АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2009г. до 28.02.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 130/2007 Дела от администр. характер - данъчни ЗЕГЕРОВИ ПРЪСТЕНИ-ПРУЖИНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2401242/04.12.2006 г., издаден от Пенка Пеева Кънева, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 175/12.02.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му, относно непризнат данъчен креди на "ЗЕГЕРОВИ ПРЪСТЕНИ - ПРУЖИНИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шипка, ул. "Шипченска епопея" № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 123161168, представлявано от управителя Кънчо Гунев Кутев, по 4 броя фактури, издадени от "КЕНТАВЪР СД" ЕООД, с предходен доставчик "ЦАНКО МАТЕЕВ И СИЕ" ЕООД, в размер на 2949,88 лв., за данъчен период м.07.2004 г., ведно със законната лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на "ЗЕГЕРОВИ ПРЪСТЕНИ - ПРУЖИНИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шипка, ул. "Шипченска епопея" № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 123161168, представлявано от управителя Кънчо Гунев Кутев, сумата от 96,36 лв. /деветдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "ЗЕГЕРОВИ ПРЪСТЕНИ - ПРУЖИНИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шипка, ул. "Шипченска епопея" № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 123161168, представлявано от управителя Кънчо Гунев Кутев, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 2460,40 лв. /две хиляди четиристотин и шестдесет лева и четиридесет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
2 Административно дело No 678/2007 Дела от администр. характер - данъчни МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 13.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1600092/05.03.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, издаден срещу "Месокомбинат Карлово" АД, Булстат: 115028316, седалище в гр.Карлово, ул. "Балабанов мост" №1, представлявано от Валери Василев Илиев, който акт е потвърден с Решение № 419/25.04.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта за данъчни периоди м.януари 2002 г., м.март 2002 г. и м.февруари 2003 г.

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600092/05.03.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, издаден срещу "Месокомбинат Карлово" АД, Булстат: 115028316, седалище в гр.Карлово, ул. "Балабанов мост" №1, представлявано от Валери Василев Илиев, който акт е потвърден с Решение № 419/25.04.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в следните части:
1. за данъчен период м.април 2002 г., в която на дружеството не е признато правото на данъчен кредит в размер на 3000,00 лв. по фактура № 376/30.04.2002 г., издадена от "Бони оборот холдинг" АД - до размера на 1571,64 лв., като отхвърля жалбата за разликата над 1571,64 лв. до 3000,00 лв;
2. за данъчен период м.май 2002 г. в която на дружеството не е признато правото на данъчен кредит в размер на 2000,00 лв. по фактура № 384/31.05.2002 г., издадена от "Бони оборот холдинг" АД - до размера на 1361,97 лв., като отхвърля жалбата за разликата над 1361,97 лв. до 2000,00 лв.;
3. за данъчен период м.септември 2003 г., в която на дружеството не е признато правото на данъчен кредит в размер на 3600,00 лв. по фактура № 567/30.09.2003 г., издадена от "Бони холдинг" АД - до размера на 3000,00 лв., като отхвърля жалбата за разликата над 3000,00 лв. до 3600,00 лв.
4. за данъчен период м.октомври 2004 г., в която на дружеството не е признато правото на данъчен кредит в размер на 9680,00 лв. по фактура № 787/29.10.2004 г., издадена от "Бони холдинг" АД - до размера на 850,80 лв., като отхвърля жалбата за разликата над 850,80 лв. до 6980,00 лв.;

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Месокомбинат Карлово" АД, Булстат: 115028316, седалище в гр.Карлово, ул. "Балабанов мост" №1, представлявано от Валери Василев Илиев, срещу останалата обжалвана част на Ревизионен акт № 1600092/05.03.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 419/25.04.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

ОСЪЖДА "Месокомбинат Карлово" АД, Булстат: 115028316, седалище в гр.Карлово, ул."Балабанов мост" №1, представлявано от Валери Василев Илиев, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2799,08 лв. /две хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и 8 ст./.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Месокомбинат Карлово" АД, Булстат: 115028316, седалище в гр.Карлово, ул."Балабанов мост" №1, представлявано от Валери Василев Илиев, сума в размер на 538,93 лв. /петстотин тридесет и осем лева и 93 ст./ разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
3 Административно дело No 783/2007 Дела от администр. характер - данъчни ДОНИ 2000-АНДОН СУГАРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 19.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Дони 2000-А.С."*** с ЕИК по БУЛСТАТ 115573462 против Ревизионен акт № 1600094 от 26.03.2007 г. по описа на ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с решение № 464 от 11.05.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА ЕТ"Дони 2000-А.С." да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 2 122.25 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 792/2007 Дела от администр. характер - данъчни РУСАЛКА-ИВАН ГЕНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 16.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Боянов Генев, едноличен търговец с фирма "РУСАЛКА - ИВАН ГЕНЕВ" със седалище и адрес на управление гр. Харманли, ул. " Г. Жечев " № 75, БУЛСТАТ 1206015501 против Ревизионен акт № 2600145/29.03.2007г., издаден от Веселина Георгиева Господинова, инспектор по приходите в ТД на НАП-гр. Хасково за отказан данъчен кредит в размер на 19961.79 лв. и лихви в размер на 13 750.68 лв., потвърден с Решение № 482/17.05.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.

ОСЪЖДА Иван Боянов Генев с ЕГН **********, представляващ ЕТ "РУСАЛКА - ИВАН ГЕНЕВ" със седалище и адрес на управление гр. Харманли, ул. " Г. Жечев " № 75, БУЛСТАТ 1206015501 да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 1124,25 лв. / хиляда сто двадесет и четири лева. 25ст., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
5 Административно дело No 1024/2007 Дела от администр. характер - данъчни ФИН АГРО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 20.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Фин агро"ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Иван Киров Вазов" № 5, вх."Г", ап.80, БУЛСТАТ 123623648, представлявано от управителя Генчо Марков Чакалов с ЕГН ********** против ревизионен акт № 24-6-1618/20.03.2007 г., издаден от Митка Георгиева Желязкова - гл.инспектор по приходи в НАП - ТД гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 546/05.06.2007 г. на Директора на ДОУИ - гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Фин агро"ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Иван Киров Вазов" № 5, вх."Г", ап.80, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сума в размер на 573 лева, представляваща юрисконсулстко възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 1170/2007 Дела от администр. характер - данъчни К.А.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 25.02.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 136-1959/17.04.2007 г., издаден от Стоянка Марийна Иванова - ст.инспектор по приходите при ТД на НАП - Пазарджик, потвърден частично с решение № 629/02.07.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП - Пловдив В ЧАСТТА за отказан данъчен кредит в размер на 774.83 лв. по фактурите, издадени от "Дин комерс" ЕООД за данъчните периоди от 01.10.2001 г. до 31.12.2001 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА ЕТ"К.Г." да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 1674,22 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 1333/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.В.П.,
П.С.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-580 от 02.04.2007год. на Кмета на Община Пловдив с която е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот №102320, местност кв. "Беломорски", землище Пловдив-юг, с който за имота се обособяват УПИ 102320-І, жил. застрояване ; 102320-ІІ, жил. застрояване и 102320-ІІІ, жил. застрояване, като се предвижда ново, ниско свободно застрояване, съгласно сините и червени линии и надписи за регулация, червени ограничителни линии, котировки в черен цвят и котировки в зелен цвят за застрояването и матрица с устройствени показатели за зона "Жм", а именно : Н- до 3 ет. ; Пзастр. - до 60%, Кинт - до 1,2 ; Позел. - над 40% обозначена със син цвят ; схеми ВиК" и "Електро".
ВРЪЩА административната преписка на Община Пловдив за издаването на законосъобразен административен акт по искането на Г.Л.Г., П.Х.Г., К.Г.Г., Е.Г.К., при съблюдаване на указанията по приложението на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 1379/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Х.Б. РДНСК ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 13.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на С.Х. Берова - Ананощева, ЕГН **********,***, против Заповед № РД 14-285/15.06.2007г. на Заместник Началника на ДНСК, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, наименован "Гараж и стопанско помещение" , находящ се в гр. Пловдив ул. "Перуника" № 33.
ОСЪЖДА С.Х. Берова - Ананощева, ЕГН **********,*** да заплати на Й.Л.Й. и М.В.Л.,*** сумата от 300/триста/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
9 Административно дело No 1456/2007 Дела от администр. характер - данъчни БВА-АРАБАДЖИЕВ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на СД "БВА-А. и сие" със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ,ул."Антон Марчин "№ 2 вх.а ап.47 , с ЕИК по БУЛСТАТ № 040230272 срещу Ревизионен акт № 2400353/21.06.2007 г. издаден от ТД на НАП -Стара Загора потвърден с Решение № 747/07.08.2007 г. на Директора на Дирекция"Обжалване и управление на изпълнението", град Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА СД "БВА-А. и сие" със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул."Антон Марчин "№ 2 вх.а ап.47 , с ЕИК по БУЛСТАТ № 040230272, да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП разноски в размер на 2115,15лева (две хиляди сто и петнадесет лева и петнадесет стотинки) лева.
Решението може да се обжалва ,чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението, че е изготвено

 
10 Административно дело No 1607/2007 Дела от администр. характер - данъчни ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 55 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 19.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Валентин Д. *** против ревизионен акт № 1601021/04.07.2007 г., потвърден с Решение № 828/03.09.2007 г. на Директора на дирекция "ОУИ" - Пловдив. ОСЪЖДА ЕТ"Валентин Д. 55" да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 516,65 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 1846/2007 Други административни дела ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ГРАЖД. СЪЮЗ ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 09.02.2009г.
Потвърждава Решение № 245 от 30.10.2007 г. на Общинската избирателна комисия - Пловдив за избиране на общински съветници в Община Пловдив, в частта за избор на общинските съветници, номинирани от ПП " Граждански съюз за Нова България".
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

 
12 Административно дело No 1959/2007 Дела от администр. характер - данъчни СТИМА НБ 90 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 26.02.2009г.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1300261 от 20.06.2007 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, изменен с Решение № 984/ 01.11.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив в частта относно констатациите във връзка с отказания данъчен кредит в размер на 12301,83 лв.по фактури, издадени м.01, м.03 и м.05.2004г. от "Евроинженеринг 02" ЕООД, и в размер на 10204,75 лв. по дванадесет броя фактури, издадени м.02.2004 г. от "РМ Дистрибюшън" ЕООД, ведно с начислените лихви.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300261 от 20.06.2007 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, изменен с Решение № 984/ 01.11.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив по жалбата на Н.С.Б., лично и като едноличен търговец "Стима - НБ-90-Н.Б."*** в частта относно отказания данъчен кредит в размер на 2000 лв. и начислени лихви по ф.№152/ 16.02.2001 г., издадена от ЕТ"Кощана - Б.Симеонов - Г.Тодоров" - гр.Трявна, като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Б., лично и като едноличен търговец "Стима - НБ-90-Н.Б."***, против Ревизионен акт № 1300261 от 20.06.2007 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, изменен с Решение № 984/ 01.11.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив., в останалата част относно отказан данъчен кредит в размер на 1760 лв.и начислени лихви по фактури № 79/ 03.06.2004 г. и ф.№ 83/ 11.06.2004 г., издадени от "Ай Мекс" ЕООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на Н.С.Б., ЕГН ********** *** сумата от 635 /шестотин тридесет и пет/ лева, представляваща направени деловодни разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
13 Административно дело No 1976/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Г.П.,
В.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 06.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-1596/30.10.2007 г. ,издадена от временно изпълняващ длъжност Кмет на гр.Асеновград, за изменение на ПУП-ПЗ с РУП за УПИ І-2070 кв.208 по плана на гр.Асеновград.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати разноски в размер на 115лв.,преставляващи държавна такса и внесен депозит за СТЕ на М.Г.П..*** да заплати разноски в размер на 45 лева ,представляващи депозит по СТЕ на вещо лице Б.К.-Х..


РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
14 Административно дело No 2110/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.М.,
Т.Х.Н.,
Г.К.П.,
К.В.К.,
С.Г.С.,
Х.А.К.,
И.Т.Р.,
Г.В.Г.,
С.Х.С.,
Б.С.М.,
Й.А.Г.,
В.И.Г.,
Х.А.Д.,
Ж.К.И.,
П.Г.Д.,
Г.Т.Д.,
С.П.Н.,
М.Н.Г.,
Д.И.Г.,
С.А.М.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение (второ) от 02.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на В.И.М. и С.А. ***.Стамболийски №49, бл. 1115, вх. Е, ет.2, ап.4 за допълване на решение № 1112/05.11.2008г. по ад. 2110/07г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
15 Административно дело No 2111/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за изменение на ПУП-ПЗ /подробния устройствен план -план за застрояване/ за УПИ УПИ 008178-производствена и складова база за алуминиева дограма и метални конструкции; УПИ 008192-производствена и складова дейност; УПИ 008193-производствена и складова дейност и УПИ 008195-производствена и складова дейност, местност "Инджерлийка", КВС Пловдив-север, като се обособява нов УПИ 008178,008195-производствена и складова база за алуминиева дограма и метални конструкции; с ново свързано застрояване с УПИ 008192-производствена и складова дейност и УПИ 008193-производствена и складова дейност съгласно зачертаванията, надписите и щрихите със зелен и син цвят за регулацията, червени плътни и прекъснати линии на застрояването, направено със Заповед № ОА-1428/14.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив и Разрешение за строеж № 572/29.10.2007г. на Община Пловдив издадено въз основа на одобрения комплексен проект.
ОСЪЖДА на основание 143, ал.1 АПК Община Пловдив ДА ЗАПЛАТИ на Й.Т.Б.,*** сумата 1080 (хиляда и осемдесет) лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 -дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.


 
16 Административно дело No 65/2008 Дела от администр. характер - данъчни БАРЛИ ЛЕВИЦКИ КАСИФ АРКИТЕКТС ООД-ИЗРАЕЛ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 13.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Барли Левицки Касиф Аркитектс" Ltd, седалище в Израел, 52522, гр.Рамат-Ган, ул."Тувал"11, фирмен номер 511179467, срещу Становище за наличие или липса на основания за прилагане на СИДДО изх.№ 43862/23.10.2007 г., издадено от орган по приходите в ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърдено с Решение № 1105/20.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Барли Левицки Касиф Аркитектс" Ltd, седалище в Израел, 52522, гр.Рамат-Ган, ул."Тувал"11, фирмен номер 511179467, да заплати в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата от 150.00 лв. (сто и петдесет лева) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
17 Административно дело No 101/2008 Искове за обезщетение М.Й.С. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 19.02.2009г.
ОТХВЪРЯ като неоснователен иска на М.Й.С., ЕГН **********,***, против "Агенция за социално подпомагане", гр. София, за сумата от 25 000/двадесет и пет хиляди/ лв., ведно с лихвата за забава.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
18 Административно дело No 214/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕСКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: К.Р.К.  Решение (второ) от 05.02.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 42 от 13.01.2009 г., постановено по АХД № 214 на Пловдивския административен съд за 2008 г., в частта, с която е отменен Ревизионен акт № 2600945/02.11.2007 г. на ТД на НАП-гр.Хасково, в частта, с която на "Еском" ООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул. "Епископ Софроний" №12, Булстат: 040433493, не се признава данъчен кредит за разликата над 333,29 лв. ведно със следващите се върху тази сума лихви 53,87 лв., като:
ВМЕСТО: "за разликата над 333,29 лв. ведно със следващите се върху тази сума лихви 53,87 лв.",
ДА СЕ ЧЕТЕ: "в размер на 333,29 лв.".

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 223/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПЕТРАКОВ-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 04.02.2009г.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт № 1300536 от 25.10.2007год. издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 22 от 10.01.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на ЕТ "П. - Г.И.", със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Ст. Караджа" № 17 е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 1171,52лв. по фактура № 4 от 09.12.2005год. и фактура № 6 от 30.01.2006год. с доставчик "ЧЗС - Ангел Христов Джоков" от с. Мирянци и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат в общ размер на 311,59лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма "П. - Г.И.", със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Ст. Караджа" № 17 В против Ревизионен акт № 1300536 от 25.10.2007год. издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 22 от 10.01.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на ЕТ "П. - Г.И." е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 19653,66лв. за отчетни периоди м. септември 2005год. до м. септември 2006год., включително и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат в общ размер на 4447,53лв. ; определено е задължение за внасяне на данък по чл. 38 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 515,42лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 136,87лв. ; определено е задължение за внасяне на данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 14437,30лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 2830,68лв.
ОСЪЖДА Г.И.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма "П. - Г.И.", със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Ст. Караджа" № 17 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 1180,43лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд НА Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
20 Административно дело No 259/2008 Дела от администр. характер - данъчни КОБИ-РУБИН ГАВРАИЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 05.02.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт /РА/ № 1602248/21.11.2007г., издаден от Ваня Стоянова Кирякова - главен инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 28/11.01.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта, за данъчни периоди м.03, м.04 и м.05.2002г., за който на Р.В.Г. с ЕГН **********, като ЕТ"КОБИ - Р.Г." с ЕИК по БУЛСТАТ 115078657, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Беласица" № 44 не е признато право на данъчен кредит в размер на 103, 00 лв. и съответни лихви за просрочие по ф.№ 856/16.03.2002г., № 934/01.04.2002г., № 949/11.05.2002г., издадени от "Интерконект" ЕООД.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 1602248/21.11.2007г., издаден от Ваня Стоянова Кирякова - главен инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 28/11.01.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта, относно непризнато право на данъчен кредит на Р.В.Г. с ЕГН **********, като ЕТ"КОБИ - Р.Г." с ЕИК по БУЛСТАТ 115078657, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив,ул."Беласица" № 44 в размер на 6 000, 00 лв. и съответни лихви за просрочие за данъчен период 01.06. 2003г. - 30.06.2004г. по фактури № 253/01.06.2004г., № 256/04.06.2004г., и № 258/07.06.2004г. издадени от "Евро груп 2003" ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на Р.В.Г. с ЕГН **********, като ЕТ"КОБИ - Р.Г." с ЕИК по БУЛСТАТ 115078657, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Беласица" № 44 сторените по делото разноски в размер на 174, 43 лева.
ОСЪЖДА Р.В.Г. с ЕГН **********, като ЕТ"КОБИ - Р.Г." с ЕИК по БУЛСТАТ 115078657, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив,ул."Беласица" № 44 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив разноски по делото в размер на 42, 27 лева, съставляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 306/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТЕРИ-65-ТРАЙКО ПРОЙЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 17.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1804/01.06.2007 г. на ТД на НАП - Пазарджик, в частта, в която за данъчен период м.декември 2001 г. на ЕТ

"Тери-65 Т.П.", БУЛСТАТ 112054761, е отказан данъчен кредит в размер на 4400 лв. по фактура № 86/05.12.2001г., издадена от "Дацен" ООД, за данъчен период м.февруари 2002г. е не е признат данъчен кредит в размер на 23,20лв. и за данъчен период м. септември 2002г. е начислен допълнително ДДС в размер на 121,00лв. и са определени съответни лихви за забава.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.П. в качеството му на ЕТ "ТЕРИ-65 Т.П." със седалище и адрес на управление - гр.Велинград, ул."Васил Априлов" № 4, ЕИК по Булстат 112054761, против Ревизионен акт № 1804/01.06.2007 г.., издаден от Галина Петкова Йовчева - инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 43/17.01.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта с който за данъчен период м. ноември 2001г. е отказан данъчен кредит в размер на 6750,00лв. по три броя фактури, издадени от "Жеком" ЕООД-Пловдив и е отказан данъчен кредит в размерна 92,60лв. по фактура, издадена от "МВ Корект" ЕООД-Пловдив и са определени съответни лихви за забава, като неоснователна.

ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Т.Г.П. в качеството му на ЕТ "ТЕРИ-65 Т.П." със седалище и адрес на управление - гр.Велинград, ул."Васил Априлов" № 4, ЕИК по Булстат 112054761 сумата от 230,00лв. разноски по делото.
ОСЪЖДА Т.Г.П. в качеството му на ЕТ "ТЕРИ-65 Т.П." със седалище и адрес на управление - гр.Велинград, ул."Васил Априлов" № 4, ЕИК по Булстат 112054761, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 555,00 (петстотин петдесет и пет)лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
22 Административно дело No 307/2008 Дела от администр. характер - данъчни ИТАЛИ ТРИФОНОВИ СИЕ СД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 06.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1-4412-0008 от 14.03.2007год. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Пловдив и потвърденото с него Решение № 1779 от 14.12.2007год. на Началник Митница Пловдив в частта му с която на търговското дружество е отказано възстановяване на акциз за закупено дизелово гориво за обработка на 3480,934дка. земеделска земя.
ВРЪЩА преписката на Началника на Митница Пловдив, за издаване на законосъобразен акт по искане вх. №2711 от 12.12.2006год., заявено от СД "Итали - Трифонови и сие", със седалище и адрес на управление с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдивска, при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
23 Административно дело No 418/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 02.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ" ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. "Георги Бенев" № 7, БУЛСТАТ 115188826, представлявано от Управителя А.П.Н. с ЕГН ********** против КПИИ, съдържащ Заповед № ОА-3329 от 02.11.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 129, ал.2, чл. 150, чл. 110, ал.1, т.1, чл. 112 от ЗУТ, чл. 4, ал.7 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ОУП на Община Пловдив, Заповед № ОА-1628 от 29.06.2007 г. на Кмета на Община Пловдив за допускане изменение на ПУП-ПРЗ, писмено заявление с вх. № 6800-19886 от 24.10.2007 г. на "КАЛДИС" ЕООД и Протокол № 49, т.2 от 31.10.2007 г. на ЕСУТ при Община Пловдив е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.5в по плана на СИЗ ІІ част, гр. Пловдив, като се променя отреждането на УПИ V-стопанска дейност в УПИ V-обш.обслужване, произв. дейност със запазване на съществуващото двуетажно застрояване и ново свободно застрояване с устройствени показатели на зона Соп: височина до 33м, Пзастр. до 80%, Кинт до 5 Позел.-мин. 20%, по корекцията на регулацията със зелен цвят, плътна черна линия и прекъсната червена линия за застрояването и матрица със син цвят, Разрешение за строеж № 586 от 07.11.2007 г. на Главния архитект на Община Пловдив и инвестиционен проект. ОСЪЖДА "ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ" ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. "Георги Бенев" № 7, БУЛСТАТ 115188826, представлявано от Управителя А.П.Н. с ЕГН ********** да заплати в полза на -" КАЛДИС " ЕООД с БУЛСТАТ: 825319889, представлявано от Д.С.К. с ЕГН **********,***, сумата в размер от 810 лв. /осемстотин и десет лв./
Решението е окончателно.

 
24 Административно дело No 582/2008 Дела от администр. характер - данъчни А.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 24.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.А., ЕГН **********,*** срещу Ревизионен акт (РА) № 1602174 /09.11.2007 г., издаден от Лозка Н. Стоянова , ст.инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 21 от 10.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който са му определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2003г. в размер на 561936,60 лв., както и лихви за просрочие в размер на 254051,38 лв. като неоснователна.
ОСЪЖДА А.А.А., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 16769 лв., за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
25 Административно дело No 623/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕЛПРОМ ХАРМАНЛИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 24.02.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 2601185/03.01.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова, главен инспектор по приходите в ТД Хасково на НАП, потвърден с Решение № 171/07.03.3008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за начислен ДДС в размер на 6 032, 17 лв./шест хиляди тридесет и два лева и седемнадесет стотинки/ и лихви за забава в размер на 377, 48 лв./ триста седемдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Елпром Харманли" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 126130564 със седалище и адрес на управление гр.Харманли, обл. Хасковска, бул."България" № 99, представлявано от изпълнителния директор Б.Т.Б. сумата от 500,00 лв. /петстотин лева/, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
26 Административно дело No 662/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЛОТОС-ГЕОРГИ ЧЕРВЕНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 19.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Ч. ЕГН **********, собственик на ЕТ "Лотос - Г.Ч." с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, бул."Александър Стамболийски" № 34 с ЕИК по БУЛСТАТ 020365024 против ревизионен акт /РА/ № 1602734/10.01.2008г., издаден от Лорена Николаева Иванова - старши инспектор по приходите при териториална дирекция - Пловдив на НАП, изменен с Решение № 181/10.03.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите в частта на констатациите по ЗОДФЛ/отм./ и за установените дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2001г. от 37 130, 29 лв. на 36 183, 56 лв. и съответни прилежащи лихви от 27 483, 06 лв. на 26 782, 24 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Г.П.Ч. ЕГН **********, собственик на ЕТ "Лотос - Г.Ч." с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, бул."Александър Стамболийски" № 34 с ЕИК по БУЛСТАТ 020365024, да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 1599 лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
27 Административно дело No 667/2008 Дела по ЗМИ, ЗИНП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СТАМБОЛИЙСКИ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 03.02.2009г.
На основание чл. 159, т. 4, във вр. чл. 147, ал. 1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 667/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок пред ВАС от днес за явилите се страни, а за неявилите се - от получаване на съобщението.

 
28 Административно дело No 724/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.В.,
С.Т.Б.,
Н.Д.Г.,
М.К.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 10.02.2009г.
Отхвърля жалбата на В.В., С.Б., Н.Г. и М.С. против Заповед № ОА-2622/19.09.2007г. /погрешно посочена от 2006г./ на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-План за регулация, с която УПИ I-374 в кв.348-нов /275-стар/ по плана на кв. "Триъгълника"-гр.Пловдив се преотрежда в УПИ I-374, обществено обслужване, болница, жилищно застрояване.
Осъжда жалбоподателите- В.В., С.Б., Н.Г. и М.С. да заплатят на "Инвестпродукт" ЕООД, гр.Пловдив, ул."Цар Асен" № 8, представлявано от Петър Георгиев сумата от 540.00лв. за осъществена адвокатска защита.
Решението е окончателно.

 
29 Административно дело No 732/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕВГЕНИ ЦИЛКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 04.02.2009г.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт № 16002707 от 09.01.2008год. издаден от Иванка Димитрова Лазарова - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 178 от 10.03.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на ЕТ "Е.Ц.", със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Парчевич" № 35 Б е отказано право на данъчен кредит в размер на 2500,00лв. по данъчна фактура № 153 от 14.12.2002год. с доставчик "ИТЕРА" ЕООД с адрес за кореспонденция, гр. София, ул. "Криволак" № 8 и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответния период данъчен резултат в размер на 1185,28лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Ц., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Е.Ц.", със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Парчевич" № 35 Б против Ревизионен акт № 16002707 от 09.01.2008год. издаден от Иванка Димитрова Лазарова - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 178 от 10.03.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на ЕТ "Е.Ц."е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 10566,66лв. за отчетни периоди м. август, м.декември 2002год., м. януари 2003год. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат в общ размер на 7613,47лв.
ОСЪЖДА Е.К.Ц., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Е.Ц.", със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Парчевич" № 35 Б да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 703,60лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд НА Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
30 Административно дело No 770/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНКАРПЕТ АД,
АСТРА-3 ООД
ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 25.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-15 от 11.01.2008г. на кмета на община Марица, с която е одобрен проект за ПУП-парцеларен план на локално пътно платно, източно от път ІІ-64 /Пловдив-Карлово/ и Разрешение за строеж №8 от 11.01.2008г., издадено от главния архитект на община Марица за обект: "Локално пътно платно"- северно от път ІІ-64 /Пловдив-Карлово/. ОСЪЖДА община Марица да заплати на "Инкарпет" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Триадица", ул. "Гладстон" №10, сумата от 850,00 лева, представляваща направените по делото разноски и на "Астра-3" EООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" №2, сумата от 50,00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
31 Административно дело No 781/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Д.М. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 25.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Р.Д.М. *** против заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с.Скутаре, община "Марица", област Пловдив. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
32 Административно дело No 809/2008 Дела по КСО ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 118/14.02.2008 г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в Териториално поделение на НОИ -Районно управление "Социално осигуряване"/РУ "СО" /- Пловдив .
ОТМЕНЯ Решение № 105/27.03.2008 г. на Ръководителя на Териториално поделение на НОИ -Районно управление "Социално осигуряване"/РУ "СО" /- Пловдив . ВРЪЩА преписката на административния орган.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" Пловдив да заплати на "Професионална гимназия по механотехника" /ПГМТ/ "Проф.Цв.Лазаров" гр.Пловдив разноски в размер на 150лв.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" Пловдив да заплати по сметка на Административен съд - Пловдив 50лв. , представляващи изплатен депозит от бюджета на съда за вещо лице по прието заключение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
33 Административно дело No 812/2008 Дела от администр. характер - данъчни СТОЯНСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 03.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С., в качеството му на управител на "Стоянстрой" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр., ул. "Луда Яна" № 4, ЕИК по Булстат 825396864 чрез пълномощници адв. Т.С. и адв.Б.С. срещу Ревизионен акт № 1603104 от 08.02.2008год., издаден от Цветанка Борисова Карамфилова - ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 221 от 24.03.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с което на "Стоянстрой" ЕООД, за данъчен период м. май 2007год. е начислен допълнително ДДС в размер на 30422,80лв. като корекция с променен резултат за данъчния период от ДДС за възстановяване в размер н а 40176,67лв. на ДДС за възстановяване в размер на 9753,87лв. , като неоснователна.
ОСЪЖДА "Стоянстрой" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр., ул. "Луда Яна" № 4, ЕИК по Булстат 825396864, представлявано от С.Г.С. - управител, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 948,00 лв. за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 898/2008 Дела от администр. характер - данъчни КИАЛА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 18.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260001268 от 15.02.2008год. издаден от Светла Василева Пейчева - ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 3047 от 18.04.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на "Киала" ЕООД е преобразуван финансовият резултат за 2004г. съгласно чл. 23, ал.2, т.13 от Закон за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/ като е определен корпоративен данък за 2004г. в размер на 4651,76лв. и лихви в размер на 1707,92лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на "Киала" ЕООД, БУЛСТАТ 126525522, седалище и адрес на управление в гр.Хасково, пл."Свобода" № 19, представлявано от К.И.Г., сумата 55 (петдесет и пет) лева разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
35 Административно дело No 933/2008 Дела по ЗМСМА В.П.К.,
Н.П.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 03.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ общата молба на В.К. и Н. Къварджикови - жалбоподатели по адм. дело №933/2008г. и адм.дело №934/2008г. за продължаване срока на отстраняване на недостатъците по техните жалба - внос на дължими държавни такси в размер от по 10 лева за всяко едно от двете съединени за общо разглеждане и постановяване на общо решение по тях дела по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на В.К. и Н. Къварджикови, по които са образувани адм. дело №933/2008г. и адм.дело №934/2008г. и двете по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отделение.
ПРЕКРАТЯВА производствата по адм.дело №933/2008г. и по адм.дело №934/2008г. и двете по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщените до жалбоподателите за постановяването му. 
36 Административно дело No 934/2008 Дела по ЗМСМА Н.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 03.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ общата молба на Велика Каварджикова и Н. Къварджикови - жалбоподатели по адм. дело №933/2008г. и адм.дело №934/2008г. за продължаване срока на отстраняване на недостатъците по техните жалба - внос на дължими държавни такси в размер от по 10 лева за всяко едно от двете съединени за общо разглеждане и постановяване на общо решение по тях дела по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Велика Каварджикова и Н. Къварджикови, по които са образувани адм. дело №933/2008г. и адм.дело №934/2008г. и двете по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отделение.
ПРЕКРАТЯВА производствата по адм.дело №933/2008г. и по адм.дело №934/2008г. и двете по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщените до жалбоподателите за постановяването му. 
37 Административно дело No 956/2008 Дела по ЗСП М.С.А. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № Л-СП-23 от 07.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", град Асеновград, потвърдена с Решение РДП-СП-2-219/25.04.2008г. на Директор РДСП-Пловдив
ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", град Асеновград, за издаване на заповед съгласно отразеното в "доклад-предложение" с изх. №Л-223 от 28.03.2008г, за отпускане на исканата еднократна социална помощ, по реда на чл. 16 от ППЗСП, в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
38 Административно дело No 960/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.К.А.,
Я.К.А.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-500 от 04.04.2008 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено Решението на комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ, взето с Протокол от 24.01.2008 г., за събаряне и премахване на жилищната сграда, находяща се в имот № 00702.514.19 по Кадастралната карта на гр. Асеновград, собственост на В.Т.А., Т.К.А. и Я.К.А..*** да заплати в полза на Т.К.А. , ЕГН ********** *** и Я.К.А. с ЕГН ********** *** сумата в размер от 500 лв. /петстотин/лв.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
39 Административно дело No 1017/2008 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.Г.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 03.02.2009г.
На основание чл. 159, т. 4, във вр. чл. 147, ал. 1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1017/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес.

 
40 Административно дело No 1110/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Я.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 25.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Я.К. с ЕГН ********** *** против Заповед № РД-09-411/14.05.2008 г. на Кмета на Район"Източен" - Община Пловдив,
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
41 Административно дело No 1112/2008 Дела по ЗОС Н.К.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 17.02.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Н.К.Г. ***. ПРЕКРАТЯВА АД № 1112/08 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението.
 
42 Административно дело No 1142/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Ж.,
Д.Д.Ж.,
Е.Д.Ж.,
П.Р.Ж.,
Б.Д.Д.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 23.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.П.Ж., Д.Д.Ж., Е.Д.Ж., П.Р.Ж. и Б.Д.Д., всички със съдебен адрес:***, против заповед № ДК-10-22 от 14.05.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е отхвърлена жалбата им против разрешение за строеж № 4 от 26.02.2008 г., издадено от главния архитект на Община Лъки за обект: "Ограда - плътна част Н=0,60 м, ажурна част с Н=1,60 м и подпорни стени № 1 и № 2, разположени изцяло в УПИ ІІ-58-селски туризъм, кв.22, местност "Коритото", землището на с.Борово, община Лъки".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
43 Административно дело No 1159/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТУРКОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 05.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Туркомерс" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление ул."Дилянка" № 35 и представляващ С.К.Г., против Ревизионен акт № 160002611 от 10.03.2008 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 374/ 14.05.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, и с който е начислен допълнително ДДС в размер на 19384,60 лв. и лихви в размер на 5489,63 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Туркомерс" ООД - гр. Пловдив, с Булстат 825358251 и с адрес на управление ул."Дилянка" № 35, представлявано от С.К.Г. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 837 /осемстотин тридесет и седем/ лева, представляваща съответната равностойност на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
44 Административно дело No 1163/2008 Дела по ЗМВР Ж.Б.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен изричния отказ на началник сектор "Пътна полиция" при ОДП Пловдив, обективиран в писмо № ИЯ/КАТ-5515 от 19.05.2008 г., за регистрация на ППС марка "Ауди", модел "А4", с рег.№ СТ4676СН.
ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените указания.
ОСЪЖДА ОДМВР Пловдив да заплати Ж.Б.К. ***, със съдебен адрес: град пловдив, ул."Райко Даскалов" № 48, ет.2, офис 211, адв. И.П., сумата 440 (четиристотин и четиридесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
45 Административно дело No 1232/2008 Други административни дела М.Х.П.,
В.А.П.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 12.02.2009г.
Отменя отказ 01/03.06.2008г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Пловдив за вписване на оспорващите в регистъра на осиновяващи при условията на пълно осиновяване, по реда и при условията на чл.57а СК и Наредба № 4 за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване.
Изпраща преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Пловдив, който да се произнесе по заявление от 24.10.2007г за вписване в регистрите за осиновяващи при условията на пълно осиновяване в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията, при съобразяване с указанията по прилагане на закона, дадени в мотивната част на решението.
Осъжда Дирекция "Социално подпомагане"-Пловдив да заплати на М.Х. Пърчарски и В.А.П.:*** направени по делото съдебни разноски в размер на 10 лв.-държавна такса, 200 лв.-депозит за вещи лица.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
46 Административно дело No 1244/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 676/24.04.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение № 1-4412-0427 от 27.05.2008г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
47 Административно дело No 1254/2008 Дела от администр. характер - данъчни БОРИС МИТЕВ Е00Д ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 05.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1254 по описа за 2008г. на Административен съд -Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на Б.П.М., ЕГН ********** в качеството му на управляващ и представляващ "Б.М." ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.Септември, ул."Кирил и Методий" № 66, Булстат 112662219.против РА № 800013 от 27.03.2008г., издаден от ТД на НАП-Пазарджик, потвърден с Решение № 422 от 04.06.2008г. на Директор на дирекция "ОУИ" -Пловдив при ЦУ на НАП.
ОТМЕНЯ наложената глоба в размер на 100 лева на Б.П.М., ЕГН ********** в качеството му на управляващ и представляващ "Б.М." ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.Септември, ул."Кирил и Методий" № 66, Булстат 112662219.

Заличава датата 19.03.2009г. като съдебно заседание по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото.


 
48 Административно наказателно дело (К) No 1256/2008 Наказателни касационни производства ОБЩИНА РАКОВСКИ С.В.В. Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 06.02.2009г., в законна сила от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22/17.04.2008 г. на Пловдивски районен съд, ХХІІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 1496/2007 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
49 Административно дело No 1335/2008 Дела по ЗОС Х.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: В.С.Р.  Определение от 24.02.2009г.
ОТМЕНЯ Определение от 5.02.2009г., с което е даден ход по същество по адм. дело № 1335/2008г..
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.А.П. ***, срещу Заповед № 612/30.06.2008 г. издадена от Кмета на Община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1335/2008г.на Административен съд-Пловдив , ІХ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в седмодневен срок от съобщението до страните. 
50 Административно дело No 1422/2008 Дела по КСО КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 04.02.2009г.
ОТМЕНЯВА Решение № 203/16.06.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ РУСО - Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № 322/29.04.2008г. издадено от Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУСО - гр. Пловдив, с което е разпоредено внасяне на сума сумата от 8446,74 лв. по ревизионен акт за начет вх. № 1379 от 08.04.2008г.
ОСЪЖДА РУСО - Пловдив да заплати на Община Куклен сумата от 500 /петстотин/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
51 Административно дело No 1442/2008 Други административни дела СБАЛВБГ ЕВРОХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 27.02.2009г.
ОТХЪРЛЯ жалба на "Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести и гастроентерология-ЕВРОХОСПИТАЛ" ООД /СБАЛВБГ/ с адрес: гр.Пловдив, ул."Колхида-продължение" , със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул."ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 14 "А" ,в частта й СРЕЩУ Писмена покана изх.№ 16-2259/25.06.2008 г. ,издадена от Директора на РЗОК - Пловдив.
ОСЪЖДА "Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести и гастроентерология /СБАЛВБГ/ "Еврохоспитал" ООД, град Пловдив, ул. "Колхида-продължение" , да заплати на Директора на РЗОК - Пловдив разноски в размер на деветстотин и петдесет лева ,представляващи адвокатски хонорар.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести и гастроентерология-ЕВРОХОСПИТАЛ" ООД /СБАЛВБГ/ с адрес гр.Пловдив, ул."Колхида-продължение" , със седалище и адрес на управление гр.Пловдив ул."ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР" № 14 "А" в часта й относно оспорване на : Заповед № ІV-РД-13-408/18.03.2008 г., Протокол № ІV-РД-13-408/25.03.2008 г, Заповед № ІV-РД -13-408/03.06.2008 г. издадени от Директора на РЗОК - Пловдив .
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по жалбата на "Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести и гастроентерология-ЕВРОХОСПИТАЛ" ООД /СБАЛВБГ/ с адрес гр.Пловдив, ул."Колхида-продължение" в часта й относно оспорване на : Заповед № ІV-РД-13-408/18.03.2008 г., Протокол № ІV-РД-13-408/25.03.2008 г, Заповед № ІV-РД -13-408/03.06.2008 г. издадени от Директора на РЗОК - ПЛОВДИВ.
Прекратяването на производството относно оспорване на : Заповед № ІV-РД-13-408/18.03.2008 г., Протокол № ІV-РД-13-408/25.03.2008 г, Заповед № ІV-РД -13-408/03.06.2008 г. издадени от Директора на РЗОК - Пловдив има характер на определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството относно оспорване на : Заповед № ІV-РД-13-408/18.03.2008 г., Протокол № ІV-РД-13-408/25.03.2008 г., Заповед № ІV-РД -13-408/03.06.2008 г. издадени от Директора на РЗОК - Пловдив подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в седмодневен срок от съобщението до страните. 
52 Административно дело No 1490/2008 Дела по ЗОС ИНТЕР ТУРИСТ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 16.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Интер турист"ЕООД град Пловдив, с ЕИК 115577877, чрез управителя на дружеството А.А.Т., против Заповед №ОА-1757 от 19.06.2008 година, издадена от Кмета на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
53 Административно дело No 1506/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 27.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1142/30.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0574/27.06. 2008г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
54 Административно дело No 1527/2008 Дела по ЗОС К.Р.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-259 от 04.07.2008 г. на кмета на Район "Северен" - Община Пловдив, с която е наредено да се изземе недвижим имот - частна общинска собственост /АОС №518/03.12.2001г/ представляващ едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 75,22кв.м., попадаща в югоизточната част на дворното место, представляващо УПИ III-283, кв. 12 по плана на "Хаджи Димитър", одобрен със Заповед № ИК-634/02.06.1987г., находящ се в гр. Пловдив, ул. "Добродол" № 23, който се държи без правно основание от К.Р.Д. ЕГН ******* *** да заплати на адв. Г.Ч.,*** сумата от 150 лв., като адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
55 Административно дело No 1535/2008 Други административни дела Й.Т.Б. НАЧАЛНИК ТРЕТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 16.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Т.Б.,***, с която се оспорва бездействие на ОДП Пловдив, Трето РПУ, твърдяно като неизпълнение на служебните задължения на административния орган произтичащи от нормата на чл.168 от Закона за движение по пътищата /ЗДв.П/.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено и обявено с мотивите. 
56 Административно дело No 1556/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 26.02.2009г.

ОТМЕНЯ определението от 19.02.2009г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Л.Г.К.,***, против Заповед №А-1102 от 17.06.2008г. на кмета на община Асеновград, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Паскал Г.М., починал на 11.01.1978г., върху новообразуван имот с №27.139, местност "Параколово", в землището на град Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
57 Административно дело No 1577/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-10-32 от 30.06.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е отхвърлена жалбата й против разрешение за строеж № 62 от 13.03.2008 г., издадено от главния архитект на район "Централен", Община Пловдив, за обект: "Ремонт и преустройство за офиси на едноетажна полумасивна жилищна сграда по чл.53 ЗУТ", находящ се в УПИ ХІV-1134, кв.293, по плана на Централна градска част, гр.Пловдив, ул."Цар Иван Александър" № 21, на името на П.Г.С. и одобрените инвестиционни проекти.
ВРЪЩА преписката на началника на РДНСК Пловдив за произнасяне по съществото на жалбата относно законосъобразността на оспореното разрешение за строеж № 62 от 13.03.2008 г. на главния архитект на район "Централен", Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
58 Административно дело No 1578/2008 Дела по ЗМВР С.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 11.02.2009г.
Отменя отказ на Началника на сектор "ПП и КАТ" при ОД "Полиция"-Пловдив, обективиран в писмено уведомление изх.№ ИЯ/КАТ-7081/07.07.2008г.
Изпраща преписката на Началникът на сектор "ПП и КАТ" при ОД "Полиция"-Пловдив, който да се произнесе по заявление за регистрация на ПС № 071030059660/05.10.2007г., в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията, при съобразяване с указанията по прилагане на закона, дадени в мотивната част на решението.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
59 Административно дело No 1588/2008 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 16.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на " Южен индустриален парк" АД с адрес на управление: гр. София, ул. " Беловодски път " № 15-17, ет.3, представлявано от Изпълнителен директор Й.А.И. с ЕГН ********** против Заключение за контролна оценка на недвижими имоти по изп. дело № 34571/2002 г. по описа на Регонална дирекция-гр. Пловдив на Агенцията за държавни вземания.

Решението е окончателно.

 
60 Административно дело No 1639/2008 Дела от администр. характер - данъчни Я.Л.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 27.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Л.И. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Симеоновград, ул."Отец Паисий" № 12 - Б против ревизионен акт /РА/ № 260001323/23.04.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - инспектор по приходите при териториална дирекция - Пловдив на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 526/18.07.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите по отношение на установените дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2001г. в размер на 1 449, 90лв. и прилежащи лихви в размер на 1 135, 10 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Я.Л.И. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Симеоновград, ул."Отец Паисий" № 12 - Б, да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 195 лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
61 Административно дело No 1643/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕКОФЛОРА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 20.02.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 95/23.05.2007г., издаден от Галина Петкова Йовчева - инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 575/01.08.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА му, с която за данъчни периоди както следва: месеците Януари, Февруари, Март, Април, Август, Ноември и Декември 2002г.; месеците Май, Юни, Август, Октомври, Ноември и Декември 2003г.; за месеците Януари, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември 2004г. И за месеците Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли и Август 2005г., на "Екофлора"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, ул."Павел Хаджисимеонов"№36, представлявано от управителя Ю.К.А., ЛНЧ 5106099М0901314, са определени задължения към бюджета за данък добавена стойност и са начислени и съответните лихви за забава.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на жалбоподателя "Екофлора"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Панагюрище, ул."Павел Хаджисимеонов"№36,представлявано от управителя Ю.К.А., ЛНЧ 5106099М0901314, със съд.адрес гр.София, ул."Искър"№8,ет.5, сумата от 1 052 /хиляда петдесет и два/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
62 Административно дело No 1645/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДОМЕЙН МЕНАДА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 240800039 от 02.04.2008г., издаден от Милена Вътева Георгиева - гл. инспектор по приходите при Териториална Дирекция - Ст.Загора на НАП, потвърден в обжалваната част с Решение № 562/30.07.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, с който на "Домейн Менада" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 1, представлявано от управителя Г.Ф.Г. допълнително е начислен ДДС за данъчен период - м.02.2007г. в размер на 51253,31 лв. , м.03.2007г. в размер на 79055,27лв., за м.04.2007г. в размер на 72229,73лв. и за м.05.2007г. в размер на 22021,97лв. или общо в размер на 224560,28лв. и прилежащи лихви в общ размер от 30753,71лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "Домейн Менада" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 1, представлявано от управителя Г.Ф.Г. сторените по делото разноски в размер на 6650 / шест хиляди шестстотин и петдесет / лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
63 Административно дело No 1666/2008 Дела от администр. характер - данъчни РОЗА 2000 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Определение от 26.02.2009г.
ОТКАЗВА да спре изпълнението на обжалваните действия на публичния изпълнител, както и да спре принудителното изпълнение за размера сочен в обжалваното разпореждане.
 
64 Административно дело No 1723/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.А. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.А. с ЕГН ********** ***. ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д № 1723 по описа за 2008 г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
65 Административно дело No 1784/2008 Други административни дела Д.Н.П. ДИРЕКТОР НА СОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I"АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 18.02.2009г.
ОТМЕНЯ отказ с изх. №1676/07.08.2008 г. на Директора на СОУ "Св. Княз Борис-1" гр. Асеновград, област Пловдив, за предоставяне на протокол №12 на Педагогическия съвет от 14.07.2008г.
ЗАДЪЛЖАВА Директора на СОУ "Св. Княз Борис-1" гр. Асеновград, област Пловдив да предостави протокол №12 на Педагогическия съвет от 14.07.2008г. на Д.Н.П., с ЕГН **********,*** на хартиен носител в 14 дневен срок от влизане в сила на съдебното решение.
ОСЪЖДА СОУ "Св. Княз Борис-1" гр. Асеновград, област Пловдив да заплати на Д.Н.П., с ЕГН **********,*** сумата от 412/четиристотин и дванадесет/ лева., представляваща разноски по настоящото съдебно производство.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
66 Административно дело No 1801/2008 Дела по ЗОС Д.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Определение от 24.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението от открито съдебно заседание на 19.01.2009 година, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Д.Д.К. ***, против Заповед №ОА-1702 от 16.06.2008 година, издадена от Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1801/2008 г. по описа на Административен съд Пловдив, трето отделение, десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.
 
67 Административно дело No 1803/2008 Дела по ЗМВР С.К.Н. П.И.Д. Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Н. ***, против Заповед № 131/ 29.08.2008 г. на дежурния в ІV РПУ на МВР за задържане на лице по чл.63, ал.1 от ЗМВР.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 
68 Административно дело No 1847/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.А.,
М.В.А.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 05.02.2009г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Пловдив по искане на Н.В.А. и М. Вахрамов А.,***, обективирано в молба с вх. № 940023905/24/ от 07.07.2008 г.
ВРЪЩА преписката на кмета на Община Пловдив за произнасяне по искане, с вх. вх. № 940023905/24/ от 07.07.2008 г. за удължаване срока на действие на Заповед № ОА-437 от 13.02.2008 г. на Кмета на Община Пловдив. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
69 Административно наказателно дело (К) No 1851/2008 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ НИКИ-ИННА ЕООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОБЕЗСИЛВА постановеното Решение № 92 от 08.07.2008г., постановено по н.адм.дело № 561/2008г. Пловдивски районен съд, осемнадесети наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № 3786 - 0697239 от 14.03.2005г. на Директор на Териториална данъчна дирекция - гр.Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав на Районен съд - Пловдив при съблюдаване на посочените мотиви на решението.
Решението е окончателно и не подлежи обжалване и на протест.


 
70 Административно дело No 1867/2008 Дела по ЗМВР В.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 04.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на В.П.К. *** за продължаване срока за отстраняване нередовността на жалбата - внасяне на дължима държавна такса в размер от 10 лв. по сметката на ПАС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.К. ***, по която е образувано адм. дело № 1867 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008 г.
ПРЕКРАТЯВА производстото по АХД № 1867 по описа за 2008 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателката за постановяването му.

 
71 Административно дело No 1890/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 10.02.2009г.

ОТМЕНЯ Решение №178, прието с протокол №13/12.09.2008г. , решение №157, прието с протокол №12/07.08.2008г. на Общински съвет "Родопи", област Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет "Родопи"-обл.Пловдив, за разглеждане на внесеното от жалбоподателя възражение с вх. № 10-об.с.-108/12.08.2008г и постановяване на законосъобразен подзаконов акт, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Общински съвет "Родопи"-обл.Пловдив, да заплати на Община "Родопи", обл. Плодив сумата от 640 лева, за разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.


 
72 Административно дело (К) No 1897/2008 Касационни производства С.И.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ,
В.Г.С.
Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 19.02.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение от 09.07.2008 г. по АХД N 66/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив,ХVІ граждански състав.


Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 
73 Административно наказателно дело (К) No 1904/2008 Наказателни касационни производства ОРХИДЕЯ-БОЙКА ПАВЛОВА ЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 117 от 15.08.2008г., постановено по НАХД № 569 от 2008г. по описа на Пловдивския районен съд за същата година, ХХІV наказателен състав.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП-6/07.02.2008г. издадено от Министъра на земеделието и продоволствието, с което на ЕТ "Орхидея-Б.П." със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул."Десети конгрес" № 96, представляван от Б.Н.П. е наложено административно наказание- " Имуществена санкция" в размер на 2000/две хиляди/ лева за нарушение на чл. 40, ал.2 от Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз във вр. с т. Б-20 от Приложение №2 към чл. 8, ал.1 от Наредба № 108 от 12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци на основание чл. 67, ал.2 от Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
74 Административно дело No 1920/2008 Дела по ЗОС В.П.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 09.02.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЖИ-49/08.09.2008г. на Кмета на Район Източен, при Община Пловдив с която се нарежда да се изземе недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. Възход №35, ет. 6 , ап.16, който се държи без правно основание от В.П.А.. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
75 Административно дело No 1928/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАЛИСТА М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 05.02.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600-800989/25.07.2008г., издаден от Тодор Петков Кабашки - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 668/10.09.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Калиста М"ООД, гр.Пловдив, за данъчен период месец Януари 2008г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 2 393,20 лева, по фактура № 37/23.01. 2008г., издадена от "Оскар Хон"ООД.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП - гр.София, да заплати на жалбоподателя "Калиста М"ООД, гр.Пловдив, р-н "Източен", ул."Владая"№3, представлявано от управителя Й.С. Славеев, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
76 Административно наказателно дело (К) No 1933/2008 Наказателни касационни производства ХРИСТО КОВАЧЕВ-88 ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 11.02.2009г., в законна сила от 11.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ N 35/ 04.08.2008 г. по НАХД N 112/ 2008 год. по описа на Районен съд - Първомай,ІІІ състав.


Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 
77 Административно дело No 1955/2008 Дела по ЗОС С.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 12.02.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед № 508 / 04. 09.2008г на Кмета на Община Брезово, област Пловдив.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Брезово, област Пловдив в 14 дневен срок от влизане в сила на съдебното решение, да издаде заповед по реда на чл. 79, ал.2 от НРПУРОИ и обяви участник за спечелил конкурса.
ОСЪЖДА Община Брезово, област Пловдив да заплати на С.И.И. с ЕГН **********,*** сумата от 312 лева., представляваща разноски по съдебното производство.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
78 Административно дело No 1979/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПЕРПЕРИКОН 3 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Определение от 04.02.2009г.
ПРИЛАГА по делото постъпилите с молба № 528/14.01.09 г., по описа на Административен съд гр. Пловдив, Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност с входящ номер в Търговския регистър 20080930151652, ведно с всички приложения към него, Удостоверение за актуално състояние от 03.10.2008 г. на "Перперикон 3" ООД - в ликвидация, както и разпечатки от Търговския регистър, от масива на търговеца "Перперикон 3" ООД, свързани с датата на заличаване на търговеца от търговския регистър.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Перперикон 3" ООД - в ликвидация с Булстат 108560710, с адрес за кореспонденция: гр. Кърджали, ул. "Георги Попмаринов" № 2, представлявано от П.С.Т., срещу Ревизионен акт № 800159/09.07.08 г., потвърден с Решение № 653/01.09.08 г. на Директора на дирекция "ОУИ" - Пловдив в частта, относно допълнително начислен ДДС в размер на 12 200, 20 лв. и прилежащи лихви в размер на 3484,71 лв., установения корпоративен данък за 2006 г. в размер на 32420,98 лв. ведно със законната лихва от 6037,75 лв., както и намаления размер на отрицателния финансов резултат за 2007 г., със сумата в размер на 9750,00 лв. и начислени лихви в размер на 96,93 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1979 по описа за 2008 г. на Пловдивския административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от датата на съобщаване за жалбоподателя.

 
79 Административно наказателно дело (К) No 1993/2008 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БОНЕТИ АУТО ООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 11.02.2009г., в законна сила от 11.02.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 134/19.09.2008 г., постановено по НАХД № 689/08 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
80 Административно наказателно дело (К) No 1996/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ В.М.С. Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 127 от 30.07.2008 г., постановено по НАХД № 954/ 2008 г., ПРС, двадесети наказателен състав като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
81 Частно админист. наказателно дело (К) No 2004/2008 Наказателни частни касационни производства З.Д.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Определение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 28.08.2008 г. по НАХД № 899/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Определението е окончателно.

 
82 Административно дело No 2019/2008 Други административни дела ЛЮБЕН БОЖИКОВ-СТАРТ ЕТ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 11.02.2009г.
Обявява за нищожно предписание в т.1 от Констативен протокол № 001349/25.08.2007г. на РИОСВ-Пловдив, с който длъжностни лица /ст. експерт и мл.експерт/ на регионалната инспекция-Пловдив са предписали да бъде преустановен незабавно добивът на баластра от обект-находище "Чешнегирово", с.Чешнегирово, община Садово.
Осъжда РИОСВ-Пловдив да заплати на ЕТ " Л.Б.-***, представляван от Л.А.Б. сума от 100.00 лв. за осъществена адвокатска защита и разноски-държавна такса в размер на 50.00 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
83 Административно дело No 2022/2008 Дела по ЗОС ОРМАНОВ ТРУКС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 06.02.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на ""О. Трукс"ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеноград, обл.Пловдивска, ЖК Баделема №5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя К.Б.О. срещу Заповед № А-1743/29.09.2008г. на Кмета на Община Асеновград.
Прекратява производството по адм.дело № 2022/2008г. по описа на ПАС-V състав.
Определението подлежи на обжалване, с частна жалба в 7-мо дневен срок от уведомяването на страните, пред ВАС.

 
84 Административно дело No 2023/2008 Дела по ЗОС ИНФИНИТИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 03.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Инфинити"ООД с адрес на управление гр. Асеновград,ул."Акад. Н. Хайтов"№3 срещу Заповед №А-1743/29.09.2008г. на Кмета на Община - Асеновград, с която е обявен Симеон Петров Димитров в качеството му на ЕТ "Примо-66-Симеон Димитров" гр.Асеновград за спечелил конкурс за отдаване под наем на обект - търговска площ 138,75 кв.м. и обслужващи площи 227,71 кв.м., представляващ обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр.Асеновград, пл."Акад. Н. Хайтов"№9, пар.І - Общински съвет, кв.195 по плана на гр.Асеновград, с предназначение "Ресторант - стол"/Обществено хранене с алкохол/, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Инфинити"ООД с адрес на управление гр.Асеновград,ул."Акад. Н. Хайтов"№3 да заплати на Симеон Петров Димитров в качеството му на ЕТ "Примо-66-Симеон Димитров" гр.Асеновград, ул."Никола Кръстев"№19 сумата от 100/сто/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
85 Административно наказателно дело (К) No 2034/2008 Наказателни касационни производства А.А.И. ПЕТО РПУ ОДП ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 10.02.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 97/18.08.2008г., постановено по НАХД № 744/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив ХІІ н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 86/04.04.2008г. на Началник V РПУ, при ОД на МВР - гр.Пловдив, с което на жалбоподателя А.А.И. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева, на основание чл.27 от Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси, за нарушение по чл.7 ал.1 от Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
86 Административно дело No 2040/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 20.02.2009г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Пловдив да заплати на С.Б. с ЕГН **********,***, чрез адв. Х.Д. сумата от 400/четиристотин/лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди по нахд №214/2008г. на Асеновградски РС-4 наказателен състав, 8/осем/ лева представляваща законна/мораторна/ лихва върху горната сума, както и сумата от 372/триста седемдесет и два/ лева, представляваща разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
87 Административно наказателно дело (К) No 2069/2008 Наказателни касационни производства Л.И.В. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 04.02.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № № 133 от 21.07.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 824/2008 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1176/25.04.2008 г., издадено от Георги Францив Шопов - заместник-кмет "ОНКТСМД" в община Пловдив.

Решението е окончателно.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 2070/2008 Наказателни касационни производства ЕМ ТИ ЕС ЕМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 89 от 21.06.2006г., постановено по НАХД № 895 от 2006г. по описа на Пловдивския районен съд за същата година, ХХ наказателен състав в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление № 22084/27.03.2006г. издадено от ИД Директор на Регионална Дирекция за Областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "Ем Ти Ес Ем" ЕООД-София, Булстат 131351450, представлявано от М.Д.М.- управител е наложено административно наказание- " Имуществена санкция" в размер на 500/петстотин/ лева за нарушение на чл. 55, ал.1 от Закон за туризма (ЗТ).
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22084/27.03.2006г. издадено от ИД Директор на Регионална Дирекция за Областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите в частта му, с която на "Ем Ти Ес Ем" ЕООД-София, Булстат 131351450, представлявано от М.Д.М.- управител е наложено административно наказание- " Имуществена санкция" в размер на 500/петстотин/ лева за нарушение на чл. 55, ал.1 от Закон за туризма (ЗТ).
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89 от 21.06.2006г., постановено по НАХД № 895 от 2006г. по описа на Пловдивския районен съд за същата година, ХХ наказателен състав в останалата му част.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 
89 Административно наказателно дело (К) No 2076/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БИ КЪМПАНИ ООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 11.02.2009г., в законна сила от 11.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134/23.09.2008 г., постановено по НАХД № 1096/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ІV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
90 Административно дело No 2084/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РЕНТА ГРУП ПЛЮС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 06.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Рента груп плюс" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115107799, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Гладстон" № 76, чрез управителя Т.К.Б., против заповед № ОА-2891 от 01.10.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с която е отказано издаването на разрешение за строеж за разполагане на преместваем обект на пешеходен подлез при площад "Съединение", кв.27 и кв.28 по плана на Централна градска част, град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
91 Административно дело No 2109/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 24.02.2009г.
ОТМЕНЯ определението , с което е даден ход на делото по същество.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2109 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от датата на съобщаването му пред Върховен административен съд.


 
92 Административно наказателно дело (К) No 2119/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАВЕЛ КОМЕРС ЕООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.02.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137 от 18.09.2008 г. постановено по НАХД № 955 по описа на Районен съд - Пловдив за 2008 година, двадесет и шести наказателен състав.

Решението е окончателно.

 
93 Административно дело No 2132/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ц.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 10.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни заповеди №№ ОА-3114 и ОА-3115 от 20.10.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с които на Ц.Д.В. е наложено дисциплинарно наказание уволнение и е прекратено служебното му правоотношение за длъжността "главен юрисконсулт" в дирекция "Правно-нормативно обслужване" към Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Ц.Д.В., ЕГН **********,***, сумата 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
94 Частно административно дело No 2137/2008 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт С.М.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 17.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 744/13.10.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
СПИРА по искане, направено с жалба вх.№ 94-00-4958/24.09.2008 г., изпълнението на Ревизионен акт № 160800937/05.09.2008 г. на орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, до приключване съдебното обжалване на ревизионния акт.
Определението не подлежи на обжалване.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 2144/2008 Наказателни касационни производства МЕТАЛХИМ ТРЕЙД ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 10.02.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Съдебно Решение № 96/03.09.2008г., постановено по НАХД № 17/2008г. по описа на Районен съд - Карлово, ІV н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № ТНП-03/09.01.2008г. на Зам.министъра на Икономиката и енергетиката Лъчезар Асенов Борисов, с което на "Металхим трейдинг"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сопот, Промишлена зона 1, представлявано от управителя В.И.К. ЕГН **********, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 /хиляда/ лева, на основание чл.115 ал.2 във връзка с чл.115 ал.1 т.5 от Закона за управление на отпадъците за извършено нарушение на чл.60 ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 2165/2008 Наказателни касационни производства Л.Д.П. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 26.09.2008г., постановено по НАХД № 1114 от 2008г. по описа на Пловдивския районен съд за същата година, VІ наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест

 
97 Административно наказателно дело (К) No 2166/2008 Наказателни касационни производства ГЕОРГИ КЬОЛОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95 от 31.07.2008 г., постановено по НАХД №620/2008г.на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №2008-К-10725/21.03.2008г. на Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите-Пловдив, с което на ЕТ " Г.К.", БУЛСТАТ 825197712, адрес:*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл.46, т.2, вр. с чл.72 от ЗТ.
Решението е окончателно.


 
98 Административно наказателно дело (К) No 2167/2008 Наказателни касационни производства МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Н.Я.Я. Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 13.02.2009г., в законна сила от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 132/ 02.10.2008 г. по НАХД № 1070/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6 от 20.06.2008 г. на Министъра на културата в частта, с която на Н.Я.Я. ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание "глоба" от 2000 лв. за извършено административно нарушение по чл.11, ал.3 от Закона за паметниците на културата и музеите.
Решението е окончателно.

 
99 Административно наказателно дело (К) No 2168/2008 Наказателни касационни производства РАЙМИТ ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 13.02.2009г., в законна сила от 13.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 37/31.07.08г. постановено по НАХД № 12/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, І н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № І - Б - 271 от 05.17.2007г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на "Раймит"ООД,гр.Пловдив,ул."Георги Кондолов"№2,представлявано от управителя С.И.Р. ЕГН **********, на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.3 от Закона за храните,като вместо това ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І - Б - 271/05.17.2007г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на "Раймит"ООД, гр.Пловдив, ул."Георги Кондолов"№2, представлявано от управителя С.И.Р. ЕГН **********, на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.3 от Закона за храните.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
100 Административно наказателно дело (К) No 2173/2008 Наказателни касационни производства АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 136/10.10.2008 г. на Пловдивски районен съд, VІ-ти наказателен състав, постановено на по НАХД № 967/2008 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 2174/2008 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАГНОЛИЯ 90-ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЕТ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 160 от 08.10.2008г., постановено по НАХД № 494 по описа на ПРС, с което ХХІ-ви наказателен състав е отменил като незаконосъобразно Наказателно постановление № 302/07 от 21.02.2008г. на Началник Митница Пловдив, с което на основание чл. 234, ал.2, т.1 от Закона за митниците на ЕТ "МАГНОЛИЯ 90 - З.Д."***, представляван от З.Д.Д. му е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 13756 лв. за нарушение на чл. 234, ал.1, т.1 от ЗМ и на основание чл. 234, ал.4, във вр. с чл. 233, ал.3 от ЗМ е постановено отнемане в полза на държавата на предмета на митническото нарушение, като е присъдено заплащане на неговата равностойност в размер на 83179,80 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.


 
102 Административно наказателно дело (К) No 2175/2008 Наказателни касационни производства М-КРАСИ-М-НЕДКА ПОПОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 175 от 31.07.2008 г., постановено по НАХД №1383/2007г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №2007-К-0310/02.05.2007г. на Директора на Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите -Пловдив, с което на ЕТ "М Краси М-Н.П.", БУЛСТАТ 115771864, адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Асен Златарев" № 27, представляван от Н.Х.П. с ЕГН ********** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 / пет хиляди/ лева за нарушение по чл.72 вр. с чл. 212 от ЗЗП.
Решението е окончателно.


 
103 Административно наказателно дело (К) No 2176/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОНЕТИ АУТО ООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135/03.10.2008 г., постановено по НАХД № 692/08 г. по описа на Пловдивски районен съд,ХХVІ-ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 2177/2008 Наказателни касационни производства ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ - СОФИЯ МАРИЦАТЕКС АД Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.02.2009г., в законна сила от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/ 24.09.2008г. на Пловдивски районен съд, ІІІ - ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 721 от 2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
105 Административно дело No 2182/2008 Дела по ЗОС ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 03.02.2009г.
На основание чл. 159 т. 4 вр. с чл. 147 ал. 1 АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 2182/08 г. по описа на Административен съд - Пловдив, 5 състав.
На жалбоподателя не следва да се присъждат разноски по настоящото производство, тъй като видно от договора за правна помощ на л. 1 няма доказателства да е договорено възнаграждение на тук присъстващия адв. К..
Определението може да се обжалва пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателят и от получаване на съобщението за ответника.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 2201/2008 Наказателни касационни производства Т.П.Й. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 04.02.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 123 от 27.09.2008 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 228/2008 г.

Решението е окончателно.

 
107 Административно дело No 2202/2008 Дела от администр. характер - данъчни Х.С.К. ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: Т.И.Н.  Определение от 23.02.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.К.,***, подадена чрез адвокат Б. против Решение № 8/17.10.2008 г. на Директора на Дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив.


Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
108 Административно наказателно дело (К) No 2209/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ФУГУ-Т ООД Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
Оставя в сила Решение № 140/10.10.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1055 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № I-Б-15/26.06.2008г., издадено от Директора на РИОКОЗ- Пловдив.
Решението е окончателно.

 
109 Административно наказателно дело (К) No 2210/2008 Наказателни касационни производства МЕГИ КО ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 19.02.2009г., в законна сила от 19.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 138 от 12.09.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1135 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 година, VІІІ н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № І - Б- 202 от 26.06.2008 г., издадено от Директора на РИОСВ - Пловдив, с което на "Меги-Ко" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Иван Стефанов Гешев" № 15, с БУЛСТАТ 115884997, представлявано от П.Г.Т., е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение разпоредбите на чл.73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните (ДВ, бр.55/ 2006 г.) на МЗ и на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните (ДВ, бр. 90/99г., изм. и доп. ДВ бр.31/14.04.2006 г.), както и административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение разпоредбите на чл.2, ал.3, т.2 от Наредба № 15/ 2006 г. на МЗ за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, ДВ бр.57/2006 г. и на основание чл.229, ал.3 от Закона за здравето.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
110 Административно наказателно дело (К) No 2212/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДДЛРГ КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 116 от 13.10.2008 г., постановено по НАХД № 832/2008 г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № І-Б-120 от 23.05.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на осн. чл. 48 ал.1 от Закона за храните на Д.Г.К., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 72 ал.2 т.3 от Наредба № 5 на МЗ за хигиената на храните.

Решението е окончателно.

 
111 Административно наказателно дело (К) No 2215/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Я.У. Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.02.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 149 от 16.10.2008 г. постановено по НАХД № 1033 по описа на Районен съд - Пловдив за 2008 година, осемнадесети наказателен състав.

Решението е окончателно.


 
112 Административно дело No 2239/2008 Други административни дела Д-Р ВЕНЕТА МИНЧЕВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Определение от 05.02.2009г.
Осъжда ответника РЗОК Пловдив да заплати на Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ регистрирана по ф.дело № 328/2003 г. на ПОС сумата от 52 лв. представляваща внесената ДТ в това число и банкова такса от оспорващата. Отхвърля искането за присъждането на адвокатски хонорар в размер на 700 лв. Определението подлежи на оспорване пред ВАС за участвалите в днешното съдебно заседание в 7-дневен срок от днес, а за неучаствалите в 7 дневен срок от получаване на съобщение за изготвеното определение.
 
113 Административно наказателно дело (К) No 2241/2008 Наказателни касационни производства РА-ПИДАКИЕВ-СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 16.02.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №137 от 13.10.2008г. по НАХ дело №881 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №26150-0037955 от 19.05.2008г., издадено от директор на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП- Пловдив, с което на ЕТ"РА- Пидакев- Стефан Любенов", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "VІ-ти септември" №126, ет.3, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 2245/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ФАМИЛИЯ ООД Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 04.02.2009г., в законна сила от 04.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 108 от 06.10.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 739/2008 г.
ВРЪЩА делото в Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг състав, като се изпълнят указанията съгласно мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 2246/2008 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Л.М.Я. Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/02.10.2008 г. на Пловдивски районен съд, V-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 784/2008 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 2249/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ТЕДИ-93 ЕООД Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №163/17.10.2008 г. по НАХД № 1093/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
117 Административно наказателно дело (К) No 2250/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ З.М.М. Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.02.2009г., в законна сила от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 133 /30.10.2008г. на Пловдивски районен съд, ХVІ - ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 1181 от 2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 2251/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЛАРЖ ООД Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 17.02.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119 от 17.10.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1176 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІ н.с., за 2008 година, с което е отменено наказателно постановление № 2008-К-10875 от 16.06.2008 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Ларж" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115033854, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ж.к."Тракия", ул."Недялка Шилева" № 30, са наложени административни наказания имуществена санкция на основание чл.212 ЗЗП за нарушение по чл.72 ЗЗП в размер на 5 000 лева и на основание чл.211 ЗЗП за нарушение по чл.69, ал.1 ЗЗП в размер на 5 000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
119 Административно наказателно дело (К) No 2252/2008 Наказателни касационни производства КОСМОС 2008 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 23.02.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 149 от 30.09.2008г., постановено по н.адм.дело № 1102/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, двадесет и първи наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 26517 - 0038862 от 17.06.2008г. на Директор на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на "Космос 2008" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул."Никола Вапцаров № 72, ап.6, представлявано от управителя си Й.К.Г., е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи обжалване и на протест.
 
120 Административно наказателно дело (К) No 2253/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БУЛСЕРВИЗ ООД Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 119/02.09.2008 г., по НАХД № 729/2008 г. по описа на Районен съд град Пловдив. Решението е окончателно.
 
121 Частно админист. наказателно дело (К) No 2254/2008 Наказателни частни касационни производства ЕЛАНА-ЙОРДАН КИСЬОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Определение от 23.02.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 23.09.2008 година, постановено по НАХД № 851 от 2008 година на Пловдивски районен съд, ХІV-наказателен състав, с което определение производството по делото е било прекратено поради просрочие на жалбата срещу НП №16-0060626 от 13.05.2008 година, издадено от Директор дирекция "Инспекция по труда" град Пловдив.


Определението е окончателно.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 2255/2008 Наказателни касационни производства И.Д.П. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.02.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №135 от 23.09.2008 г. постановено по НАХД № 865 по описа на Районен съд - Пловдив за 2008 година, дванадесети наказателен състав.

Решението е окончателно

 
123 Административно дело No 2257/2008 Дела по ЗМВР И.Т.Б. НАЧАЛНИК РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 16.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Б., ЕГН **********,***, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" № 10 против Заповед № ЯЗ/С-407 от 05.11.2008г. на Началника на РУ на МВР-Стамболийски.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
124 Административно дело No 2261/2008 Дела по ЗСП Н.К.Д. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 27.02.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед №Ю-03-3847/30.06.2008г., издадена от името на Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена с Решение №РДП СП-2/03.11.2008г. на Директор Регионална дирекция за социално подпомагане/РДСП/ - Пловдив, с която са отпуснати по молба - декларация вх. №Ю-03-3847/20.06.2008г. на Дана`х месечни помощи за две деца до завършване на средно образование в пари, а именно по 25 лева месечно за всяко едно от двете деца - Роси Бассам Дана`х и Ради Бассам Дана`х за периода 01.06.2008г. - 31.05.2009г..
ИЗПРАЩА административната преписка по молба - декларация №Ю-03-3847/20.06.2008г. на Н.К. *** за отпускане на месечни помощи за две деца до завършване на средно образование, а именно децата - Роси Бассам Дана`х и Ради Бассам Дана`х, за произнасяне от компетентен орган в Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, съгласно мотивите на съдебното решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
125 Административно дело No 2274/2008 Други административни дела АПМП-ГП КАПАНА ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Определение от 05.02.2009г.
ОСЪЖДА ответника РЗОК Пловдив да заплати на Амбулатория за първична медицинска помощ - групова практика "Капана" ООД регистрирана по фирмено дело № 1960/2000 г. на ПОС сумата от 52 лв. представляваща внесената ДТ в това число и банкова такса от оспорващата.
ОТХВЪРЛЯ искането за присъждането на адвокатски хонорар в размер на 100 лв.
Определението подлежи на оспорване пред ВАС за участвалите в днешното съдебно заседание в 7-дневен срок от днес, а за неучаствалите в 7- дневен срок от получаване на съобщение за изготвеното определение.

 
126 Административно дело No 2278/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 04.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мобилтел" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Илинден", ул. "Кукуш" №1, против Заповед №ДК-09-03 от 08.08.2008г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която са забранени ползването и достъпа до строеж, който не е въведен в експлоатация по законоустановения ред, представляващ "Базова станция бизнес-център-2" на МТел", намиращ се в УПИ І-жилищно строителство, кв.28-нов по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Априлов" №88.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 2279/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Г.Н.С. Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 27.02.2009г., в законна сила от 27.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №135/15.10.08г., постановеното по НАХД №871/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив Х н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от същия Директор наказателно постановление/НП/ №ІІ - Б - 88/10.05.2008г., с което е наложена на основание чл.213 ал.1 от Закона за здравето/ЗЗдр./ на Г.Н.С. *** административно наказание "ГЛОБА" в размер на 3 000 лева за нарушение на чл.44 ЗЗдр.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
128 Административно наказателно дело (К) No 2280/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ КАРИЕРИ АД Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 06.02.2009г., в законна сила от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 115/30.09.2008 г. на Пловдивски районен съд, VІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 709/2008 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 2282/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.М.К. Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 17.02.2009г., в законна сила от 17.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 155 от 29.10.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 695 по описа на Пловдивския районен съд, ХІ н.с., с което е отменено наказателно постановление № 16-003791 от 23.04.2008 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" град Пловдив, с което на С.М. Капитанов, ЕГН **********,***, за нарушение на чл.25 от Наредба № 11/2002 г. на МТС са наложени административни наказания - глоба в размер на 1000 лева на основание чл.99, т.1 от Закона за автомобилните превози и глоба в размер на 1000 лева на основание чл.99, т.2 Закона за автомобилните превози.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
130 Административно наказателно дело (К) No 2283/2008 Наказателни касационни производства РЦЗ ПЛОВДИВ ОМНИДЕНТАЛ-АИПППДМ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 24.10.2008 г., постановено по НАХД №492/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №АП-3/04.10.2007 г. на Директора на Регионален център по здравеопазването-Пловдив, с което на "Омнидентал-Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина" ЕООД, представлявано от Паоло Скиави, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Драгоя Божилов" № 5, ет.2, ап.4 е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 5 000 / пет хиляди/ лева на основание чл. 115 ал.3 вр. с ал.1 от ЗЛЗ, за нарушение на чл. 3 ал.3 вр. с чл. 39 от ЗЛЗ.

Решението е окончателно

 
131 Административно наказателно дело (К) No 2287/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ГАЛАТЕЯ 2000 БЯЛКОВА И СИЕ СД Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 10.02.2009г., в законна сила от 10.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 27.10.2008г. , постановено по НАХД № 1163/2008г. по описа на Районен съд-Пловдив, Х н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № ХІ - Б - 248 от 21.07.2008г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на СД"Галатея - 2000 Б. и сие", със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2 000 лева на основание чл.229 ал.3 от Закона за Здравето, за нарушение на разпоредбата на чл.3 ал.1 от Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 2290/2008 Наказателни касационни производства ТЕХНИЧНО 2006-ТАНЮ БАРЪМСКИ ЕТ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 16.10.2008г. постановено по НАХД № 474 по описа на Асеновградски районен съд, с което ІІ-ри наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 0015/09.06.2008г. издадено от Председателя на "Комисията за регулиране на съобщенията", с което на ЕТ "Технично 2006-Т.Б.", представлявано от Т.В.Б. е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лв. за нарушение на чл. 324, ал.5 от Закона за електронните съобщения.


Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
133 Административно дело No 2311/2008 Дела от администр. характер - данъчни МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: М.М.М.  Определение от 03.02.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.01.2009г., с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.Г., в качеството му на ЕТ"МИГ- 9 - 13-И.Г."***, чрез пълномощника адвокат Б.З.,***, против Ревизионен акт № 309/28.05.2003г., издаден от Пенка Иванова Тодорова - данъчен инспектор, ръководител екип в ТД на НАП - гр.Хасково, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2311/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ХІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 2313/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АРНИ-41-АРГИР КОВАТЛИЕВ ЕТ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 06.02.2009г., в законна сила от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №130 от 29.10.2008г., постановено по НАХД № 505/08г. по описа на Асеновградски районен съд, ІІ-ри наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
135 Административно дело No 2314/2008 Дела от администр. характер - данъчни МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Определение от 03.02.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.01.2009г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.Г., в качеството му на ЕТ"МИГ-9-13-И.Г."***, чрез пълномощника адв.Б.З.,***, против Ревизионен акт № 1065/30.12.2005г., издаден от Димитър Вангелов Станков - данъчен инспектор, ръководител екип в ТД на НАП - гр.Хасково, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2314/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 2324/2008 Наказателни касационни производства ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 06.02.2009г., в законна сила от 06.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136 от 12.11.2008 год. на Пловдивския районен съд, постановено по н.а.х.дело № 1141/2008 год. по описа на същия съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
137 Административно наказателно дело (К) No 2325/2008 Наказателни касационни производства Д.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 129 от 22.10.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1205 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІІ н.с., за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 6008/08 от 24.03.2008 г. на началник група в сектор "Пътна полиция" при ОДП Пловдив, с което на Д. Стоянов П. е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева за нарушение по чл.23, ал.1 ЗДвП на основание чл.179, ал.2, пр.2 ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
138 Административно наказателно дело (К) No 2328/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КИМЕКС-КИРИЛ ПЕТРОВ ЕТ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 152 от 21.10.2008г., постановено по НАХД № 727 по описа на ПРС от ХVІІ-ти наказателен състав и вместо него постанови:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2008-К-10742/21.04.2008г. на Главен инспектор в Регионална дирекция, гр. Пловдив за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "КИМЕКС - К.П.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,ул. "Ландос" 26, бл. 217, вх. "В", представлявано от К.П.П. е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 5000 лв. за нарушение на чл.69, ал.1 от ЗЗП.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 2329/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ К.Г.М. Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.02.2009г., в законна сила от 23.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 04.11.2008 г. постановено по НАХД № 1138 по описа на Районен съд - Пловдив за 2008 година деветнадесети наказателен състав.

Решението е окончателно.


 
140 Административно наказателно дело (К) No 2330/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДДЛРГ КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140/03.11.2008г. по НАХД № 888/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІV н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № ХІ - Б - 110 от 03.06.2008г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на Д.Г.К.,***, на основание чл.210 ал.1 и чл.229 ал.1 от Закона за здравето е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер на 200 лева за нарушение на чл.31 ал.2 от Закона за здравето и "ГЛОБА" в размер на 200 лева за нарушение по чл.2 ал.3 от Наредба №15 от 2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
141 Административно наказателно дело (К) No 2333/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИНТЕКС-99 ЕООД Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 139/ 13.10.2008 г. по НАХД № 1115/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 16-1600011 от 04.07.2008 г . на Директора на Дирекция "ОИТ" - Пловдив, с което на Й.Н.К. паспорт сер.№ 706744у, изд. на 24.05.2001 г., е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за нарушение по чл.415, ал.1 от Кодекса на труда.
Решението е окончателно.

 
142 Административно дело No 2354/2008 Дела по ЗМВР Е.Н.Ю. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 13.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е. Несторов Ю.,***- партер, против Заповед №ЯЗ/02-443 от 21.11.2008г. на началника на ІІ-ро РПУ, при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 6 месеца.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
143 Административно дело No 2367/2008 Дела по ЗМВР А.М.Д. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 03.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Атанас М.Д.,***, против Заповед с рег. № ЯЗ/02-451 от 26.11.2008 г. на Началника на ІІ-ро РПУ-Пловдив, с която е отказано издаването на разрешение за съхранение и подновяване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическо лице. Решението може да бъде обжалвано проед Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните.
 
144 Административно наказателно дело (К) No 2370/2008 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ С.Л.М. Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 27.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №175/19.11.2008г., постановено по НАХД №852/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор на ОДП - Пловдив наказателно постановление/НП/ №НП-17/18.09.2007г., с което е наложена на С.Л.М. *** на основание чл.45 ал.1 от Закона за закрила на детето/ЗЗД/ глоба в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.43а ал.3 от същия закон.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 2376/2008 Наказателни касационни производства ВЛАДИМИР ДЕЧЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 14.11.2008г., постановено по НАХД № 1378 по описа на ПРС, с което ХVІІІ-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 2008 - К - 10896 от 20.06.2008г. на Директора в Регионална дирекция, гр. Пловдив за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "В.Д.", със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 18, вх. "Б" на основание чл.200 от ЗЗП е било наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 350 лв. за нарушение на чл. 19, ал.1 от ЗЗП и на основание чл. 200 от ЗЗП е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 17 от ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 2377/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ М.Т.З. Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 03.02.2009г., в законна сила от 03.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178/23.10.2008г., постановено по НАХД №1300/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІ нак. Състав.
Решението е окончателно.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 2378/2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ГЕОРГИ КУКОВ ЕТ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
Отменя решение № 147/05.11.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1216 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 178/28.07.2008г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта.
Вместо него постанови : Потвърждава НП № 178/28.07.2008г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта за наложена на ЕТ "Г.К.", представляван от Г.С.К., седалище/адрес на управление-гр.Пловдив, ул."Карловска" № 36 имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.76 ал.1 , на основание чл.86 ал.1 ЗХ .

Решението е окончателно.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 2380/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.К.Н. Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 12.02.2009г., в законна сила от 12.02.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 145 от 21.10.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 859 по описа на Пловдивски районен съд, ХІІ н.с., за 2008 година, с което е отменено наказателното постановление, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-004028 от 02.06.2008 г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на И.К.Н. *** е наложена глоба на основание чл.178, ал.1, т.5 от Закона за автомобилните превози, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба от 400 /четиристотин/ лева на 100 /сто / лева за нарушение на чл.30, ал.3 от Закона за автомобилните превози.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
149 Административно дело No 2382/2008 Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 09.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни Решение № 129, взето с протокол № 29 от 25.11.2008г. на Общинската избирателна комисия - Раковски и Решение № 130 взето с протокол № 30 от 27.11.2008г на Общинската избирателна комисия - Раковски.
ОСЪЖДА Общинската избирателна комисия - Раковски да заплати на от Г.И.Ч.,*** сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева разноски по делото.
ИЗПРАЩА преписката на Общинската избирателна комисия - Раковски за произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
150 Административно дело No 2386/2008 Дела по ЗМВР Т.К.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 23.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.К.А. ***, против отказ с рег.№ ИЯ/КАТ-11520 от 20.11.2007 г. на началник сектор "Пътна полиция" към ОДП Пловдив за промяна на регистрацията на ППС марка "Форд", модел "Ескорт", с рег.№ С 9931 КК.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на процесуалния представител на ОДМВР Пловдив за заплащане на разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
151 Административно дело No 2398/2008 Дела по ЗОС Г.Н.Л.,
С.Г.Н.,
Н.П.Д.,
Н.П.К.,
И.Т.А.,
Д.Н.Г.,
Р.В.В.,
М.Т.Т.,
В.Г.П.,
И.Д.М.,
Д.Р.Д.А.,
Т.Б.К.,
И.А.Б.,
С.Д.Д.Т.
ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: В.С.Р.  Определение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НАн: Г.Н.Л., С.Г.Н., Н.П.Д., Н.П.К., И.Т.А., Д.Н.Г., Р.В.В., М.Т.Т., В.Г.П., И.Д.М., Д. РАНГЕЛВО Д.-А., Т.Б.К., И. АНДЕРЕЕВА Б., С.Д.Д. - Т., , ВСИЧКИ СЪС СЪДЕБЕН АДРЕС;*** СРЕЩУ ЗАПОВЕД №1377/21.11.2008Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД №2298/08Г. 9-ти СЪСТАВ НА АС-ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
152 Административно дело No 2412/2008 Други административни дела Т.Н.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик: М.М.Д.  Определение от 03.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ Н. ГРАНАТОВНА Т., РОДЕНА НА 26.10.1984Г. ЧРЕЗ АДВ.Х.Д.К., САК - ПАЗАРДЖИК, СЪС СЪДЕБЕН АДРЕС В ГР. ПЛОВДИВ, УЛ.ЙОАКИМ ГРУЕВ 41, ЕТ.1, ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № УП-88/18.07.2008Г. НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТРЕСКИ СЪВЕТ НА РБЪЛГАРИЯ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д.№2412/08Г ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
153 Административно наказателно дело (К) No 2421/2008 Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ З.С.Н. Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 176 от 22.10.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1247 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2008 година, с което е отменено наказателно постановление № 140 от 14.07.2008 г. на началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в РУ "СО" Пловдив, с което на З.С.Н. на основание чл.349, ал.1 КСО е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за административно нарушение по чл.53, ал.1 и 5 КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 2423/2008 Наказателни касационни производства К.И.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 05.02.2009г., в законна сила от 05.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/11.11.2008 г. на Пловдивски районен съд, V-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 1076/2008 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
155 Административно дело No 2446/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.М. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: М.М.Д.  Определение от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Г.М. *** против заповед № ДК-02-ПД-44/19.11.08 г. на Началника на РДНСК Пловдив. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АХД 2446/08 г., ХІ състав, по описа на Административен съд за 2008 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите от съобщението.

 
156 Административно дело No 2449/2008 Дела по ЗМВР С.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 03.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Д.,***, област Пловдив, ул. "Васил Левски" №49а, против Заповед №з-8307 от 17.12.2008г. на директора на Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка- забрана за напускане на страната и издаването на паспорти или заместващи ги документи.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 10/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДЕЯН ПЕТКАНЧЕВ ЕТ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 20.02.2009г., в законна сила от 20.02.2009г.
Оставя в сила Решение № 90138/25.11.2008г., постановено по н.ах.д.№ 94/2008г. на Карловски районен съд.
Решението е окончателно.

 
158 Административно дело No 13/2009 Дела по ЗМВР К.А.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 12.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.А.,***, против Заповед №з-7657 от 25.11.2008г. на директора на Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която и е наложена принудителна административна мярка "забрана за напускане на страната и за издаване на паспорти или заместващи ги документи".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
159 Административно дело No 75/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Ц.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 12.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Ц.В. *** против заповед № ЗД-00-393 от 19.11.2009 г. на областния управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
160 Административно дело No 79/2009 Дела по ЗМВР БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ЧЕТВЪРТО РУ НА МВР Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 17.02.2009г.
ОПРЕДЕЛИ :

Оставя без разглеждане жалбата на БИЛЛА България" ЕООД, седалище/адрес на управление - гр.София, бул." България" № 55, представлявано от управителите Е.С. и В.Ч. против Заповед рег. № К/-04-293105/12.12.2008г. на Началника на Четвърто РУ на МВР-Пловдив за прекратяване административното производство по молба рег.№ К/04-293/23.10.2008г. на търговското дружество за продължаване на срока за съхранение и търговия на увеселителни пиротехнически изделия за обект "Билла Маркет Пловдив" с административен адрес-гр.Пловдив, бул."Шести септември" № 221.
Прекратява производството по адм.д.№ 79/2009г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
161 Административно дело No 80/2009 Дела по ЗМВР БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Докладчик: М.М.Д.  Определение от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ №55, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ Е.С. И В.Ч., ПРОТИВ ЗАПОВЕД РЕГ.№3-01-1525/11.12.2008Г. НА НАЧАЛНИКА НА І РУ МВР ГР.ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №80/09 Г.ПО ОПИСА НА АС ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
162 Административно наказателно дело (К) No 88/2009 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ГЕОМАХ ЕТ Председател и докладчик: А.И.Х.  Определение от 19.02.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
Оставя без разглеждане касационната жалба на Директора на РИОСВ Пловдив против решение № 61/10.ХІ.08 г. на ПРС по НАХД 1095/08 г. на V н.с.
Прекратява производството по КАХД 88/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХХІІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите от съобщаването.


 
163 Административно наказателно дело (К) No 93/2009 Наказателни касационни производства РУ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ Д.И.Д. Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Определение от 16.02.2009г., в законна сила от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 34159 от 16.12.08 г. на РУ на МВР гр. Стамболийски против решение № 126 от 25.08.08 г. постановено по НАХД № 862/08 г. по описа на ПРС, VІІ н. с., като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 93/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХХ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дн. срок от съобщението за касационния жалбоподател и ответника, а за Окръжна прокуратура Пловдив в 7 дневен срок от днес.

 
164 Административно дело No 109/2009 Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 09.02.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни Решение № 129, взето с протокол № 29 от 25.11.2008г. на Общинската избирателна комисия - Раковски и Решение № 130 взето с протокол № 30 от 27.11.2008г на Общинската избирателна комисия - Раковски.
ОСЪЖДА Общинската избирателна комисия - Раковски да заплати на от Г.И.Ч.,*** сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева разноски по делото.
ИЗПРАЩА преписката на Общинската избирателна комисия - Раковски за произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
165 Административно дело No 118/2009 Дела по КСО Е.Р.Ю. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА Е. РУФАТ Ю.. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №118/2009Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, 9 СЪСТАВ. РАЗПОРЕЖДАНЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
166 Административно дело No 121/2009 Други административни дела И.Н.К. ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 05.02.2009г.
ОТМЕНЯ изричния отказ на Кмета на Община Карлово, обективиран в писмо с изх. № 94-И-140 от 23.12.2008 г.
ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Карлово за решаване на искането по същество.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
167 Частно административно дело No 122/2009 Частни администр. дела БУЛМИЛК ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПРИ ТД НА НАП Докладчик: К.Р.К.  Определение от 09.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/07.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 20-15-619/12.12.2008 г. на "Булмилк" ЕООД, Булстат: 115842279, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Брезовска" №1, срещу Заповед № 230/27.11.2008 г., издадена от началника на сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-Пловдив и производството по жалбата е прекратено.

Определението е окончателно.

 
168 Административно дело No 142/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.А.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ С.А.Ш. С ЕГН********** ***, ПРОТИВ ЗАПОВЕД НА КМЕТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАРТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №142/09 Г.ПО ОПИСА НА АС ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
169 Административно дело No 145/2009 Дела по ЗСП С.Б.С. ДИРЕКТОР НА ДСП АСЕНОВГРАД Докладчик: Я.А.А.  Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.С.,*** срещу Заповед №СП-4397 от 29.09.2008 година на Директора на дирекция "Социално подпомагане" Асеновград, по молбата му с вх.№СП4397/08.09.2008 г. за отпускане на целева помощ за отопление.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 145 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
170 Частно административно дело No 156/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГОЛДЪН ЛЕЙДИ-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЕТ Докладчик: К.Р.К.  Определение от 09.02.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх.№ РД-10-423 от 14.10.2008 г., изразяващи се в налагане на запор върху движими вещи, находящи се в гр.Сопот, ул."Първи май" №28, както следва: баланс машина и демонтажна машина - инв.№ 0001; и стенд - инв.№ 0010 - общо на стойност 13 169,61 лв. съгласно балансовата им стойност, до размера на очакваното публично вземане - 11 381,96 лв., дължимо от Г.В.В., ЕГН: ********** за дейността му като едноличен търговец с фирма "Голдън лейди-Г.В.", БУЛСТАТ: 825217980.
Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приклюване на ревизионното производство съгласно Заповед за възлагане на ревизия № 801787 от 20.11.2008 г., издадена от Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП гр.Пловдив.

Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите-гр.Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
171 Частно административно дело No 169/2009 Частни администр. дела ЕЛЕКТРА-АСЕН СИДЕРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: Т.И.Н.  Определение от 23.02.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.С., в качеството му на ЕТ "Електра - А.С.", със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. "Велико Търново" № 7, обл. Смолян против Решение № 19/09.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт /РА/ № 210800272/08.12.2008 г. издаден от ТД на НАП гр. Смолян, в обжалваната част, с която са установени следните данъчни задължения: данък по ЗДДС в размер на 44 833,40 лв. и лихви в размер на 11 337,54 лв. и задължения по ЗДДФЛ в размер на 20 169,60 лв. и лихви в размер на 5 251,20 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
172 Частно административно дело No 173/2009 Частни администр. дела МАРИЯН КИРОВ-78 ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.А.Г.  Определение от 24.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 173/2009 г., по описа на Административен съд град Пловдив, І отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от днес за присъствалата страна, а за не присъствалата в 7 - дневен срок от момента на съобщаване.

 
173 Частно административно дело (К) No 180/2009 Частни касационни производства А.Й.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 24.02.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 131 от 28.11.2008 г. по АХД № 4336/ 2007 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Определението е окончателно.

 
174 Административно дело No 188/2009 Други административни дела А.М.К. РИНГ-П ЕООД Докладчик: А.И.Х.  Определение от 02.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 188 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 197/2009 Наказателни касационни производства Г.Б.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 02.02.2009г., в законна сила от 02.02.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 17.12.2008г. по НАХ дело №1417 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ІІІ-ти наказателен състав, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на жалбата.
ВРЪЩА делото на Районен съд- Пловдив за продължаване на производството.
Определението е окончателно.

 
176 Административно дело No 226/2009 Дела по ЗМСМА И.Т.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 19.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от И.Т.М. ***, против Решение № 127 на Общински съвет при община Сопот, взето с Протокол № 15 от 29.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 226 от 2009 година по описа на Административен съд Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 
177 Административно дело No 227/2009 Дела по КСО БУЛГАРКОНФ АД РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 09.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Булгарконф" АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Ал. Стамболийски" № 1 Д, представлявано от Изп. директор Василка Йорданова, против връщане с писмо изх. № К3969#5/16.01.2009г., на подадена жалба вх. № К-3969/23.12.2008г. против Разпореждане № 907 от 22.10.2008г. на РУСО - Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
178 Административно дело No 239/2009 Дела по ЗМВР Г.З.Х. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 16.02.2009г.
ОТМЕНЯ допуснатото от Началника на Второ РПУ на МВР-Пловдив предварително изпълнение на Заповед № ЯЗ/02-21 от 27.01.2009г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението от страните.
 
179 Административно дело No 261/2009 Други административни дела ИВАН ДИМАНОВ-ТОРНАДО ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 12.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 261/ 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Административен съд - град София.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
180 Частно административно дело No 272/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕНОВСТРОЙ-ИВАН ГЕНОВ ЕТ Докладчик: М.М.М.  Определение от 23.02.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА действието на обезпечителните мерки, наложени на И.А.Г., като ЕТ "ГЕНОВСТРОЙ - И.Г." с ЕГН ********** с адрес за кореспонденция гр.Калофер, ул."Никола Добрев" № 2 и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Карлово, ул."Цар Симеон" № 4 с Постановление с изх. № РД - 10 - 420/13.10.2008г., издадено на основание чл.121, ал.1 от ДОПК от старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, Дирекция "Събиране", изразяващи се в налагане на :
1. Възбрана върху недвижим имот - ДВОРНО МЯСТО от около 890 кв.м,заедно с построените в него : жилищна сграда и стопански постройки, находящо се в гр.Първомай, съставляващо имот пл.№ 46 и пл.№ 2668 в кв.46 при граници : улица, Анка Димитрова Христова, училище и Желязко Пеев Тонев, за който е отреден УПИ ХІХ пл.№ 46 в кв.7, а останалата част от имота е предвиден за обществени нужди по плана на гр.Първомай, придобит с НА № 163, том.ІІ, дело № 803/95год с балансова стойност 4 000 лв.
2.Запор върху движими вещи, а именно :
- МПС - ФИАТ МУЛТИПЛА ХЕТЧБЕК, рег. № РВ 5370 ВА, цвят - светло сив, двигател № 182А4000166993, рама № ZFA18600002020841, с балансова стойност - 6 838 лв.
Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед за възлагане на ревизия № 801601/09.10.2008г. и продължена със Заповед № 900076/16.01.2009г. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК.
Препис от определението да се изпрати на Дирекция "Събиране" при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите на адрес гр.Пловдив, ул."Радецки" № 18 А.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
181 Частно админист. наказателно дело (К) No 273/2009 Наказателни частни касационни производства К.И.М. РПУ АСЕНОВГРАД Докладчик: А.И.Х.  Определение от 11.02.2009г., в законна сила от 11.02.2009г.

ОТМЕНЯ протоколно определение от 26.01.2009 г. по н.а.х.д. № 596/2008 г. по описа на Районен съд Асеновград, ІІ н.с. за прекратяване на производството.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
182 Административно дело No 274/2009 Дела по ЗМИ, ЗИНП Б.Н.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 18.02.2009г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 274 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив, образувано по повод жалба от Б.Н.Т.,*** против Решение № 128 на ОИК - Раковски с което са прекратени правомощията й като общински съветник, поради оттегляне на оспорването.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 275/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д-Р ВАЛЕНТИН НАЧЕВ-АИППМП ЕТ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 11.02.2009г., в законна сила от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве/РИОКОЗ/ - Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул. "Перущица" №1 срещу постановеното по НАХД № 199/2008 г. по описа на Районен съд - Първомай І-ви наказателен състав съдебно решение №6/12.12.2008 г., с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор РИОКОЗ - Пловдив наказателно постановление /НП/ № ІІ-б-341/22.08.2008 г., с което е наложена на основание чл.210 ал.2 от Закона за здравето/ЗЗдр./ на д-р Валентин Атанасов Начев в качеството му на ЕТ "Д-р Валентин Начев - Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика" с адрес наа управление гр. Първомай, ул. "Рила" №9 административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лева за нарушение на чл.31 от ЗЗдр., като ПРОСРОЧЕНА. Прекратява производството по к.н.а.д. №275/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив - ХХІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
184 Административно дело No 278/2009 Други административни дела С.Н.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 25.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от С.Н.В. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административни мерки № РД-36-222/19.12.2008 г. на Директора на РД"Автомобилна администрация" град Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 279/2009 г., по описа на Административен съд град Пловдив. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, в 7 - дневен срок от съобщението.
 
185 Административно дело No 284/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.А.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЗАПАДЕН Докладчик: А.И.Х.  Определение от 24.02.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.Г. ***, против решение на РЕСУТ при район "Западен", Община Пловдив, взето с протокол № 1 от 12.01.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
186 Частно административно дело No 289/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕСИЧОВО АД Докладчик: Т.И.Н.  Определение от 26.02.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № РД-10-444 от 27.10.2008 год., издадено от Райна Стоянова Грудева - старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив на Национална агенция за приходите.Срокът на предварителните обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизията, възложена със Заповед № 801665 от 22.10.2008 год. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - гр. Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
187 Частно админист. наказателно дело (К) No 309/2009 Наказателни частни касационни производства М.П.П. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 16.02.2009г., в законна сила от 16.02.2009г.
Прекратява производството по ч.к.н.а.д №309/2009г. по описа на Административен Съд -Пловдив - XXI състав. ИЗПРАЩА писмено изявление от М.П.П. *** с формулирано в нея искане за възстановяване срока за подаване на жалба срещу издаденото спрямо нея, но в качеството и на ЕТ"Боркети М М.П." наказателно постановление №I-Б-441/10.11.2008г. на Директор РИОКОЗ - Пловдив, поради наличие на особено непредвидено обстоятелството, посочено в изявлението и , на състава на първостепенния Съд по н.а.х.д.№1716/2008г. XV н.с., за разглеждане.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
188 Административно дело No 312/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.С.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 16.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №312 по описа на Административен съд- Пловдив за 2009г., образувано по жалба на П.С.Т.,***, за прогласяване нищожността на Решение №Т249 от 23.04.1993г. на Поземлена комисия Пловдив, а понастоящем Общинска служба "Земеделие", гр. Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Пловдив.
Определението е окончателно.

 
189 Административно дело No 331/2009 Искове за обезщетение ШИРОБИМ ЕООД РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СВИЛЕНГРАД Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 23.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 331 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив, образувано по повод Искова молба от У.Г. Санджар - Управител на "Широбим" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Солунска" № 49, вх. "Б" против Районна прокуратура, гр. Свиленград, тъй като искът не е подсъден на Административен съд - Пловдив.

ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на надлежния съд - Районен съд - Пловдив.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
190 Административно дело No 379/2009 Дела от администр. характер - данъчни Е.М.М. ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 27.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 379/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІІ отд., V състав. ИЗПРАЩА по подсъдност на Окръжен съд Хасково жалба срещу Решение № 8000-0360/20.03.2007 г. на Началник Митница Свиленград, с което не е приета декларираната митническа стойност на стоката по ЕАД № 3101/4-485/09.08.2001 г. в размер на 14216 лв. по фактура № 1/Т26/03.08.2001 г. представена пред МБ Димитровград и определя съгласно чл. 35 от ЗМ митническа стойност на стоката по ЕАД № 3101/4-485/09.08.2001 г. по фактура № Т26/03.08.2001 г. в размер на 116553 лв., като предвид направените плащания по ЕАД № 3101/4-485/09.08.2001 г. определя за доплащане на държавни вземания общо в размер на 63041 лв., от които мито в размер на 35478 лв. и ДДС в размер на 27563 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.