АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2008г. до 30.09.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 145/2007 Дела от администр. характер - данъчни ГРИН ФИЙЛДС ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 15.09.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 59/14.01.2008 г. постановено по адм. дело № 145/2007 г. по описа на Пловдивския административен съд, като навсякъде в решението израза "....Решение № 54/26,01,2007 г. на Заместник Началника на митница Пловдив ..." да се чете "...Решение № 130/31,01,2007 г. на Началника на Митница Пловдив ...". Решението е обжалваемо с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
2 Административно дело No 526/2007 Дела от администр. характер - данъчни ИВО А. ДАСКАЛОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иво Атанасов Даскалов от гр.Пловдив, бул. "Руски" №21, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 1604719/20.02.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта му, в която е потвърден с Решение № 335/05.04.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Иво Атанасов Даскалов от гр.Пловдив, бул."Руски" №21, ЕГН: **********, да заплати сумата от 1852,16 лв. (хиляда осемстотин петдесет и два лева и 16 ст.) юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 665/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ СТЕФАНА С. ЛИЧАНОВА ,
ГЕНЧО С. ГЕНЧЕВ ,
ДИМИТЪР П. ЛИЧАНОВ ,
ПАВЕЛ Д. ЛИЧАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 25.09.2008г.
Отхвърля жалбата на Генчо Стоянов Генчев и Стефана Стоянова Личанова, гр.Карлово , ул."Васил Левски " № 54, в качеството им на наследници на Стоян Генчев Стоянов срещу Заповед № 287/12.03.2007г. на Кмета на Община Карлово, с която е възстановено правото на собственост на наследници на Ст.Г.Стоянов върху новообразуван имот с пл.№ 1866, местност "Бадемлика", землище гр.Карлово, с площ от 0.379 дка, при граници и съседи: север - имот пл.№1850 /Стефка Г.Андонова/, изток- имот пл.№ 9530 /полски път/, юг-землищна граница, запад-землищна граница.
Осъжда Националното бюро за правна помощ да заплати на адв. Николина Маринова Узунова-Карабашева адвокатско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
4 Административно дело No 844/2007 Дела от администр. характер - данъчни ЗЛАТКО КОЛЕВ-ЛЪКИ-99 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение (второ) от 16.09.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фаактическа грешка в диспозитива на съдебното решение по делото от 31.07.2008 г. в ЧАСТТА с която са присъдени разноски на Златко Колев Ташев в качеството му на ЕТ "Златко Колев - Лъки - 99" с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. "Митрополит Методий Кусев" бл.44,ет.3, ап.7, като посочената с думи сума от осемстотин и един лева и двадесет и две стотинки се чете: " осемдесет и един лева и двадесет и две стотинки" . След влизане в сила на насатоящото решение същото да се отбележи върху поправеното решение по делото от 31.07.2008 г. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
5 Административно дело No 974/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ А. АПОСТОЛОВ ,
АНАСТАС С. КАЧУЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 18.09.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите по двете дела.
ПРЕКРАТЯВА производствата по двете дела приети за съвместно разглеждане.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.

 
6 Административно дело No 1975/2007 Други административни дела СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 11.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс" ЕАД, седалище в гр.София, бул."Васил Левски" №54, представлявано от Ченко Христов Чалъков, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 25/25.10.2007 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източно-беломорски район Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1975 по описа на Пловдивския административен съд за 2007 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 1997/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАС 44 ООД,
БОЖАНКА Д. ДОЧЕВА ,
РАДНЮ Д. ЙОНОВ ,
ЖЕЧКА Т. ЙОНОВА ,
ВЕНЦИСЛАВ Д. ДОЧЕВ ,
АНТОНИЙ Д. ДОЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВАС-44" ООД, БУЛСТАТ 160116220, седалище в гр. Пловдив, бул."Марица" №88, представлявано от Николай Атанасов Щерев, Владимир Антонов Сотонов и Ваня Костадинова Василева, срещу Заповед № ОА-2614/19.09.2007 г., издадена от кмета на Община Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Божанка Дончева Дочева и Дочо Цанков Дочев (последният заместен от наследниците си Венцислав Дочев Дочев и Антоний Дочев Дочев); Радню Дончев Йонов и Жечка Танева Йонова, всички от гр. Пловдив, бул. "Руски" №8, срещу Заповед № 2614/19.09.2007 г., издадена от Кмета на Община Пловдив.

Решението е окончателно.

 
8 Административно дело No 2115/2007 Дела от администр. характер - данъчни СБР-НК ЕАД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 11.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "СБР - НК"ЕАД - София срещу Акт за установяване на публично държавно вземане №35/26.11.2007г. на Директор на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2115/2007г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІ отд., ІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
9 Административно дело No 40/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1503/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-55853/21.09.2006 г. е определена нова митническа стойност в размер на 27366 лв., и на "Агрокемикъл" ЕООД е определено доплащане на ДДС в размер на 436 лв., ведно със съответната лихва, считано от 21.09.2006 г., като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД, БУЛСТАТ 825025923, седалище и адрес на управление в Асеновград, ул."Клокотница" №20, представлявано от Веселин Вълев Пенев, сумата от 170 лв. /сто и седемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
10 Административно дело No 69/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1551/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-64626/30.10.2006 г. е определена нова митническа стойност в размер на 173 901 лв., и на "Агрокемикъл" ЕООД е определено доплащане на ДДС в размер на 2741 лв., ведно със съответната лихва, считано от 30.10.2006 г., като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД, БУЛСТАТ 825025923, седалище и адрес на управление в Асеновград, ул."Клокотница" №20, представлявано от Веселин Вълев Пенев, сумата от 660 лв. /шестстотин и шестдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 76/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1558/29.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-78828/29.12.2006 г. е определена нова митническа стойност в размер на 164 717 лв., и на "Агрокемикъл" ЕООД е определено доплащане на ДДС в размер на 2636 лв., ведно със съответната лихва, считано от 29.12.2006 г., като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД, БУЛСТАТ 825025923, седалище и адрес на управление в Асеновград, ул."Клокотница" №20, представлявано от Веселин Вълев Пенев, сумата от 650 лв. /шестстотин и петдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
12 Административно дело No 114/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛУКА П. ЛУКОВ ,
БОЯН Г. СОПАДЖИЕВ ,
КРАСИМИР Г. КАФАЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ПАВЛИНА В. НАЙДЕНОВА   Решение от 26.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Лука Петров Луков от гр. Пловдив, Боян Георгиев Сопаджиев и Красимир Георгиев Кафалиев от гр. Пловдив срещу заповед № ОА-2301/23.08.2007 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на част от кв. 137 по плана на "Първа градска част"- гр. Пловдив, като се променя предназначението на УПИ ХІІ-1916,1918 в нов УПИ ХІІ-1916,1918, обществено обслужващи дейности, с ново високо свободно застрояване и ново подземно застрояване и РУП на част от кв. 137 по плана на "Първа градска част" гр. Пловдив.
Осъжда Лука Петров Луков от гр. Пловдив, Боян Георгиев Сопаджиев и Красимир Георгиев Кафалиев от гр. Пловдив да заплатят на Емил Жечев Жечев и Тони Димитров Гърбучев от гр. Пловдив разноски по делото в размер на 500 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
13 Административно дело No 146/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1460/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-9024/20.02.2006 г. е определена нова митническа стойност в размер на 123 493 лв., и на "Агрокемикъл" ЕООД е определено доплащане на ДДС в размер на 2039 лв., ведно със съответната лихва, считано от 20.02.2006 г., като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД, БУЛСТАТ 825025923, седалище и адрес на управление в Асеновград, ул."Клокотница" №20, представлявано от Веселин Вълев Пенев, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 150/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1462/23.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-37012/28.06.2006 г. е определена нова митническа стойност в размер на 100 103 лв., и на "Агрокемикъл" ЕООД е определено доплащане на ДДС в размер на 1597 лв., ведно със съответната лихва, считано от 28.06.2006 г., като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД, БУЛСТАТ 825025923, седалище и адрес на управление в Асеновград, ул."Клокотница" №20, представлявано от Веселин Вълев Пенев, сумата от 450 лв. /четиристстотин и петдесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 153/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1494/27.11.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-28481/22.05.2006 г. е определена нова митническа стойност в размер на 91439 лв., и на "Агрокемикъл" ЕООД е определено доплащане на ДДС в размер на 1407 лв., ведно със съответната лихва, считано от 22.05.2006 г., като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД, БУЛСТАТ 825025923, седалище и адрес на управление в Асеновград, ул."Клокотница" №20, представлявано от Веселин Вълев Пенев, сумата от 420 лв. /четиристстотин и двадесет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 202/2008 Други административни дела ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 18.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ДКЦ "Св. Георги" ЕООД - Пловдив, подадена срещу Писмена покана № 16-1343/09.01.2008 година, издадена от Директора на РЗОК - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 202/2008 година по описа на Административен съд - Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
17 Административно дело No 256/2008 Дела по ЗМВР МАРИЯНА Б. АНГЕЛОВА ПЕТО РПУ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 23.09.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 22.01.2008 г. на полицейски инспектор от Пето РПУ гр. Пловдив, с което е предупредено лицето Марияна Боянова Ангелова с адрес: гр. Пловдив, ЖР "Тракия" бл. 37, вх. Б, ет. 1, ап.1, да възстанови първоначалното фактическо положение - достъп до жилището на Пенка Кръстева Динкова. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от ъобщението за изготвянето му.
 
18 Частно административно дело No 273/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт МУЦТПО ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 12.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЧАХ № 273/2008 Г. V СЪСТАВ ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ.
 
19 Административно дело No 594/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 26.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1798/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0071 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 15.09.2006г. - 14.11.2007г. в размер на 176,90 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1275,29 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27823/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 594/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІV състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер общо на 40 /четиридесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.


 
20 Административно дело No 665/2008 Дела от администр. характер - данъчни РОСЕН Т. ПЕТКОВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 24.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Росен Танев Петков от гр.Пловдив, бул."Н.Вапцаров" №131,ет.10,ап.48 срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 242/ 07.02.2006г., издаден на основание чл. 106, ал.1 от Данъчно-осигурителния кодекс от Красимир Сарийски- инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, с който са установени задължения за довнасяне в размер на 149,30лв. и лихва за просрочие в размер на 15,99лв., потвърден с Решение № 17/19.03.2008 г. на Директора на ТД на НАП гр.Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 736/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВАН И. СТОЯНОВ ,
НИКОЛА А. СТОЯНОВ ,
ГЕОРГИ А. СТОЯНОВ
ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 23.09.2008г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна, заповед № РД -18-86 от 10.12.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която, на основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, в частта относно имот с ИД № 59032.501.591 с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив и неотразени сгради в кадастралната карта и невписани собственици в регистъра за собственост.
ВРЪЩА делото като преписка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за проверка и изготвяне на кадастралната карта и регистър за процесния имот, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
22 Административно дело No 869/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ДИАНА М. МАНЕВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 18.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Диана Манева Манева, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Цар Калоян" №19, ет.7, против Заповед №05 от 18.04.2008г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е прекратено служебното и правоотношение с Областна администрация- Пловдив на длъжността "държавен експерт с ранг І-М", в отдел "Държавна собственост и регионално развитие", считано от 21.04.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Диана Манева Манева за възстановяването и на длъжността "държавен експерт с ранг І-М" в отдел "Държавна собственост и регионално развитие" в Областна администрация- Пловдив и прекратява производството по делото в тази му част.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Диана Манева Манева за присъждане на обезщетение за времето, през което е останала без работа, и прекратява производството по делото в тази му част.
ОСЪЖДА Диана Манева Манева, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Стефан Стамболов" №87, ет.1, ап.1Б, да заплати в полза на Областна администрация, гр. Пловдив сумата от 400,00 лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а частите от него, имащи характер на определения, за прекратяване на производството по посочените искания, могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок от съобщаването им на страните.


 
23 Административно дело No 1037/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 10.09.2008г., в законна сила от 29.09.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1037 от 2008г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Комисията за защита на конкуренцията.

 
24 Административно дело No 1043/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КАЛИНКА К. ДИМИТРОВА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-423 от 14.05.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Източен", с която, на основание чл.224, ал.1, във връзка с чл.222а, ал.1, т.т. 1 и 4 от ЗУТ, е разпоредено незабавно спиране на строеж, представляващ "масивна двуетажна сграда с тавански етаж, незавършена", находящ се в УПИ "отреждане за тротоар", кв.4 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив, прекъснато е захранването на обекта с вода и електроенергия, и са предписани мерки за предотвратяване и недопускане на аварии, рушене на строежа и течове в сградата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
25 Административно дело No 1071/2008 Дела по ЗМВР НИКОЛАЙ Б. ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 16.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Николай Боев Димитров с адрес: гр. Пловдив, ул. "Младежка" № 6, ет. 3, ап. 22, против Заповед с Рег. №З-1763 от 26.03.2008 г. на директора на Областна дирекция "Полиция", гр. Пловдив, а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от 6 месеца. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
26 Административно дело No 1087/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ НАЧАЛНИК ТРЕТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 25.09.2008г.
Отменя Заповед № ЯЗ/03-99 от 29.04.2008г. на Началника на Трето РПУ - Пловдив, с която е отказано на Георги Георгиев Петров издаване на разрешение за закупуване и пренасяне на ловно оръжие и боеприпаси за него.
Връща административната преписка на административния орган за произнасяне по искане от 31.03.2008г. на Георги Георгиев Петров за издаване на разрешение за закупуване и пренасяне на ловно оръжие и боеприпаси за ловни цели при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в обстоятелствената част на настоящото решение. Определя 30 дневен срок за изпълнение на решението.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
27 Административно дело No 1109/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТКО Д. МИТКОВ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петко Демиров Митков, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Успех" №9, против Заповед №РД-09-414 от 14.05.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Източен", с която, на основание чл.224, ал.1, във връзка с чл.222а, ал.1, т.т. 1 и 4 от ЗУТ, е разпоредено незабавно спиране на строеж, представляващ "масивна триетажна сграда със сутерен", находящ се в УПИ "отреждане за тротоар", кв.36 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив, административен адрес- ул. "Успех" №9, прекъснато е захранването на обекта с вода и електроенергия, и са предписани мерки за предотвратяване и недопускане на аварии, рушене на строежа и течове в сградата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
28 Административно дело No 1113/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВАН Г. МАРИНОВ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 30.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Георгиев Маринов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Ландос" №29, против Заповед №РД-09-410 от 14.05.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Източен", с която, на основание чл.224, ал.1, във връзка с чл.222а, ал.1, т.т. 1 и 4 от ЗУТ, е разпоредено незабавно спиране на строеж, представляващ "масивна двуетажна сграда в строеж", находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ "отреждане за тротоар", кв.46 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив, прекъснато е захранването на обекта с вода и електроенергия, и са предписани мерки за предотвратяване и недопускане на аварии, рушене на строежа и течове в сградата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
29 Административно дело No 1158/2008 Дела по ЗМВР НЕДКО Д. ИВАНОВ НАЧАЛНИК ШЕСТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 29.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Недко Денчев Иванов, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Радко Димитриев" № 15, ет.13, ап.36, против заповед № ЯЗ/06-221 от 08.04.2008 г. на началника на Шесто РПУ Пловдив при Областна дирекция "Полиция" град Пловдив, с която на основание чл.16, ал.1, т.4, предл.1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) е отказано издаването на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси на Недко Денчев Иванов.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
30 Административно дело No 1180/2008 Искове за прекратяване на неоснователни действия ХРИСТО Т. АТАНАСОВ ЗАТВОРА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 26.09.2008г.
На основание чл. 159, т. 4 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1180 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав, поради липса на правен интерес от оспорването.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС, в 7 - дневен срок от днес за ищеца и 7 - дневен срок от съобщението за ответника.

 
31 Административно наказателно дело (К) No 1182/2008 Наказателни касационни производства ВЪЛЬО Х. ЧУШКОВ РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 26.09.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Вълю Христов Чушков-гр.Калофер, ул."Н.Тошков" № 1.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д.№ 1182/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
32 Административно дело No 1186/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕНЕРГОТЕЛЕКОМ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 02.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Енерготелеком"АД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул."Славянски"№45, против Решение № 369 от 14.05.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1186/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
33 Административно дело No 1210/2008 Дела по ЗСП МАРИЯ И. ТАМБУРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 19.09.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Иванова Тамбурова, ЕГН **********, жив. гр. Пловдив, ул. "Захари Стоянов" № 82 против Заповед № ОЦ 1-08-1795/16.04.2008г. и Заповед № КПЦ 1-08-54/16.04.2008г. на Директора на ДСП - Пловдив, потвърдени с Решение № РДП СП -2-251 от 23.05.2008г. на Директора на РДСП-Пловдив.

НЕ ПРИСЪЖДА на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"- Пловдив сумата от 80/осемдесет/ лева, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р. България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 1316/2008 Дела от администр. характер - данъчни СДРУЖЕНИЕ С НЕСТ.ЦЕЛ СПОРТЕН КЛУБ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 29.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ"Спортен клуб Спорт за всички", със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Цар Симеон Велики"№112, ет.2, против Ревизионен акт № 240800191/22.04.2008г., издаден от Станислав Атанасов Станков - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден в обжалваната част за непризнат данъчен кредит за данъчни периоди м.08, 09, 10, 11 и 12.2007г. в размер общо на 8 943,63 лева и съответните лихви с Решение № 427 от 04.06.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1316/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
35 Административно дело No 1322/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЛЕКСАНДЪР Д. МАНЧЕВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 15.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Александър Димитров Манчев от гр.Пловдив, ул."Кичево" № 4, против заповеди №№ ДК-02Пд-20, ДК-02Пд-21 и ДК-02Пд-22 от 23.04.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1322 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
36 Административно дело No 1363/2008 Дела по ЗМВР МАТЕЙ Г. ДУЛЕВ ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 29.09.2008г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 16.09.2008 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Матей Георгиев Дулев, ЕГН **********, от гр.Пловдив, бул."Иван Радославов" № 13, ет.5, ап.18, против заповед № 3423 от 04.06.2008 г. на директора на Областна дирекция "Полиция" Пловдив, с която на основание чл.76, т.3 от Закона за българските документи за самоличност на жалбоподателя е наложена забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1363 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
37 Административно дело No 1389/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТОДОР А. МИТКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Атанасов Митков, гр.Кърджали, бул."Сан Стефано"№18, вх.А, ет.2, ап.3, против Ревизионен акт № 800079/30.04.2008г., издаден от Стефка Гогова - гл.инспектор по приходите, при ТД на НАП - Кърджали, потвърден с Решение № 461 от 17.06.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1389/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
38 Административно дело No 1459/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРМАН А. СЕОЙЛЕМЕЗЯН ,
КЛЕР С. СЕОЙЛЕМЕЗЯН ,
СЕТО А. СЕОЙЛЕМЕЗЯН
ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 08.09.2008г., в законна сила от 16.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Арман Артинов Сеойлемезян, Клер Сетрак Сеойлемезян и Сето Арман Сеойлемезян, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ-ти Обединител" №64, ет.1, ап.1, против мълчалив отказ на кмета на община Марица да допусне с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на ПУП на село Скутаре, община Марица, в обхват: УПИ ХІV-762 и УПИ ХХІ-762, кв.70-нов по плана на с. Скутаре.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на Арман Артинов Сеойлемезян, Клер Сетрак Сеойлемезян и Сето Арман Сеойлемезян, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ-ти Обединител" №64, ет.1, ап.1, за причинени вреди от длъжностни лица на община Марица на обща стойност от 75 000,00 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1459 по описа на съда за 2008г., VІ-ти състав.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 1462/2008 Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКО ЕКСПРЕС ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 09.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Алеко Експрес груп" ООД, седалище в с.Алеко Константиново, Пазарджишка област, ул."Тракия" № 26, подадена чрез Пачо Петков Овчаров, против Ревизионен акт № 800066/07.05.2008 г. на ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 848/01.07.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1462/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 
40 Административно дело No 1525/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ С. ПАНТЕЛЕЕВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 08.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Стефанов Пантелеев, с. Марково, ул. "Иван Асен" № 2 против на Заповед № ДК - 02-Пд-25 от 25.06.2008 г. и Заповед № ДК-02-Пд-26 от 25.06 2008 г. на Началника на РДНСК - Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д дело № 1525 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
41 Административно дело No 1542/2008 Дела по ЗОС РОМАНО-РАТ РУСКА СЛАВЧЕВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 23.09.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.
С Разпореждане № 4167/23.09.2008 г. Оставя без разглеждане жалбата.
Прекратява производството.
Разпореждането подлежи на оспорване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

 
42 Административно дело No 1548/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ АНАТОЛИЙ В. ИВАНОВ КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 03.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Анатолий Василев Иванов, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Копривщица" №19, вх."В", ет.8, ап.23, против Заповед №606 от 11.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, с която е отменил Заповед №24 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1548 по описа на съда за 2008г.
ЗАЛИЧАВА насроченото съдебно заседание по делото за 14.10.2008г. от 13,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
43 Административно дело No 1584/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТАЙО КАЙРЯКОВ-ВИВИЯН ЕТ,
ГЕНЧО С. КАЙРЯКОВ
НАЧАЛНИКА НА РДНСК Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 15.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Генчо Стаев Кайряков, наследник на Стаю Генчев Кайряков от гр.Хисар, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ "Стайо Кайряков - Вивиан" с адрес: гр.Хисар, ул."Христо Ботев" № 47, против заповед № ДК-02-Пд-29 от 22.07.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1584 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
44 Административно дело No 1614/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕМИЛ И. АНКИН КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 15.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Емил Иванов Анкин от гр.Асеновград, кв. Долни Воден, ул."Родопи" № 17, против заповед № А-1327 от 11.07.2008 г. на кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1614 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
45 Частно административно дело No 1628/2008 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ ГЕОРГИ Д. ПЕТРОВ КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 04.09.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 453 от 06.08.2008 година на Кмета на Община Пловдив- Район "Южен". ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
46 Административно наказателно дело (К) No 1659/2008 Наказателни касационни производства КРИСТИЯН Б. КРЪСТЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 29.09.2008г., в законна сила от 29.09.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 23.06.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1777 по описа на Пловдивски районен съд, ХІІІ н.с., за 2007 година, с което е прекратено производството по делото по жалбата на Кристиян Борисов Кръстев, ЕГН ********** от гр.София, ЖК"Гео Милев" № 106, вх.Б, ет.3 срещу наказателно постановление № 9813/ 03.08.2007 г. на началника на сектор "ПП и КАТ" при ОДП - Пловдив. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
47 Административно дело No 1676/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ РУМЕН Н. КОСТОВ КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 03.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Румен Нанков Костов, с адрес: гр. Пловдив, ЖК"Тракия", бл.143, вх."Е", ет.7, ап.16, против Заповед №606 от 11.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, с която е отменил Заповед №24 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1676 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
48 Административно дело No 1677/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ГЕОРГИ И. ГУЩЕРОВ КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 03.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Георги Иванов Гущеров - гр.Пловдив, жк."Тракия", бл. 143, вх.Д, ет.4, ап.12 чрез адв.М.Господинова против Заповед № 606/11.07.2008г., издадена от Полковник Лилов в качеството му на Командир на поделение 32 990-Пловдив, с която е отменена Заповед № 24/02.01.2008г., на основание на който акт е изплатено допълнително възнаграждение за стимулиране на летателната дейност на оспорващия като кадрови военнослужещ.
Прекратява производството по адм.д.№1677/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив, VI състав.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
49 Административно дело No 1678/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ПАВЕЛ А. ПАВЛОВ КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 03.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Павел Андонов Павлов - гр. Пловдив, ул. "Преспа" № 12, ет. 17, ап. 123, мрез адв. М. Господинова, против Заповед № 606/11.07.2008 г., издадена от Полковник Пламен Лилов в качеството му на Командир на поделение 32 990 - Пловдив, с която е отменена Заповед № 24/02.01.2008 г. на основание на който акт е изплатено допълнително възнаграждение за стимулиране на летателната дейност на оспорващия като кадрови военнослужещ. Прекратява производството по АХД № 1678/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
50 Административно дело No 1679/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ МИТКО С. АНГЕЛОВ КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 02.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Митко Стоянов Ангелов - гр.Пловдив, жк."Тракия", бл.186, вх.А, ет.2, ап.5 чрез адв.М.Господинова , против Заповед № 606/11.07.2008г., издадена от Полковник Лилов в качеството му на Командир на поделение 32 990-Пловдив, с която е отменена Заповед № 24/02.01.2008г., на основание на който акт е изплатено допълнително възнаграждение за стимулиране на летателната дейност на оспорващия като кадрови военнослужещ.
Прекратява производството по адм.д.№1679/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив, IV състав.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
51 Административно дело No 1699/2008 Други административни дела СДР.ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 18.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на "Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията" - Варна срещу изречение 1 и 2 от раздел "Вноски бележки за държавни такса " на Правилника за документооборота и счетоводните документи и форми на счетоводството на АПСП - Пловдив, утвърден от Председателя на Съда, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1699/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
52 Административно дело No 1702/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАЛЕРИЯ Д. ТЮРДИЧЕВА ,
АТАНАС А. ТЮРДИЧЕВ
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 29.09.2008г., в законна сила от 05.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Валерия Димитрова Тюрдичева и Атанас Атанасов Тюрдичев, гр.Пловдив, ул."Спартак" № 13 против Заповед № ОА-1066/11.04.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ № 104232, местност "Джевиз тарла", землище Пловдив-юг.
Прекратява производството по адм.д.№ 1702/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
53 Административно дело No 1720/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПРЕЦИЗ-2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 02.09.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на " Прециз" -2 ЕООД , със седалище и адрес на управление с. Плазище, Община Джебел , против РА № 800049/04.06.2008 издаден от Росица Георгиева Скоколиева , главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Кърджали , потвърден с решение № 564/30.07.2008г. на Директора на Дирекция " Обжалване на управление на изпълнението - гр. Пловдив , при ЦУ на НАП, като просрочена. Прекратява производството по адм. дело № 1720/2008г по описа на Административен съд- Пловдив , първо отделение , ІІІ състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в7- дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
54 Административно дело No 1752/2008 Дела по ЗАдм КРЪСТЮ Р. ПОПОВ ,
РУМЕН Р. ПОПОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 02.09.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбатана Кръстю и Румен Попови и двамата от гр. Пловдив, ул. "Густав Вайганд" №11 срещу"неоснователно бездействие " на Кмета на Община - Пловдив за извършване на административна услуга по повод тяхна жалба с вх. № ОЖ04886/07.07.2008 г., като НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1752/2008 г., по описа на Административен съд - Пловдив, ІІІ отдв., VІІ състав. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община - Пловдив за препращане на "жалбата" на Попови от 07.07.2008 г. с искане за поправка на грешки в кадастралните регистри към плана на ЦГЧ на гр. Пловдив, одобрен през 1994 г., досежно притежваните от тях наследствени дялове от Теню Тенев в недвижим имот, за който е отреден УПИ І-809, кв.156 по посочения план, ведно с цялата административна преписка, на Кмета на Район "Централен" на Община - Пловдив за произнасяне по компетентност, съгласно мотивите на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателите за постановяването му.
 
55 Административно дело No 1756/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЮБЕН А. БОЖИКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 15.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Любен Атанасов Божиков от с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив, ул."Стара планина" № 4, против заповед №№ 293, 294, 295, 296 и 297 от 01.08.2008 г. на кмета на Община Садово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1756 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
56 Частно административно дело No 1757/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт НИНА А. СТОИЛОВА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 05.09.2008г., в законна сила от 16.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на НИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОИЛОВА за спиране изпълнението на Заповед № ЖИ-36/26.08.2008г. на КМЕТА НА РАЙОН "ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ, издадена на основание чл. 65 от ЗОС, за изземване на общински недвижим имот - жилище, намиращо се в гр.Пловдив, ул."Крайречна" № 16, бл.4052А, вх.Б, ет.3, ап.9/21, ведно с избено помещение № 9.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес. За не присъствалите страни- в 7-дневен срок от получаване на препис от определението.
ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да бъде изпратен на Кмета на Район "Източен"-Община Пловдив.

 
57 Административно дело No 1796/2008 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 30.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Областен управител на област - Пловдив срещу решение №244 по протокол №15 от 01.08.2008г. на Общински съвет - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1796/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
58 Административно дело No 1835/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТЕМПО-ТРАНСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 29.09.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Темпо Транспорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, район база "Петрол", против РА № 800137 от 10.06.2008 г., издаден от Христина Михайлова Бабачева, главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Кърджали, потвърден с Решение № 610/07.08.08 г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, при ЦУ на НАП, като ПРОСРОЧЕНА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1835/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението да жалбоподателя за постановяването му.