АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2008г. до 31.10.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно административно дело No 1107/2007 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ИВАН Г. ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед N ДЗ-40/О2.07.2007 г. на Кмета на Общ. Раковски, Обл. Пловдивска.
ОСЪЖДА Кмета на Общ. Раковски, Обл. Пловдивска ДА ЗАПЛАТИ РАЗНОСКИ В РАЗМЕР НА 100лв. на Иван Георгиев Димитров , ЕГН **********.
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
2 Административно дело No 1115/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВОИНТЕХ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 14.10.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № 504 от 21.04.2007г. на Кмета на Община Карлово, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е одобрено решението на комисията, назначена със заповед № 376 от 08.05.2006год. и заповед № 416 от 27.03.2007 г. на Кмета на Община Карлово за премахване на двуетажна сграда, построена 1903 г. в гр. Карлово на ул."Ген.Гурко" №1 /"Свежен" № 4/ в УПИ ІІ- обществено и жилищно строителство, кв.42а по плана на гр. Карлово от 1966 г., като грозяща и лоша в санитарно-хигиенно отношение и опасна от самосрутване, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Община Карлово, УЛ."Петко Събев" № 1 да заплати на "ВОЙНТЕХ" ЕООД / в ликвидация/- гр. София, със седалище и адрес на управление гр.София, кв."Военна рампа", бул."Илиянци" № 12, Бизнес-център "Сафко", представлявано от ликвидаторите Цветан Кочов Чочев и Светлана Иванова Бояджиева, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляващи направени разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
3 Административно дело No 1136/2007 Дела от администр. характер - данъчни ВИКТОРИ-М ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 17.10.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Ревизионен акт № 1604745/09.03.2007 г., издаден от Ръководител на екип при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 467/14.05.2007 г. на Директора на Дирекция " ОУИ" при НАП- Пловдив, в обжалваната част, с която допълнително е установен корпоративен данък за 2005 г. в размер на 87043,98 лв. и са начислени лихви на стойност 10748,12 лв. на "ВИКТОРИ - М" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив жк "Тракия" бл.223 вх.а ет.6 ап.16 .
ОСЪЖДА "ВИКТОРИ - М" ЕООДСЪС седалище и адрес на управление гр.Пловдив жк "Тракия" бл.223 вх.а ет.6 ап.16 .,да заплати на Административен съд -Пловдив 40 лв. държавна такса.
ОСЪЖДА "ВИКТОРИ - М" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив жк "Тракия" бл.223 вх.а ет.6 ап.16 .,да заплати на Директора на Дирекция " ОУИ" при НАП -Пловдив разноски в размер на 2295.84лв ,представляващи юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
4 Административно дело No 1181/2007 Дела от администр. характер - данъчни ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЗАВОД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 13.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЗАВОД" ООД със седалище гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Райко Алексиев" № 14 А, БУЛСТАТ 822106010, представлявано от управителя Любчо Марков Колев, депозирана от пълномощника му адвокат Николай Иванов Божилов - Адвокатска колегия - Пазарджик против ревизионен акт /РА/ № 1300-158/04.05.2007г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова на длъжност главен инспектор по приходите при териториална дирекция - Пазарджик на НАП, в частта, в която е потвърден с Решение № 634/04.07.2007г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите досежно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 202 449, 83 лв., ведно с лихви за просрочие, определени вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ИНСТРУМЕНТАЛЕН ЗАВОД" ООД със седалище гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Райко Алексиев" № 14А, БУЛСТАТ 822106010, представлявано от управителя Любчо Марков Колев да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 4 389 / четири хиляди триста и осемдесет и девет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 1191/2007 Установителни искове ИЛИЯ И. МАТКУНСКИ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 24.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на Илия Иванов Маткунски, с адрес: гр. Асеновград, ул. "Л.Каравелов" №10, и съдебен адрес: гр. Асеновград, ул. "Изложение" №2 чрез адвокат Стефка Георгиева, за сумата от 15934,24 лв. против Агенция за социално подпомагане заради причинени имуществени и неимуществени вреди.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
6 Административно дело No 1198/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТРОЛ АД СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 07.10.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПЕТРОЛ АД - СОФИЯ против Заповед № ОА 1456 от 18.06.2007г. на Кмета на Община Пловдив. ОСЪЖДА ПЕТРОЛ АД - София да заплати на Н. Генадиева сумата от 600 лева разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
 
7 Административно дело No 1261/2007 Дела от администр. характер - данъчни АКВАГЕОРЕСУРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 14.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АКВАГЕОРЕСУРС" ООД, гр. Пловдив, БУЛСТАТ 115143489, представлявано от Тодор Йорданов Караянков против Ревизионен акт № 1600046/17.05.2007г., издаден от ТД на НАП - Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 642/05.07.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив, с който е отказано правото на ползване на данъчен кредит в размер на 3918,70 лв. и прилежащи лихви в размер на 2574,19 лв. за периоди за 2002г.

ОСЪЖДА "АКВАГЕОРЕСУРС" ООД, гр. Пловдив, БУЛСТАТ 115143489, представлявано от Тодор Йорданов Караянков да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 399,72 лв., представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
8 Административно дело No 1473/2007 Дела от администр. характер - данъчни РЕДЖИ-ГГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 1300243/12.06.2007г., издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 785/15.08.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите, в частта му, относно непризнато право на данъчен кредит на "РЕДЖИ - ГГ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112580722 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Белово, ул."Петровия път" № 5 представлявано от управителя Екатерина Генчова Петрова за данъчни периоди 01.12 - 31.12.2002г.; 01.02. - 28.02.2003г.; 01.03.- 31.03.2003г.; 01.04.- 30.04.2003г.; 01.05 - 31.05.2003г. в размер на 9 600, 00 лв. и съответни лихви за просрочие по фактури, издадени от ЕТ "Ангел Николов - Светлана Христова" с правоприемник "Мони кан" ЕООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт /РА/ № 1300243/12.06.2007г., издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 785/15.08.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите, в частта му за данъчен период 01.03 - 31.03.2004г., за който на "РЕДЖИ - ГГ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112580722 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Белово, ул."Петровия път" № 5 представлявано от управителя Екатерина Генчова Петрова не е признато право на данъчен кредит размер на 2 250 по ф.№ 1263/04.03.2004г., издадена от ЕТ "Ангел Николов - Светлана Христова" и данъчен период 01.05 - 31.05.2004г., за който не е признато право на данъчен кредит в размер на 2760 лв. по ф.№ 276/20.05.2004г., издадена от "Ч.К.С- 95" ЕООД.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "РЕДЖИ - ГГ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112580722 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Белово, ул."Петровия път" № 5, представлявано от управителя Екатерина Генчова Петрова сторените по делото разноски в размер на 850 / осемстотин и петдесет / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 1491/2007 Дела от администр. характер - данъчни ПАРАГОН - ЛЮБОМИР КАРАДЖОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 16.10.2008г.
Отменя ревизионен акт № 1600328/13.07.2007г. на ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив в частта, потвърдена с Решение № 833/05.09.2007г. на Директора на Дирекция " ОУИ "- Пловдив при ЦУ на НАП, по отношение на фактури № 200/27.12.2006г., № 201/28.12.2006г. и № 203/30.12.2006г за доставки на метални колове, винкел и ламарина-листове издадени от прекия доставчик "Милкони МГМ" ЕООД в размер на 2512 лв. и съответно начислените лихви.
Отхвърля жалбата на Любомир Вълев Караджов, представляващ и собственик на ЕТ "Парагон-Любомир Караджов", адрес за кореспонденция- гр.Пловдив, ж.к."Тракия" бл.42, вх.Г, ет.6, ап.21 срещу ревизионен акт № 1600328/13.07.2007г. в останалата част за размер от 4477 лв. с прилежащите лихви.
Осъжда "Парагон-Любомир Караджов" ЕТ да заплати на Националната агенция за приходите, ТД на НАП-Директор на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 131.38 лв. за осъществена юрисконсултска защита.
Осъжда Националната агенция за приходите, ТД на НАП-Директор на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Парагон-Любомир Караджов" ЕТ сумата от 200. 00 лв. , представляваща адвокатско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
10 Административно дело No 1546/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 08.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еуроком кабел мениджмънт България" ЕОД, като правоприемник на "Еуроком Пловдив" ЕООД, чрез управителите и процесуалния си представител против Заповед № ДК - 10 - 39 от 27.08.2007г. на Началника на РДНСК - Пловдив с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 506/14.12.2006г. издадено от Директор на Дирекция "СМСТИ" и Главен инженер на Община Пловдив за обект "Кабелна мрежа на "ТВ САТ КОМ" ЕООД - район "Северен", Пловдив.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 
11 Административно дело No 1654/2007 Искове за обезщетение ВАСИЛ Х. ТОДОРОВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 29.10.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати сумата в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ на Васил Христов Тодоров с ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Ян Хус" № 1, вход"В", ет. 2, ап.4, представляваща обезщетение за периода 31.12.2006 г. до 10.10.2007 година за причинени неимуществени вреди от изградената и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на Васил Христов Тодоров и достъпа му до публични места, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 10.10.2007 година до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Васил Христов Тодоров с ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Ян Хус" № 1, вход"В", ет. 2, ап.4, за претендирания размер над сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на Васил Христов Тодоров с ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Ян Хус" № 1, вход"В", ет. 2, ап.4, изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за него архитектурна среда; както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания архитектурна среда.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати по сметка на Административен съд Пловдив, направените по делото разноски в размер на 195 лв./сто деветдесет и пет лева/.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред Върховния административен съд.


 
12 Административно дело No 1655/2007 Искове за обезщетение КАТЕРИНА И. ЛАЗАРОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 29.10.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати сумата в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ на Катерина Иванова Лазарова, представляваща обезщетение за периода 31.12.2006 г. до 10.10.2007 г. за причинени неимуществени вреди от изградената и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на Катерина Иванова Лазарова и достъпа й до публични места.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Катерина Иванова Лазарова с ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Скопие" № 1, ет. 1, ап.1, за претендирания размер над сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на Катерина Иванова Лазарова, изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за нея архитектурна среда; както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания, архитектурна среда.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати по сметка на Административен съд Пловдив, направените по делото разноски в размер на 145 лв./сто четиридесет и пет лева/
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред Върховния административен съд. 
13 Административно дело No 1767/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕРЛА 1 ООД РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение (второ) от 14.10.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решението, постановено по делото, като в началната част на същото датата да се чете 18.юли 2008г. и в публично с.з. на седми май през две хиляди и осмата година. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
14 Административно дело No 1797/2007 Дела от администр. характер - данъчни ЕТ КРАСИ-ЛА КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.10.2008г.
Отменя Ревизионен акт № 1601115/11.07.2007г., потвърден с Решение № 862/14.09.2007г. на Директора на Дирекция " ОУИ "- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Красимир Любенов Ангелов, като ЕТ "Краси-Ла", за данъчни периоди: от 01.03.2001г. до 30.06.2001г. и от 01.09.2001г. до 31.10.2001г. не е признат данъчен кредит в размер на 16417.51 лв. по издадени фактури от "Напредък" ЕООД и 11240.84 лв. по фактури, издадени от "Тритон-Т" ООД и лихви-22886.01 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
15 Административно дело No 1839/2007 Други административни дела ЕМИЛ С. КАБАИВАНОВ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Определение от 15.10.2008г.
ОСЪЖДА Емил Станев Кабаиванов от гр. Карлово, ул."Стара Планина" №18 да заплати на Найден Христов Найденов от гр. Карлово, ул. "Хан Крум" №4 сумата от 750,00лв., представляваща извършени от последния разноски по производството - заплатени възнаграждения за един адвокат.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 1885/2007 Искове за прекратяване на неоснователни действия СТЕФАН П. ЗЕМЯРСКИ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 24.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стефан Петров Земярски от гр.Раковски, ул. "Река Сребра" №13, срещу мълчаливия отказ на Началника на сектор ПП и КАТ при ОДП-Пловдив да разпореди връщане на иззето свидетелство за правоуправление на МПС.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
17 Административно дело No 2038/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАРИЕТА Н. ЦОКОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 09.10.2008г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-09-387 от 01.11.2007г. на и.д. Кмет на Район "Северен" при Община Пловдив, с която на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.195, ал.1 от с.з. е наредено премахване на находящия се в УПИ ІV-2002,2003, кв.640 по плана на Пета гр.част-Пловдив, ул. "Полк.Бонев" №6 жилищен строеж-недовършен като е наредено в срок от седем дни от връчване на заповедта, собствениците на сградата, да я премахнат за своя сметка и да изчистят имота от строителните отпадъци като незаконосъобразна.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
18 Административно дело No 145/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1456/23.11.2007г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-77142/21.12.2006г. в размер на 234334лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя Веселин Вълев Пенев, на ДДС в размер на 3870 лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.


ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя Веселин Вълев Пенев сумата от 860 лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
19 Административно дело No 148/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 06.10.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1461/ 23.11.2007г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-32619/08.06.2006г. в размер на 65543лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя Веселин Вълев Пенев, на ДДС в размер на 1046 лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.


ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя Веселин Вълев Пенев сумата от 350 лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
20 Административно дело No 154/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1498/27.11.2007г. на Началника на Митница - Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 3000/4-40072/10.07.2006г. в размер на 22623лв. на основание чл. 35 от ЗМ във връзка с чл. 29 от Регламент № 2913/92 и чл. 38, ал. 1, б. "а" от ЗМ във връзка с чл. 32, т. 1 /i/ от Регламент № 2913/92, в резултат на което е определено доплащане от "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя Веселин Вълев Пенев, на ДДС в размер на 355 лв., ведно с прилежащата лихва на основание чл. 199, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 203, ал. 1 и чл. 211, ал. 1, т. 2 от ЗМ, съответно чл. 201 по реда на чл. 214, ал. 1, чл. 232, ал. 1, т. б от Регламент № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.


ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "Агрокемикъл" ЕООД - гр. Асеновград, БУЛСТАТ 825025923, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул."Клокотница" № 20, представлявано от управителя Веселин Вълев Пенев сумата от 170 лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 205/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРИМО АД РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-55 от 19.12.2007 г. на Началника на РДСК - гр.Пловдив, с която са отхвърлени жалбите на "Тримо"АД, Алцек Комерс"ЕООД, "Анмар"ЕООД, "Велизара"ЕООД и "СМ Добо Угренов Сие" СД и е оставено в сила Разрешение за строеж № 149/26.07.2007 г., издадено от Главния архитект на Район "Северен", Община Пловдив, за "Ажурна ограда от т.А, Б,В,Г с височина до 2.20 м., изцяло в УПИ "Търговски център "Тракия"АД по регулация с УПИ "Тримо"АД, кв.12 по плана на Северна индустриална зона, V -та част, гр.Пловдив.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК гр.Пловдив за произнасяне по същество.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Пловдив да заплати на "Тримо"АД разноски по делото в размер на 700 /седемстотин/ лева.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Пловдив да заплати на "Алцек комерс"ЕООД разноски по делото в размер на 130 /сто и тридесет/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Пловдив да заплати на "СМ Добо Угренов сие" СД разноски по делото в размер на 130 /сто и тридесет/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Пловдив да заплати на "Велизара"ООД, разноски по делото в размер на 130 /сто и тридесет/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Пловдив да заплати на "Анмар"ЕООД разноски по делото в размер на 230 /двеста и тридесет/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение и разноски за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
22 Административно дело No 219/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДЪРПАТОВ-НАЙДЕН ДЪРПАТОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 20.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ахд № 219/2008г. образувано по жалба от ЕТ "Дърпатов-Найден Дърпатов"- гр.Пловдив, Булстат 825253649, представляван от собственика Найден Тодоров Дърпатов срещу Писмо изх.№ 1640/04.12.2007г. на Кмета на Община - гр.Лъки, по повод молба вх. № 1640/19.11.2007г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска за осъждане на Община-гр.Лъки да заплати на ЕТ "Дърпатов-Найден Дърпатов"- гр.Пловдив, Булстат 825253649, представляван от собственика Найден Тодоров Дърпатов сумата от 3000 лв. имуществени и неимуществени вреди.
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община - гр.-Лъки за произнасяне по молба вх. № 1640/19.11.2007г. подадена от ЕТ "Дърпатов-Найден Дърпатов"- гр.Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

 
23 Административно дело No 221/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХРД ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Определение от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Димитър Маринов Петков, в качеството му на управител на "ХРД ОЙЛ" ЕООД, с адрес за кореспонденция с. Клокотница, Хасковска област, ЕИК по БУЛСТАТ 126724499 против Ревизионен акт № 2600994/02.11.2007 г. издаден от Петър Кръстев Кръстев на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден в обжалваната част с Решение № 6/07.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "ХРД ОЙЛ" ЕООД не е признат данъчен кредит в размер на 16 579,26 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 2 319,96 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 221/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
24 Административно дело No 274/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БОРИС А. ИВАНОВ РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 16.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-02-ПД-14 от 10.12.2007г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, гр. Пловдив, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "гараж" /ползващ се като стопанска постройка/, изграден в УПИ VІІ-1228, кв.74 по плана на град Кричим.ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Христо Ботев" №47, да заплати на Борис Атанасов Иванов, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Петко Каравелов" №30, ет.2, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
25 Административно дело No 304/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТОНИ-ЕН-ТОДОР НИКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 27.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тодор Тодоров Ников в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ"Тони-Ен-Тодор Ников", със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул."Калоян" №6, ет.1, против Ревизионен акт №1604511 от 29.12.2006г., издаден от Стойчо Василев Велков - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - град Пловдив, потвърден с Решение № 193 от 19.02.2007 г. на Директор дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"/ОУИ/- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта и с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит за м.10.2003г. и м.11.2003г. общо в размер на 5141,66 лева, като неоснователна.
ОСЪЖДА Тодор Тодоров Ников в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ"Тони-Ен-Тодор Ников",с БУЛСТАТ 825317500, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул."Калоян" №6, ет.1 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 345,60 / триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ лв., представляваща съответната равностойност на юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
26 Административно дело No 313/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ НЕЛИ А. СТОЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 04 от 23.01.2008 г. на органа по назначаването - Кметът на Община Пловдив, с която на основание Решение № 504 на Общински съвет - Пловдив, обективирано в протокол № 21 от 29.11.2007 г. и чл. 106, ал. 1, т.2 и ал. 4 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с Нели Атанасова Стоева, ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Ком" № 14, ет. 2. ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Нели Атанасова Стоева, ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Ком" № 14, ет. 2. направените съдебни разноски в размер на 300 / триста лева/.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Пловдивския административен съд сумата в размер от 40 /четирдесет лева/.Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
27 Административно дело No 364/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РАДКА П. ГИЧЕВА КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 14.10.2008г.
Отменя Заповед № РД-07-1358/07.06.2007г. на Кмета на Район "Централен"- Община Пловдив, постановена по реда и при условията на чл.195 ал.5 ЗУТ за премахване на жилищна сграда в УПИ I-335, кв.492, Трета гр. част, Пловдив, ул."Иларион Макариополски" № 5, определена като грозяща и лоша в санитарно-хигиенно отношение и опасна от самосрутване
Осъжда Община Пловдив-Райн "Централен" да заплати 10 лв. на Радка Петрова Гичева-гр.Пловдив, ул."Зефир" № 4, ап.6, представляващи направени разноски за държана такса.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
28 Административно дело No 423/2008 Дела от администр. характер - данъчни САИТ А. ФЕРЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 15.10.2008г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 1300766/03.12.2007 г., издаден от Величка Илиева Кочева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 85 от 04,02,2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която е определен данък в размер на 32 965,76 лв. по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г., като намалява данъка от 32 965,76 лв. на 23 845,70 лв. ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Саит Ахмед Фере, с адрес за кореспонденция гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. "Петелци" № 40 срещу Ревизионен акт № 1300766/03.12.2007 г., издаден от Величка Илиева Кочева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 85 от 04,02,2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за периода 2002 г. - 2004 г. в общ размер на 33 569,29 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОСЪЖДА Саит Ахмед Фере, с адрес за кореспонденция гр. Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. "Петелци" № 40, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1488 лв. /хиляда четиристотин осемдесет и осем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
29 Административно дело No 438/2008 Дела от администр. характер - данъчни ИМАРТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Имартекс" ООД, Булстат: 126650337, седалище в гр.Харманли, ж.к."Изгрев", бл.304, вх.В, ап.20, представлявано от Йозджан Неджиб Мюмюн, против Ревизионен акт № 2601178/21.12.2007 г. на ТД на НАП-Хасково.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №438 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
30 Административно дело No 441/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ГЕОПС ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 30.10.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 2100321 от 10.12.2007 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян, издаден на ДЗЗД "Геопс" - гр.Мадан, ул."Явор" №1, в частта, касаеща отказания данъчен кредит по за м.01.2005 г.
ОТМЕНЯ РА № 2100321 от 10.12.2007 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян, потвърден с Решение № 82/ 01.02.2008 г. на директора на дирекция ?Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив по отношение на допълнително начисления ДДС в размер на 3323,10 лв. за 2005 г. и 9894 лв. за 2006г., ведно с прилежащите им лихви, както и по отношение извършените корекции в Годишните данъчни декларации на дружеството, с което е определено допълнително ДДС за внасяне за 2005 г. в размер на 2680.37 лв. и лихва от 13470,88 лв. и за 2006 г. в размер на 27129,33лв. и лихва от 8415,77лв., като незаконосъобразен.
ИЗМЕНЯ РА № 2100321 от 10.12.2007 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян, потвърден с Решение № 82/ 01.02.2008 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, в частта относно отказания данъчен кредит за 2005 г. от 38614,08 лв. на 5298,99 лв. и прилежащите лихви и за 2006 г. от 24841,91 лв. на 1233,29 лв. и прилежащите лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ДЗЗД "Геопс" - гр.Мадан, ул."Явор" №1 против РА № 2100321 от 10.12.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян в останалата част относно допълнително определения корпоративен данък за 2005 г. в размер на 19622,40 лв. и лихва от 2289,31 лв., както и извършеното преобразуване на отрицателния финансов резултат за 2006 г. със сумата от 13710 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на ДЗЗД "ГЕОПС" - гр. Мадан, ул."Явор" № 1, с БУЛСТАТ 120527370 по съразмерност и компенсация сумата от 2177,48 /две хиляди сто седемдесет и седем и четиридесет и осем / лева, представляваща разноски и адвокатски хонорар по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
31 Административно наказателно дело (К) No 491/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ И.Г.А.ГРУП ООД Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение (второ) от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, като в Решение № 392/16.04.2008г. по КНАХД № 491/2008г. вместо изписаното "Министерство на околната среда и водите", да се чете "РИОКОЗ - Пловдив". Решението е окончателно.
 
32 Административно дело No 499/2008 Дела по ЗМСМА МАГИСТРАЛИ АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА "МАГИСТРАЛИ"АД СРЕЩУ ЗАПОВЕД №154/25.02.2008Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. №499/2008Г., 9 С-В НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В СЕДМОДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
33 Административно дело No 509/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ АЛФА-АТЛАНТИК ООД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 23.10.2008г.
ОТМЕНЯ отказа на началника на Общинска служба по земеделие и гори "Родопи", гр. Пловдив, материализиран в писмо с Изх.№10-06/5 от 19.02.2008г., да бъде вписан в регистъра на собствениците и ползвателите на земеделски земи към картата на възстановената собственост недвижим имот, представляващ овощна градина с площ от 9 199 кв.м., находящ се в землището на с. Браниполе, местността "Чиирите", съставляващ имот №20165 по плана за земеразделяне на село Браниполе.
ИЗПРАЩА преписката на Общинска служба по земеделие и гори "Родопи", гр. Пловдив, за постановяване на законосъобразен акт, съгласно дадените с настоящето решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 30 дни, считано от влизането му в сила.
ОСЪЖДА Министерството на земеделието и храните да заплати на "Алфа-Атлантик" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.146, вх."А", ет.6, ап.14, сумата от 500,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
34 Административно дело No 552/2008 Искове за обезщетение ПЕТЯ Д. ПИЛИЧЕВА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 23.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от Петя Димитрова Пиличева от гр.Пловдив, ул."Плевен"№3 срещу Национален осигурителен институт /НОИ/ с адрес на призоваване гр.София, бул."Ал.Стамболийски"№62-64 претенция за заплащане на сумата от 50 000 лева, за неимуществени вреди, претърпяни от ищцата, вследствие причинените страдания, тормоз и притеснения от страна на служителите на териториалното поделение на НОИ град Пловдив, в продължение на близо четири години, предвид неизплащането на полагащите й се обезщетения за отглеждане на малко дете за периода 01.03.2003 г. до 01.10.2003 г., както и на лихва за забава считано от 01.10.2003г. до окончателното изплащане на главницата, като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.
ОСЪЖДА Петя Димитрова Пиличева от гр.Пловдив, ул."Плевен"№3 да заплати на Национален осигурителен институт /НОИ/ с адрес: гр. София, бул."Ал.Стамболийски" №62-64 сумата от 80 /осемдесет/ лева за осъщественото процесуално представителство от един юрисконсулт.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
35 Административно наказателно дело (К) No 566/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕРБИ-97-П ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 28.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 6/18.02.2008г., постановено по НАХД № 329/2007г. по описа на Районен съд - Карлово, V н.състав, с което е отменено наказателно постановление № 24088-0130416/07.12.07г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което на "Дерби - 97 П""ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сопот, обл.Пловдив, ул."Кирил Нектариев"№26, представлявано от управителя Петя Иванова Петкова,е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.46 ал.1 от Закона за счетоводството за извършено нарушение на чл.4 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
36 Административно наказателно дело (К) No 569/2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ СИМКО ТРЕЙД ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 27.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА съдебно Решение № 12/08.02.2008г. по НАХД № 1611/2007г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІ н. състав, с което е изменено наказателно постановление № 46/25.10.2007г. на Директора на "Агенция за финансово разузнаване", с което на "Симко Трейд"ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Иван Вазов"№44, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 5 000 лева за нарушение на чл.11а, ал.1 от ЗМИП, на основание чл.23 ал.4, вр. ал.2 от ЗМИП, като е НАМАЛЕН размерът на имуществената санкция от 5 000 лева на 2 000 лева.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд -Пловдив, при спазване указанието в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
37 Административно дело No 575/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КРАСИН К. ИВАНОВ КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 28.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 575 по описа на съда за 2008 г., ІІ-ри състав, образувано по жалба на Красин Кирилов Иванов, с адрес гр.Пловдив, бул."Ал.Стамболийски" № 106, ет.7, ап.80, против Заповед № 122 от 05.03.2008 г. на кмета на Община Пловдив - Район "Южен", с която е наредено спиране изпълнението на строеж"извършване на ремонт на съществуваща жилищна сграда и отливане на стоманобетонова конструкция извън габаритите на сградата - стоманобетонова тераса и стълбище в УПИ Х-801, кв.27-а, по плана на кв."Христо Ботев - север", гр.Пловдив, с административен адрес: ул."Околчица" № 3, и е забранен достъпа до строежа.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в 7 - дневен срок от съобщаването му за неявилите се.

 
38 Административно дело No 576/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕНКО С. СЕМЕРДЖИЕВ КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 17.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №121 от 05.03.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Южен", с която е наредено спиране изпълнението на строеж "двуетажна пристройка към съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда и на навес към пристройката в поземлен имот (ПИ) 653, кв.58 по плана на кв. "Христо Ботев-юг", гр. Пловдив, с адми-нистративен адрес: бул. "Никола Вапцаров" №119, и е забранен достъпа до строежа.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 577/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ К. БОТЕВ НАЧАЛНИК РПУ ТРУД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 24.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Кръстев Ботев с ЕГН ********** от гр.Съединение , ул."Персенк" № 16 срещу Заповед № ЯЗ/Т-135/13.03.2008 г. на Началника на РПУ - Труд, с която му е отказано издаването на разрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
40 Административно дело No 585/2008 Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛИНА В. ГЪЛЪБОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 17.10.2008г.

ОТМЕНЯ заповед № ОА-389/07.02.2008 г. на Кмета на Община Пловдив, издадена на Николина Василева Гълъбова от гр. Пловдив, ул. "Кардам" № 2, ет. 3, ап. 3, в частта, с която е определено задължение за такса битови отпадъци в размер на 45,23 лв. за 2001 г., ведно с лихвите за просрочие в размер на 38.97 лв., изчислени за периода от 01,04,2001 г. до 30,01,2008 г., както и за 2002 г. главница в размер на 59,04 лв., ведно с лихвите за просрочие в размер на 42,28 лв., изчислени за периода от 01,04,2002 г. до 30,01,2008 г., като погасени по давност.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов " № 1 да заплати на Николина Василева Гълъбова от гр. Пловдив, ул. "Кардам" № 2, ет. 3, ап. 3 сумата от 68 лева, представляващи разноски, включително и адвокатски хонорар, съобразно уважената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за изготвянето му с препис за страните.

 
41 Административно дело No 595/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 14.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви №1797 от 14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0029 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на дружеството са определени лихви за доплащане за периода 14.09.2006г. до 13.11.2007г. в размер на 178,47 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."За- водска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1286,87,58 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27822/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 595/2008г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, І състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер 40,00лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
42 Административно дело No 599/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1794/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0021 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 06.11.2006г. -19.11.2007г. в размер на 229, 60 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59, ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1820, 40 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27818/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 599/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХVІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер на 40 /четиридесет / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
43 Административно дело No 602/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 06.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1790/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0024 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 02.10.2006г. - 13.11.2007г. в размер на 126,00 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 941,20 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27813/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 602/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІV състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер общо на 40 /четиридесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
44 Административно дело No 603/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1792/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0028 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 15.09.2006г. -13.11.2007г. в размер на 148, 60 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59, ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1075, 70 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27815/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 603/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХVІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер на 40 /четиридесет / лева.

 
45 Административно дело No 606/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 06.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1785/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0042 от 24.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 09.11.2006г. - 19.11.2007г. в размер на 128,56 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД, гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1026,16 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27807/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 606/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІV състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер общо на 40 /четиридесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните. 
46 Административно дело No 608/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 14.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви №1787 от 14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0044 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на дружеството са определени лихви за доплащане за периода 20.11.2006г. до 21.11.2007г. в размер на 262,39 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."За- водска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 2136,59 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27809/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №608/2008г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, І състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер 40,00лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
47 Административно дело No 609/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1784/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0037 от 22.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 12.10.2006г. -14.11.2007г. в размер на 326, 35 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59, ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 2482, 35 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27806/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 609/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХVІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер на 40 /четиридесет / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
48 Административно дело No 613/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1782/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0048 от 22.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 14.10.2006г. -13.11.2007г. в размер на 136, 82 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59, ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1047, 42 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27804/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 613/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХVІІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер на 40 /четиридесет / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
49 Административно дело No 616/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 10.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1781/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0070 от 24.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 16.10.2006г. до 14.11.2007г. в размер на 190, 20 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1 458,75 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27803/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 616/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІІ състав, в тези му части.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
50 Административно дело No 617/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 06.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1762/13.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0017 от 22.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 04.08.2006г. - 13.11.2007г. в размер на 43,64 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД, гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 292,16 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27621/14.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 617/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІV състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер общо на 40 /четиридесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.


 
51 Административно дело No 619/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 06.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1760/13.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0018 от 22.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 27.10.2006г. - 13.11.2007г. в размер на 129,86 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД, гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1021,86 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27619/14.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 619/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІV състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, с БУЛСТАТ 115032550, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер общо на 40 /четиридесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
52 Административно дело No 638/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ МАТЕВ ,
САШО Г. КУЗМАНОВ ,
МОНИКА Г. ТРОЯНЧЕВА ,
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ,
СЪБИ К. ГИДЖЕВ ,
ВАСКО ТЕТИМОВ ,
ДЕЛКА МИХАЙЛОВА ,
СТОИЛКА ПРОДАНОВА ,
ТИХОМИР М. ПРЕЛКОВ ,
ПЕТЪР КАЦАРОВ ,
СУЗАНА Ц. БУГАРЧЕВА ,
ЕЛЕНА ПЕЕВА ,
ГИНКА ПЪШЕВА ,
СТЕФКА СТОЕВА ,
ГЕОРГИ Б. БЕГОВ ,
ТЕДИ ТАКВОРЯН ,
ВЕРКА ИВАНОВА ,
ЦВЕТАН КАФТАНДЖИЕВ ,
ЖИВКО ЖЕЛЕВ ,
АЛЕКСАНДЪР ФИЛЕВ ,
АНАСТАСИЯ К. КРЪСТЕВА ,
ПЕНКА Д. ИГНАТОВА ,
ГЪЛЪБИНА М. ТЕНЧЕВА ,
ОРЛИН А. ХРИСТОВ ,
МИРЕНА И. ШИЛЕВА ,
МИЛКА ТИТИМОВА ,
НОРА Ж. СЕВИЛЯ ,
МОИС Е. БЕЛО
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 09.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата срещу Заповед№ ОА-309/24.10.2007г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП-ПР/, за част от кв.14-нов /230-стар/ по плана на Втора градска част относно регулацията на УПИ I-жилищно строителство, като от него се образуват нови УПИ : I-жилищно строителство, II-обществено застрояване и III-жилищно строителство, без промяна на съществуващото застрояване по означеното за регулацията в кафяв цвят.
Прекратява производството по адм.д.№ 638/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
53 Административно наказателно дело (К) No 646/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ РЕЛАКСМАШ ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 8 от 01.02.2008г. , постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1619/2007г. Решението е окончателно.
 
54 Административно дело No 656/2008 Дела от администр. характер - данъчни АРИС-ИЛИАНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 24.10.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 13001113/10.11.2006 г. на ТД на НАП - Пазарджик, в частта, в която за данъчен период м.май 2002 г. на Арис - Илиана" ЕООД, БУЛСТАТ 112119747, е отказан данъчен кредит в размер на 4983,20 лв. по фактури № 6532/13.05.2002 г. и № 6555/20.05.2002 г., издадени от "Реал Консервен България" ООД, и са начислени съответни лихви.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на "Арис - Илиана" ЕООД, БУЛСТАТ 112119747, седалище и адрес на управление в гр.Пещера, ул."Хан Пресиян" № 8, представлявано от Никола Вълков Дончев, сумата 360 (триста и шестдесет) лева разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело (К) No 695/2008 Касационни производства АТАНАС М. ЧАКЪРОВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РАКОВСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 31.01.2008г., постановено по АД № 5/31.01.2008 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІІ-ти граждански състав.
Решението е окончателно. 
56 Административно дело No 707/2008 Дела от администр. характер - данъчни ИВАН К. ГРОЗЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 26001175/11,01,2008 г., издаден от Ася Младенова Котетерова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 174 от 07,03,2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която за периода от м. 01.2000 г. до м. 11.2001 г. включително, са установени задължения за осигурителни вноски за фонд "Държавно обществено осигуряване" в размер на 1089,02 лв. ведно с прилежащата лихва и за осигурителни вноски за фонд "Здравно осигуряване" в размер на 214,84 лв. ведно с прилежащата лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Иван Кирчев Грозев от гр. Димитровград, ул. "Ем. Станев" 4-В-16 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 327 лв. /триста двадесет и седем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно наказателно дело (К) No 756/2008 Наказателни касационни производства РОСИЦА БЕЛЧЕВА-ПИРОСИ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 10.03.2008 г. , постановено по НАХД № 159/08 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
58 Административно дело No 775/2008 Искове за обезщетение ЕМИЛ В. СТРИНСКИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 07.10.2008г.

ОСЪЖДА Община Пловдив, с адрес в гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1 да заплати на Емил Владимиров Стрински с ЕГН **********, живущ в гр. Пловдив, жк Тракия, блок № 188, вход Г, ет.3 сумата в размер на 1600 лв. / хиляда и шестстотин лева/ неимуществени вреди за периода от 31.12.2006 г. до 16.04.2008г., произтекли от дискриминационното третиране по смисъла на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 16.04.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив, с посочен адрес, да преустанови дискриминационното третиране спрямо Емил Владимиров Стрински, с посочен адрес, чрез отстраняване на съществуващи архитектурни бариери и поддържане на архитектурна среда, която да не затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, както и да се въздържа в бъдеще от посоченото дискриминационно третиране спрямо ищеца.
ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на Емил Владимиров Стрински, сумата от 136/сто тридесет и шест/лева, разноски за един адвокат.
ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати по сметка на Административен съд-град Пловдив, сумата от 60/шестдесет/лева, разноски за приетата експертиза.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.


 
59 Административно дело No 783/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ВЕЛИЧКА Н. НЕМСКА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 21.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Величка Николова Немска с адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" № 143 против изричен отказ на Началника на ОС "Земеделие и гори" - Пловдив / Общинска служба по земеделие - Пловдив/, обективиран в писмо с изх. № П-288 от 11.03.2008 г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
60 Административно наказателно дело (К) No 786/2008 Наказателни касационни производства ДЕРБИ-97-П ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 08.10.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.

ОТМЕНЯ решение № 21 от 19.03.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 327 по описа на Карловския районен съд, ІІ н.с., за 2007 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 23259-0129213 от 03.10.2007 г. на директора на ТД гр.Пловдив на НАП, с което на "Дерби-97-П" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115637445, със седалище и адрес на управление: гр.Сопот, ул."Кирил Нектариев" № 26, представлявано от Петя Иванова Петкова, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.46, ал.1от Закона за счетоводството (ЗСч).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
61 Административно дело No 802/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕЛИНА Д. ИВАНОВА ,
ЛЪЧЕЗАР Д. ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 15.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Велина Дойчева Иванова и Лъчезар Димитров Иванов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Атон" №16, против Заповед №ДК-02-ПД-16 от 17.03.2008г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, гр. Пловдив, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "магазин за промишлени стоки с кота корниз 3,40 м. и площ от 19,00 м2", изграден в УПИ VІ-271, кв.14-нов (31-стар) по плана на кв. "Кишинев", гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Атон" №16.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
62 Административно дело No 808/2008 Други административни дела ЙОНЧО Л. СИРОМАШКИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 17.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Йончо Сиромашки срещу Заповед № 2324 от 28.11.2000г. и Заповед № 1372 от 08.08.2000 година на Областен управител на област с административен център Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
63 Административно дело No 815/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПРЕСТИЖ-2001 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 23.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Престиж 2001"ООД, с адрес на управление с.Мало Конаре, общ.Пазарджик, представлявано от управителя Боряна Стоянова Димчева, против Ревизионен акт №1300894/10.01.2008г., издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 226/27.03.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който му е отказано признаването на данъчен кредит в размер на 12 000 лева за данъчен период месец Ноември 2004г. и са начислени лихви за просрочие в размер на 4 822,14 леваи, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Престиж 2001"ООД, с адрес на управление с.Мало Конаре, общ. Пазарджик, представлявано от управителя Боряна Стоянова Димчева, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 152,61 /сто петдесет и два лева и шестдесет и една стотинки/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
64 Административно дело No 852/2008 Други административни дела ИНТЕРЦИТРУС ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 13.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Интерцитрус" ООД.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 852/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението за жалбоподателя.


 
65 Административно дело No 853/2008 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 07.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 68, взето с Протокол № 8 от 04.04.2008г., с което е потвърдено Решение № 63 от 14.03.2008г., взето с Протокол № 7 на Общински съвет - Садово, с който е приет бюджетът на Община-Садово за 2008г.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
66 Административно дело No 859/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЛАВКА С. СЕВОВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 20.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Славка Спасова Севова, ЕГН ********** с адрес: с. Марково, общ. " Родопи", обл. Пловдивска, ул. "Клокотница" № 1 против Заповед № РД-18-85 от 06.12.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив в частта относно ПИ 47295.124.594 като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
67 Административно наказателно дело (К) No 906/2008 Наказателни касационни производства АНТОН И. ИВАНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 30.10.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 43/08.04.2008г, постановено по НАХД № 236/2008г. на Пловдивски районен съд, ХХV - ти н.с, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16378/07 от 09.01.2008г. на Началник група в сектор "ПП - КАТ" с което на Антон Иванов Иванов от гр.Пловдив, ул."Ручей" №7,бл.23, вх.Г, ет.4, ап.68 са наложени на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДП административни наказания - глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за нарушение по чл.21,ал.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДП/ .
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
68 Административно наказателно дело (К) No 909/2008 Наказателни касационни производства ДЖИ ЕС ДЖИ 1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 17.03.2008г., постановено по НАХД № 1585/07 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
69 Административно наказателно дело (К) No 914/2008 Наказателни касационни производства ПЛАМЕН М. ГЕОРГИЕВ РПУ КАРЛОВО Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 29.10.2008г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 37/10.04.2008г. по НАХД № 20/08г. по описа на Районен съд - Карлово, ІІ н.състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1834/07 от 28.11.2007г. на Началника на РПУ - Карлово, обл.Пловдив, в частта, с която на Пламен Маринов Георгиев ЕГН **********, гр.Карлово, ул."Васил Караиванов"№3, на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца за нарушение на чл.103 предложение 2 от ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА размерът на наложената "глоба" от 150 /сто и петдесет/ лева на 50 /петдесет/ лева, и срокът на "лишаване от право да управлява МПС" от 6 /шест/ месеца на 1 /един/ месец.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
70 Административно дело No 922/2008 Дела от администр. характер - данъчни РОДОПА ШУМЕН 1884 АД-СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ СОФИЯ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 31.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "РОДОПА ШУМЕН 1884" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Лозенец", ул. "Димитър Хаджикоцев" № 9, ет. 1, представлявано от изпълнителния директор Панко Михайлов Панев против Решение № 65/28.02.2008 г. издадено от Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания.
ОСЪЖДА "РОДОПА ШУМЕН 1884" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Лозенец", ул. "Димитър Хаджикоцев" № 9, ет. 1, представлявано от изпълнителния директор Панко Михайлов Панев, да заплати на Агенция за държавни вземания сумата от 80,00 лв. за осъществената юрисконсултска защита.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
71 Административно дело No 930/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ Н. ТОМБАКОВ НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 28.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Николов Томбаков, с адрес: гр. Пловдив, ул. "София" №18, ет.2, ап.3, против Заповед с Рег.№ЯЗ/02-225 от 15.04.2008г. на началника на ІІ-ро РПУ-Пловдив, с която е отказано подновяване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
72 Административно дело No 938/2008 Дела от администр. характер - данъчни БЕТУЛА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 27.10.2008г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 938/2008г. по описа на Административен съд Пловдив, във връзка с оспорването на РА № 090000388 от 18.02.2008г. на ТД на НАП гр. Кърджали.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщението за неявилите се страни и 7 - дневен срок от днес за явилата се страна.

 
73 Административно дело No 944/2008 Други административни дела Д-Р ДИМИТРИЯ ГРУЕВА-ГАРАБЕДЯН-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Едноличен търговец "Д-р Димитрия Груева-Гарабедян-АИППМП", срещу Заповед №І-РД-13-400 от 08.04.2008 год. на Директора на РЗОК град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №944 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 
74 Административно дело No 949/2008 Дела от администр. характер - данъчни ИВАН Д. ГЕНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 27.10.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за регистрация на Иван Делчев Генов ЕГН : ********** с посочен адрес гр. Казанлък, ул. "Любомир Кабакчиев" № 4 по ЗДДС № 24042080005566 от 05.03.2008год. издаден от Грета Делчева Петрова и Цветелина Нейчева Цветанова, инспектори по приходите в ТД Ст. Загора на НАП, потвърден с Решение № 317 от 24.04.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
75 Административно наказателно дело (К) No 981/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ТРИУМВИРАТ ИМПЕКС ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 21.10.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение №25 от 24.03.2008г. по НАХ дело №67 по описа на Районен съд- Асеновград за 2008г., І-ви наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №152 от 02.11.2007г., издадено от директора на РИОСВ- Пловдив, с което на "Триумвират импекс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Георги Бенковски" №10, ет.2, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500,00 лева, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №152 от 02.11.2007г., издадено от директора на РИОСВ- Пловдив, с което на "Триумвират импекс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Георги Бенковски" №10, ет.2, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
76 Административно наказателно дело (К) No 982/2008 Наказателни касационни производства ДОНА-ДОНКА ТОДОРОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 11.04.2008г., постановено по НАХД № 1 по описа за 2006г. на Карловски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав, е потвърдил Наказателно постановление № 16-0000001090 от 14.12.2005г. на Дирекция "Областна инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на Донка Велева Тодорова от гр. Карлово, ул. "Балканска" № 7, ЕГН **********, в качеството на ЕТ "Дона - Донка Тодорова" е наложено на основание чл. 416, във вр. с чл. 414, ал.3 от КТ, административно наказание - глоба в размер на 1000 лв., за извършено нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
77 Административно дело No 984/2008 Други административни дела ЗАПРЯН З. АРГИЛАШКИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-03-3 от 21.04.2008г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е признато правото на еднократно обезщетение за неимуществени вреди по реда на чл.3, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.10 от ЗПГРРЛ, на Запрян Запрянов Аргилашки, в качеството му на наследник на репресираното лице Мария Малинова Аргилашка, в размер на 1 000,00 лева, като вместо това постановява:
ПРИЗНАВА правото на еднократно обезщетение за имуществени вреди по реда на чл.3, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.10 от ЗПГРРЛ, в качеството му на наследник на репресираното лице Мария Малинова Аргилашка, на Запрян Запрянов Аргилашки, с адрес: гр. Съединение, област Пловдив, ул. "Никола Петков" №52, в размер на 1 513,00 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
78 Административно наказателно дело (К) No 986/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №1518/2007г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХІІ н. състав съдебно решение №23 от 14.04.2008г., с което е отменено издаденото от същия Директор наказателно постановление/НП/ №2007-К-0496/16.07.2007г., с което е наложена основание чл.72 от Закона за туризма/ЗТ/ на "Профилактика, рехабилитация и отдих"ЕАД с адрес на призоваване гр.София, ЖК"Изгрев", ул."172-ра"№11, ет.1 имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46 т.2 ЗТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
79 Административно наказателно дело (К) No 999/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СТЕДА СД ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 60/01.04.08г., постановено по НАХД № 350/08г. на Районен съд - Пловдив, ІV н.с, е отменено Наказателно постановление № 2007-К-4913 от 28.12.2007г. на Директора на РД за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали, със седалище гр.Пловдив, към ГД "Контрол на Пазара" в Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 629 от 30.08.2006г. на Председателя на КЗП, с което е наложено на "Стеда СД"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бл.176, вх.В, ет.1, ап.3, представлявано от управителя Антоний Йорданов Йорданов, административно наказание - имуществена санкция в размер на 5 500 лева на основание чл. 212 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл.72 от Закона за защита на потребителите.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
80 Административно наказателно дело (К) No 1005/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СПРИНГФИЛД ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 22.10.2008г., в законна сила от 22.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №1854/2007г. по описа на Районен Съд - Пловдив VІІІ н. състав съдебно решение №40 от 01.04.2008г., с което е отменено издаденото от същия Директор наказателно постановление /НП/ №2007-К-0549/02.11.2007г., с което е наложена основание чл.209 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на "Спрингфийлд"ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Лерин"№13, ет.2, ап.6 имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.66 ал.1 ЗЗП.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
81 Административно наказателно дело (К) No 1032/2008 Наказателни касационни производства ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н ВМЗ ЕАД СОПОТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 177 от 11.04.2008 година, постановено по нахд № 173 по описа на Карловски районен съд за 2007 г, ІІІ н.с., с което е отменено Наказателно постановление № 59 от 02.05.2007 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в източнобеломорски район с център Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 1057/2008 Наказателни касационни производства ИВАНИЦА-КАЛОЯН ТОМОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 23.10.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/21.03.2008 г. по НАХД № 1861/ 2007 год. по описа на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.

 
83 Административно наказателно дело (К) No 1058/2008 Наказателни касационни производства ПОП КОМЕРС ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71 от 21.04.2008г., постановено по НАХД № 427/08 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
84 Административно дело No 1064/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ И. СТОЙЧЕВ НАЧАЛНИК ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 09.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Иванов Стойчев, с адрес: с. Брестник, ул. "Хрис-то Ботев" №8, против мълчалив отказ на началника на І-во РПУ-Пловдив по искане с Рег.№К/01-459 от 15.04.2008г. за издаване на разрешение за носене и употреба на 1 брой гладкоцевно ловно оръжие.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
85 Административно дело No 1077/2008 Дела от администр. характер - данъчни АНЖЕЛ 69 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 23.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Анжел - 69" ООД - гр. Стара Загора, с адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Ген. Столетов" № 90, вх.В, ет.8, представлявано от ликвидатора Иванка Стефанова Чавдарова, с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 22, вх.Б, ап.67, против Ревизионен акт № 240001153 от 28.02.2008 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 342/ 07.05.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който за м.02.2007 г. и м.03.2007 г. е начислен допълнително ДДС в размер на 22904,57 лв. и лихви в размер на 2994,48 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Анжел - 69" ООД - гр. Стара Загора, с адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Ген. Столетов" № 90, вх.В, ет.8, представлявано от ликвидатора Иванка Стефанова Чавдарова, с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 22, вх.Б, ап.67 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 858/ осемстотин петдесет и осем/ лева, представляваща съответната равностойност на юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните. 
86 Административно дело No 1084/2008 Дела по ЗДС УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 10.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "Уникредит Булбанк" АД, срещу заповед №РД-39/24.04.2008г. на Председателя на Окръжен съд град Пловдив, с която е определена "Стопанска и инвестиционна банка" АД /СИБАНК/ София за банка спечелила търга с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 11.65 кв.м., находяща се във фоаето на партерния етаж на административната сграда с вход откъм бул. "Шести септември"-част от съдебната палата в гр. Пловдив, при месечна наемна цена от 10512.60лв /десет хиляди петстотин и дванадесет лева и 60 стотинки/ и срок на наемния договор 3 години.
ОСЪЖДА "Уникредит Булбанк" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, пл. Света Неделя №7, да заплати на "Стопанска и инвестиционна банка" АД София, сумата от 80 лева разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
87 Частно админист. наказателно дело (К) No 1099/2008 Наказателни частни касационни производства ГЕОРГИ И. СТОЙЧЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Определение от 02.10.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 07.05.2008г., постановено по НАХД №611/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІІ-ти наказателен състав.
Определението е окончателно.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 1104/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 27.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД № 211/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІІ н.състав, съдебно решение № 52 от 16.04.2008г., с което е отменено наказателно постановление № 204 от 28.12.2007г. на Директор на РИОСВ - Пловдив, с което е наложено на "Еконт Експрес"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул."Тутракан"№11, административно наказание - имуществена санкция в размер на 20 000 лева на основание чл.104а ал.1 от Закона за управление на отпадъците за извършено нарушение на чл.36 ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
89 Административно дело No 1111/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОРХАН Р. САЛИ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 28.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-409 от 14.05.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Източен", с която, на основание чл.224, ал.1, във връзка с чл.222а, ал.1, т.т. 1 и 4 от ЗУТ, е разпоредено незабавно спиране на строеж, представляващ "масивна двуетажна сграда, в строеж", находящ се в УПИ Х- комплексно жилищно застрояване, кв.46 по плана на кв. "Дружба", гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Сполука" №5, прекъснато е захранването на обекта с вода и електроенергия, и са предписани мерки за предотвратяване и недопускане на аварии, рушене на строежа и течове в сградата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 Административно дело No 1117/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КРИСТИАН И. ТАКСИРОВ ,
МАРИАН С. ЛОЗАНОВ
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.10.2008г.
Отменя мълчалив отказ на Кмета на Район "Централен"-Община Пловдив да издаде заповед за попълване на кадастралния план по молба вх.№94006-14857/14.04.2008г. с имот, представляващ УПИ IX-435 от кв.24 /нов/, кв."Младежки хълм", с площ от 290 кв.м., с административен адрес ул."Войнишка слава" № 24, гр.Пловдив.
Изпраща преписката на Кмета на Район "Централен"-Община Пловдив за произнасяне по молба вх.№94006-14857/14.04.2008г. за попълване на кадастралния план, при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението е обжалваемо с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
91 Административно дело No 1118/2008 Дела по ЗСП МАРИЯ А. БУХАЛСКА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 27.10.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОТ-1730 от 31.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Пловдив, с която се прекратява месечната целева помощ за отопление - ел.енергия на Мария Атанасова Бухалска, считано от 01.03.2008 година.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Пловдив за произнасяне по Молба-декларация с Вх. № ОТ-07-1730/13.11.2007 год. при съобразяване с указанията по приложението на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
92 Административно дело No 1120/2008 Дела по КСО ЯНКО П. КИРКОВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 23.10.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане N**********/21.0З.2008г. на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при РУСО Пловдив, потвърдено с Решение № 125/15.05.2008 г. на Директора на РУСО Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 1146/2008 Наказателни касационни производства ПЕТКО М. КОСТОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 07.05.2008г., постановено по НАХД № 501/2008, по описа на ПРС за 2008г., с което ХVІІІ наказателен състав е изменил Наказателно постановление № 19758/07 от 10.01.2008г. на Началник сектор ПП и КАТ към ОДП Пловдив, в частта в която на Петьо Методиев Костов, ЕГН ********** за нарушение на чл. 70, ал.3, т.2 от Закона за движението по пътищата на основание чл. 180, ал.1, т.1, пр.1. от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 150 лв. като е намалена наложената глоба от 150 лв. на 70 лв. и потвърдено горепосоченото Наказателно постановление в частта, в която на Петьо Методиев Костов, ЕГН ********** за нарушение на чл. 5, ал.2, т.3, пр.1 от ЗДвП на основание чл. 174, ал.1, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
94 Административно наказателно дело (К) No 1148/2008 Наказателни касационни производства ИМЕДЖЪН ТРАНС ООД ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 30.10.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение № 16 от 24.04.2008г. на Пловдивски районен съд, ХІІІ - ти наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1848 по описа на същия съд за 2007г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
95 Административно наказателно дело (К) No 1149/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АНТИКО ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 27.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОБЕЗСИЛВА съдебно Решение № 47 от 30.04.2008г. по НАХД № 169/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив ХІІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление № 199/28.12.2007г. на Директор на РИОКОЗ - Пловдив.
ВРЪЩА делото на друг състав на първоинстанционния съд за произнасяне по подадена жалба.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 1151/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ РЕФАН ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 28.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
Оставя в сила решение № 22 от 22.04.2008г. , постановено по НАХД № 1857 по описа за 2007г. на Пловдивския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
97 Административно наказателно дело (К) No 1152/2008 Наказателни касационни производства БЕКС-БОГОМИЛ ГАНЧЕВ ПОПОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 20.10.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 38 от 07.04.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1763 по описа на Пловдивския районен съд за 2007 година, VІ н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № І - Б- 70 от 16.04.2007 г., издадено от Директора на РИОСВ - Пловдив за наложена на ЕТ"Бекс - Богомил Генчев Попов" - гр. Пловдив, ул."Братя Чапликови" № 21, ет.2, ап.6, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 / хиляда/ лева за извършено административно нарушение на чл. 57, ал.2,т.1 от Наредба № 5 на МЗ за хигиената на храните, публикувана в ДВ бр.55/ 2006 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
98 Административно наказателно дело (К) No 1153/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЙОРДАН Д. АРИЗАНОВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 59 от 14.04.2008 г., постановено по НАХД № 216/2008 г., по описа на ПРС. Решението е окончателно.
 
99 Административно наказателно дело (К) No 1154/2008 Наказателни касационни производства НОРД ХОЛДИНГ ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 03.10.2008г., в законна сила от 03.10.2008г.
Оставя в сила решението. Окончателно..
 
100 Административно наказателно дело (К) No 1155/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БАРТ ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение №17 от 16.04.2008 г., постановено по НАХД №1855 от 2007 год. по описа на Районен съд - Пловдив, тринадесети наказателен състав.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №2007-К-4918/19.11.2007г. на Директора на Регионалната дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.212 от Закона за защита на потребителите за нарушение по чл.72, т.1 от Закона за защита на потребителите /обн.ДВ бр.99/2005 г./ е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/ на "Барт"ООД град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Шести септември" №264, с ЕИК по Булстат 115344104.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 1156/2008 Наказателни касационни производства МАРИЯНА Г. КАРТАЛОВА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.

ОТМЕНЯ Решение № 51 от 11.04.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 109/2008 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № І-Б-254/28.11.2007 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив, с което на Марияна Георгиева Карталова от гр.Пловдив, ж.к."Тракия", бл.181, вх.Д, ет.7, ап.20, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 500 лв. на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните и чл.13, б."б" и чл.53 от ЗАНН.

Решението е окончателно.

 
102 Административно дело No 1168/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ А. КАДЪНКОВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 30.10.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Ангелов Кадънков от гр.Пловдив, бул."Свобода" № 47, ет.6, ап.17 срещу отказа да бъде извършена регистрация на ППС марка "Фолксваген", модел "Поло", внос от Италия, собственост на Георги Ангелов Кадънков, обективиран в писмо изх.ИЯ/КАТ-5518 от 19.05.2008 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОДП гр.Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
103 Административно дело No 1170/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ ВАСИЛ Г. ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 06.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Васил Георгиев Иванов от гр.Пловдив, бул."Огоста" № 24, против заповед № А-1815 от 05.12.2007 г. на кмета на Община Асеновград, с която на основание § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на Георги Иванов Панайотов върху новообразуван имот № 508.19 в местността "Бостанлъка" в землището на с.Тополово, с площ 1004 кв.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
104 Административно дело No 1187/2008 Дела по КСО ИВАН Д. ТОДОРОВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 21.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Димитров Тодоров от град Пловдив, ул."А.Христофоров"№12, против Решение № 138 от 21.05.2008 год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Иван Димитров Тодоров против Разпореждане № ********** от 10.01.2008 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсионни осигуровки" при РУ"СО" гр.Пловдив, с което на основание чл.75 от КСО и чл.30, ал.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/ пенсията за инвалидност поради общо заболяване /ИОЗ/ на Иван Тодоров е възобновена и намалена.
ОСЪЖДА Иван Димитров Тодоров с ЕГН ********** от град Пловдив, ул."А.Христофоров" №12, да заплати на Националния осигурителен институт- Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
105 Административно наказателно дело (К) No 1198/2008 Наказателни касационни производства Д-Р РОСИЦА ДИНКОВА АИППМП ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
Оставя в сила решението . ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 09.04.2008 година, постановено по НАХД № 1/2008 год. по описа на Районен съд - Асеновград, втори наказателен състав.

Решението е окончателно.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 1200/2008 Наказателни касационни производства РЕФАН ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 23.04.2008г., постановено по НАХД № 1856/07 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 1201/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МЕРИ-МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 07.10.2008г., в законна сила от 07.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21 от 25.02.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1750 по описа на Пловдивския районен съд за 2007 година, Х н.с., с което е отменено наказателно постановление № 2007-К-0661 от 29.10.2007 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, с което на основание чл.53 ЗАНН и чл.233, ал.2 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева на ЕТ"Мери - Мария Димитрова", със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Шести септември" № 141, с ЕИК по БУЛСТАТ 115944864, представлявано от Мария Йорданова Димитрова, за нарушение на чл.127, ал.2 от Закон за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 1202/2008 Наказателни касационни производства СТОЯН И. КУРТЕВ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 21.10.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №111/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХІ н. състав съдебно решение №56/23.04.2008г., с което е потвърдено издаденото от Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" - Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 - 0060248/13.07. 2007г., с което е наложено на жалбоподателя от Стоян Иванов Куртев в качеството му на ЕТ"АФ Куртев-48-Стоян Иванов" административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1 000 лева на основание чл.416 във връзка с чл.414 ал.3 КТ за нарушение на чл.62 ал.1 във връзка с чл.1 ал.2 КТ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
109 Административно наказателно дело (К) No 1204/2008 Наказателни касационни производства ВИКТОРИЯ ЕВ ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 16.10.2008г., в законна сила от 16.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 53 от 25.04.2008г., постановено по НАХД №1398/07г. по описа на Пловдивски районен съд-ХІV-ти наказателен състав като неправилно, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ НП № 01251/11.05.2007г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата-гр.София с което на "Виктория ЕВ"-ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Ал.Стамболийски № 57, вх.В, ет.3 на основание чл.65, ал.2 от ЗСБТ е наложена "имуществена санкция" в размер на 3500 лева, за нарушение на разпоредбата на член 59, ал.2 от ЗСБТ.
Решението е окончателно.

 
110 Административно наказателно дело (К) No 1205/2008 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЛАМИ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 20.10.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 48 от 03.04.2008г., постановено по НАХД № 82 по описа за 2008г. на ПРС, ХХVІ-ти наказателен състав.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 214/10.12.2007г., издадено от Заместник-началник на Митница - гр. Пловдив, с което на "Лами" ООД - гр. Гълъбово, представлявано от Стефан Михов Танев- управител са наложени административни наказания "имуществена санкция" за следното : за месец януари 2007г. в размер на 500лв. на основание чл. 110, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове; за месец февруари 2007г. в размер на 500лв. на основание чл. 110, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове; за месец март 2007г. в размер на 500лв. на основание чл. 110, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове;за месец април 2007г. в размер на 500лв. на основание чл. 110, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове и за месец май 2007г. в размер на 500лв. на основание чл. 110, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове. Решението е окончателно.

 
111 Административно наказателно дело (К) No 1206/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ММ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 06.10.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
Отменя изцяло решението, като вместо това постановява: Потвърждава НП в частта, в която е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. ОТМЕНЯ НП в частта, в която ЕТ е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец. Решението е окончателно.
 
112 Административно наказателно дело (К) No 1207/2008 Наказателни касационни производства БИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
Оставя в сила решение № 47 от 03.04.2008г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 257/2008г. Решението е окончателно.
 
113 Административно наказателно дело (К) No 1208/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРЕМИ-ГРИГОР ПАВЛОВ ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 08.05.2008 г., постановено по НАХД № 1886/2007 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
114 Административно дело No 1212/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВЕСЕН-ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 21.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Весен-Трейд" ЕООД, с.Крън срещу РА № 240001125/28.03.2008г. на ТД на НАП - Ст.Загора, потвърден с Решение № 401/22.05.2008 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив.
ОСЪЖДА ""Весен-Трейд" ЕООД от с.Крън, Община- гр.Ст.Загора, ЕИК по БУЛСТАТ 123690999, представлявано от Веселин Янков Лазаров да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 309 (триста и девет) лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
115 Административно дело No 1222/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРДАШЕС Н. ХАМАМДЖИЯН ,
ДИРУХИ В. ХАМАМДЖИЯН
ДИРЕКТОРА НА АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 13.10.2008г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ардашес Нигохос Хамамджинян, ЕГН **********, от с. Труд, обл. Пловдивска, ул. "Пампорово" № 17 и Дирухи Васкен Хамамджинян с ЕГН **********, от с. обл. Пловдивска, ул. "Пампорово" № 17 против Заповед № РД -18-76 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК - София.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1222 по описа за 2008 г. на Пловдивски административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
116 Административно дело No 1234/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВАН Г. ТЕРЗИЕВ ,
ГЕОРГИ Я. ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 28.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1234/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІ състав.
Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес.

 
117 Административно дело No 1235/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВАН Г. ТЕРЗИЕВ ,
ГЕОРГИ Я. ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 30.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1235 по описа за 2008 г. на Административен съд гр. Пловдив.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Иван Георгиев Терзиев и Георги Янакиев Терзиев и двамата с адрес: гр. Пловдив, ул. "Димитър Талев" № 47 сумата от 140 лв., представляваща направените по делото разноски.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок считано от днес за жалбоподателите и заинтересованото лице Димитър Терзиев, а за административния орган в 7-дневен срок от уведомяването му.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 1247/2008 Наказателни касационни производства СИСИ ДЖИ 21 ООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 03.10.2008г., в законна сила от 03.10.2008г.
Оставя в сила решението Окончателно.
 
119 Административно наказателно дело (К) No 1255/2008 Наказателни касационни производства ДЕЛТА КАРТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 09.10.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 48 от 08.05.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1813 по описа на Пловдивския районен съд, ІІ н.с., за 2007 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 2007-К-0400 от 27.07.2007 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Делта Карт" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева за административно нарушение по чл.72 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 1258/2008 Наказателни касационни производства НАСКО-88-ГЕОРГИ БАЙРЕВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 30.10.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 38 от 23.05.2008 г. постановено по НАХД № 1678 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд в частта, с която се потвърждава наказателно постановление № І-Б-229 от 12.11.2007 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на ЕТ "Наско-88-Георги Байрев", със седалище и адрес на управление с. Костиево, ул. "20" № 7, Община Марица, представляван от собственика Георги Насков Байрев, на основания чл. 48, ал. 2 от Закона за храните /ЗХ/ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 57, ал. 1 от Наредба № 5 за хигиената на храните.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № І-Б-229 от 12.11.2007 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, в частта с която на ЕТ "Наско-88-Георги Байрев", със седалище и адрес на управление с. Костиево, ул. "20" № 7, Община Марица, представляван от собственика Георги Насков Байрев, на основания чл. 48, ал. 2 от Закона за храните /ЗХ/ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл. 57, ал. 1 от Наредба № 5 за хигиената на храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
121 Административно наказателно дело (К) No 1259/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АСЕН КОЖУХАРОВ-АСЕЛИН ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 23.05.2008г., постановено по НАХД № 351 по описа за 2008г. на ПРС, с което ХІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 2007-К-4925/28.12.2007г. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "Асен Кожухаров - Аселин", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, БУЛСТАТ 825136375, представлявано от Асен Стефанов Кожухаров е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. на основание чл. 86 от Закона за туризма за нарушение на чл. 47, ал.2 от Закона за туризма.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
122 Административно наказателно дело (К) No 1260/2008 Наказателни касационни производства МАРКО И. ГАНЕВСКИ РПУ ТРУД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 13.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42 от 08.04.2008 г. на Районен съд - Пловдив, постановено по НАХД № 20 по описа за 2008 г., потвърждаващо Наказателно постановление № К-481 от 24.10.2007 г. на началника на РПУ- Труд, с което на Марко Иванов Ганевски, ЕГН **********, с адрес гр.Пловдив, ул. "Клисура" № 12 за нарушение на чл. 5, ал. 2, т. 3 ЗДвП е наложена глоба в размер на 500 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, на основание чл. 174, ал. 1, т.1 от ЗДвП.
Решението е окончателно.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1262/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БРЕЗОВО АД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 13.10.2008г.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ като неправилно решение № 75 от 23.05.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 341 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 115 от 10.07.2007 г. на директора на РИОСВ Пловдив, с което на Радньо Нанев Манолов в качеството на изпълнителен директор на "Брезово" АД със седалище и адрес на управление: гр.Брезово, област Пловдив, ул."Марин Домузчийски" № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 115892944, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.41, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) за нарушение на чл.25, ал.4 ЗЧАВ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 1263/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ДЖЕМИНИ РУТЦ-ЖЕЧКО МИЛКОВ ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 27.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение №49 от 20.03.08г., постановено по НАХД № 122/08г. на Районен съд -Пловдив,ХХІн.с, е отменено Наказателно постановление № 163/13.11.2007г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, упълномощен със заповед № РД-910 от 13.10.2005г. на Министър на Околната среда и водите, с което е наложено на ЕТ "Джемини РУТЗЦ - Жечко Милков", със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Драган Цанков"№9А, административно наказание - имуществена санкция в размер на 3 500 лева на основание чл.106 ал.3 т.2 от Закона за управление на отпадъците за извършено нарушение на чл.12 ал.1 вр. чл. 22а л.1 от Закона за управление на отпадъците.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
125 Частно административно дело (К) No 1264/2008 Частни касационни производства АСЕКО ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Определение от 27.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 29/10.04.2008г., постановено по НАХД № 380/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІ н.с., с което на основание чл.63 ал.2 от ЗАНН е прекратено производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 1265/2008 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЛАМАНД ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 23.10.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 65/ 21.05.2008 г., постановено по НАХД № 466/ 2008 г. по описа на 2008 г. на Районен съд - Пловдив , вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 356/07/12.03.2008 г. на Заместник Началник на Митница Пловдив, с което на "Ламанд"ЕООД гр.Куклен, БУЛСТАТ 115149976, на основание чл.238, ал.1 от Закона за митниците е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.516/е/ от Регламент на съвета /ЕО/ № 2454/93 от 2 юли 1993 г. въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 г. за създаване на Митническия кодекс на Общността. Решението е окончателно.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 1266/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕКОТРАНСФАКТОР ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/25.04.2008г., постановено по н.а.х.д.№ 227 по описа за 2006г. на Карловски районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 12/02.02.2006г., издадено от Директора на РИОСВ - Пловдив, с което на "ЕКОТРАНСФАКТОР "ЕООД, представлявано от Управителя си, е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв., за извършено нарушение на чл.12, ал.1, т.1, във връзка с чл.22, ал.1 от ЗУО.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 1269/2008 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО МАРИН Н. ПРЪМОВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 28.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 29,04,2008 г. постановено по НАХД № 283 по описа за 2007 г. на Карловския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
129 Административно наказателно дело (К) No 1278/2008 Наказателни касационни производства СТОЯН И. КУРТЕВ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 21.04.2008г., постановено по НАХД № 682 от 2007г. по описа на Асеновградския районен съд за същата година, І наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
130 Административно наказателно дело (К) No 1304/2008 Наказателни касационни производства ВЕСЕЛИН И. СТАНЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 08.10.2008г., в законна сила от 08.10.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69 от 23.05.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1875 по описа за 2008 година на Пловдивски районен съд, ХІІ наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление № 8458/ 14.08.2006 г. на началника на група в сектор "ПП и КАТ" при "ОДП" гр.Пловдив, с което на Веселин Илиев Станев, с ЕГН ********** от гр.Пловдив, ул."Бугариево" № 18, ет. 2, ап.5, на основание чл.179, ал.2 вр. с чл.179, ал.1, т.5, предл.1 от ЗДвП, е намалена наложената глоба от 150 лв. на 100 лв. и е отменено в частта, в която на основание чл.157, ал.3 от ЗДвП и Наредба № І-139 на МВР са отнети 13 контролни точки, за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 1305/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТОПРОС-ТОДОР ПРОСЕНИКОВ ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 30.10.2008г., в законна сила от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ в сила решение № 7/08.05.2008г. на ПРС, ХV - ти наказателен състав, постановеното по н.а.х.дело № 1449/2007г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 1306/2008 Наказателни касационни производства ПЪРВО РПУ РАДОСЛАВ К. АНГЕЛОВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 03.10.2008г., в законна сила от 03.10.2008г.
Отменя изцяло решението и вместо това постановява: ИЗМЕНЯ НП К-6/04.04.2008г. на Началник Първо РПУ-Пловдив в частта му по т. 1 от НП, като намалява санкцията на 2 месеца лишаване от правоуправление и глоба в размер на 100 лева. Решението е окончателно.
 
133 Административно наказателно дело (К) No 1307/2008 Наказателни касационни производства СУАНС ЛЕЙК ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 10.3.2008г., постановено по НАХД № 1606 по описа за 2007г. на ПРС, VІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
134 Административно наказателно дело (К) No 1308/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БОНИТРЕКС НБТ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 17.10.2008г., в законна сила от 17.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60 от 21.04.2008 г., постановено по нахд № 1614 по описа на Пловдивския районен съд за 2007 г, трети наказателн състав, с което е отменено Наказателно постановление № С-И-149 от 25.09.2007 г. на директора на РИОСВ Пловдив, с което е наложено административно наказание "ТЕКУЩА САНКЦИЯ" в размер на 1462 лв. месечно, считано от 31.07.2007 година на дружеството "БОНИТРЕКС НБТ"ЕООД град Пловдив, с ЕИК по Булстат 115821281, за нарушение по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда и чл.14, ал.2 от Наредбата за реда и за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми /обн.ДВ бр.69/05.08.2003 г./.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 1318/2008 Наказателни касационни производства ХУЛИСИ Х. ДЕНИЗ ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 13.10.2008г.

ОТМЕНЯ като неправилно решение № 58 от 21.05.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 51 по описа на Карловския районен съд, ІІ н.с., за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17 от 24.03.2008 г. на кмета на Община Карлово, с което на Хулиси Хасан Дениз, ЕГН **********, от град Карлово, област Пловдив, ул."Граф Игнатиев" № 21, на основание чл.16 от Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходното движение на територията на община Карлово е наложено наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.15, т.1 от Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходното движение на територията на община Карлово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
136 Административно дело No 1326/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВМТ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 03.10.2008г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВМТ Инвест" ООД - гр. Пазарджик, с Булстат 112652470, с адрес на управление: гр. Пазарджик, ул."Тинтява" № 9, против Ревизионен акт № 912/ 14.01.2008 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 273/ 14.04.2008 г. на директора на дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 1326/2008год. по описа на Административен съд - гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне.

 
137 Административно дело No 1327/2008 Дела от администр. характер - данъчни СТОЯН Г. МИНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 17.10.2008г.
Оставя в сила решение№450/13.06.2008 на Директора на Дирекция "ОУИ"-гр.Пловдив,с което е оставена жалбата на Стоян Георгиев Минов,с/у съобщение изх.№4000-1761/19.05.2008г.,изададено от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив,без разглеждане .Опредлението не подлежи на обжалване.
 
138 Административно дело No 1331/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДОБРИНКА К. МИНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 16.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454/13.06.2008 г. издадено от Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане
жалбата на Добринка Костадинова Минова от гр. Пловдив ж.к. "Тракия" бл. 4 вх. Д
ет. 7 ап. 26, срещу съобщение изх. № 4000-1760/19.05.2008 г., издадено от орган
по приходите при ТД на НАП Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
139 Административно дело No 1332/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВМТ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВМТ Инвест" ООД, Булстат: 112652470, със седалище в гр.Пазарджик, ул."Тинтява" №9, представлявано от Димитър Василев Вакарелски, против Ревизионен акт № 810/14.01.2008 г. на ТД на НАП Пазарджик.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1332/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
140 Административно дело No 1344/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АСЕН М. ПАСКАЛЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Асен Методиев Паскалев, с адрес: гр. Асеновград, ул. "Пирин" №1, против Заповед №А-970 от 29.05.2008г. на кмета на община Асеновград, с която, на основание чл.57а от ЗУТ, е разпоредено премахването на дървен навес построен в имот №00702.511.79 по кадастралната карта на града, на границата с имот №00702.511.84.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
141 Административно дело No 1345/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КАТЕРИНА П. ДЖАНТОВА КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Асеновград, взето с протокол от 27.03.2008г., с което е определен размерът на обезщетението за осигуряване право на временен достъп през имот, представляващ УПИ ХІV-1304, кв.86 по плана на гр. Асеновград, с административен адрес: ул. "Воденска" №13, във връзка с полагане на изолация на калканната стена на жилищна сграда, построена в УПИ ХV-1303, кв.86 по плана на гр. Асеновград, възлизащ на 100,00 лева.
ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на Катерина Петрова Джантова, с адрес: гр. Асеновград, ул. "Воденска" №13, сумата от 310,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
142 Административно дело No 1348/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област - Пловдив, с което е оспорено решение №120 на ОбС - "Родопи", прието с Протокол №9 от 30.05.2008г., като ПРОСРОЧЕНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1348/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
143 Административно дело No 1354/2008 Дела по ЗМВР ИВЕЛИНА С. ДИКИДЖИЕВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 22.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ивелина Стоянова Дикиджиева, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Чернишевски" №17, против Заповед за полицейско задържане на лице с Рег.№80 от 01.07.2008г. на полицейски орган в сектор БОП при Областна дирекция "Полиция", гр. Пловдив, а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив,с която и е наложена принудителна административна мярка "задържане за срок от 24 часа".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
144 Административно дело (К) No 1356/2008 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ КОСТАДИН И. ФИЧЕВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 06.10.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
Оставя в сила решението. Окончателно.
 
145 Частно админист. наказателно дело (К) No 1357/2008 Наказателни частни касационни производства БЕДРЕТ УЙАР РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Определение от 15.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 06.06.2008 година, постановено по НАХД № 559 от 2008 година на Пловдивски районен съд, ХVІІІ-наказателен състав.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия делото.
Определението е окончателно.


 
146 Административно наказателно дело (К) No 1358/2008 Наказателни касационни производства РОСЕН С. ПЛАЧКОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 01.10.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75 от 04.06.2008 г., постановено по НАХД № 140/2008 г.на Пловдивския районен съд, втори наказателен състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 20633 от 16.11.2007 г. на Началника на сектор ПП-КАТ към ОДП - Пловдив в частта му, с която на Росен Сашев Плачков с ЕГН ********** от с. Марково, обл. Пловдивска, ул. "Изгрев" № 5 е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер от 150 лв. за извършено административно нарушение по чл. 37 ал. 1 от ЗДвП и същото наказателно постановление е изменено в частта на отнетите контролни точки, като ПРС на осн. чл. 157 ал.3 от ЗДвП е отнел 6 контролни точки.
Решението е окончателно.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 1359/2008 Наказателни касационни производства ИВАНКА БУБАНОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №614/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив Х н. състав съдебно решение №85 от 27.05.2008г., с което е потвърдено издаденото от Директор за областите Пловдив,Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Велико Търново"№25 наказателно постановление/НП/ №2008-К-6468/24.03.2008г., с което е наложена основание чл.87 ал.2 от Закона за туризма/ЗТ/ на Бубанова като ЕТ имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.55 ал.2 ЗТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
148 Административно дело (К) No 1360/2008 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ ПЕТЪР А. КАРАИВАНОВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 14.10.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71 от 22.05.2008 г., постановено по адм. дело № 2140 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІ гр.с., за 2007 година, с което е прогласена нищожност на решение № 89147 от 13.12.1999 г. на Поземлена комисия гр.Пловдив по преписка № 147Щ от 15.12.1991 г. на наследници на Александър Костадинов Караиванов в частта, с която имот № 003026 по картата на възстановената собственост за землището на с.Храбрино, област Пловдив, местност "Тъшлъка", е възстановен с площ от 1,144 декара.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
149 Административно дело No 1364/2008 Дела по ЗМВР ВАСИЛ Г. ЛИПЧЕВ НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 29.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Васил Георгиев Липчев, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" №34, против Заповед с Рег.№ЯЗ/02-289 от 10.06.2008г. на началника на ІІ-ро РПУ-Пловдив, с която е отказано издаване на разрешение за съхранение и подновяване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическо лице.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
150 Административно наказателно дело (К) No 1365/2008 Наказателни касационни производства МАРГАРИТ Г. НАЧЕВ РПУ КАРЛОВО Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 61 от 11.06.2007год. на Карловски районен съд, ІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №24/2008год. по описа на същият съд
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11 от 17.01.2008 год. на Началника РПУ Карлово към ОДП Пловдив, с което на Маргарит Геров Начев от гр. Сопот, ул. "Съба Вазова" № 21, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100,00 лв., на основание чл. 179, ал. 2, предл. първо от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, за нарушение по чл. 20, ал. 2, предл. първо от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 1367/2008 Наказателни касационни производства ВЪЛЬО Х. ЧУШКОВ РПУ КАРЛОВО Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 51 от 09.06.2008г., постановено по н.а.х.д. № 3 по описа за 2008г. на Карловския районен съд, ІV н.състав в частта му, с която потвърждава НП № 1728/2007г. от 19.11.2007г. на Началника на РПУ-гр.Карлово, с което на Вълю Христов Чушков е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 100лв за нарушение на чл. 177, т.4 от ЗДвП и на основание Наредба І-139/отм./ на МВР са отнети 5 контролни точки.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част, с която е потвърдено НП № 1728/2007г. от 19.11.2007г. на Началника на РПУ-гр.Карлово, с което на Вълю Христов Чушков е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 200лв за нарушение на чл. 150а от ЗДвП и в размер на 50лв. за нарушение на чл. 137е от ЗДвП и на основание Наредба І-139 /отм./ на МВР са отнети 10 контролни точки по чл. 183, ал.4, т.7, предл. второ.

Решението е окончателно.

 
152 Административно дело No 1368/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕМИЛ Й. ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ постъпилата жалба на Емил Йорданов Иванов от гр. Пловдив, против отказ на Главния архитект на Община Перущица да издаде разрешително за строеж.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1368/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, 11 състав.
ИЗПРАЩА жалбата на Началника на РДНСК Пловдив да се произнесе в законоустановения срок.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес.

 
153 Административно дело No 1371/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИНКО А. БОБЧЕВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 06.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Динко Алексиев Бобчев, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул."Албена" № 18, против заповед № РД-08-645 от 25.06.2008 г. на кмета на Община Пловдив, район "Централен", с която на основание чл.224, ал.1 във връзка с чл.222а, ал.1, т.1 и 4 ЗУТ е наредено незабавно спиране на строеж "Едноетажна пристройка от река конструкция" в имот 837, кв.8 по плана на Старинна градска част, Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, ул."Константин Иречек" № 15, и вземане незабавно на мерки за обезопасяване на обекта.
ОСЪЖДА Динко Алексиев Бобчев, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул."Албена" № 18, да заплати разноски по делото на Община Пловдив, район "Централен", в размер на 80 (осемдесет) лева и на Пенка Йорданова Георгиева, ЕГН **********, от с.Брестник, община "Родопи", област Пловдив, ул."Отец Паисий" № 22, в размер на 600 (шестстотин) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 1395/2008 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ДАВЪНС СТРОЙ ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 03.10.2008г., в законна сила от 03.10.2008г.
Отменя изцяло решението и вместо това постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП. Решението е окончателно.
 
155 Административно наказателно дело (К) No 1397/2008 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЖОНАТАН П. МИЛС Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/17.06.2008 г. по НАХД № 433/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 1398/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ МАЙ-39-ЙОРДАН АНДОНОВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 16.10.2008г., в законна сила от 16.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 от 12.06.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 3 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 година, ХІІІ н.с., с което е отменено наказателно постановление № № 16-0060373 от 17.12.2007 г. на директора на дирекция "Областна инспекция по труда", с което на основание чл.53 ЗАНН и чл.416 от КТ /Кодекса на труда/ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева на ЕТ"Май - 39- Йордан Андонов" със седалище и адрес на управление: град Самболийски, ул."Цар Симеон" № 39, представлявано от Йордан Андонов Муховски, за нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 1399/2008 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ-ИВИЛ ИВАН ИЛИЕВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 13.10.2008г., в законна сила от 13.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 21.05.2008 г. на Районен съд - Пловдив, постановено по НАХД № 626 по описа за 2008 г., с което е отменено НП № 25830-0037537 от 15.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП гр. Пловдив, с което на осн. чл. 179 предложение първо от ЗДДС /ДВ бр.108 от 2007 г./ на "ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ - ИВИЛ ИВАН ИЛИЕВ" ЕТ БУЛСТАТ 040474853 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. " Генерал Данаил Николаев " № 22, представляван от Иван Георгиев Илиев, ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер от 500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 125, ал. 1, вр. с чл. 125, ал.5 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 1400/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ САРС ГРУП И КО ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 03.10.2008г., в законна сила от 03.10.2008г.
Оставя в сила решението. Окончателно.
 
159 Административно наказателно дело (К) No 1402/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ХРИСТО ВАТАХОВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 28.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 10.06.2008 г. постановено по НАХД № 616 по описа за 2008 г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
160 Административно дело No 1407/2008 Други административни дела ДИМИТЪР И. ТОНОВ ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 14.10.2008г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Димитър Иванов Тонов, гр.Кричим, ул."Цар Симеон" № 10 за заплащане от ответника - Община Кричим сума от 21.20 лв., представляваща неправомерно определена и внесена такса смет за нежилищен имот за 2008г., овощна градина в гр.Кричим, ул."Цар Иван Асен" № 75а.
Прекратява производството по адм.дело № 1407 / 2008г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаването му.

 
161 Административно дело No 1413/2008 Дела по КСО АНДРЕЙ Д. НИКОЛОВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 22.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 224 от 01.07.2008 година на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него разпореждане № ********** от 21.03.2008 година на ръководител "ПО" при РУСО - град Пловдив
ИЗПРАЩА преписката на "ПО" при РУСО - град Пловдив за решаване на въпроса по същество, съгласно указанията дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" при Националния осигурителен институт, гр. Пловдив да заплати на АНДРЕЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, живущ в гр. Пловдив, ул. Варна №28а, сумата от 300/триста/ лева, представляваща разноски по съдебното производството.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 1423/2008 Наказателни касационни производства ИВАН А. АНГЕЛОВ РПУ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 30.10.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/19.06.2008г. на Първомайски районен съд, ІІІ - ти състав, постановено по н.а.х.дело № 44/2008г., в обжалваната част, в която е потвърдено наказателно постановление № 59 от 04.02.2008г. на Началника на РПУ- Първомай, за наложени на Иван Александров Ангелов от с.Градина, община Първомай, област Пловдив, ул. "Генерал Гурко" №4 за нарушение на чл.174, ал.3 от Закона за движение по пътищата /ЗДП/ административни наказания глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДП.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
163 Административно дело No 1430/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИОЛЕТА Д. ИЛИЕВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Виолета Димитрова Илиева, ЕГН ********** с адрес: гр. Пловдив, ул. "Кемера" № 1, срещу писмен отказ от 04.07.2008 г. на Община Пловдив, Район "Източен" за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект: "Двуетажно пристрояване и преустройство на част от жилищна сграда за производствена и търговска функция в имот № V ІІ - 1019, кв. 66 - нов по плана на кв. " Дружба " на адрес ул. " Кемера " № 1.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1430 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г.Определението да се съобщи и на вещото лице Стефан Жеков, който в 3 - дневен срок от съобщаването следва да представи справка - декларация, Приложение № 2 по чл. 29, ал. 2 и чл. 31 ал. 2 от Наредба № 1/2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от ВСС. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
164 Частно админист. наказателно дело (К) No 1448/2008 Наказателни частни касационни производства БОНЕТИ АУТО ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Определение от 01.10.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
Отмeня ОТМЕНЯ Определение, обективирано в Протокол № 103 от 18.06.2008 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 690 по описа за 2008 г.съд , с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 1450/2008 Наказателни касационни производства ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД КЛОН КАЛОФЕР ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 96 от 16.06.2008г., постановено по НАХД № 562/2008г. по описа на ПРС за 2008г., с което ХІV-ти наказателен състав е потвърдил НП № 16-0060264/20.09.2007г. на Директора на дирекция "ОИТ" - гр. Пловдив, с което на "Интендантско обслужване" - клон Калофер на основание чл. 416, във вр. с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500 лв. за извършено административно нарушение на чл. 139а, ал.6, във вр. с чл. 150 и чл. 263, ал.2 от Кодекса на труда.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0060264/20.09.2007г. на Директора на дирекция "ОИТ" - гр. Пловдив, с което на "Интендантско обслужване" - клон Калофер на основание чл. 416, във вр. с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500 лв. за извършено административно нарушение на чл. 139а, ал.6, във вр. с чл. 150 и чл. 263, ал.2 от Кодекса на труда.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 1453/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ХЕПИ ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 14.10.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №163 от 11.06.2008г. по НАХ дело №1583 по описа на Районен съд- Пловдив за 2007г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №2007-К-0483 от 16.07.2007г., издадено от Регионален директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "Хепи Трейдинг" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Отец Паисий" №32, са наложени имуществени санкции в общ размер от 800,00 лева.
Решението е окончателно.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 1454/2008 Наказателни касационни производства АТАНАСКА Д. АНДРЕЕВА РПУ ТРУД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 16.10.2008г., в законна сила от 16.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №63 от 23.04.2008г., постановено по НАХД №103/08г. по описа на Пловдивски районен съд, VІ-ти наказателен състав, като неправилно и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ НП № К-931/10.12.2007г. на Началника на РПУ Труд при ОДП-Пловдив, с което на АТАНАСКА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА с ЕГН **********, живуща в гр.Пловдив, бул. България №156, ап.18 е наложена на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДП, глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл. 95, ал.1 на ЗДП и на основание Наредба № І-139 на МВР са отнети 3 контролни точки..
Решението е окончателно.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 1465/2008 Наказателни касационни производства АНДОН Г. УЗУНОВ РПУ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 20.10.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.

ОТМЕНЯ решение № 81 от 17.06.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 213 по описа на Асеновградския районен съд, ІІ н.с., за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1502 от 25.01.2008 г. на началника на РПУ Асеновград, с което на Андон Георгиев Узунов, ЕГН **********, от град Асеновград, ул."Поп Ангел Чолаков" № 53, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.44, ал.1 ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
169 Административно дело No 1469/2008 Други административни дела ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ жалбата без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1469/2008 г.
ОСЪЖДА ответника Директора на РЗОК-Пловдив да изплати на оспорващия направените по делото разноски, в това число и адвокатски хонорар в размер на 50 лв. държавна такса, плюс 1000 лв. адвокатски хонорар.
Определението подлежи на оспорване в 7- дневен срок от съобщението на страните пред ВАС.

 
170 Административно дело No 1476/2008 Други административни дела АСИМП МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АСИМП-Медицински център КЮЧУК ПАРИЖ"ООД срещу ПИСМО изх.№16-2458 от 10.07.2008 год. на Директора на РЗОК град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1476 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 
171 Административно дело No 1477/2008 Дела по КСО ИВЕЛИНА В. ТАРЕВА ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 15.10.2008г.
На основание чл. 156, ал. 1 във вр. с чл. 159, ал. 3 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивелина Вълчева Тарева.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1477/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

 
172 Административно дело No 1486/2008 Дела по ЗОС НАНЧО П. ТАБАКОВ ,
ГЕОРГИ Б. БАЛДЖИЕВ ,
ЦЕНКО С. ЦЕНОВ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 22.10.2008г.
Прекратява производството по АХД 1486/2008 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХІІІ състав на основание чл. 159, т. 5 от АПК. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалите страни и от получаване на съобщението от жалбоподателите пред ВАС.
 
173 Административно наказателно дело (К) No 1487/2008 Наказателни касационни производства ИВАН А. АТАНАСОВ РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 21.10.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №67/08.07.2008г. по НАХД №324/2007г. по описа на Районен съд - Карлово ІІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №1758/2007г. от 26.11.2007г. на Началник РПУ - Карлово, с което е наложено на Иван Атанасов Атанасов от село Климент административно наказание - глоба на основание чл.175 ал1, т.3, пр.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 200 лева и лишаване от права да управлява МПС за срок от шест месеца, както и в частта, с която е прекратено производството срещу същото НП, с което е наложена на Атанасов глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.6 т.1 ЗДвП.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
174 Административно наказателно дело (К) No 1521/2008 Наказателни касационни производства ИЛИЯ Т. КАВГАЗОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 02.10.2008г., в законна сила от 02.10.2008г.
Оставя в сила решение № 64/27.V.08 г.,постановено по НАХД 607/08 г. по описа на ПРС, VІІ наказателен състав. Решението е окончателно.
 
175 Административно наказателно дело (К) No 1522/2008 Наказателни касационни производства ИЛИАНА Н. КАВЪРДЖИКОВА ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 09.10.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №96 от 18.06.2008г. по НАХ дело №654 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №З-17 от 31.03.2008г., издадено от началник ІІ-ро РПУ-Пловдив, с което на Илиана Николова Каварджикова, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Жан Жорес" №7, е наложена глоба в размер на 50,00 лева.
Решението е окончателно.

 
176 Административно дело No 1559/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНА К. ХРИСТОВА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Гена Костадинова Христова, с адрес: гр. Враца, ул. " Поп Тодор Врачански " № 3, вх. Г, ап. 42 срещу оценката за еднократно обезщетение, свързана със сервитута на трасето на електропровод ВЛ 400 КV от П/Ст. " Златица" П/Ст. " Пловдив юг" върху имот № 5050 на ЕКАТТЕ 24582 в землището на с. Дълго поле, общ. Калояново.ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1559 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 1566/2008 Наказателни касационни производства ПЛАМЕН П. СТАНКОВ РПУ ХИСАР Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 01.10.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
Оставя в сила решението
 
178 Административно дело No 1574/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КОСТАДИН Г. ТАНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Костадин Георгиев Танев против Заповед № РД-09-482/04.07.2008г. на Кмета на Община Марица за одобряване на ПУП-ПРЗ като от имот 223029 е образуван УПИ 223029- "Автосервиз и автосалон" по КВС на с.Труд, община Марица.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1574/2008г., VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 1575/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ДАРИМЕКС-ДИНКО ПЕТКОВ ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26 от 27.08.2008г., постановено по НАХД № 21 по описа на Първомайски районен съд, ІІІ - ти съдебен състав е отменил Наказателно постановление № 206/28.12.2007г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив, с което на ЕТ "Даримекс - Динко Петков", Булстат 115262066, със седалище и адрес на управление село Градина, община Първомай, област Пловдив на основание чл. 106, ал.3. т.2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3500 лв. за нарушение на чл. 12, ал.1, т.1 във вр. с чл. 22, ал.1 от ЗУО.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 1582/2008 Наказателни касационни производства ПЕТЪР И. ДИМОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 14.10.2008г., в законна сила от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74 от 02.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 65 по описа на Карловския районен съд, ІІ н.с., за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-003738 от 28.03.2008 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" град Пловдив, с което на Петър Иванов Димов, ЕГН **********, от гр.Сопот, област Пловдив, ул."Аверикий Петрович" № 33, на основание чл.95, ал.1 от Закона за автомобилните превози му е наложено наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.92, ал.1 от Наредба № 12 от 05.01.2007 г. за изискванията за задължителната употреба на контролни уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях, и на основание чл.105 от Закона за автомобилните превози му е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.26, т.4, § 7, б."А" от Регламент № 561 от 15.03.2006 г. на Европейския парламент и на Съвета към него.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 1583/2008 Наказателни касационни производства ДЕРБИ-97-П ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 76, постановено по НАХД № 316/2007г. по описа на Карловския районен съд, ІІ н.с., за 2007 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 23944-0129223 от 20.11.2007 г. на директора на ТД гр.Пловдив на НАП, с което на "Дерби-97-П" ЕООД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.46, ал.1от Закона за счетоводството (ЗСч)., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 23944-0129223 от 20.11.2007 г. на директора на ТД гр.Пловдив на НАП, с което на "Дерби-97-П" ЕООД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.46, ал.1от Закона за счетоводството (ЗСч).,

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
182 Административно дело No 1586/2008 Други административни дела   ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 14.10.2008г.
Отменя Заповед № 14860/13.12.2006г. на Началник сектор "ПП-КАТ" към ОД " Полиция " - Пловдив /сега ОД МВР/, с която е наложена на Ангел Иванов Илиев принудителна административна мярка, изразяваща се във временно спиране на МПС от движение.
Осъжда ОД МВР-Пловдив, сектор "ПП-КАТ" да заплати на Ангел Иванов Илиев, гр.Пловдив, ул."Филип Македонски" № 16 сумата от 210,00лв., представляващи сторени разноски по производството - заплатена държавна такса, и възнаграждение за адвокат.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
183 Административно дело No 1587/2008 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ИЛИЯ ПИСАНОВ ЕТ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 29.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №215 от 24.06.2008г., на изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, както и оставеното в сила с него Постановление с Изх.№17419/2007/000012 от 22.05.2008г. за налагане на обезпечителни мерки, издадено от Ирина Бубарова- публичен изпълнител при Регионална дирекция на АДВ, гр. Пловдив, с което е наложен запор върху движими вещи на ЕТ"Илия Писанов", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "България" №48, представляващи товарен автомобил "ГАЗ 53" РВ 9614 Н и МПС "Мерцедес 190Е" РВ 9680 ВМ.
Решението е окончателно.

 
184 Административно дело No 1600/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТОДОР Е. МИТАКСОВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Енев Митаксов с адрес: гр. Пловдив. ул. " Любен Каравелов" № 49 А с вх. № П -60-03-799/06.06.2008 г. в Регионална дирекция за национален и строителен контрол.ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1600 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
185 Административно дело No 1602/2008 Дела по ЗМВР РАДИНА С. БОЖКОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 20.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Радина Станчева Божкова, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул."Сатурн" № 2, против заповед № з-3877 от 24.06.2008 г. на директора на Областна дирекция "Полиция" Пловдив, с която на основание чл.76, т.3 от Закона за българските документи за самоличност на жалбоподателя е наложена забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи за срок от датата на заповедта до отпадане на основанието.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
186 Административно дело No 1604/2008 Други административни дела Д-Р ГЕОРГИ ЦИГАРОВСКИ-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 03.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 1604 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГРАД ПЛОВДИВ, ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ЖАЛБА ОТ Д-Р ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦИГАРОВСКИ В КАЧЕСТВОТО МУ НА УПРАВИТЕЛ НА ЕТ "Д-Р ГЕОРГИ ЦИГАРОВСКИ- АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ", СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. "ГЕРГАНА" №7, ЕТ.1, КАБ. № 3, БУЛСТАТ 121858220572 ПРОТИВ ПИСМО НА ДИРЕКТОРА НА РЗОК-ГР.ПЛОВДИВ С ИЗХ. № 16-0206 ОТ 10.07.2008Г., С КОЕТО ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е БИЛ ПОКАНЕН ДА ВЪЗСТАНОВИ ДОБРОВОЛНО НА НЗОК СУМАТА ОТ 175 ЛВ., СЪСТАВЛЯВАЩИ СТОЙНОСТТА НА ПРЕВИШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ОТ КАСАТА РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007Г., ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ОСПОРВАЩИЯТ НЯМА ПРАВЕН ИНТЕРЕС ОТ ОСПОРВАНЕТО. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА Р.БЪЛГАРИЯ В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
187 Административно дело No 1605/2008 Други административни дела Д-Р ПЕТРА МАРИНОВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Д-р Петра Маринова - АИППМП", гр. Пловдив, срещу писмо на Директор РЗОК - Пловдив от 10.07.2008 г., поради оттегляне на административния акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1605/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО поодлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
188 Административно дело No 1607/2008 Дела по ЗОСОИ ИВАНКА К. ВЕЗЕРИНОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 01.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1607/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив - V състав. ИЗПРАЩА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ АХД № 1607/08 г., към АХД № 1460/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив - Х състав за СЪВМЕСТНО РАЗГЛЕЖДАНЕ на постъпилите жалби против Отказ за обезщетяване по ЗОСОНИ, обективиран с писмо с изх. № 96-00-3122/09.05.2008 г. на Зам. Областен управител на гр. Пловдив ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
189 Административно наказателно дело (К) No 1608/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЛЮБЕН БОЖИКОВ-СТАРТ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
Оставя в сила решение № 94 от 07.07.2008г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 49/2008г. Решението е окончателно.
 
190 Административно дело (К) No 1609/2008 Касационни производства ВАСИЛ К. ВАСИЛЕВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ АСЕНОВГРАД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81/30.06.2008 г. по Адм.дело № 699/ 2007 год. по описа на Районен съд - Асеновград. Решението е окончателно.

 
191 Административно дело No 1618/2008 Дела по ЗСП ИВАН М. ДИМИТРОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 10.10.2008г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО С ЧАСТНА ЖАЛБА.
 
192 Административно дело No 1623/2008 Други административни дела ДКЦ 2-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 10.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред ВАС, от датата на съобщаването на страните.
 
193 Административно дело No 1624/2008 Други административни дела Д-Р ГЕОРГИ СТАВРАКЕВ-АИПСАГП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на ЕТ "Д-Р Георги Ставракев" . АИПСАГП, гр. Пловдив, срещу писмо на Директор РЗОК - Пловдив от 10.07.2008 г., поради оттегляне на административния акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1624/2008 г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІІ отд., VІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
194 Административно дело No 1626/2008 Други административни дела Д-Р РУМЯНА ХРИСТОВА-АИПСАГП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 06.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1626/2008 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав, на основание чл. 156 ал. 1 вр. с чл. 159 ал. 1 т. 3 АПК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.

 
195 Административно дело No 1630/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦВЕТАН И. ВАЧЕВ НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 23.10.2008г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Цветан Илиев Вачев от град Пловдив, бул."Свобода" № 70, вх.Б, ет.2, ап.6, против заповед № ДК-10-38 от 25.07.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на Цветан Илиев Вачев и е оставено в сила разрешение за строеж № 95 от 27.06.2008 г., издадено от главния архитект на район "Западен", Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
196 Административно дело No 1644/2008 Дела по ЗМВР ДИМИТЪР П. БЕКРИЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.10.2008г.
Отменя Заповед № з-4913/05.08.2008г. на Директора на ОД "Полиция"-Пловдив, с която е наложена на Димитър Петров Бекриев ограничителна административна мярка, изразяваща се в забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващите ги документи на българския гражданин за срок-от датата на заповедта до отпадане на основанието.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
197 Административно дело No 1696/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТОШО С. БОЗОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тошо Събинов Бозов от гр. Сърница, Пазарджишка област, ул."Любен Каравелов" №16, ЕГН: **********, депозирана от адв.Илиян Палев от АК Пазарджик, против Ревизионен акт № 130000-941/01.02.2008 г. на ТД на НАП Пазарджик.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1696/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.


 
198 Административно наказателно дело (К) No 1704/2008 Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ ИМЕОН ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 09.10.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
Оставя в сила Решение № 104 /30.06.2008г., постановено по н.ах.д.№ 718 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 81/07.04.2008г., издадено от Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в РУ "Социално осигуряване"-Пловдив за наложено на Василка Стоева Борова в качеството й на Управител на "Имеон" ЕООД административно наказание-глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.2 от Наредба Н-8/29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Решението е окончателно.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1705/2008 Наказателни касационни производства ВИДКОМ ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 27.10.2008г., в законна сила от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №149/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив VІІІ н. състав съдебно решение №80 от 19.06.2008г., с което е изменено издаденото от Директор РИОСВ - Пловдив с адрес на управление гр.Пловдив, бул."Марица"№122 наказателно постановление/НП/ №203/28.12.2007г., с което е наложена основание чл.106 ал.2,т.2 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ на "Видком"ООД с адрес на управление гр.Стамболийски, ул."Тракия"№14 имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение на чл.5 ал.3, т.1 ЗУО, като е намалена имуществената санкция на 1 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
200 Частно административно дело (К) No 1707/2008 Частни касационни производства ХРИСТО И. ХРИСТОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 23.10.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 12 от 23.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1015
по описа на Пловдивски районен съд, І-ви наказателен състав за 2008 година, с
което е прекратено производството по жалбата срещу наказателното постановление
№23584 от 14.12.2007 година, издадено от Началник група в сектор "ПП и КАТ" при
ОДП-Пловдив, поради недопустимост на същата.

Определението е окончателно и
не подлежи на обжалване.
 
201 Административно дело (К) No 1708/2008 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ ЕЛЕНА Д. ПАСКАЛЕВА ,
ТАШКО Д. СТЕФАНОВ ,
ЩЕРИОНКА Д. ЛЯКОВА
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 09.10.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
Отменя Решение № 47 /04.04.2008г., постановено по ах.д.№ 608 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд , 14 гр.състав.
Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно .

 
202 Административно дело No 1710/2008 Други административни дела СДР.ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИ,
ПЛАМЕН Н. ПЕНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 22.10.2008г.
Прекратява производството по АХД № 1710/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав на основание чл. 159, т.1 и т. 4 от АПК. Определението подлежи наобжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и от съобщението за неявилите се.
 
203 Административно дело No 1712/2008 Дела по КСО ИВАЙЛО Б. ХАДЖИТОДОРОВ НЕЛК СОФИЯ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 22.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА адм.дело № 1712/08 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението на страната.
 
204 Административно дело No 1715/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТРАНКА К. МАРКОВА КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 23.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петранка Кирова Маркова, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Тодор Александров" №72, против Заповед №438 от 30.07.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Южен".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1715 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
205 Административно дело No 1718/2008 Дела по ЗМСМА ДИМИТЪР Г. ДЖОНДЖУРОВ ,
АТАНАС А. ДЖОНДЖУРОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Димитър Георгиев Джонджуров, с адрес: село Брестовица, Община Родопи, ул."Кирил Томов"№31 и Атанас Асенов Джонджуров, с адрес: село Брестовица, Община Родопи, ул."Братя Миладинови"№1 срещу Решение №780, взето с протокол №57 от 29.05.2007 год. на Общински съвет "Родопи", Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1718 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 
206 Административно дело No 1735/2008 Други административни дела МАРТИРОСЯН СОФЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 06.10.2008г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Мартиросян Софя, гражданка на Армения, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Люлякова" № 5, ап. 5 , против Решение № УП -103/15.08.2008 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 85, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 1743/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ГРУП 9 ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 15.10.2008г., в законна сила от 15.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №93 от 02.07.2008г. по НАХ дело №208 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №0069 от 04.12.2007г., издадено от председателя на КРС, с което на "Груп 9" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Лазо войвода" №7, е наложена имуществена санкция в размер от 6 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 1747/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЙ ДЖИ ХОЛИДЕЙС ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 20.10.2008г., в законна сила от 20.10.2008г.

ОТМЕНЯ решение № 71 от 16.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 904 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІІ н.с., за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 26295-0967171 от 03.06.2008 г. на директора на Дирекция "Контрол" при ТД Пловдив на НАП, с което на "Ей Джи Холидейс" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115610882, с адрес на управление: град Хисаря, ул."Христо Ботев" № 15, представлявано от Ганчо Николов Трончев, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5 333,33 лева на основание чл.180, ал.1 ЗДДС.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 1748/2008 Наказателни касационни производства АГТ ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 31.10.2008г., в законна сила от 31.10.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №106/16.07.2008 г. по НАХД № 600/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
210 Административно дело No 1749/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕМИНЕ Ю. НУРИЕВА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 21.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Емине Юсеин Нуриева, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул."Ландос" № 65, против заповед № РД-09-945 от 25.08.2008 г. на кмета на район "Източен", Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
211 Административно дело No 1766/2008 Други административни дела ЦВЕТА И. ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 21.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Цвета Илиева Иванова, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Опълчевска" № 3, чрез адв. Илиян Дончев, против отказа на директора на Областна дирекция "Полиция" Пловдив, обективиран в писмо рег.№ Я-7164 от 03.07.2008 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
212 Административно наказателно дело (К) No 1769/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АНАКОНДА ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №529/2007г. по описа на Районен Съд - Асеновград ІІ н. състав съдебно решение №67 от 09.06.2008г., с което е отменено издаденото от Директор РИОСВ - Пловдив наказателно постановление/НП/ №124/01.11.2006г., с което е наложена основание чл.106 ал.2,т.2 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ на "Анаконда"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул."Славееви гори"№1 имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.5 ал.3, т.1 и т.6 ЗУО .

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 1780/2008 Наказателни касационни производства ИВАТОМ-ИВАН МАРЧОКОВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 06.10.2008г., в законна сила от 06.10.2008г.
Оставя в сила решение № 106/23.07.2008г., постановено по н.ах.д.№ 775 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 25629-0046435/31.03.2008г. на Директор на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 1781/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АТАНАС Я. ПЕЕВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Определение от 09.10.2008г., в законна сила от 23.10.2008г.
На основание чл. 215, т. 3 АПК,
Оставя без разглеждане касационната жалба на ТД на НАП Пловдив.
Прекратява производството по КАХД 1781/2008 г., ХХІІ н.с. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването пред ВАС.

 
215 Административно дело No 1795/2008 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 02.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1795/2008 година по описа на Административен съд - Пловдив, тъй като жалбоподателят няма правен интерес от оспорването.
ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Пловдив да заплати на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на ОБЛАСТ - ПЛОВДИВ направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение, в размер на 80 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 
216 Административно дело No 1806/2008 Дела по ЗОС СТЕФАН М. КОЛЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ
Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 06.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Стефан Михов колев от гр. Асеновград срещу решение №88 на ОбС - Лъки от 28.07.2008 г. и издадения в тази връзка Акт на Кмета на Община - Лъки за откриване на процедура по принудително отчуждаване на част от негов имот, нааходящ се в землището на Община - Асеновград, обективиран в писмо от 01.09.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1806/2008 г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІІ отд., VІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
217 Административно дело No 1809/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АТАНАСА М. КУЗМАНОВА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Атанаса Михайлова Кузманова , ЕГН **********, с адрес: гр. Гр. Пловдив, бул. " 6-ти септември" № 146, ет3, ап.14 и със съдебен адрес: гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 152, ет.2, ст. 206 на адв. Жельо Димитров Маринов, срещу Протокол на комисия, назначена със Заповед № РД - 09-293 от 30.04.2008 г. на Кмета на Община Марица - Област Пловдивска.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1809 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
218 Административно наказателно дело (К) No 1821/2008 Наказателни касационни производства БОНЕТИ АУТО ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 09.10.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
Оставя в сила Решение № 103/31.07.2008г., постановено по н.ах.д.№ 691 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 25503-0042782/17.03.2008г. на Директор на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС/отм./ във вр. с чл.3 ал.2 ЗАНН на "Бонети Ауто" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 8423 лв.
Решението е окончателно.

 
219 Административно наказателно дело (К) No 1822/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЗЕМИНВЕСТ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 28.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 04.08.2008 г., постановено по НАХД №802/2008г., с което Пловдивският районен съд, петнадесети наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 28 от 09 05. 2008 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, с което на "Земинвест" ЕАД - гр. София, БУЛСТАТ 831385306, с адрес на управление: гр. София-Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, ет. 5 с изпълнителен директор - инж. Альоша Младенов Зидаров, ЕГН **********, с адрес:гр. София-Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, ет.5 , на основание чл.166 т.3 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 155 ал.1 и ал.2, вр. с чл. 156 ал.2 от ЗООС.
Решението е окончателно.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 1825/2008 Наказателни касационни производства БЕТИ 4000 ЕООД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 09.10.2008г., в законна сила от 09.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №8 от 05.02.2008г. по НАХ дело №1052 по описа на Районен съд- Пловдив за 2007г., ХІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №16-0060092 от 11.04.2007г., издадено от директора на Дирекция "Областна инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на "БЕТИ 4000" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Георги Комитата" №13, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
221 Административно дело No 1827/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕМИЛ Й. ИВАНОВ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 02.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Емил Йорданов Иванов от гр.Пловдив, ул."Гаврил Кръстевич" № 12, ет.5, ап.36, против удостоверение № 1375 от 19.08.2008 г. на главния архитект на Община Перущица, област Пловдив, издадено на Атанас Любенов Накев от гр.Пловдив, ул."Хан Телериг" № 5, ет.3, ап.19, на основание § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1827 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
222 Административно дело No 1829/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ТАНЮ Н. ТАНЕВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЪРВОМАЙ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 28.10.2008г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Таню Николов Танев, с.Градина, обл.Пловдив, ул."Христо Ботев" № 76 срещу Министерството на земеделието и храните за заплащане на сума в уточненен размер на 67 лв.-представляваща претърпяна имуществена вреда от неиздаване на скица за недвижим имот-нива от 2.847 дка. в с.Градина, обл.Пловдив, имот № 007086 в местност "Джамала".
Оставя без разглеждане исковата молба в частта й на жалба против мълчалив отказ на ОС "Земеделие"-гр.Първомай да издаде скица на недвижим имот-нива от 2.847 дка. в с.Градина, обл.Пловдив, имот № 007086 в местност "Джамала", по заявление от 01.04.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 1829 / 2008г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
Осъжда Таню Николов Танев, с.Градина, обл.Пловдив, ул."Христо Ботев" № 76 да заплати по сметка на Административен съд-Пловдив държавна такса в размер на 10 лв.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаването му.

 
223 Административно дело No 1840/2008 Дела по ЗОС НАДКА М. ДИМОВА ,
ВЕЛИЧКА Т. СТОЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 27.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Надка Методиева Димова с ЕГН **********, с адрес : град Куклен, ул."Персенк"№8"а" и Величка Трендафилова Стоева с ЕГН **********, с адрес: град Куклен, ул."Хаджи Димитър"№7, срещу Заповед №306 от 08.09.2008 год. на Кмета на Община Куклен, Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1840 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 
224 Административно дело No 1841/2008 Други административни дела ИВАНКА Т. МИЛЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иванка Тодорова Милева - председател на ПК по образование, култура, здравеопазване, социални и младежки дейности, вероизповедания, интеграция на малцинствата, спорт и туризъм в Общински съвет - Сопот , с която се иска от съда да задължи Кмета на Община Сопот да заплати на общинските съветници дължимите суми за последните три месеца /юни, юли, август/ по реда на чл. 23 ал.8 от Решение № 47/ 24.04.2008 г. на Общински съвет - Сопот.ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1841 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
225 Административно наказателно дело (К) No 1852/2008 Наказателни касационни производства МОЛИ-МАРИЯНА АЛИЗОТОВА ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 21.10.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
Оставя в сила Решение №93 от 15.07.2008 г. на Районен съд - Пловдив, постановено по НАХД № 770/ по описа за 2008 г., потвърждаващо Наказателно постановление №26123 от 19.05.2008 г. на Директора на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП гр. Пловдив, с което на ЕТ "МОЛИ - МАРИЯНА АЛИЗОТОВА" с БУЛСАТ 115059500, адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Константин Стоилов" №46, представляван от Марияна Николова Ализотова с ЕГН ********** на осн. чл.179 предл. трето от ЗДДС е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева за нарушение на чл.125 ал.3 вр.чл.125 ал.5 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
 
226 Административно наказателно дело (К) No 1855/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ АНА Л. НИКОЛОВА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 29.10.2008г., в законна сила от 29.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД№724/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХІV н. състав съдебно решение №120/17.07.2008г., с което е отменено издаденото от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 - 003858/07.05.2008г., с което е наложено на Ана Любомирова Николова от гр.Пловдив, ЖК"Тракия", бл.259, вх."Б", ет.2, ап.5 административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ за нарушение на чл.31 ал.1, т.1 от същия нормативен акт.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
227 Административно наказателно дело (К) No 1856/2008 Наказателни касационни производства БДУВИР-ПЛОВДИВ ВИДИ-ИЛИНКА ПАНДУРОВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 21.10.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №90 от 16.05.2008г. по НАХ дело №209 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №1 от 02.01.2008г., издадено от директора на БДУВИР, гр. Пловдив, с което на ЕТ"ВИДИ- Димитринка Пандурова", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК"Тракия", бл.283, вх.-"Б", ет.1, ап.2, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
228 Административно наказателно дело (К) No 1861/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АЙХСЕЛ-ГАЛЯ МЕЛЕЗОВА ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 24.10.2008г., в законна сила от 24.10.2008г.
Оставя в сила Решение № 108/18.07.2008г., постановено по н.ах.д.№ 666/2008г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
229 Административно дело No 1864/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИЛЯНА Н. ХРИСТОВА НАЧАЛНИКА НА РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 30.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ахд. д. № 1864 по описа за 2008 г. на Административен съд гр. Пловдив.
Определението можа да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание.


 
230 Административно дело No 1887/2008 Дела по ЗОС МИХАЛ С. ГАНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 21.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1887/08 г. по описа на Административен съд Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението на страната.
 
231 Административно наказателно дело (К) No 1901/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТКО Й. ЖЕЛЯЗКОВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 21.10.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №113 от 20.06.2008г. по НАХ дело №509 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №16-003596 от 13.03.2008г., издадено от директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с което на Петко Йорданов Желязков е наложена глоба в размер на 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
232 Административно дело No 1906/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ "СВ.ТРОИЦА" ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 22.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Църковно настоятелство при храм "Св.Троица", с.Труд, община Марица, представлявано от Председателя свещ. Кирил Благоев Тошев против мълчалив отказ на Кмета на Община Марица, респективно-мълчалив отказ на Гл. архитект да издадат заповед, съответно технически предписание за събаряне на самосрутваща се собствена на жалбоподателя сграда-"старо училище" в ПИ № 501.793 по кадастрална карта на с.Труд.
Прекратява производството по адм.д.№ 1906/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
233 Частно административно дело No 1909/2008 Частни администр. дела БОНЕТИ АУТО ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 01.10.2008г., в законна сила от 01.10.2008г.
УВАЖАВА Искане № РД-10-234 от 25.09.2008 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване до 04.11.2008 г. срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № РД-10-234 от 09.06.2008 г. по отношение на "БОНЕТИ АУТО" ООД - с. Поповица, общ.Садово, обл.Пловдивска, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК: с.Поповица, общ.Садово, обл.Пловдивска, представлявано от Васил Николов Бончев, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижими имоти, а именно:
- УПИ, находящ се в село Поповица, обл.Пловдивска, представляващ парцел VІ /шести/, имот с пл.№ 115в кв.11, състоящ се от 1450 кв.м., застроен с жилищна сграда от 63 кв.м., стопанска сграда и гараж, при граници: улица, канал, УПИ V-114, УПИ ХІ - 116 и УПИ VІІ - 117, съгласно действащия устройствен план на с.Поповица, одобрен със Заповед № 15/ 1989 г., който имот съответства на имоти ІV-53 и ХІІ - 53 в кв.8 по отменения план на селото.
- УПИ, представляващ парцел ХVІ, съставляващ имот с пл.№70 в кв.4 по плана на с.Поповица, с плащ 616 кв.м. при граници: от двете страни улици, УПИ ХV-69 и УПИ ХVІІ-66, ведно с масивна жилищна двуетажна сграда, със застроена площ от 100 кв.м. и гараж, построени в същото УПИ.
- Търговски обект и навес с площ 299 кв.м., построени в поземлен имот, за който е отреден УПИ І - 26014, 25046, 25044, 25040 обсл. дейности и жил. застрояване, в кв.62А, по ПУП на с.Поповица, с площ 2819 кв.м., при граници: улица, УПИ ІІ - 25015, 25040, 25042, 25081, 25050, 25041.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
234 Административно дело No 1915/2008 Други административни дела ЮЛИЯН А. ЧОЛАКОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 15.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Юлиян Атанасов Чолаков - гр.Варна, бул."Вл.Варненчек", № 133, бл. 40, вх.А, ап.43 против Правилника за документооборота на счетоводни документи и форма на счетоводство на Апелативен съд-Пловдив, в частта му по изречение 1 и 2 от раздел "Вносни бележки за държавни такси", утвърден от Председателя на Апелативен съд-Пловдив и приет на основание чл.44 от Закона за счетоводството.
Прекратява производството по адм.д.№1915/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив, VI състав.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
Препис от определението да бъде изпратен на страните.

 
235 Административно дело No 1936/2008 Дела по КСО ТЕОФИЛ Ц. КИРИЛОВ ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 20.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Теофил Цветков Кирилов, , гр. Пловдив, ул. "Златорог" № 22, ет.1, ап.2 против Заповед № ПИ-02-3694/18.08.2008г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Пловдив, като недопустима, поради липса на правен интерес.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.


 
236 Частно административно дело No 1961/2008 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ КОПРИНА ООД Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Определение от 21.10.2008г., в законна сила от 21.10.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на действие на обезпечителните мерки, наложени на "КОПРИНА" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115716362 с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК: с.Труд, обл.Пловдивска, ул."Карловско шосе" №5, представлявано от Мюмтаз Йозпънар, с Постановление с изх.№ РД -10 - 226/ 18.06.2008г., издадено на основание чл.121, ал.1 от ДОПК от старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, Дирекция "Събиране", изразяващи се в налагане на Възбрана върху: недвижими имоти, находящи се в построената в Поземления Имот №48 /четиридесет и осем/ с площ от 2155 кв.м. /две хиляди сто и петдесет и пет квадратни метра/, за който е отреден УПИ І /едно римско/-48 /четиридесет и осем/ жилищно и обществено застрояване , в кв. 617 /шестстотин и седемнадесет/ по плана на V /пета/ градска част на гр.Пловдив, бул. "Дунав" №66 /шестдесет и шест/, при граници на имота: бул. "Дунав", ул. "Николай Хайтов", ул. "Стоил Войвода"; УПИ ІХ-45, УПИ ІІ-47 и УПИ Х-общ. обслужване, един и девететажна жилищна сграда с магазини, съгласно одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива от 20.12.2008г. от гл.архитект на Община Пловдив, завършена към настоящия момент в груб строеж, а именно: Апартамент № 15 /петнадесет/ на трети етаж в сградата, кота +6.60 с площ от 126.36кв.м. /сто двадесет и шест квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/ състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, гардеробна, перално помещение, две бани с тоалетна, антре и тераса, при граници: от север - коридор и асансьор; от юг - външен зид; от изток - апартамент № 14, от запад - апартамент № 16, ведно с изба №15, находяща се в подземното ниво на сградата кота - 2.70 с площ от 3.34 кв.м. /три квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра/, при граници: от север - коридор, от юг - коридор; от изток - коридор и от запад №14, както и 1,370 % /едно цяло триста и седемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и 2.Гараж № 10 /десет/, находящ се в сутерена на сградата, кота -2.70 с площ от 18.55 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра/, при граници: от север - коридор, от юг - външен зид; от изток - гараж №9; от запад - гараж №11, заедно с 0,148 /нула цяло сто четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части и от правото на строеж на сградата.Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № 800965/02.06.2008г. и Заповед № 801433/09.09.2008г. на началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - Пловдив. Препис от определението да се изпрати на Дирекция "Събиране" при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите на адрес гр.Пловдив, ул."Радецки" № 18 А. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
237 Административно дело No 1977/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ПЕТЪР Н. АЛЕКСИЕВ ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 20.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1977/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав. ИЗПРАЩА АХД 1977/08 г. по подсъдност на Районен съд гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
238 Частно административно дело No 1982/2008 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ РИКОМЕРС-2000 ЕООД Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 21.10.2008г.
Оставя без уважение искане изх. № РД-10-250/13.10.2008г но старши публичен изпълнител при Териториална дирекция на Нацинална агенция за приходите- Пловдив , дирекция "Събиране", за продължаване на срока на действие на предварителните обезпечителни мерки , наложени с постановление № РД -10-252 от 13.06.2008г и постановление № РД -10-255/13.06.2008г и двете на страши публичен изпълнител при ТД на НАП- Пловдив по отношение на "Рикомерс" 2000 гр. Брезово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
239 Частно административно дело No 1983/2008 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МЛ ВИНО-МЛАДЕН ДИМОВ ЕТ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 15.10.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с Постановления изх. № РД-10-253/13.06.2008 г. и изх. № РД-10277/26.06.2008 г., на ЕТ "МЛ вино - Младен Димов" БУЛСТАТ 825026053, с адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Брезово ул. "В. Коларов" № 18, до размера на очакваното публично вземане в размер на 3 558 000 лв. до приключване на ревизионното производство съгласно Заповед за възлагане на ревизия № 801613/10.10.2008 г., издадена от Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
240 Частно административно дело No 1984/2008 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ММДИ ЕООД Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Определение от 27.10.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 121, ал. 1, т. 3 от ДОПК с изх. № РД-10-251 от 13.06.2008 год., изх. № РД-10-258 от 16.06.2008 год., изх. № РД-10-276 от 26.06.2008 год., изх. № РД-10-285 от 01.07.2008 год. всички издадени от старши публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите.Срокът на предварителните обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизията, възложена със Заповед № 801042 от 12.06.2008 год. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - гр. Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
241 Административно дело No 2007/2008 Други административни дела ЛОЗИНКА КОКОВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 21.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2007 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, е образувано по повод жалба от д-р Лозинка Кокова, жив- гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 73 в качеството й на Управител на ЕТ " Лозинка Кокова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ", със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ДКЦ VІ - Пловдив, ет.1, каб. 9, 8а, 2 против писмо на Директора на РЗОК - гр. Пловдив с изх. № 16-1728/10.07.2008г., поради оттегляне на оспорения административен акт.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
242 Административно дело No 2018/2008 Други административни дела ПЕТЪР Т. МИТЕВ ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 20.10.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 2018/2008г. по описа на административен съд - Пловдив, образувано по повод жалба на Петър Тончев Митев против Протокол № 393 от 25.09.2008г. на Транспортна областна лекарска експертна комисия /ТОЛЕК/ - Пловдив, тъй като оспорения административен акт не подлежи на оспорване.
ИЗПРАЩА ПРЕПИСКАТА на Транспортната централна лекарска експертна комисия за произнасяне по жалбата.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
243 Административно дело No 2019/2008 Други административни дела ЛЮБЕН БОЖИКОВ-СТАРТ ЕТ РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 28.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Любен Атанасов Божиков, в качеството му на ЕТ " Любен Божиков-Старт", с.Чешнегирово, ул."Стара планина" № 4, община Садово против Констативен протокол № 001349/25.08.2007г. на РИОСВ-Пловдив, с който длъжностни лица /ст. експерт и мл.експерт/ на регионалната инспекция-Пловдив са предписали да бъде преустановен добивът на баластра от обект-находище "Чешнегирово", с.Чешнегирово, община Садово.
Прекратява производството по адм.д.№ 2019/2008г. , Административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
244 Частно административно дело No 2041/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт РАМАЯН Р. ШАНКАР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 23.10.2008г.
ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕТО ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ДЕЛОТО В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА 11.11.2008Г. ОТ 13.15Ч. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
245 Административно дело No 2067/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЙОРДАНКА К. ФИЛЧЕВА ,
КОСТАДИН Г. ДИЕВ ,
ДИМИТЪР К. ПАСКАЛЕВ ,
ЛЮБОМИР К. ПАСКАЛЕВ ,
ТОДОР С. КАЦАРОВ
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 27.10.2008г.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ С РАЙОНЕН СЪД-ПЛОВДИВ ПРЕД СЪСТАВ, ВКЛЮЧВАЩ ТРИМА СЪДИИ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И ДВАМА СЪДИИ ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТНОСНО ЖАЛБАТА НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДИЕВ ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 8 - ЮЗ ОТ 08.08.2008Г. НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГР. ПЛОВДИВ. ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРА ПО ПОДСЪДНОСТ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.
 
246 Частно административно дело (К) No 2077/2008 Частни касационни производства ДИМИТЪР К. ЧОПЛИШКИ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ МАРИЦА Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 28.10.2008г., в законна сила от 28.10.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №90 от 26.09.2008г. по АХ дело №1946, по описа на Районен съд - Пловдив за 2008г., XVI-ти граждански състав, с което е оставил без разглеждане жалбата на Димитър Калинов Чоплишки, с адрес: с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, против мълчаливия отказ на началника на Общинска служба "Земеделие и гори" - община Марица, и е прекратил производството по делото. Определението е окончателно.
 
247 Частно административно дело No 2102/2008 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРКЕТ СПИЙД ЕООД Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 31.10.2008г.
Продължава срока на обезпечителните мерки, наложени с Постоновление
изх.№РД-10-282 от 30.06.2008г.,с което се налага запор върху вземане от трето
лице -"МЛ ВИНО - МЛАДЕН ДИМОВ"ЕТ, Булстат 825026053; и продължава срока на
обезпечителните мерки,наложени с Постановление № РД-10-319 от 28.07.2008г.,с
което налага запор върху вземане от трето лице-"СТЕЛТ КОМЕРС"ООД, Булстат
1600048100.Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на
ревизионното производство,но не по-късно от 25.11.2008 г.Определението не
подлежи на обжалване.