Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Милена Василева Караджова от гр.Пловдив, бул. "Пещерско шосе"№99 сумата от 162/сто шестдесет и два/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Б.И.Е. *** сумата от 12/днанадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Христо Бориславов Какевски от гр. Пловдив, ул. "Дарвин" №20 сумата от дванадесет/лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Иван Господинов Иванов от гр.Пловдив, бул. "Дунав №182 сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Любомир Димитров Добрев от гр. Пловдив, ул. "Ген. Колев" №17, вх."Б", ет.3, ап.15 сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за остановяването му.
 
119 Административно дело No 630/2008, IX състав Дела по КСО Х.Б.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.07.2008г.
Решение № 855/29.7.2008 г. /общо постановено по присъединени за общо разглеждане дела с №№ 558, 629, 630, 631и 632 всичките по описа за 2008 г. .
ОТМЕНЯ Решение №70/05.03.2008 г. на Ръководителя на ТП на НОИ- Пловдив, с което са отхвъърлени жалбите на Милена Василева Караджова от гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" №99, Брлагородна Иванова Еленкова от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл.174, вх."Д", ет.5, ап.13, Х.Б.К. ***, Иван Господинов Иванов от гр. Пловдив, бул. "Дунав" №182 и Любомир Димитров Добрев от гр. Пловдив, ул. "Ген. Колев" №17,вх."Б", ет.3, ап.15 срещу Разпореждане №30/21.01.2008 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ - Пловдив и същото е потвърдено, с което е разпоредено събирането солидарно от посочените лица на сумата от 917,38 лева, от които 648,29 лева главница и 269,09 лева лихви за забава, по ревизионен акт за начет под № 30/21.01.2008 г., издаден от Главен финансов ревизор при ТП на НОИ -Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Милена Василева Караджова от гр.Пловдив, бул. "Пещерско шосе"№99 сумата от 162/сто шестдесет и два/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Благородна Иванова Еленкова от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл.174, вх."Д", ет.5, ап.13 сумата от 12/днанадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Х.Б.К. *** сумата от дванадесет/лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Иван Господинов Иванов от гр.Пловдив, бул. "Дунав №182 сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Любомир Димитров Добрев от гр. Пловдив, ул. "Ген. Колев" №17, вх."Б", ет.3, ап.15 сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за остановяването му.

 
120 Административно дело No 631/2008, V състав Дела по КСО И.Г.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.07.2008г.
Решение № 855/29.7.2008 г. /общо постановено по присъединени за общо разглеждане дела с №№ 558, 629, 630, 631и 632 всичките по описа за 2008 г. .
ОТМЕНЯ Решение №70/05.03.2008 г. на Ръководителя на ТП на НОИ- Пловдив, с което са отхвъърлени жалбите на Милена Василева Караджова от гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" №99, Брлагородна Иванова Еленкова от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл.174, вх."Д", ет.5, ап.13, Христо Бориславов Какевски от гр. Пловдив, ул."Дарвин, №20, И.Г.И. *** и Любомир Димитров Добрев от гр. Пловдив, ул. "Ген. Колев" №17,вх."Б", ет.3, ап.15 срещу Разпореждане №30/21.01.2008 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ - Пловдив и същото е потвърдено, с което е разпоредено събирането солидарно от посочените лица на сумата от 917,38 лева, от които 648,29 лева главница и 269,09 лева лихви за забава, по ревизионен акт за начет под № 30/21.01.2008 г., издаден от Главен финансов ревизор при ТП на НОИ -Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Милена Василева Караджова от гр.Пловдив, бул. "Пещерско шосе"№99 сумата от 162/сто шестдесет и два/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Благородна Иванова Еленкова от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл.174, вх."Д", ет.5, ап.13 сумата от 12/днанадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Христо Бориславов Какевски от гр. Пловдив, ул. "Дарвин" №20 сумата от дванадесет/лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на И.Г.И. *** сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Любомир Димитров Добрев от гр. Пловдив, ул. "Ген. Колев" №17, вх."Б", ет.3, ап.15 сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за остановяването му.

 
121 Административно дело No 632/2008, IX състав Дела по КСО Л.Д.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.07.2008г.
Решение № 855/29.7.2008 г. /общо постановено по присъединени за общо разглеждане дела с №№ 558, 629, 630, 631и 632 всичките по описа за 2008 г. .
ОТМЕНЯ Решение №70/05.03.2008 г. на Ръководителя на ТП на НОИ- Пловдив, с което са отхвъърлени жалбите на Милена Василева Караджова от гр. Пловдив, бул."Пещерско шосе" №99, Брлагородна Иванова Еленкова от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл.174, вх."Д", ет.5, ап.13, Христо Бориславов Какевски от гр. Пловдив, ул."Дарвин, №20, Иван Господинов Иванов от гр. Пловдив, бул. "Дунав" №182 и Л.Д.Д. *** срещу Разпореждане №30/21.01.2008 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ - Пловдив и същото е потвърдено, с което е разпоредено събирането солидарно от посочените лица на сумата от 917,38 лева, от които 648,29 лева главница и 269,09 лева лихви за забава, по ревизионен акт за начет под № 30/21.01.2008 г., издаден от Главен финансов ревизор при ТП на НОИ -Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Милена Василева Караджова от гр.Пловдив, бул. "Пещерско шосе"№99 сумата от 162/сто шестдесет и два/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Благородна Иванова Еленкова от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл.174, вх."Д", ет.5, ап.13 сумата от 12/днанадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Христо Бориславов Какевски от гр. Пловдив, ул. "Дарвин" №20 сумата от дванадесет/лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Иван Господинов Иванов от гр.Пловдив, бул. "Дунав №182 сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото.ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" №7, да заплати на Л.Д.Д. *** сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за остановяването му.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 640/2008, XX състав Наказателни касационни производства В.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 11.07.2008г., в законна сила от 11.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 31 от 08.02.2008 г., постановено по НАХД № 53/2008 г.*** е окончателно.
 
123 Административно дело No 648/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Б.Д. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.07.2008г., в законна сила от 22.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.Д.:*** против Заповед № ДК-10-0/14.03.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която по молба на К.П.к. е отменено РС № 478/27.09.2006г., издадено от гл.архитект на Община Асеновград за строеж: "Преустройство на тавански стаи в ателие за творческа дейност" в УПИ ІV-ЖС, кв.210 по плана на гр.Асеновград, ведно с одобрения на 27.09.2006г. инвестиционен проект. ОСЪЖДА М.Б.Д. да заплати на К.П.К. и А.П.К.,*** сума в размер на 200лв., представляваща направени разноски в производството за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
124 Административно дело No 653/2008, X състав Дела по ЗМСМА СТЕЛИНА ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 02.07.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-48 от 06.03.2008г. на Кмета на район "Западен"-Община Пловдив, с която е разпоредено отнемане на Разрешение за удължено работно време № 03-140 от 17.10.2007 година, издадено от Кмета на Район "Западен"-Община Пловдив на "Стелина" ЕООД, за обект ресторант "Чадърите". Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
125 Административно дело No 657/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АВТО-ЛУКС 2000 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 21.07.2008г., в законна сила от 19.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Авто - Лукс 2002" ООД - гр. Стара Загора, с адрес на управление ул." Княз Ал. Батемберг" № 77, ет.4, ап.9, и представляващ Ж.З.Г., против Ревизионен акт № 2470844 от 02.01.2008 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, частично потвърден с Решение № 151/ 04.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, и с който е начислен допълнително ДДС в размер на 5030,48 лв. и лихви в размер на 591,96 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Авто - Лукс 2002" ООД - гр. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123631456, с адрес на управление ул." Княз Ал. Батемберг" № 77, ет.4, ап.9, и представляващ Ж.З.Г. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 365/ триста шестдесет и пет/ лева, представляваща съответната равностойност на юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
126 Административно наказателно дело (К) No 697/2008, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АСЕКО ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 01.07.2008г., в законна сила от 01.07.2008г.
Оставя в сила съдебно решение № 1/15.02.2008 г., постановено по НАХД № 1495/2007 г. по описа на Районен съд Пловдив ХХІV н.с., с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 182/25.09.2007 г. на Заместник Началник Митница Пловдив, с което е наложено на "Асеко" ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Брезовска" № 34, административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 126а от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл. 74 ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на същия закон. Решението не подлежи на обжалване.
 
127 Административно наказателно дело (К) No 702/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ЕЛЕНА АНДРЕЕВА-64 ЕТ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
Отменя решение № 2 от 25.02.2008 г. на ПРС постановено по НАХД № 1757/2007 г. вместо него ПОСТАНОВЯВА: отменя нп № 100 - 1/02.07.2007 г. издадено от Директора на РИОСВ - Пловдив, с което на ЕТ "Е.А. е наложена им.санкция в размер на 3500 лева на основание чл. 106 ал.3 т.2 от Закона за управление на отпадъците и чл. 53 от ЗАНН. Решението е окончателно.
 
128 Административно дело No 712/2008, XXI състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 22.07.2008г., в законна сила от 18.07.2008г.

ОТМЕНЯ разпореждане NQ1445/28.0З.2008г. на Председателя на Съда, с което е наложена глоба в размер на 200 лева на Директор ОДП _ Пловдвив за неизпълнение на на задължение по влязло в сила съдебно решение по адм.дело NQ412/2007r. по описа на Административен Съд _
Пловдив, I състав, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОТКАЗВА да наложи глбоба на Директор ОДП - П нение на на задължение по влязло в сила съдебно р NQ412/2007r. по описа на Административен Съд - Пловдив
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

1 Особено мнение на ЧЛ.съдия Янко Ангелов:
По жалба на П.Н.П. е постановено решение по административно дело N~ 412/2007 г. по описа на АС - ПЛовдив.
С осъдителен диспозитив съдът е отменил мълчаливия отказ и е върнал делото на административния орган, със задължителни указания по прилагането на закона. Решението е влязло в законна сила на 28.07.2007 година.
Преди влизането на решението в сила, административният орган е издал изричен отказ, материализиран в решение рег.NQЯ-6182 от 18.07.2007 година, и след като е приел, че този отказ също подлежи на обжалване П.Н.П. е подал жалба, по която е било образувано административно дело NQ 1267 от 2007 година на Административен съд ПЛовдив.
Съдът е прекратил производството по делото черпейки аргументи от чл.58, ал.3 от АПК.
Това прекратително определение е било обжалвано с частна жалба от П.Н.П., а Върховният административен съд, III отделение, по административно дело NQ 10492 от 2007 година е оставил в сила определението за прекратяване.
Върховния административен съд е дал отговор на въпроса как следва да се тълкува разпоредбата на чл. 58, ал. 3 от АПК и до кой момент е трябвало да е последвал изричен отказ, за да може да се приеме, че и той се счита за отменен, след като съдът е отменил мълчаливия отказ.
Разпоредбата на АПК гласи, че когато по административен или съдебен ред бъде отменен мълчалив отказ, смята се за отменен и изричният отказ, който е последвал "преди решението за отмяна".
Изричният отказ трябва да е издаден до момента на влизане на решението в сила, а не до момента на неговото постановяване. Да се приеме друг момент ще означава да се даде възможност на административния орган в зависимост от резултата по делото да издава последващ на мълчаливия отказ изричен такъв, с цел да попречи на изпълнението на съдебен акт. Това би обезсмислило реализираната защита пред съда.
От административната преписка по делото е видно, че не са извършени никакви процесуални действия предписани от съда, а пет дни след получаване на съобщението, че съдебното решение е изготвено /на 18.07.2007 година/, административният орган е издал изричен отказ, който обаче според презумпцията на закона се счита за отменен, след като е отменен мълчаливия отказ по същата административната преписка. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 172, ал. 3 от АПК.
Неоснователни са твърденията в жалбата, че при хипотезата на чл.156, ал. 1 /втора алтернатива/ е действал административния орган, издавайки изричен отказ за достъп до обществена информация на 18.07.2007 година.
Производството по административно дело N"Q 412/2007 Г. по описа на АС - ПЛовдив е образувано по жалбата на П. Н. П. против мълчалив отказ по искане по ЗДОИ да получи копие от Инструкция N"Q 1-195/27.08.2003 г. на МВР за "организацията и работата на органите на МВР по заявителски материал".
С решение N"Q 277/10.07.2007 Г. по адм. д. N"Q 412/2007 Г. по описа на АС - ПЛовдив е прието, че е налице незаконосъобразен мълчалив отказ поради допуснати нарушения на административнопроизводствените правиланеполагане на усилия от страна на административния орган да установи наличието на правен интерес за достъп до информация на заявителя поради връзката му с преписка N"Q 143/2007 Г. или липсата на такъв поради съществуването на друг специално установен нормативен ред за търсене и получаване на информация - чл. 4, ал. 1 и чл. 29 от ЗДОИ. ПО същество с решението е отменен мълчаливия отказ, а преписката е върната за произнасяне при спазване на дадени указания.
По изложените съображения, считам, че Директора на Областна дирекция "Полиция" - ПЛовдив не е изпълнил / а и липсват доказателства за обратното/, задължението си, произтичаща от влязло в сила решение N"Q277/10.07.07r. постановено по административно дело N"Q412/07r. на Административен съд ПЛовдив, поради което е налице хипотезата на чл.ЗОа, ал.l от АПК и следва да се остави в сила разпореждането, с което е наложена глоба в предвидения минимален размер от 200 лева.

 
129 Административно дело No 723/2008, V състав Дела по КСО Х.Б.К.,
Б.И.Е.,
И.Г.И.,
Л.Д.Д.
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 28.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 81от 10.03.2008 година на Директора на РУ "СО" - Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № 102/06.02.2008 г., на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТД на НОИ - Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касациционна жалба пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.
 
130 Административно наказателно дело (К) No 726/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ФЕЙМЕ КАДИРОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 29.07.2008г., в законна сила от 29.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 11,03,2008 г. постановено по НАХД № 704 по описа за 2007 г. на Асеновградския районен съд, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 2007-К-4924/18,10,2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Ст. Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, с което на Ф.Р.К., в качеството си на ЕТ "Ф.К.", ЕИК по БУЛСТАТ 115865089, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, жк. "Баделема" № 20, ет. 2 ап. 3, на основание чл. 209 от Закона за защита на потребителите , е наложено наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 63, т. 1 и т. 2 от Закона за защита на потребителите.
ОТМЕНЯ Решение № 36 от 11,03,2008 г. постановено по НАХД № 704 по описа за 2007 г. на Асеновградския районен съд, в останалата част.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2007-К-4924/18,10,2007 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Ст. Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, в частта, с която на Ф.Р.К., в качеството й на ЕТ "Ф.К.", ЕИК по БУЛСТАТ 115865089, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, жк. "Баделема" № 20, ет. 2 ап. 3, на основание чл. 197 от Закона за защита на потребителите е наложено наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на чл. 6, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
131 Административно дело No 733/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.К.П.,
М.С.В.,
К.С.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.07.2008г., в законна сила от 04.07.2008г.
Изменя Заповед № ОА-762/14.03.2008г. на Кмета на Община Пловдив в частта й, с която е определено дължимото обезщетение за принудително отчуждаван недвижим имот в гр.Пловдив, ул."Архимандрит Евлоги" № 2, поподащ в трасето на проектираното разширение на ул."Даме Груев", представляващ дворно място застроено и незастроено с площ от 219 кв.м.-имот № 371, ведно с едноетажна със сутерен масивна жилищна сграда с площ по нот.акт 60кв.м., а по скица 59.78 кв.м., ведно с подобренията в имота в кв.15-стар, 6-нов по плана на кв."Въстанически-север" гр.Пловдив, при граници на отчуждаваното място: от север - ул."Арх.Евлоги", от юг-ул."Д.Груев", от изток-ПИ № 372 и ПИ № 374, като ОПРЕДЕЛЯ дължимото за имота обезщетение в общ размер на 175 560 лв., от които 148 260 лв. за земя, 27 300лв. за сграда-разпределени между съсобствениците както следва: Е. К. П. ***, в размер на 55 597.50лв./земя/ и 10 237.50лв./жилищна сграда/; М. Ст. В. ***, в размер на 46 331.25лв./земя/, 8531.25лв./жил.сграда/; К. Ст. П. ***, в размер на 46 331.25лв./земя/, 8 531.25лв./жилищна сграда/. Отхвърля жалбата в частта й, насочена против начина на обезщетяване по отношение на К.П..*** да заплати на Е. К.П., М. Ст.В., К. Ст. П. сумата от 730 лв., представляващи сторени от последните разноски по производството - заплатени държ.такса 10 лв., възнаграждение за един адвокат 300 лв. и депозит 420 лв./180лв. и 240лв./. Решението е окончателно.
 
132 Административно дело No 741/2008, XV състав Дела по ЗМВР С.Д.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 16.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.М., ЕГН **********,*** против Заповед № З-1021/27.02.2008г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" - Пловдив, относно забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи на основание чл. 76, т.3 от Закона за българските документи за самоличност /ЗБДС/. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му, пред Върховен административен съд.
 
133 Административно дело No 742/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.07.2008г.
Отменя заповед № РД-07-1504 от 12.07.2007 г. , с която е наредено на Н. Герогиев Д., ЕГН ********** *** да премахне за своя сметка монтирания от него климатик на северната фасада на терасата - обща собственост, находяща се на адрес гр. Пловдив, бул. "Хр. Ботев" № 105. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 
134 Административно дело No 743/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Л. ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 21.07.2008г.
ИЗМЕНЯ решение на комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ при Община Калояново, взето с протокол от 05.10.2007г., в частта, с която е определен размерът на обезщетението за възникнал сервитут върху недвижим имот, представляващ нива с площ от 15,701 дка, находяща се в местността "Търнака", землището на с. Дуванлий, имот с № 026043 по плана за земеразделяне на селото, собственост на М.И.Л., като завишава размера на дължимото обезщетение от 1095,00 лева на 1274,00 лева. ОСЪЖДА Община Калояново да заплати на М.И.Л.,***, сумата от 160,00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
135 Административно наказателно дело (К) No 748/2008, XIX състав Наказателни касационни производства МАРАЯ 88-ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 22.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 15.02.2008 г. постановено по НАХД № 1650 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 750/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ МАРГАРИТА 98-МАРГАРИТА КОЛЕВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 14/11.03.2008 г. по НАХД № 1704/2007г. по описа на Районен съд - Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 750 по описа за 2008г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
137 Административно дело No 765/2008, IV състав Дела по ЗМВР С.Н.С. НАЧАЛНИК РПУ ТРУД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.07.2008г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.Н.С. ***, против заповед № ЯЗ/Т-153 от 18.03.2008 г. на началника на РПУ Труд при Областна дирекция "Полиция" град Пловдив, с която на основание чл.16, ал.1, т.4, предл.1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) е отказано издаването на разрешение за съхраняване и продължаване на срока за разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие сер. РВ № 0243886 на С.Н.С., разпоредено е отнемане на цитираното разрешение и на притежаваното огнестрелно оръжие пистолет "Макаров".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
138 Административно дело No 772/2008, V състав Дела по КСО П.С.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 04.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.С. с ЕГН **********,***, против Разпореждане №**********/19.12.2007r. на Ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО - гр.Пповдив, потвърдено с Решение №82 от 31.03.2008г. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
139 Административно дело No 782/2008, IV състав Дела по ЗМВР Р.Й.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Р.Й.Д., ЕГН **********,***, против изричен отказ на началник сектор "Пътна полиция" при ОДП Пловдив, обективиран в писмо рег.№ ИЯ-КАТ-2649 от 10.03.2008 г., за регистрация на пътно превозно средство марка "Хонда", модел "Акорд", с рег. № РА0503АК, собственост на Р.Й.Д..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
140 Административно дело No 785/2008, XIII състав Други административни дела П.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 23.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение рег.№ Я-4108/03.04.2008 г. на Директора на ОДП, гр.Пловдив, с което се отказва предоставяне на обществена информация - Инструкция І-195/27.08.2003 г. за организация и работата на органите на МВР по заявителски материал за престъпления от общ характер. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да се запознае с Инструкция І-195/27.08.2003 г. за организация и работата на органите на МВР по заявителски материал за престъпления от общ характер. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
141 Административно наказателно дело (К) No 801/2008, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Д.И.Д. Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
ОСТАВЯ в сила решението нахд № 1565/2007 г. на Пловдивския районен съд, ХІ н.с., с което е отменено наказателно постановление № 16-002826/01.10.2007 г. на началника на РД "Автомобилна администрация" гр. Пловдив, с което на Д.И.Д. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 8 пар.1 регламент 561/2006/ЕП на основание чл. 93 ал. 4 от ЗАП и административно наказание глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 87 ал. 2 от Наредба № 12/2007/МТ и ДАМТН, на основание чл. 95 ал.1 от ЗАП.
Решението не подлежи на обжалване.

 
142 Административно дело No 803/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.А. ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 14.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.А. ***, против заповед № РД-09-367 от 10.10.2002 г. на кмета на Община "Марица", област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 803 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
143 Административно дело No 810/2008, IV състав Други административни дела Б.У. ДИРЕКТОР НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Б. Уйар, гражданин на Република Турция, със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул."Златарска" № 1, чрез адв. М., против заповед № РД-36-074 от 31.03.2008 г. на директора на Регионална дирекция гр.Пловдив на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", с която на основание чл.171, т.2, б."а" във връзка с чл.172, ал.1 и 2, т.2 и 3 ЗДвП е наложена принудителна административна мярка - временно спиране от движение на влекач марка "Скания", модел "Р 420", с рег. № 34ЕК7904, до отстраняване на неизправността.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
144 Административно дело No 816/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МИКИ-КРАСИМИР КИРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 28.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 159/04.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 20-21-42/01.02.2008 г. по описа на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив подадена от К.И.К., в качеството му на ЕТ "МИКИ - К.К.", с адрес за кореспонденция гр. Раднево, ул. "Петко Недялков" № 15, вх. А, ет. 4, ап. 8, ЕИК по БУЛСТАТ 123010218 против Ревизионен акт /РА/ № 2400805 от 03.01.2008 г. издаден от ТД на НАП гр. Ст. Загора и производството е ПРЕКРАТЕНО.
ВРЪЩА административната преписка на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка с жалбата на К.И.К., в качеството му на ЕТ "МИКИ - К.К." с адрес за кореспонденция гр. Раднево, ул. "Петко Недялков" № 15, вх. А, ет. 4, ап. 8, ЕИК по БУЛСТАТ 123010218.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на К.И.К., в качеството му на ЕТ "МИКИ - К.К." с адрес за кореспонденция гр. Раднево, ул. "Петко Недялков" № 15, вх. А, ет. 4, ап. 8, ЕИК по БУЛСТАТ 123010218, сумата от 600 лв. /шестстотин лева/ - заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
145 Административно дело No 826/2008, XV състав Дела по ЗМВР К.А.П. НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.07.2008г.
Отхвърля жалбата на К.А.П., ЕГН ********** *** против Заповед № ЯЗ/02-197/04.04.2008 г. на Началника на Второ РПУ на МВР Пловдив. Решението подлежи на обжалване в 4-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
 
146 Административно дело No 828/2008, XI състав Дела по ЗМВР К.В.С. НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 02.07.2008г., в законна сила от 24.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.С. *** срещу Заповед № ЯЗ/02-91/06.02.2008 г. на нНачалника на Второ РПУ-Пловдив, с която е отказано издаването на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическо лице. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
147 Административно дело No 832/2008, VI състав Дела по ЗМВР С.Г.О. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.07.2008г., в законна сила от 08.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.О. *** против Отказ рег.№ ИЯ/РЗМ-606 от 08.04.2008г. на Началник сектор "Миграция" - ОД "Полиция" - Пловдив за издаване на разрешение за продължаване на срока на пребиваване на чужденец в РБългария. Решението може да се обжалва пред ВАС чрез Адм.съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
 
148 Административно наказателно дело (К) No 836/2008, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ СИМКО ТРЕЙД ООД Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 14/22.01.2008 г., постановено по НАХД № 1610/2007 г., по описа на ПРС, ІV н.с. Решението е окончателно.
 
149 Административно наказателно дело (К) No 840/2008, XXII състав Наказателни касационни производства К.И.С. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: СТОИЛ Д. БОТЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 24.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
Отменя  решение № 54 от 1903.2008 г., постановено по НАХД № 276/2008 г. по описа на ПРС - 4 н.с., с което е потвърдил НП № 24824-0041316 от 30.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП Пловдив, с което е наложил на основание чл. 264 ал.1 от ЗКПО във вр. с чл. 261 ал.1 от ЗКПО глоба в размер на 200 лв. на К.И.С., ЕГН **********. Връща делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
150 Административно наказателно дело (К) No 841/2008, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ИВАН МИНЧЕВ ЕТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила съдебно решение № 45/13.03.2008 г., по НАХД № 1598/2007 г., по описа на РС - Пловдив, ХХ н.с., с което е отменено НП № І-Б-707/03.10.2006 г. на Директор на РИОКОЗ-Пловдив, с което на основание чл.42 ал.2 и чл.48 ал.2 от Закона за храните и чл.53 ал.1 и чл. 83 от ЗАНН на ЕТ "И.М."***, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.9 ал.1 от Наредба № 7 на МЗ/ДВ бр.40/2002/ за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни. Решението не подлежи на обжалване.
 
151 Административно дело No 847/2008, VII състав Дела по ЗСП В.З.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.З.С. чрез неговата майка и настойник - Христина В.С. *** срещу Заповед № ОС-06-4192/29.02.2008 г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена със Заповед № РДП СП-2-178/04.04.2008 г. на Директор Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ Пловдив, с която е прекратена отпуснатата по молба - декларация № ОС-06-4192/12.11.2007 г. на С. целева помощ за отопление чрез топлоенергия през отоплителен сезон 2007-2008 година, като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
152 Административно дело No 851/2008, X състав Дела по ЗСП М.Л.Г. ДИРЕКТОР НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Л.Г. *** против Заповед № КПЦ 1-08-15/29.02.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Пловдив, потвърдена с Решение № РДП СП-2-187/07.04.2008 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
153 Административно дело No 868/2008, XI състав Дела по ЗМВР И.С.Ч. НАЧАЛНИК РПУ ХИСАР Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 02.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.Ч. ***.Конаре, Пловдивска област, чрез пълномощника й адв. С., срещу Заповед № КХ 409/2007 г. на Началника на РПУ-Хисар, с която е отказано издаването на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическо лице. Решението подлежи на обжалване с кацасионна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
154 Административно дело No 870/2008, II състав Дела по ЗМВР Б.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ,
ЗАМ.ДИРЕКТОР ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 08.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № З-РЗП-313/07.03.2008 г. на зам. директор ОДП Пловдив за наложено дисциплинарно наказание " писмено предупреждение" за срок от три месеца на Б.А.К. *** държавен служител категория "Г" - инспектор ІІІ степен, на длъжност старши дознател в РПУ към "Полицейско разследване" при ОД "Полиция"- Пловдив, потвърдена със заповед № З-1849/27.03.2008 г. на директора на ОД "Полиция" Пловдив.
Обявява за нищожна заповед № З-1849/27.03.2008 г. на директора на ОД "Полиция" Пловдив, в частта, с която е видоизменена заповед рег. № З-РЗП-313/07.03.2008 г. на зам. директор ОДП, като в мотивационната част думите "е проявил небрежност, като не е спазил разпоредения ред, определен със заповед рег. № З-663/10.02.2006 г. на директор ОДП за предаване на иззети веществени доказателства- пари и ценности за съхранение от домакина на ОДП" са заменени с "е проявил небрежност в служебната дейност, като не е спазил определения ред за своевременно сезиране на ръководството на ОДП при установяване на липса на веществени доказателства". Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.

 
155 Административно дело No 872/2008, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.07.2008г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № 48, взето с протокол № 7/27.03.2008 година на Общински съвет - Съединение. ОСЪЖДА ОбС-Съединение да заплати на Областна администрация - Пловдив сумата от 80 лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
156 Административно дело No 875/2008, II състав Дела по ЗМВР Н.Х.У. ЗАМ.ДИРЕКТОР ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 08.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.У. *** срещу заповед № З-РЗП-311 от 07.03.2008 г. на зам. директора на ОД "Полиция" Пловдив, с която на основание чл. 224 и чл. 226 ал.1 т. 3 от ЗМВР, във връзка с чл.227 ал.1 т.2 и ал. 2 от ППЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, като държавен служител, категория "І"- инспектор ІІІ степен, на длъжност старши дознател в РПУ към "Полицейско разследване" при ОД "Полиция" Пловдив, с работно място в сектор "КП", считано от датата на връчване на заповедта, като е предупреден, че при извършване на друго нарушение по ал.1 на чл. 227 от ППЗМВР в срока за наложеното наказание ще бъде санкциониран с по- тежко дисциплинарно наказание.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му, пред ВАС на РБ.


 
157 Административно наказателно дело (К) No 877/2008, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БОННЕР ООД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 21.07.2008г., в законна сила от 21.07.2008г.
Оставя в сила решение № 22 от 03.04.2008 г., постановено по НАХД 281/07 г. по описа на Карловски районен съд, ІV-ти наказателен състав. Решението е окончателно.
 
158 Административно наказателно дело (К) No 903/2008, XX състав Наказателни касационни производства ФК ЮТА-1 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 46/26.03.2008 г., постановено по НАХД № 40/2008 г., по описа на ПРС, ХІХ н.с. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
159 Административно наказателно дело (К) No 905/2008, XIX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ П.П.Д. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
Оставя в сила решението Решение № 45 от 02.04.2008 год. на Пловдивски районен съд, ХІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1492/2007 год. по описа на същият съд
 
160 Административно наказателно дело (К) No 908/2008, XXI състав Наказателни касационни производства СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ,
КАТРА РЕКЪРДС-КАЛОЯН ТРАЧЕВ ЕТ
  Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.07.2008г., в законна сила от 06.08.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 31 от 01.04.2008 г., постановено по НАХД № 1508/ 2007 г., ПРС - ХХV н.с., с което е отменено наказателно постановление № 47/18.09.2007 г. на Председателя на Съвета за електронни медии - гр.София, с което на ЕТ"Катра Рекърдс - Калоян Трачев", със седалище гр. Пловдив и адрес на управление ул."Златна панега" № 12, вх.Б, ет.6, ап.11, е наложена на основание чл.126, ал.1 от ЗРТ /Закон за радиото и телевизията/ имуществена санкция в размер на 2000 /двехиляди/ лева, за нарушение на чл.82, ал.1 ЗРТ.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивски районен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.Емилия Недева, пълномощник на Калоян Димитров Трачев, в качеството си на ЕТ"Катра Рекърдс - Калоян Трачев" срещу постановеното решение № решение № 31 от 01.04.2008 г., постановено по НАХД № 1508/ 2007 г., ПРС - ХХV н.с., като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнахд № 908 по описа на Административен съд за 2008 г. в тази част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, с изключение на частта, в която жалбата е оставена без разглеждане. Същата има характера на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението за това.


 
161 Административно наказателно дело (К) No 915/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства И.Н.Е. РПУ КАРЛОВО Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 27/01.04.2008г. по НАХД № 13/2008 г. по описа на Районен съд - Карлово. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Карлово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
162 Административно дело No 923/2008, V състав Други административни дела Б.З.К. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР УЛТРАМЕД ООД Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 22.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 923/08 г. по описа на АсС - Пловдив. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
163 Административно дело No 929/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Т.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 25.07.2008г.

ОТМЕНЯ Акт за регистрация на П.Т.П. ЕГН : ********** *** по ЗДДС № 24042080006269 от 14.03.2008год., издаден от Грета Делчева Петрова, инспектор по приходите в ТД Ст. Загора на НАП, потвърден с Решение № 332 от 30.04.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на П.Т.П. ЕГН : ********** *** сумата от 510,00лв., представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
164 Административно дело No 951/2008, II състав Други административни дела Н.Г.Т. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 09.07.2008г.
ОТМЕНЯ решение № УП -40/20.03.2008 г. на интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците, с което на основание чл. 70 ал.1 т.1, във връзка с чл. 13 ал.1 т. 5 от ЗУБ е отхвърлена молбата на Н. Гранатовна Т., гражданка на Армения за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут, по образувано производство с рег. № УП-2693/27.03.2008 г.
Връща делото в Държавната агенция за бежанците, със задължителни указания за ново решаване.
Решението не подлежи на обжалване.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 952/2008, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ МАГИСТРАЛИ АД Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила постановеното по НАХД № 9/2007 г., по описа на РС -Карлово, ІІ н.с. съдебно решение № 205/01.04.2007 г., с което е отменено издаденото от Директора на РД "Автомобилна администрация"-Пловдив, НП № 16-001801/22.12.2006 г., с което е наложено на "Магистрали"АД - Карлово, представлявано от изп.директор К. Вълен Ж., административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 500 лв. на основание чл.96 ал.1 т.8 от ЗАвП за нарушение на чл.19 ал.3 от ЗАвП. Решението не подлежи на обжалване.
 
166 Административно наказателно дело (К) No 954/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ МАГИСТРАЛИ АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 204 от 04.04.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 129 по описа на Карловски районен съд, ІІ н.с., за 2007 година, с което е отменено наказателно постановление № 16-002071 от 13.03.2007 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на "Магистрали" АД - гр. Карлово е наложена имуществена санкция на основание чл.96, ал.1, т.8 от Закона за автомобилните превози в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.19, ал.3 от Закона за автомобилните превози.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
167 Административно дело No 961/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни А.С.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 22.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.Г. ЕГН : ********** *** срещу Акт за регистрация по ЗДДС №24042080006045 от 12.03.2008год. издаден от Петя Димитрова Гочева, инспектор по приходите в ТД Ст. Загора на НАП и Мая Златкова Димитрова, старши инспектор по приходите в ТД Ст. Загора на НАП, потвърден с Решение № 328 от 29.04.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на НАП.
ОСЪЖДА А.С.Г. ЕГН : ********** *** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 80,00лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 980/2008, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила съдебно решение № 203/11.04.2008 г. по НАХД № 193/2007 г., по описа на РС - Карлово, ІІІ н.с., с което е отменено НП № 24/07.03.2007 г. на Директор на РИОСВ - Пловдив, с което е наложено на"Електростомана 2004"АД със седалище и адрес на управление гр.Карлово, административно наказание - "имуществена санкция" в размер на 5 000 лв. на основание чл.106 ал.3 т.2 от Закона за управление на отпадъците за извършено нарушение на чл.12 ал.1 т.1 вр. с чл.22 ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Решението не подлежи на обжалване.
 
169 Административно наказателно дело (К) No 987/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Г.Н.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.07.2008г.
Отменя изцяло Решение № 38/31.03.2008 г., постановено по НАХД № 204/2008 г. на Пловдивски районен съд, ХХV-ти н.с., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановелние № 16-003296 от 20.12.2007 г. на Директор на Регионална дирекция "Автомобилна администарция" - Пловдив, с което на Г.Н. С. *** на основание чл. 105 от Закон за автомобилните превози /ЗАвт.П/ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева за налушение на чл. 45, т.2 от Наредба № 34/1999/МТ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
170 Административно наказателно дело (К) No 988/2008, XX състав Наказателни касационни производства М.И.К. РУСО-ПЛОВДИВ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 36/12.03.2008 г., постановено по НАХД № 173/2008 г., ПРС, ХХ н.с. ОТМЕНЯ НП № 285/12.12.2007 г., на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в РУСО Пловдив, с което на М.И.К. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лв. на основание чл.349, ал.1 от КСО, за нарушение на чл.54д ал.3, вр. с чл.54д ал.1 т.1 от КСО. Решението е окончателно.
 
171 Административно наказателно дело (К) No 989/2008, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ РУМЯНА МИЛЕВА-ЛЪКИ 13 ЕТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 58 от 16.04.2008 г., постановено по НАХД № 352/2008 г., по описа на ПРС, ХХVІ н.с. Решението е окончателно.
 
172 Административно наказателно дело (К) No 992/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.Г.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/14.04.2008г. по НАХД № 174/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.
 
173 Административно наказателно дело (К) No 994/2008, XIX състав Наказателни касационни производства Ц.Д.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 22.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 50 от 11.04.2008 г. постановено по НАХД № 287 по описа за 2008 г. на Пловдивския районен съд.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15810/01,10,2007 г. на Началник група в сектор ПП КАТ към ОДП Пловдив, с което на жалбоподателя, на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказания ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 996/2008, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АНАСТАСИЯ 13 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 51 от 07.04.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 148/2008 г. Решението е окончателно.
 
175 Административно наказателно дело (К) No 1000/2008, XXII състав Наказателни касационни производства МАГИСТРАЛИ АД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 24.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
Оставя в сила решение № 17 от 08.04.08 г., постановено по НАХД 293/07 г. по описа на КРС, V-ти н.с. Решението е окончателно.
 
176 Частно админист. наказателно дело (К) No 1001/2008, XXI състав Наказателни частни касационни производства М.Н.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 04.07.2008г., в законна сила от 04.07.2008г.
Отмeня протоколно определение от 25.04.2008 г., постановено по НАХД №459 от 2008 година на Пловдивски районен съд, ХХV - наказателен състав. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО окончателно.
 
177 Административно наказателно дело (К) No 1002/2008, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.Г.К. Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 16.07.2008г., в законна сила от 16.07.2008г.
Оставя в сила решение № 49 от 16.04.2008 г., постановено по НАХД 153/08 г. по описа на ПРС, ІІІ-ти н.с. Решението е окончателно.
 
178 Административно наказателно дело (К) No 1003/2008, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Г.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила Решение № 32 от 27.03.2008г., постановено по НАХД № 52/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 11696 от 24.08.2007г. на Началника на Сектор ПП-КАТ към ОДП- Пловдив, в частта, с която на Д.Г.Л. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба от 100 лв. /сто лева/ на основание чл. 175, ал.1, т.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и е лишен от право да управлява МПС за срок от три месеца за нарушение по чл. 140, ал.1, предл. 1 от ЗДвП. Решението е окончателно.
 
179 Административно дело (К) No 1006/2008, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ МАРИЦА В.И.М.,
И.И.Л.,
М.И.Т.,
Н.И.Д.,
Л.В.М.,
Д.Р.Д.,
В.Р.Т.,
В.Г.Ц.,
Д.А.Т.,
Е.А.Р.
Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 09.07.2008г., в законна сила от 09.07.2008г.
Отменя решение № 13 от 22.02.2007 г., постановено от Пловдивския районен съд по АХД № 2281/2007 г. ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд за ново разглеждане при спазване указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.
 
180 Административно дело No 1012/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЧРЕЗ ГЛ.АРХИТЕКТ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 15.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К. А.А. *** срещу писмения отказ на главния архитект на Район "Централен" - Община Пловдив от 18.03.2008 г. по заявление вх.№ 94006-13966/07.03.2008 г. за издаване на скица виза за проучване и проектиране в УПИ ХVІ-1616, 1617, 1618 от кв. 457 по действащия регулационен план на Първа градска част гр. Пловдив.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му пред ВАС на РБ.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 1013/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила Решение № 222 от 04.04.2008 г. на Карловския районен съд по НАХД № 259/2007 г., с което е отменено наказателно постановление № 133/28.08.2007 г., издадено от директора на РИОСВ - Пловдив, на "СКФ Берингс" ЕАД - гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
182 Административно наказателно дело (К) No 1023/2008, XIX състав Наказателни касационни производства М.Н.Н. РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 22.04.2008 год. на Карловски районен съд, V наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 26/2007 год. по описа на същият съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
183 Административно наказателно дело (К) No 1024/2008, XXII състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ Н.И.И. Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
Оставя в сила решение № 33 от 16.04.2008 г., постановено по НАХД № 311/2007 г., по описа на КРС, ІІ - ри наказателен състав. Решението е окончателно.
 
184 Административно дело No 1026/2008, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Ч.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 09.07.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Ч.Д.,***, против мълчаливия отказ на Началника на Общинска служба "Земеделие", гр. Пловдив, да му бъде издаден документ, от който да е видно кои са лицата, наста-нени върху негови недвижими имоти.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1026 по описа за 2008г. на Административен съд гр. Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок, считано от днес, пред Върховния административен съд.

 
185 Административно дело No 1035/2008, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 07.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.Д. ***, против Заповед № З-2825 от 12.05.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1035 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщавенето.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 1036/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ П.И.Д. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.07.2008г., в законна сила от 07.07.2008г.
Оставя в сила решение №48 от 14.04.2008 г., постановено по НАХД № 692/2007 г. на Асеновградския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №16-003023/09.11.2007 г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр. Пловдив, с което на П.И.Д., ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 50/петдесет/ лева за нарушение по чл.147, ал.1 от Закона за движение по пътищата, глоба в размер на 3000/три хиляди/ лева за нарушение на чл.8, ал.1 от Наредба №33/1999 г. на МТ и глоба в размер на 20/двадесет/ лева за нарушение на чл.100, ал.1 т.3 от Закона за движение по пътищата. Решението е окончателно.
 
187 Административно дело No 1039/2008, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Р.П.,
Д.И.И.,
Г.К.Г.,
И.В.У.,
А.С.Т.,
С.К.Ч.,
К.Р.Р.,
П.П.У.,
В.И.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 24.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № П-1896 от 30.12.2005г., подадена от Д.И.И., действащ като пълномощник на Н.Р.П., Г.К.Г., И.В.У., А.С.Т., С.К.Ч., К.Р.Р., П.П.У. и В.И.Д. против Решение № 317 от 22.11.2005г., постановено от ОСЗГ Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1039 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, ХV състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
 
188 Административно дело No 1047/2008, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.Т.П. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 52760 Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.07.2008г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Т.П., ЕГН **********,***, против заповед № 164 от 10.05.2008 г. на командира на поделение 52760 гр.Пловдив за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" на младши сержант Г.Т.П., командир на второ отделение "Трайлери", той и шофьор на трайлер в трети взвод "Трайлери" в транспортна рота в поделение 52760 Пловдив, и субсидиарно предявените искове за възстановяване на предишната длъжност и за заплащане на обезщетение в размер на месечното възнаграждение за времето, през което Г. Трифинов П. е останал без работа поради уволнението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 1060/2008, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ М.Н.Ш. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.07.2008г., в законна сила от 23.07.2008г.
Оставя в сила решение № 150/10.03.2008 г. на Пловдивски районен съд, ХХІІІ-ти н.с., постановено по н.а.х.дело № 1051/2007 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
190 Административно дело No 1062/2008, VII състав Дела по ЗОС М.А.И. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.И. *** срещу Заповед №245/23.04.2008 г. на Кмета на Район "Южен" на Община - Пловдив, с която е прекратен договор за наем № Ю694/06.12.2005 г., сключен на основата на настанителна Заповед №16/21.08.1992 г. на Кмета на VІ-то Кметство на Община Пловдив, по силата на която И. е настанен в общинско жилище, находящо се в гр. Пловдив, урл. "Кичево" №32, бл.164,вх. "Д", и представляващо апартамент №9, състоящ се от една стая, кухня, баня-клозет и антре със застроена площ от общо 42,15 кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛНА.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 -дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
191 Административно дело No 1063/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 25.07.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за регистрация на М.Д.П. ЕГН : ********** *** по ЗДДС №24042080006266 от 14.03.2008год. издаден от Петя Д. Гочева, инспектор по приходите в ТД Ст. Загора на НАП, потвърден с Решение № 371 от 14.05.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на М.Д.П. ЕГН : ********** *** сумата от 510,00лв., представляваща извършени от последната разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
192 Административно дело No 1065/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМИ-ЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 03.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 28 от 30.04.2008г. на Териториалния директор на ТД на НАП - гр.Пловдив, с което е отказано извършване на повторна ревизия на ЕТ"ЕМИР ЕР-Е.В.",с правоприемник "ЕМИР ЕР"ЕООД, гр.Пловдив, ул. "Богомил"№27, за данъчни периоди от 01.05.2005г. до 31.12.2005г. за акциз, които вече са установени с влезлия в сила Ревизионен акт № К.1431 от 26.06.2006г.
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Териториалния Директор на ТД на НАП - Плов-див, за възлагане на ревизия на ЕТ"Емир Ер - Е.В." с правоприемник "ЕМИР ЕР"ЕООД,гр.Пловдив,ул."Богомил"№27,за изменение на данъчни задълже-ния по Закона за акцизите, за данъчни периоди от 01.05.2005г. до 31.12.2005г., ус-тановени с влязъл в сила Ревизионен акт № К.1431/26.06.2006г.
ОСЪЖДА Териториална Дирекция на НАП - гр.Пловдив, да заплати на "ЕМИР ЕР"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Богомил"№72, сумата от 752 /седемстотин петдесет и два/ лева, разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
193 Административно дело No 1069/2008, XIII състав Дела по ЗСП В.З.С. ДИРЕКТОР НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 30.07.2008г., в законна сила от 20.08.2008г.

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата от В.З.С. ***, ЕГН **********,***, поставен под пълно запрещение, чрез настойника си - майка му Х.В.С., ЕГН **********, против Заповед № ОС 064192/20.03.2008г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Пловдив ССЗ "Северен", потвърдена с Решение № РДП СП-2-225/30.04.2008г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане", гр. Пловдив, по силата на която жалбоподателят следва да възстанови сумата от 224,80 лв., ведно със законната лихва, както и е лишен от социални помощи за срок от две години, считано от 01.02.2008 г. до 31.01.2010 г.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
194 Административно дело No 1098/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни И.И.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.Ш. ЕГН : ********** *** против Ревизионен акт № 1603159 от 12.03.2008год. издаден от Диана Пенева Блачева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 357 от 09.05.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите с който на И.И.Ш. са определени задължения към бюджета, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2001год. в размер на 4 176,83лв. и лихви за просрочие в размер на 3 199,26лв.
ОСЪЖДА И.И.Ш. ЕГН : ********** *** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 435,04лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
195 Административно наказателно дело (К) No 1100/2008, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕНЦИСЛАВ ТАНЕВ-РЕФЛЕКС ЕТ Председател: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 60 от 14.04.2008 г., постановено по НАХД № 272/2008 г., по описа на ПРС, Х н.с. Решението е окончателно.
 
196 Административно наказателно дело (К) No 1101/2008, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЛОВДИВ В.С.П. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 22.07.2008г., в законна сила от 22.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 15 от 08.04.2008 г. постановено по НАХД № 1543 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО наказателно постановление № НП-126/16,08,2007 г. на Министъра на земеделието и продоволствието, с което на жалбоподателя, на основание чл. 67, ал. 1 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз /ЗПООПЗПЕС/ е наложено административно наказания ГЛОБА в размер на 600 /шестстотин/ лева, за нарушение на чл. 40, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС, във връзка с т. А-18 "Изисквания за качество на сладки пиперки" от приложение № 2 "Изисквания за качество на пресни плодове и зеленчуци" към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 108 от 12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци"(обн., ДВ бр. 84 от 2006 г.).

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 1102/2008, XXII състав Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ К.И.К. Председател: СТОИЛ Д. БОТЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 24.07.2008г., в законна сила от 24.07.2008г.
Оставя в сила решение № 75/25.04.08 г., постановено по НАХД 1188/07 г. ПРС, ХХІV н.с., с което е отменено НП № К-34 от 10.12.07 г., издадено от Началник група в сектор ПП ОДП Пловдив, с което на К.И.К. е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева на осн. чл. 179, ал. 2 от ЗДвП, за извършево валушевие ва чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, както и глоба в размер на 100 лева на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 5 месеца. Решението е окончачтелно и не подлежи на обжалване.
 
198 Административно наказателно дело (К) No 1103/2008, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ СПИДИ ООД Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА  Решение от 14.07.2008г., в законна сила от 14.07.2008г.

ОСТАВЯ в сила решението по нахд № 307/2008 г. на Пловдивския районен съд, трети наказателен състав , с което е отменено наказателно постановление № 196/27.12.2007 г., за наложена имуществена санкция в размер на 3500 лв. на "Спиди" ООД гр. Пловдив, ул. "Люле Бургас" № 17 за извършено административно нарушение по чл. 12 ал.1 т.1, във връзка с чл.22 ал.1 от ЗУО.
Решението не подлежи на обжалване .

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1106/2008, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 17.07.2008г., в законна сила от 17.07.2008г.
Оставя в сила решение 52/29.04.08 г., постановено по НАХД 356/08 г. по описа на ПРС, ХVІІІ н.с. Решението е окончателно.
 
200 Административно наказателно дело (К) No 1107/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства С.Х.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 10.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 58/11.04.2008 г. по НАХД № 1747/2007г. по описа на Районен съд-Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 23952-0045005/22.11.2007г. на Директор на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив. Решението е окончателно.
 
201 Частно административно дело No 1123/2008, XVII състав Частни администр. дела БРЕЗОВО ЕКСПРЕС-ГЕОРГИ КОВАЧЕВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 28.07.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.К. *** Експрес - Г.К." с адрес за кореспонденция по чл. 8 от ДОПК гр. Брезово, ул. "В. Коларов" № 8, БУЛСТАТ 115186227 против Решение по молба на ревизирано лице за извършване на повторна ревизия № 29/10.05.2008 г., издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на жалбоподателя е отказано възлагането на повторна ревизия по искане вх. №70-00-6141/11.04.2008 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, във връзка с изменение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, определени с Ревизионен акт № 1601642/20.11.2007 г., издаден от Г. Гергов, орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, влязъл в сила и необжалван по съдебен ред.
ОСЪЖДА Г.И.К. *** Експрес - Г.К." с адрес за кореспонденция по чл. 8 от ДОПК гр. Брезово, ул. "В. Коларов" № 8, БУЛСТАТ 115186227, да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, сумата от 80,00 лв. - възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
202 Административно дело No 1124/2008, VI състав Други административни дела Г.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 11.08.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.Х., гражданин на РРумъния, подадена чрез адв.Г.Б. *** /пълномощник/ против Заповед № РД-36-098/16.05.2008г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" гр.Пловдив за прилагане на принудителна административна мярка, изразяваща се във временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство № ТООО93798R на Г.Х., от Република Румъния-до ползване на времето за почивка.
Прекратява производството по адм.д.№ 1124/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.
Препис от Определението да се изпрати на страните.

 
203 Административно дело No 1129/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРАЛ-ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 18.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБА ДЕПОЗИРАНА ОТ "КОРАЛ-ИНВЕСТ" ЕООД-ПЛОВДИВ, Ж.К."ТРАКИЯ", БУЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №3 /ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС "SPS", ОФИС 601, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СИНДИКА ВЕСЕЛЕНИ Л.Б. С ПОСОЧЕН В ЖАЛБАТА АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ГР.СОФИЯ, УЛ. "ИВАЙЛО"№23, В.Л.Б. ПРОТИВ РЕВИЗИОНЕН АКТ /РА/ № 16004677/26.02.2007Г., ИЗДАДЕН ОТ ТД НА НАП-ГР.ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД.1129 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГРАД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ.
 
204 Административно дело No 1132/2008, VIII състав Дела по ЗМВР К.К.А. НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 01.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА К.К.А.,***, ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ЯЗ/02-149 ОТ 14.03.2008Г. НА НАЧАЛНИК ІІ-РО РПУ- ПЛОВДИВ, С КОЯТО Е ОТКАЗАНО ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЪСО ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ И БОЕПРИПАСИ.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 1132 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
205 Административно наказателно дело (К) No 1134/2008, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 15.07.2008г., в законна сила от 15.07.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 56 от 29.04.2008 г., постановено по НАХД № 87/2008 г. на Асеновградския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 217/28.12.2007 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив. Решението е окончателно.
 
206 Административно дело No 1139/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.Н. МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
РМД-ПЛОВДИВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 21.07.2008г.
Отменя решение на Директора на РМД- Пловдив , инкорпорирано в писморег. № 1-4414-0170/07.05.2008 г , с което е оставена без разглеждане като просрочена жалба вх. № 44-14-3319/28.03.2008 г против постановление за принудително събиране на публични държавно вземания № 121/2001 г на Началника на Митница- гр. Свиленград. Връща преписката на Директора на РМД- Пловдив за произнасяне по жалбата вх. № 44-14-3319/28.03.2008 г по същество. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
207 Административно дело No 1147/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРАДО-Д ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 03.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.В.Д., управител на "КОРАДО - Д" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Раднево, ул. "Кольо Ганчев" № 147, ап. 2 против Ревизионен акт № 240000969/21.02.2008 г., издаден от Пенка Пеева Кънева, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 355/07,05,2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1147/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните. 
208 Административно наказателно дело (К) No 1150/2008, XXII състав Наказателни касационни производства МЛАДЕН ЛЕСОВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.07.2008г., в законна сила от 21.07.2008г.
Оставя в сила решение решение № 67 от 12.05.2008 г., постановено по НАХД № 281/2007 г. по описа на ПРС , ІІІ н.с. Решението е окончателно.
 
209 Административно дело No 1172/2008, VII състав Дела по ЗМСМА ЕГ2000-ЕВГЕНИ ГАНЕВ ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 02.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА Е.Г.Г. В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЕТ "ЕГ2000-Е.Г."*** СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 208, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №10 ОТ 21.05.2008Г. НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-АСЕНОВГРАД, С КОЕТО Е ПРИЕТО ДА СЕ ОТДАДЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ КОНКУРС ОБЕКТ- ЯЗОВИР В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЧЕРВЕН, МЕСТНОСТТА "ЧЕНГЕНЕ ДЕРЕ" , ИМОТ № 80437.16.1 С ПЛОЩ 34,245ДК- ИМОТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ, КАТО СА УТВЪРДЕНИ И КОНКУРСНИТЕ УСЛОВИЯ И Е ВЪЗЛОЖЕНО НА КМЕТА НА ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД ДА ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 1172/2008Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ - ІІІОТД. , VІІСЪСТАВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС НА РБ В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ДО ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕТО МУ.
 
210 Административно наказателно дело (К) No 1209/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства БЕТИ 4000 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 10.07.2008г., в законна сила от 10.07.2008г.
Прекратява производството по КНАХД №1209 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 год. ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Пловдив.
 
211 Административно дело No 1213/2008, VII състав Други административни дела МБАЛ АСЕНОВГРАД ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 08.07.2008г., в законна сила от 30.09.2008г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на "МБАЛ АСЕНОВГРАД" ЕООД за възстановяване срока на обжалване на решения № ІV-РД-13-390 и 391/13.05.08 г. на Директор РЗОК - Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес на РЗОК - Пловдив и в7 дневен срок от получаване на съобщението за това от жалбоподателя пред ВАС на РБ.
 
212 Административно дело No 1226/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА-СОФИЯ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.07.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-18-76 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Труд, община "Марица", област Пловдив, в частта, касаеща поземлени имоти 706.12, 707.5, 709.3, 709.2, 709.1, 711.18 и 720.73.
ВРЪЩА делото като преписка на Агенция по геодезия, картография и кадастър град София за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обжалваната част при спазване на дадените указания, съобразно действителните права на собственост на държавата чрез Министерството на отбраната върху процесните имоти.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
213 Частно админист. наказателно дело (К) No 1261/2008, XIX състав Наказателни частни касационни производства В.В.Б. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 28.07.2008г.
ОСТАВЯ в сила разпореждане от 10.04.2008 г. на ПРС ХХІІ н.с., с което е прекратено съдебното производство по нахд 513/2008 г. по описа на ПРС ХХІІ н.с. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
214 Административно дело No 1272/2008, IX състав Други административни дела ЛЗИП ОДИСЕЙ ДЕНТ-СЦ ООД РЦЗ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 11.07.2008г., в законна сила от 28.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
215 Административно дело No 1282/2008, V състав Искове за обезщетение Н.И.Ш. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 16.07.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Н.И.Ш. с ЕГН-**********, срещу Министерство на правосъдието на осн.чл. 1 ал. 1 вр. ал. 2 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА АХД № 1282/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаване на страната.
 
216 Административно дело No 1285/2008, VII състав Други административни дела Г.К.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 11.07.2008г.
Отхвърля жалбата(озаглавена молба) на Г.К.Т. *** с искане за отмяна на отказ на Областен управител -Пловдив,обективиран в негово писмо изх.№ИГ-05-27/20.06.2008,с който е оставено без разглеждане искане на Т. по негова молба вх.№ ИГ-05-27/13.05.2008 за изплащане на обезщетение съгласно Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица/ЗПГРРЛ/,като НЕОСНОВАТЕЛНА.Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването до страните за постановяването му.
 
217 Административно дело No 1292/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БОБЧЕВ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 31.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Б." ЕООД с адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Перущица" № 25, против заповед № ОА-3228 от 29.10.2007 г. на кмета на Община Пловдив, заповед № ОА-4122 от 17.12.2008 г. на кмета на Община Пловдив и разрешение за строеж № 68 от 12.02.2008 г. на Община Пловдив, район "Западен".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1292 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
ИЗПРАЩА жалбата на "Б." ЕООД в частта относно разрешение за строеж № 68 от 12.02.2008 г. на Община Пловдив, район "Западен", по подведомственост на началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол град Пловдив за разглеждане по същество.
ОСЪЖДА "Б." ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825198836, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Перущица" № 25, представлявано от управителя Д.А.Б., ЕГН **********, да заплати на "Механика-2002" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115672535, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Перущица" № 29, представлявано от управителя Стефан Иванов Балабанов, ЕГН **********, сумата 600 (шестстотин) лева, разноски по делото.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
218 Административно дело No 1300/2008, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.П.Г.,
В.П.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 01.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Г. ***, и В.П.Г. ***, против решение № с 117 А от 27.03.2008 г. на ОСЗГ Пловдив и писмо № С117 от 27.03.2008 г. на същата служба.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1300 по описа на Административен съд Пловдив, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
219 Частно административно дело (К) No 1309/2008, XXI състав Частни касационни производства Н.Д.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ БРЕЗОВО Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 08.07.2008г., в законна сила от 08.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 21.05.2008г. постановено по адм. дело №3577/2007г. по описа на Районен съд - Пловдив XVII гр. състав, с което е прекратено производството по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
220 Административно дело No 1320/2008, VII състав Дела по ЗОС ЛЮБЕН БОЖИКОВ-СТАРТ ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО
Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 02.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА Л.А.Б. В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЕТ "Л.Б.-СТАРТ", С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ СЕЛО ЧЕШНЕГИРОВО, УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" №4 СРЕЩУ РЕШЕНИЕ № 74, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8 ОТ 04.04.2008Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА - САДОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА, С КОЕТО Е ВЪЗЛОЖЕНО НА КМЕТА НА СЪЩАТА ОБЩИНА ДА ПРЕДПРИЕМЕ ПРОЦЕДУРА ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН ЕДНОСТРАННО И ПРЕДСРОЧНО КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ОТ 01.12.2004Г. ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ / ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ/ , ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЧЕШНЕГИРОВО", СЕЛО ЧЕШНЕГИРОВО , ОБЩИНА САДОВО, ОБЛ.ПЛОВДИВСКА, ПОРАДИ ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩИЯ ДА РЕКУЛТИВИРА НАРУШЕНИТЕ ТЕРЕНИ И СРЕЩУ РЕШЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА - САДОВО, ОПРЕДМЕТЕНО В ПИСМО ИЗХ. № 09-00-255/11.06.2008Г., С КОЕТО СЕ ПРЕКРАТЯВА ДЕЙСТВИЕТО НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН НА ДАТА 01.12.2004Г. МЕЖДУ Л.А.Б. В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЕТ "Л.Б. ***, ПОРАДИ ВИНОВНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ. ДЕЛО № 1320/2008Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ ІІІ ОТД. , VІІ СЪСТАВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС НА РБ В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО ДО ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕТО МУ.
 
221 Частно административно дело No 1325/2008, XIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ВАРНА   Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 01.07.2008г., в законна сила от 01.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО НА МЛ.СЛЕДОВАТЕЛ ИВАНКА АСЕНОВА ПРИ ОСС, ГР.ВАРНА, С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ.75, АЛ.1,Т.1 ОТ ДОПК ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, ТВЪРДЯНИ КАТО ДАНЪЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ, С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕНО ДЕЛО № 8079/02Г. ПО ОПИСА НА ОСС,ГР.ВАРНА, А ИМЕННО: РАЗКРИВАНЕ НА ДАНЪЧНА И ОСИГУРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТД НА НАП-ПЛОВДИВ ОТНОСНО 2 БР. ДРА ИЗДАДЕНИ ОТ "МАКОМ" ЕООД-ГР.ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
222 Частно административно дело No 1341/2008, XV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ПЛОВДИВ В.ВЕЛИЧКОВ БРОС ЕООД Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 03.07.2008г.
ОТКАЗВА да допусне разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72, ал.1 от ДОПК. Определението не подлежи на обжалване.
 
223 Частно административно дело No 1342/2008, XV състав Частни администр. дела ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ППДДРП-НСП   Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 03.07.2008г.
ОТКАЗВА да допусне разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72, ал.1 от ДОПК. Определението не подлежи на обжалване.
 
224 Административно дело No 1346/2008, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.М.Я. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 10.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА Н.М.Я., ЕГН ********** *** СТАНЧЕВ 13, ПРОТИВ МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ НА ОСЗГ РОДОПИ - ПЛОВДИВ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.14 АЛ.7 И 7А ОТ ЗСПЗЗ ПО МОЛБА И ПРЕПИСКА ВХ.№10-2-/02.06.08Г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТОТ ПО АДМ.ДЕЛО №1346/08Г ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА НАДЛЕЖНИЯ СЪД - РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ.
 
225 Административно дело No 1347/2008, VII състав Дела по ЗМСМА К.Д.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 03.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на К. Д.П. *** срещу решение № 78, прието с протокол № 11 от 29.05.2008, с което на осн. чл. 21 ал.1 т.8ЗМСМАе възложено на кмета на Община- Стамболийски , обл. Пловдивска да организира конкурс за продажба на земеделска земя - нива находяща се в землището на село Куртово Конаре , като недопустима. Прекратява производството по адм. дело № 1347/2008г. по описа на Администратвен съд- Пловдив , ІІІ отд VІІ състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в7- дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му .
 
226 Частно административно дело No 1352/2008, XV състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Х.Д.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 17.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата, предявена от Х.Д.Т., ЕГН ********** ***, против разпореждането за предварително изпълнине на Заповед № 143/14.03.2008 г. на Кмета на район "Южен" Пловдив. Прекратява производството по ЧАХД 1352/08 г. по описа на Пловдивски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
227 Частно административно дело No 1362/2008, XVII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ РУСЕ   Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 07.07.2008г.
Оставя без разглеждане искането на ОДП-Русе,с правно основание чл.75 ал.1 т.1 от ДОПК за разкриване на сведения,съставляващи данъчна и осигурителна информация от НАП гр.Пловдив,за нуждите на извършвана проверка по преписка под № 10757/08 по описа на ОДП-Русе и № 1036/08 по описа на РОП в сектор ИП при ОДП-Русе.Прекратява производството по ч.адм.дело № 1362 по описа за 2008 г на Пловдивския административен съд.Определението е окончателно.
 
228 Административно дело No 1370/2008, X състав Дела по ЗМСМА Д.К.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 14.07.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.К.В. *** на Общински съвет Сопот,взето с протокол №10 от 26.06.2008г.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
 
229 Административно дело No 1387/2008, XIII състав Дела по ЗМСМА Х.А.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 14.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 1387 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ЖАЛБА НА Х.А.П.,***, ЕГН ********** ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 150/26.06.2008Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРЛОВО, С КОЕТО Е ПРЕКРАТЕН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МБАЛ "Д-Р КИРО ПОПОВ-КАРЛОВО" ЕООД, ГР.КАРЛОВО, ТЪЙ КАТО ОСПОРЕНОТО РЕШЕНИЕ № 150/26.06.2008Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-МО ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
230 Административно дело No 1391/2008, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 15.07.2008г., в законна сила от 02.08.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 1391 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ЗАПОВЕД № ЗД -06-5 ОТ 09.07.2008Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГР.ПЛОВДИВ, С КОЯТО Е ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ № 251, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 12/25.06.2008Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, С КОЯТО СА ОДОБРЕНИ ПРОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА НА ДЕЙНОСТ "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ", ТЪЙ КАТО ОСПОРЕНОТО РЕШЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-МО ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
231 Частно административно дело No 1403/2008, IV състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОКРЪЖНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА-ПЛОВДИВ   Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 14.07.2008г.
Оставя без уважение искането на Васил Генов-следовател при ОСС-Пловдив по сл.дело № 343/2002г.Определението е окончателно.
 
232 Частно административно дело No 1479/2008, XVIII състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ИКОНОМ.ПОЛИЦИЯ   Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 23.07.2008г.
Допуска разкриване на сведения,съставляващи данъчна и осигурителна информация от ТД на НАП-гр.Пловдив,за нуждите на досъдебно производство ЗМ/РЗП №78/06г. по описа на сектор "ИП"при ОДП по отношение ЕТ"Гея-Лиляна Илиева","Еврогруп 2003"ЕООД,"Смарттектроник"ЕООД,"ДММ Трейд" ЕООД,ЕТ"Алди-Алеко Димитров",с обхват обстоятелствата:да бъдат осигурени заверени копия от ДП за м.декември 2003г. и м.януари 2004г. на ЕТ"Гея-Лиляна Илиева",ДП за м.февруари 2004г. на "Еврогруп 2003"ЕООД,ДП за м.февруари 2004г.на "Смарттектроник" ЕООД, ДП за м.февруари и м.март 2004г. на "ДММ Трейд"ЕООД,ДП за м.юни 2004г. на ЕТ"Алди-Алеко Димитров".ОСТАВЯ без уважение искането в частта му за разкриване на данъчна и осигурителна тайна по отношение на ЕТ"Петадин-Ружа Тумангелова,"Авалон трейд"ЕООД,"Максиойл"ЕООД и "Загора мел"ЕООД.Определя двумесечен срок за разкриване на сведенията,считано от 23.юли 2008г.Определението не подлежи на обжалване или протест.
 
233 Административно дело No 1480/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 23.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1480/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд - Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
 
234 Административно дело No 1491/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.Т.,
С.Х.Т.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 28.07.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Клавчев Т. и С.Х.Т. ***, против проект за изменение на ПУП-ПЗ за част от кв.10 по плана на СИЗ - ІV част, град Пловдив, одобрен с протокол № 11 от 26.03.2008 г. на ЕСУТ при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1491 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ХV състав, за 2008 година.
ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Пловдив в 3-дневен срок от съобщаването да представи оригинала на документа за внесената държавна такса по жалбата на К. Клавчев Т..
ОСЪЖДА С.Х.Т. да заплати по сметка на Административен съд Пловдив 10 лева държавна такса.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
235 Частно административно дело No 1493/2008, XIV състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ФОРЕСТ КЪМПАНИ ООД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.07.2008г., в законна сила от 25.07.2008г.
УВАЖАВА Искане № РД-10-152 от 18.07.2008 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване до 17.09.2008 г. срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № РД-10-152 от 10.04.2007 г. по отношение на "ФОРЕСТ КЪМПАНИ" ООД - гр. Пловдив, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК: град Пловдив, ул."Загоре" № 15, ап.14, представлявано от А.Й.Д., изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, до размера на очакваното задължение, разкрити в ТБ "Юробанк и ЕФ ДЖИ България" АД - София, ТД "МКБ Юнионбанк" АД - София, ТБ"Райфайзенбанк" АД - София, ТБ БПБ - София, ТБ Асет Банк - София и ТБ ЧПБ Тексим АД - София.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
236 Частно административно дело No 1494/2008, III състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ХОЛЦПРОДУКТ ЕООД Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 25.07.2008г.
ПРодължава до 25.08.2008 г. срока на действие на предварителните обезпечителни мерки, наложени с постановление № РД-10-141/03.04.2008 г , на старши публичен изпълнител при ТД на НАП - пловдив , по отношение на " Холцпродукт" ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. Садово ул. Васил Коларов 31, представлявано от И.К.А. , изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки , по депозите, вложени вещи в трезори , включително съдържанието на касети , както и суми, предоставени за доверително управление ,находящи се н "Стопанска и инвестиционна банка" АД гр. Пловдив и "Юробанк и ЕФ ДЖИ България " АД , гр. София. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
237 Административно дело No 1513/2008, X състав Други административни дела СОТО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 28.07.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 1513 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ПЛОВДИВ, ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ЖАЛБА ОТ "СОТО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ГР.ПЛОВДИВ, ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ А.Д.А., ТЪЙ КАТО ЖАЛБАТА НЕ Е ПОДВЕДОМСТВЕНА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ПЛОВДИВ. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
238 Частно административно дело No 1516/2008, III състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Д НЕОН ЕООД Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Разпореждане от 29.07.2008г.
Продължава до 08. 09.2008 г срока на действие на предварителните обезпечителни мерки , наложени с постановление № РД -10-159/14.04.2008 г на старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив , по отношение на Д" НЕОН" ЕООД с адрес за кореспонденция гр. София , ж. к. Студентски град , бл. 52 вх. Б ап. 610 и адрес по чл. 8 от ДОПК : с. Белащица , ул. Витоша 13 представлявано от С. Б. , изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки , по депозити, вложени вещи в трезори , включително съдържанието на касети , както и суми , предоставени за доверително управление , находящи се в "Стопанска и инвестиционна банка " АД , гр. Пловдив "Уникредит Булбанк " АД гр. София и "Обединена българска банка" АД гр. София. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
239 Административно наказателно дело (К) No 1519/2008, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 28.07.2008г., в законна сила от 28.07.2008г.
ОСТАВЯ в сила определение, наименовано решение № 66 от 11.04.2008 г. по НАХД № 187/2008 г. по описа на ПРС ХХ н.с. , с което е оставена без разглеждане жалбата на А.Г.Г. *** от 29.09.2007 г. издадено от н-к група в сектор ПП КАТ към ОДП ПЛОВДИВс което на г. е наложена глоба в размер на 30 лева. Определението е окончателно.
 
240 Частно административно дело (К) No 1529/2008, XIX състав Частни касационни производства ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 30.07.2008г., в законна сила от 30.07.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 485/19.06.2008 г. постановено от ПРС по ахд 1635/2008 г. Определението е окончателно.
 
241 Частно административно дело No 1539/2008, V състав Частни администр. дела - чл. 75 ДОПК СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ   Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.07.2008г.

ДОПУСКА разкриване на сведения от Национална агенция за приходите - Териториална дирекция гр. Пловдив, по искането предявено от В.Н.Д Директор на СДП град София с правно основание чл. 75, ал.1 т. 2 от ДОПК за разкриване на обстоятелства, твърдяни като данъчна и осигурителна информация, по см. чл.72, ал.1 от ДОПК, относно извършвани данъчни ревизии-проверки ведно с размера на определените задължения на ЕТ"РУМЕН ПАНОВСКИ-98" и на "СТИЛ ГРУП" ЕООД за периода 2005-2007г., като се приложат и съответните ДРА, както и справка относно декларираните по ЗОДФЛ и дължими данъчни задължения от лицето РУМЕН ИВАНОВ ПАНОВСКИ с ЕГН **********,*** за същия период със срок за разкриване на сведенията - един месец, считано от 01.08. 2008год.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.