АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2008г. до 30.11.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 470/2007 Дела по ЗОС СТОЯН Р. ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД - 09-358/26.04.2007г. на Кмета на Община Марица, с която е определен за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І-ООД /общественообслужващи дейности/, кв. 36 по регулационния план на с. Войводиново, община "Марица", с площ от 485 кв.м., ведно с построения в него едноетажен метален павилион с площ от 70 кв.м.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщава-нето му пред ВАС.

 
2 Административно дело No 896/2007 Дела от администр. характер - данъчни ИВЕНИЯ-ИВАН РАШЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Ивения- Иван Генчев", със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Атанас Кожухаров" №13, против Ревизионен акт №12461534 от 13.03.2007г., издаден от Дешка Стефанова Станева- инспектор по приходите в ТД на НАП- Стара Загора, потвърден с Решение №473 от 14.05.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на едноличния търговец е отказано признаване на правото на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС, отм.) в общ размер от 512 340,29 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 157 324,07 лв., а заедно с това е определен и данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) в размер на 2 356,53 лв. и са начислени лихви от 1 531,60 лв.
ОСЪЖДА ЕТ"Ивения- Иван Генчев", със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Атанас Кожухаров" №13, да заплати сумата от 13 811,05 лв. юрисконсултско възнаграждение в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
3 Административно дело No 928/2007 Дела от администр. характер - данъчни ВАЛЕНТИН А. ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 13.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Валентин Асенов Димитров в качеството му на ЕТ "Леда-В.Димитров", със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Ген. Карцов", № 2, ап.9, БУЛСТАТ 115650108 срещу Ревизионен акт №1604309 от 24.01.2007год., издаден от Галина Стоянова Гешева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 283 от 22.03.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта му, с която на търговеца са определени следните задължения към бюджета: за отчетната 2005год. - корпоративен данък в размер на 92101,03лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 8444,97лв.; и допълнително начислен ДДС в размер на 115793,00лв. и лихва в размер на 19684,26лв., като неоснователна.

ОСЪЖДА Валентин Асенов Димитров в качеството му на ЕТ "Леда-В.Димитров", със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Ген.Карцов", № 2, ап.9, БУЛСТАТ 115650108, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 5066 /пет хиляди шестдесет и шест/ лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.


Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
4 Административно дело No 939/2007 Дела от администр. характер - данъчни НИНА В. ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 13.11.2008г.
Отхвърля жалбата на Нина Валентинова Димитрова, собственик на ЕТ "Давид-Нина Валентинова със седалище и адрес на управление - гр.Карлово, ул."Ген.Карцов" № 2, ап.9, против Ревизионен акт № 1604285/25.01.2007г. в частта - обжалвана и потвърдена с Решение № 282/22.03.2007г. на Директора на Дирекция " ОУИ "- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Нина Валентинова Димитрова, собственик на ЕТ "Давид-Нина Валентинова", за данъчен период 18.09.2002г.-30.04.2006г. е допълнително начислен ДДС в размер на 182000.42 лв. и лихви-52025.27 лв., данък по чл.35 ЗОДФЛ - за 2003г. в размер на 16210.72 лв. и лихви-5529.54 лв., за 2004г. - данък в размер на 204179.50 лв. и лихви-43945.79 лв.
Осъжда Нина Валентинова Димитрова, собственик на ЕТ "Давид-Нина Валентинова да заплати на Националната агенция за приходите, ТД на НАП-Директор на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП сумата 8387.81 лв. за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
5 Административно дело No 966/2007 Дела от администр. характер - данъчни АТАНАС ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 25.11.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалба срещу Ревизионен акт №1548/31.01.2007г. на ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение №356/10.04.2007г. на Директора Дирекция "ОУИ"-Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Атанас Иванов", представляван от управителя Атанас Петров Иванов с ЕГН **********, със седалище и адрес на управление в град Хасково, ул. Раковски №30 да заплати на Дирекция "ОУИ", при ТД на НАП- Пловдив сумата от 80/осемдесет/ лева за разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
6 Административно дело No 973/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ПЕТКО Г. ЦАРЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петко Георгиев Царев от гр. Пловдив ул."Никола Палаузов"" №2а, ет.2 против Заповед № ОА-1715 от 25.09.2003год. на Кмета на Община Пловдив с която е одобрена застроената част на имот пл. № 89 по стар кадастрален план на квартал "Северно от панаира" от 1952год., попадащ в обхвата на действащия кадастрален и регулационен планове на кв. "Димитър Петров" гр. Пловдив от 1986год.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 1017/2007 Установителни искове ИВАН Д. ТОМАНОВ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД ПЛОВДИВ,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 25.11.2008г.
Оставя без разглеждане исковата молба,предявена от Иван Димитров Томанов от гр. Пловдив,ул."Ген.Д.Николаев"№36,ЕГН:**********,срущу Регионална дирекция-Пловдив на Агенцията за държавни вземания и Териториална данъчна дирекция-Пловдив.Прекратява производството по адм.д.№1017 по описа на Пловдивския административен съд за 2007г.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщаването на страните за негоното изготвяне.
 
8 Административно дело No 1140/2007 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ РОСИЦА Д. ЧАЛЪКОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 28.11.2008г.
ИЗМЕНЯВА Заповед № ОА-1479 от 19.06.2007год. на Кмета на Община Пловдив, като ОПРЕДЕЛЯ застроената и незастроената част на имот пл. № 151 по кадастрален план на "Русин махала" от 1958год., попадащ в обхвата на действащия кадастрален и регулационен планове на кв. "Русин махала" гр. Пловдив както следва : терена ограничен с цифрите 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 5 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, представлява междублоково пространство с площ от около 720,00кв.м. по графични данни, с пътеки от бетонови плочи, детска площадка с няколко катерушки и тревни площи; терена ограничен с цифрите 1, 2, 3, 4, 5, 12, 1 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, представлява асфалтирана спортна площадка, заградена с телена мрежа, с площ от 670,00кв.м. по графични данни ; терена ограничен с цифрите 1 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 15, 14, 13, 2, 1 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, обхваща пет етажна жилищна сграда и прилежащия й терен ; терена ограничен със цифрите 16,58, 59, 60, 24, 17, 16 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, обхваща три етажна жилищна сграда с прилежащата и площ ; терена ограничен с цифрите 4, 19, 23, 20, 21, 22, 52, 53, 6, 4 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, обхваща четири етажна жилищна сграда с прилежащато и площ и съществуваща улица ; терена ограничен с цифрите 18, 24, 22, 21, 20, 23, 18 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, представлява междублоково пространство с алея от бетонови плочи и тревна площ което обема 195,00кв.м. по графични данни ; терена ограничен с цифрите 13, 18, 19, 3, 13 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, обхваща едноетажна сграда - ресторант с прилежащата и площ ; терена ограничен с цифрите 50, 49, 48, 47, 46, 27, 26, 25, 50 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, обхваща три етажна жилищна сграда, едноетажна жилищна сграда - кафе с трафопост и прилежащият към тези сгради терен ; терена ограничен с цифрите 26, 27, 28, 29, 30, 25, 26 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, представлява затревен терен, алея с бетонови плочи в южната част с обща площ от 190,00кв.м. ; терена ограничен с цифрите 50, 30, 29, 56, 55, 50 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, заема част от дворни места, заснети с пл.№123 и пл. № 124 в действащият кадастрален план от 2000год. - частна собственост ; терена ограничен с цифрите 39, 15, 16, 58, 59, 60, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, попада в изградена улица "Младежка" ; терена ограничен с цифрите 60, 52, 51, 50, 49 по скицата към заключението на вещото лице инж. Герасимов, попада в изградена улица "Пенчо Славейков".
Скицата към заключението на вещото лице инж. Васил Анатолиев Герасимов, прието в съдебно заседание на 26.05.2008год. по а.х. дело №1140/2007год. на Административен съд Пловдив да се счита за неразделна част от това съдебно решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 1328/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АСКОН АД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Аскон" АД, БУЛСТАТ: 115104828, седалище в гр.София, ул."Лозище" №25, представлявано от Ганка Драганова Лечева, срещу Заповед Заповед № А-1033/09.07.2007 г. и Заповед № А-1035/09.07.2007 г., издадени от Кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1328 по описа на Административен съд - Пловдив за 2007 г. в частта му, образувана по жалба на Аскон" АД, БУЛСТАТ: 115104828, срещу Заповед № А-1033/09.07.2007 г. и Заповед № А-1035/09.07.2007 г., издадени от Кмета на Община Асеновград.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Аскон" АД, БУЛСТАТ: 115104828, седалище в гр. София, ул."Лозище" №25, представлявано от Ганка Драганова Лечева, срещу Заповед № А-1034/09.07.2007 г., издадена от Кмета на Община Асеновград.
ОСЪЖДА Аскон" АД, БУЛСТАТ: 115104828, седалище в гр.София, ул. "Лозище" №25, представлявано от Ганка Драганова Лечева, да заплати на Община Асеновград сумата от 80.00 лв. /осемдесет лева/ - юрисконсултско възнаграждение по настоящото дело.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В частта му, с която производството по делото се прекратява, решението има характер на определение и може да бъде обжалвано с частна жалба или протест пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
10 Административно дело No 1464/2007 Дела от администр. характер - данъчни КОНИ-Н ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 14.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кони-Н" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. "Райна Княгиня" №5, против Ревизионен акт №1600-767 от 04.06.2007г., издаден от Тодор Петков Кабашки- инспектор по приходите в ТД на НАП- Пловдив, в частта, потвърдена с Решение №765 от 09.08.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с която на дружеството е отказано признаване на правото на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС, отм.) за периодите 01.08.2003г. - 31.08.2003г. и 01.03.2004г. - 31.05.2004г. в размер на 31 175,00 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 12 226,97 лв. ОСЪЖДА "Кони-Н" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. "Райна Княгиня" №5, да заплати сумата от 1 208,04 лв. юрисконсултско възнаграждение в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП.Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
11 Административно дело No 1500/2007 Други административни дела П.А.Л.-БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 20.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "П.А.Л.-БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Бадемова гора" № 13, представлявано от Павлин Николов Маринов- управител, обжалва Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 20 от 22.06.2007г., издаден от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив (БДУВИБР), при министерството на околната среда и водите, с който на дружеството е определена такса за водоползване за периода 01.09.2003г. - 31.12.2004г. по разрешителни № 300063/27.08.2003г.; № 300064/27.08.2003г. и № 300137/17.10.2003г. в общ размер на 70362,75 лева., като неоснователна.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на странит

 
12 Административно дело No 1577/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРИМО АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 24.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на " ТРИМО " АД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. " Брезовско шосе " № 180, с ЕФН 1592081382, депозирана от представляващия дружеството Блага Георгиева Чингарова с ЕГН **********, против Заповед № ОА -1791 от 12.07.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за част от кв. 446, по плана на " Зеленчукова борса " гр. Пловдив. Решението е окончателно.

 
13 Административно дело No 1578/2007 Дела от администр. характер - данъчни АСПИД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба срещу Ревизионен акт №24-00-328/03.07.2007r., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, с който е отказан данъчен кредит на "Аспид" ООД, със седалище и адрес на управление в село Елхово, Община Николаево, представлявано от управителя Кънчо Николов Бакалов с ЕГН ********** в размер на 5703.66лв., ведно с прилежащи лихви от 2530.22лв, потвърден с Решение №804/23.08.2007г. на Директора Дирекция "ОУИ"-Пловдив.
ОСЪЖДА "Аспид" ООД да заплати на Дирекция "ОУИ", при ТД на НАП- Пловдив сумата от 80/осемдесет/ лева за разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 1620/2007 Дела по КСО РУМЯНА С. АНДРЕЕВА ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 27.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Румяна Стойкова Андреева от гр.Първомай, ул. "Плодородие " № 69 против Решение № 222 от 17.09.2007г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване", гр. Пловдив и потвърденото с него разпореждане № ********** от 04.10.2006г. на ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО -гр. Пловдив, с което й е намален зачетения осигурителен стаж за пенсия, като неоснователна.
ОСЪЖДА Румяна Стойкова Адреева с ЕГН **********, с адрес: гр. Първомай, ул. "Плодородие" № 69 да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Пловдив сумата в размер от 80 /осемдесет/ лева, представляващи минимално възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
15 Административно дело No 1766/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕНКА П. ПИПЕРОВА РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 03.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Пенка Петрова Пиперова, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Криволак" №7, против Заповед №ДК-10-43 от 04.10.2007г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е оставено в сила Разрешение за строеж №216 от 25.07.2006г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" за обект: преустройство на тавански помещения в жилище с реконструкция на дървена покривна конструкция в ПИ-446, кв.7 по плана на кв. "Капана", гр. Пловдив
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 1907/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦОНА И. ИВАНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 26.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЦОНА ИВАНОВА ИВАНОВА от с. Долна махала, ул. "11-та" № 9, община Калояново, Пловдивска област, срещу Заповед № 90/08.03.2005 г. на Кмета на община Калояново. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1907/07 г. по описа на Административен съд Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението.
 
17 Административно дело No 1970/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЧИЧО ЧАРЛИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Определение от 28.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Запрян Димитров Начев, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на "ЧИЧО ЧАРЛИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Ильо Войвода" № 9 срещу Заповед № РД 09-791/24.08.2007г. на Кмета на Община Марица, с която е одобрен проект за ПУП - парцеларен план на път "Индустриална зона с.Радиново" от с. Радиново до път ІІІ - 864"Околовръстен път на гр.Пловдив", преминаващ през поземлени имоти № 014010, № 014011, №014012, № 014013, № 014014, № 014032, № 014052, № 014054, № 018001, № 022016 по КВС на с.Радиново, област Пловдивска и имоти № 035001, № 035002, № 035005, № 035006, №035007, 035017, № 035032, № 035033, № 035039, № 035040, № 035041, № 035043, № 035045, № 035046, №035047, №036122, №036129 по КВС на с.Бенковски, област.Пловдивска
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1970 по описа на Пловдивския административен съд за 2007 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
18 Административно дело No 1989/2007 Дела по ЗСП ИЛИЯ И. МАТКУНСКИ ДИРЕКТОР НА ДСП АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 18.11.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № СП 1315/02.04.2007 г. издадена от Директор на Дирекция социално подпомагане Асеновград, потвърдена със Заповед № РДП СП-2-623/05.11.2007 Г. на Директора Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
19 Административно дело No 2010/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАК ИНВЕСТ ЕООД КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 17.11.2008г.
Заличава датата на насроченото ОЗ - 19.11.2008г. - 14 ч.
Оставя без разглеждане жалбата на "МАК ИНВЕСТ" ЕООД, седалище/адрес на управление : гр.София, Община Средец, бул."Цар Освободител" № 27, ет.6, представлявано от Даниела Славчева Георгиева-собственик и управител, срещу Заповед № РД-09-387/01.11.2007г. на Кмета на Район "Северен"-Община Пловдив, постановена по реда и при условията на чл.195 ал.6 ЗУТ.
Прекратява производството по адм.д.№ 2010/2007г. , II състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
20 Административно дело No 2064/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЙОРДАНКА И. УЗУНОВА ,
ГЕОРГИ А. УЗУНОВ
  Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2064/2007 г. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на оспорване пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
21 Административно дело No 2110/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАСИЛ И. МИХОВ ,
ТОШКО Х. НЕДЕВ ,
ГЕОРГИ К. ПЕЛТЕКОВ ,
КОСТАДИН В. КОЛЕВ ,
СРЕБРА Г. СТЕРИОВСКА ,
ХРИСТИНА А. КОЙНОВА ,
ИВАН Т. РАЙКОВ ,
ГЕОРГИ В. ГЕОРГИЕВ ,
СТЕФАН Х. СТЕФАНОВ ,
БОЖИДАРА С. МАРТИНОВА ,
ЙОРДАН А. ГЕОРГИЕВ ,
ВАСИЛКА И. ГЕОРГИЕВА ,
ХРИСТО А. ДЖАТОВ ,
ЖИВКА К. ИЗВОРЛИЕВА ,
ПЕТЪР Г. ДАМЯНОВ ,
ГЮРГА Т. ДАМЯНОВА ,
СТАНКА П. НЕДЕВА ,
МАРГАРИТА Н. ГОСПОДИНОВА ,
ДИМИТЪР И. ГУРГОВ ,
СТАЙКА А. МИХОВА
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 05.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-2407/03.09.2007г. на Кмета на Община Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на Община Пловдив за изготвянето на нова заповед, при изпълнение на задължителните указания дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Васил Илиев Михов, живущ в гр. Пловдив, бул. Ал. Стамболийски, №49, блок 1115 , вх. Е , ап.2 сумата от 370лева, разноски по настоящото производство.
Решението не подлежи на обжалване.

 
22 Административно дело No 2113/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РУСКА Н. ПЕТРОВА ,
ИВАНКА Б. ПИРИНСКА ,
ЦИЦИЛИЯ Б. СТОИЛОВА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 17.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОА-1444/15.06.2007г. на Кмета на Община - Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ ХХ-1348,1349,кв.497 по плана на "Първа градска част" на гр.Пловдив само в ЧАСТТА, с която е предвидено в УПИ ХХІІ-1348 и ново застрояване, означено с ограничителната линия на застрояване, означени с непрекъсната черна и червена и прекъсната зелена линии на застрояването, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Руска Николова Петрова, Иванка Борисова Пиринска и Цицилия Борисова Стоилова и трите от гр.Пловдив, ул."Неофит Бозвели"№10 срещу Заповед №ОА-1444/15.06.2007г. на Кмета на Община - Пловдив в ЧАСТТА и, с която е одобрено изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ ХХ-1348,1349,кв.497 по плана на "Първа градска част" на гр.Пловдив и от него по имотните граници за образувани нови УПИ ХХ-1349 и ХХІІ-1348, като вътрешната регулационна линия се поставя по имотната граница по означението за регулация със зелен цвят, със запазване на предвиденото застрояване в УПИ ХХ-1349, запазване на застроената сграда в УПИ ХХІІ-1348, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
23 Административно дело No 2130/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЕЛКА Г. ТАФРОВА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Делка Гавраилова Тафрова, ЕГН **********, от гр. Съединение, ул."Цар Симеон" №28, относно освобождаването на къщата от ползвателите, предаването на ключовете за всяка стая в полицейския участък, плащането на таксите за ток и вода и преразглеждането на съдебните решения.ПРЕКРАТЯВА производството в тази част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Делка Гавраилова Тафрова, ЕГН **********, от гр. Съединение, ул."Цар Симеон" №28 против мълчаливия отказ на Кмета на Община Съединение да постанови заповед за промяна на ПУП по заявление с вх. № 94-03-1003 от 06.12.2007г от Делка Тафрова.
ОТХВЪРЛЯ искането за провъзгласяване нищожността на Заповед № 210 от 26.09.1988 г. на Председателя на Общински народен съвет гр. Съединение и исканията за обезщетение.В частта, в която производството по делото се прекратява, решението има характер на определение и може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните.В останалата част решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
24 Административно дело No 5/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТАБАКО ТРЕЙД-РАШКО МЕЧТАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 24.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на едноличен търговец Рашко Асенов Мечтанов, с фирма "ТАБАКО ТРЕЙД - РАШКО МЕЧТАНОВ", със седалище и адрес на управление с. Крали Марко, ул. "Втора" №9, обл. Пазарджик против Ревизионен акт № 1300 - 513 от 25.09.2007год. издаден от Недялка Атанасова Ангелова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 1029 от 26.11.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на ЕТ "ТАБАКО ТРЕЙД - РАШКО МЕЧТАНОВ" е начислен допълнително данък добавена стойност за отчетни периоди м.февруари 2007год. и м. март 2007год. в общ размер на 41384,79лв, по фактури №05-002/07 от 26.02.2007год., № 06-002/07 от 26.02.2007год. и №04-03/007 от 16.03.2007год. всички с издател International Agricoltural Company S.r.l. Италия и са определени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за периодите данъчни резултати в общ размер на 1072,50лв.
ОСЪЖДА едноличен търговец Рашко Асенов Мечтанов, с фирма "ТАБАКО ТРЕЙД - РАШКО МЕЧТАНОВ", със седалище и адрес на управление с. Крали Марко, ул. "Втора" №9, обл. Пазарджи да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 1189,14лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 46/2008 Дела по ЗМСМА ДАФИНА Д. КАРЕВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 18.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на ДПРЕКРАТЯВАафина Димитрова Карева, с адрес: град Пловдив, ул."Васил ИХчиев" № 40, ет.1, ап.2, срещу Решение № 5, взето по точка ІІІ "В" от протокол № 1/18.01.2007година на Общински съвет - Пловдив, с която се иска прогласяване нищожността на цитирания общ административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 46 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008година.Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест пред Върховния административен съд на Република България , в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
 
26 Административно дело No 59/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЛЮБОМИР В. КОЙНАРСКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Любомир Василев Койнарски, ЕГН **********, от гр.Хасково, ул. "Тополница" №4, ап.11 срещу Ревизионен акт № 2600796/02.10.2007 г., издаден от Евгений Димов Генчев , гл.инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 1037 от 26.11.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който са му определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2001,2002,2003,2004 и 2005г. общо в размер на 5864,12 лв. , както и лихви за просрочие в размер на 3019,15 лв. , като неоснователна.
ОСЪЖДА Любомир Василев Койнарски, ЕГН **********, от гр.Хасково, ул. "Тополница" №4, ап.11 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 495 лв., за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 385/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ВЕРА Р. СВИНАРОВА ,
ЙОРДАНКА Р. АТАНАСОВА ,
ГЕОРГИ Р. ДЕЛЧЕВ ,
СНЕЖАНА Н. ТОЛЕВА ,
ИВАНКА Н. ВОЙНЯГОВСКА ,
РАДКА Н. ХАЛАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 20.11.2008г.
Отхвърля жалбата на Вера Радева Свинарова, гр.Пловдив, ул."Бързия" № 16, ет.5, ап.77, Йорданка Радева Атанасова, гр.Пловдив, ул."Бързия" № 16, ет.5, ап.77, Георги Радев Делчев, гр.Пловдив, ул."Пазарище", № 3, ет.11, ап.51, Снежана Неделчева Толева, гр.Пловдив, ул."Чучулига" № 21, Иванка Неделчева Войняговска, гр.Пловдив, ул."Чучулига" № 21, Радка Неделчева Халачева, гр.Пловдив, ул."Чучулига" № 21 против Решение на комисията по приложение на § 18 от ЗПСК, прието с Протокол № 33/25.10.2007г., утвърдено от зам.министъра на земеделието и продоволствието.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
28 Административно дело No 433/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДИМИТЪР И. НИКОЛОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димитър Иванов Николов, от гр.Пазарджик, ул."Република" №9 против Ревизионен акт № 1300736 от 20.11.2007 год. издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 95 от 04.02.2008год. на Директора на дирекция "ОУИ"-Пловдив, в частта му с която на жалбоподателя са установени задължения за осигурителни вноски за ДОО, ЗО, ДЗПО-ППФ и за ДЗПО-УПФ за периода от 01.01.2003г. до 31.08.2006г. и за фонд "ГВРС" за периода от 01.01.2005г. до 31.08.2006г. както следва: фонд ДОО- главница 9130,84лв., и лихви 6182,30лв., НЗОК- главница 1696,56лв. и лихва 561,83лв., фонд "ДЗПО-УПФ- главница 221,15лв. и лихва 123,55лв. и ГВРС- главница 44,87лв. и лихва 12,65лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Димитър Иванов Николов, от гр.Пазарджик, ул."Република" №9 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 740,00 лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
29 Административно дело No 476/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АПЕКС-11 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 17.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на " АПЕКС - 11 " ЕООД с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. " Георги Бенев " № 11, с ЕИК 115025697, депозирана от управителя Алекси Георгиев Алексиев с ЕГН ********** против Заповед № ОА -3332 от 02.11.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване и схеми за УПИ І - "Прибор-П-61" ЕООД за ПИ с пл. № 816 и за ПИ с пл. № 880 от кв. 14 по плана на Северна индустриална зона VІ част, гр. Пловдив.Решението е окончателно.

 
30 Административно дело No 506/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ РИТА КЪМПАНИ ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 25.11.2008г.
Отхвърля жалбата на Монир Фатхала Фатухи, гр.Пловдив, ул."Осъм" № 16-управител на "Рита Къмпани" ООД, против отказ изх. № ИЯ/КАТ-2203/26.02.2008г., издаден от Началника на Сектор "Пътна полиция" при ОД " Полиция "- Пловдив, за регистрация на ППС марка "Ауди", модел А3, внос от Италия, който се издирва, обективиран в писмено уведомление.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
31 Административно наказателно дело (К) No 521/2008 Наказателни касационни производства ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД КАРЛОВО АД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 17.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10/ 20.02.2008 г. по НАХД № 194/ 2007 год. по описа на Районен съд - Карлово.
Решението е окончателно.

 
32 Административно дело No 542/2008 Дела от администр. характер - данъчни ОГНЯН И СИНОВЕ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 12.11.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2400980/20.12.2007 г., издаден от Дешка Стефанова Станева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 117/18.02.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му, с която на "ОГНЯН И СИНОВЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 48, вх. А, ап. 49, с ЕИК по БУЛСТАТ 120052965, представлявано от управителя Огнян Димитров Бозуков, не признат данъчен кредит в размер на 3900 лв., ведно със законната лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ОГНЯН И СИНОВЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 48, вх. А, ап. 49, с ЕИК по БУЛСТАТ 120052965, представлявано от управителя Огнян Димитров Бозуков, в частта, с която се иска отмяна на отказа да се признае право на данъчен кредит за разликата от 9101,46 лв. до 9839,67 лв. с Ревизионен акт № 2400980/20.12.2007 г., издаден от Дешка Стефанова Станева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 117/18.02.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП и ПРЕКРАТЯВА производството в тази част.
В тази част настоящото решение има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на "ОГНЯН И СИНОВЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 48, вх. А, ап. 49, с ЕИК по БУЛСТАТ 120052965, представлявано от управителя Огнян Димитров Бозуков, сумата от 557 лв. /петстотин петдесет и седем лева/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "ОГНЯН И СИНОВЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 48, вх. А, ап. 49, с ЕИК по БУЛСТАТ 120052965, представлявано от управителя Огнян Димитров Бозуков да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата 348 лв. /триста четиридесет и осем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
33 Административно дело No 583/2008 Искове за обезщетение ДЖОРДЖО КАРРЕР АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 28.11.2008г.
ОСЪЖДА Агенция "Митници" с адрес на призоваване гр.София, ул."Г.С. Раковски"№47 да заплати на Джорджо Каррер с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул."Крушево"№2 сумата от общо 250/двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в продължителен стрес, притеснения и душевни терзания, вследствие на незаконни действия, посочени от него на служители на Агенцията с оглед отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №121 на Началник Митница "Аерогара - София" от дата 18.04.2001г. съгласно с решение от 02.03.2004г. по н.а.х.д №4899/2002г. по описа на Районен Съд - София, сумата от общо 1 769,54/хиляда седемстотин шестдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода 13.04.2005г. - 08.01.2007г. за задържаната с разписка №1148/29.03.2001г. недекларирана от Каррер валута в размер на 2 000 германски марки и 6 140 000 италиански лири или всичко в левова равностойност към същата дата, определена по курса на БНБ в размер на 8 202,01 лева и сумата от 250/двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за направени разходи за адвокатски възнаграждения по водените административно - наказателни дела пред Районен Съд - София за отмяна на наказателно постановление №121 на Началник Митница "Аерогара - София", ведно със законната лихва върху посочените главници начиная от 25.03.2008 до окончателното им изплащане, а също така и сумата от 193,52/сто деветдесет и три лава и петдесет и две стотинки/ разноски по делото по съразмерност, като ОТХВЪРЛЯ изцяло заявените претенции на Джорджо Каррер срещу Агенция "Митници" за заплащане на сумата от общо 4 401,78 лева, представляваща обезщетение в размер на законната лихва за задържаната сума от 8 202 лева за периода 29.03.2001г. - 13.04.2005г., както и на сумата от 950 лева, представляваща заплатените разходи за неизползван самолетен билет по направление София - Милано - Венеция за дата 29.03.2001г., а също така претенцията за присъждане на неимуществени вреди - до пълния и предявен размер от 5 000 лева и претенцията обезщетение за направените разходи за адвокатски възнаграждения в съдебните производства по обжалване наказателно постановление №121 на Началник Митница "Аерогара - София" от дата 18.04.2001г. до пълния и размер от 650 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
34 Административно дело No 584/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ П. ДОБРЕВ НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 17.11.2008г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган при Второ РПУ - ОД "Полиция" гр. Пловдив № ИЯ/02-2282 от 20.03.2008 г., с което на осн. чл. 55 от Закона за Министерството на вътрешните работи е разпоредено на Георги Петров Добрев да не предприема действия, с които да осъществява състава на престъпление по чл. 323 ал. 1 от НК. Да не извършва самоволно, не по установения ред, оспорвано от Наталия Андреева Крайчева с ЕГН **********, свое или чуждо, действително или предполагаемо право, свързано с начина на ползване и владеене сградата на автосервиза, находящ с в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 2. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
35 Административно дело No 596/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1796/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0030 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 03.08.2006г. -13.11.2007г. в размер на 75, 15 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 502, 25 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27821/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 596/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер на 40 /четиридесет / лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
36 Административно дело No 601/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска" №1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1793/14.12.2007г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0032 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което на жалбоподателя са определени лихви за доплащане за периода 16.11.2006г. -19.11.2007г. в размер на 209, 10 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1 1 695,53 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27817/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 601/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик"АД - гр.Асеновград, ул."Заводска"№1,представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началника на Митница-Пловдив, разноски по делото в размер на 40 /четиридесет / лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
37 Административно дело No 610/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 06.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на лихви № 1786/14.12.2007г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0043 от 23.01.2008г. на Директор на РМД-Пловдив, с което на "Химик"АД,гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, са определени лихви за доплащане за периода 27.12.2006г. - 21.11.2007г. в размер на 114, 71 лева, на основание чл.56 във връзка с чл.59 ал.2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик"АД, гр.Асеновград, ул."Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1 021, 91 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27808/15.12.2007г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл.214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик"АД митни сборове", като НЕДОПУСТИМА И
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 610/2008г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив, да заплати на "Химик"АД - гр.Асеновград, БУЛСТАТ 115032550, ул. "Заводска"№1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
38 Административно дело No 626/2008 Дела по КСО ИВАН Н. СТОИЦЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Николаев Стоицев от гр.Пловдив, ЖР"Тракия", бл.141, ет.8, ап.30 срещу Решение №67/05.03.2008г. на Директор на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Стоицев срещу Разпореждане №К-1293/25.01.2008г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при РУСО - Пловдив, с което е отказано отпускането на същия на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода 05.12.2007г. до 15.12.2007г. по издаден болничен лист №0584416 от 19.11.2007г. на ЛКК-неврол. при "ДКЦ V - Пловдив"ЕООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
39 Административно дело No 627/2008 Дела по КСО ДИМО Й. ИСКРЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 07.11.2008г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 72/28.01.2008 г. на Ръководител по контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.ПЛОВДИВ, потвърден с Решение № 72/06.03.2008 г..на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив.
ОСЪЖДА Директора на РУСО Пловдив да заплати общо разноски в размер на 900 лв. ,представляващи адвокатски хонорар, както следва: на Илия Иванов Яков ЕГН ********* гр.Пловдив ,ул. " Ружа " № 15 ,ет.15, ап.75, Славка Иванова Петкова ЕГН ********** гр.Пловдив ул."Димо Хаджидимов" № 6 г ет.4 ап. 23; Елена Петрова Коларова ЕГН ********** от гр.Пловдив ,ул."Трудовак" ,№ 13 а, ет.1, ап.1 600 лв. /шестотин лева/ адвокатски хонор както и да заплати разноски на Димо Йорданов Искрев ЕГН ********** със съдебен адрес гр.Пловдив ,бул. 6-ти септември" ,№ 173 ,ет.4 в размер на 300 лв. /триста лева/ адвокатски хонорар.
ОСЪЖДА Илия Иванов Яков ЕГН *********, Славка Иванова Петкова ЕГН **********; Елена Петрова Коларова ЕГН ********** да внесат по сметка на Административен съд Пловдив двадесет лева държавна такса.
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
40 Административно дело No 633/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГАМА-ТЕХНИКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 03.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гама Техникс" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул. "Стара планина" №16, ет.2, ап.11, чрез процесуалния представител адв. С.Панов против Ревизионен акт № 26001128 от 10.01.2008год. издаден от Евгений Димитров Генчев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 149 от 04.03.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на "Гама Техникс" ЕООД е преобразуван финансовият резултат за 2004г. и 2005г. съгласно чл. 23, ал.2, т.10 от Закон за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/. както следва корпоративен данък за 2004г. в размер на 789.50лв. и лихви в размер на 292.05лв. и корпоративен данък за 2005г. в размер на 3 588.30лв. и лихви в размер на 872.71лв.;, като неоснователна.

ОСЪЖДА "Гама Техникс" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул. "Стара планина" №16, ет.2, ап.11 и ЕИК по БУЛСТАТ 126647832, представляван от Росен Банев Колев- управител да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 361,70 (триста шестдесет и един лв. и седемдесет ст.), представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.


Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Административно дело No 670/2008 Дела от администр. характер - данъчни БИОФАЙЪР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Златко Асенов Петров, в качеството му на управител на "БИОФАЙЪР" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул. "Алеко Константинов" № 24, Булстат 112590734 чрез пълномощници адв. Владикин и адв.Славов срещу Ревизионен акт № 715 от 07.12.2007год., издаден от Атанаска Иванова Цанкова - гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 165 от 04.03.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с което на "БИОФАЙЪР" ЕООД, за данъчен период м. март 2007год. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 89680,00лв и прилежаща лихва в размер на 7193,73лв.
ОСЪЖДА "БИОФАЙЪР" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул. "Алеко Константинов" № 24, Булстат 112590734, представлявано от Златко Асенов Петров- управител да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 4014,00лв. за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
42 Административно дело No 671/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД РМД-ПЛОВДИВ,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 18.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 349 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0169 от 11.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която се постановява промяна на съответната кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0006411/20070411, като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1150,00лв., представляваща извършени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 672/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 348 от 04.02.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0168/11.03.2008г. на Директор на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която се постановява промяна на кл. 47 "Изчисляване на вземанията" за стоки под №1, № 2 и № 3 от ЕАД № 07BG 003007Н0007880/20070503г., и е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност, ведно с лихва от 03.05.2007г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1 250,00 /хиляда двеста и петдесет/ лева , представляваща извършени разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
44 Административно дело No 673/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 06.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 335 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0174 от 11.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която се постановява промяна на съответната кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0020063/20071129г., като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1250,00лв., представляваща извършени разноски по делот.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
45 Административно дело No 674/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, против Решение за промяна на тарифен номер № 336 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0175 от 11.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта на първопосоченото решение, с която се постановява промяна на кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0020569/20071210, като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% ; съответния размер на данък добавена стойност и дължимите лихви за просрочие.
ОСЪЖДА "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, БУЛСТАТ 825362890, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, ЕГН **********, да заплати на Митница - Пловдив разноски по делото в размер на 802,37 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
46 Административно дело No 675/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 18.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 350 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0170 от 11.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която се постановява промяна на съответната кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0007898/20070503, като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1250,00лв., представляваща извършени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
47 Административно дело No 677/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 14.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, против Решение за промяна на тарифен номер № 334 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0173 от 11.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта на първопосоченото решение, с която се постановява промяна на кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0020542/20071210г., като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% ; съответния размер на данък добавена стойност и дължимите лихви за просрочие.
ОСЪЖДА "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, да заплати на Митница Пловдив, разноски по делото в размер 941, 45 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
48 Административно дело No 685/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 338 от 04.02.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0177/12.03.2008г. на Директор на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която се постановява промяна на кл. 47 "Изчисляване на вземанията" за стоки под №1 и № 2 от ЕАД № 07BG 003007Н0007946/20070504г., и е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност, ведно с лихва от 04.05.2007г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1 250,00 /хиляда двеста и петдесет/ лева , представляваща извършени разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
49 Административно дело No 686/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 18.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 351 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0171 от 12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която се постановява промяна на съответната кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0007938/20070504, като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1250,00лв., представляваща извършени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
50 Административно дело No 688/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 19.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, против Решение за промяна на тарифен номер № 337 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0176 от 12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта на първопосоченото решение, с която се постановява промяна на кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0020577/20071210, като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% ; съответния размер на данък добавена стойност и дължимите лихви за просрочие.
ОСЪЖДА "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, БУЛСТАТ 825362890, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, ЕГН **********, да заплати на Митница - Пловдив разноски по делото в размер на 784,91 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му с препис за страните.


 
51 Административно дело No 689/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 14.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, против Решение за промяна на тарифен номер № 344 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0183 от 12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта на първопосоченото решение, с която се постановява промяна на кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0020807/20071212г., като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% ; съответния размер на данък добавена стойност и дължимите лихви за просрочие.
ОСЪЖДА "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, да заплати на Митница Пловдив, разноски по делото в размер 1070, 63 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
52 Административно дело No 690/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 07.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, против Решение за промяна на тарифен номер № 345 от 04.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0184 от 12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта на първопосоченото решение, с която се постановява промяна на кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0020823/20071212г., като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% ; съответния размер на данък добавена стойност и дължимите лихви за просрочие.
.

ОСЪЖДА "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, да заплати на Митница Пловдив, разноски по делото в размер 1162,79лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
53 Административно дело No 692/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 20.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 342 от 04.02.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0180/12.03.2008г. на Директор на Регионална митническа дирекция - Пловдив, в частта му с която се постановява промяна на кл. 47 "Изчисляване на вземанията" за стока от ЕАД № 07BG 003007Н0017175/20071009г., и е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност, ведно с лихва от 09.10.2007г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1 350,00 /хиляда триста и петдесет/ лева , представляваща извършени разноски и заплатен адвокатски хонорар по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
54 Административно дело No 766/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 27.11.2008г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Южен индустриален парк" АД - гр.София, ул. "Беловодски път" № 15-17, ет.3, с БУЛСТАТ 822105264, представлявано от Йордан Атанасов Иванов, против отказ за произнасяне по жалба против Разпореждане за определяне на окончателна оценка № 34571/2002/ 121478/ 05.03.2008 г., обективиран в Писмо, изх. № 22-00-182/2003/ 27.03.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, като неоснователна.
Решението не подлежи на обжалване.

 
55 Административно дело No 779/2008 Дела по КСО ХРИСТО Б. КАКЕВСКИ ,
БЛАГОРОДНА И. ЕЛЕНКОВА ,
ЛЮБОМИР Д. ДОБРЕВ
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 25.11.2008г., в законна сила от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 29/21.01.2008 г. на Ръководител по контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.ПЛОВДИВ, потвърдено с Решение № 80/10.03.2008 г.на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив.
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните. 
56 Административно дело No 838/2008 Дела по ЗОС ЗАПРЯНКА А. ПАНОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Запрянка Атанасова Панова срещу писмо № 98-94-3-1/07.01.2008г. на Кмет на район "Западен" при Община Пловдив, с което й е указано да освободи жилището от личните вещи на починалата й баба, във възможно най-кратък срок.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
57 Административно дело No 854/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ БОРИСЛАВ Я. ПРИМОВ ,
МИЛЕНА Г. КИРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 26.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Борислав Янков Примов от гр.Асеновград, ул."Изложение" № 5, и Милена Георгиева Кирова от гр.София, ул."Христаки Павлович" № 15, ап.11, против мълчаливия отказ на кмета на Община Асеновград по тяхна молба с вх.№ 94-Б-80 от 24.03.2008 г., с която е поискано издаване на заповед за въвеждане във владение на земя в местността "Параколово" в землището на град Асеновград.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
58 Административно дело No 856/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РАДКА Л. ПАСКАЛЕВА ,
ЛЮБОМИР А. ПАСКАЛЕВ ,
ГЕОРГИ А. ПАСКАЛЕВ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЧРЕЗ ГЛ.АРХИТЕКТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 25.11.2008г.
Отменя определение от 10.11.2008г., с което е даден ход на производството по същество.
Оставя без разглеждане жалбата на Радка Лукова Паскалева, Любомир Александров Паскалев и Георги Александров Паскалев от гр.Пловдив, бул."Княгиня М.Луиза" № 29, ет.1 ап.1, против удостоверение № 94006-8965/03.08.2007г., издадено от гл.архитект на район "Централен"-Община Пловдив.
Осъжда Радка Лукова Паскалева, Любомир Александров Паскалев и Георги Александров Паскалев от гр.Пловдив, бул."Княгиня М.Луиза" № 29, ет.1 ап.1 да заплатят на Стайко Луков Тосев сумата от 500лв., представляващи извършени от заинтересованото лице разноски в производството.
Прекратява производството по адм.д.№ 856/2008г., административен съд-Пловдив, VI състав.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.

 
59 Административно дело No 862/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КОЛЬО Т. ИМЕНОВ ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 27.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-85 от 06.12.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Марково, община Родопи, област Пловдив, в частта и относно границите на имот с №47295.124.864.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралната карта в посочената по-горе част, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на Кольо Тонев Именов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" №5, ет.4, ап.37, сумата от 510,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
60 Административно наказателно дело (К) No 904/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ПУЛПУДЕВА ТРЕЙД ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56 от 08.04.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 306/2008 г.

Решението е окончателно.

 
61 Административно дело No 935/2008 Дела по ЗМСМА НИКОЛА Л. НЕСТОРОВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 14.11.2008г.

ОТМЕНЯ потвърдения с Решение №4/24.04.2008 г., на Директор на Дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив Акт за установяване на задължение по декларация №695/11.12.2007г., в частта в която са установени задължения на Никола Лазаров Несторов, за данък върху недвижимите имоти, за периода 01.01.2001г. до 31.12.2001г., в размер на 13.58лева, както и законната лихва върху тая сума.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.


 
62 Административно дело No 939/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАРГАРИТ Ц. ВАСИЛЕВ НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 03.11.2008г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 1/2008 г., издадено на 04.02.2008 г. от Началника на Митница Свиленград, с което Маргарит Цветанов Василев е задължен да заплати публични държавни вземания, както следва - мито в размер на 3 381.00 лв., акциз в размер на 14 400.00 лв. и данък добавена стойност в размер на 9 436.00 лв., заедно със съответната лихва за просрочие, считано от 11.05.2005 г., потвърдено с Решение № 1-4414-0131 от 03.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция /РМД/ - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
63 Административно дело No 964/2008 Дела по ЗОС АИПСМПП Д-Р АНТОН ПЪЖЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-689/29.04.2008г. на Кмета на Община - Асеновград, с която е разпоредено изземването от Антон Ангелов Пъжев в качеството му на ЕТ"АИПСМПП д-р Антон Пъжев" с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Милеви скали"№13, ет.4, ап.11 на следния имот, ползван от него, а именно: кабинет №8 и обслужващи части с обща площ 29,49 кв.м. - частна общинска собственост, находящ се в Детска консултация №2 в партерния етаж на сградата по плана на гр.Асеновград, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Община - Асеновград с адрес на призоваване гр.Асеновград, пл."Тракия"№9 да заплати на Антон Ангелов Пъжев в качеството му на ЕТ"АИПСМПП д-р Антон Пъжев" с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Милеви скали"№13, ет.4, ап.11 сумата от 172/сто седемдесет и два/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
64 Административно дело No 974/2008 Дела по КСО ДЕЛЧО И. ИЛИЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 98/03.04.2008г. на Директора на РУСО-Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане №********** от 08.02.2008r. на Ръководителя на "ПО" при РУСО - гр.Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на "ПО" при РУСО - гр.Пловдив, за постановяване на ново разпореждане с което на Делчо Илиев Илиев трудовият стаж в "Пулпудева" АД-Пловдив, за периода 01.06.2000 до 31.10.2004 година бъде признат за осигурителен стаж за придобиване право на пенсия.
ОСЪЖДА Директора на РУСО-Пловдив, да заплати на Делчо Илиев Илиев с ЕГН **********, живущ в гр. Пловдив, ул. Батак, № 46 направените съдебни разноски в размер на 300 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.


 
65 Административно дело No 1014/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ГЕОРГИ Д. ХАЛАЧЕВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 21.11.2008г.
Отхвърля жалбата на Георги Делчев Халачев против Заповед № 07/01.04.2008г. на Кмета на Район "Централен"-Община Пловдив, с която е прекратено служебното правоотношение за длъжност Гл.инспектор "РСК" /Районен строителен контрол/ в район "Централен"-Община Пловдив.
Осъжда Георги Делчев Халачев, гр.Пловдив, ул."Йоаким Груев" № 38 да заплати на Район "Централен"-Община Пловдив сумата от 80.00лв. за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховният Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне.

 
66 Административно дело No 1020/2008 Други административни дела Д-Р СТАНИМИР КЕНДОВ-АИПППДМ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 14.11.2008г.
ОТМЕНЯ отказ на Регионален център по здравеопазване Пловдив № РЕ-6/02.01.2008 г.
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
67 Административно наказателно дело (К) No 1059/2008 Наказателни касационни производства НЕК ЕАД СОФИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №43/01.04.2008г., постановено по НАХД № 185/08г. по описа на ПРС, ХХVІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 220/09.01.2008г. на Председателя на Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", с което на "НЕК"ЕАД, в качеството му на дружество принципал на Клон "ВЕЦ"-Група Родопи-Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Триадица"№8, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.31 ал.1 от Закона за държавните резерви и военновременни запаси
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивски районен съд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Национал Електрическа Компания"ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Триадица"№8, представлявано от главния изпълнителен директор Любомир Велков, със съд.адрес гр. Пловдив, ул."Васил Левски"№ 244, против Решение №43/01.04.2008г., постановено по НАХД № 185/08г. по описа на ПРС, ХХVІ н.състав, в частта му относно мотивите, като НЕДОПУСТИМА, като
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1059 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, ХХ състав, в тази част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест, е в частта, с която жалбата е оставена без разглеждане, имаща характера на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението за това.

 
68 Административно дело No 1117/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КРИСТИАН И. ТАКСИРОВ ,
МАРИАН С. ЛОЗАНОВ
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение (второ) от 17.11.2008г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1046 от 23 октомври 2008 година, постановено по адм.д. № 1117/2008 година по описа на Административен съд-Пловдив, VI състав , като осъжда Кмета на Район "Централен"-Община Пловдив да заплати на Кристиан Иванов Таксиров и Мариан Спасов Лозанов, гр. София, ж.к.."Люлин", бул."Панчо Владигеров", бл.380, вх.В, ет.6, ап.42 направените по делото разноски за държавна такса в размер на 10 /десет/ лева.
Решението за поправка подлежи на обжалване по реда и в срока на поправеното решение - пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
69 Административно дело No 1130/2008 Дела по ЗОС МИНКО Н. НИКОЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 28.11.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Минко Николов Николов с адрес: град Карлово, ул."Иван Попов"№23, против Заповед №401 от 29.04.2008год. на Кмета на Община Карлово, с която е отказано да бъдат деактувани като общинска собственост УПИ ХХV, УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІ в кв.53"А" по плана на град Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1130 по описа за 2008 година на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7/седем/-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
70 Административно наказателно дело (К) No 1133/2008 Наказателни касационни производства АС-ЙОВКА ДИМИТРОВА ЕТ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА № 30/16.04.2008 г., постановено по НАХД № 14/08г. по описа на Карловски районен съд, ІІ-ти наказателен състав . Решението е окончателно
 
71 Административно дело No 1135/2008 Дела по ЗСП ВАСИЛ Л. ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОР НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Васил Лазаров Василев с ЕГН **********.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1135/2008 г., ІХ състав по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД с частна жалба в 7 дневен срок от днешна дата за ответника и от деня на съобщението за оспорващия.

 
72 Административно дело No 1140/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЮБЕН Р. АПОСТОЛОВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 06.11.2008г.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 272 от 15.05.2008 г. на кмета на район "Южен", Община Пловдив, с която на жалбоподателя е наредено да премахне построения от него стоманобетонен гараж в собствения му УПИ ХІІ-234, кв.15 по плана на гр.Пловдив, кв."Коматево", ул."Болгар" № 17.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Любен Рангелов Апостолов, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул."Болгар" № 17, съдебни разноски в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева, като за останалата част от 300 (триста) лева ОТХВЪРЛЯ претенцията като недоказана.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез изпращане на препис.

 
73 Административно дело No 1190/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТОЙЧО Х. СТОЙЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 06.11.2008г.
Изменя Заповед № А-830/19.05.2008г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено решение на техническата служба при Община Асеновград, прието с протокол от 16.10.2008г. и протокол от 28.03.2008г. в частта, с която е определена като застроена частта от имот пл.№ 120 записан в регистъра на бившите собственици в размер на 575 км.м., попадаща в УПИ I-комплексно застрояване, кв.8 по регулационния и застроителен план на ЖК "Запад"-гр.Асеновград, одобрени съответно със Заповед № 630/1973г. и Заповед № 631/1973г., като определя за застроена частта от имот пл.№ 120 в УПИ I-комплексно застрояване, кв.8 по регулационния и застроителен план на ЖК "Запад"-гр.Асеновград в размер на 346 кв.м. и съответната незастроена част с площ от 984 кв.м., оградена с жълт контур и заключена между букви А-Б-В-Г-Д-Е-А по скицата към заключението на вещото лице на л. 123 от делото.
Скицата на вещото лице Делипапазов на л.123 от делото да се счита неразделна част от настоящото решение.
Осъжда Община Асеновград да заплати на Стойчо Христов Стойчев: гр.Асеновград, ул."Ген.Дандевил " № 70 сума от 160 лв. за направени разноски в производството по делото.
Отхвърля жалбата в частта за разликата до предявения размер на свободна площ в УПИ I-комплексно застрояване, кв.8 по регулационния и застроителен план на ЖК "Запад"-гр.Асеновград.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
74 Административно дело No 1231/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АТАНАС М. КАНТАРЕВ ,
СТЕФАН И. КОЧЕВ ,
БОЖАНА Г. ЛЬОЧКОВА-КОЧЕВА
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 18.11.2008г.
На основание чл. 155, ал. 1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.1231/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ състав, поради отказ от оспорването.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите в същия срок от съобщаването.

 
75 Административно дело No 1251/2008 Дела от администр. характер - данъчни СТАНКО ИЛИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 409/02.06.2008 г., издадено от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 20-15-243/08.05.2008 г., подадена от Станко Иванов Илиев от гр.Пловдив, ж.к."Тракия", бл.242, ет.6, ап.17, действащ в качеството си на ЕТ "Станко Илиев", Булстат: 115159600, срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 16099070005112/27.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Станко Иванов Илиев от гр.Пловдив, ж.к."Тракия", бл.242, ет.6, ап.17, действащ в качеството си на ЕТ "Станко Илиев", Булстат: 115159600, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", сумата от 80.00 лв. /осемдесет лева/ юрисконсуртско възнаграждение.

Определението е окончателно.

 
76 Административно дело No 1273/2008 Дела по КСО ПЕТЪР Й. ПЕТРОВ НОИ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 132 от 2008г. на Директора на РУСО-Пловдив, с което е изменено Разпореждане №********** от 28.03.2008г. на Ръководителя на "ПО" при РУСО - гр.Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на "ПО" при РУСО - гр.Пловдив, за постановяване на ново разпореждане с което на Петър Йосифов Петров му се признае трудов стаж, първа категория в размер на 17 години, 8месеца и 29 дни и се изчисли общият му осигурителен стаж-ІІІ-та категория, на основание чл. 104 от КСО.
ОСЪЖДА НОИ-РУСО-Пловдив, да заплати на Петър Йосифов Петров с ЕГН **********, живущ в гр. Пловдив, ул.Григор Пърличев №26, направените съдебни разноски в размер на 100 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
77 Административно дело No 1310/2008 Дела по ЗМВР ДИМИТЪР П. ПАНАЙОТОВ ,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
  Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 07.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № з-3447/05.06.2008 г. на Директора на ОД"Полиция" - гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната и издаване на паспорти и заместващи ги документи.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
78 Административно дело No 1313/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИМИТЪР К. БИКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 25.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димитър Костадинов Биков, с адрес: гр. Карлово, ул. "Бяла река" №27, против Заповед №514 от 29.05.2008г. на кмета на община Карлово, с която е наредено спиране изпълнението на строеж "жилищна сграда и магазин за про-мишлени стоки", находящ се в УПИ ХІ-874,875, кв.43 по плана на град Карлово.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 Административно дело No 1315/2008 Дела по КСО ГЕОРГИ С. АНДРЕЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 14.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № **********/13.07.2007 Г. на Ръководителя на Отдел"Пенсии" при РУСО Пловдив, което е потвърдено с Решение № 201/13.06.2008 г. на Директора на ТП на НОИ Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
80 Административно наказателно дело (К) No 1317/2008 Наказателни касационни производства СТОЯН Т. СТОЯНОВ РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.

ОТМЕНЯ решение № 67 от 13.06.2008 г., постановено от Карловския районен съд по НАХД № 60/2008 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВЯ:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 63/24.01.2008 г. на Началника на РПУ-Карлово, с което на Стоян Танков Стоянов от с.Анево, ул."1-ва" №57, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 400 лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането.

Решението е окончателно

 
81 Административно дело No 1329/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ИВАН С. ВЯГОВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 19.11.2008г.
Заличава датата на насроченото ОЗ - 19.12.2008г. - 9.15 ч.
Оставя без разглеждане жалбата на Иван Стефанов Вягов, гр.Асеновград , ул."Отец Паисий" № 11, против Заповед № А-1041/06.06.2008г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрена оценката на подобрения-трайни насаждения, извършени от него в качеството му на ползвател на имот № 782 от кадастрален план на м."Параколово", представляващ имот № 27.260 от плана на новообразуваните имоти на м."Параколово", гр.Асеновград-в размер на 544 лв.
Прекратява производството по адм.д.№ 1329/2008г. , VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 1355/2008 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ВЕНЦИСЛАВ ТАНЕВ-РЕФЛЕКС ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 17.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35/5.06.2008 г., постановено по НАХД № 271/08г. по описа на Пловдивски районен съд/ПРС/, ХХІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
83 Административно дело No 1361/2008 Дела по ЗМВР СТЕФАН И. ИВАНОВ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 11.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стефан Иванов Иванов, ЕГН **********, с адрес: гр. Хисаря, ул. " Георги Бенковски" № 7 против Заповед № З-3445/05.06.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" - Пловдив, с която е забранено напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи на Стефан Иванов на основание чл. 76 т.3 от Закона за българските документи за самоличност. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд на Република България.

 
84 Административно наказателно дело (К) No 1366/2008 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РПУ КАРЛОВО ДИМИТЪР Н. ТОДОРОВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 231/29.02.2008 г., постановено по НАХД № 292/08г. по описа на Карловски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав . Решението е окончателно.
 
85 Административно дело No 1392/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 18.11.2008г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на точка втора на Решение №107, взето с протокол №10/25.06.2008г. на Общински съвет - гр. Раковски.
ОТМЕНЯ точка трета на същото Решение №107.
ОСЪЖДА Общински съвет - гр. Раковски да заплати на Областна администрация - гр. Пловдив, сумата от 80/осемдесет/ лева., представляваща разноски по съдебното производство.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
86 Административно наказателно дело (К) No 1393/2008 Наказателни касационни производства ГЕОРГИ Ц. ГЕОРГИЕВ НАЧАЛНИК РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.

ОТМЕНЯ решение № 40 от 17.06.2008 г., постановено от Карловския районен съд по НАХД № 74/2008 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 664/31.03.2008 г. на Началника на РПУ-Карлово, с което на Георги Цветанов Георгиев от гр. Карлово, ул."Васил Левски" №10, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 400 лева на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането.

Решението е окончателно.

 
87 Административно дело (К) No 1396/2008 Касационни производства ДИМИТЪР К. ШИШКОВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 58 от 13.05.2008г., постановено по а.х.дело № 78/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІV-ти граждански състав, с което е прогласена нищожност на решение №986-8 от 01.06.2001г., издадено от Поземлена комисия Пловдив-Първенец, по преписка с вх. № 986 от 18.02.1992г. на наследниците на Костадин Димитров Шишков, като вместо него постановява:
ОТХВЪРЛЯ протеста на РП Пловдив, срещу Решение №986-8 от 01.06.2001г., издадено от Поземлена комисия Пловдив-Първенец, като неоснователен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 1401/2008 Наказателни касационни производства РО НА ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР ПЛОВДИВ ОНТАРИО 1 ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 12.06.2008г., постановено по НАХД № 605/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІ н. състав, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 23 от 14.04.2008г. на Началник Регионален Отдел на Главна Дирекция "Метрологичен надзор" - гр.Пловдив, в частта с която на "Онтарио 1"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Перущица, ул."Цар Иван Асен ІІ"№27, представлявано от управителя Методи Стойков Тенчев, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 400 лева на основание чл.89 ал.2 от Закона за Измерванията за нарушение на чл.61 от Закона за Измерванията във връзка с чл.5 ал.3 от Наредба за предварително опакованите продукти.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
89 Административно дело No 1411/2008 Искове за обезщетение НОНКА Д. ЧЕРПАКОВА МВР СОФИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 06.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ претенцията на Нонка Димитрова Черпокова от гр.Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ - Обединител"№33,ет.4,ап.31 срещу Министерство на вътрешните работи/МВР/ с адрес на призоваване гр.София, ул."Шести септември"№29 за присъждане на обезщетение в размер на 400 лева, представляваща равностойността на платената от Черпокова глоба в същия размер по НП №13049/05.09.2007г., отменено като незаконосъобразно със съдебно решение №17 от 08.02.2008г. по НАХД №37/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХІХ н.състав, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
90 Административно дело No 1414/2008 Дела по ЗОС ФЕНИКС ЮГ АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 14.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ФЕНИКС-ЮГ"АД град Пловдив, чрез изпълнителен директор на дружеството Анна Борисова Сакутова, против Заповед №РД-08-648 от 26.06.2008 година, издадена от Кмета на Район "Централен"-Община Пловдив.
ОСЪЖДА "ФЕНИКС-ЮГ"АД град Пловдив, с ЕИК 115012995, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Македония"№20, да заплати на Община Пловдив-Район"Централен" юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
91 Административно дело No 1431/2008 Дела по КСО САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХН.ЛАБОРАТОРИЯ Д И З ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 14.11.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане № 366/16.05.2008 г. на Ръководителя ,на Контрола по Разходите на ДОО при РУСО - Пловдив № РЕ-6/02.01.2008 в частта , която е потвърдено с Решение № 209/23.06.2008 г. на Ръководителя на ТП на НОИ Пловдив.
ОСЪЖДА "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ Д И З" ЕООД , БУЛСТАТ 115539307 да заплати на Директора на РУСО Пловдив разноски в размер на в размер на 80/осемдесет/лв. .
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
92 Административно дело No 1440/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 26.11.2008г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1440 по описа за 2008г. на Административен съд Пловдив по оспорването на РА № 26-0-800132 от 07.05.2008г., издаден от ТД на НАП гр. Хасково и потвърден с Решение № 502 от 04.07.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив.
ОСЪЖДА "Мак" ООД гр. Димитровград, ул. "Цар Борис І" № 7, с Булстат 12662423 и с представляващ Гина Димова Драганова да заплати на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 753,90 лева /седемстотин петдесет и три лева и деветдесет стотинки/
Определението може да се обжалва в 7 - дневен срок пред ВАС - за присъствалата страна, считано от днес, а за неприсъствалата - считано от получаване на съобщението за изготвеното определение.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 1447/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АЛ-ДАН ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №68 от 02.06.2008г. по НАХД № 346/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 2007-К-4947/15.01.08г. на Директора на РД за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали, със седалище гр. Пловдив, към ГД "Контрол на Пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Ал-Дан"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Янтра"№6, представлявано от управителя Александър Васев Даскалов, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2007-К-4947/15.01.08г. на Директора на РД за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали, със седалище гр.Пловдив, към ГД "Контрол на Пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Ал-Дан"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Янтра"№6, представлявано от управителя Александър Васев Даскалов, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
94 Административно наказателно дело (К) No 1449/2008 Наказателни касационни производства ВЛАДИМИР Р. ГОЧЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 72 постановено по НАХД № 260 от 2008 год., Районен съд - Пловдив, с което е потвърдено Наказателно постановление № 9017 от 02.08.2007 г. на Началник група в сектор "ПП и КАТ" при ОД "Полиция" - Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Владимир Русев Гочев, с адрес: град Харманли, Област Хасковска, ул."Алеко Константинов"№123, срещу Наказателно постановление № № 9017 от 02.08.2007г. на Началника на група в Сектор ПП-КАТ при ОДП-гр. Пловдив, с което му е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер на 30лв. за извършено административно нарушение по чл. 6 т.1 пр.З от ЗДвП, както и отнемане на 6 контролни точки..
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 1452/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ АНЕТА ФОРД-ТАНКА ДИМОВА ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 60 от 15.05.2008г. по НАХД № 227/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХV н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 16-00-60401/09.01.2008г. на Директор на Дирекция "Областна инспекция по труда", гр.Пловдив, с което на ЕТ"Анета Форд - Тинка Димова", гр.Пловдив, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл.414 ал.3 от Кодекса на труда за нарушение на чл.62 ал.1 вр. с чл.1 ал.2 от Кодекса на труда.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
96 Административно дело No 1457/2008 Дела по ЗМСМА КОНСТАНТИН Д. КОВАЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 11.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. №ОЖ-048870/10.07.2008г. на Константин Димитров Ковачев с ЕГН-**********, живущ в гр. Пловдив, ул. "Борислав" № 24, срещу Заповед № ОА-1522/28.05.2008 г., издадена от Кмета на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
97 Административно дело No 1470/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЛ ВИНО-МЛАДЕН ДИМОВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 10.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Младен Михайлов Димов, в качеството си на едноличен търговец "МЛ Вино - Младен Димов" - гр. Брезово, ул. "Васил Коларов" № 18, чрез пълномощника си адв. Св.Панов, против Решение № 38 от 07.07.2008 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление № РД-10-253/ 13.06.2008 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА Младен Михайлов Димов, в качеството си на едноличен търговец "МЛ Вино - Младен Димов" - гр. Брезово, с БУЛСТАТ 825026053, с адрес на управление: гр. Брезово, ул. "Васил Коларов" № 18, да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
98 Административно дело No 1495/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛ Н. ПАУНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 11.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Васил Николов Паунов от гр. Стара Загора, кв. "Трите чучура" № 35, вх. А, ет.5, ап.15 против Ревизионен акт № 240800049 от 14.05.2008год. издаден от Йовка Желязкова Терзиева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 486 от 01.07.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е постановено на Васил Николов Паунов да бъде възстановена сумата от 7579,44лв., представляваща недължимо платени осигурителни вноски по ДОО за периода 01.01.2001 до 31.10.2003год.
ОСЪЖДА Васил Николов Паунов от гр. Стара Загора, кв. "Трите чучура" № 35, вх. А, ет.5, ап.15 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 443,17лв., за осъществената юрисконсултска защита
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
99 Административно дело No 1512/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 03.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-316 от 24.07.2008 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив, с която е спряно изпълнението на Решение №266, взето с протокол №13/09.07.2008 година на Общински съвет при Община Асеновград.
ОСЪЖДА Областна администрация-Пловдив, да заплати на Общински съвет Асеновград, съдебни разноски /за осъществената адвокатска защита/ в размер на 200 лв./двеста лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
100 Частно админист. наказателно дело (К) No 1517/2008 Наказателни частни касационни производства ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Определение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №15/17.06.2008г., постановено по НАХД № 790/08г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІІІ н.с., с което е оставена без разглеждане като просрочена жалба на "Германос Телеком България"ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Младост, ж.к.Младост 4, ул."Бизнес парк София" № 1, сграда 8, ет.4, представлявано от изпълнителния директор Александър Димитров, против Наказателно постановление № 2008 - К - 10806 от 07.05.2008г. на Главен инспектор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр.Пловдив, към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 149 от 13.03.2008тг. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, като просрочена и е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
101 Административно наказателно дело (К) No 1518/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТОДОР А. ГРАМАТИКОВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 91 от 10.06.2008г., постановено по НАХД № 538 по описа на Пловдивския районен съд за 2008г., ХХV наказателен състав.

Решението е окончателно.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 1520/2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТОЯН И. ПОПОВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 07.11.2008г., в законна сила от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 10.06.2008 год. на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №518/2008 год. по описа на същият съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
103 Административно дело (К) No 1528/2008 Касационни производства АНИ Н. ТАТАРЕВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 03.11.2008г., в законна сила от 03.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 80 от 05.06.2008 г., постановено по АХД № 85/2008 г.на Пловдивския районен съд, четиринадесети граждански състав, с което е обявена нищожността на Решение № 823-8 от 01.06.2001 г. на Поземлена комисия Пловдив-Първенец, постановено по преписка с вх. № 823 от 21.01.1992 г. на наследниците на Стоян Костадинов Синиклийски.
ВРЪЩА делото на ПРС за ново разглеждане.

Решението е окончателно.


 
104 Административно наказателно дело (К) No 1530/2008 Наказателни касационни производства ДЕЯН Г. ХИТРОВ РПУ КАРЛОВО Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 73/26.06.2008г. по НАХД № 61/08г. по описа на Районен съд - Карлово, ІІ н.състав, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 440/08 от 07.03.2008г. на Началника на РПУ - Карлово, обл.Пловдив, в частта му с която на Деян Георгиев Хитров ЕГН **********, гр.Казанлък, ул. "Гладстон"№31, вх.Г, ет.7, ап.75, на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 7 контролни точки, като вместо това ПОСТАНОВЯВА.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 440/08 от 07.03.2008г. на Началника на РПУ - Карлово, обл.Пловдив, в частта с която на Деян Георгиев Хитров ЕГН **********, гр.Казанлък, ул."Гладстон"№31, вх.Г, ет.7, ап.75, на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат, са отнети общо 7 контролни точки.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73/26.06.2008г. по НАХД № 61/08г. по описа на Районен съд - Карлово, ІІ н.състав, в останалата му обжалвана част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 440/08 от 07.03.2008г. на Началника на РПУ - Карлово, обл.Пловдив, в частта с която на Деян Георгиев Хитров ЕГН **********, гр.Казанлък, ул."Гладстон"№31, вх.Г, ет.7, ап.75, на основание чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 /сто/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 1 /един/ месец за нарушение на чл.21 ал. 2 от ЗДвП.


РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
105 Административно дело No 1536/2008 Дела по ЗМВР СТРОЙМАШ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 13.11.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен изричния отказ на началник сектор "Пътна полиция" при ОДП Пловдив, обективиран в писмо № ИЯ/КАТ-7449 от 22.07.2008 г., да бъде върнато свидетелство за регистрация на МПС с рег. № РВ0220КВ.
ОСЪЖДА ОДМВР Пловдив да заплати на "Строймаш" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115771825, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 125а, представлявано от управителя Иван Атанасов Васев, сумата 50 (петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
106 Административно дело No 1547/2008 Дела по ЗМВР МИЛКО Д. ЙОВЧЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 11.11.2008г.
ОТМЕНЯ отказ, материализиран в писмо с рег. № ПЯ/кат-7080/07.07.2008г. на Началник сектор "Пътна полиция" към Областна дирекция "Полиция" Пловдив, с който на осн. чл.7, ал.1 от Наредба №І-45/24.03.2000г. на МВР във вр. с чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата и Окръжно УТ-1629/20.08.2002 г. на ДНСП-МВР София е отказана регистрацията на пътно превозно средство марка-Мерцедес, модел - 207 Д, внос от Германия, собственост на Милко Димитров Йовчев.
ВРЪЩА преписката на Сектор "Пътна полиция" Областна дирекция "Полиция" - Пловдив за ново произнасяне като се вземат предвид указанията на Съда, посочени в мотивите на съдебното решение. ОСЪЖДА Областна дирекция " Полиция " - Пловдив да заплати на Милко Димитров Йовчев, ЕГН **********, гр. Пловдив, ул. "Стойо Шишков" № 2, ет. 1, ап. 1направените деловодни разноски в размер от 140 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
107 Административно дело No 1552/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАСКА И. БАНКОВА ,
СТОЯН И. АРНАУДОВ
ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 17.11.2008г.
ИЗМЕНЯ решението от 20.05.2008 г. на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със заповед № РД-09-294 от 30.04.2008 г. на кмета на Община Марица, за определяне на пазарна оценка за поземлен имот № 225078, находящ се в землището на с.Труд, община "Марица", област Пловдив, собственост на Васка Иванова Банкова, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Вук Караджич" № 17, и Стоян Иванов Арнаудов, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Стойчо Мошанов" № 52, като УВЕЛИЧАВА пазарната оценка в размер на 13 300 (тринадесет хиляди и триста) лева.
ОСЪЖДА Община Марица да заплати на Васка Иванова Банкова, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Вук Караджич" № 17, и Стоян Иванов Арнаудов, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Стойчо Мошанов" № 52, сумата 535 (петстотин тридесет и пет) лева, представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
108 Административно дело No 1562/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НИКОЛАЙ К. ЯНЕВСКИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 28.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Николай Костадинов Яневски, ЕГН ********** от гр.Пловдив, ул."Христо Ботев" № 162 А срешу заповед № 404/14.07.2008 г. . на Кмета на район "Южен" на Община Пловдив, с която, на основание чл. 57 а , ал.3 във връзка с ал.1, т.1 от ЗУТ, Заповед № ОА-3771/04.12.2007 г.. на Кмета на Община Пловдив и Констативен акт № 29 от 18.06.2008 г., съставен от служители от Район"Южен" е наредено да бъде премахнат поставен от жалбаподателя дървен навес с размери - широчина 4 м., дължина 12 м и височина 4 м, изпълнен в съсобствен имот ПИ 7, в частта включена в УПИ І - жил.комплекс, кв.1 по плана на кв."Коматево", ул."Коматевско шосе" № 210.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1562/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив в частта, касаеща НП № 30/21.07.2008 г. на Кмета на Район"Южен"- Община Пловдив.
ИЗПРАЩА делото в тази му част на надлежния съд - Районен съд - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, а в частта си с характер на определение за частичното прекратяване на производството и изпращането му на компетентния съд е окончателно

 
109 Административно дело No 1563/2008 Дела по КСО ТОДОР Д. КОЛЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 07.11.2008г., в законна сила от 27.11.2008г.
ПОТВЪРЖДАВА разпореждане N**********/06.06.2008 г. на Ръководителя на ПО при РУСО Пловдив , потвърдено с Решение №222 /23.07.2008 г. на Директора на РУСО Пловдив
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
110 Административно дело No 1565/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ГЕОРГИ Д. ЙОВЧЕВ ,
ПЕНИ Д. ЙОВЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Димитров Йовчев, с адрес: с. Стряма, община Раковски, ул. "Търговска" №3, и Пени Димитров Йовчев, с адрес: гр. Пловдив, бул. "България" №45, ап.9, против Решение №05025 от 24.03.1995г. на Общинска служба по земеделие, гр. Раковски.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1565 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

 
111 Административно наказателно дело (К) No 1568/2008 Наказателни касационни производства ПАВЕЛ С. УЗУНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 17.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение, наименовано Решение № 2/ 16.06.2008 г. по НАХД № 1717/ 2007 год. по описа на Районен съд - Пловдив .
Решението е окончателно.

 
112 Административно наказателно дело (К) No 1569/2008 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН ЕЛВЕКО-ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 07.11.2008г., в законна сила от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 23.06.2008 год. на Пловдивски районен съд, ХХ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 591/2008 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
113 Административно наказателно дело (К) No 1570/2008 Наказателни касационни производства ГЕОРГИ Н. ПЕТКОВ РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 78/08.07.2008 г., постановено по НАХД № 41/08г. по описа на Карловски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав . Решението е окончателно
 
114 Административно дело No 1585/2008 Други административни дела АЛЕКСАНДЪР П. АЛЕКСИЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 24.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 8346 от 26.06.2008 г. на Началник сектор ПП-КАТ към ОДП Пловдив, с която на основание чл. 171 т.2 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка - спиране на МПС с рег. № РВ2196АР собственост на Александър Петров Алексиев, ЕГН **********, гр. Пловдив, ул. "Стадион" № 16, ет. 2, ап. 6. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
115 Административно дело No 1589/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ГЕОРГИ Т. ПЕЧЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Георги Тодоров Печев, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Борислав" № 10, против заповед № ЗД-04-3 от 16.07.2008 г. на областния управител на област Пловдив, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в местността "Дондуково", в землището на с.Свежен, община Брезово, област Пловдив, в частта, касаеща новообразувани имоти №№ 118 и 230.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
116 Административно дело No 1590/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЯНКО Б. ЕНЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 28.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-528 от 24.07.2008г. на кмета на община Марица, с която е наредено спиране изпълнението на строеж "масивна сграда в УПИ І-203, кв.14 по плана на село Трилистник, община Марица, област Пловдив", и е забранен достъпа до строежа, считано от 24.07.2008г.
ОСЪЖДА община Марица да заплати на Янко Благоев Енчев, с адрес: с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, сумата от 90,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
117 Административно дело No 1591/2008 Дела от администр. характер - данъчни НАТАЛИ-М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 21.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Антон Начев Славчев в качеството му на управител на търговско дружество "НАТАЛИ-М" ООД, гр. Хасково със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 21-23, вх.Б, ап.10 против ревизионен акт с № 260800244/09.06.2008г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Хасково, в частта, с която са определени задължения за вноски за ДОО, ЗО, ДЗПО - УПФ и фонд "ТЗПБ", потвърден с Решение № 520 от 15.07.2008г. на Директора на дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА "НАТАЛИ-М" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. "Добруджа" № 21-23, вх.Б, ап.10 да заплати на Директора на дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 436 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
118 Административно дело No 1613/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПЕТЪР ОБРЕЙКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 557/30.07.2008г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставена без уважение, искането на Петър Иванов Обрейков, ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"Петър Обрейков", Булстат 115530621, гр. Карлово, ул."Пазарна"№1 за възстановяване срока за обжалване на РА № 1600-800638 от 20.06.2008г., издаден от Галина Петкова Вълнева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив.
ВРЪЩА преписката на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, за произнасяне при спазване указанията, дадени в мотивната част на настоящото определение.
Да се изпрати копие от настоящото на страните по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
119 Административно дело No 1625/2008 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КАРЛОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 06.11.2008г., в законна сила от 24.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1625/2008 г., ІХ състав по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на оспорване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението на страните.

 
120 Административно дело No 1633/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАЛИСТА М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 20.11.2008г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1600-800 505/23.05.2008 г., издаден от Тодор Петков Кабашки, на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 534/21.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта относно непризнато право на данъчен кредит на "КАЛИСТА М " ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Владая" № 3, представлявано от управителя Йордан Славчев Славев, в размер на 5528,80 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период месец септември 2007 г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600-800 505/23.05.2008 г., издаден от Тодор Петков Кабашки, на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 534/21.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта относно непризнато право на данъчен кредит на "КАЛИСТА М " ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Владая" № 3, представлявано от управителя Йордан Славчев Славев, в размер на 4891,44 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период месец октомври 2007г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "КАЛИСТА М " ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Владая" № 3, представлявано от управителя Йордан Славчев Славев, сторените по делото разноски в размер на 610 лв. /шестстотин и десет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
121 Административно дело No 1636/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ М. ВАСИЛЕВ НАЧАЛНИК РПУ РАКОВСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 07.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЯЗ/Р-399 от 11.07.2008г. на началник РПУ-Раковски при Областна дирекция "Полиция", а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която, на основание чл.171, т.1, б."б" от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка "временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство" на Георги Маринов Василев.
ОСЪЖДА Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, да заплати на Георги Маринов Василев, с адрес: с. Йоаким Груево, област Пловдив, ул. "Девета" №7, сумата от 10,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 1657/2008 Наказателни касационни производства НАТАЛИЯ АНДРЕЕВА ЕТ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62 от 30.04.2008 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 301/2008 г., ХІ н. с., с което е потвърдено наказателно постановление № 193/27.12.2007 г. на

директора на РИОСВ - Пловдив, с което на ЕТ"Наталия Андреева" - гр. Пловдив, ул."П.Р.Славейков" № 40, с представляващ Наталия Андреева Крайчева, със служебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Йоаким Груев" № 15А, ет.2, офиси 5-6, с което на основание чл.106, ал.3, т.2 от ЗУО е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лева за нарушение на чл.12, ал.1, т.1 във вр. с чл.22, ал.1 от ЗУО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1658/2008 Наказателни касационни производства МАНЧО Й. МАНЧЕВ РПУ ТРУД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 14.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 113/25.07.2008г., постановено по НАХД № 715/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив ІІ н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № К-179/2008г. от 25.02.2008г. на Началник РПУ - Труд, обл.Пловдив, в частта с която на Манчо Йорданов Манчев, гр. Русе, ул."Черни връх"№14, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева, за нарушение на по чл.139а, ал.5 от ЗДвП на основание чл. 179 ал.3 т.1 пр.1 от ЗДвП и на основание Наредба № І-139 на МВР са отнети 8 броя контролни точки, като по отношение на останалата част, касаеща наложената ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева за нарушение на чл.137а от ЗДвП на основание чл.183 ал.4 т.7 от ЗДвП и ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева за нарушение на чл.157 ал.1 от ЗДвП на основание чл.186 ал.1 от ЗДвП, жалбата е оставена без разглеждане.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
124 Административно наказателно дело (К) No 1660/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ АТАНАС Н. БЮТЮНЕВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 24.11.2008г., в законна сила от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 16.06.2008г., постановено по НАХД № 1141/2007г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІХ н. състав, в обжалваната му част, с която е отменено Наказателно Постановление № 16-002527/09.07.2007г. на Директора на Регионална Дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив, в частта с която на Атанас Николов Бютюнев ЕГН **********, гр.Първомай, обл. Пловдив, ул."Капитан Бураго"№41, на основание чл.178 ал.2 във вр. с ал.1 т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 000 лева, за нарушение по чл.24 ал.1 от Наредба № 37/2002г., а именно за това, че натовареността на същият като преподавател по практическо обучение към ЕТ"Атанас Бютюнев" надвишава десет учебни часа - на дати 08.05.2007г., 09.05.2007г. по четиринадесет учебни часа; на 12.05.2007г., 13.05.2007г., 14.05.2007г. по дванадесет учебни часа; на 20. 05.2007г. - седемнадесет учебни часа и на 21.05.2007г. - двадесет и един учебни часа.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
125 Административно наказателно дело (К) No 1661/2008 Наказателни касационни производства АЛЕКС 2003 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 27.11.2008г., в законна сила от 27.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/27.06.08г. по НАХД № 535/08г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІІІ н.състав, с което потвърдено Наказателно постановление № 16-0060436/27.03.2008г. на Директор на Дирекция "ОИТ" - гр.Пловдив, с което на "Алекс - 2003"ЕООД, гр.Пловдив, представлявано от Емил Георгиев Кандилов,е наложено административно наказание "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ" в размер на 2 500 лева за извършено административно нарушение по чл.275 ал.1 от Кодекса на Труда във връзка с чл.54 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труди при извършване на строителни и монтажни работи; чл.200 ал.1 т.3 от Наредба № 7 за минималните изисквания здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и чл.138 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.


РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
126 Административно наказателно дело (К) No 1662/2008 Наказателни касационни производства БАКО-БЛАГО СТОИЛОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №62 от 27.05.2008г., постановено по н.а.х.дело № 479 от 2008 г. Пловдивски районен съд, седми наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 25044 - 0040226 от 19.02.2008г. на Директор на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на основание чл.179, предложение 3 от ЗДДС на ЕТ "Бако-Благо Стоилов", със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Д-р Вълкович"№13 е наложено административно наказание "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ" в размер на 250 лв, за нарушение разпоредбите на чл.125, ал.3 вр.ал.5 от ЗДДС.


РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи обжалване и на протест. 
127 Административно дело No 1673/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТЕД-79-МАРИЯ СИРАКОВА ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 21.11.2008г.
Отхвърля жалбата на ЕТ "ТЕД-79-Мария Сиракова", представляван от Мария Тодорова Сиракова, гр. Пловдив, ул."Генерал Данаил Николаев" № 14, ап.15 срещу Решение № 192, взето с Протокол № 14 от 07.07.2005 г. на Общински съвет - Пловдив, с което е отказано започване процедура по изменение на ПУП с цел създаване на постоянен устройствен статут на обект "Кафе-сладкарница", собственост на Мария Т.Сиракова, намиращ се в УПИ III-комплексно застрояване, кв.141 по плана на кв."северно от панаирни палати" гр.Пловдив, на бул. "Цар Борис III Обединител" № , гр. Пловдив, изграден по отменения чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщението на страните, пред ВАС на РБ.

 
128 Административно дело No 1684/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.19 АЛ.2 ОТ ЗСПЗЗ,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 20.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавна агенция по горите град София против протоколно решение от 28.07.2008 г. на комисията по чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ, назначена със заповед № 480а ат 07.07.2008 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" град Пловдив, одобрено със заповед № 553 от 01.08.2008 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1684 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
129 Административно дело No 1689/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВАЛЕНТИНА Л. БАЛЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 11.11.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за регистрация по ЗДДС № 13042080011989 от 28.05.2008 г., издаден от Валентина Василева Милева - инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 554 от 28.07.2008год. на директора на дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, издадена на Валентина Георгиева Балева, ЕТН **********, от гр. София, ул."Стефан Караджа" № 11, вх.Б, ет.4.
ВРЪЩА преписката на ТД на НАП - Пазарджик за ново произнасяне по заявление № 13391080012125/14.05.08 г. на Валентина Георгиева Балева съобразно мотивите на настоящото съдебно решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
130 Административно дело No 1694/2008 Други административни дела ПЕТКО Б. КЪРЧЕВ НАЧАЛНИК РПУ ХИСАР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 13.11.2008г.
Отменя Заповед № К-709/20.06.2008г. на Началник РПУ-Хисаря към ОД " Полиция " - Пловдив /сега ОД на МВР-Пловдив/, с която е наложена принудителна административна мярка на Петко Борисов Кърчев - гр.Стара Загора, ул."Армейска" № 14, ет.3, ап.6, изразяваща се във временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 6 месеца.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
131 Административно дело No 1726/2008 Дела по ЗМВР МИЛЕН А. РУСЕНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 06.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Милен Ангелов Русенов против отказ с № ИЯ/КАТ-2204/26.02.2008г. на Н-к с-р ПП към ОД на МВР Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1726/2008г., VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 1738/2008 Наказателни касационни производства РПУ КАРЛОВО ДИМИТЪР Д. КАНАЗИРЕВ Председател: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 19.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 110 от 01.08.2008 г., постановено постановено от Карловския районен съд по НАХД № 92/2008 г.

Решението е окончателно.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 1739/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ МАГИСТРАЛИ АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89 от 14.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 84 по описа на Карловския районен съд, ІІ н.с., за 2008 година, с което е отменено наказателно постановление № 16-003794 от 23.04.2008 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на "Магистрали" АД е наложена имуществена санкция на основание чл.96, ал.3, т.1 от Закона за автомобилните превози в размер на 5000 / пет хиляди/ лева за нарушение на чл.19, ал.3 от Закона за автомобилните превози.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 1740/2008 Наказателни касационни производства СТОИЛ Е. ЕНЕВ РПУ КАРЛОВО Председател: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  
Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №109/ 01.08.2008г. на Карловски районен съд, ІІІ - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 114/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 1741/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЧУДОМИРА Л. АЛОВА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 124 от 28.07.2008 г., постановено по нахд № 648 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 г, ХХ н.с., с което е отменено Наказателно постановление № ХІ-Б-18 от 03.04.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 1744/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ТЕОДОРА ПЕТРОВА-МАГУРАТРЕЙД ЕТ Председател: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 19.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 28.07.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 872/2008 г.

Решението е окончателно

 
137 Административно наказателно дело (К) No 1745/2008 Наказателни касационни производства ЩЕРЮ А. ЩЕРЕВ РПУ ХИСАР Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140 от 29.07.2008 год. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 725/2008 год. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 1746/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЩЕКА ЕЛЕКТРОНИК БЙЛГАРИЯ ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 93 от 01.08.2008г., постановено по НАХД № 1362 по описа на Пловдивския районен съд за 2007г., ХІ наказателен състав.

Решението е окончателно.

 
139 Административно дело No 1758/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДОРЯНА М. ДЕПИНА ,
МЛАДЕН Й. МЛАДЕНОВ ,
КАРАМФИЛА Й. ДЕПИНА ,
РАНГЕЛ С. ТАФРОВ ,
ИВАНКА Г. ТАФРОВА ,
ПЕТКО Г. ПЕТКОВ ,
ВАСИЛКА Г. ПЕТКОВА ,
ЦВЯТКО К. ГЕОРГИЕВ ,
ПЕТЯ Г. ГЕОРГИЕВА ,
ЙОРДАНКА Г. ПЕТРОВА ,
ГЕОРГИ И. ПЕТРОВ ,
АНГЕЛ Й. ВАСИЛЕВ ,
СОФКА Х. ВАСИЛЕВА ,
КОСТАДИНКА Р. ЛАМДЖИЕВА ,
ХРИСТИНА В. РУСЕНОВА ,
ГЕНОВЕВА С. АНТОНОВА ,
АНТОНИЙ Н. АНТОНОВ ,
МАРИЯ С. СГУРОВСКА ,
ВЕСЕЛА Г. КАРАСТОЙЧЕВА ,
ПЕТЪР Г. КАРАСТОЙЧЕВ ,
ЕЛЕНА И. ГРИГОРОВА ,
МИЛКО Г. МОСКОВСКИ ,
ГЕОРГИ П. ПЕТКОВ ,
ВАЛЕНТИНА Б. ПЕТКОВА ,
ЕЛЕНА Д. ТОСКОВА ,
СТЕФАН Н. ГЛАВЧОВСКИ ,
ПЕНКА Б. ГЛАВЧОВСКИ ,
НИКОЛАЙ С. ГЛАВЧОВСКИ ,
СТЕФАН Т. ЗАЙКОВ ,
ИВАНКА К. НИКОЛОВА ,
КРАСИМИР Б. НИКОЛОВ ,
БОРИС К. НИКОЛОВ ,
НИКОЛИНА И. ЙОЧЕВА ,
ПЕТКО С. ЙОЧЕВ ,
ПЕНКА А. НИКОЛОВА ,
АНТОАНЕТА В. ЖЕЛЯЗОВА ,
МАРИНА С. ГЬОРЕВА ,
БОРИС К. ГЬОРЕВ ,
ЛИЛЯНА К. ПЕТЕВА ,
ИВАН Я. НИКОЛАЕВ ,
ХРИСТО А. ДИМИТРОВ ,
ИЛИАН П. ПЕТКОВ ,
ГАНКА Б. ДУЧЕВА ,
ЙОРДАНКА И. ГЕНЧИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от
Младен Йорданов Младенов ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул. "Железарска" № 6, вх.А, ет.1, ап.1
Доряна Миткова Депина ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.А, ет.2, ап.3
Карамфила Йорданова Депина ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул.Железарска" № 6, вх.А, ет.2, ап.3
Рангел Спасов Тафров ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.А, ет.2, ап.4
Иванка Георгиева Тафрова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.А, ет.2, ап.4
Петко Георгиев Петков ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.А, ет.4, ап.8
Василка Георгиева Петкова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.А, ет.4, ап.8
Цвятко Кирилов Георгиев ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.А, ет.3, ап.6
Петя Георгиева Георгиева ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.А, ет.3, ап.6
Йорданка Георгиева Петрова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Трети март" № 8
Георги Илиев Петров ЕГН **********
Адрес: гр. Асеновград, ул."Трети Март" № 8
Ангел Йорданов Василев ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.В
Софка Христева Василева ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.В
Костадинка Рангелова Ламджиева ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.В
Христина Василева Русенова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска"· № 6, вх.В
Геновева Стоянова Антонова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.В
Антоний Николов Антонов ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.В
Мария Стефанова Сгуровска ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул. "Железарска" № 6, вх.В
Весела Георгиева Карастойчева ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.В
Петьр Георгиев Карастойчев ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул ""Железарска" № 6, вх.В
Елена Иванова Григорова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска "№ 6, вх.В
Милко Генов Московски ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул.Трети март" № 2, ап.4
Георги Петров Петков ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.Б
Валентина Борисова Петкова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.Б
Елена Димитрова Тоскова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.В
Стефан Николов Главчовеки ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.Б
Пенка Берова Главчовеки ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" N2 6, вх.Б
Николай Стефанов Главчовеки ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.Б
Стефан Томов Зайков ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.В, ап.7
Иванка Колева Николова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул. "Трети март" № 2, ет.4
Красимир Борисов Николов ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Трети март" № 2, ет.4
Борис Красимиров Николов ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул." Трети март" № 2, ет.4
Николина Иванова Йочева ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.Б
Петко Стоянов Йочев ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.Б
Пенка Атанасова Николова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Трети март" № 2
Антоанета Вълчева Желязова ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Трети март" № 4
Марина Славчева Гьорева ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.Б
Борис Костадинов Гьорев ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх.Б
Лиляна Костадинова Петева ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул.Трети март" № 2, ет.5, ап.20
Иван Янков Николаев ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул. Трети март " № 2, ет.4, ап.16
Христо Ангелов Димитров ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Трети март " № 2, ет.4. ап.13
Илиан Петков Петков ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Трети март" № 2, ет. 1 , ап.4
Ганка Борисова Дучева ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Трети март" № 2, ет.8, ап.30
Йорданка Иванова Генчина ЕГН **********
адрес: гр.Асеновград, ул."Трети март " № 2, ет.1, ап.1, всички представлявани от Доряна Миткова Депина с ЕГН ********** с адрес гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6, вх. А, ет.2, ап.3, против Заповед № А-1232 от 01.07.2008 г. на Кмета на Община Асеновград.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1758/08 год. по описа на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
140 Административно дело No 1770/2008 Дела от администр. характер - данъчни ИВАН К. ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 403 от 26.05.2008г. на Директор на Дирекция "ОУИ"- Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-12-101/10.05.2008г. в Дирекция "ОУИ" гр.Пловдив, подадена от Иван Кънчев Василев, против Ревизионен акт № 1300-801/16.01.2008г. на ТД на НАП - гр.Пазарджик.
ВРЪЩА преписката на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, за произнасяне по същество по подадена жалба от страна на Иван Кънчев Василев противи Ревизионен акт № 1300-801/16.01.2008г.
Да се изпрати копие от настоящото на страните по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
141 Административно дело No 1775/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛАТКА Г. УЗУНОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 13.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Латка Гогова Узунова от гр.Пловдив, ул."Георги Кирков" № 15 а с ЕГН ********** против Заповед № 463 от 13.08.2008 г. на Кмета на Район "Южен", Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1775/2008 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.Препис от определението да се връчи на страните.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 1779/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЛЮБОМИР К. ВАСИЛЕВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 31.07.2008г., постановено по НАХД № 1178/2007г. по описа на Пловдивски районен съд, І-ви наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
143 Частно админист. наказателно дело (К) No 1782/2008 Наказателни частни касационни производства ИЛИЯ С. БУКОВ РПУ РАКОВСКИ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Определение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
Оставя в сила Определение № 18 от 12.08.2008г., постановено по НАХД № 1139 по описа на Пловдивския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
 
144 Административно наказателно дело (К) No 1783/2008 Наказателни касационни производства ФИНАНСОВА КЪЩА ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ ПОПУЛЯРНА КАСА АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 20.11.2008г., в законна сила от 20.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 30/29.04.2008г., постановено по НАХД № 1847/2007г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІ н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23991-0129822/30.11.07г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на основание чл.178 от ЗДДС на "Финансова къща ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ ПОПУЛЯРНА КАСА"АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Д-р Г.Вълкович"№8, представлявано от изпълнителния директор Веселин Димитров, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.96 ал.1 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23991-0129822/30.11.07г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на основание чл.178 от Закона за данък добавен стойност на "Финансова къща ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ ПОПУЛЯРНА КАСА"АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Д-р Г.Вълкович"№8, представлявано от изпълнителния директор Веселин Димитров, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.96 ал.1 от Закона за данък добавена стойност.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
145 Административно дело No 1797/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕЛЕНА А. АТАНАСОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 10.11.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен мълчаливия отказ на Община Пловдив да се произнесе по заявление с вх.№ 940020057(7) от 03.07.2008 г. на Елена Атанасова Атанасова, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул."Св. Наум" № 15.
ВРЪЩА преписката на Община Пловдив за произнасяне по заявлението.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.174 АПК четиринадесетдневен срок за произнасяне по заявлението, считано от датата на влизане в сила на решението.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Елена Атанасова Атанасова, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул."Св. Наум" № 15, сумата 460 (четиристотин и шестдесет лева), представляваща съдебни разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните чрез изпращане на препис.

 
146 Административно дело No 1800/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕРОЛ К. ШЕРИФОВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 05.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ерол Кязимов Шерифов, с адрес: гр. Кричим, ул. "Крали Марко" №42, представляван от адвокат Георги Кръстев, съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Йаким Груев" №15а, ет.2, оф. 5-6, против Заповед №ДК-02-ПД-14 от 26.02.2008г. на началника на РДНСК, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1800 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
147 Административно дело No 1805/2008 Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ СТОЮ Б. СТОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ,
КИРИЛ П. ЧАКЪРОВ
Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 3802/28.08.08 г. постановено по частно административно дело № 1319/08 г., І състав на АдС-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 1811/2008 Наказателни касационни производства ДЖЕВ КО АД ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 04.11.2008г., в законна сила от 04.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 19.03.2008г., постановено по НАХД № 1818/2007г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 1815/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЮНИОН ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 17.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 83/ 13.05.2008 г. по НАХД № 349/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2007-К-6476/16.01.2008 г. на Директора в регионална Дирекция за обл.Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище в гр.Пловдив към главна дирекция"Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите Димитър Александров Минчев, като упълномощено лице със заповед № 629/30.08.2006 г. на председател на КЗП, с което на търговско дружество "Юнион"ЕООД - гр.Пазарджик, регистрирано по фирмено дело № 361/2002 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд с БУЛСТАТ 112582965 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул."екзарх Йосиф" № 27, представлявано от управителя си Добри Иванов Начев с ЕГН**********, е наложено на основание чл.233, ал.2 и чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.127, ал.3 от ЗЗП.

Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 1817/2008 Наказателни касационни производства МИРА-СТАНИМИРА ПЕТРОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 128 от 30.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1006 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІІ н.с., за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № І-Б-192 от 25.06.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на ЕТ "Мира - Станимира Петрова" със седалище и адрес на управление: с.Брестовица, ул."Кирил и Методий" № 2, представлявано от Станимира Георгиева Петрова, на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 1818/2008 Наказателни касационни производства ТРАСЕТ СТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 07.11.2008г., в законна сила от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №113 от 14.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 415 по описа на Пловдивски районен съд за 2008 г, ХХ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0060482 от 19.02.2008 г. на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Пловдив, с което на "ТРАСЕТ СТРОЙ" ООД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Драгоя Божилов" № 2, представлявано от управителя Димитър Стефанов Чолаков, на основание чл.416 във връзка с чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено административно нарушение на чл. 281, ал.5 от КТ във връзка с чл.18, ал.2 и чл.6 от Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
152 Административно наказателно дело (К) No 1819/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЗЛАТКО Б. МАНОЛОВ Председател: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  
Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95/27.06.2008г. на Пловдивски районен съд, ХХ - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 511/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 1820/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ-ИВИЛ ИВАН ИЛИЕВ ЕТ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 18.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92 от 07.07.2008 год. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 627/2008 год. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 1823/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 07.11.2008г., в законна сила от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84/20.06.2008 г. постановено по НАХД № 490 по описа за 2008 г. на Районен съд гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
155 Административно наказателно дело (К) No 1824/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ GEORGE HRISTEA Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 14.11.2008г., в законна сила от 14.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №764/2008г. по описа на Районен Съд-Пловдив, VІ н.състав, съдебно решение № 94/15.07.2008г., с което е отменено издаденото от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив, Наказателно постановление № 16-003946/29.05.08г., с което на GEORGE HRISTEA, живущ в Република Румъния, на основание чл.93 ал.4 от Закона за Автомобилните Превози е наложено административно наказание - ГЛОБА, в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл.8 пар.2 от Регламент № 561/2006г. на ЕП; на основание чл.93 ал.4 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание - ГЛОБА, в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл.6 пар.1 от Регламент № 561/2006г. на ЕП; на основание чл.93 ал.4 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл.92 ал.2 от Наредба № 12/2007г. на МТ на ДАМТН и на основание чл.95 ал.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
156 Административно дело No 1833/2008 Други административни дела ОПТИМА 1 ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Оптима 1" ООД.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1833/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 1854/2008 Наказателни касационни производства АУТО ТОТЕ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 17.11.2008г., в законна сила от 17.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140/ 14.08.2008 г. по НАХД № 1039/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
158 Административно дело No 1857/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕРГАНА Т. ДРАГНЕВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 26.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от Гергана Томова Драгнева, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" №32, ап.14, ет.4 против Община Пловдив Район "Централен" за "нарушаване на съдебно решение на ВАС и нарушаване на чл.38, т.3 от ЗУТ за липса на нотариално заверени съгласия на съсобственици и съседи за смяна на статута на сградата от жилище в ателие (офис) по предложение на Общината без съгласие".
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1857 по описа за 2008г. на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 1858/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ПЪТНИ СТРОЕЖИ АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 19.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207 от 31.07.2008г., постановено по НАХД № 1626/2007г. по описа на Пловдивски районен съд, І-ви наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 1859/2008 Наказателни касационни производства СТАРТ 2000-ЛЮДМИЛ АТАНАСОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 88 от 10.06.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 532 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІІ н.с., за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0060389 от 27.03.2008 г. на директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" Пловдив, с което на основание чл.414, ал.3 КТ на ЕТ "Старт 2000 - Людмил Атанасов", с код по БУЛСТАТ 115547065, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ж.к. "Тракия", бл.185, вх."Г", ап.10, представлявано от Людмил Ставрев Атанасов, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение на чл.62, ал.3 КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
161 Административно дело No 1875/2008 Други административни дела КРАСИМИР Г. ПАПАЗЯН ,
ПАВЛИН Г. ПАПАЗЯН ,
ЕЛЕНА А. ПАПАЗЯН
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 21.11.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-08-879/03.09.2008 г. на Кмета на Район "Централен" - Община Пловдив, с която е спряно административното производство по молба-декларация от 15.05.2008 г. на Елена Андонова Папазян, Красимир Гарабед Папазян и Павлин Гарабед Папазян, и ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по същата.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
162 Административно дело No 1893/2008 Дела по ЗМВР АТАНАС Й. ПЕТКОВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 24.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Атанас Йорданов Петков, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Златна Панега" № 12, вх.В, ет.4, ап.10, против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 4609/2008 от 27.05.2008 г. на началника на сектор ПП-КАТ към ОДП Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 1896/2008 Наказателни касационни производства ГЕОРГИ ГАТЕВ-ГАТЮ ЕТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ППООРП-НСП Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 25.11.2008г., в законна сила от 25.11.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 95/11.08.08г., постановено по НАХД № 7/08г. по описа на Районен съд - Карлово, ІV н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 208 от 17.12.2007г. на Заместник Директора на Главна Дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" при Национална служба "Полиция", гр.София, с което на ЕТ "Георги Гатев - ГАТЮ" със седалище и адрес на управление гр.Карлово, обл.Пловдив, ул."Генерал Кацаров"№16, ет.3, ап.6, представлявано от Георги Тодоров Гатев ЕГН ********** - управител, на основание чл.44 от Закона за частната охранителна дейност е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 лева, за извършено нарушение по чл.20 от Закона за частната охранителна дейност, като вместо това ПОСТАНОВЯВА.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 208 от 17.12.2007г. на Заместник Директора на Главна Дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" при Национална служба "Полиция", гр.София, с което на ЕТ "Георги Гатев - ГАТЮ" със седалище и адрес на управление гр.Карлово, обл.Пловдив, ул."Генерал Кацаров"№16, ет.3, ап.6, представлявано от Георги Тодоров Гатев ЕГН ********** - управител, на основание чл.44 от Закона за частната охранителна дейност е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 лева, за извършено нарушение по чл.20 от Закона за частната охранителна дейност.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 1899/2008 Наказателни касационни производства МОЛИ-МАРИЯНА АЛИЗОТОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 18.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130 от 14.08.2008 год. на Пловдивски районен съд, ХХІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 769/2008 год. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 1903/2008 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЛАМАНД ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №108 от 11.07.2008г.,постановено по НАХД № 465/08 г. ПРС ХХ наказателен състав, с което е отменено НП №357/07/12.03.2008г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив, с което на "ЛАМАНД" ЕООД гр. Куклен, БУЛСТАТ 115149976, на основание чл. 238 ал.1 от Закона за митниците /ЗМ/ е наложена имуществена санкция в размер от 1000 /хиляда лева/ за нарушение по чл. 515 и чл. 516 (е), (ж), (з) от Регламент на съвета на ЕО № 2454/93.

Решението е окончателно.


 
166 Административно наказателно дело (К) No 1905/2008 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТЕРИ-65-ТРАЙКО ПРОЙЧЕВ ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  
Решение от 20.11.2008г., в законна сила от 20.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 119 от 17.07.2008г., постановено по НАХД № 671/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив ХІV н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 485/19.01.2007г. на Заместник Началник Митница-Пловдив, с което на ЕТ"Тери 65-Трайко Пройчев", със седалище и адрес на управление гр.Велинград, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 982 лева, представляваща сто на сто от размера на избегнатите публични държавни вземания за стоката: употребяван Багер, марка "Акерман", тип "Н 14/3218 HIDRAULK" с шаси № 867821, двигател TD 70 G, по ЕАД № 3000/4-64025/03122004г. на основание чл.234 ал.2 т.1 от Закона за митниците - по т.1 от НК и е ОТНЕТ като предмет на митническо нарушение в полза на държавата от ЕТ"Тери 65 - Трайко Пройчев", гр.Велинград, стоката: употребяван Багер, марка "Акерман", тим "Н 14/3218 HIDRAULK" с шаси № 867821, двигател TD 70 G, по ЕАД № 3000/4-64025/03122004г., но доколкото същият липсва е присъдено да се заплати неговата равностойност в размер на 21 558 лева на основание чл.234 ал.4 вр. с чл.233 ал.3 от Закона за митниците - по т.2 от НП.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
167 Административно дело No 1908/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АТАНАС И. ПЕТРОВ ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 04.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Атанас Иванов Петров с ЕГН ********** от гр. София 1517, ул. Дунавски лебед № 22. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 1908/08 г. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
168 Административно дело No 1916/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 11.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста на Димитър Махмудиев- прокурор при Окръжна прокуратура Пловдив срещу Наредбата за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Родопи, като се иска прогласяване нищожността на чл.3, чл.4, чл.5 и чл.6 от цитирания подзаконов нормативен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1916 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните. 
169 Административно наказателно дело (К) No 1950/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТЕКА ЕКС ООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
Оставя в сила Решение № 203/31.07.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1468/2007г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 1951/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОНЕР М. ГЮОРБЬОЗ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 10.11.2008г., в законна сила от 10.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44 от 22.08.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1034 по описа на Пловдивския районен съд, ХV н.с., за 2008 година, с което е отменено наказателно постановление № 36-0000005 от 15.07.2008 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на Сонер Мустафа Гюорбьоз, гражданин на Република Турция, роден на 01.02.1966 г., с паспорт № TR-U № 234669, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение по чл.10, § 1, б."г" от EATR (ДВ бр.28/1995 г.) и на основание чл.177, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата му е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева за административно нарушение по чл.150, ал.1 от Закона за движение по пътищата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
171 Административно дело No 1965/2008 Други административни дела КМЕТСТВО С.КАЛЕКОВЕЦ БДУВИР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 04.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Колю Иванов Миланов, кмет на с. Калековец, срещу разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32150038/16.ІХ.08 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.Прекратява производството по АХД 1965/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІV състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите от датата на съобщението.

 
172 Административно дело No 1990/2008 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЦВЕТАНКА П. БАДЖАКОВА ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 07.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Цветанка Петрова Баджакова, съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Хан Кубрат" №2, ет.3, против постановление от 13.06.2008г. на държавен съдебен изпълнител в Районен съд- Пловдив, VІІ-ми район, с което е прекратено частично производството по изпълнително дело №7242 по описа на съда за 2007г., в частта му относно изпълнение на длъжника по делото- Общинска служба по земеделие и гори "Родопи", гр. Пловдив, за издаване на взискателя Баджакова на данъчна оценка на имот с планоснимачен №2076 по плана за земеразделяне на село Браниполе.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1990 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
173 Частно админист. наказателно дело (К) No 1995/2008 Наказателни частни касационни производства МОНИ МГ ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 21.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
Оставя в сила протоколно определение от 11.12.2007г. постановено по н.ах.д.№ 1194/2007г., Районен съд-Пловдив, 1 нак.състав, с което е прекратено производството по делото поради установено просрочие на жалбата срещу НП № 94/04.06.2007г. на директора на РИОКОЗ-Пловдив.
Определението е окончателно.

 
174 Административно дело No 1998/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НИКОЛА П. МОЛЛОВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 12.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Никола Петров Моллов от гр.Пловдив, ул."Дръзки" № 3а, ет.2 ап.4, срещу Разрешение за ползване № 345/14.06.2002г. на РДНСК-Пловдив за обект фризьорски салон в жилищна кооперация на ул."Дръзки" № 3а в гр.Пловдив.
Оставя без разглеждане жалбата на Никола Петров Моллов от гр.Пловдив, ул."Дръзки" № 3а, ет.2 ап.4, срещу Разрешение за строеж № 28/30.01.2002г. на гл. архитект на район "Централен"- община Пловдив за обект преустройство на избено помещение във фризьорски салон в жилищна кооперация на ул."Дръзки" № 3а в гр.Пловдив.
Прекратява производството по адм.дело № 1998 / 2008г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
Изпраща жалбата на началникът на РДНСК-Пловдив в частта й против РС № 28/30.01.2002г. на гл. архитект на район "Централен"- община Пловдив за обект преустройство на избено помещение във фризьорски салон в жилищна кооперация на ул."Дръзки" № 3а в гр.Пловдив - за произнасяне.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаването му.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 2003/2008 Наказателни касационни производства ГЕОРГИ П. ГЕОРГИЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №16 от 31.07.2008г. по Н.А.Х.дело №1870 по описа на Районен съд- Пловдив за 2007г., І-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №10207/07 от 10.08.2007г., издадено от Началник група в сектор ПП-КАТ към Областна дирекция "Полиция", а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с което на Георги Панчев Георгиев е наложена глоба в размер на 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
176 Административно дело No 2008/2008 Дела по ЗМВР ЙОРДАН Н. БИЧЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 03.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Йордан Недев Бичев, представляван от адвокат Славчо Първанов- пълномощник, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" №53, партер, против Заповед №з-3239 от 27.05.2008г. на директора на Областна дирекция "Полиция", гр. Пловдив, а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка "забрана за напускане на страната и издаването на паспорти или заместващи ги документи на български гражданин".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2008 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на сраните.

 
177 Административно дело No 2026/2008 Дела от администр. характер - данъчни НОРД РБ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 25.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Норд РБ" ООД с адрес за кореспонденция в гр. Пловдив бул. "Марица" № 21, Булстат: 115274274, представлявано от Костадинка Борисова Бехар, против Ревизионен акт № 160800812/08.08.2008 г. на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 2026/08 г. по описа на Административен съд Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението.
 
178 Административно наказателно дело (К) No 2032/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДИМИТЪР Г. МИХАЙЛОВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
Оставя в сила решение № 145/25.08.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1052 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 16-004200/03.07.2008г. на Директора на РА "АА" гр.Пловдив.
Решението е окончателно.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 2037/2008 Наказателни касационни производства ХИФ-АГРО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 18.11.2008г., в законна сила от 18.11.2008г.
ОТМЕНЯ решение №149 от 26.08.2008г. по НАХ дело №226 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №16-0060190 от 17.12.2007г., издадено от директора на Дирекция "Областна инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на "ХИФ-АГРО" ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0060190 от 17.12.2007г., издадено от директора на Дирекция "Областна инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на "ХИФ-АГРО" ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева
Решението е окончателно.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 2038/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ СЛАВЧО П. СЛАВЧЕВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 21.11.2008г., в законна сила от 21.11.2008г.
Оставя в сила Решение № 49/21.08.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1877 по описа за 2007г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
181 Административно дело No 2047/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ФИЛИП В. ФИЛИПОВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 10.11.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Филип Василев Филипов, с.Чешнигирово, ул."Граничарска" №1, община Садово, обл.Пловдив против Заповед № ДК-02-Пд-37/26.09.2008г. на Началникът на РДНСК-Пловдив, с която е наредено на жалбоподателя да премахне незаконен строеж, представляващ "Стопанска постройка-краварник" в УПИ VIII-797, кв.108 по плана на с.Чешнигирово, извършен от Ф.Филипов без необходимите строителни книжа.
Прекратява производството по адм.д.№ 2047/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
182 Административно дело No 2052/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЙОСИФ Д. ИРМОВ ,
СНЕЖИНА И. ИРМОВА ,
ВАСИЛ Х. ВАСЕВ ,
СОФКА Н. ВАСЕВА ,
ХРИСТО В. ВАСЕВ ,
КАТЯ В. ВАСЕВА ,
ЕМИЛИЯ Г. КОСТОВА ,
КАТЕРИНА А. ВАСЕВА ,
ХРИСА Д. СТАЛИНЧЕВА ,
ПРОЛЕТКА Й. УЗУНОВА ,
ПЕТЪР Д. УЗУНОВ ,
ВАСИЛ В. РАЙКОВ ,
ВЛАДИМИР В. РАЙКОВ ,
ВАНЯ Г. БЕЧЕВА ,
ТАНЯ Г. ЙОНКОВА ,
СЛАВЧО И. КАРЕВ ,
ТОНЯ А. КАРЕВА ,
КИРО Щ. ЩЕРЕВ ,
ЦВЕТАНА Б. НЕНОВА ,
ГЕОРГИ А. ПАВЛОВ ,
КАЛИНКА Р. ПАВЛОВА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 12.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от заинтересованите семейства, живущи на ул."Енисей" №2, гр. Пловдив - Йосиф Дим. Ирмов, Снежина Ил.Ирмова, Васил Хр.Васев, Софка Н.Васева, Христо В.Васев, Валя Р.Васева, Султана Ив.Илиева, Катя В.Васева, Милен А.Костов, Емилия Г.Костова, Марияна М.Костова, Катерина А.Васева, Хриса Д.Сталинчева, Пролетка Иол.Узунова, Петър Д.Узунов, Васил Вл.Райков, Мария П.Райкова, Владимир В.Райков, Пепа А.Райкова, Бистра Йос.Пенчева, Владимир П.Пенчев, Васил Хр.Васев, Софка Ник.Васева, Йордан Дим.Стоев, Ралица И.Стоева Калин Папунков, Ваня Георгиева Бечева, Таня Георгиева Йонкова, Славчо Иванов Карев, Тоня Ангелова Карева, Киро Щерев Щерев,Цветана Беньова Ненова, Георги Александров Павлов, Калинка Радева Павлова против проекта за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.8 по плана на кв."Христо Ботев" - север, одобрен със заповед № ОА-2323/11.08.2008 г. на Кмета на Община Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2052/08 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
183 Административно дело No 2057/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 14.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане протест на Окръжна прокуратура Пловдив с изх. № 4535/17.10.2008 г. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2057/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаване на страната.
 
184 Частно административно дело No 2059/2008 Частни администр. дела ПОЛИМЕРСТРОЙ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 28.11.2008г., в законна сила от 09.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-2757 от 18.09.2008 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е спряно административното производство по заявление № 9400-А9768/22.07.2008 г. на "Полимерстрой"ООД и "Полимерстрой"АД, представлявани от Маринела Илиева Табакова, и ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по същата.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на "Полимерстрой"ООД, гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 196, представлявано от Маринела Табакова, сума в размер на 290 лв. /двестаи деветдесет лева/, представляваща деловодни разноски.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
185 Частно админист. наказателно дело (К) No 2072/2008 Наказателни частни касационни производства СВЕТОЗАР С. АРНАУДОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 04.11.2008г., в законна сила от 04.11.2008г.
Оставя в сила определение , постановено по НАХД 1104/08 г. по описа на ПРС, с което І н. с. е върнал жалбата на Светозар Стоянов Арнаудов, ЕГН ********** от гр. Пловдив, ул. "Изток" № 52, ет. 4, ап. 16, против НП № 5680/21.03.2008 г., издадено от Началник Сектор ПП и КАТ като недопустима. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
186 Административно дело No 2090/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 14.11.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане протест на Окръжна прокуратура Пловдив с изх. № 4535/17.10.2008 г. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2090/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаване на страната.
 
187 Частно административно дело No 2091/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт АУТОПАРС 2000 ООД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 25.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБА ОТ "АУТОПАРС 2000" ООД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ В ГР. АСЕНОВГРАД УЛ. "КОЗАНОВСКО ШОСЕ" № 1, ПРЕДСТАВЛЯВАНО И УПРАВЛЯВАНО ОТ МЮМЮН БЕХЧЕТ АЛИ С ЕГН-**********, СРЕЩУ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ, ПРОВЕДЕН НА 12.09.2008 Г. ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С КИ № 00702.355 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.АСЕНОВГРАД. ПРЕКРАТЯВА АДМ.ДЕЛО № 2091/08 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС С ЧАСТНА ЖАЛБА В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО НА СТРАНИТЕ.
 
188 Частно административно дело No 2101/2008 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЙОАНА-2001 ЕООД Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Определение от 06.11.2008г., в законна сила от 06.11.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на действие на обезпечителните мерки, наложени на "ЙОАНА - 2001" ЕООД, със служебен номер от регистъра на НАП 1160424288 с ЕИК по БУЛСТАТ 115658350 с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Пловдив, ул."Княз Богориди" № 8, ет.2, представлявано от Димчо Георгиев Ангелов, с Постановление с изх.№ РД -10 - 283/30.06.2008г., издадено на основание чл.121, ал.1 от ДОПК от старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, Дирекция "Събиране", изразяващи се в налагане на : 1.Запор върху вземания от третото лице, до размера очакваното публично вземане на "ЙОАНА - 2001"ЕООД от : "МЛ ВИНО - МЛАДЕН ДИМОВ" ЕТ, служебен № от регистъра на НАП 1164776960 ЕИК по БУЛСТАТ 825026053, адрес за кореспонденция гр.Брезово, ул. "Васил Коларов" №18, адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, бул. "Марица" бл.140, вх.Б, ет.3, ап.9, представлявано от МЛАДЕН МИХАЙЛОВ ДИМОВ.1.1. Вземане към 30.11.2007г., признато с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №134, том VІ, рег. № 8228, дело № 624 от 2007г., вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Раднево с вх. Рег. № 2600/30.11.2007г., Акт № 31, том VІІ, дело № 1370/2007г. в размер на 2 500 000 лв., представляващо ликвидни задължения към цитирания субект, както следва: 500 000, 00 лв. - с падеж 31.12.2008г.; 500 000,00лв. - с падеж 31.05.2009г.; 500 000, 00 лв. - с падеж 31.12.2009г.; 500 000,00лв. - с падеж 31.05.2010г.; 500 000,00лв. - с падеж 31.12.2010г. 1.2. Вземане към 29.02.2008г., признато с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 96, т.І, рег.№ 519, дело № 89 от 2008г., вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията - Перник с вх. рег. № 612/04.03.2008г., Акт № 154, том ІІ, дело № 465/2008г. в размер на 3 650 000, 00лв., представляващо ликвидни задължения към цитирания субект, както следва: 650 000, 00лв. - с падеж 31.12.2008г.; 3 000 000,00 лв. - с падеж 31.12.2013г. 2. Запор върху вземания от трето лице, до размера очакваното публично вземане на "ЙОАНА -2001"ЕООД от "МАРКЕТ СПИЙД" ЕООД, служебен № от регистъра на НАП 1166085884, ЕИК по БУЛСТАТ 115018667, адрес за кореспонденция гр.Пловдив, ул. "Княз Богориди" № 8, ет.2, адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул. "Княз Богориди" №8, ет.2, представлявано от АТАНАС ПЕТКОВ ИВАНОВ.
2.1. Вземане към 25.04.2008г., признато с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 103, том ІІ, рег. №4862, дело №289 от 2008г., вписан в Агенция по вписвания, Служба по вписвания - Карлово с вх.№ рег. №1696/25.04.2008г., Акт №37, том V, дело № 942/2008г. в размер на 3 550 000,00лв., представляващо ликвидни задължения към цитирания субект, както следва: 1 050 000,00 лв. - с падеж 31.12.2008г.; 2 500 000,00 лв. - с падеж 31.03.2013г. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № 801045/12.06.2008г. и Заповед № 801473/15.09.2008г. на началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - Пловдив.Препис от определението да се изпрати на Дирекция "Събиране" при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите на адрес гр.Пловдив, ул."Радецки" № 18 А.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
189 Административно дело No 2108/2008 Дела по ЗОС АУТО 2000 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 26.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Ауто 2000"ООД, представлявано от Сезгин Сабри Аптурахман, с адрес:гр.Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Еделвайс" №2 срещу "проведен търг с тайно наддаване на недвижим имот- частна общинска собственост с кадастрален идентификатор № 00702.515.355 по кадастралната карта на град Асеновград. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2108 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
 
190 Частно административно дело No 2133/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ХЕБРОС БУС ООД,
МЕРИТРАНС 2002 ЕООД,
АВТОТРАНС 2000 ООД,
ГРАЦИЯ-ВАНЯ СИМЕОНОВА ЕТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 04.11.2008г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 369, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 30.10.2008Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ. СПИРА ДОПУСНАТОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 369, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 30.10.2008Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-МО ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
191 Административно дело No 2135/2008 Други административни дела САРДИНЯ-БГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 24.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от "САРДИНЯ-БГ" ЕООД с управител Антон Георгиев Тонов, ЕГН **********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 177, БУЛСТАТ 160139411 против индивидуален административен акт с неизвестно наименование, номер, дата и административен орган, от чието име изхожда, с който е закрита партида за заплащане на местни данъци и такси за недвижим имот, собственост на дружеството, деклариран с декларация по чл. 17 ал. 1 от ЗМДТ с вх. № 1616-334/2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2135 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
192 Административно дело No 2148/2008 Дела по ЗМВР ВЛАДИМИРА А. АНЕВА НАЧАЛНИК РПУ ПАЗАРДЖИК Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 07.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2148 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г., образувано по жалба на Владимира Ангелова Анева, като майка и законен представител на малолетния Михаил Антонов Иванов, с адрес гр. София, ЖК "Слатина", бл.23,вх."А", ет.2,ап.5.ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Пазарджик.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
193 Частно админист. наказателно дело (К) No 2169/2008 Наказателни частни касационни производства ПАВЛИН Г. ВЪРБАНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 11.11.2008г., в законна сила от 11.11.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 17 от 28.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1001 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2008 година.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
194 Административно дело No 2179/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ СИМЕОН А. МАНОВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 19.11.2008г.
ПОВДИГА спор за подсъдност с Районен съд- Пловдив пред състав, включващ трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд на Република България, относно жалбата на Симеон Антонов Манов, в качеството му на наследник на Смарайда Ташева Атанасова, против Решение №8-ЮЗ от 08.08.2008г. на Общинска служба по земеделие, гр. Пловдив.
 
195 Административно дело No 2180/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ИРЕНА А. КЕНДЕВА ,
КАРАМФИЛА И. ЛАПАНОВА ,
МАГДАЛЕНА Й. АТАНАСОВА ,
ДИМИТЪР А. ИВАНЧЕВ ,
БОЖИДАР А. ИВАНЧЕВ
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 10.11.2008г.
ПОВДИГА спор за подсъдност с Районен съд- Пловдив пред състав, включващ трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд на Република България, относно жалбата на наследниците на Иван Атанасов Пиронков против Решение №8-ЮЗ от 08.08.2008г. на Общинска служба по земеделие, гр. Пловдив.
Делото да се изпрати по компетентност за разрешаване на спора за подсъдност на Върховния административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
196 Административно дело No 2197/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 20.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Пловдив срещу решение №333, взето с Протокол №17 от 22.10.2008г. на ОбС - Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2197/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
197 Административно дело No 2240/2008 Други административни дела Д-Р АДРИАНА ЧЕШМЕДЖИЕВА-АИППМП ЕТ РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 28.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 2240 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ЖАЛБА ОТ Д-Р АНДРИАНА АНДРЕЕВА ЧЕШМЕДЖИЕВА В КАЧЕСТВОТО Й НА УПРАВИТЕЛ НА ЕТ "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАТКИТА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р АНДРИАНА ЧЕШМЕДЖИЕВА",СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. "ЦАРЕВЕЦ" №6, ВХА, ЕТ.5, АП.33, БУЛСТАТ 115791571 ПРОТИВ ПИСМО НА ДИРЕКТОРА НА РЗОК-ГР.ПЛОВДИВ №29-05-100-12/04.11.2008Г., С КОЕТО ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е БИЛ ПОКАНЕН ДА ВЪЗСТАНОВИ ДОБРОВОЛНО НА НЗОК СУМАТА ОТ 824,57 ЛВ, СЪСТАВЛЯВАЩИ СТОЙНОСТТА НА ПРЕВИШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНОТО ОТ КАСАТА РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2007Г., ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ОСПОРЕНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ Е ОТТЕГЛЕН. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА Р.БЪЛГАРИЯ В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.