АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2009г. до 31.01.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 216/2007 Установителни искове ДИМИТЪР Т. ГЕНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 19.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на Димитър Тодоров Генов от с.Йоаким Груево, Община Стамболийски, ул. 9-та № 10 против Кмета на Община Стамболийски.
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
2 Административно дело No 470/2007 Дела по ЗОС СТОЯН Р. ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 30.01.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1231 от 21.11.2008г., постановено по административно дело № 470/07 по описа за 2007год. на Административен съд - Пловдив, като на стр. 2 на същото, ред трети следва да се чете "Жалбата е основателна, поради следното:"
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
3 Административно дело No 765/2007 Дела от администр. характер - данъчни ЦВЕТАН С. ИЛИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 20.01.2009г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 266 1637/14,03,2007 г., издаден от Милена Тодорова Савова на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 459 от 09,05,2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, в частта, с която на Цветан Стоянов Илиев от гр. Хасково, бул. "България" № 116, са установени дължими суми за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ в размер на 1588,38 лв. за 2003 г. и в размер на 2627,33 лв. за 2005 г., като намалява дължимите суми за данъка, както следва: за 2003 г. от 1588,38 лв. на 1388,70 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях, за 2005 г. от 2627,33 лв. на 2011,77 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на ЦВЕТАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ от гр. Хасково, бул. "България" № 116, сумата от 82,34 лв. /осемдесет и два лева и 34 стотинки/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА ЦВЕТАН СТОЯНОВ ИЛИЕВ от гр. Хасково, бул. "България" № 116, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 550 лв. /петстотин и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
4 Административно дело No 1101/2007 Дела от администр. характер - данъчни ГАЛИН М. ПЕХЛИВАНОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Галин Маринов Пехливанов, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул. "Ранни лист" №6, ет.3 ап.16 срещу Ревизионен акт № 16005049/13.04.2007 г., издаден от Тодор Петков Кабашки- инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 594 от 21.06.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който са му определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2000г., 2001г., 2002г., 2003г., 2004г. и 2005г. общо в размер на 22796,79 лв., както и лихви за просрочие в общ размер на 8804,17 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Галин Маринов Пехливанов, ЕГН **********, от гр.Пловдив, ул. "Ранни лист" №6, ет.3 ап.16 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 972 лв., за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 1197/2007 Дела по ЗОС РОУЗ ВАЛИ ИНВЕСТМЪНТС ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 12.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1227, прието с протокол № 52 от заседание на Общински съвет - гр.Карлово, проведено на 10.07.2007г., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост и чл.6 от ЗОС са обявени от публична в частна общинска собственост УПИ ІІІ - спортна зала, хотелски комплекс в кв.89 по плана на гр.Баня; УПИ ІІ - спортен полуинтернат в кв. 88 по плана на гр.Баня;УПИ - І - спортен комплекс - стадион от кв.91 по плана на гр.Баня, УПИ - І - спортен терен от кв.89 по плана на гр.Баня, ведно с построените сгради и съоръжения, подробно индивидуализирани в решението.
ОТМЕНЯ решение № 1228, прието с протокол № 52 от заседание на Общински съвет - гр.Карлово, проведено на 10.07.2007г., с което на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА е дадено съгласие Община Карлово да учреди съвместно с "Баня голф енд спа резорт" АД - гр.София акционерно дружество с наименование "Спортен комплекс Баня" АД, като са посочени параметрите на капитала, седалището, предмета на дейност, одобрен е предложения проекто - устав и представителите на дружеството, упълномощен е Кметът на Общината за представител на същата в учредителното събрание, като е прието Община Карлово да участва в акционерното дружество, като запише акции и внесе в капитала, след парична оценка по реда на чл.72 и чл.73 от ТЗ, непарична вноска - недвижими имоти частна общинска собственост, подробно индивидуализирани в решението, измежду които и процесните четири УПИ, предмет на решение 1227/2007г., а именно : УПИ ІІІ - спортна зала, хотелски комплекс в кв.89 по плана на гр.Баня; УПИ ІІ - спортен полуинтернат в кв. 88 по плана на гр.Баня;УПИ - І - спортен комплекс - стадион от кв.91 по плана на гр.Баня, УПИ - І - спортен терен от кв.89 по плана на гр.Баня, ведно с построените сгради и съоръжения.
ОСЪЖДА Общински съвет - гр.Карлово да заплати на "РОУЗ ВАЛИ ИНВЕСТМЪНТС" ООД със седалище Люксембург, ул."Дьо ла Пост" № 20, преставлявано от Румен Коев Христов, ЕГН ***********, с адрес гр.Русе, ул."Родопи №3, вх.2, ет.9, сторените разноски в производството в размер на 115 / сто и петнадесет / лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
6 Административно дело No 1395/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕВЕЛИН И. ДИМИТРОВ ,
БОТКО И. МИХАЙЛОВ
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 08.01.2009г.
ИЗМЕНЯ решение на комисия по чл.210, ал.1 от ЗУТ при Община Пловдив, прието с протокол № 6/11.07.2007 г., като определя оценка на празно дворно място, представляващо част от ПИ № 304 с площ от 14 кв.м., собственост на Димитър Иванов Атанасов, Иван Димитров Атанасов, Евелин Иванов Димитров, Юрий Димитров Атанасов, Зоя Танчева Чобанова, Христо Димитров Костов, Денка Танчева Николова, Георги Василев Шопов, Ботко Иванов Михайлов, Нелия Петрова Михайлова, Иван Петров Михайлов, "Та-Са 2002" ЕООД и Христина Григорова Ковачева, придавано към УПИ № ІХ-303, собственост на Катерина Иванова Жечева, съгласно Заповед № ОА-2093/09.11.2001 г. на Кмета на Община Пловдив, в размер на 3465 лв. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет лева).
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Евелин Иванов Димитров от гр. Пловдив, ул."Подофицер Георги Котов" №21, сумата 740 лв. (седемстотин и четиридесет лева) разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването до страните.

 
7 Административно дело No 1513/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕМИЛИЯ Г. КОЛЧЕВА ,
АТАНАСКА Н. ДОРКОВА ,
БОРИС К. ГЕОРГИЕВ ,
БОРИСЛАВ В. СТОЯНОВ ,
ГЕОРГИ В. ЗАПРЯНОВ ,
ВАЛЕНТИНА Д. ПИЧУРОВА ,
ГЕОРГИ Д. НЕВЕНОВ ,
ГЕОРГИ Е. НАЙДЕНОВ ,
ДАНИЕЛА Г. КАРАБЕЛОВА ,
АНГЕЛ В. ДИМИТРОВ ,
ХРИСТО Щ. ЩЕРЕВ ,
ДАНИЕЛА К. БЕДРОВА ,
СТОЙКА Г. КИЯЕВА ,
МАРИЙКА М. КИРЯЗОВА ,
ПЕНКА Д. ГОГОВА ,
ЙОРДАН И. МИЛКОВ ,
СЛАВКА И. ГАГОВСКА ,
ДИМИТЪР Г. ВАНГЕЛОВ ,
ДОНКА И. ТОНЕВА ,
ЗАПРЯНКА Щ. ПАНАЙОТОВА ,
ЛАЗАР А. МИЛЕВ ,
РЮЧКЯН Р. АЛИ ,
НИКОЛА Р. НИКОЛОВ ,
МАРИАНА Х. ПЕЕВА ,
ХЕЛЕН Р. ПЕЕВА ,
ИЛКО К. ВИДЕНОВ ,
СТОЯН К. ВИДЕНОВ
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 20.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЧЕВА, АТАНАСКА НИКОЛОВА ДОРКОВА, БОРИС КОСТАДИНОВ, БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ, ГЕОРГИ ВАКРИЛОВ ЗАПРЯНОВ, ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПИЧУРОВА, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НЕВЕНОВ, ГЕОРГИ ЕНЕВ НАЙДЕНОВ, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КАРАБЕЛОВА, АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ, ХРИСТО ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ, ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА БЕДРОВА, СТОЙКА ГЕОРГИЕВА КИЯЕВА, МАРИЙКА МИХАЙЛОВА КИРЯЗОВА, ПЕНКА ДИМИТРОВА ГОГОВА, ЙОРДАН ИВАНОВ МИЛКОВ, СЛАВКА ИВАНОВА ГАГОВСКА, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАНГЕЛОВ, ДОНКА ИВАНОВА ТОНЕВА, ЗАПРЯНКА ЩЕРЕВА ПАНАЙОТОВА, ЛАЗАР АНГЕЛОВ МИЛЕВ, РЮЧКЯН РАМАДАН АЛИ, НИКОЛА РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ, МАРИАНА ХРИСТЕВА ПЕЕВА, ХЕЛЕН РУМЕНОВА ПЕЕВА, ИЛКО КРУМОВ ВИДЕНОВ и СТОЯН КРУМОВ ВИДЕНОВ срещу Заповед № ДК-10-37/20.08.07 г. на Началника на РДНСК Пловдив, с която е отхвърлил като недопустима жалбата им и е оставил в сила разрешение за строеж № 323 от 18.07.07 г., издаденото от главния архитект на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1513/07 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за жалбоподателите и в 7 дневен срок от съобщението за ответника и заинтересованите страни.


 
8 Административно дело No 1550/2007 Дела от администр. характер - данъчни Н БИЛДИНГ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 06.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №1600317 от 16.05.2007г., издаден от Цветана Борисова Карамфилова- инспектор по приходите в ТД на НАП, гр. Пловдив, в частта, потвърдена с Решение №781 от 13.08.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- Пловдив, при ЦУ на НАП, с която на "Н-Билдинг груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Тракия" №12, е отказано признаване на правото на данъчен кредит по ЗДДС, отм. за периода 01-28.02.2005г. в размер на 2 281,97 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 625,14 лв. за сумата от 2 149,97 лв. и прилежащите лихви в размер на 588,98 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата "Н-Билдинг груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Тракия" №12, против Ревизионен акт №1600317 от 16.05.2007г. в останалата му част, потвърдена с Решение №781 от 13.08.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- Пловдив, при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Н-Билдинг груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Тракия" №12, да заплати сумата от 1 508,78 лв. юрисконсултско възнаграждение в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 Административно дело No 1860/2007 Дела от администр. характер - данъчни МЕДИЯ-БОРСА-ИМОТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 19.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "Медия Борса Имоти" ООД със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик. ул."ЦАР ИВАН ШИШМАН ".№ 7 вх.а ап.1/2 ,БУЛСТАТ № 1311187951 срещу Ревизионен акт № К-237-1/23.07.2007 г. издаден от ТД на НАП Пазарджик в потвърдената му част с Решение № 906/05.10.2007 г. на ДИРЕКТОРА на Дирекция"Обжалване и управление на изпълнението", град Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите , в обжалваната му част на допълнително начислен ДДС в размер на 4479.07лв.за период м.5/2005г. по ЗДДС, в която за данъчни периоди м. 02, 07 и 09.2004 г. и м. 01, 03 и 12.2005 г.,както и частта на отказано право на приспадане на данъчен кредит общо в размер на 12456.38 лева и са начислени лихви в размер на 4046,76 лева.
ОСЪЖДА ""Медия борса имоти" ООД със седалище и адрес на управление гр.ПАЗАРДЖИК,ул."ЦАР ИВАН ШИШМАН ".№ 7, вх."А", АП.1/2, БУЛСТАТ № 1311187951, да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП разноски в размер на 869,64 (осемстотин шестдесет и девет лева и шестдесет и четири стотинки ).
Решението може да се обжалва ,чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
10 Административно дело No 1969/2007 Дела от администр. характер - данъчни ЙОРДАНКА Б. КАЛАЙДЖИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 09.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Йорданка Борисова Калайджиева от гр. Пловдив, ул. "Ландос" № 3 против Ревизионен акт № 16004873 от 22.02.2007год. издаден от Галин Танев Николов - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 991 от 05.11.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Йорданка Борисова Калайджиева за периода 01.01.2002год. до 31.12.2002год. е определен за внасяне, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ в размер на 97485,60лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 47 781,59лв.
ОСЪЖДА Йорданка Борисова Калайджиева от гр. Пловдив, ул. "Ландос" № 3 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 3 245,34лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 2028/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ П. ПЕЙЧЕВ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД -14-16-483 от 17.10.2007 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър-Пловдив, с която се одобрява изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри /ККР/ на село Долнослав, Община Асеновград, за поземлен имот с идентификатор 22839.100.71.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София да заплати на Георги Петров Пейчев с ЕГН **********, с адрес: град Асеновград, ул."Констадин Балтов"№4, сумата от 230 лв./двеста и тридесет/ лева, представляваща направени разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
12 Административно дело No 2068/2007 Дела по ЗОСОИ СТЕФКА А. ЧАВРАКОВА ,
БОЖИДАР С. ЧАВРАКОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 08.01.2009г.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № ЗД - 00-765 от 28.08.2006г. на Областния управител на област с административен център град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
13 Административно дело No 2098/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АНДРЕЙ И. ДИМИТРОВ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 09.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-447/25.09.2007г. на Началник служба по кадастъра - гр.Пловдив, с която на основание чл.53, ал.1, т.1 и чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешец, общ. Асеновград, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед № РД-18-7/31.01.2005г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, в обжалваната част, относно коригиране на границата между поземлен имот с нов идентификатор 53761.100.296, собственост на наследници на Демир Ангелов Демирев и поземлен имот с нов идентификатор 53761.100.284, собственост на жалбоподателя Андрей Илиев Димитров.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Андрей Илиев Димитров, ЕГН **********, от с.Орешец, общ.Асеновград, обл.Пловдивска, със съдебен адрес гр.Пловдив, бул."Александър Стамболийски"№ 41, ет.7, ап.21 против Заповед № КД-14-16-447/25.09.2007г. на Началник служба по кадастъра - гр.Пловдив, с която на основание чл.53, ал.1, т.1 и чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешец, общ. Асеновград, одобрена със Заповед № РД-18-7/31.01.2005г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, в останалата обжалвана част, относно твърдяната корекция на границата между поземлен имот с нов идентификатор 53761.100.294, собственост на Ангел Демирев Ангелов и земеделски имот № 31, собственост на Андрей Илиев Димитров.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2098 по описа за 2007г. на Пловдивския административен съд, ХІІ състав в тази му част.
ОСЪЖДА Агенция по кадастъра - Служба по кадастъра - гр.Пловдив да заплати на Андрей Илиев Димитров ЕГН **********, от с.Орешец, общ.Асеновград, обл.Пловдивска, със съдебен адрес гр.Пловдив, бул."Александър Стамболийски" № 41, ет.7, ап.21 сторените разноски в производството в размер на 350/ триста и петдесет / лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която производството по делото е прекратено, имаща характер на ОПРЕДЕЛЕНИЕ, решението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
14 Административно дело No 54/2008 Искове за обезщетение ДИМИТЪР М. НЕЙКОВ ,
ИВАН М. НЕЙКОВ ,
ТОДОРКА М. НЕЙКОВА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 19.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове, предявени при условията на евентуалност от ищците Димитър Матеев Нейков и Иван Матеев Нейков с адрес: Асеновград, ул. "Клокотница" № 31 и Тодорка Матеев Нейкова-Якубян с адрес: гр.Смолян бул. "България" № 15 бл.19 ап.20.
ОСЪЖДА ищците Димитър Матеев Нейков и Иван Матеев Нейков с адрес: Асеновград, ул. "Клокотница" № 31 и Тодорка Матеев Нейкова-Якубян с адрес: гр.Смолян бул. "България" № 15 бл.19 ап.20. да заплатят в полза на Административен съд-Пловдив държавна такса в размер на 30 лв.
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
15 Административно дело No 57/2008 Дела от администр. характер - данъчни АЛКОА ПЕКИДЖИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 05.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 24-00-815/12.10.2007 г., издаден от Евгени Стефанов Цончев - главен инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 1087/17.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит на "Алкоа Пекиджинг България" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, бул. "Никола Петков" № 10, БУЛСТАТ 123690337, представлявано от управителя Златислав Любомиров Ивков, по фактури издадени от "Видеотон Бългериан Холдингс" ЕООД, гр. София, както следва: в размер на 8261,67 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. януари 2006 г.; в размер на 17448,01 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. март 2006 г.; в размер на 12288,21 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. април 2006 г.; в размер на 14260,52 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. май 2006 г.; в размер на 19732,89 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. юни 2006 г.; в размер на 22776,42 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. юли 2006 г.; в размер на 22949,18 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. август 2006 г.; в размер на 25010,45 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. септември 2006 г.; в размер на 28027,83 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. октомври 2006 г. и в размер на 60846,09 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м. февруари 2007 г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 24-00-815/12.10.2007 г., издаден от Евгени Стефанов Цончев - главен инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 1087/17.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит на "Алкоа Пекиджинг България" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, бул. "Никола Петков" № 10, БУЛСТАТ 123690337, представлявано от управителя Златислав Любомиров Ивков, в размер на 43836,30 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период месец март 2007г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Алкоа Пекиджинг България" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, бул. "Никола Петков" № 10, БУЛСТАТ 123690337, представлявано от управителя Златислав Любомиров Ивков, сторените по делото разноски в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 214/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕСКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Решение от 13.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600945/02.11.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Хасково, в частта, в която е потвърден с Решение № 2/ 07.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в която на "Еском" ООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул."Епископ Софроний" №12, Булстат: 040433493, относно отказан данъчен кредит - за разликата над 333,29 лв. ведно със следващите се върху тази сума лихви 53,87 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еском" ООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул."Епископ Софроний" №12, Булстат: 040433493, срещу Ревизионен акт № 2600945/02.11.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Хасково, в частта, изменена с Решение № 2/07.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив - относно допълнително начисления ДДС в размер на 1171,89 лв. ведно със следващите се върху тази сума лихви 225,52 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2600945/02.11.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Хасково, в частта, потвърдена с Решение № 2/ 07.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в която на "Еском" ООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул."Епископ Софроний" №12, Булстат: 040433493, за 2006 г. е определен допълнително корпоративен данък, като намалява размера на данъка от 963,80 лв., на 908,93 лв., ведно със следващите се върху тази сума лихви 60,17 лв.
ОСЪЖДА "Еском" ООД, Булстат: 040433493, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив 184,14 лв. (сто осемдесет и четири лева и 14 ст.) юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Еском" ООД, Булстат: 040433493, сума в размер на 198,00 лв. (сто деветдесет и осем лева) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
17 Административно дело No 217/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛ Г. УЗУНОВ ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 26.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Васил Георгиев Узунов с адрес: с.Крумово, ул."Здравец" № 14, обл.Пловдивска срещу Решение № 1718/11.12.2007 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0004/ 18.01.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с който акт е определено вносянето на допълнително вносно митническо задължение в размер на 1436,60 лв., в т.ч.1197,50 лв. мито и 239,10 лв. ДДС, ведно с дължимите лихви от момента на поставяне на стоката под режим на внос, като неоснователна.
ОСЪЖДА Васил Георгиев Узунов с адрес: с.Крумово, ул."Здравец" № 14, обл.Пловдивска да заплати на Митница-Пловдив и РМД - Пловдив сумата от 126 /сто двадесет и шест/ лева за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от неговото получаване с препис за страните.

 
18 Административно дело No 226/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД,
НИКОЛА Г. БОЙКОВ ,
ГЕОРГИ Х. БОЙКОВ ,
СОФИЯ Г. АНГЕЛОВА ,
РАДОСТИНА Н. ГЕОРГИЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-1045 от 09.07.2007 г. на Кмета на Община Асеновград, с която на основание чл. 129, ал.2 ; чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6; чл. 109 ал.1, т.2 и чл. 110, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ ХХІІІ-417, кв. 2 по плана на ПЗ "Север" гр. Асеновград и КИ 510.110 по кадастралната карта на Асеновград, като се образува нов урегулиран поземлен имот - УПИ ХХІІІ-510.110, обществено обслужване по имотната граница на имот КИ 510.110, съгласно линии и зачерквания с кафяв цвят и зелен цвят, щрихи и надпис със зелен цвят на изготвения проект. В имота се установява начин и характер на застрояване-смесена централна зона без жилищно предназначение, със застрояване с голяма височина, свободво, съгласно ограничителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режим на застрояване със син цвят на изготвения проект.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати в полза на "ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, кв. "Хаджи Димитър", ул. "Резбарска" № 5, БУЛСТАТ 831915840, представлявано от Изпълнителния директор Малина Атанасова Атанасова с ЕГН ********** и Теодора Петрова Колева с ЕГН ********** сумата в размер от 1125 лв. /хиляда сто двадесет и пет/лв.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати в полза на жалбоподателите Никола Георгиев Бойков с ЕГН **********,адрес: гр. Асеновград, ул. "Цар Самуил" № 44, Георги Христов Бойков с ЕГН **********, адрес: Пловдив, ЖК "Тракия", бл. 203, вх. Б, ет. 10, ап. 28, София Георгиева Ангелова с ЕГН **********, адрес: Асеновград, бул. "България" № 61, Радостина Николова Георгиева с ЕГН **********, с адрес: Стара Загора, ул. "Армейска" № 16, вх.А, ет.5, ап.16 сумата в размер от 310 лв. /триста и десет/ лв. Решението е окончателно.

 
19 Административно дело No 263/2008 Други административни дела ТОДОР Г. ТОСЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 12.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Ганчев Тосев.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АХД № 263/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и в същия срок за неявилата се.

 
20 Административно дело No 295/2008 Дела от администр. характер - данъчни АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Атоменергоремонт-Гълъбово" ЕООД, със седалище и адрес на управление-гр.Гълъбово, извън града, ЕИК по Булстат 123670893, против ревизионен акт № 2400730 от 07.11.2007г., издаден от Милена Вътева Георгиева - гл. инспектор по приходите към Териториална Дирекция на НАП - Стара Загора, в частта му, потвърден с Решение № 29 от 11.01.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, с което е: начислена лихва за м.декември 2004г. в размер на 2576,95лв.; отказан данъчен кредит в размер на 53756,67лв. и лихви за забава в размер на 19644лв. по фактура № 34/27.12.2004г., издадена от "Камибо" ЕООД; отказан данъчен кредит в размер на 3768,50лв. за заплатена неустойка на ТЕЦ "Марица изток-2" ЕАД, с.Ковачево; начислен допълнително ДДС в размер на 14403,72лв. и лихви за забава в размер на 1866,50лв.; определен допълнително корпоративен данък за 2005г. в размер на 90062,30лв. и лихва за забава в размер на 19593,05лв. в резултат на извършено преобразуване на финансовия резултат за 2005г., непризнаване на амортизации за активи, закупени по договор с "Камибо" ЕООД, гр.Враца като неоснователна.
ОСЪЖДА "Атоменергоремонт-Гълъбово" ЕООД, със седалище и адрес на управление-гр.Гълъбово, извън града, ЕИК по Булстат 123670893, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 4453,00 (четири хиляди четиристотин петдесет и три) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
21 Административно дело No 382/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ НИКОЛАЙ Й. ХРИСТОЗОВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 09.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Николай Йорданов Христозов от гр.Асеновград, ул."Христо Ботев" № 25, против заповед № А-145 от 05.02.2008 г. на кмета на Община Асеновград, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Коста и Станка Боджалови, бивши жители на град Асеновград, върху новообразуван имот с номер 27,115, местност "Параколово", землището на гр.Асеновград, с площ 1445 кв. метра.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
22 Административно дело No 481/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 20.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мак" ООД със седалище и адрес на управление - гр.Димитровград, ул."Цар Борис" № 7, ЕИК по Булстат 126162423, представлявано от Гина Димова Драганова - управител, против Ревизионен акт № 2600882 от 20.12.2007г., издаден от Янка Иванова Андонова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 111/11.02.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 3716,60 лв. и прилежаща лихва в размер на 2564,89 лв. по фактури, издадени от "Адамов" ООД и "Еуробаг" ООД, като неоснователна.

ОСЪЖДА "Мак" ООД със седалище и адрес на управление - гр.Димитровград, ул."Цар Борис" № 7, ЕИК по Булстат 126162423, представлявано от Гина Димова Драганова - управител да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 391,00 (триста деветдесет и един) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 Административно дело No 520/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНОВ СТРОЙ-ИВАН ГЕНОВ ЕТ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.12.2008 г., с което е даден ход на разрешаване на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ " Генов Строй - Иван Генов със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. "Цар Симеон" № 4б, представляван от Иван Ангелов Генов, ЕГН ********** от гр. Калофер, ул. "Никола Добрев" № 2 против Заповед № РД-15-878 от 18.12.2007г. на Кмета на Община Първомай, с която на основание чл. 129, ал.2 във вр. с § 8, ал. 1, ал. 2 т.3 от ЗУТ и Решение № Х от Протокол №38 от 12.12.2007 г. на ОЕСУТ при Община Първомай е одобрено изменението на дворищната регулация между парцели /УПИ/ ХVІІІ-45 и ХХVІ -52 в кв. 7 по плана на гр. Първомай, обл. Пловдивска, по зелените надписи, зачерквания, линии и защрихования на приложената към заповедта скица № 967 от 29.11.2007 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 520 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ " Генов Строй - Иван Генов със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. "Цар Симеон" № 4б, представляван от Иван Ангелов Генов, ЕГН ********** от гр. Калофер, ул. "Никола Добрев" № 2 да заплати сумата в размер от 500 лв. /петстотин лв./ в полза на Христо Славов Христозов, ЕГН ********** от гр. Пловдив, ул. "Звезда"№ 1. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
24 Административно дело No 546/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЪРЧ ПЕТРОЛИУМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Определение от 08.01.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.11.2008год. с което е допуснато извършването на съдебно техническа експертиза.
Внесения депозит за допуснатата съдебна експертиза да бъде възстановен на страната.
Вещото лице инж. Стефан Жеков да бъде незабавно уведомено, че допусната съдебна експертиза е отменена и не следва да изготвя възложеното му заключение
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело №1707/2007год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
25 Административно дело No 598/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 05.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик "АД - гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1795 от 14.12.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0023 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД - Пловдив, с което на дружеството са определени лихви за доплащане за периода 13.11.2006 г. до 19.11.2007 г. в размер на 155,72 лева, на основание чл. 56 във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1254,12 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27819/15.12.2007 г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл. 214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове", като ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 598/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХVІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик" АД - гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началник на Митница - Пловдив, разноски по делото в размер 40,00 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 Административно дело No 605/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 05.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик "АД - гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1789 от 14.12.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0025 от 23.01.2008 г. на Директора на РМД - Пловдив, с което на дружеството са определени лихви за доплащане за периода 02.10.2006 г. до 13.11.2007 г. в размер на 16,57 лева, на основание чл. 56 във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 123,77 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27811/15.12.2007 г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл. 214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове", като ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 605/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХVІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик" АД - гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началник на Митница - Пловдив, разноски по делото в размер 40,00 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
27 Административно дело No 611/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 05.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик "АД - гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1783 от 14.12.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0038 от 22.01.2008 г. на Директора на РМД - Пловдив, с което на дружеството са определени лихви за доплащане за периода 17.08.2006 г. до 14.11.2007 г. в размер на 130,77 лева, на основание чл. 56 във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 893,76 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27805/15.12.2007 г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл. 214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове", като ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 611/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХVІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик" АД - гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началник на Митница - Пловдив, разноски по делото в размер 40,00 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
28 Административно дело No 615/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 05.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химик "АД - гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, против Решение за определяне на лихви № 1763 от 13.12.2007 г. на Началника на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0033 от 22.01.2008 г. на Директора на РМД - Пловдив, с което на дружеството са определени лихви за доплащане за периода 08.09.2006 г. до 13.11.2007 г. в размер на 142,51 лева, на основание чл. 56 във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗДДС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Химик" АД, гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, в частта, с която се претендира от съда да постанови "да бъде заличено от отчет в Митническо учреждение Пловдив, митническо задължение в размер общо на 1015,91 лева, съгласно Уведомление за вземане под отчет № 3000/27624/14.12.2007 г.", както и в частта, с която се иска от съда "на основание чл. 214 от ЗМ да се задължи административният орган да възстанови платените от "Химик" АД митни сборове", като ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 615/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХVІІ състав, в тези му части.
ОСЪЖДА "Химик" АД - гр. Асеновград, ул. "Заводска" № 1, представлявано от Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Началник на Митница - Пловдив, разноски по делото в размер 40,00 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
29 Административно дело No 650/2008 Дела от администр. характер - данъчни НУРИ МУСТАФА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 23.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №1300875/12.12.2007г., издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 187/10.03.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на Нури Ахмед Мустафа ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "Нури Мустафа", гр.Сърница, ул."Чаерджик"№32, е отказано правото на данъчен кредит в размер на 3 790 лева за данъчен период 01.10.2002г.-31.10.2002г. по фактура № 3/30.10.2002г., издадена от "Редлес"ООД, гр.Сърница, и са начислени лихви за просрочие в размер на 2 495,91 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
30 Административно дело No 658/2008 Дела по ЗОС РПК ПОДКРЕПА-ТОПОЛОВО КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 19.01.2009г., в законна сила от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 18.12.2008г. ,с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РПК " ПОДКРЕПА" с.Тополово със седалище и адрес на управление с.Тополово ул."Цар Колоян" № 64 срещу отказ за деакатуване обективиран в писмо изх.№ 14-00-04/06.03.2008 г. на Кмета на Община Асеновград по искане от оспорващия на основание § 26 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на Закон за кооперациите/ПЗР на ЗИДЗК/.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 658 /2008 г. по описа на Административен съд Пловдив -ІХ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба до ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в седмодневен срок от получаване на съобщение от страните.


 
31 Административно дело No 666/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НЕВЕНА Д. БАШЕВА РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 08.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Невена Данаилова Башева, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Акация" №7, против Заповед №ДК-02-ПД-13 от 19.02.2008г. на началника на Реги-онална дирекция за национален строителен контрол, гр. Пловдив, с която, на основа-ние чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представ-ляващ "ремонт на покрив и реконструкция на съществуващи гараж и вестибюл към двуетажна жилищна сграда", намираща се в имот с планоснимачен №193 по кадаст-ралния план на кв. "Освобождение- Гео Милев", гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Волга" №15.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 Административно дело No 737/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТЪР Ф. ВОДЕНИЧАРОВ ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 09.01.2009г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на на Петър Филипов Воденичаров от с.Първенец, община "Родопи", област Пловдив, ул."Победа" № 4, против заповед № РД-18-86 от 10.12.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Първенец, община "Родопи", област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
33 Административно дело No 737/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТЪР Ф. ВОДЕНИЧАРОВ ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 15.01.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на номера на административното дело на страница 1, ред 8 от решение № 27 от 09.01.2009 г., постановено по адм. дело № 737/2008 г. на Административен съд Пловдив, като цифрата "382 " се чете "737". Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.


 
34 Административно дело No 869/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ДИАНА М. МАНЕВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Диана Манева Манева за присъждане на обезщетение за времето, през което е останала без работа, поради прекратяване на служебното и правоот-ношение с Областна администрация- Пловдив на длъжността "държавен експерт с ранг І-М", в отдел "Държавна собственост и регионално развитие", считано от 21.04.2008г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
35 Административно дело No 918/2008 Искове за обезщетение МАРИЯ А. СТАМАТОВА КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 19.01.2009г.

УВАЖАВА частично предявения иск на Мария Апстолова Стаматова от Асеновград ул. "Дунав" № 3 ет.2 срещу Община Асеновград за неимуществени вреди в размер на 1500 лв., както и законната лихва върху сумата считано от 24.03.2008 г. до окончателното изплащане на сумата.
УВАЖАВА предявения иск за имуществени вреди на Мария Апостолова Стаматова от Асеновград ул. "Дунав" № 3 ет.2 срещу Община Асеновград както е предявен в размер на 884 лв., както и законната лихва върху сумата считано от 25.03.2008 г. до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на Мария Апостолова Стаматова от Асеновград ул. "Дунав" № 3 ет.2 161/сто шестдесет и един/ лв. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
36 Административно дело No 1034/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЮЛИЯН И. ПОПОВ ,
МАРИЯНА А. ПОПОВА ,
ИВАН И. ПОПОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 12.01.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 140/21.04.2008 г. на Изпълнителния Директор на АДВ гр. София, с което е оставена без уважение жалбата на Юлиян Иванов Попов, Марияна Аврамова Попова и Иван Илиев Попов, всички с адрес гр. Пловдив, ул. "Галилей" № 8 срещу Постановление № 9387/2005/000100/11.03.2008 г., издадено от публичен изпълнител при Регионална дирекция - Пловдив на АДВ, като вместо това ПОСТАНОВЯВА.
ОТМЕНЯ Постановление № 9387/2005/000100/11.03.2008 г., издадено от публичен изпълнител при Регионална дирекция - Пловдив на АДВ по отношение на Юлиян Иванов Попов, Марияна Аврамова Попова и Иван Илиев Попов, всички с адрес гр. Пловдив, ул. "Галилей" № 8.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
37 Административно дело No 1044/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НАДКА А. ДИМИТРОВА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 27.01.2009г.
Отменя Заповед № РД-09-422/14.05.2008г. на Кмета на Район "Източен"-Община Пловдив за незабавно спиране от Надка Асенова Димитрова, гр.Пловдив, на строеж, представляващ "Масивна триетажна сграда, незавършена", намираща се в УПИ "Отреждане за тротоар", кв.4, по плана на кв."Дружба", гр.Пловдив, с административен адрес-гр.Пловдив, ул."Ландос" № 75.
Осъжда Надка Асенова Димитрова, гр.Пловдив, ул."Ландос" № 75 да внесе по сметка на вещи лица 50 лв.- разлика до завишен размер на депозит от 170 лв. за прието заключение по СТЕ и представи документа в деловодството на съда.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
В частта за внасяне на сума от 50 лв., представляваща остатък до завишения размер на депозит за вещо лице от 170 лв. решението не подлежи на обжалване.

 
38 Административно дело No 1061/2008 Дела от администр. характер - данъчни Д-Р ЕВГЕНИЯ ЯНЕВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Д-р Евгения Янева" със съдебен адрес гр. Пловдив, площад "Съединение № 3, ет. 3 офис 308, представлявана от Евгения Василева Янева срещу НП № 15174-0961004 от 07.04.06 г. на Зам.директора на ТД на НАП Пловдив, в частта му, с която на ЕТ "Д-р Евгения Янева" е наложена принудителна административна мярка - запечатване на медицински кабинет, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Академик Петър Динеков" за срок от един месец.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1061/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването на страните, а за контролиращата страна в 7 дневен срок от днес.

 
39 Административно дело No 1076/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РУМЯНКА И. НИКОЛОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 29.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане, поради отказ, жалбата на Румянка Илиева Николова против решение № 43, взето с протокол № 7 от 27.ІІІ.08 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен ПУП-ПР и схеми на "Многофункционална зона Изток" гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 1076/08 г., по описа на Административен съд Пловдив, ІV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите от датата на съобщаването.

 
40 Административно дело No 1083/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БТК АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 06.01.2009г.
Отменя Решение № 43 на ОбС-Пловдив, прието с Протокол № 7/27.03.2008г. за изменение на ПУП-План за регулация и схеми за Многофункционална зона "Изток"-Пловдив - в частта засягаща имот на БТК-АД с адрес бул."Цариградско шосе" № 5- новопредвидени УПИ XVI-97 и УПИ XXI-98, кв.19 по плана на гр.Пловдив, район "Източен".
Осъжда Общински съвет-Пловдив да заплати на "БТК"АД-София сумата от 230.00лв., представляващи съдебно-деловодни разноски , включително за осъществена юрисконсултска защита / юрисконсултско възнаграждение- 80 лв.; 50 лв.-държавна такса и 100 лв.- депозит за вещо лице/.
Решението е окончателно.

 
41 Административно дело No 1091/2008 Дела от администр. характер - данъчни БУСИМПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 30.01.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 090000423/11.03.2008г., издаден от Мехти Лютфи Али - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Кърджали, потвърдени с Решение № 351/07.05. 2008г. на Директор Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на "Бусимпорт"ЕООД, гр.Кърджали,ул."Северна"№2, представлявано от управителя Есин Халилов Халимов, е отказано правото на данъчен кредит за данъчни периоди месец Декември 2005г. и месец Март 2006г. в размер общо на 24 410 /двадесет и четири хиляди четиристотин и десет лева/ лева, и е начислена прилежаща лихва за забава в размер на 6 226,40 /шест хиляди двеста двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/ лева.
ОТХВЪРЛЯ жалбата "Бусимпорт"ЕООД, гр.Кърджали, ул."Северна"№2, представлявано от управителя Есин Халилов Халимов против Ревизионен акт № 090000423/11.03.2008г., издаден от Мехти Лютфи Али - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Кърджали, потвърдени с Решение № 351/07.05. 2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, ЧАСТТА с която на "Бусимпорт"ЕООД, гр.Кърджали, ул."Северна"№2, представлявано от управителя Есин Халилов Халимов, е отказано правото на данъчен кредит за данъчни периоди м.01.2007г., м.02.2007г. и м.04.2007г. в размер общо на 11 091,52 /единадесет хиляди деветдесет и един лева и петдесет и две стотинки/ лева и е начислена прилежаща лихва за забава в размер общо на 1 523,97 /хиляда петстотин двадесет и три лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Бусимпорт"ЕООД, гр.Кърджали, ул."Северна"№2, представлявано от управителя Есин Халилов Халимов, да заплати на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 340,45 /триста и четиридесет лева и четиридесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
42 Административно дело No 1119/2008 Дела от администр. характер - данъчни БУЛСАФИЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Решение от 22.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Булсафил"ЕООД, гр.Пловдив, бул."Руски"№77, вх. В, ап.1, представлявано от Георги Тодоров Пеев ЕГН ********** и Мая Иванова Спасова ЕГН **********, против Ревизионен акт № 16000800120/26.03.2008г., издаден от Петър Христев Кисов - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърдени с Решение № 365/14.05.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на основание чл.23 ал.2 т.21 б."е" от ЗКПО /отм./ е преобразуван финансовия резултат за 2005г. на "Булсафил"ЕООД, гр.Пловдив, бул."Руски"№77, вх.В, ап.1, в посока на увеличение на същия със сумата от 471 100,56 лева, и съответно е установен корпоративен данък за довнасяне за 2005г. в размер на 70 665,08 лева и са начислени лихви в размер общо на 19 393,91 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Булсафил"ЕООД, гр.Пловдив, бул."Руски"№77, вх.В, ап.1, представлявано от Георги Тодоров Пеев ЕГН ********** и Мая Иванова Спасова ЕГН **********, да заплати на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 2 141,18 /две хиляди сто четиридесет и един лева и осемнадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
43 Административно дело No 1126/2008 Дела по ЗСП ГАНЧО Н. ТОДОРОВ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 09.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ПС-06-737/25.04.2008г. на Директор Дирекция социално подпомагане Пловдив, с която е отказана помощ по чл.16, ал.1 от ППЗСП, считано от 01.04.2008г., потвърдена с Решение РДП СП-2-249/21.05.2008г. на Директор РДСП-Пловдив
ИЗПРАЩА преписката на админ.орган за отпускане на исканата помощ, съобразно установената стойност от в.л. д-р Велинова, на "неотложното стоматологично лечение" на жалбоподателя.
ОСЪЖДА Дирекция социално подпомагане гр.Пловдив, да заплати на Административен съд гр.Пловдив сумата от 40 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
44 Административно дело No 1143/2008 Дела по ЗОС ВИОЛЕТА П. РАДЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 28.01.2009г.
ОБЯБЯВА за нищожна Заповед №ОА - 2948/12.10.2007г., издадена от името на Кмета на Община - Пловдив и подписана от Заместник - Кмета на Община - Пловдив Константин Писков, с която е отменена Заповед № ОА-1851/18.07.2007г. на същия Кмет и временно - за срок от две години е настанена Виолета Пеева Радева с постоянен адрес гр.Пловдив, ул."Софроний Врачански"№2а, ап.1 и петчленното и семейство в жилище от фонд "Резервен", находящо се в гр.Пловдив, ЖР"Тракия", бл.156, вх."Б", ет.5, ап.18/70.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Виолета Пеева Радева с постоянен адрес гр. Пловдив, ул."Софроний Врачански"№2а, ап.1 за обявяване нищожността на Заповед № ОА-1851/18.07.2007г. издадена от името на Кмета на Община - Пловдив и подписана от Заместник - Кмета на Община - Пловдив Константин Писков.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Виолета Пеева Радева с постоянен адрес гр.Пловдив, ул."Софроний Врачански"№2а за отмяна като незаконосъобразна Заповед № ОА-1851/18.07.2007г. издадена от името на Кмета на Община - Пловдив и подписана от Заместник - Кмета на Община - Пловдив Константин Писков и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОСЪЖДА Кмета на Община - Пловдив да заплати на Виолета Пеева Радева с постоянен адрес гр.Пловдив, ул."Софроний Врачански"№2а сумата от общо 206/двеста и шест/лева разноски по делото по съразмерност.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в частта с характер на определение в 7 - дневен срок от съобщението да страните за постановяването му. 
45 Административно дело No 1275/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИМИТРИЯ В. ШИШКОВА-КАЛАМОВА ,
МАРИЯ В. ГЕОРГИЕВА
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 12.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-91 от 05.12.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Бенковски, община Марица, об-ласт Пловдив, в частта относно поземлени имоти с №03839.32.84, №03839.32.85, №03839.32.86 и №03839.32.89.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за из-менение на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Бен-ковски, община Марица, област Пловдив, в посочената по-горе част, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоя-щето решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на Димит-рия Василева Шишкова-Каламова и Мария Василева Георгиева, с адрес: с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, сумата от 360,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
46 Административно дело No 1286/2008 Дела по ЗМСМА ХРИСТИНКА Г. ДРАГИЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Определение от 20.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1286/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав. Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от днес, пред ВАС.

 
47 Административно дело No 1287/2008 Дела по ЗОС МИТЮ Г. ДРАЖЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 29.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Митю Георгиев Дражев от гр.Пловдив, ул. "Константин Нунков"№18, вх."Б", ет.3, ап.27 срещу Заповед №ОА-1499/26.05. 2008г. на Кмета на Община - Пловдив, с която е отказано да се отмени Заповед №1422 от 14.09.1976г. на Председателя на ГНС - Пловдив за отчуждаване на имот пл.№1552 от кв.67 - 73 по плана на ЖК "Христо Ботев-север", като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
48 Административно дело No 1297/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЙОРДАНКА Т. ТЕМИЗОВА КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 09.01.2009г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Йорданка Томова Темизова, ЕГН **********, гр. Пловдив, ул. "Драган Манчов" № 10, ет.1 против Отказ за издаване на удостоверение с № РД-07-216 от 19.01.2007 г. на Директора на дирекция "УТГРНОК" на Община Пловдив-Район "Централен", с който е отказано издаването на удостоверение по § 16, ал.1 от ЗУТ за обект, представляващ предверие към съсобствена жилищна сграда, изградено без строително разрешение и строителни книжа, с размери : дължина 4.20 м и височина - 2.05 м, находящо се в гр. Пловдив, ул. "Драган Манчов" № 10. ОСЪЖДА Йорданка Томова Темизова, ЕГН **********, гр. Пловдив, ул. "Драган Манчов" № 10, ет.1 да заплати в полза на Паню Димитров Мехремов от гр. Плровдив, ул. "Драган Манчов" № 10, ет.2 сумата в размер от 260 лв. /двеста и шестдесет лв/.ОСЪЖДА Йорданка Томова Темизова, ЕГН **********, гр. Пловдив, ул. "Драган Манчов" № 10, ет.1 да заплати в полза на Община Пловдив-Район "Централен" сумата от 80 лв. /осемдесет лв./. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
49 Административно дело No 1323/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАСИЛ С. ЙОНЧЕВ РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 12.01.2009г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Васил Стоянов Йончев, ЕГН **********, от град Пловдив, бул."Марица" № 22, ет.4, ап.10, против заповед № ДК-02-ПД-18 от 23.04.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е наредено премахване на незаконен строеж "Масивна ограда" в имот № 100430, местност "Терзиите" в землище Пловдив-запад, изпълнен от Васил Стоянов Йовчев без изискващите се строителни книжа.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
50 Административно дело No 1330/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ КОСТАДИН А. ИВАНОВ ,
ЕЛЕНА А. ИВАНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 27.01.2009г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 13.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Костадин Ангелов Иванов и Елена Ангелова Иванова-Турал, гр.Асеновград, кв.Запад, ул."Стоян Джамсъзов " № 6, вх.А, ет.3, ап.17 срещу Заповед № А-914/26.05.2008г. на Кмета на Община Асеновград, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Стою Георгиев Парапанов-Величка Стоева Топаринова и Вълчо Стоев Георгиев, върху новообразуван имот с № 244.6, местност "Баш колиба", землище кв.Горни Воден, с площ от 902 кв.м.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1330/2008г. на Административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.

 
51 Административно дело No 1338/2008 Дела по ЗМВР ДИМИТЪР Г. НИКОЛОВ   Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № З - 2593/29.04.2008 г. на Директора на ОД "Полиция" - гр.Пловдив, с която е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 6 / шест / месеца на Димитър Георгиев Николов - държавен служител категория "Г" - инспектор ІІ степен, на длъжност полицейски инсперктор V степен н "Пътен контрол" на сектор "ООРП" към РПУ - Карлово при ОД "Полиция" - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
52 Частно административно дело No 1352/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ХРИСТО Д. ТЕРЗИЕВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 19.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Христо Дионисиев Терзиев с ЕГН **********, адрес: гр. Пловдив, ул. "Генерал Тотлебен" №19, за спиране на предварителното изпълнение на Заповед №143 от 14.03.2008г. на Кмета на Район "Южен" Община Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.
 
53 Административно дело No 1488/2008 Дела по ЗМСМА ХРИСТО А. ПЕЛЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 29.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № 686/15.07.2008г. на Кмета на Община Карлово, с която е разпоредено предварително изпълнение на Решение № 150/26.06.2008г. на Общински съвет Карлово.
ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на Христо Александров Пелев, от гр. Карлово, ул. "Парчевич" № 47, вх. "Б", ет. І-ви, ап.№1, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща разноските по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
54 Административно дело No 1560/2008 Дела от администр. характер - данъчни ОБЩИНСКИ СТОЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Решение от 15.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160003139 от 07.05.2008 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 503/ 04.07.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която на "Общински стол" ЕООД - гр. Карлово е начислен допълнително данък върху добавената стойност в размер на 16167,21 лв. ведно със съответната лихва от 1181,69 лв. във връзка с доставки, които дружеството е отчело като освободени доставки за периода от 04.04.2007 г. до 22.11.2007 г., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на "Общински стол" ЕООД - гр. Карлово, ул."Ген.Карцов" № 16, с БУЛСТАТ 160093750, с представляващ Росица Христова Славова сумата от 610 лева /шестотин и десет/ лева, представляващи разноски по делото и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
55 Административно дело No 1601/2008 Дела по ЗМВР П И М К ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пимк"ООД, гр.Пловдив, ул."Рогошко шосе" № 37, представлявано от Пенко Несторов - управител, подадена чрез пълномощник, срещу отказ № ИЯ/КАТ - 648 от 17.01.2008 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОДП - Пловдив за регистрация на Пътно превозно средство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 1612/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВАН С. КОЛЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 26.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Славчев Колев.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1612/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и от съобщението за неявилите се.

 
57 Административно дело No 1632/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СОНЯ К. ПЕЛЕВА ,
ЕМИЛИЯ Г. ПЕЛЕВА ,
ЮЛИЯ Г. БОГАТИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 06.01.2009г.
Отхвърля жалбата на Соня Кръстева Пелева, Емилия Георгиева Пелева и Юлия Георгиева Богатинова от гр.Пловдив против Заповед № 729/25.06.2008г. на Кмета на Община Родопи за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.28, вилна зона Марково като отпада УПИ XV-3 и задънена улица и се образува нов УПИ XV-3, жилищно строителство и параклис по посочените цветни линии, надписи, зачертавания и щрихи.
Осъжда жалбоподателките- Соня Кръстева Пелева, Емилия Георгиева Пелева и Юлия Георгиева Богатинова да заплатят на Община Родопи сумата от 80.00лв. за осъществена юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
58 Административно наказателно дело (К) No 1634/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ АС СКОРПИО ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 08.01.2009г., в законна сила от 08.01.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 80 от 01.07.2008 год. на Карловския районен съд, постановено по н.а.х.дело № 69/2008 год. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0060272 от 13.07.2007 год. издадено от Директора на Дирекция "ОИТ" гр. Пловдив, с което на АС "СКОРПИЕ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Красно село, ул. "Княгиня Калина", бл. 188, ап. 1, представлявано от управителя Веска Александрова Пенкова, на основание чл. 416 във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500,00 лв. за нарушение на чл. 143, ал. 2 от Кодекса на труда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
59 Административно дело No 1635/2008 Дела по ЗМВР ИВАН А. ПЕТРОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ отказ, обективиран в писмо с рег. № ПЯ/КАТ-7605/29.07.2008г. на Началник сектор "Пътна полиция" към Областна дирекция "Полиция" Пловдив, с който на осн. чл.7, ал.1 от Наредба №І-45/24.03.2000г. на МВР във вр. с чл.143, ал.3 от Закона за движение по пътищата и Окръжно УТ-1629/20.08.2002 г. на ДНСП-МВР София е отказана регистрацията на пътно превозно средство марка-Рено Експрес", внос от Испания, собственост на Иван Атанасов Петров.
ВРЪЩА преписката на Сектор "Пътна полиция" Областна дирекция "Полиция" - Пловдив за ново произнасяне като се вземат предвид указанията на Съда, посочени в мотивите на съдебното решение.Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
60 Административно дело No 1642/2008 Дела по ЗОС ВАНЯ А. ГЕШЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 08.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ваня Атанасова Гешева, с адрес: град София, жк. "Младост" 4, блок 438,вход "Г", етаж 2, ап.4, срещу Заповед № 758 от 04.07.2008година на Кмета на Община Родопи.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1642 от 2008година на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните.
 
61 Административно дело No 1672/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МЕГАЛУКС ООД КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 10.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мегалукс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. "Заводска" №8, против отказа на кмета на Община Пловдив - Район "Тракия", материализиран в писмо с Изх.№Т894В94 от 01.08.2008г., да допусне изменение в кадастралния план на ЖК"Тракия", гр. Пловдив, одобрен със Заповед №ОА-38 от 13.01.2003г. на кмета на община Пловдив, за имот с планоснимачен №349.
ОСЪЖДА "Мегалукс" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. "Заводска" №8, да заплати на Община Пловдив - Район "Тракия" сумата от 80,00 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
62 Административно дело No 1674/2008 Дела по ЗОС СВЕТЛАНА Д. СТЕФАНОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 09.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-256/26.06.2008г. на Кмета на Община Пловдив-район "Северен" за прекратяване на договор за наем № C-395/02.12.2005r.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд

 
63 Административно дело No 1693/2008 Дела по ЗОС АНГЕЛ А. ТАНЕВ ,
СТОЙНО А. ТАНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Решение от 19.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ангел Александров Танев, Стойно Александров Танев двамата със съдебен адрес: гр.Баня, Община Карлово, ул. "Козница" № 13 срещу мълчалив отказ на Кмета на община Карлово за отмяна на заповед № 1777/14.12.1982г. на Председателя на ИК на ОНС Пловдив, с която процесния имот ПИ 1105 в курортната част на град Баня , Община Карлово ,е отчужден и включен в УПИ ХІІІ-профилакториум на СК "Копринен Текстил" гр.Карлово за нуждите на СК "Копринен Текстил" Карлово.
ОСЪЖДА Ангел Александров Танев, Стойно Александров Танев със съдебен адрес: гр.Баня, Община Карлово, ул. "Козница" № 13 да заплатят на Община Карлово разноски в размер на 240. лв.представляващи адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Ангел Александров Танев, Стойно Александров Танев със съдебен адрес: гр.Баня, Община Карлово, ул. "Козница" № 13 да заплатят държавна такса в размер 10 лв. в полза на Административен съд Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
64 Административно дело No 1734/2008 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 95 на Общински съвет на Община Съединение, прието с протокол № 9 от 25.07.2008година, в частта му, с която "се отдава под наем язовир от 41,081 дка, представляващо поземлен имот с № 000088 в землището на с. Правище на Ловно рибарско сдружение "Съединение".
ОСЪЖДА Общински съвет Съединение на Община Съединение, да заплати на Областна администрация-Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 80 лв./осемдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
65 Административно дело No 1776/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ТЕХНИКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Решение от 12.01.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за прихващане или възстановяване № 822092/29.07.2008 г. издаден от Гинка Димитрова Костова на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 636/26.08.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП.
ВРЪЩА административната преписката на ТД на НАП гр. Пловдив, за издаване на валиден и законосъобразен акт, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
66 Административно дело No 1777/2008 Дела по ЗСП СРЕБРИНА Я. ДУМЧЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ПЮ-03-1016/21.07.2008г. на Директор ДСП-Пловдив, потвърдена с Решение РДП-СП-2-344/08.08.2008г. на Директор РДСП-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
67 Административно дело No 1785/2008 Дела по ЗОС НИНА А. СТОИЛОВА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ   Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЖИ-36 от 26.08.2008г. на Кмета на Район "Източен" на Община - Пловдив, с която е наредено изземването от Нина Александровна Стоилова от гр.Пловдив, ул."Крайречна"№16, вх."Б", ет.3, ап.9 на имот - частна общинска собственост, а именно: апартамент №9/21, ет.3, вх."Б", състоящ се от три стаи, трапезария и готварна със застроена площ 98,37 кв.м., изба №9 с площ 4,46 кв.м. и 2,439% ид. части от общите частни на сградата и правото на строеж върху терена, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Кмета на Район "Източен" на Община - Пловдив да заплати на Нина Александровна Стоилова от гр.Пловдив, ул."Крайречна"№16, вх."Б", ет.3, ап.9 сумата от общо 312/триста и дванадесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
68 Административно дело No 1787/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ Н. МАТЕВ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Решение от 12.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Николов Матев, ЕГН ********** от гр.Пловдив, бул."6-ти септември" № 126, ет.2, ап.6, против Заповед № 865/04.08.2008 г. на Кмета на Община "Родопи" - Пловдив, с която на основание чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ е заповядано спирането изпълнението на започнат незаконен строеж, а именно основен ремонт и реконструкция /съгласно §5, т.42 и т.44 ДР на ЗУТ/ на жилищна сграда, разположена в с.Белащица, ул."Перуника" № 9, УПИ ІІІ-292 кв.40; забранен е достъпа до строежа; забранено е захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежа; наредено е незабавно да се освободи строежът и строителната площадка от хора и механизация и да се обезопаси с лента.
ОСЪЖДА Георги Николов Матев, ЕГН ********** от гр.Пловдив, бул."6-ти септември" № 126, ет.2, ап.6 да заплати на Община "Родопи" - Пловдив сумата от 180 лева / сто и осемдесет / лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
69 Административно дело No 1789/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛОЗА С. ЛАМБРЕВА ,
ДИМИТЪР П. ЛАМБРЕВ ,
РОЗА Б. КОСТОВА ,
ЗОЯ Б. КОИЛОВА
ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 10.01.2009г.

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 235 от 13.08.2008 г. на кмета на Община Кричим, с която е одобрен ПУП - ПРЗ за УПИ І-1306, кв.91 по плана на град Кричим, като от УПИ І-1306 се образува нов УПИ І-1306 за църква с ниско свободно застрояване.
ВРЪЩА административната преписка на кмета на Община Кричим за издаване на законосъобразен административен акт.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
70 Административно дело No 1807/2008 Дела по ЗДС ПАСК ЕООД МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Решение от 05.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед№Р-943/13.08.2008г. на Ректора на Медицински Университет град Пловдив, с която е прекратена тръжна процедура за отдаване под наем на терени - публична държавна собственост
ВРЪЩА преписката на Ректора на Медицински Университет град Пловдив за постановяване на законосъобразен административния акт, съобразен със съответните задължителни указания в мотивите на настоящото решение.
ОСЪЖДА Медицински университет град Пловдив да заплати на "ПАСК"ЕООД град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Княз Александър Батенберг"№42, с ЕИК по Булстат №825061136, представлявано от управителя на дружеството Павел Асенов Миланов, сумата в размер на 450 лв /четиристотин и петдесет лева/ представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
71 Административно дело No 1826/2008 Други административни дела ЮЛИ-Д-Р ЮЛИЯ АНДРЕЕВА-АИППМП ЕТ РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 26.01.2009г.
ОТМЕНЯ Писмена покана /писмо/ изх. № 16-1825/10.07.2008г. на Директора на РЗОК, гр. Пловдив, с която е поканен ЕТ "ЮЛИ - Д-Р ЮЛИЯ АНДРЕЕВА - АИППМП", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.52, представлявано от д-р Юлия Георгиева Андреева да възстанови превишението от определените по договор № 161825/26.02.2007г. регулативните стандарти за СМД за третото тримесечие на 2007г. /м. юли, август и септември/ в размер 925 лв.
ОСЪЖДА РЗОК - Пловдив да заплати на ЕТ "ЮЛИ - Д-Р ЮЛИЯ АНДРЕЕВА - АИППМП", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. "Понеделник пазар" № 5, ет.3, каб.52, представлявано от д-р Юлия Георгиева Андреева сумата от 50 /петдесет/ лв.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
72 Административно дело No 1846/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НИКОЛАЙ Й. АЛЕКСАНДРОВ ,
ТОДОР К. КАЛИНЧЕВ
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 30.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата Николай Йорданов Александров от град Пловдив, ж.к. "Тракия", блок 202, вх."В", ет.8, ап.24, против заповед № ДК-10-23 от 15.05.2007 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е отхвърлена жалбата му против разрешение за строеж № 6 от 21.02.2007 г. на главния архитект на район "Тракия", Община Пловдив за обект: "Промяна предназначението на магазин № 5 и гараж № 9 в магазин за хранителни стоки" в УПИ І-комплексно застрояване, кв.1 по плана на жил. гр. А-1, ЖР "Тракия", гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Николай Йорданов Александров от град Пловдив, ж.к. "Тракия", блок 202, вх."В", ет.8, ап.24, да заплати на Стойчо Ангелов Кузев от град Пловдив, ж.к. "Тракия", блок 202, вх."В", ет.10, сумата 350 (триста и петдесет) лева, разноски по делото.
ЗАЛИЧАВА като жалбоподател по делото Тодор Калинов Калинчев от град Пловдив, ж.к. "Тракия", блок 202, вх."В", ет.7, ап.19.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
73 Административно дело No 1848/2008 Дела по ЗМСМА ЕКСПРЕС-П ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 19.01.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 18.12.2008г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕКСПРЕС-П" ЕООД-градСъединение срещу писмо ИЗХ.№ 08-30-10/04.09.2008 г. на Областния управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1848/2008 г. по описа на Административен съд-Пловдив.
ОСЪЖДА на "ЕКСПРЕС-П" ЕООД със седалище и адрес на управление: град Съединение ул. "Люляк" №1,град Съединение да заплати на Областния управител на Област Пловдив 150 /сто и петдесет/лв.юрисконсултско възнаграждение,представляващо разноски.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 7-дневен срок от съобщението до страните.

 
74 Административно дело No 1850/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАЛИСТА М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Решение от 22.01.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 160800751 от 01.07.2008г., издаден от Тодор Петков Кабашки - старши инспектор по приходите при Териториална Дирекция - Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 648/27.08.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в обжалваната част, относно непризнато право на данъчен кредит на "КАЛИСТА М" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул."Владая" №3, представлявано от управителя Йордан Славчев Славев за данъчен период 01.11.2007г. - 30.11.2007г. в размер на 9098,20 лв. по фактури, издадени от "Оскар Хон" ООД, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "КАЛИСТА М" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул."Владая" №3, представлявано от управителя Йордан Славчев Славев сторените по делото разноски в размер на 550 / петстотин и петдесет / лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
75 Административно дело No 1866/2008 Дела по ЗОС БОРИМИРА С. ПЕШЕВА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 12.01.2009г.
ОТВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Боримира Стойнева Пешева, жив. гр. Карлово, бул. "Освобождение" № 26 против Заповед № 1033 от 29.08.2008г. на Кмета на Община Карлово, с която са прекратени наемните правоотношения по договор за отдаване под наем на общинско жилище от 19.07.2000г.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
76 Административно дело No 1876/2008 Дела по ЗОС ЕМСИ-ЕМИЛ СПАСОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Решение от 09.01.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни Заповед № 453/12.08.2008г. и Заповед № 498 от 29.08.2008г. на Кмета на Община Брезово .

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
77 Административно наказателно дело (К) No 1900/2008 Наказателни касационни производства СИАМ-АЛЕКСАНДЪР МАНДАДЖИЕВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 08.07.2008 год. на Пловдивски районен съд, ХХ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №381/2008год. по описа на същият съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
78 Административно дело No 1937/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАНОЛ Д. НИКОЛОВ НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ   Решение от 16.01.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания №121/04.12.2001г. на Началника на митница-град Свиленград с което Манол Димов Николов с ЕГН**********, с постоянен адрес в гр. Хасково, ул. Стара планина № 45, вх. А, ет.5, ап.49 е задължен да заплати публични държавни вземания в размер на 1185/хиляда сто осемдесет и пет/ лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
79 Административно дело No 2015/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 07.01.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-16-544 от 25.09.2008г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър- Пловдив към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на кв. Горни Воден, община Асеновград, за поземлен имот с идентификатор 99087.40.32.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на Пловдивска епархия, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Станислав Доспевски" №14-16, сумата от 1 050,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
80 Административно дело No 2020/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АНГЕЛ Г. БЕКИРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 14.01.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-06-416 от 09.09.2008 г. на кмета на Община Хисаря, с която на жалбоподателя е наредено да демонтира метален навес, монтиран върху фасадата на съсобствената жилищна сграда и подпрян върху плочата на козметичен салон на съсобственика в съсобствения поземелен имот 646, кв.17 по плана на гр.Хисаря, находящ се на ул."Никола Вапцаров" № 1.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните чрез изпращане на препис.

 
81 Административно наказателно дело (К) No 2029/2008 Наказателни касационни производства РОБИН-СТАНКА ПАШКУЛОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 08.01.2009г., в законна сила от 08.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 107 от 31.07.2008г. на Пловдивски районен съд, VІІ - ми наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 601 по описа за 2008г., в обжалваната част, в която е потвърдено наказателно постановление № 2006-К-0151/27.02.2007г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП, упълномощен със Заповед № 629 от 30.08.2006г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "Робин - Станка Пашкулова", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Лотос" № 2, ет.1, ап. 1, БУЛСТАТ 040880081, представлявано от Станка Николова Пашкулова, с ЕГН ********** за нарушение на чл. 127,ал. 2 и на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева/т.2/ и за нарушение на чл.9, ал. 2 и на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева/т.3/.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 2030/2008 Наказателни касационни производства БОНЕТИ АУТО ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 28.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от адв.Теодора Христова Чочева-Василева като пълномощник на "Бонети ауто" ООД с адрес на управление в с.Поповица, общ.Садово, ул."33-та" №16, представлявано от Васил Николов Бончев, против Решение № 109/28.07.2008 г., постановено по НАХД № 693/2008 г. на Пловдивския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2030 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
83 Административно наказателно дело (К) No 2031/2008 Наказателни касационни производства ИВАН Т. КАРАБЕТЕВ РПУ ХИСАР Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  
Решение от 08.01.2009г., в законна сила от 08.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.06.2008 год. на Пловдивски районен съд, VІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 783/2008 год. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
84 Административно наказателно дело (К) No 2035/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИ Т. АРАБАДЖИЕВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Решение от 08.01.2009г., в законна сила от 08.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40 от 20.08.2008г. на Пловдивски районен съд, ХХІІІ - ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 186 от 2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
85 Административно дело No 2054/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 29.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2054 по описа за 2008г. на Административен съд -Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на Димитър Иванов Беев, ЕГН ********** в качеството му на управляващ и представляващ "Чепино-Автотранспорт" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.Велинград, ж.к. "Индустриален" против РА № 1300800026 от 25.06.2008г., издаден от ТД на нАП-Пазарджик, потвърден с Решение № 708 от 26.09.2008г. на Директор на дирекция "ОУИ" -Пловдив при ЦУ на НАП.

Заличава датата 04.02.2009 г. като съдебно заседание по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото.


 
86 Административно дело No 2060/2008 Дела по ЗМВР РАМАЯН Р. ШАНКАР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 15.01.2009г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ с рег.№ ИЯ/РЗМ-1681 от 15.09.2008 г. на началник сектор "Миграция" на Областна дирекция МВР град Пловдив, с която на Рамаян Рави Шанкар, гражданин на Индия, роден на 06.10.1978 г., с адрес за призоваване: град Пловдив, ул."Васил Соколов" № 13, на основание чл.26, ал.1 във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за чужденците в Република България е отказано да бъде издадено разрешение за продължително пребиваване в Република България.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
87 Административно наказателно дело (К) No 2075/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СТЕДА СД ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ   Решение от 16.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 02.09.2008год. на Пловдивски районен съд, ХV наказателен състав постановено по н.а.х. дело №787/2008год. по описа на същият съд
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
88 Административно дело No 2083/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЙОРДАН Т. БОНЧЕВ КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Решение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Йордан Тодоров Бончев, с адрес: гр. Пловдив, ул. "ХХІІІ-ти септември" №3, против Заповед №РД-09-118 от 06.07.2007г. на кмета на Община Пловдив - Район "Западен", с която е разпоредено премахването на ограда, изпълнена по южната и част от западната страни на УПИ ХХ-445, кв.44 по плана на кв. "Прослав", гр. Пловдив, навлизаща в улица "Лазурна".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
89 Административно дело No 2111/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 29.01.2009г.
ОТМЕНЯ определението си, с което е даден ход на делото по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2111 по описа за 2008г. на Административен съд Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
90 Административно наказателно дело (К) No 2114/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СУЗАНА М. КРАСИМИРОВА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение №119 от 29.09.2008г. по НАХ дело №704 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ІІІ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №ХІ-Б-35 от 22.04.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на Сузана Младенова Красимирова е наложена глоба в размер на 200,00 лева.
Решението е окончателно.

 
91 Административно наказателно дело (К) No 2116/2008 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЛУКСОР АД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  
Решение от 09.01.2009г., в законна сила от 09.01.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 143 от 29.09.2008 г., постановено от ПРС по НАХД № 566/2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението е окончателно.

 
92 Административно наказателно дело (К) No 2118/2008 Наказателни касационни производства МАРИАН Г. ДИМИТРОВ РДНСК ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  
Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86 от 28.08.2008г., постановено по НАХД № 970, по описа на ПРС за 2008г., с което ХІІІ - ти наказателен състав е потвърдил НП № 8-ДК-16-6 от 20.05.2008г. на Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол - гр. Пловдив, с което на инж. Мариан Гърдев Димитров, ЕГН **********, гл. инспектор при сектор КСВЕ при Община Пловдив с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Средец" № 46 е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. на основание чл. 232, ал.1, т.1 във вр. с чл. 239, ал.1, т.2, във вр. с чл. 222, ал.1, т.14 от ЗУТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 2121/2008 Наказателни касационни производства ПОЛИ-66-ИВАН НАНОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
Отменя Решение № 16 от 18.02.2008г. на Пловдивски районен съд, постановено по н.а.х. дело № 1548/2007г. в частта, с която е потвърдено НП № 2007-К-0634/11.09.2007г., издадено от Директор в РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия по търговия и защита на потребителите : по т.3 - за наложена на ЕТ " ПОЛИ-66-Иван Нанов" на основание чл.53 от ЗАНН, чл.222 от ЗЗП имуществена санкция в размер на 500 лв., за нарушение по чл.127 ал.2 ЗЗП.
Вместо него постанови : Отменя НП № 2007-К-0634/11.09.2007г., издадено от Директор в РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия по търговия и защита на потребителите в частта му по т.3-за наложена на ЕТ " ПОЛИ-66-Иван Нанов" на основание чл.53 от ЗАНН, чл.222 от ЗЗП имуществена санкция в размер на 500 лв., за нарушение по чл.127 ал.2 ЗЗП.
Оставя в сила Решение № 16 от 18.02.2008г. на Пловдивски районен съд, постановено по н.а.х. дело № 1548/2007г. в останалата му част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
94 Административно дело No 2141/2008 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПЛАМЕН Д. НИКОЛОВ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЛОЯНОВО Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 16.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ПЛАМЕН ДАНЧЕВ НИКОЛОВ ОТ С.КАЛОЯНОВО, УЛ.Ц.ЦЕРКОВСКИ №42. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХ ДЕЛО №2141 ПО ОПИСА ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩЕНИЕТО.
 
95 Административно дело No 2162/2008 Дела по ЗМСМА ИВАНКА Т. МИЛЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 27.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ИВАНКА ТОДОРОВА МИЛЕВА.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2162/2008 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, Х състав, образувано по повод жалба на Иванка Милева против бездействие на Общинската администрация на Община Сопот, да изплати неизплатените възнаграждения за месеците юли, август, септември и октомври 2008 година, ведно със законната лихва, от датата на подаване на жалбата.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Карлово.
НАСТОЯЩЕТО определение не подлежи на обжалване или протест.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 2170/2008 Наказателни касационни производства АЛЕКС 2003 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Решение от 07.01.2009г., в законна сила от 07.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №103 от 03.10.2008 г., постановено по ах. дело № 534/2008г. по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
97 Административно наказателно дело (К) No 2178/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЛЕНА-2004 ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
ОТМЕНЯ решение №129 от 31.07.2008г. по НАХ дело №993 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХХ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2008-К-10810 от 07.05.2008г. издадено от Главен инспектор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисията за защита на потребителите, с което на "Лена 2004" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Петко Каравелов" №24, ет.2, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
98 Административно дело No 2190/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ АСЯ Г. ЖЕЛЯЗКОВА ,
ИВАН Д. ХРИСТЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 14.01.2009г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ася Георгиева Желязкова с ЕГН ********** от с. Крумово, община Родопи, ул. "Ивайло" № 18 и на Иван Димитров Христев с ЕГН ********** от с. Крумово, община Родопи, ул. "Възраждане" № 10 против Решение № 204, обективирано в Протокол № 14 от 23.10.2008 г. на Общински съвет -Родопи.
ПРЕКРАТЯВА производстото по АХД № 2190 по описа за 2008 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
99 Частно административно дело No 2231/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ШАВЕР К. МУСТАФА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 14.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Шавер Кязим Мустафа от град Пловдив, ул."Острец" № 18, ет.5, ап.15, против заповед № РД-09-1346 от 18.11.2008 г. на кмета на район "Източен", Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2231 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
100 Административно дело No 2235/2008 Други административни дела НИНА Г. ТОРОСЯН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 09.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Нина Грантовна Торосян със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. " Йоаким Груев" № 41, ет.1 против Решение № УП-88 от 18.07.2008 г. на Държавната агенция за бежанците при МС на Република България.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д дело № 2235 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
101 Административно наказателно дело (К) No 2244/2008 Наказателни касационни производства АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
Оставя в сила Решение № 111/10.10.2008г., постановено по н.ах.д.№ 964 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 26274-0045087/29.05.2008г. на Директор на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС/отм./ на "Аптиш-Атай Аптиш" ЕТ-гр.Пловдив, е наложена имуществена санкция в размер на 4408.80 лв.
Решението е окончателно.

 
102 Административно дело No 2256/2008 Други административни дела МАРИЯНА В. МИХАЙЛОВА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 26.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА МАРИЯНА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА, С АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ."СКОПИЕ" № 62, ЕТ.3, АП.9, ПРОТИВ ОТКАЗА НА КМЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ, МАТЕРИАЛИЗИРАН В ПИСМО С ИЗХ. № 94-1056 ОТ 03.11.2008Г., ДА И БЪДЕ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ НА МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРИНЧЕВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2256 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
103 Административно дело No 2266/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИДЕКС АД,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
  Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 26.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ДИМИТРИЯ НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА , В КАЧЕСТВОТО И НА УПРАВИТЕЛ НА "ВИДЕКС" ООД, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ : ГР. ПЛОВДИВ,БУЛ."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" №8, ПРОТИВ ЗАПОВЕД № ОА-2031 ОТ 14.07.2008Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, С КОЯТО Е ОТКАЗАНО ОДОБРЯВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП, ПЗ ЗА УПИ І- ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ ОТ КВ.1 ПО ПЛАНА НА КВ. "ГЛАДНО ПОЛЕ", ГР.ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2266 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
104 Административно дело No 2268/2008 Дела по ЗОС ТОДОР Г. ЯНКОВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 14.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ СРЕЩУ ЗАПОВЕД №Л-57/12.11.2008Г.НА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН, ОБЩ.ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №2268/08Г., 9 С-В ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ.
 
105 Административно дело No 2270/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПАВЕЛ К. БЕЛЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 14.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Павел Костадинов Белев от град Асеновград, ул."Копринарска" № 7, против заповед № А-2030 от 30.10.2008 г. на кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2270 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
106 Административно дело No 2276/2008 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ Н. ГЕОРГИЕВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 09.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Николаев Георгиев с ЕГН ********** от с. Марково, ул. "Орхидея" № 8 против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 15435 от 30.08.2008 г. на Началник сектор ПП-КАТ - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д дело № 2276 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
107 Административно наказателно дело (К) No 2281/2008 Наказателни касационни производства АСЕН ВЕЛИЧКОВ-58 ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
Оставя в сила Решение № 121/18.09.2008г., постановено по н.ах.д.№ 997 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, потвърждаващо НП № № I-Б-190/24.06.2008г., издадено от Директора на РИОКОЗ- Пловдив, с което на ЕТ "Асен Величков-58", на основание чл.42 ал.2 от Закона за храните и чл.53 от ЗАНН е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 2000 лв., за нарушение по чл.12 ал.1 от ЗХ.
Решението е окончателно.

 
108 Административно дело No 2292/2008 Дела по ЗОС РОСЕН Й. РАЕВ ,
ГЕОРГИ С. ВАЧЕВ ,
ТРОЯН В. ГОГОВ ,
ИВАЙЛО Х. ХРИСТОВ ,
ВАСКА А. КАРАБОЙЧЕВА ,
СИМОНА Б. ГЕНОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 30.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на: Росен Йорданов Раев от гр.Пловдив ,бул. "Марица " , вх.б, ет.4 ,ап.12 ; Георги Сергеев Вачев от гр.Пловдив ж.к Тракия бл.156, вх."В", ет.3 ,ап.,11; Троян Върбанов Гогов от гр.Пловдив ж.к."Тракия ",бл.150 ,вх."Б", ет.5 ,ап.20; Ивайло Христов Христов от гр.Пловдив жк. "тракия", блок 222 ,ет.4, ап.16; Васка Александрова Карабойчева от гр.Пловдив ул."Кичево" № 10, ет.6 ,ап.23; Симона Благова Генова от гр.Пловдив ,ул."Г.Бенковски" № 28, ет.3, ап.5 против ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЛОВДИВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2292/2008 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване в 7 дневен срок от получаване от страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.


 
109 Административно дело No 2296/2008 Дела по ЗМСМА ПЕТЪР Й. ТОЧЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 14.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ПЕТЪР ЙОНКОВ ТОЧЕВ СРЕЩУ НЕКОНКРЕТИЗИРАН АКТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ . ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №2296/08Г., 9 С-В ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ.
 
110 Административно дело No 2312/2008 Дела от администр. характер - данъчни МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 09.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА АДВ.БОРИСЛАВ ЗАХАРИЕВ ПЪЛНОМОЩНИК НА ЕТ"МИГ-9-13 ИВАН ГРОЗЕВ"-ГР.ХАСКОВО,ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ИВАН МИЛЕВ ГРОЗЕВ, ЕГН ********** ОТ ГР. ХАСКОВО,С КОЯТО СЕ ИСКА ПРОГЛАСЯВАНЕ ЗА НИЩОЖЕН ДАНЪЧЕН РЕВИЗИОНЕН АКТ № 310 ОТ 16.05.2003Г.,ИЗДАДЕН ОТ ТДД- ХАСКОВО.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АД №2312 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ ЗА 2008 ГОДИНА.ИЗПРАЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ"ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО" ГР.ПЛОВДИВ ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ЖАЛБАТА.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА СЪОБЩАВАНЕТО МУ.
 
111 Административно дело No 2315/2008 Други административни дела АСИМП МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 12.01.2009г.
Прекратява производството по адм. дело № 2315/08 г. по описа на Административен съд Пловдив на осн. чл.159, т. 3 АПК.
Осъжда РЗОК Пловдив да заплати на жалбоподателя - АСИМПМЦ "Кючук Париж" ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Георги Кондолов" № 43А сумата в размер на 50 лева ДТ, 2 лева банков превод и 240 лева възнаграждение за адвокатски хонорар или общо 292 лева.
Настоящото определение може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщението пред ВАС.

 
112 Административно дело No 2318/2008 Други административни дела ТОРОСЯН Г. ЖИРАЙОРОВИЧ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Решение от 26.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Торосян Грант Жирайрович, гражданин на Република Армения, роден на 13.08.1956 г., с настоящ адрес: град Пловдив, ул."Силиврия" № 20а, ет.4, със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул."Йоаким Груев" № 41, ет.3, против решение № УП-126 от 24.11.2008 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, с което е отхвърлена молбата за статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.85, ал.4 от Закона за убежището и бежанците.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 2331/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Решение от 23.01.2009г., в законна сила от 23.01.2009г.
Отменя решение № 135/29.10.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1143 по описа за 2007г. на Районен съд-Пловдив, с което е отменено НП № 16-1600131/01.08.2008г. на Директора на Дирекция "ИТ "- гр.Пловдив.
Вместо това постанови: потвърждава НП № 16-1600131/01.08.2008г. на Директора на Дирекция "ИТ "- гр.Пловдив, с което на "Юпитер метал" ООД, представлявано от Николай Л. Вълчев, на основание чл.416 във вр. с чл.413 ал.2 КТ е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение разпоредбата на чл.275 КТ във вр. с чл.10 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
Решението е окончателно.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 2335/2008 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ НИКОЛА М. БАРОВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  
Определение от 22.01.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело 2335/2008 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, ХХІІ състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок.
Определението да се съобщи лично на жалбоподателя, тъй като адв. Бързанов няма приложено по делото пълномощно.

 
115 Административно дело No 2345/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНО Н. ДЖУТЕВ ,
ЛАЛКА Н. РАЙЧИНОВА
ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 07.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА ГЕНО НЕНКОВ ДЖУТЕВ, С АДРЕС:ГР.БАНЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №22 И ЛАЛКА НЕНКОВА РАЙЧИНОВА, С АДРЕС : ГР.БАНЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, УЛ. "ОГОСТА" №6, КАТО НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕНО АНГЕЛОВ ДЖУТЕВ, ПРОТИВ ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА ХИСАРЯ, С КОЙТО Е ПРИЕТА ОЦЕНКА НА ЕДНОКРАТНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА СЕРВИТУТНОТО ПРАВО ЗА ПРОКАРВАНЕТО НА ЛИНЕЕН ОБЕКТ: "ВЛ-400 kv КАРЛОВО-ПЛОВДИВ" ПРЕЗ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛАНОСНИМАЧЕН № 174044, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МИХИЛЦИ, ОБЩИНА ХИСАРЯ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2345 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2008Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
 
116 Административно дело No 2346/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНО Н. ДЖУТЕВ ,
ЛАЛКА Н. РАЙЧИНОВА
ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 27.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Гено Ненков Джутев, гр.Баня, ул."Васил Левски" № 22 и Лалка Ненкова Райчинова, гр.Баня, ул."Огоста" № 6-наследници на Гено Ангелов Джутев против протокол на комисията по чл.210 ЗУТ при Община Хисаря.
Прекратява производството по адм.д.№ 2346/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
117 Административно дело No 2347/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГОРУБСО МАДАН АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 21.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА "ГОРУБСО МАДАН" АД-ГР.КЪРДЖАЛИ С ЕИК ПО БУЛСТАТ 120057853,ПРОТИВ РЕВИЗИОНЕН АКТ №800226 ОТ 01.09.2008Г.НА ТД НА НАП-КЪРДЖАЛИ,ИЗМЕНЕН В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ С РЕШЕНИЕ №797 ОТ 13.11.2008Г. НА ДД"ОУИ"-ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №2347 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ,XVIII СЪСТАВ ЗА 2008 ГОДИНА.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В 7-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО С ПРЕПИС ЗА СТРАНИТЕ.
 
118 Административно дело No 2348/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СИМЕОН В. БАТАЛОВ ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 14.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Васил Симеонов Баталов като пълномощник на Симеон Василев Баталов от град Пловдив, ж.к."Тракия", бл.183, вх.А, ап.4, против неконкретизиран акт на Община Хисаря.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2348 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
119 Административно дело No 2351/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАРИН А. НИКОЛОВ ,
ОЛИМПИЯ ПД ЕООД
РМД-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 23.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Марин Александров Николов и Петър Георгиев Динов, вторият в качеството му на управител на "Олимпия-ПД"ЕООД град Пловдив, с Булстат №BG115832057, със съдебен адрес: град Пловдив, ул."Ильо войвода"№4, чрез адв.Тихомир Стойчев и адв.Борислав Стоянов.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2351 от 2008 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
120 Административно дело No 2352/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТЕМЕНУГА Д. УСТОВА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 09.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Теменуга Димитрова Устова от с. Нареченски бани, ул. Христо Ботев" № 1 против на Заповед № 374 от 29.10.2008 г. на Кмета на Община Куклен.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д дело № 2352 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
121 Административно дело No 2355/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БИЛД ИНВЕСТ ГРУП 2007 ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 23.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Билд инвест груп 2007" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Иван Радославов" №15, против Заповед №ОА-3379 от 14.11.2008г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП- ПР и ПЗ на част от кв.22/нов/ по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив, като УПИ ІІ-28, за обществено обслужващи дейности променя предназначението си на УПИ ІІ-28, за обществено обслужващи дейности, жилищно строителство, подземни гаражи с ново ниско и високо свободно застрояване и ново подземно застрояване.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2355 по описа на съда за 2008г., VІІІ-ми състав.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на сраните.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 2361/2008 Наказателни касационни производства ВАНЬО И. КОСЕВ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  
Решение от 20.01.2009г., в законна сила от 20.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №118 от 14.10.2008г. по НАХ дело №327 по описа на Районен съд- Асеновград за 2008г., ІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №3 от 22.05.2008г., издадено от директора на Държавно ловно стопанство "Кормисош", гр. Лъки, с което на Ваньо Илиев Косев е наложена глоба в размер на 500,00 лева и са отнети в полза на държавата един брой пръчка въдица и един брой макара.
Решението е окончателно.

 
123 Административно дело No 2363/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ТЕХНИКА ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ   Определение от 22.01.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Еко техника" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул. "Бр. Шкорпил" № 16 ап. 26, чрез управителя Виктор Кьосев, против Акт за прихващане или възстановяване № 827133/07.11.2008 г. на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2363/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на страните.
 
124 Административно дело (К) No 2372/2008 Касационни производства УНИВЕРСАЛ 95 ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 22.01.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 61 от 22.05.2008 г. по АХД № 1405 по описа за 2007 г. на Пловдивския районен съд.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.
 
125 Административно дело No 2387/2008 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1- КАРЛОВО ЕООД РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 12.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2387 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, образувано по повод жалба от "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І - КАРЛОВО" ЕООД, гр. Карлово с адрес на управление гр. Карлово, ул. "Сопотско шосе" № 1, БУЛСТАТ 115345658, представлявано от Д-р Николай Атанасов Бъчваров, против писмо/покана № 29-04-39-27/26.11.2008г., с която е уведомен жалбоподателят за превишаване на определените по договор № 161008/05.03.2007г. регулативни стандарти за СМД, ВСМД, МДД за четвъртото тримесечие на 2007г. в размер на 11802,74 лв., и с което жалбоподателят е бил поканен да възстанови доброволно на НЗОК горепосочената сума.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Р. България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
126 Административно дело No 2394/2008 Дела по ЗМИ, ЗИНП ГЕОРГИ И. ЧЕТИНСКИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ   Определение от 28.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2394 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ ЗА 2008ГОДИНА.ЗАЛИЧАВА ДАТАТА НА ОТКРИТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ 24.02.2009ГОДИНА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
127 Административно дело No 2404/2008 Други административни дела ИВАН К. ГАБРОВСКИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 27.01.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Иван Константинов Габровски, гр.Пловдив, бул."Руски" № 37 против Заповед № ЗД-07-24/27.11.2008г. на Областен управител-Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 2404/2008г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
128 Административно дело No 2410/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СПАС С. ХРИСТЕВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА   Определение от 14.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Спас Спасов Христев от гр. Пловдив, ул. " Марат" № 2 против Заповед № 3247 от 03.11.2008 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д дело № 2410 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
129 Частно админист. наказателно дело (К) No 2419/2008 Наказателни частни касационни производства ЖИВКО П. КАНЕВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Определение от 19.01.2009г., в законна сила от 19.01.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 06.11.2008г. на Пловдивски районен съд V - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 968/2008г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
130 Административно дело No 2441/2008 Дела по ЗМСМА МАГДАЛЕНА И. БАЛЯМСКА-БРАТАНОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 19.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2441 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, образувано по повод жалба на на Магдалена Иванова Балямска - Братанова, ЕГН **********, жив. гр. Карлово, ул. "Кирил и Методий" № 4, чрез адв. Константин Александров Пелев, против Решение № 120 от 11.12.2008г. на Общински съвет - Сопот с което е одобрен и определен за управител на "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение "Иван Раев" ЕООД, гр. Сопот д-р Иван Дончев Дончев , тъй като оспореното решение не подлежи на оспорване.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
131 Административно дело No 2443/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИМИТРИНА П. КОСТОВА-ПРОТОХРИСТОВА ,
МАРГАРИТА П. КОСТОВА-ДИМИТРОВА
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА   Определение от 16.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димитрина Петрова Костова-Протохристова и Маргарита Петрова Костова-Димитрова и двете от град Пловдив, ул."Александър Екзарх" № 17, против отказа на район "Централен", Община Пловдив, по молба с вх.№ 94006-19115 от 17.11.2008 г. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
132 Частно административно дело No 2456/2008 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ СТЕФАН И. ДЕКОВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА   Определение от 12.01.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА действието на обезпечителните мерки, наложени на СТЕФАН ИЛИЕВ ДЕКОВ ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Иван Радославов" № 13, ет.6, ап.20 с Постановление с изх.№ РД -10 - 375/26.08.2008г., издадено на основание чл.121, ал.1 от ДОПК от старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, Дирекция "Събиране", изразяващи се в налагане, до размера на очакваното публично вземане, на :
1. Възбрана върху недвижим имот - АПАРТАМЕНТ № 26, със застроена площ от 82, 87 кв.м, подробно индивидуализиран в постановлението.
2.Запор върху движими вещи, а именно :
- АВТОМОБИЛ - ЛЕК, марка " АЛФА РОМЕО", модел - СЕДАН "164", с рег.№ РВ 3499КВ, подробно индивидуализиран в постановлението.
- АВТОМОБИЛ - ЛЕК, марка "АЛФА РОМЕО", модел - ХЕТЧБЕК, "147 1,6 Т СПАРК", рег.№ РВ 5486 ВК, подробно индивидуализиран в постановлението.
- РЕМАРКЕ - багажно, рег. № РВ0043 ЕМ, индивидуализирано в постановлението.
Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № 801336/14.08.2008г. и продължена със Заповед № 801785/19.11.2008г. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК.
Препис от определението да се изпрати на Дирекция "Събиране" при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите на адрес гр.Пловдив, ул."Радецки" № 18 А.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
133 Частно административно дело No 1/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ БУЛ МИЛК ЕООД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА   Определение от 13.01.2009г.
УВАЖАВА Искане № РД-10-388 от 19.12.2008 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване до 31 март 2009 г. и не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № РД-10-388 от 02.09.2008 г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, дирекция "Събиране" по отношение на "БУЛ МИЛК" ЕООД - гр.Пловдив, ул. "Брезовска" № 21, ет.1, ап.1, представлявано от Младен Георгиев Китов, изразяващи се в налагане на запор върху движими вещи - машини и съоръжения, собственост на дружеството до размера на задължението както следва: Технологична линия за производство на кашкавал, подробно описана в "Спецификация на машините и съоръженията", находяща се в базата на дружеството в гр.Хасково, бул."Димитровградско шосе" с балансова стойност 183 048,28 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
134 Административно дело No 4/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАКО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА   Определение от 26.01.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА , ПРЕДЯВЕНА ОТ МАКО ЕООД, ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ НЕКОЛА ПЕТКОВ САДЪЧЕВ, С БУЛСТАТ 115550588 ОТ ГР.ПЛОВДИВ УЛ."МЛАДЕЖКА" №26, СРЕЩУ ЗАПОВЕД №РД-09-1038/05.12.2008Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА МАРИЦА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХ №4/09Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
135 Частно административно дело No 28/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ БУЛБОС ЕООД Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА   Определение от 10.01.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА до 22.03.2009г. срока на действие на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-397/10.09.2008г., издадено от Росица Трендафилова Янкова - старши публичен изпълнител при ТД на НАП -Пловдив, предварителни обезпечителни мерки, изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, на "Булбос"ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Радецки"№11, находящи се в ТБ"Стопанска инвестиционна банка"АД, гр. София - централа, ул."Съборна"№11-А и ТБ"МКБ Юнионбанк" АД, гр.София - централа, бул."Ген.Е.И.Тотлебен"№30-32, до размера на очакваното публично задължение от 423 517,41 лева на "Булбос"ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Радецки"№11.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане изх. № РД-10-397/06.01.2009г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване на срока на действие на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-397/10.09.2008г., издадено от Росица Трендафилова Янкова - старши публичен изпълнител при ТД на НАП -Пловдив, изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, на "Булбос"ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Радецки"№11, находящи се в ТБ"Уникредит Булбанк"АД, гр.София - Централа, пл."Света Неделя"№7, както и в ЗАПОР върху движима вещ - Автомобил-товарен, марка "ОПЕЛ", модел "МОВАНО", цвят "бял", рег. № РВ 2613 ВР, рама № VN1F9CUH629673761, двигател № G9VA754C000703; всичко до размера на очакваното публично задължение от 423 517,41 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
136 Административно дело No 38/2009 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ   Определение от 20.01.2009г.
Оставя без разглеждане протест на Окръжна прокуратура Пловдив с изх. № 4535/17.10.2008 г. Прекратява адмнистративно дело № 38/2009 г. по описа на Административен съд гр.Пловдив. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страната.
 
137 Частно административно дело No 72/2009 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ КАСТЕЛ-ДИМИТЪР МИЛУШЕВ ЕТ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА   Определение от 16.01.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № РД-10-399 от 17.09.2008 год., издадено от Стефка Ангелова Тодорова - публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив на Национална агенция за приходите.Срокът на предварителните обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизията, възложена със Заповед № 801435 от 10.09.2008 год. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - гр. Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
138 Частно админист. наказателно дело (К) No 87/2009 Наказателни частни касационни производства ЯНКО Н. ЙОЛОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ   Определение от 21.01.2009г., в законна сила от 21.01.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 15.12.2008г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 1748/2008г. по описа на ПРС ХХІІІ н. състав, с което е оставена без разглеждане, подадената жалба против Наказателно постановление № 19573/08, издадено от Началник сектор "ПП -КАТ" при ОДП Пловдив и е прекратено производството по делото.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
139 Административно дело No 106/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.19 АЛ.2 ОТ ЗСПЗЗ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА   Определение от 20.01.2009г.
Прекратява производството по адм.дело №106/09г.Адм.дело №106/09г.да се приложи към адм.дело №1682/08г на ХІсъстав ,Административен съд-Пловдив.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
140 Частно административно дело No 123/2009 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ КРЪСТОНОСЦИ ЕООД Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 27.01.2009г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД-10-416/02.10.2008 г. на "Кръстоносци" ЕООД, ЕИК по Булстат 115764987. ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките: до приключване на ревизията, възложена със Заповед № 800701/10.04.2008 г. на Началник сектор "Ревизии и проверки"
при ТД на НАП - гр. Пловдив, с издаването на ревизионен акт или Заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119 ал. 3 от ДОПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
141 Частно административно дело No 124/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ БГ ФУУД ЕООД Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ   Определение от 27.01.2009г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление № РД-10-153/10.04.2008 г. на "БГ ФУУД" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК по Булстат 115627846, представлявано от Иван Костадинов Мараджиев, като определя срок за продължаване на мерките до 25.03.2009 г. ОСТАВЯ без уважение искането на публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив за продължаване срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление изх. № РД-10-10/12.01.2009 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
142 Частно админист. наказателно дело (К) No 152/2009 Наказателни частни касационни производства СЮЛЕЙМАН Р. ХАДЖЪМАКАК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ   Определение от 28.01.2009г., в законна сила от 28.01.2009г.
ОТМЕНЯ определение №158 от 22.12.2008г. по НАХ дело №123 по описа на Районен съд- Карлово за 2008г., ІІ-ри наказателен състав, с което производството по делото е прекратено.
ВРЪЩА делото на Районен съд- Карлово за продължаване на производството.
Определението е окончателно.