АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2008г. до 31.12.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 212/2007 Дела от администр. характер - данъчни РУМЕН ПЕЧЕВ-ПАРМА ФАМ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт № 16 от 21.09.2006год. издаден от Росица Иванова Иванова - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 192 от 19.02.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на ЕТ "Румен Печев - Парма Фам" е отказано право на данъчен кредит по данъчни фактури № 1182 от 04.03.2000г. ; № 1183 от 05.03.2000г.; № 1481 от 01.04.2000г. ; № 1482 от 04.04.2000г. ; № 1483 от 10.04.2000г. ; № 1484 от 20.04.2000г. ; № 1513 от 09.05.2000г. ; № 1514 от 12.05.2000г. ; № 1785 от 30.11.2000г. ; №1786 от 30.11.2000г. ; №1849 от 20.12.2000г. ; № 1848 от 29.01.2001г. ; № 1885 от 30.01.2001г. ; № 1886 от 31.01.2001г. ; № 1952 от 23.02.2001г. ; № 1953 от 28.02.2001г. ; №2378 от 18.12.2001г. ; №2409 от 30.12.2001г. ; №2410 от 30.12.2001г. ; №2411 от 31.12.2001г. ; №2412 от 31.12.2001г. ; №2532 от 31.03.2002г. ; №2531 от 31.03.2002г. ; №3137 от 30.11.2002г. ; №3533 от 10.06.2003г. и №3579 от 30.06.2003г. с доставчик Едноличен търговец "ПЛАП - Пламен Попов", със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. "Пионерска" № 28
в общ размер на 22 129,14лв. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат в общ размер на 14 119,93лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Румен Петров Печев, в качеството му на едноличен търговец с фирма "Румен Печев - Парма Фам", със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул. "Братя Делибалтови" №8 против Ревизионен акт № 16 от 21.09.2006год. издаден от Росица Иванова Иванова - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 192 от 19.02.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на ЕТ "Румен Печев - Парма Фам" за периода 01.01.2000год. до 31.12.2004год. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 9 524,12лв., начислен е допълнително данък добавена стойност в размер на 766,62лв. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат в общ размер на 7918,16лв.
ОСЪЖДА Румен Петров Печев, в качеството му на едноличен търговец с фирма "Румен Печев - Парма Фам", със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул. "Братя Делибалтови" №8 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 704,17лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
2 Административно дело No 266/2007 Дела по ЗОС ДИАНА К. ЛОЗАНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-2223 от 11.10.2006 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план - ПРЗ и РУП за УПИ ІІІ - 173А и ІІ-461 от кв.94 по плана на кв."Христо Ботев" - Юг, като се образува ново УПИ ІІІ - 173А - жилищно и обществено застрояване и се променя характера на застрояване в УПИ ІІ и ІІІ с предвиждане на ново, ниско, високо и подземно застрояване по зелените надписи и зачертавания за регулацията, червена плътна линия и надписи за застрояването, червена и зелена прекъсната линия за подземното застрояване, котировки с черен и зелен цвят и матрица със син цвят за устройствена зона Жг/Пл - до 80%, Н до 18 м., Кинт до 3,0, Позел до 20% / и РУП за УПИ ІІ и ІІІ с предвидено застрояване на три и шест етажа с кота корниз 10 м., 17,5 м. и 18 м. и кота било 22,00 м. по силует в червен цвят и котировки в черно, като незаконосъобразна.
ВРЪЩА преписката на административния орган Община Пловдив за произнасяне по заявление с вх. № 940026398 от 06.03.2006 г. съобразно мотивите с настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Пловдив, пл."Ст.Стамболов" № 1 да заплати на Диана Константинова Лозанова от гр.Пловдив, ул."Стефан Стамболов" № 77, ет.2, ап.30 сумата от 1130(хиляда сто и тридесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
3 Административно дело No 343/2007 Дела от администр. характер - данъчни ТЕРАКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТЕРАКОМ" ООД със седалище и адрес науправление гр. Смолян бул. "България" N 2, БУЛСТАТ 040685416 срещу Ревизионен акт№ 2160423/22.01.2007г. ИЗДАДЕН ОТ ТД на НАП Смолян,потвърден с РЕШЕНИЕ №263//16.03.2007г.на ДИРЕКТОРА на ДИРЕКЦИЯ "Обжалване и управление на изпълнението" /ОУИ/ ПРИ НАП-ПЛОВДИВ.
ОСЪЖДА "ТЕРАКОМ" ООД със седалище и адрес науправление гр. Смолян бул. "България" N 2, БУЛСТАТ 040685416 да заплати на Дирекция "ОУИ", при ТД на НАП- Пловдив сумата от 1156.19/хиляда сто петдесет и шест лева и деветнадесет стотинки/ лева разноски по настоящото производство,представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 501/2007 Дела от администр. характер - данъчни ДИВЕРСИСТЕМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 09.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДИВЕРСИСТЕМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" №91, ет.1, представлявано от управителя на дружеството Славка Кирилова Пеева, против Ревизионен акт № 2461512 от 05.02.2007 год. издаден от Северин Северинов Хаджиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 302 от 28.03.2007 год. на Директор дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"/ОУИ/ при ЦУ на НАП- гр.Пловдив, с които на "ДИВЕРСИСТЕМ" ЕООД в обжалваната част е установен ДДС за внасяне на стойност 90235,12 лв., и на основание чл.1 от ЗЛВДТДПДВ е определена лихва в размер на 42746,01 лв.
ОСЪЖДА "ДИВЕРСИСТЕМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" №91, ет.1, представлявано от управителя на дружеството Славка Кирилова Пеева, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив сумата от 2999,62 лв./две хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки/ за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 931/2007 Дела от администр. характер - данъчни ЕМИЛ Л. ДОКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Емил Любомиров Доков от гр. Пловдив, ул."Софроний Врачански" №6, с искане да се възстанови срока за обжалване на влязло в сила съдебно решение №377 от 14.04.2008 година, постановено по административно дело №931 от 2007 година по описа на Административен съд Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 944/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРСЕН Р. НОЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Арсен Радов Ночев от гр.Раковски, кв.Секирово, бул. "Раковски" №156, срещу мълчаливия отказ на кмета на община Раковски да разпореди попълването на кадастралния план на кв.Секирово с верните имотни граници на имотите № 643 в кв.26 по плана на гр.Раковски, както и да допусне изменение на подробния устройствен план на същия квартал чрез прокарване на регулационната линия между имот 643 от една страна, и имоти 641 и 642 и отредените за тях УПИ XII и XIV от друга страна - по установената вярна имотна граница.
ОСЪЖДА Арсен Радов Ночев от гр.Раковски, кв.Секирово, бул."Раковски" №156, да заплати на Община Раковски сумата от 80.00 лв. /осемдесет лева/ - юрисконсултско възнаграждение по настоящото дело.
Решението в частта му по жалбата срещу мълчаливия отказ за попълване на кадастрален план може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.
Решението в частта му по жалбата срещу мълчаливия отказ за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план е окончателно.

 
7 Административно дело No 1011/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ А. БАКАЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението от открито съдебно заседание на 28.10.2008 година, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от Георги Ангелов Бакалов, с адрес: град Пловдив, ул."Железарска"№8, против Отказ на Кмета на Община Куклен, да разпореди изготвяне на проект и издаде Заповед за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ на село Гълъбово, Община Куклен, Област Пловдивска, досежно УПИ Х-404 и УПИ ІХ-86, в кв.26, по плана на същото село, чрез образуване на общ урегулиран поземлен имот Х-404, 86 или прокарване на улица-тупик, през частта на поземлен имот №86, попадаща в УПИ Х-404.
ПРЕКРАТЯВА производството по адмнистративно дело № 1011/2007 г. по описа на Административен съд Пловдив, десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните, пред Върховния административен съд.

 
8 Административно дело No 1089/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХАРИЗАН Г. ХАРИЗАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА 1508/20.06.2007г. на Кмета на Район "Централен", гр. Пловдив за осигуряване на достъп в УПИ Х-1270, кв. 513, по плана на Първа градска част, с административен адрес ул. "Мадара" № 2, гр. Пловдив за извършване на довършителни работи.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
9 Административно дело No 1108/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НЕДКА Д. ЯНКОВА ,
СЛАВКА Д. КАРОВА ,
ДИМИТЪР С. БАСМАДЖИЕВ ,
КАТЯ С. ЗЛАТЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-856/07.06.2007г. на Кмета на Община - Асеновград, обл.Пловдивска, с която е одобрено решение на техническата служба, взето на 08.05.2007г. с Протокол от същата дата на Комисия, назначена със Заповед №А-245/26.02.2007г. на Кмета на същата Община, съгласно което се определя застроената площ от имот пл.№6537, записан на наследниците на Димитър Атанасов Басмаджиев, с обща площ от 6 000 кв.м., находящ се в местността "Енер баир" по кадастралния план на ПЗ "Изток" - гр.Асеновград, съгласно приложената към Заповедта скица, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община - Асеновград за произнасяне, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.
ОСЪЖДА Кмета на Община - Асеновград, обл.Пловдивска да заплати на Недка Димитрова Янкова от гр.Асеновград, ул."Гео Милев"№14, Славка Димитрова Карова от гр.Асеновград, ул."Генерал Дандевил"№16, Димитър Стоянов Басмаджиев от гр.Пловдив и Катя Стоянова Златева от гр.Бургас и двамата с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул."Сатурн"№4,ет.1 сумата от общо 380/триста и осемдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
10 Административно дело No 1421/2007 Дела от администр. характер - данъчни КАСТИД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба срещу Ревизионен акт №24-00-329/18.06.2007r., с който е отказан данъчен кредит на "КАСТИД" ЕООД в размер на 2122,28лв. и лихви 415,08лв., потвърден с Решение №736/02.08.2007г. на Директор Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "КАСТИД" ЕООД, гр.Стара Загора да заплати на Дирекция "ОУИ", при ТД на НАП- Пловдив сумата от 80/осемдесет/ лева за разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
11 Административно дело No 1532/2007 Дела от администр. характер - данъчни ВЕГА-РГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160102/22.05.2007 г. на ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с решение № 809/24.08.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив относно отказания на "Вега-РГ" ООД, , седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Братя Свещарови" №7, вх.Б, представлявано от Лина Николаова Христосова, БУЛСТАТ 115825917, данъчен кредит в размер на 13314,86 лв. по фактура № 81/15.11.2006 г., издадена от ЕТ "Каранашос Първи-Димитър Каранашев".
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на "Вега-РГ" ООД, БУЛСТАТ 115825917, сумата 936,30 лв. (деветстотин тридесет и шест лева и 30 ст.) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
12 Административно дело No 1533/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВАН М. АНДОНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 10.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-1145/03.08.2007 г., издадена от Кмета на Община Асеновград.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на Иван Михайлов Андонов от Асеновград, ул."Кирил и Методий" №7, сумата от 360 лв. /триста и шестдесет лева/, представляваща разноски по производството пред настоящата инстанция.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 1650/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ Х. МИЛЕВ ,
НИКОЛА Х. МИЛЕВ ,
ДИМИТРА Г. МИЛЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 04.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите срещу Заповед № 245 от 03.04.2007 година на Кмета на Община Съединение, област Пловдивска за одобряване Проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ VІІ - 132 от квартал 28 по плана на село Драгомир, община Съединение.
Решението не подлежи на обжалване.

 
14 Административно дело No 1662/2007 Дела по КСО БЛАГОЙ К. ТОДОРОВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение (второ) от 20.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Благой Кирилов Тодоров с ЕГН **********,живущ в с. Труд, област Пловдив, ул. "Витоша" №3, против Разпореждане №********** от 31.07.2007г. на Ръководител "Пенсионно осигуряване" в Районно управление "Социално осигуряване", потвърдено с Решение №229 от 21.09.2007г. Директорът на ТП на НОИ-Пловдив.
ОСЪЖДА Благой Кирилов Тодоров с ЕГН **********, да заплати на РУ"СО"-Пловдив сумата от 80лв., като разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
15 Административно дело No 1726/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СИЛВИЯ М. БЕКИРОВА ,
ВЕЛИЧКО И. ГЕОРГИЕВ ,
ИВАН В. ГЕОРГИЕВ ,
ВИКИ-2002 ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-733 от 23.04.2007год. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.29-нов по плана на кв.Младежки хълм, град Пловдив, като УПИ ІХ-557 се преотрежда в УПИ ІХ-557, обществено обслужване, със запазване характера и начина на застрояване в УПИ VІ и УПИ ІХ и ново подземно застрояване в УПИ VІ и УПИ ІХ, както и е одобрен Работен устройствен план на част от кв.29 по плана на "Младежки хълма" гр.Пловдив за дву, три и осеметажно застрояване в УПИ VІ и УПИ ІХ с височини 8,50 м., 10,00 м. и 28,50 м.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Силвия Мирчева Бекирова с ЕГН **********, с адрес: град Пловдив, бул."Пещерско шосе" №143, сумата от 160 лв. направени деловодни разноски.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Величко Иванов Георгиев с ЕГН ********** и Иван Величков Георгиев с ЕГН **********, общо на двамата, сумата от 350 лв.направени деловодни разноски.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на "Вики-2002"ООД, регистрирано по фирмено дело№4345/2001 год. на Окръжен съд Пловдив, с ЕИК по Булстат№115658959, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Пещерско шосе"№24, сумата от 200 лв.направени деловодни разноски.
Решението не подлежи на обжалване, на основание чл. 132, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, същото е окончателно.

 
16 Административно дело No 1775/2007 Дела от администр. характер - данъчни БОРСА СТАРА ЗАГОРА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на " БОРСА СТАРА ЗАГОРА" АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" № 107, БУЛСТАТ 123067596, представлявано от Изпълнителния директор Мехмед Осман Мехмед с ЕГН ********** против Ревизионен акт № 2400479 от 03.08.2007 г. издаден от Дешка Стефанова Станева на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Стара Загора, в частта относно отказан данъчен кредит в размер от 98828.98 лв. и потвърден с Решение № 927 от 08.10.2007 г. на Директора на Дирекция " Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА" БОРСА СТАРА ЗАГОРА" АД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" № 107, БУЛСТАТ 123067596, представлявано от Изпълнителния директор Мехмед Осман Мехмед с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 2316 лв. /две хиляди триста и шестнадесет/ лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
17 Административно дело No 1815/2007 Дела от администр. характер - данъчни ДАРИНА-СЕВДАЛИН МАНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба срещу Ревизионен акт №09000163/08.08.2007г. на ТД на НАП-Кърждали, с който е отказан данъчен кредит на стойност 4524.36 лв. ведно с прилежащите лихви в размер на 1926.24 лв. на ЕТ "Дарина - Севдалин Манев", представлявана от управителя Севдалин Асенов Манев с ЕГН **********, със седалище в с.Орлица и адрес на управление в с. Кирково, Община Кирково, обл.Кърджали, потвърден с Решение №941/11.10.2007г. на Директора Дирекция "ОУИ"-Пловдив.
ОСЪЖДА Севдалин Асенов Манев с ЕГН **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 80 /осемдесет/ лева разноски по настоящото производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
18 Административно дело No 1904/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СПАС С. СТОЯНОВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 12.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 07-1746/16.10.2007г. на Кмета на Район "Централен" - Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
19 Административно дело No 1967/2007 Други административни дела ВАН-ДИ ЕООД ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯВА определението си от 13.11.2008год. за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от "ВАН-ДИ" ЕООД-Карлово със седалище и адрес на управление- гр.Карлово, ул. "Теофан Райнов" № 77, представлявано от управителя Иванка Николова Пенчева, ЕГН **********, против устна заповед на секретаря на Община - гр.Карлово, с която се разрешава продажбата на риба на паркинга в началото на ул. "В.Караиванов" до светофарите на ул. "Ген.Карцов" и ул. "Ген.Вл.Заимов" в гр.Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1967 по описа за 2007г. на Административен съд - Пловдив , образувано по повод жалба от "ВАН-ДИ" ЕООД-Карлово със седалище и адрес на управление- гр.Карлово, ул. "Теофан Райнов" № 77, представлявано от управителя Иванка Николова Пенчева, ЕГН **********, против устна заповед на секретаря на Община - гр.Карлово, с която се разрешава продажбата на риба на паркинга в началото на ул."В.Караиванов" до светофарите на ул. "Ген.Карцов" и ул. "Ген.Вл.Заимов" в гр.Карлово.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му.


 
20 Административно дело No 2006/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СВЕТОСЛАВА К. ПЕНКОВА-НИКОЛОВА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 18.12.2008г.
Изменя протокол от 27.09.2007 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-06-416/07.10.205 г. на Кмета на Община Хисар, в частта му, с която на основание чл. 210 от ЗУТ, е определен размера на обезщетението на собственика на ПИ 101170 по КВС на землището на гр.Хисаря за учредяване на сервитут върху част от имота с площ на зоната с ограничителен режим 0,612 дка, за прокарване на трасето на линеен обект "ВЛ-110 kv Черноземен - Хисаря, като определя същото в размер на 306 /триста и шест/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 2013/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИХАИЛ Н. ПРОДАНОВ ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 11.12.2008г.

ОТМЕНЯ протоколното определение от 03.12.2008 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Михаил Николов Проданов от град София, ул."Свети Иван Рилски" № 18, ет.3, ап.6, чрез адв. Мирослава Георгиева-Бонева против заповед № РД-06-484 от 30.10.2007 г. на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Хисаря, с която заповед е одобрена поправка и допълване на действащия кадастрален план на град Хисаря, одобрен със заповед № РД-02-14-2299 от 29.12.2000 г., с нов поземлен имот с № 5112, с идентификатор 77270504511200.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2013 по описа на Административен съд Пловдив за 2007 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването.

 
22 Административно дело No 2046/2007 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 01.12.2008г.
Отменя Решение № 493, прието с Протокол № 20 от 20.11.2007г. на Общински Съвет-Пловдив, Община Пловдив .
Осъжда Общински съвет-Пловдив да заплати на Областен управител -Пловдив разноски в размер на 80/осемдесет/лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Осъжда Общински съвет-Пловдив да заплати на ЕТ" Виел Васил Будев" разноски в размер на 200/двеста/лв.,представляващи адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ,чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.


 
23 Административно дело No 2105/2007 Дела от администр. характер - данъчни В И К ЕООД ПАЗАРДЖИК ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 09.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД ("ВиК") - Пазарджик в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Втори януари" №6, представлявано от инж. Любомир Ангелов Михайлов- ликвидатор, против Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) №30 от 21.11.2007г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив (БДУВИБР), при Министерството на околната среда и водите, с който на дружеството е определена такса за водовземане за периода 2001г. - 2006г. по разрешително № 0369/19.06.2001г. в размер на 954270,61 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
24 Административно дело No 2108/2007 Дела от администр. характер - данъчни ПЕТРАКОВ-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 05.12.2008г.
Отхвърля жалбата на Георги Иванов Петраков, представляващ ЕТ " Петраков-Георги Иванов", седалище/адрес на управление - гр.Пазарджик, ул." Ст.Караджа" № 17 В, против Ревизионен акт № 1300535/21.09.2007г., изменен с Решение № 1052/30.11.2007г. на Директора на Дирекция " ОУИ "-Пловдив при ЦУ на НАП, с което на Георги Иванов Петраков, за данъчен период 2003г. са установени данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ в размер на 34729.48 лв. и 15016.90 лв.-лихва, в резултат на изменението с намаляване на установените с РА дължими суми и прилежащи лихви.
Осъжда Георги Иванов Петраков, представляващ ЕТ " Петраков-Георги Иванов" - гр.Пазарджик, ул." Ст.Караджа" № 17 В да заплати на Националната агенция за приходите,ТД на НАП- Директор на Дирекция " ОУИ "-Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1334.93 лв. за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
25 Административно дело No 103/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РАШКО И. ИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 05.12.2008г.
Отхвърля жалбата на Рашко Иванов Иванов-гр.Пловдив, ул."Гео Милев" № 2 А против Заповед № ОА-2418/03.09.2007г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ X-81, 82, 85, 89 от кв.384А по плана на III гр. част-гр.Пловдив, основано на §8 ПР ЗУТ, с образуване по имотни граници на ПИ пл.№ 85 - нов УПИ XX-85, жилищно застрояване и УПИ X-81, 82, 89, жилищно застрояване, без промяна на характера и начина на предвиденото застрояване.
Решението е окончателно.

 
26 Административно дело No 305/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПРИМ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПРИМ" АД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул. "Съединение" №67 против Ревизионен акт № 26001012 от 20.11.2007год. издаден от Петър Кръстев Кръстев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 47 от 17.01.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите с който на "ПРИМ" АД е отказано право на данъчен кредит в размер на 4000,00лв. за отчетен период м. април 2005год. по фактура №751 от 21.04.2005год. издадена от "Мерверком" ЕООД, гр.София и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответния период данъчен резултат в общ размер на 1322,37лв.
ОСЪЖДА "ПРИМ" АД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул. "Съединение" №67 да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 512,89лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 348/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЖИВКО А. ХАДЖИЕВ ,
НИКОЛА А. ХАДЖИЕВ ,
СТОЯН А. ХАДЖИЕВ ,
АТАНАС Й. МАНЕВ ,
ЯНКО А. ХАДЖИЕВ ,
ДИМИТЪР А. ХАДЖИЕВ ,
ВЕСЕЛИН А. ДИМИТРОВ ,
БОРИСЛАВ П. ПАНЧЕВ ,
БОРЯНА П. ИВАНОВА
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 09.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Живко Атанасов Хаджиев, Никола Атанасов Хаджиев, Стоян Атанасов Хаджиев, Атанас Йовков Манев, Янко Асенов Хаджиев, Димитър Асенов Хаджиев, Веселин Андреев Димитров, Борислав Петров Панчев, Боряна Петрова Иванова, депозирана чрез адвокат Георги Савов Савов със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Стефан Веркович" № 10, ет.4 против Решение № 1051Б / 06.11.2007 г. на Общинска служба "Земеделие и гори" Пловдив, постановено на осн. чл. 19а, ал. 9 от ЗСПЗЗ, с което наследниците на Атанас Димитров Хаджиев се обезщетяват за 2.150 дка земя на стойност 2247 лева с 2247 броя поименни компенсационни бонове на стойност 2247 лева.Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
28 Административно дело No 350/2008 Дела от администр. характер - данъчни МИГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 08.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300775 от 19.11.2007 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 46/ 17.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която на "Миг" ЕООД - гр. Септември е отказан данъчен кредит в размер на 1650.00 лв. ведно със съответната лихва по фактура № 11/ 08.05.2002 г. и фактура № 46/ 22.08.2002 г., издадени от "Ековик" ЕООД - гр.Пловдив и в частта в която е отказан данъчен кредит в размер на 29440.00 лв. ведно със съответната лихва, по 14 броя фактури, издадени м.01, м.02, м.03 м.04 и м.05.2002 г., издадени от ЕТ"Крисман - Мариана Маринова" - гр.Ст.Загора, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на "Миг" ЕООД - гр. Септември, ул."20-ти април" № 1, с БУЛСТАТ 112076829, с представляващ Георги Николов Вергиев сумата от 1600 лева /хиляда и шестотин/ лева, представляващи разноски по делото и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
29 Административно дело No 354/2008 Дела от администр. характер - данъчни АРИЕС-2000 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 02.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 354/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщението за жалбоподателя и в 7 дневен срок от днес за ответника и контролиращата страна.


 
30 Административно дело No 355/2008 Дела по КСО ГЕОРГИ Т. ПОПОВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 11.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Трифонов Попов от гр.Съединение, ул."Цар Симеон" №35, против Решение № 20 от 01.02.2008год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Георги Попов против Разпореждане № ********** от 12.12.2007 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсионни осигуровки" при РУ "СО" гр.Пловдив, с което на основание чл.68, ал.4 от КСО е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№67138 от 22.11.2007 година.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
31 Административно дело No 365/2008 Искове за обезщетение ДЕНИЦА Ж. ЖЕЛЯЗКОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 17.12.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати сумата в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ в полза на Деница Желязкова Желязкова, ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Перуника" № 41, представляваща обезщетение за периода 31.12.2006 г. до 18.12.2008 г. за причинени неимуществени вреди от изградената и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на Деница Желязкова Желязкова и достъпа й до публични места.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Деница Желязкова Желязкова, ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Перуника" № 41 законната лихва върху сумата от 2000 лв. (две хиляди лева), считано от датата на влизане в сила на решението по настоящето административно дело до датата на окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на Деница Желязкова Желязкова, ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Перуника" № 41, изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за нея архитектурна среда; както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания архитектурна среда.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред Върховния административен съд.

 
32 Административно дело No 381/2008 Дела по ЗМВР КОСТЯ Г. ХРОСИНКОВ ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.12.2008г.
Отхвърля жалбата Костя Георгиев Хросинков срещу Заповед рег.№ з-3493/18.09.2006г. на Директора на ОД " Полиция " - Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка, изразяваща се в принудително настаняване в СДВНЧ гр.София .
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
33 Административно дело No 545/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Вулкан Цимент" АД със седалище и адрес на управление- гр.Димитровград, ж.к.Вулкан, ЕИК по Булстат 836145646, представлявано от Александър Чарлз Кар- Изпълнителен директор против Ревизионен акт № 26001079 от 21.12.2007 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 138/ 22.02.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 19648,60 лв. и прилежащи лихви по 20 броя фактури, издадени от "Монтаж Инженеринг" ЕООД- В.Търново и отказан данъчен кредит в размер на 10445,19 лв. и прилежащи лихви по 53 броя фактури, издадени от "Ивия и сие" ЕООД-София или общо отказан данъчен кредит в размер на 30093,79 лв. и лихви 7988,41лв., като неоснователна.

ОСЪЖДА "Вулкан Цимент" АД със седалище и адрес на управление- гр.Димитровград, ж.к.Вулкан, ЕИК по Булстат 836145646, представлявано от Александър Чарлз Кар- Изпълнителен директор да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 1101,00 (хиляда сто и един) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
34 Административно дело No 556/2008 Дела по КСО БОНКА А. КАРЧЕВА-ГИЧЕВА ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 03.12.2008г.
ОТМЕНЯВА Решение на Ръководителя на ТП на НОИ, гр. Пловдив № 66/05.03.2008г., с което е потвърдено изцяло Разпореждане № О-15-000-00-00046348/18.01.2008г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ "СО" - Пловдив, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност по болничен лист № 0541446.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на ТП на НОИ, гр. Пловдив за произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
35 Административно дело No 669/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 353 от 04.02.2008 год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0185 от 11.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му, с която се постановява промяна на съответната кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0017282/20071010, като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1250,00 лв., представляваща извършени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
36 Административно дело No 676/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 347 от 04.02.2008 год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0186 от 11.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му, с която се постановява промяна на съответната кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0007863/20070503г., като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул."Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1550,00 лв., представляваща извършени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 678/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 341/04.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0179/ 12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която спрямо "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Ген.Скобелев" № 4А, представлявано от Петър Димитров Ламбрев, е постановена промяна на кл.47 "Изчисляване на вземанията" за стоки под №1, №2, №3, №4 и №5 от ЕАД № 07BG003007Н0017167/20071009 г., като е определено за доплащане от "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, на антидъмпингово мито в размер на 26505,54 лв., ДДС в размер на 5301,10 лв. и лихва, считано от 09.10.2007 г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Ген.Скобелев" № 4А, представлявано от Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1460 лв. /хиляда четиристотин и шестдесет лева/, представляваща извършени разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
38 Административно дело No 691/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 04.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 340 от 04.02.2008 год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0178 от 12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив, в частта му, с която се постановява промяна на съответната кл. 47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG 003007Н0017159/20071009 г., като е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 60,40% и съответния размер на данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Управителя Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1550,00 лв., представляваща извършени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
39 Административно дело No 693/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 352/04.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0172/ 11.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която спрямо "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Ген.Скобелев" № 4А, представлявано от Петър Димитров Ламбрев, е постановена промяна на кл.47 "Изчисляване на вземанията" за стоки под №1, №2 и №3 от ЕАД № 07BG003007Н0017266/ 20071010 г., като е определено за доплащане от "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, на антидъмпингово мито в размер на 31065,15 лв., ДДС в размер на 6213,02 лв. и лихва, считано от 10.10.2007 г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул. "Ген. Скобелев" № 4А, представлявано от Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1660 лв. /хиляда шестстотин и шестдесет лева/, представляваща извършени разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
40 Административно дело No 694/2008 Искове за обезщетение ПЕТЪР Т. ПЕТРОВ ДИРЕКТОР НЗОК СОФИЯ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 08.12.2008г., в законна сила от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ претенцията на Петър Тодоров Петров от гр.Пловдив срещу НЗОК - София за заплащане на сумата от 1 500 лева, представляващи неимуществени вреди от страданието - близо три месеца възпрепятстване на конституционното му право на лечение, във връзка с отказ за отпускане на средства за извършване на предписано изследване - ядрено - магнитен резонанс по молба вх. №29-04-14-32/26.09.2007г. до РЗОК - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №694/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
41 Административно дело No 721/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЛИДИЯ-РАКАДЖИЕВ,РАКАДЖИЕВА И С-ИЕ СД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 15.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 721 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, ХІV състав, срещу Решение № 103 от 27.03.2008г. на изпълнителния директор на АДВ, с което се потвърждава Постановление № 15868/2007/000017 от 04.03.2008г. на публичен изпълнител при РД - Пловдив на АДВ.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за присъствалата страна и 7 - дневен срок от съобщението за неприсъствалата.

 
42 Административно дело No 727/2008 Установителни искове ХРИСТО Т. АТАНАСОВ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението си от съдебно заседание от 20.11.2008г. ,с което е даден ход по същество.
ОСТОВЯ без разглеждане исковата молба на Христо Трайков Атанасов ЕГН **********.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 727/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив, ІХ състав.
ОСЪЖДА Христо Трайков Атанасов ЕГН ********** да заплати 10/десет/лв.държавна такса по сметка на Административен съд Пловдив.
ОСЪЖДА Христо Трайков Атанасов ЕГН ********** да заплати осемдесет/80/лв. разноски ,представляващи юрисконсултско възнаграждение на Главна дирекция"Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието.
ИЗПРАЩА делото на Окръжна прокуратура-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от получаване на съобщение от страните и Окръжна прокуратура-Пловдив пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

 
43 Административно дело No 739/2008 Искове за обезщетение ДИМИТЪР С. ПУШКАРОВ   Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 30.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл. 203, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс , във връзка с чл. 1 от Закона за отговорността на Държавата и общините за вреди , от Димитър Симеонов Пушкаров ЕГН ********** с адрес: гр.Пловдив, бул."СВОБОДА" N10, ЕТ.6,АП.17 иск, против Областна Дирекция "Полиция", за сумата от 250 (двеста и петдесет) лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, ведно със иска за законната лихва, считано от 16.02.2007г. ,както и претенцията за разноски пред настоящата инстанция като неоснователни.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните. 
44 Административно дело No 759/2008 Дела по ЗОС САРАЙ АВТО ПЛЮС ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН,
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 08.12.2008г.

ОТМЕНЯ Решение № 66 от 07.03.2008г. на Общински съвет, гр. Куклен.
ОТМЕНЯ Заповед № 58/14.03.2008г. на Кмета на Община Куклен.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
45 Административно дело No 776/2008 Искове за обезщетение КАТЕРИНА С. ПРОЙЧЕВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 18.12.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Катерина Спасова Пройчева ЕГН ********** с адрес гр.Пловдив. ж..к."Тракия", № 154, вх."Б", ет.7, ап.25 обезщетение за претърпените от нея неимуществени вреди, в размер на 1600 лева (хиляда и шестотин) лева за периода от 31.12.2006 г. до 16.04.2008г.-датата на завеждане на исковата молба и законна лихва върху върху горната сума, считано от 31.12.2006 г. до окончателното изплащане на присъдените суми.
ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране спрямо Катерина Спасова Пройчева и да се въздържа в бъдеще от по нататъшни нарушения като не затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати разноските по делото за експертиза в размер на 60/шестдесет/лв. на Административен съд -Пловдив,както и 10/десет/ лева държавна такса или общо 70/седемдесет/лв..
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
46 Административно дело No 780/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАЛКОМ ХИДРОТЕХНОЛОГИИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 11.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на адв. Мариана Каварджикова, пълномощник на "Валком хидротехнологии" ЕООД против комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ І-2034,2195-складова дейност в кв.1А по плана на ИЗЗ-ІV част, град Пловдив, одобрен със заповед № ОА-680 от 06.03.2008 г. на кмета на Община Пловдив..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 780 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
47 Административно дело No 824/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПАМПОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 02.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пампов Инженеринг" ЕООД-Пазарджик, със седалище и адрес на управление-гр.Пазарджик, ул."Хан Кубрат" №6, ет.7, представлявано от Темелко Стойчев Пампов- управител, против ревизионен акт № 1300944 от 22.01.2008г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова- гл. инспектор по приходите към Териториална дирекция на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 236 от 28.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, с което е потвърден оспореният ревизионен акт за непризнат данъчен кредит в размер на 10400,00 лв. и лихви за просрочие в размер на 1970,94 лв. по фактури, издадени от "Елена парис" ЕООД-София и "Електромонтажи -Кънчев" ЕООД като неоснователна.

ОСЪЖДА "Пампов Инженеринг" ЕООД-Пазарджик, със седалище и адрес на управление-гр.Пазарджик, ул."Хан Кубрат" №6, ет.7, представлявано от Темелко Стойчев Пампов - управител, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 587,00 (петстотин осемдесет и седем) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
48 Административно дело No 913/2008 Дела от администр. характер - данъчни РОСИЦА С. ТАНЧЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ Акт за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № 1604280001430/21.01.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив срещу Росица Стоянова Танчева, ЕГН: **********, ЕИК по Булстат: 115530315, адрес за кореспонденция: нотариална кантора в гр.Пловдив, ул."Йоаким Груев" №36, актът потвърден с Решение № 263/ 14.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на Росица Стоянова Танчева, ЕГН: **********, ЕИК по Булстат: 115530315, адрес за кореспонденция: нотариална кантора в гр. Пловдив, ул."Йоаким Груев" №36, сумата от 190,00 лв. /сто и деветдесет лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
49 Административно дело No 926/2008 Дела по КСО МИЛЕНА В. КАРАДЖОВА ,
БЛАГОРОДНА И. ЕЛЕНКОВА ,
ХРИСТО Б. КАКЕВСКИ ,
ЛЮБОМИР Д. ДОБРЕВ ,
ИВАН Г. ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 22.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 113/08.04.2008 година на Директора на РУ "СО" - Пловдив, с което са отхвърлени жалбите на д-р Милена Василева Караджова, д-р Христо Бориславов Какевски, д-р Благородна Иванова Еленкова, д-р Иван Господинов Иванов и д-р Любомир Димитров Добрев срещу Разпореждане № 140/27.02.2008 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ - Пловдив, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Директора на РУ "СО" - Пловдив, да заплати на д-р Милена Василева Караджова с ЕГН-**********, живуща в гр. Пловдив, ул. Пещерско шосе №99, сумата от 92/деветдесет и два/ лева разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за неговото изготвяне.

 
50 Административно дело No 953/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ СТОЙЧО Х. СТОЙЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 10.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Стойчо Христов Стоев против отказа на Кмета на Община Асеновград, съобщен с писмо изх. № 184/24.04.2008 г. да разпореди издаването на скица по чл. 13 ал. 4 от ППЗСПЗЗ за възстановената площ на имот пл. № 120 по плана на гр. Асеновград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 953808 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок.
 
51 Административно дело No 975/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БЛЕНД-МЮМЮНЕ ИСЛЯМОВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мюмюне Халилова Ислямова, с ЕГН **********, в качеството й на ЕТ" Бленд-Мюмюне Ислямова" със седалище и адрес на управление с.Устина, общ."Родопи", обл.Пловдив, ул."Родопи" № 9, против Заповед № 407/11.04.2008 г. на Кмета на Община "Родопи".
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
52 Административно дело No 995/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЕЛГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мелгруп" ООД със седалище и адрес на управление - гр.Свиленград, ул."Граничар" №166, вх.В, ап.48, ЕИК по Булстат 126162590, представлявано от Атанас Христов Култуков - управител, против Ревизионен акт № 2601314 от 01.02.2008г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден в обжалваната част с Решение № 259/14.04.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 1854,08 лв. и прилежаща лихва в размер на 1440,23лв. по фактури, издадени от Всестранна кооперация "Спасител" с.Меден кладенец, като неоснователна.

ОСЪЖДА ""Мелгруп" ООД със седалище и адрес на управление - гр.Свиленград, ул."Граничар" №166, вх.В, ап.48, ЕИК по Булстат 126162590, представлявано от Атанас Христов Култуков - управител да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 237,00 (двеста тридесет и седем) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
53 Административно дело No 1025/2008 Дела по ЗМВР ПЕЙЧО Н. ПЕЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Пейчо Николов Пеев, ЕГН **********, предявена от Никола Пеев Бакалов от гр. Пловдив, ул. "Кардам" № 5, ет.3, ап.6, пълномощник на сина си Пейчо Пеев против Заповед № З-2379 от 22.04.2008 г. на Директора на ОД "Полиция" - Пловдив, с която на основание чл. 78 ал.1 от Закона за българските документи за самоличност е забранено напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващите ги документи на българския гражданин Пейчо Николов Пеев за срок от датата на издаването на заповедта до отпадане на основанието. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
54 Административно дело No 1033/2008 Искове за обезщетение ЦВЕТАНА В. ДИМИТРОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 18.12.2008г.

ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати сумата в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ в полза на Цветана Василева Димитрова, ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Капина" № 13, ет.3, ап.7, представляваща обезщетение за периода 31.12.2006 г. до 28.01.2008 г. за причинени неимуществени вреди от изградената и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на Цветана Василева Димитрова и достъпа й до публични места.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Цветана Василева Димитрова, ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Капина" № 13, ет.3, ап.7 законната лихва върху сумата от 2000 лв. (две хиляди лева), считано от датата на влизане в сила на решението по настоящето административно дело до датата на окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на Цветана Василева Димитрова, ЕГН **********, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Капина" № 13, ет.3, ап.7, изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за нея архитектурна среда; както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания архитектурна среда.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред Върховния административен съд.

 
55 Административно дело No 1042/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТЮРКЯН А. ЮСЕИНОВА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-424/14.05.2008 г. на Кмета на Район"Източен" - Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 1045/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НАТАША М. МИХАЙЛОВА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 18.12.2008г.

ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-420/14.05.2008 г. на Кмета на Район"Източен" - Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно наказателно дело (К) No 1105/2008 Наказателни касационни производства ТЕТА-ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 08.02.2008г., постановено по НАХД № 1705/2007г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
58 Административно дело No 1114/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕВЕЛИНА Б. КРЪСТЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240 800247/14.04.2008 г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 379/16.05.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Евелина Белчева Кръстева от гр. Стара Загора, ул. "Петко Р. Славейков" № 101, ет. 1, ап. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 123515658, е начислен ДДС в размер на 3654,57 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Евелина Белчева Кръстева от гр. Стара Загора, ул. "Петко Р. Славейков" № 101, ет. 1, ап. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 123515658 сумата от 310 лв. /триста и десет лева/, представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА Евелина Белчева Кръстева от гр. Стара Загора, ул. "Петко Р. Славейков" № 101, ет. 1, ап. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 123515658, да заплати по сметка на Административен съд гр. Пловдив държавна такса в размер на 10 лв. /десет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 1121/2008 Дела от администр. характер - данъчни ОЛИМП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 09.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600 1048/08.12.2006 г., издаден от Милена Тодорова Савова на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 163/09.02.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на "ОЛИМП" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 836005174, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Подполковник Калитин" № 3, представлявано от Делчо Танев Жеков, не е признат данъчен кредит в размер на 25691,83 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях, за данъчни периоди м. януари, м. февруари, м. март и м. септември 2004 г.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
60 Административно дело No 1176/2008 Дела по КСО ХРИСТО П. КАРАМФИЛОВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 05.12.2008г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № ********** от 08.02.2008г. на Ръководител "ПО" при РУСО ПЛОВДИВ в частта относно датата ,от която е отпусната пенсията.
ОТМЕНЯ Решение № 100/16.5.2008г. на Директора на РУСО Пловдив ,с което е потвърдено Разпореждане N25504034583/08.02.2008г. на РЪКОВОДИТЕЛ "ПО" при РУСО Пловдив.
ОСЪЖДА РУСО -Пловдив да заплати на Христо Петров Карамфилов ЕГН ********** разноски в размер на двеста лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
61 Административно дело No 1191/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕКЗОТИК 2000 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 02.12.2008г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Екзотик - 2000" ООД - гр. Стара Загора, ул."Васил Левски" № 27, с управител Димитър Стойчев Бонзов против Ревизионен акт № 240800156 от 24.03.2008 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 389/ 19.05.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството е коригиран размера на начисления данък върху добавената стойност за м.10.2007 г. в размер на 35066,67 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Екзотик - 2000" ООД - гр. Стара Загора, Булстат 123527977, с адрес гр. Ст. Загора, ул."Васил Левски" № 27, с управител Димитър Стойчев Бонзов да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1041 /хиляда четиридесет и един/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
62 Административно дело No 1197/2008 Дела по КСО СТОЙНА Г. ПЕНЕВА ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 09.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №136 от 21.05.2008г. на Директора на ТП на НОИ Пловдив.
ОСЪЖДА РУ"СО"-Пловдив да заплати на СТОЙНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА с ЕГН **********, живуща в гр. Пловдив, улица Мир №38 сумата от 200лв., разноски по настоящото съдебно производство.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
63 Административно дело No 1216/2008 Дела по ЗОС ИВАН Г. ГЮЛЕВ ,
АНКА Н. ГЮЛЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 02.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението от открито съдебно заседание на 28.10.2008 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Иван Георгиев Гюлев и Анка Николова Гюлева, двамата с адрес: град Асеновград, ул."Христо Ботев"№20, вход"В", ет.3, ап.8 срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Асеновград на заявлението им за изкупуване на част от поземлен имот № 00702.519.33 по кадастралната карта на град Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1216/2008 г. по описа на Административен съд Пловдив, трето отделение, десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

 
64 Административно дело No 1217/2008 Дела по ЗОС КОЛЬО П. НЕНЕВ ,
КРАСИМИРА П. НЕНЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението от открито съдебно заседание на 18.12.2008 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Кольо Панов Ненев и Красимира Павлова Ненева, двамата с адрес: адрес: град Асеновград, ул."Г.Русинов"№2, вход"А", ет.4, ап.11 срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Асеновград на заявлението им за изкупуване на част от поземлен имот № 00702.519.33 по кадастралната карта на град Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1217/2008 г. по описа на Административен съд Пловдив, трето отделение, десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.


 
65 Административно дело No 1218/2008 Дела по ЗОС СРЕБРИНА Я. ДУМЧЕВА КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 01.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № 302 от 27.05.2008 година на Кмета на Район "Южен"-Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
66 Административно дело No 1220/2008 Дела по ЗМСМА ДИМИТЪР С. ДОЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 05.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу отказите на Кмета на Община "Родопи", Пловдив по молба вх.№ 94-01-808 от 22 май 2008 г.
ОСЪЖДА Димитър Славейков Дочев ЕГН ********** да заплати на община"Родопи", Пловдив разноски в размер на сто и петдесет лева .
Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
67 Административно дело No 1227/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДОРИЯ-93 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 29.12.2008г.

ОТМЕНЯ Решение № 417/02.06.2008 г., издадено от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 20-15-270/17.05.2008 г., подадена от "Дория-93" ЕООД, Булстат: 825087387, седалище гр.Пловдив и адрес на управление ж.к."Тракия", бл.100, вх.3, ет.6, представлявано от Ивайло Димитров Николов, срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 16099070004559/ 07.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Дория-93" ЕООД, Булстат: 825087387, седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ж.к."Тракия", бл.100, вх.3, ет.6, представлявано от Ивайло Димитров Николов, сумата от 57,00 лв. /петдесет и седем лева/ разноски по делото.

Определението е окончателно.

 
68 Административно дело No 1249/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ МАРИЯНА А. ДИШЕВА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 23.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Марияна Андонова Дишева, гр.Пловдив, ул."Славееви гори" № 25, ет.8, ап.22 против Заповед № з-3191/23.05.2008г. на Директора на ОД "Полиция"-Пловдив /сега ОД на МВР-Пловдив/, с която е наложена ограничителна мярка на държавна принуда спрямо жалбоподателката, изразяваща се в забрана напускането на РБ и издаването на паспорти или заместващи ги документи на българския гражданин.
Прекратява производството по адм.д.№ 1249/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
69 Административно наказателно дело (К) No 1257/2008 Наказателни касационни производства СЮСЛЕР-АХМЕД ХАСАН ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  
Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение на Пловдивски районен съд ХІІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 1531/007г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
70 Административно дело No 1281/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КРЪСТЮ Р. ПОПОВ РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 04.12.2008г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Кръстю Рангелов Попов, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Густав Вайганд" № 11, срещу отказа на началника на РДНСК Пловдив, обективиран в писмо с изх.№ Ц-45-00-673 от 23.05.2008 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

 
71 Административно дело No 1283/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БАРТ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 02.12.2008г.
Отменя определение от 19.11.2008г., с което е даден ход на производството по същество.
Оставя без разглеждане жалбата на Ивайло Душков Иванов-Управител на "Барт" ООД, седалище/адрес на управление-гр.Пловдив, бул."Шести септември " № 264.
Осъжда Ивайло Душков Иванов-Управител на "Барт" ООД да заплати на Общински съвет-Пловдив сумата от 300 лв., представляваща извършени от ответника разноски в производството.
Прекратява производството по адм.д.№ 1283/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
Препис от определението да се изпрати на страните.

 
72 Административно дело No 1288/2008 Други административни дела ИВАН П. ДИМАНОВ НАЧАЛНИК ПЕТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 02.12.2008г.
Обявява за нищожно Наказателно постановление № 473/12.06.2008г. на началника на Пето РПУ-Пловдив, с което е наложена глоба в размер на 20 лв. за нарушение по чл.81 ал.1 т.3 ЗБДС на И.П.Д.,***, жр."Тракия", бл.132 вх.В, ет.1, ап.3.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му. 
73 Административно дело No 1295/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЯНКО Д. НИКОЛОВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 18.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Янко Димитров Николов от гр.Пловдив, квартал "Остромила" 16 против Заповед № ОА-1149/21.04.2008 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1295/08 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
74 Административно дело (К) No 1302/2008 Касационни производства ДИАНА В. КАВАЛДЖИЕВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31 от 10.03.2008 г., постановено по адм. дело № 1864 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІ гр.с., за 2007 година, с което е отхвърлена жалба срещу решение №П-1018/28.02.1995г. на ОС3Г-Пловдив, постановено по преписка вх. №709A/06.09.1991г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
75 Административно дело No 1314/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИОЛЕТА И. НИКОЛОВА ,
АТАНАС К. НИКОЛОВ
ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Виолета Илиева Николова, ЕГН ********** и Атанас Костов Николов с ЕГН ********** и двамата с адрес: с. Факия, общ. Средец, област Бургас против Заповед № РД-09-377 от 02.06.2008 г. на Кмета на Община Марица, с която на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-20 в кв.2 по плана на с. Царацово като се извършва делба и се образуват два нови УПИ: І-501.28 с площ 326 кв.м и ХІ-501.242 с площ 326 кв.м съгласно щрихи, зачерквания и надписи в зелен цвят за регулацията и червени ограничителни линии, котировки в черен цвят за застрояването както и матрица в син цвят с устройствени показатели за зона Жм:Н 3 (1-10), Плътност - 50, Кинт - 1.2, озеленяване - 40%, свободно застрояване. ОСЪЖДА Виолета Илиева Николова, ЕГН ********** и Атанас Костов Николов с ЕГН ********** и двамата с адрес: с. Факия, общ. Средец, област Бургас да заплатят в полза на Марийка Иванова Матева, ЕГН **********, гр. Пловдив, ул. " Весела" № 39 сумата в размер от 750 лв. /седемстотин и петдесет лева/. ОСЪЖДА Виолета Илиева Николова, ЕГН ********** и Атанас Костов Николов с ЕГН ********** и двамата с адрес: с. Факия, общ. Средец, област Бургас да заплатят в полза на Община "Марица" сумата в размер от 80 лв. /осемдесет лв/. Решението е окончателно.

 
76 Административно дело No 1337/2008 Дела по ЗМВР ИВАН Д. ИВАНОВ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 02.12.2008г.
Отменя Заповед № З-2601/29.04.2008г. на Директора на ОД "Полиция"-Пловдив, с която е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца на жалбоподателя заемащ длъжност - началник на РПУ-Карлово при ОД "Полиция"-Пловдив /държавен служител от МВР категория "В"/.
Осъжда ОД на МВР-Пловдив да заплати на Иван Донев Иванов, гр.Баня, Община Карлово, ул."Родопи" № 44 сумата от 210 лв., представляваща направени в производството разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
77 Административно дело No 1349/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 114, взето с протокол №9/30.05.2008г. на Общински съвет - Родопи.
ОСЪЖДА Общински съвет - Родопи, град Пловдив, ул. Софроний Врачански №1А, да заплати на Областна администрация - гр. Пловдив, сумата от 80/осемдесет/ лева., представляваща разноски по съдебното производство.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
78 Административно дело No 1373/2008 Искове за защита срещу неоснователно бездействие ТЯНКО С. СТОИЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението от открито съдебно заседание на 27.11.2008 година, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването направено с искова молба от Тянко Стоилов Стоилов, от гр.Пловдив, бул."Васил Априлов"№11 срещу Община Асеновград, по искането с вх.№94-Т-89 от 29.04.2008 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1373/2008 г. по описа на Административен съд Пловдив, десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

 
79 Административно дело No 1377/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЗАПРЯН Н. ЗАПРЯНОВ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.12.2008г.
Отменя Заповед РД -18-35/06.03.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастъра за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на с.Крислово, община Марица в частта й за западната граница на ПИ № 501.147, между имоти ПИ № 501.147 и ПИ 501.146 .
Връща преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър за корекция на кадастралната карта, с.Крислово, община Марица в частта й за западната граница на ПИ № 501.147, между имоти ПИ № 501.147 и ПИ 501.146 съобразно изложените в мотивите на решението указания.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
80 Административно дело No 1390/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕЛЕНА П. ДЕЛОВА ,
ВАСИЛКА Н. ГЕОРГИЕВА ,
СТОЯНКА В. ТАБАКОВА ,
ПАВЛИНКА В. ДИВАРОВА
КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ дадения ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Елена Павлова Делова с ЕГН ********** от гр.Пловдив, ул."Елин Пелин" № 46, Василка Николова Георгиева с ЕГН ********** от гр.Пловдив, ул."Елин Пелин" № 48, Стоянка Василева Табакова с ЕГН ********** от гр.Пловдив, ул."Елена" № 49, Павлинка Василева Диварова с ЕГН ********** от гр.Пловдив, ул."Елин Пелин" № 48 жалба.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1390 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС

 
81 Административно дело No 1406/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕСЕЛИН Д. СПАСОВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 20.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Веселин Делчев Спасов, с адрес: гр. Първомай, ул. "Сливница" №12д, против мълчалив отказ на кмета на община Първомай да бъде издадена виза за проектиране в парцел ІІ-кино, кв.89а по кадастралния и застроително-регулационен план на град Първомай, одобрен със Заповед №РД-15-666 от 03.08.1994г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
82 Административно дело No 1418/2008 Дела от администр. характер - данъчни ИВ-ТЕОДОР САРАКИРОС ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 10.12.2008г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 160003161 от 25.04.2008г., издаден от Тинка Николова Попова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 475/19.06.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която Теодор Атанасиос Саракирос ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"ИВ - Теодор Саракирос", със съд.адрес гр. Пловдив, ул."Петко Каравелов"№21, ет.3, адв.Г.Пейчинов, са определени за внасяне задължителни осигурителни вноски за фонд "Държавно обществено осигуряване" за периода месец Януари 2001г. до месец Ноември 2001г. /включително/ в размер общо на 549,26 лева,ведно с прилежащата лихва, и са определени за внасяне вноски за фонд "Здравно осигуряване" за периода месец Януари 2001г. до месец Ноември 2001г. /включително/ в размер общо на 113,64 лева, ведно с прилежаща лихва.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160003161 от 25.04.2008г., издаден от Тинка Николова Попова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 475/19.06.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която Теодор Атанасиос Саракирос ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"ИВ - Теодор Саракирос", със съд.адрес гр.Пловдив, ул."Петко Каравелов"№21, ет.3, адв.Г.Пейчинов са определени за внасяне задължителна осигурителна вноска за фонд "Държавно обществено осигуряване" за месец Декември 2001г. в размер на 58 лева, ведно с прилежащата лихва в размер на 73,74 лева, и за годишна изравнителна вноска за фонд "Държавно обществено осигуряване" за 2001г. в размер на 2 429,04 лева, ведно с прилежаща лихва в размер на 2 966,20 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в частта по отношение на установеното задължение за задължителна вноска за фонд "Здравно осигуряване" за месец Декември на 2001г. в размер на 12 лева, ведно с прилежащата лихва в размер на 10 лева, и за годишна изравнителна вноска за фонд "Здравно осигуряване" за 2001г. в размер на 502,06 лева и прилежаща лихва в размер на 393,35 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Теодор Атанасиос Саракирос ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"ИВ - Теодор Саракирос", със съд.адрес гр.Пловдив, ул."Петко Каравелов"№21, ет.3, адв.Г.Пейчинов, сумата от 347,33 /триста четиридесет и седем лева и тридесет и три стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
83 Административно дело No 1439/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТУИДАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 28.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТУИДАС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Рудозем, ул. "Капитан Петко Войвода" № 90, представлявано от Мариян Георгиев Златчев срещу Ревизионен акт № 210800031/21.03.2008 г., издаден от Ваня Велкова Пенчева, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 391 от 19.05.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя не е признат данъчен кредит в размер на 6448,34 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 1541,66 лв. и е извършено преобразуван в посока увеличение на отрицателния финансов резултат за 2006 г. по реда на ЗКПО /отм./ със сума в размер на 14245 лв.
ОСЪЖДА "ТУИДАС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Рудозем, ул. "Капитан Петко Войвода" № 90, представлявано от Мариян Георгиев Златчев, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 459,60 лв. /четиристотин петдесет и девет лева и 60 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Административно дело No 1444/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАРИЯ В. СТАМЕНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 03.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Василева Стаменова от гр.Садово, ул."Баба Тонка" 16 против Заповед № АБ - 48/23.06.2008 г. на Кмета на Община Садово.
Решението не подлежи на обжалване.

 
85 Административно дело (К) No 1455/2008 Касационни производства ЙОРДАНКА Р. АРАДЧИЕВА ,
ЕЛЕНА Б. ВЪРШИЛОВА ,
ЙОРДАНКА Б. ЯНКОВСКА ,
ГЕОРГИ И. РОСЕНОВ ,
МИТРА Р. АНЕВА
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68 от 03.06.2008г., постановено по адм.дело №3306/2007г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІV граждански състав.
Решението не подлежи на оспорване.

 
86 Административно дело No 1460/2008 Дела по ЗОСОИ ИВАНКА К. ВЕЗЕРИНОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иванка Кръстева Везеринова против отказа на Областен управител Пловдив да се произнесе по молба с вх.№96-00-3122 от 15.01.2008 година, материализиран в писмо изх.№96-00-3122/98 от 09.05.2008 година на Зам. Областен управител на област с административен център-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
87 Частно админист. наказателно дело (К) No 1464/2008 Наказателни частни касационни производства ЗАРКО П. ПЕТРОВ РПУ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Определение на Първомайски районен съд, трети съдебен състав от 18.06.2008 г., постановено по НАХД № 129 по описа за 2008 г.

Определението е окончателно.

 
88 Административно дело No 1467/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТЕФАН Н. БАЛАБАНСКИ ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 08.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № ДЗ-31 от 07.07.2008 г. на кмета на Община Раковски, с която на основание чл.57а, т.1 и 6 ЗУТ на Стефан Николов Балабански е заповядано да премахне временно преместваемо съоръжение (павилион) с площ 40 кв.м на ул."Михаил Добромиров" № 29 по плана на град Раковски, както и допълнителното застрояване около него с площ около 20 кв.м.
ОСЪЖДА Община Раковски да заплати на Стефан Николов Балабански, ЕГН **********, от гр.Раковски, област Пловдив, ул."Тримонциум" № 7, сумата 370 (триста и седемдесет) лева, представляваща държавна такса, разноски по производството и възнаграждението за един адвокат.
ВРЪЩА административната преписка на Община Раковски за ново разглеждане и постановяване на законосъобразен административен акт.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
89 Административно дело No 1533/2008 Дела по ЗОС РОБИН Л. КАФАЛИЕВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 08.12.2008г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД 1533/08Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
90 Административно дело No 1537/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ МИЛЕНА И. НАЙДЕНОВА ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 30.12.2008г.
Отменя Заповед № № 02/21.07.2008г. на Директора на Териториалното статистическо бюро, гр. Пловдив, с която е прекратено служебното правоотношение с Милена Иванова Найденова на посоченото правно основание-чл.103 ал.1 т.4 във вр. с чл.7 ал.2 т.1 и чл.108 ЗДСл., за длъжността Ст.експерт, сектор "Статистика на услугите и селското стопанство" от Отдел "Икономическа и бизнес статистика" в ТСБ-Пловдив.
Осъжда Директора на Териториалното статистическо бюро, гр. Пловдив към НСИ да заплати на Милена Иванова Найденова, гр.Пловдив, ул."Славянска" № 7 направени съдебни разноски в размер на 120 лв. и обезщетение за времето, през което жалбоподателката не е била на служба поради прекратяване на служебното правоотношение в размер на 2511.73 лв., за месеците 08, 09, 10, 11 ,12 на 2008г. и пропорционално за десет дни от месец юли/2008г., но не за повече от 10 месеца.
Отхвърля жалбата в частта й за разликата до пълният размер на претендираното обезщетение от 4290 лв.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховният Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне.

 
91 Административно дело No 1538/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ Н. МАТЕВ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 05.12.2008г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 203 от 21.02.2008 г. на кмета на Община "Родопи"-Пловдив, с която е одобрен подробен устройствен план на кв.40 по плана на с.Белащица, като отпадат УПИ ХІІІ-300, ІІ-292 и ІІІ-292 и се образуват нови УПИ ХІІІ-300 и ІІІ-292.
ОСЪЖДА Община "Родопи"-Пловдив да заплати на Георги Николов Матев, ЕГН **********, от град Пловдив, бул."Шести септември" № 126, ет.2, ап.6, сумата 46- (четиристотин и шестдесет) лева, съдебни разноски.
ВРЪЩА административната преписка на кмета на Община "Родопи"-Пловдив за ново произнасяне.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
92 Административно дело No 1550/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАНЯ А. СТЕФАНОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ваня Александрова Стефанова, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Хъшовска" №7, против Заповед №ОА-943 от 31.03.2008г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.420-нов по плана на "Първа градска част", гр. Пловдив, като УПИ ХІІ-225 се преотрежда в нов УПИ ХІІ-225- жилищно и обществено застрояване, без промяна начина и характера на застрояване.
Решението не подлежи на обжалване.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 1567/2008 Наказателни касационни производства КУЛТУРЕН ОТДИХ ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ,МАДАРОВИ СД,
ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ
  Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78 от 17.06.2008г., постановено по НАХД № 575 от 2008г. по описа на Пловдивския районен съд за същата година, VІІІ наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
94 Административно дело No 1580/2008 Дела по ЗОСОИ ЛАЛКА П. ЯНЕВА ,
АНАСТАСИЯ Д. ЯНЕВА ,
ПЕТКО Д. ЯНЕВ ,
ИВАНКА П. ЯНЕВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 20.12.2008г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 61-00-11/24.06.2008 г. на Областен управител грПловдив.
ОСЪЖДА Лалка Петкова Янева с ЕГН - ********** от гр. Карлово, ул. "Евгения Бояджиева" N 8 ,Анастасия Данчева Янева с ЕГН - ********** от град Карлово, ул. "Евгения Бояджиева" N 8 ,Петко Данчев Янев с ЕГН - ********** от град Карлово, ул. "Евгения Бояджиева" N 8 ,Иванка Петкова Янева с ЕГН - ********** от град София, ул. "Виница" N 11, етаж 1 да заплатят 30 лв. държавна такса в полза на Административен съд Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14-дневен срок от получаване на съобщение от страните.


 
95 Административно дело No 1592/2008 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение МЛ ВИНО-МЛАДЕН ДИМОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 10.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 42 от 15.07.2008 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление № РД-10-277/26.06.2008 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от Райна Стоянова Грудева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА.
ОТМЕНЯ Постановление № РД-10-277/26.06.2008 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от Райна Стоянова Грудева-старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив.
ВРЪЩА преписката на органа по чл.121 ал.1 от ДОПК - публичния изпълнител при ТД на НАП - гр.Пловдив, за произнасяне по искането за налагане на предварителни обезпечителни мерки, при спазване на указанията дадени в настоящия съдебен акт.
ОСЪЖДА Директора на ТД на НАП-Пловдив, да заплати на Младен Михайлов Димов, в качеството си на едноличен търговец "МЛ Вино - Младен Димов", гр. Брезово, ул."Васил Коларов" № 18, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
96 Административно дело No 1598/2008 Дела по КСО ПЕТКО Н. НАЛБАНТОВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 08.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Петко Ненков Налбантов, с. Долна махала, общ. Калояново, обл. Пловдивска, ул. "8-ма" № 17, чрез адв. Попова-Хаджиева, против Решение № 248/17.07.2008г. на Директора на РУ "СО" - гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № 9417/01.07.2008г. за възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
97 Административно дело No 1607/2008 Дела по ЗОСОИ ИВАНКА К. ВЕЗЕРИНОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 01.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.В. против отказа на Областен управител Пловдив да се произнесе по молба с вх.№96-00-3122 от 15.01.2008 година, материализиран в писмо изх.№96-00-3122/98 от 09.05.2008 година на Зам. Областен управител на област с административен център-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
98 Административно дело No 1610/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТРА С. КРЪСТЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 30.12.2008г.
Отменя Заповед № ОА-1962/10.07.2008г. на Кмета на Община Пловдив за осигуряване на достъп в имот УПИ X-182, кв.103, по плана на кв."Христо-Ботев-юг", ул."Павел Калпакчиев" № 51 с цел-извършване на топлоизолация на западната калканна стена на апартамент "В" /тип мезонет/, намиращ се на втори и трети жилищни етажи в западната част на къща-близнак, в УПИ XI-181, кв.103 по плана на кв."Христо-Ботев-юг", ул."Павел Калпакчиев" № 49.
Осъжда Община Пловдив да заплати на Петра Спасова Кръстева, гр.Пловдив, ул."Павел Калпакчиев" № 51 210 лв. съдебни разноски, от които 10 лв. за държавна такса и 200 лв. за изготвяне и подаване на жалба срещу заповед № ОА-1962/10.07.2008г. на Кмета на Община Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
99 Административно дело No 1622/2008 Дела по КСО АТАНАС Г. СТИВАСАРЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Атанас Георгиев Стивасарев с ЕГН **********, против Решение № 212 от 17.07.2007г. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.


 
100 Административно дело No 1631/2008 Дела по ЗМСМА НИКОЛАЙ П. ПЕТКОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 12.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ жалбата без разглеждане.Прекратява производството по Адм.д.№ 1631/2008г. на Административен съд -Пловдив,ІХ състав.
Определението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд с частна жалба в седмодневен срок от получаване на съобщения от страните.

 
101 Административно дело No 1637/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЮМАР ЕООД ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 29.12.2008г.
ОТСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Юмар" ЕООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК Тракия бл.203, вх. А, ап.12, чрез управителя си Юсуф Енвер Тунджер против Решение № 46 от 04.08.2008 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу Постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки на основание чл.208, ал.1 от ДОПК № РД-11-539/ 25.06.2008 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, като недопустима.
ОСЪЖДА "Юмар" ЕООД - гр. Пловдив, с БУЛСТАТ 825372525, с адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК Тракия бл.203, вх. А, ап.12, чрез управителя си Юсуф Енвер Тунджер да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
102 Административно дело No 1685/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.19 АЛ.2 ОТ ЗСПЗЗ,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, представлявана от Председателя доц. Стефан Юруков, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 55, ет. 5 против Протоколно решение от 31.07.2008 г. на комисията по чл. 19 ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , назначена със Заповед № 480З/07.07.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив, одобрено със Заповед № 570/04.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1685 по описа за 2008 г. на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
103 Административно дело No 1695/2008 Дела от администр. характер - данъчни АЛС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АЛС" ЕООД - гр. Пловдив, ул."Заря" № 2, представлявано от управителя Александър Иванов Николов, против Ревизионен акт № 160800536/06.06.2008 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 567/ 30.07.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 920,00 лв. и лихва за забава в размер на 184,91 лв. по, по фактура № 90/ 19.12.2006 г., издадена от "Нейджъл -55" ЕООД - гр. Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА "АЛС" ЕООД - гр. Пловдив,ул."Заря" № 2, представлявано от управителя Александър Иванов Николов, с БУЛСТАТ 115840641 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 106/ сто и шест/ лв., представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
104 Административно наказателно дело (К) No 1706/2008 Наказателни касационни производства ГОЧО И. ДИМИТРОВ РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 16.12.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №98 от 01.07.2008 год. постановено по НАХД № 708 от 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, трети наказателен състав
Решението е окончателно.

 
105 Административно дело No 1716/2008 Дела по ЗСП ЯКО С. КАЛЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 23.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №3-12/17.07.2008г. на Директор ДСП-Пловдив, потвърдена с Решение РДП-СП-2-340/07.08.2008г. на Директор РДСП-Пловдив
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
106 Административно дело No 1724/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НИКОЛА Г. ХРИСТЕВ ,
ДИМИТЪР Г. НИКОЛОВ ,
КОСТАДИН Г. ХРИСТЕВ ,
ХРИСТО Г. ХРИСТЕВ
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 09.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Никола Георгиев Христев, Димитър Георгиев Николов, Костадин Георгиев Христев и Христо Георгиев Христев, с.Нареченски бани, ул."Дружба" № 3 против Заповед № КД-14-16-195/25.03.2008г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър-Пловдив /СГКК/, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на кв.Наречен, община Асеновград, одобрена със заповед № 300-5-70/09.11.2004г., по отношение ПИ с идентификатори 99201.500.119, 99201.500.120 и 99201.500.121.
Прекратява производството по адм.д.№ 1724/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
107 Административно дело No 1732/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТЪР И. ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 03.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №РД-08-752 от 22.07.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен", с което е поправена очевидна фактическа грешка в Заповед №РД-08-448 от 29.04.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен".
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Петър Иванов Георгиев, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" №8, сумата от 90,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 1742/2008 Наказателни касационни производства ДЕЯН С. СТАНЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 02.12.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 23 от 16.06.2008 г., постановено по НАХД №91/2008г. на Пловдивския районен съд, девети наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 19723/12.11.2007г. на Началника на група в сектор ПП и КАТ - гр. Пловдив.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Деян Стелиянов Станев срещу Наказателно постановление № 19723/12.11.2007г. на Началника на група в сектор ПП и КАТ - гр. Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

 
109 Административно дело No 1755/2008 Други административни дела КОРОНА-СМТЛ ЕООД РЦЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 23.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба срещу Отказ № РЕ-139/23.07.2008г. на Директора на РЦЗ-Пловдив.
ОСЪЖДА Йордан Димитров Воденичаров, в качеството му на управител на "Корона - СМТЛ" ЕООД, да заплати на Директора на РЦЗ-Пловдив сумата от 80/осемдесет/ лева за разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
110 Административно дело No 1759/2008 Други административни дела КРЪСТЮ Р. ПОПОВ ,
РУМЕН Р. ПОПОВ
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 15.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Кръстю Рангелов Попов, ЕГН **********, живущ в гр. Пловдив, ул. "Густав Вайганд" № 11 и Румен Рангелов Попов, ЕГН **********, живущ гр. Пловдив. "Густав Вайганд" № 11 срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив - Район "Централен" за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ, заявена с жалба вх. № 94006-9964/2/ от 15.07.2008г.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
111 Административно дело No 1762/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАРИЯН КИРОВ-78 ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 01.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 49/20.08.2008г., постановено от Сергей Маринов, изп. длъжността Директор на ТД на НАП - Пловдив, в частта, с която е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-327/31.07.2008г., издадено от Димитър Илиев Начев - публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, в частта, с която като предварителна обезпечителна мярка до размера на очакваното публично вземане е наложен ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, на Мариян Тимотеев Киров, в качеството му на ЕТ "Мариян Киров - 78", със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул."Цар Иван Асен ІІ"№132, находящи се в ТБ"Прокредит банк"АД, гр. София - централа, бул."Христо Ботев"№131 и ТБ"Интернешънъл Асет Банк"АД, гр.София - централа, бул."Тодор Александров" №81-83, като вместо това ПОСТАНОВЯВА.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-327/31.07.2008г., издадено от Димитър Илиев Начев - публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, в частта, с която като предварителна обезпечителна мярка до размера на очакваното публично вземане е наложен ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, на Мариян Тимотеев Киров, в качеството му на ЕТ "Мариян Киров - 78", със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул."Цар Иван Асен ІІ"№132, находящи се в ТБ"Прокредит банк"АД, гр.София - централа, бул."Христо Ботев"№131 и ТБ"Интернешънъл Асет Банк"АД, гр.София- централа, бул."Тодор Александров" №81-83.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
112 Административно дело No 1772/2008 Дела по ЗОС ЕЛЕНКА К. ДЕЛЧЕВА ,
МАРИЙКА К. ДЕМИРЕВА ,
ВАСИЛКА К. АВРИОНОВА ,
МАРИЙКА А. ПЕЕВА ,
ЕЛЕНА А. КОСТАДИНОВА ,
АНГЕЛ Б. КРЪСТЕВ ,
ПЕТЪР Б. КРЪСТЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 12.12.2008г.

УВАЖАВА жалбата на Еленка Кръстева Делчева, жив. гр. Пловдив, ул. "Михалаки Георгиев" № 38, Марийка Кръстева Демирева, жив. гр. Пловдив, ул. "Михалаки Георгиев" № 38, Василка Кръстева Аврионова, жив. гр. Пловдив ул. "Бадемите" № 19, Марийка Ангелова пеева, жив гр. Пловдив, ул. "Михалаки Георгиев" № 34, ет. ІІ, ап.5, Елена Ангелова Костадинова, жив. гр. Пловдив, ул. "Водолей" № 18А, ет.1, Ангел Борисов Кръстев, жив. гр. Хасково", ул. "Родина" № 22, ет.3 и Петър Борисов Кръстев, жив. гр. Хасково, ул. "Родина" № 22, ет.2 против Заповед № ОА - 2449/18.08.2008г. на Кмета на Община Пловдив за отчуждаване на недвижим имот находящ се в гр. Пловдив, ул. "Михалаки Георгиев" № 38 представляващ поземлен имот № 2260, кв. 96 нов, дворно място, застроено и незастроено с площ 276,50 кв. м., ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда, ведно с подобренията в имота в частта в която е определен размерът на обезщетението.
ИЗМЕНЯ Заповед № ОА - 2449/18.08.2008г. на Кмета на Община Пловдив за отчуждаване на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Михалаки Георгиев" № 38, представляващ поземлен имот № 2260, кв. 96 нов, дворно място, застроено и незастроено с площ 276,50 кв. м., ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда, ведно с подобренията в имота в частта, в която е определен размерът на обезщетението и вместо нея постановява:
ОПРЕДЕЛЯ обезщетението, което следва да изплати Община Пловдив, разпределено между жалбоподателите в съответствие с притежаваните идеални части както следва:
1. Еленка Кръстева Делчева - 9133,57 лв.
2. Марийка Кръстева Демирева - 9133,57 лв.
3. Василка Кръстева Аврионова - 9133,57 лв.
4. Марийка Ангелова Пеева - 27400,72 лв.
5. Елена Ангелова Костадинова - 27400,72 лв.
6. Ангел Борисов Кръстев - 13700,35 лв.
7. Петър Борисов Кръстев - 13700,35 лв.
ОСЪЖДА Община Пловдив, чрез Кмета на Общината да заплати на Еленка Кръстева Делчева, жив. гр. Пловдив, ул. "Михалаки Георгиев" № 38, Марийка Кръстева Демирева, жив. гр. Пловдив, ул. "Михалаки Георгиев" № 38, Василка Кръстева Аврионова, жив. гр. Пловдив ул. "Бадемите" № 19, Марийка Ангелова пеева, жив гр. Пловдив, ул. "Михалаки Георгиев" № 34, ет. ІІ, ап.5, Елена Ангелова Костадинова, жив. гр. Пловдив, ул. "Водолей" № 18А, ет.1, Ангел Борисов Кръстев, жив. гр. Хасково", ул. "Родина" № 22, ет.3 и Петър Борисов Кръстев, жив. гр. Хасково, ул. "Родина" № 22, ет.2 сумата в размер на 570 лв. за направените от тях разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
113 Административно дело No 1773/2008 Дела по ЗСП ВЛАДИМИР А. ТОДОРОВ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 10.12.2008г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1773/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА жалбата с приложенията на Директор РДСП - Пловдив, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните и на Директор РДСП - Пловдив.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 1778/2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я МББ ЕООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 12.12.2008г., в законна сила от 12.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96 от 01.08.2008г., постановено по НАХД №558/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
115 Административно дело No 1790/2008 Дела по ЗОС КОНСОРЦИУМ ПЛОВДИВ КЕПИТАЛ ПАРТНЪРС ЗЗД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОА-2098/21.07.2008г. на Кмета на Община Пловдив.
ИЗПРАЩА административната преписка на Община Пловдив за продължаване на процедурата по провеждане на конкурс за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на предвиденото по действащия план застрояване с обща разгъната застроена площ приблизително от 52 632 кв.м. върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР "Тракия", зона А-7, а именно: празно дворно място от 26316 КВ.м., представляващо УПИ В-обществено и делово обслужване, кв.1, жил. група А-7, 8 по плана на ЖР "Тракия", одобрен със заповеди №208/29.07.1977г., ОА1548/02.09.2003г. и №OA-38/l3.01.2003r., при граници на имота: от север - ул."Княз Борис 1", от изток - УПИ V-изолационна зеленина, от юг - УПИ IV-комплексно жилищно и обществено застрояване и от запад - УПИ I-обществена зеленина и УПИ VI-обществено и делово обслужване.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
116 Административно дело No 1802/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НЕВЗАТ М. ШЕРИФОВ ,
ГЮЛТЕН А. ШЕРИФОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 02.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Невзат Мехмедов Шерифов и Гюлтен Алиева Шерифова, с адрес: гр. Кричим, ул. "Крали Марко" №42, против отказа на кмета на община Кричим, материализиран в писмо с Изх.№3617 от 14.08.2008г., да допусне с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на ПУП на град Кричим за УПИ V-1947,1945, кв. 2 по плана на гр. Кричим.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на кмета на община Кричим да допусне изменение в регистъра (разписния списък) към плана на град Кричим, одобрен със Заповед №635 от 1987г.
ИЗПРАЩА преписката на община Кричим за постановяване на законосъобразен акт по направеното искане за изменение на регистъра (разписния списък) към плана на град Кричим, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА община Кричим да заплати на Невзат Мехмедов Шерифов и Гюлтен Алиева Шерифова, с адрес: гр. Кричим, ул. "Крали Марко" №42, сумата от 205,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано в частта му за отмяната на мълчаливия отказ на кмета на община Кричим, както и в частта му за присъдените разноски пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
117 Административно дело No 1808/2008 Дела по ЗОС ГЕОРГИ Б. СПАСОВ ,
ТЕОДОР Г. СПАСОВ ,
БОРИСЛАВ Г. СПАСОВ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 19.12.2008г.
На основание чл. 159, т. 1 от АПК, ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1808 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 година, на ХІІІ състав по оспорването на Заповед № ОА - 1612 от 05.06.2008г. на Кмета на гр. Пловдив, тъй като актът не подлежи на оспорване.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 1810/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КИМЕКС-КИРИЛ ПЕТРОВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 101 от 24.07.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 621/2008 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2008-К-10740/08.04.2008 г., издадено от Главен инспектор в Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора - дирекция "Контрол на пазара", с което на ЕТ "Кимекс-Кирил Петров", седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Ландос" №26, бл.217, вх.3, Булстат: 825031118, за извършено нарушение по чл.72 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 лв. на основание чл.233, ал.2 и чл.212 от същия закон и чл.53 от ЗАНН. Решението е окончателно.

 
119 Административно наказателно дело (К) No 1812/2008 Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ ПЕТЯ Н. КАЛОФЕРОВА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 01.12.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 20.08.2008г., постановено по НАХД № 866/08г. по описа на ПРС, с което ХІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 82/08.05.2008г. на Началника на отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в Районно управление "Социално осигуряване", гр. Пловдив, с което на Петя Николова Калоферова, ЕГН ********** от гр. Пловдив е наложено адинистративно наказание глоба в размер на 200 лв. на основание чл 349, ал.1 от КСО за нарушение на разпоредбата на чл.40, ал.4 от КСО, чл.78, ал.1 от Наредбата за медицинската експертиза за работоспособността /НМЕР/, чл.44 от КСО, чл. 15 от НМЕР, чл. 40, ал.3 във вр. с чл. 110, ал.1 от КСО.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 1813/2008 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ МАГНОЛИЯ 90-ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98 от 22.07.2008г., постановено по НАХД №495/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 1816/2008 Наказателни касационни производства БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №79 от 14.07.2008 г., постановено по НАХД №354/2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, шестнадесети наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 2007-К-6454 от 10.01.2008г. на Димитър Александров Минчев - директор в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД "Контрол на пазара" при Комисията за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 629 от 30.08.2006 година на Председателя на КЗП и на основание чл. 200 от ЗЗП е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лв. за нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗП, а на основание чл. 222 от ЗЗП е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лв. на основание чл. 127, ал.3 от ЗЗП.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
122 Административно дело No 1834/2008 Дела по КТ МИЛЕНА СТИЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 02.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Владимир Нецов Нецов с ЕГН *********, като управител на "МИЛЕНА СТИЛ" ЕООД - гр. Пловдив, със съдебен адрес в гр. Пловдив бул. Христо Ботев № 105 ет. 1 офис 1 срещу Решение № 270/18.08.2008г. на Директора на ТП на НОИ с което се потвърждава разпореждане №546/01.07.2008г., издадено от Ръководител на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Владимир Нецов Нецов с ЕГН *********, да заплати на НОИ Пловдив направените съдебни разноски в размер на 80 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
123 Административно дело No 1849/2008 Дела от администр. характер - данъчни МИРОСЛАВА-М-МИНЧО МИХАЙЛОВ-НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210800165 от 16.07.2008г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Смолян, поправен с Ревизионен акт за поправка № 210800165/31.07.2008г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Смолян, потвърдени с Решение №652/01.09.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на Николай Минчев Михайлов, в качеството му на ЕТ"Мирослава-М-Минчо Михайлов - Николай Михайлов", гр. Златоград,ул."Ерма"№46, е отказано правото на данъчен кредит за данъчен период месец Януари 2008г. в размер на 32 545,01 /тридесет и две хиляди петстотин четиридесет и пет лева и една стотинка/ лева, и е начислена прилежаща лихва за забава в размер на 2 045,55 /две хиляди четиридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки/лева,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част по отношение на установеното задължение за заплащане на лихви за забава в размер на 1 612,76 /хиляда шестстотин и дванадесет лева и седемдесет и шест стотинки/ лева за периода 15.10.2007г. - 15.02. 2008г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Николай Минчев Михайлов, в качеството му на ЕТ"Мирослава-М-Минчо Михайлов - Николай Михайлов", гр.Златоград, ул."Ерма"№46, сумата от 2,28 /два лева и двадесет и осем стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 1853/2008 Наказателни касационни производства АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  
Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 135/12.08.2008г. на Пловдивски районен съд ХХІV - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 961/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 1860/2008 Наказателни касационни производства АЛЕКС 2003 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 09.12.2008г., в законна сила от 09.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 15.07.2008г., постановено по НАХД № 536 от 2008г. по описа на Пловдивския районен съд, ХVІ наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 1862/2008 Наказателни касационни производства ЖУЛИЕТА П. ЛАМБРЕВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 11.12.2008г., в законна сила от 10.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №93 от 07.07.2008 г., постановено по НАХД №631/2007 год. по описа на Районен съд - Пловдив, осми наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
127 Административно дело No 1865/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 20.12.2008г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Наредба № 7 за регистрация на търговските обекти на територията на Община Куклен, приета с Решение № 197, взето с протокол № 31 от 24.03.2005г. на Общински съвет, гр. Куклен.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

В случай, че в горепосочения срок не бъдат подадени касационна жалба или протест против настоящето решение, същото да се обнародва в ДВ съобразно чл. 194, във вр. с чл. 188 и чл. 181, ал.1 от АПК.

 
128 Административно дело No 1869/2008 Други административни дела МБАЛ ТОРАКС Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 10.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № ІV-РД-13-1240/11.08.2008г. на Директора на РЗОК, гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
129 Административно дело No 1872/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТЕФАН Р. РАНГЕЛОВ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 17.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1872/2008 г., по описа на Административен съд - Пловдив, VІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните в 7-дневен срок пред Върховния административен съд, считано от днес.

 
130 Административно дело No 1874/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МУСТАФА М. АХМЕД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 17.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мустафа Мехмедали Ахмед с ЕГН ********** от гр.Асеновград, кв."Горни Воден", ул."Волга" № 8, против Заповед №А -1618/11.09.2008 г. на Кмета на Община Асеновград.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
131 Административно дело No 1877/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЕМА Х. ДЖАЛЪЗОВА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Сема Христова Джалъзова от град Карлово, ул."Димитър Лазаров" № 15а, против заповед № РД-09-418 от 21.07.2008 г. на кмета на Община Сопот..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1877 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
132 Административно дело No 1883/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТКО Х. КУКОВСКИ РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 04.12.2008г.
Обявява за нищожна Заповед № ДК-10-17/21.04.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е постановено спиране на административно производство по обжалване на РС № 9/20.02.2008г. за обект "Магазин за хранителни стоки" в имот № 439, кв.80 по плана на гр.Хисаря, до произнасяне на ВКС по касационна жалба срещу решение № 54/10.01.2008г. по дело № 1964/2007г. на ПОС.
Изпраща преписката на Началникът на РДНСК-Пловдив, за произнасяне по допустимост и основателност на жалбата против РС № 9/20.02.2008г. за обект "Магазин за хранителни стоки" в имот № 439, кв.80 по плана на гр.Хисаря .
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
133 Административно дело No 1884/2008 Дела по ЗАдм АТАНАС Г. ДЖИГОЛИНОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-07.12/11.09.2008г. на Областен управител на област - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,пл."Никола Мушанов"№1, с която е отказано признаване правото на еднократно обезщетение по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица/ЗПГРРЛ/ на Атанас Григоров Джиголинов от гр.Асеновград, ул."Драгоман"№2 по негово искане вх.№ИГ-05-40/21.05.2008г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ИЗПРАЩА административната преписка на Областен управител на област - Пловдив за произнасяне, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
134 Административно дело No 1885/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане протест № 4524/08 г. от 16.09.2008 г. на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, срещу разпоредбите на чл. 6, чл. 7 ал. 5, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Карлово, приета с Решение № 346, взето с Протокол № 21/24.03.2005 г. на Общински съвет гр. Карлово. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1885/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частен протест пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението.
 
135 Административно дело No 1886/2008 Дела по ЗАдм ИРИНА М. БЛИЗНАКОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 08.12.2008г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед № 837/15.05.2000г. и Заповед № 588/16.05.2001г. на Областния Управител на Област с административен център гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Областния Управител на Област с административен център гр. Пловдив да заплати на Ирина Маринова Близнакова, гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл. 4, вх. "А", ет.6, ап. 24 сумата от 810 лв. представляваща направените разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
136 Административно дело (К) No 1898/2008 Касационни производства ДИМИТЪР Г. СТОЙЧЕВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 03.06.2008г., постановено по АХГД № 2261/07 по описа на ПРС за 2007г., с което ХVІІ гр. състав е отменил протоколно решение № 04155/10.04.2007г., постановено от ОбСЗГ "Родопи" - гр. Пловдив по преписка по заявление вх. № 84155Б/08.09.1992г. на наследници на Георги и Стоян Льолеви, частта, в която е било признато правото на възстановяван на собствеността върху имот от 1,000 дка., находящ се в м. "Чоплака", землището на с. Белащица и е отхвърлил жалбата на Димитър Георгиев Стойчев в частта, с която е признато правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне върху имот от 13 дка. в м. "Тръновица", землището на с. Белащица и е отказано правото на възстановяване на собствеността върху следните земеделски имоти в същото землище: имот от 6,000 дка. в м. "Под селото", имот от 6 дка. в м. "Захаридево" и имот от 10,000 дка. в м. "Захаридски тирове".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 1902/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АНЕЛИЯ ХРИСТОВА-РАП ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 16.12.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение №63 от 14.08.2008 г., постановено по НАХД №344/2008 год. по описа на Районен съд Пловдив, ХХІІІ наказателен състав.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2007-К-6425 от 17.01.2008г. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 629 от 30.08.2006г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите, на ЕТ "АНЕЛИЯ ХРИСТОВА - РАП", с EИК по БУЛСТАТ №1160069330, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Никола Войводов" № 20, ет. 2, ап. 6, представлявано от Анелия Николова Христова, е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 лв. /триста лева/ за нарушение на чл. 23 от Закона за защита на потребителите, във връзка с § 13 т. 10 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

Решението е окончателно и неподлежи на обжалване. 
138 Административно дело No 1910/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавна агенция по горите.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1910/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за неявилите се.

 
139 Административно дело No 1921/2008 Дела по ЗОС АНГЕЛ М. МИЦОВ ,
ТЕМЕНУЖКА А. МИЦОВА ,
РАЙНА А. МИЦОВА ,
ЙОРДАН А. МИЦОВ ,
ЕМИЛ А. МИЦОВ ,
АТАНАС А. МИЦОВ ,
МИТКО А. МИЦОВ ,
КРАСИМИР А. МИЦОВ ,
РУМЕН А. МИЦОВ ,
СТЕФКА А. МИЦОВА
КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА АНГЕЛ МИЦОВ МИЦОВ, ТЕМЕНУЖКА АНГЕЛОВА МИЦОВА, РАЙНА АНГЕЛОВА МИЦОВА, ЙОРДАН АНГЕЛОВ МИЦОВ, ЕМИЛ АНГЕЛОВ МИЦОВ, АТАНАС АНГЕЛОВ МИЦОВ, МИТКО АНГЕЛОВ МИЦОВ, КРАСИМИР АНГЕЛОВ МИЦОВ, РУМЕН АНГЕЛОВ МИЦОВ, СТЕФКА АНГЕЛОВА МИЦОВА ВСИЧКИ С АДРЕС - ПЛОВДИВ, УЛ.КАЛИНА №54 ЕТ.7 ВХ.В АП.26 БЛ.4010. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №1921 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИ, 9-ти СЪСТАВ ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
140 Административно дело No 1923/2008 Дела по КСО АТАНАС Г. СТИВАСАРЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 29.12.2008г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1923 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, поради това, че има образувано дело пред същия съд, между същите страни, на същото основание. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неготово изготвяне.
 
141 Административно дело No 1932/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АНДРЕЯ И. АНДРЕЕВ ,
ПЕПА Г. СТОЯНОВА ,
ЙОВКА Г. ГЕОРГИЕВА
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 12.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Андрея Иванов Андреев и Пепа Георгиева Стоянова от гр. Пловдив, ул. Дрин № 36 и Йовка Георгиева Георгиева от гр. Пловдив, ул. Свобода № 70 против Заповед № ОА-1817/27.06.2008г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-ПЗ и РУП на част от кв. 21-нов, 96-стар, по плана на кв. Въстанически - север. ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1932/08 г. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срокк от съобщаването на страните за неговото изготвяне
 
142 Административно дело No 1935/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ТРАКИЯ АД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя да представи доказателства за депозиране на жалбата.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ТРАКИЯ" АД.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1935/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за неявилите се.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 1944/2008 Наказателни касационни производства КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №1592/2007г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХІІІ н. състав съдебно решение №26 от 01.07.2008г., с което е потвърдено издаденото от Директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите с адрес на управление гр.Пловдив,ул."Велико Търново"№25 наказателно постановление /НП/№2007-К-4904/15.10.2007г., с което са наложени на основание чл.86 от Закона за туризма/ЗТ/ на Дружеството имуществени санкции в размер на 500 лева за нарушение на чл.47 ал.1, т.1 ЗТ и в размер на 1 000 лева на основание чл.72 ЗТ за нарушение на чл.46 т.2 ЗТ.


РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
144 Административно наказателно дело (К) No 1945/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ МУСТАФА Р. БЕКИРОВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 01.12.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 143 от 15.08.2008г. постановено по НАХД № 798/08 по по описа на ПРС, ХХІІ-ти наказателен състав в частта, в която е отменено Наказателно постановление № 16-003980/29.05.2008г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с което на Мустафа Рамаданов Бекиров от с. Куклен, обл. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 29, ЕГН **********, на основание чл. 105 от ЗАвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв. за извършено нарушение по чл. 31, ал.1, т.3 от Наредба № 34/1999г. и вместо него постановява.
ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № 16-003980/29.05.2008г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, в частта, в която на Мустафа Рамаданов Бекиров от с. Куклен, обл. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 29, ЕГН **********, на основание чл. 105 от ЗАвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв. за извършено нарушение по чл. 31, ал.1, т.3 от Наредба № 34/1999г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 1946/2008 Наказателни касационни производства МИЛКО И. ДОМОВЧИЙСКИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 60 от 31.07.2008 год. на Пловдивски районен съд, І наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 411/2008 год. по описа на същия съд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 20591/07 от 16.11.2007 год. издадено от Началник група в сектор ПП - КАТ към ОДП гр. Пловдив, с което на Милко Иванов Домовчийски от гр. Раковски, ул. "Родопи" № 2, на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5, предложение пето от ЗДвП, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет/, за нарушение на чл. 25, ал. 2, предложение първо от ЗДвП и на основание НАРЕДБА № I-139 от 16.09.2002 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство и нарушенията, за които се отнемат /отм./, са отнети общо 9 контролни точки. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 1947/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НАВ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 134 от 31.07.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 967/2007 г.Решението е окончателно.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 1948/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ КИРИЛ К. МЕРКОВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 12.12.2008г., в законна сила от 12.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 59 от 18.08.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 13 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 година, ХХІІІ н.с., с което е отменено наказателно постановление № І - Б- 259 от 11.12.2007 г., издадено от Директора на РИОСВ - Пловдив, издадено на Кирил Красимиров Мерков - гр. Перущица, ул."Ген. Данаил Николаев".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 1949/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛ П. ВАСИЛЕВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №102 от 22.08.2008г., постановено по НАХД № 696/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 1953/2008 Наказателни касационни производства ГАМА-ТЕХНИКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  
Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101/30.06.2008г. на Пловдивски районен съд ХІХ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 463/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
150 Административно дело No 1959/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИМИТЪР А. ПЕТРОВ РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 16.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Димитър Александров Петров, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Богомил" № 77, ет.3, ап.8, против заповед № ДК-10-39 от 28.07.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 1989/2008 Наказателни касационни производства СИСИ ДЖИ 21 ООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113/05.09.2008г., постановено по НАХД № 20 по описа за 2008 г. на Асеновградски районен съд.
Решението е окончателно.

 
152 Административно дело (К) No 1991/2008 Касационни производства ДОНКА А. ДИМИТРОВА ,
ПЕТКО А. ПЕТКОВ
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  
Решение от 11.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55/15.07.2008г., постановено по АХ дело № 760 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 1994/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 01.12.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 135 от 24.09.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 966 по описа на Пловдивския районен съд, ІІ н.с., за 2008, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРДЖАВА наказателно постановление № 26278-0045090 от 29.05.2008 г. на директора на Дирекция "Контрол" при ТД Пловдив на НАП, с което на ЕТ "Аптиш - Аптай Аптиш" с ЕИК по БУЛСТАТ 115130659, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Филип Македонски" № 29, представляван от Атай Мустафа Аптиш, ЕГН **********, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 146,62 лева на основание чл.180, ал.3 ЗДДС за извършено нарушение по чл.86, ал.1 и 2 ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 1997/2008 Наказателни касационни производства МИХАИЛ К. КУНЧЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 02.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104 от 09.07.2008 г., постановено по НАХД № 546/2008 г., Пловдивският районен съд, трети наказателен състав е потвърдил наказателно постановление № 16819 от 05.12.2007 г. на Началника на сектор ПП-КАТ към ОДП - Пловдив, с което на Михаил Кунчев Кунчев с ЕГН ********** от гр. Пловдив, ул. "Победа" № 50 са наложени административни наказания "ГЛОБА" в размер от 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 44 ал. 1 от ЗДвП, "ГЛОБА" в размер от 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца за извършено административно нарушение по чл. 174 ал.3 пр. 1 от ЗДвП и "ГЛОБА" в размер от 10 лв. за извършено административно нарушение по чл. 100 ал.1 т.1 от ЗДвП.
Решението е окончателно.


 
155 Административно наказателно дело (К) No 1999/2008 Наказателни касационни производства МАРКО ЯНКОВ-МЮЛАР ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 121 от 26.08.2008 г., постановено по нахд № 998 по описа на Пловдивски Районен съд за 2008 година, втори наказателен състав, в частта с която е потвърдено Наказателно постановление №1-Б-188/24.06.2008 г. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Пловдив, с което на ЕТ "Марко Янков-Мюлар", със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ЖК "Тракия" бл.84, вх.Г, ет.3, ап.12,БУЛСТАТ №040832909, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лв. за нарушение по чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за хигиената на храните.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1-Б-188/24.06.2008 г., на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Пловдив, с което на ЕТ"Марко Янков-Мюлар", със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ЖК "Тракия" бл.84, вх.Г, ет.3, ап.12 и БУЛСТАТ№040832909, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лв. за нарушение по чл.18, ал.1 и ал.2 от Наредба №5 за хигиената на храните.
В останалата част:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 26.08.2008 г., постановено по нахд № 998 по описа на Пловдивски Районен съд за 2008 година, втори наказателен състав, в частта с която е потвърдено Наказателно постановление №1-Б-188/24.06.2008 г., на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Пловдив, с което на ЕТ"Марко Янков-Мюлар", със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ЖК "Тракия" бл.84, вх.Г, ет.3, ап.12 и БУЛСТАТ№ 040832909, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лв. за нарушение по чл.14 от Наредба №5 за хигиената на храните.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
156 Административно наказателно дело (К) No 2000/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ РЕЯ-96 ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 20.12.2008г., в законна сила от 20.12.2008г.

ОТМЕНЯ Решение № 92 от 21.08.2008г., постановено по НАХД № 1407, по описа на ПРС за 2007г., с което ХХІІІ - ти наказателен състав е отменил НП № С -7-3636-1 от 20.08.2007г. на Министъра на околната среда и водите, с което на основание чл. 69, ал.1 и ал.2 от ЗООС и чл. 14, ал.1,3,4,5 и 6 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми е наложено административно наказание на "РЕЯ-96" ООД, гр. Раковски, БУЛСТАТ 115050540, представлявано от Кънчо Милков Луков - Управител "текуща месечна санкция" в размер на 18416 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с Разрешително за ползване на воден обект - р. Стряма за заустване на отпадъчни води № 301795 от 20.02.2007г. и замърсяване на водоприемник ІІ - ра категория по показателите: неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор и БПК5 , считано от 10.05.2007г. и вместо него постановява:
ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № С -7-3636-1 от 20.08.2007г. на Министъра на околната среда и водите, с което на основание чл. 69, ал.1 и ал.2 от ЗООС и чл. 14, ал.1,3,4,5 и 6 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми е наложено административно наказание на "РЕЯ-96" ООД, гр. Раковски, БУЛСТАТ 115050540, представлявано от Кънчо Милков Луков - Управител "текуща месечна санкция" в размер на 18416 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с Разрешително за ползване на воден обект - р. Стряма за заустване на отпадъчни води № 301795 от 20.02.2007г. и замърсяване на водоприемник ІІ - ра категория по показателите: неразтворени вещества, общ азот, общ фосфор и БПК5 , считано от 10.05.2007г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 2001/2008 Наказателни касационни производства ГЕНО И. ИВАНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 31.07.2008г., постановено по НАХД №95/08г. по описа на Пловдивски районен съд, І-ви наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 2002/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ АЛЕКС 2003 ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  
Решение от 05.12.2008г., в законна сила от 05.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 76 от 31.07.2008г., постановено по НАХД № 537 от 2008г. по описа на Пловдивския районен съд за същата година, І наказателен състав.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-0060494/ 27.03.2008г., издадено от директор на Дирекция "Областна инспекция по труда"-Пловдив, с което на "Алекс 2003" ЕООД, Булстат 115794489, със седалище и адрес на управление-гр.Пловдив, бул. "Шести септември" №159,ет. 2, ап.10 в качеството на работодател е наложено административно наказание- " Имуществена санкция" в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение на чл. 62, ал.1 вр. с чл.1, ал.2 от Кодекс на труда /КТ/ на основание чл. 416, вр. с чл. 413, ал.3 от Кодекса на труда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
159 Административно дело No 2025/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ Д. ДОБРЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 11.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Георги Динков Добрев, ЕГН **********, от град Пловдив, ул."Менделеев" № 9, против заповед № 7392/2008 от 17.06.2008 г. на началник сектор ПП-КАТ при ОДП Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2025 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 2033/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТРИКОТАЖ ТЕКСТИЛ КОСТАНДОВО ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение (второ) от 02.12.2008г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на номера на делото на Пловдивския районен съд, като вместо "н.а.х.д. № 544" се чете "н.а.х.д. № 554".
Решението не подлежи на обжалване.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 2033/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТРИКОТАЖ ТЕКСТИЛ КОСТАНДОВО ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 01.12.2008г., в законна сила от 01.12.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 99 от 28.07.2007 г., постановено по н.а.х.д. № 544 по описа на Пловдивския районен съд, ІV н.с., за 2008 година, с което е отменено наказателно постановление № 16-0060447 от 17.03.2008 г. на директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" Пловдив, с което на основание чл.416, ал.1 КТ на "Трикотаж текстил Костандово" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 160041312, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 145, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение по чл.245, ал.1 КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 2036/2008 Наказателни касационни производства ТРИ Ф-2001 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 15.12.2008г., в законна сила от 15.12.2008г.
Оставя в сила решение № 105 от 22.07.2008 г. на Пловдивски районен съд /ПРС/, ХХVІ наказателен състав, постановено по НАХД № 726/2008 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
163 Административно наказателно дело (К) No 2039/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СПОРТМЕН КЛУБ-КИСЬОВ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  
Решение от 02.12.2008г., в законна сила от 02.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10а от 22.08.2008 г., постановено по НАХД № 701/2007 г. на Пловдивския районен съд, двадесет и трети наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № І-Б-50 от 03.04.2007 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив.

Решението е окончателно. 
164 Административно дело No 2055/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ АНГЕЛ Х. ХРИСТОВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ангел Христов Христов.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2055/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
165 Административно дело No 2058/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРОТЕСТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ СРУЩУ РАЗДЕЛ 2 НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. №2058/08 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ 9-ТИ СЪСТАВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
166 Административно наказателно дело (К) No 2071/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ХЕРОС ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 92 от 17.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 572 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 година, VІ н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 2073/2008 Наказателни касационни производства ЕМИЛИЯН И. ВЪЛЕВ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №147/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив І н. състав съдебно решение №25 от 31.07.2008г., с което е потвърдено издаденото от Директор на дирекция "Обслужване" в ТД на НАП - Пловдив наказателно постановление /НП/№24373-0129861 от 08.01. 2008г., с което е наложена Емилян Илиев Вълев от гр.Пловдив, ул."Богомил" №27 на основание чл.78 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.178 във връзка с чл.109 ал.1 ЗДДС.РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване

 
168 Административно дело No 2074/2008 Дела по ЗМСМА ИЛИЯН И. КУЗЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 15.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ИЛИЯН ИВАНОВ КУЗЕВ ЕГН ********** ОТ ГР.ПЛОВДИВ, ЖК ТРАКИЯ БЛ.96 ВХ.В ЕТ.5 АП.21 СРЕЩУ РЕШЕНИЕ №292, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №18/09.10.2008 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ, С КОЕТО Е ПРОМЕНИЛ ПЛАН-СМЕТКАТА В ЧАСТТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА, СМЕТОСЪБИРАНЕТО, СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО ЗА 2008Г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТОВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №2074 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, 9 -ТИ СЪСТАВ ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
169 Административно наказателно дело (К) No 2078/2008 Наказателни касационни производства СТЕФАН Ж. ПАНЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 111 от 25.09.2008г., постановено по НАХД № 1009 по описа на ПРС за 2008г., VІ - ти наказателен състав, с което е потвърдено НП № 476/13.03.2008г. на Началник сектор "ПП - КАТ " към ОДП - Пловдив, с което на Стефан Живков Панев от гр. Пловдив, бул. "Източен" № 75, ет.5, ап.53, ЕГН ********** на основание чл. 174, ал.3, предл. І от ЗДП му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за нарушение на чл. 174, ал.3 от ЗДП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест

 
170 Административно наказателно дело (К) No 2081/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЯН С. ВЕЛИЧКОВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  
Решение от 12.12.2008г., в законна сила от 11.12.2008г.

ОСТАВЯ в сила решение №116/15.08.2008г., постановено по н.ах.д.№ 976 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд.

Решението е окончателно.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 2082/2008 Наказателни касационни производства Д И Д ТРЕЙД ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 18.12.2008г., в законна сила от 18.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №292/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХІ н. състав съдебно решение №131 от 01.08.2008г., с което е изменено издаденото от Директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Велико Търново"№25 наказателно постановление/НП/ №2007-К-0193/14.03.2007г., с което е наложена основание чл.222 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на Дружеството имуществена санкция в размер на 700 лева за нарушение на чл.127 ал.3 ЗЗП, като НП е изменено досежно размер на последната, който е намален на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
172 Административно дело No 2085/2008 Дела по ЗМСМА ДИМИТЪР В. КОСТОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 09.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Димитър Веселинов Костов срещу Решение № 292 взето с протокол №18/09.10.2008 г., на Общински съвет - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2085/2008 г., по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес.


 
173 Административно дело No 2086/2008 Дела по ЗМСМА ТОМА С. НИКОЛОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 09.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Тома Ставрев Николов срещу Решение № 292 взето с протокол №18/09.10.2008 г., на Общински съвет - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2086/2008 г., по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес.


 
174 Административно дело No 2089/2008 Дела по ЗМВР ВЕЛИЧКО М. РАНГЕЛОВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 30.12.2008г.
Отхвърля жалбата на Величко Михайлов Рангелов, с.Маноле, ул."54-та" № 2 против отказ изх. № ИЯ/КАТ-9093/29.09.2008г., издаден от Началника на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Пловдив, за регистрация на ППС марка "Мерцедес", модел 310 Д, внос от Великобритания, обективиран в писмено уведомление.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 2096/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ПОНДЕВ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  
Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 110 от 03.09.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 122 по описа на Карловския районен съд за 2008 година, ІV н.с. като незаконосъобразно и постановява ново такова по същество на спора, с което
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Пондев" ЕООД - гр. Пловдив, бул."Руски" № 46, представлявано от Павел Николов Пондев срещу наказателно постановление № І-Б-82 от 10.05.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на дружеството е наложено административно наказание имуществена санкция по чл.48, ал.2 от Закона за храните в размер на 1000 /хиляда/ лева за административно нарушение на чл.20, ал.1, т.1 от Закона за храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
176 Административно наказателно дело (К) No 2117/2008 Наказателни касационни производства РА-ПИДАКИЕВ-СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 16.12.2008г., в законна сила от 30.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ЕТ "РАПИДАКИЕВ - СТЕФАН ЛЮБЕНОВ" срещу Решение № 127/25.08.2008 г. на ПРС - 7 н.с. Прекратява производството по делото. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението му до страните.
 
177 Административно наказателно дело (К) No 2122/2008 Наказателни касационни производства МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА ЙОРДАН И. ИЛИЕВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 19.12.2008г., в законна сила от 19.12.2008г.
ОТМЕНЯ решение № 124 от 16.09.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1067 по описа на Пловдивския районен съд, ХХVІ н.с., за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРДЖАВА наказателно постановление № 5 от 20.06.2008 г. на министъра на културата, с което на Йордан Иванов Илиев, ЕГН **********, от с.Козаново, област Пловдив, ул."Свобода" № 33, на основание чл.35в от Закона за паметниците на културата и музеите е наложено административно наказание глоба в размер на 6 000 (шест хиляди) лева за нарушение на чл.11, ал.3 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
178 Административно дело No 2139/2008 Други административни дела СТАНИМИРА И. ТОМАНОВА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Станимира Иванова Томанова, ЕГН **********, с постоянен адрес гр.Пловдив, Район "Централен", ул."Генерал Данаил Николаев" 36, срещу Кмета на Община "Родопи", обл.Пловдив на основание чл.128, ал.1, т.3 и чл.145, ал.2, т.3 от АПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 2139/08 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
179 Административно дело No 2161/2008 Искове за защита срещу неоснователно бездействие ПЕТЪР Й. ТОЧЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 15.12.2008г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2161 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, образувано по повод жалба от Петър Йон-ков Точев, ЕГН **********, жив. гр. Сопот, ул. "Трети март" № 31 против без-действие на Общинската администрация на Община Сопот да изплати възнаг-ражденията на жалбоподателя като общински съветник за м. септември и м.ок-томври 2008г., ведно със законната лихва.
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен съд, гр. Карлово.

Определението не подлежи на обжалване или протест.

 
180 Частно админист. наказателно дело (К) No 2171/2008 Наказателни частни касационни производства ВЕСЕЛА Л. КОЛЕВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 03.12.2008г., в законна сила от 03.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 02.09.2008г., постановеното по нахд № 1206/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІІ н.с., с което е оставена без разглеждане жалбата на Весела Бюомирова Колева от гр.Пловдив, бул."Васил Априлов" № 121, ет.5, ап.15, против наказателно постановление № 26734/07 от 18.01.2008г. на Началник група в сектор "ПП и КАТ" при ОДП - Пловдив, и произ-водството по делото е било прекратено.

Определението не подлежи на обжалване.

 
181 Административно дело No 2184/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ИРИНА В. БЕЛЕВА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Разпореждане от 08.12.2008г.
ОСТАВЯ исковата молба без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2184/2008 г. на Административен съд Пловдив, ІХ състав.
Делото да бъде изпратено по компетентност на Окръжен съд Пловдив.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 2186/2008 Наказателни касационни производства ИВАН П. КОВАЧЕВ РПУ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 17.12.2008г., в законна сила от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39 от 29.09.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 114 по описа на Първомайския районен съд, ІІІ с., за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 529 от 09.11.2007 г. на началника на РПУ Първомай, с което на Иван Петков Ковачев, ЕГН **********, от град Стара Загора, ул."Княз Борис Първи" № 41, за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движението по пътищата на основание чл.182, ал.1, т.4 от същия закон е наложено наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
183 Административно дело No 2189/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИСПАНИЯ-БИЛДИНГ ЕООД,
БАЛЕАР-ИНВЕСТ ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 16.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата , предявена от " Испания- Билдинг" ЕООД, рег.по ф. д. 157/07 по описа на ПОС , БУЛСТАТ 160079416 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. Крали Марко" № 2 а представлявано от управителя Педро Рамон Мунар Сампол, чрез пълномощник Петко Христозов Палийски С ЕГН **********, пълн. рег. № 85/19.01.2007 и "Балеар-инвест" ЕООД рег. по ф. д. № 2403/07 на ПОС , булстат 160103283 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. " Крали Марко" 2 а представлявано от управителя Педро Рамон Менар Сампол чрез пълномощник Петко Христозов Палийски , със съдебен адрес гр. Пловдив , бул. "Шести септември № 48, против решение на ЕСУТ при Община Пловдив , взето с протокол № 39 от 08.10. 2008 г Прекратява производството по адм. дело № 2189/08 г по описа на Административен съд - Пловдив . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в7- дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
184 Административно дело No 2191/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТОЯН Й. ШИШКОВ ,
ИВАН Й. ШИШКОВ
ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Стоян Йорданов Шишков и Иван Йорданов Шишков и двамата с адрес: гр. Пловдив, ул. "Огнево" №2 против Заповед №718/25.06.2008г. на Кмета на Община "Родопи", с която е одобрен ПУП-ПРЗ на имот № 17016, местност "Герена", землище с. Марково, представляващи земеделска земя, за процедура - промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ като се образува УПИ №017016- стопански дейности - строително тенекиджийство по червени, сини линии, надписи със син цвят, Определя се начин на застрояване на сгради с Н до 10,00м., свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир, котировки с черно.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №2191 по описа за 2008г. на Административен съд пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
185 Административно дело No 2192/2008 Други административни дела ЮЛИ-Д-Р ЮЛИЯ АНДРЕЕВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 12.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ "АИППМП - ЮЛИ - Д-р ЮЛИЯ АНДРЕЕВА" против писмена покана № 29-05-96-19 от 04.11.2008 година на Директора на РЗОК - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2192/2008 година по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 2200/2008 Наказателни касационни производства ГЕОРГИ К. ТАБАКОВ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 05.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Георги Костадинов Табаков, с адрес: град Асеновград, ул. "Рилска" №78, срещу Решение №131 от 28.10.2008 година, постановено по наказателно с административен характер дело №509/ по описа на Районен съд Асеновград за 2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №2200 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните.
 
187 Административно наказателно дело (К) No 2217/2008 Наказателни касационни производства ЕЛИТ-П ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 04.12.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА Спиридон Костов Панайотов, в к-вото на управител на "Елит - П" ЕООД - Пловдив против решение № 100 от 03.09.2008 г. на ПРС І н.с., с което е потвърдено НП № 33/16.05.2008 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив. Прекратява производството по кнахд № 2217/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването с препис на страните.
 
188 Административно дело No 2220/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СПАС С. ХРИСТЕВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 08.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Спас Спасов Христев от град Пловдив, ул."Марат" № 2, против заповед № ОА-3247 от 03.11.2008 г. на кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2220 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
189 Частно административно дело No 2234/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт АГРОИЗВОРА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Определение от 22.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АГРОИЗВОРА" ООД, със седалище и адрес на управление с. Студена, обл. Хасковска, представлявано от Дими Димитров Петров против Решение № 782/05.11.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт № 260800479/26.09.2008 г., издаден от ТД на НАП гр. Хасково, с който на "АГРОИЗВОРА" ООД са установени задължения в общ размер на 24802,90 лв. /главница и лихви/. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
190 Административно дело No 2239/2008 Други административни дела Д-Р ВЕНЕТА МИНЧЕВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на EТ" Д-р Венета Минчева - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ"със седалище и адрес на управление гр.Пловдив , ж.к. "Тракия" бл. № 218, вх.А ет.4 ап. 12.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2239 по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.


 
191 Частно административно дело (К) No 2248/2008 Частни касационни производства АЛЕКСАНДЪР П. ТОДОРОВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Определение от 04.12.2008г., в законна сила от 04.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 27,10,2008 г., постановено по НАХД № 969/2008 г. по описа на РС гр. Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
192 Частно административно дело No 2272/2008 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯН КИРОВ-78 ЕТ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 02.12.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА до 08.01.2009г. срока на действие на предварителните обез-печителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-327/31.07.2008г., издадено от Димитър Илиев Начев - публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, изразяващи се във ВЪЗБРАНА върху недвижим имот "ОБЩЕЖИТИЕ", до размера на очакваното публично вземане от 47 316 лева, включващ: ТЕРЕН, застроен и незастроен, прилежащ, целият с площ от 663,45 кв.м., урегулиран, непосредствен транспортен достъп от асфалтов път, находящ се в гр.Рудозем, обл.Смолян, ул."Капитан Петко Войвода"№23, УПИ ІІ-302, кв.50, при граници: от всички страни улици /жил.блокове/ и СГРАДА,Битова сграда "Общежитие",четириетажна сграда, застроена площ - 229 кв.м., РЗП-1335,50 кв.м., построена през 1962 год., масивна стоманобетонова конструкция, покрив - скатен, дървена конструкция, покрит с етернитови плоскости, фасада на първи етаж - каменна облицовка, втори, трети и четвърти етаж - по 11 бр. стаи, с площ 15 кв.м., всяка с тераса и килер /В и К/, общ етажна баня и WC, първи етаж - портиерна, зала, стая за персонала, складове - 2 броя, изградени В и К, Парова инсталация /локална/ и ел. инсталация - прекъснати /последен акт за собственост АДС/частна/ № 80/04.03.1987г. на Общински народен съвет - гр.Рудозем/, АДВ № 36SM001038.
Горепосочения недвижим имот е с балансова стойност - 70 221,84 лева и е придобит с Постановление за възлагане на недвижим имот № 001656-34-03/23.08. 2005г., изх. № 0708/2001/064979/23.08.2005г., издадено от АДВ, РД - Пловдив, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията, гр.Мадан, вх. рег. №502/24. 08.2005г., вписване № 173, том І.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане изх. № РД-10-327/24.11.2008г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване на срока на действие на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-327/ 31.07.2008г., издадено от Димитър Илиев Начев - публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, изразяващи в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, на жалбоподателя, находящи се в ТБ"Прокредит банк"АД, гр.София - централа, бул."Христо Ботев" №131 и ТБ"Интернешънъл Асет Банк"АД, гр.София- централа, бул."Тодор Александров"№81-83, до размера на очакваното публично вземане от 47 316 лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
193 Административно дело No 2274/2008 Други административни дела АПМП-ГП КАПАНА ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 15.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Амбулатория за първична медицинска помощ - групова практика - Капана" ООД със седалище гр.Пловдив и адрес, ул."Понеделник пазара" № 5 ет.4.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2274 по описа на Администрати-вен съд - Пловдив, ІХ състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

 
194 Частно административно дело No 2275/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт АРГОБУЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 20.12.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 791/ 11.11.2008 г. на директора на дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив като незаконосъобразно, като вместо него постановява
УВАЖАВА искането на "Агробул" ЕООД - гр. Пловдив, ЖК Тракия бл.№145, вх.В, ет.3, ап.7, чрез управителя Аргир Димитров Аргиров за спиране изпълнението на Ревизионен акт № 160801166/ 09.10.2008 г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив.
СПИРА изпълнението на Ревизионен акт №160801166/ 09.10.2008 г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, в частта в която определеното задължение е обжалвано до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
195 Частно административно дело No 2298/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДАНИЕЛА С. КОЕВА Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 03.12.2008г.
Продължава срока на обезпечителните мерки,наложени с Постановление изх.№РД-10-355 от 18.08.2008г.;с което се налага възбрана върху 1/2 идеална част от банков офис на две нива /образуван от два магазина/, с обща площ от 377,63 кв.м. в северната част на сутеренен и партерен етаж, в четириетажна жилищна сграда,находяща се в гр. Пловдив,ул."Иван Радославов" №13-15,УПИ с площ от700 кв.м.,съставляващо УПИ VII-21,550,кв.1-нов,кв. Младежки хълм,по плана на гр. Пловдив.Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по -късно от 19.01.2009г.Определението не подлежи на обжалване.
 
196 Административно дело No 2299/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв ИВАН Г. КОСТОВ ,
АННА Ж. ХЛЕБАРОВА
ИЗП.ДИРЕКТОР НА НАЦ.АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА,
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ
Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 04.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2299/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Окръжен Съд - Пловдив исковата молба на Иван Костов и Анна Хлебарова и двамата от гр.Пловдив, ул."Мусала"№13, с която са предявени два субективно съединени иска в размер всеки от по 100 000 лева за присъждане на неимуществени вреди срещу ответника - изпълнителен директор на НА "Пътна инфраструктура" - София.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
197 Административно дело No 2300/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЙОРДАНА Д. МЛАДЕНОВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ МАРИЦА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 23.12.2008г.
Прекратява производството по адм.дело № 2300 по описа за 2008 на АС-Пловдив.Изпраща делото по подсъдност на Районен съд-Пловдив.Определението не подлежи на обжалване.
 
198 Частно административно дело No 2301/2008 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ КОРАЛ-Г ЕООД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 05.12.2008г.
УВАЖАВА Искане № РД-10-333 от 28.11.2008 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване до 05.03.2009 г., но не по-късно от издаване на ревизионния акт, срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № РД-10-33 от 05.08.2008 г. по отношение на "КОРАЛ - Г" ЕООД - с. Белозем, обл. Пловдивска, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК: с.Белозем, ул."Тракийска" № 43, представлявано от Николяй Стефанов Петров, изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД - гр. София и ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София, както и запор на срадства на задълженото лице в каса, като наличността и постъпващите парични средства в касата следва да бъдат внесени по запорираните банкови сметки от МОЛ или от самия длъжник до края на работния ден, следващ деня на връчване на постановлението.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
199 Частно административно дело No 2308/2008 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ТОДОР Г. КОЕВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 09.12.2008г.
Продължава срока на обезпечителните мерки,наложени с Постановление изх№РД-10- 356/18.08.2008г.,на Тодор Георгиев Коев,ЕГН №**********,адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Пловдив,ул.Иван Радославов"№13,до размера на очакваното публично вземане в размер на 220000лв. до приключване на ревизионното производство съгласно Заповед за възлагане на ревизия № 801770/17.11.2008г.,издадена от Началник сектор "Ревизии и проверки"при ТД на НАП гр.Пловдив.Определението не подлежи на обжалване.
 
200 Административно дело No 2316/2008 Дела по КСО ВИП ТАКСИ 1 ООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 23.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2316 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, образувано по повод жалба от "ВИП ТАКСИ 1" ООД, гр. Пловдив, ул. "Радко Димитриев" № 13, ЕИК по БУЛСТАТ 115760145, чрез Георги Христов Лоловски - Управител, против Ревизионен акт за начет на основание Заповед № 1067/10.10.2008г., тъй като оспорения акт за начет не подлежи на оспорване.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
201 Частно админист. наказателно дело (К) No 2332/2008 Наказателни частни касационни производства АСЕН А. МАЛИНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 16.12.2008г., в законна сила от 16.12.2008г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение на Районен съд - Пловдив от 21.10.2008 г. по НАХД № 1289/2008 г., с което е прекратено производството по НАХД № 1289/2008 г. по описа на ПРС и е обявено за влязло в сила Наказателно постановление № 12455/22.05.2008 г. на Началник група в сектор ПП КАТ към ОД "Полиция" - Пловдив.Определението е окончателно.

 
202 Административно дело No 2337/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Определение от 09.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2337/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен Съд - Хасково жалба на "Метал Корпорейшън"ООД с адрес на управление гр.Варна, ул."Костур"№8 срещу Решение №8000-0759/19.09.2008г. на и.д. Началник Митница - Свиленград, с което е определено ново тарифно класиране на стока №1 по ЕАД от 27.10.2007г. и е определено нововъзникнало вносно митническо задължения в размер на общо 2 575,69 лева, като е извършена корекция и рекапитулация по същото ЕАД, потвърдено с решение №1-4414-0378/29.10. 2008г. на Директор РМД - Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване

 
203 Административно дело No 2338/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ КОРПОРЕЙШЪН ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2338/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., Х състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен Съд - Хасково жалба на "Метал Корпорейшън" ООД с адрес на управление гр.Варна, ул."Костур"№8 срещу Решение №8000-0770/24.09.2008г. на Зам.Началник Митница - Свиленград, с което е определено ново тарифно класиране на стока №1 по ЕАД от 17.07.2007г. и е определено нововъзникнало вносно митническо задължения в размер на общо 2672,72 лева, като е извършена корекция и рекапитулация по същото ЕАД, потвърдено с решение №1-4414-0377/29.10.2008г. на Директор РМД - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
204 Административно дело No 2340/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ КОРПОРЕЙШЪН ООД РМД-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 10.12.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2340/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., Х състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен Съд - Хасково жалба на "Метал Корпорейшън" ООД с адрес на управление гр.Варна, ул."Костур"№8 срещу Решение №8000-0768/24.09.2008г. на Зам.Началник Митница - Свиленград, с което е определено ново тарифно класиране на стока №1 по ЕАД от 05.10.2007г. и е определено нововъзникнало вносно митническо задължения в размер на общо 8580,48 лева, като е извършена корекция и рекапитулация по същото ЕАД, потвърдено с решение №1-4414-0375/29.10.2008г. на Директор РМД - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
205 Административно дело No 2359/2008 Дела по ЗМВР ИВАН Р. ЛАНГУРЕВ НАЧАЛНИК РПУ ТРУД Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 12.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Руменов Лангурев, с адрес: с. Динк, община Марица, област Пловдив, ул. "Хаджи Димитър" №4, против мълчалив отказ на началника на РПУ-Труд по направено искане с Рег.№К/Т-289 от 21.07.2008г. за издаване на разрешение за придобиване и носене на 1 брой късо нарезно оръжие.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2359 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
206 Частно административно дело No 2365/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ КРАСИМИР Г. КОЕВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Определение от 20.12.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА действието на предварителните обезпечителни мерки, наложени на КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КОЕВ, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. "Никола Райнов" № 4, ет. 2, с Постановление изх. № РД-10-358/19.08.2008 г., издадено на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК от старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, Дирекция "Събиране", изразяващи се в налагане на възбрана върху върху ? ид. част от три броя недвижими имоти /апартаменти/ в СИО, подробно индивидуализирани в постановлението, до размера на очакваното публично вземане.
Срокът на предварителните обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизията (възложена със ЗВР № 801315/11.08.2008 г., изменена със ЗВР № 801818/25.11.2008 г. досежно срока на ревизията, която от своя страна е изменена със ЗВР № 801847/03.12.2008 г., досежно обхвата на ревизионното производство, всички издадени от Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - Пловдив), с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
207 Частно административно дело No 2366/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ РОСИЦА А. КОЕВА Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Определение от 20.12.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ, НАЛОЖЕНИ НА РОСИЦА АТАНАСОВА КОЕВА , ЕГН ********** С АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И АДРЕС ПО ЧЛ.8 ОТ ДОПК ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. нИКОЛА РАЙНОВ" № 4, ЕТ.2 С ПОСТАНОВЛЕНИЕ С ИЗХ. № рд-10-359/19.08.2008Г., ИЗДАДЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.121, АЛ.1 ОТ ДОПК ОТ СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП-ПЛОВДИВ, ДИРЕКЦИЯ "СЪБИРАНЕ", ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ 1/2 ИД.ЧАСТ ОТ ТРИ БРАЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТА /АПАРТАМЕНТИ/ В СИО, ПОДРОБНО ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ В ПОСТАНОВЛЕНИЕТО, ДО РАЗМЕРА НА ОЧАКВАНОТО ПУБЛИЧНО ВЗЕМАНЕ. СРОКЪТ НА ОБЗЕПЕЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ СЕ ПРОДЪЛЖАВА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА РЕВИЗИА, ВЪЗЛОЖЕНА СЪС ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА РЕВИЗИЯ № 801314/11.08.2008Г. И ПРОДЪЛЖЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 801817/25.11.2008Г. И ДВЕТЕ НА НАЧАЛНИК СЕКТОР "РЕВИЗИЯ И ПРОВЕРКИ" ПРИ ТД НА НАП-ПЛОВДИВ С ИЗДАВАНЕТО НА РЕВИЗИОНЕН АКТ ИЛИ ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В СРОКОВЕТЕ ПО ЧЛ.119, АЛ.3 ОТ ДОПК. ПРЕПИС ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ДА СЕ ИЗПРАТИ НА ДИРЕКЦИА " СЪБИРАНЕ " ПРИ ТД ГР.ПЛОВДИВ НА НАП НА АДРЕС ГР.ПЛОВДИВ, УЛ. "РАДЕЦКИ" № 18 А. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
208 Частно административно дело No 2401/2008 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОНЧО А. ТЕРЗИЯН Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 23.12.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА до датата на приключване на ревизионното производство срока на действие на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-365/21.08.2008г., издадено от Илия Георгиев Дичев - старши публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, изразяващи се във ВЪЗБРАНА до размера на очакваното публично задължение от 203 704 лева, върху ? идеална част от НЕДВИЖИМ ИМОТ, притежаван в режим на съпружеска имуществена общност, находящ се в гр.Пловдив, ул."Александър Екзарх"№13 /бивша ул."Академик Державин"/, съставляващ Парцел ІІ-1301 /втори-хиляда триста и едно/, отреден за имот пл. № 1301 /хиляда триста и едно/, от квартал 58 /петдесет и осем/ - нов, 167 /сто шестдесет и седем/ - стар, по плана на Централна градска част на гр.Пловдив, при граници: от двете страни улици, Петър Калинчев и Иван Златев, ВЕДНО с построената в него ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА /мезонетен тип/, със застроена площ 85 /осемдесет и пет/ квадратни метра, заедно с ИЗБЕНИЯ ЕТАЖ на сградата, подпокривното ТАВАНСКО ПРОСТРАНСТВО, както и СТОПАНСКА СГРАДА с площ от 32 /тридесет и два/ квадратни метра.
Горепосочения недвижим имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 133, том І, рег. № 1989, дело № 121 от 2001г. и вписан в Службата по вписванията на РС - гр.Пловдив, вх.рег.№ 6712/30.03.2001г., акт № 51, том.13, дело № 3026/2001г. Данъчната оценка на възбранената част от недвижимия имот възлиза на 28 274,80 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
209 Частно админист. наказателно дело (К) No 2420/2008 Наказателни частни касационни производства КАЛОЯН И. МАНОЛОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 29.12.2008г., в законна сила от 29.12.2008г.
Оставя в сила Разпореждане от 24.11.2008г. по НАХД № 1617/2008г. на ПРС, с което е прекратено производството по НАХД № 1617/2008г., образувано по жалба на Калоян Ивайлов Манолов от гр. Плолдив, ул. "Порто Лагос" № 21, ет. 3, ап. 5, ЕГН **********, срещу НП № 21449/10.09.2008г. на Началник група в Сектор ПП КАТ към ОД Полиция гр. Пловдив.
 
210 Частно административно дело No 2432/2008 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ АДЛЕР-АНГЕЛ САВОВ ЕТ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 29.12.2008г.
ПРОДЪЛЖАВА до 16.02.2009г. срока на действие на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-381/28.08.2008г., издадено от Стефка Ангелова Тодорова - публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, изразяващи се във ВЪЗБРАНА върху ? идеална част от следния недвижим НЕДВИЖИМ ИМОТ - източната част от масивна жилищна сграда, състояща се от две стаи, хол и гараж, с дворно място - застроено и незастроено - от около 550 кв.метра, находящ се в гр.Баня, до съседи: Петко Христозов Генчев, имот на "Отдих и туризъм", Наследници Ангел Савов Близнаков и улица, който имот им пл. № 805, кв.51,и е отреден парцел ХІХ-деветнадесети по плана на града - с балансова стойност 7 209 лева и е придобит с Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 157, том І, н.д. № 260/1991г. до размера на очакваното публично задължение; както и във ЗАПОР до размера на очакваното публично задължение от 10 700 лева върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, на жалбоподателя, находящи се в "Първа инвестиционна банка"АД, гр.София и "Юробанк и ЕФ ДЖИ България", гр.София.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.