АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2009г. до 31.03.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 18/2007 Дела от администр. характер - данъчни РЕДЛЕС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 04.03.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 13001103/01.12.2006г., издаден от ст. инспектор по приходите Стоянка Марийна Иванова при ТД на НАП - Пазарджик в частта, в която е отказано правото на приспадане на данъчен кредит на "Редлес" ООД за м. 01.2004г. и м. 02.2004г. в общ размер на 4 890.80лв. и съответните лихви.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 13001103/01.12.2006г., издаден от ст. инспектор по приходите Стоянка Марийна Иванова при ТД на НАП - Пазарджик в частта, в която е отказано правото на данъчен кредит на "Редлес" ООД в размер на 2761,60 лв. по издадени 4 бр. фактури от ЕТ "Семерджиев 61" и съответните лихви.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "РЕДЛЕС" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Сърница, ул. "Беглика" № 7, представлявано от Управителя Реджеп Халил Кьосей против Ревизионен акт № 13001103/01.12.2006г., издаден от ст. инспектор по приходите Стоянка Марийна Иванова при ТД на НАП - за Пазарджик в останалата му част.
ОСЪЖДА "Редлес" ООД да заплати на Дирекция "ОИУ" при ЦУ на НАП - Пловдив сумата в размер на 808,90 лв. /осемстотин и осем лева и деветдесет стотинки/, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
2 Административно дело No 645/2007 Установителни искове ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 20.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г. С. Раковски" № 13, представлявано от Управителя Георги Кирилов Георгиев, против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 2/2007г. от 26.02.2007г. на Началник Митница Свиленград с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати както следва - мито в размер на 4440,00лв. ; данък добавена стойност в размер на 5157,00лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 18.02.2005год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0094 от 21.04.2007 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.
ОСЪЖДА "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г. С. Раковски" № 13 да заплати на Митница Свиленград, сумата от 523,88лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсуртска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 678/2007 Дела от администр. характер - данъчни МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: К.Р.К.  Решение (второ) от 12.03.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 158 от 13.02.2009 г., постановено по АХД № 678 на Пловдивския административен съд за 2007 г., в частта, с която е отменен Ревизионен акт № 1600092/05.03.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, срещу "Месокомбинат Карлово" АД със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Балабанов мост" №1, Булстат: 115028316, в частите, с които на "Месокомбинат Карлово" АД не се признава данъчен кредит, както следва:

*По т.3 за данъчен период м.септември 2003 г., като
ВМЕСТО: "до размера на 3000,00 лв., като отхвърля жалбата за разликата над 3000,00 лв. до 3600,00 лв.",
ДА СЕ ЧЕТЕ: "в частта над 3000 лв., т.е. за сумата от 600 лв.", и

*По т.4 за данъчен период м.октомври 2004 г., като
ВМЕСТО: "за разликата над 850,80 лв. до 6980,00 лв.",
ДА СЕ ЧЕТЕ: "за разликата над 850,80 лв. до 9680,00 лв".


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 765/2007 Дела от администр. характер - данъчни Ц.С.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: Т.И.Н.  Решение (второ) от 04.03.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 61/20.01.2009 год. по административно дело № 765 по описа за 2007 год. на Пловдивския административен съд, като в началната част на същото, израза "...административно дело № 756 по описа за 2007 г. на Пловдивския административен съд...", да се чете "...административно дело № 765 по описа за 2007 г. на Пловдивския административен съд...".
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 1463/2007 Дела от администр. характер - данъчни САНИ 2002 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 04.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "САНИ 2002" ЕООД, БУЛСТАТ 115746947, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Богомил" № 58, ет.3, ап.4, против Решение № 760 от 08.08.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП-гр. Пловдив, с което е потвърден Ревизионен акт № 1601092 от 22. 06. 2007 г. на ТД на НАП-гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит за данъчни периоди: м.12.2002г, м. 01.2003г., м. 02.2003г., в размер на 11 296,68 лв. и са начислени съответните лихви в размер на 6 123,59 лв.
ОСЪЖДА "САНИ 2002" ЕООД, БУЛСТАТ 115746947, представлявано от управителя Ж.П.П. Увакова, ЕГН **********, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Богомил" № 58, ет.3, ап.4 да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 798.38 лв. /седемстотин деветдесет и осем лева.38/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 1704/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТТПК СЕПТЕМВРИ-ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 26.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-2607/19.09.2007 г., издадена от Кмета на община Пловдив.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на ТПК "Септември" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Йоаким Груев" №15А, представлявана от Х.Д.Х., сумата от 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/ разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 1737/2007 Дела от администр. характер - данъчни ХИМИК АД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ покана за доброволно изпълнение изх. № 3-07-1-57/09.10.2007г. на Община Асеновград, с която на "Химик" АД - Асеновград, с ново наименование "Красикапласт" АД, представлявано от Изп. директор инж. К.К., с която е определена такса за битови отпадъци за 2005г. и 2006г. в размер на 16354,79 лв. от които 13215,20 лв. главница и 3139,59 лв. лихва.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
8 Административно дело No 1740/2007 Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС КОМЕРС-74 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 12.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Алекс Комерс 74"ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Велинград, ул."Н.Ихтимански" № 19, ЕИК по БУЛСТАТ 112532154 с управител Александър Иванов Гагов с ЕГН **********.
ОСЪЖДА "Алекс Комерс 74"ЕООД да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 1896, 71 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 1971/2007 Дела от администр. характер - данъчни К.С.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 04.03.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1300479 от 21.08.2007 г. издаден от Цветана Спасова Джиева, инспектор по приходите в ТД на НАП-гр. Пазарджик в частта, с която на К.С.Б., ЕГН **********,*** е отказан данъчен кредит по ДФ № 1114/29.05.2003г., ДДС в размер на 353, 33 лв., с данъчна основа в размер на 1766,67 лв. за периода 05.2003г. и по ДФ № 1137/ 31.07.2003г. на стойност 6666,67 и ДДС - 1333,33лв. за периода м.07.2003 г., издадени на ЕТ "К.Б." със седалище и адрес на управление гр. Сърница, обл. Пазарджишка, ул. "Калафат" № 13, ЕИК по БУЛСТАТ 112050948. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Б., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 1300479 от 21.08.2007 г. издаден от Цветана Спасова Джиева, инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Пазарджик, в частта относно отказан данъчен кредит за периоди 01, 08.2003г., респективно по ДФ №№ 1046 от 27.01.2003г., 1154 от 26.08.2003г. ОСЪЖДА К.С.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 593.02лв. / петстотин деветдесет и три лева и 02 ст./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите-Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати в полза на К.С.Б., ЕГН **********,*** сумата от 109.28 лв./ сто и девет лева и 28 ст./ разноски по делото.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 2049/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 19.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.М. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № ОА-3121/ 25.10.2007 г. на кмета на Община Пловдив.
Решението е окончателно.

 
11 Административно дело No 115/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ КОМЕРС ООД ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 10.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Метал комерс" ООД, Булстат: 1112549196, със седалище в с.Главиница, общ.Пазарджик, ул."4-та" №36, представлявано от А.Д.П., срещу Ревизионен акт № 450/05.09.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Пазарджик, потвърден с Решение № 1095/ 20.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Метал комерс" ООД, Булстат: 1112549196, със седалище в с. Главиница, общ.Пазарджик, ул."4-та" №36, представлявано от А.Д.П., да заплати в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата от 396,96 лв. (триста деветдесет и шест лева и 96 ст.) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
12 Административно дело No 124/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВЕГЕ ИНТЕРКОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 04.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВЕГЕ ИТЕРКОМЕРС" ООД - гр. Ст.Загора, чрез представляващия Георги Цветков Георгиев, с адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 80, ет.1, ап.1, против Ревизионен акт № 240564 от 25.10.2007 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Ст.Загора, частично потвърден с Решение № 1093/ 20.12.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив в обжалваната част за допълнително начислен ДДС на основание чл.82, ал.1 от ЗДДС /отм./ в размер на 6514.75 лв. главница и лихва в размер на 2729,70 лв. за периодите м.12.2005 г., м.05.2006 г. и м.07.2006 г., като неоснователна
ОСЪЖДА "ВЕГЕ ИТЕРКОМЕРС" ООД - гр. Ст.Загора, с БУЛСТАТ 123622585, чрез представляващия Георги Цветков Георгиев, с адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 80, ет.1, ап.1 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 620 /шестотин и двадесет/ лв., представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
13 Административно дело No 252/2008 Дела от администр. характер - данъчни К.Г.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 19.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.К. ***, като ЕТ "Краси-К.Г.", Булстат: 833045434, срещу Ревизионен акт № 2400-773/ 07.11.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 7/07.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА К.Г.К. ***, като ЕТ "Краси-К.Г.", Булстат: 833045434, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 1033,52 лв. (хиляда триесет и три лева и 52 ст.) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 272/2008 Дела от администр. характер - данъчни О.А.К. ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 19.03.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 38/28.09.2007 г. на орган по приходите в ТД на НАП-Пазарджик и потвърден с Решение № 37/14.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, който акт е издаден срещу О.А.К. ***, ЕГН: **********.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 367/2008 Дела от администр. характер - данъчни АНЗА-АНЕТА ЗАХАРИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 16.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.З. в качеството и на ЕТ "АНЗА-А.З.", със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ул."Атанас Узунов" № 7, Булстат 126003595, против Ревизионен акт /РА/ № 2601047 от 10.12.2007г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 64/25.01.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на търговеца не е признат данъчен кредит в размер на 5694,80лв. и е начислена лихва за забава в размер на 3000,63 лв. като неоснователна.
ОСЪЖДА ЕТ "АНЗА-А.З.", със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ул."Атанас Узунов" № 7, Булстат 126003595, представляван от А.П.З. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 597 (петстотин деветдесет и седем) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 421/2008 Дела по КСО Р.И.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 19.03.2009г.
ОТХЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Р.И.В.,***, против Решение № 279 от 01.02.2008г. на Директора на РУ "СО" - Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № **********/09.11.2007г., издадено от РУ "СО" - Пловдив, с което й е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт на ответника.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.


 
17 Административно дело No 472/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.А.Ч.,
Я.Щ.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 09.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на К. Анастасова Ч. ***, и Я.Щ.В. ***, област Пловдив, ул."Преслав" № 1, против отказа на Община "Родопи" за издаване на скица на земеделска земя в местността "Щ. ***.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
18 Административно дело No 541/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Й.Б.,
Т.К.Н.,
И.Г.Н.,
Т.И.Н.,
С.Н.С.,
Е.Ц.Н.
РДНСК ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН
Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 19.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Й.Б., Т.К.Н., И.Г.Н., Т.И.Н., С.Н.С. *** против Заповед ДК-10-03 от 24.01.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е оставено в сила Разрешение за строеж №261/22.10.2007г. на Главния архитект на Община Пловдив, Район "Централен". ОТМЕНЯ Заповед ДК-10-03 от 24.01.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на Е.Ц.Н. *** и е оставено в сила разрешение за строеж № 261/22.10.2007г., издадено от главния архитект на община Пловдив-район "Централен". ВРЪЩА административната преписка на началника на РДНСК - Пловдив за ново произнасяне по жалбата на Е.Ц.Н..
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
19 Административно дело No 562/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГАЛКА-91 ГАЛИНА ВЕЛИЧКОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 25.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.П. Камарашева - Величкова, качеството й на ЕТ"Галка-91- Г. ***, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Ягодовско шосе" № 35, против Ревизионен акт № 16001918 от 02.01.2008 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден в частта, в която е обжалван, с Решение № 160/ 04.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 14863,49 лв. и лихви от 10383,80 лв по фактури № 15717/ 25.04.2002 г., № 15769/ 01.05.2002 г., № 15770/10.05.2002 г., № 15771/ 14.05.2002 г., № 15772/ 15.05.2002 г., 15828/ 03.06.2002 г., № 15820/ 16.06.2002 г., № 15901/ 01.07.2002 г., № 16139/ 18.11.2002 г. и № 16140/19.11.2002 г., издадени от "Интерфууд" АД - гр. Хасково, като неоснователна.
ОСЪЖДА Г.П. Камарашева - Величкова, качеството й на ЕТ"Галка-91- Г. ***, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Ягодовско шосе" № 35, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 948 /деветстотин четиридесет и осем/ лева., представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
20 Административно дело No 683/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: К.Р.К.  Решение (второ) от 20.03.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 345 от 19.03.2009 г., постановено по АХД № 683 на Пловдивския административен съд за 2008 г., в частта, с която е отменено Решение за промяна на тарифен номер № 343/04.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0182/ 12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, като

ВМЕСТО: "ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 343/04.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0182/12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която спрямо "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Ген.Скобелев" № 4А, представлявано от П.Д.Л., е постановена промяна на кл.47 "Изчисляване на вземанията" за стока №1 от ЕАД № 07BG003007Н0020815/20071212 г., като е определено за доплащане от "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, на антидъмпингово мито в размер на 23495,68 лв., ДДС в размер на 4699,13 лв. и лихва, считано от 12.12.2007 г.",

ДА СЕ ЧЕТЕ: "ОТХВЪРЛЯ изцяло жалбата на "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Ген.Скобелев" № 4А, представлявано от П.Д.Л., срещу Решение за промяна на тарифен номер № 343/04.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0182/12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив."


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
21 Административно дело No 683/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 19.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер № 343/04.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0182/ 12.03.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта му с която спрямо "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Ген.Скобелев" № 4А, представлявано от П.Д.Л., е постановена промяна на кл.47 "Изчисляване на вземанията" за стока №1 от ЕАД № 07BG003007Н0020815/20071212 г., като е определено за доплащане от "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, на антидъмпингово мито в размер на 23495,68 лв., ДДС в размер на 4699,13 лв. и лихва, считано от 12.12.2007 г.
ОСЪЖДА "Кастел Експорт" ООД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Ген.Скобелев" № 4А да заплати на Митница Пловдив сумата от 1013,90 лв. /хиляда и тринадесет лева и 90 ст./, представляваща юрисконсултско възнаграждение по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
22 Административно дело No 738/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.Ч. ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 30.03.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна, Заповед №РД-18-86 от 10.12.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която, на основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, в частта, относно имот УПИ ІІ-10-стопанска и обслужваща дейност, кв. 1, с. Първенец, Община Родопи, обл. Пловдив. ВРЪЩА делото като преписка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за проверка и изготвяне на кадастралната карта и регистър за имот- УПИ ІІ-10-стопанска и обслужваща дейност, кв.1, с. Първенец, Община Родопи, обл. Пловдив, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати в полза на К.А.Ч., ЕГН ********** ***, ЖР "Тракия" бл. 73, вх. Б, ап. 12 сумата в размер от 90 лв. /деветдесет/ лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
23 Административно дело No 820/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕЛПИНА ФУУДС АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ СОФИЯ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 17.03.2009г.

ОТМЕНЯ решение № 116/04.04.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания / ИД на АДВ/, с което на основание чл.267, ал.2, т.6 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс е оставена без разглеждане, като недопустима, поради липса на правен интерес, жалбата на "ЕЛПИНА ФУУДС" АД, БУЛСТАТ 175321584 с адрес за кореспонденция : гр.София, ул. "Малашевска" № 1, депозирана чрез пълномощника адвокат С.Х., срещу Писмо изх.№ 0642/2001/117608/24.03.2008г. по описа на Регионална дирекция - Пловдив при Агенцията за държавни вземания по изпълнително дело № 642/2001г. по описа на същата дирекция.
ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София за произнасяне по същество по жалба с вх.№ 642/2001/117610/25.03.2008г. от "ЕЛПИНА ФУУДС" АД, БУЛСТАТ 175321584 с адрес за кореспонденция : гр.София, ул. "Малашевска" № 1, депоозирана чрез пълномощника адвокат С.Х., срещу Писмо изх.№ 0642/2001/117608/24.03.2008г. по описа на Регионална дирекция - Пловдив при Агенцията за държавни вземания по изпълнително дело № 642/2001г. по описа на същата дирекция, при съблюдаване с указанията, дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр.София да заплати на "ЕЛПИНА ФУУДС" АД с адрес за кореспонденция гр. София, ул."Малашевска" № 1, и с БУЛСТАТ 175321584, представлявано от управителя А.Г.С. ЕГН ********** сумата от 60 лв. /шестдесет лева/, представляваща извършени от последното разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
24 Административно дело No 822/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.С. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 30.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.Н.С. ***, против заповед № ДК-10-12 от 20.03.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е отменено разрешение за строеж № 4 от 14.01.2008 г. на главния архитект на район "Южен", Община Пловдив, за: "Възстановяване здравината на вътрешна панела - монтаж на съоръжение "стоманена рамка", в УПИ І-жилищно строителство и подземни гаражи, кв.28 по плана на кв."Въстанически-юг", гр.Пловдив, ул."Скопие" № 64, ет.4.
ОСЪЖДА С.Н.С., ЕГН **********,***, да заплати на М.Т.И., ЕГН **********,***, сумата 200 (двеста) лева, представляваща съдебни разноски по делото - възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
25 Административно дело No 848/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВИКТОРИ-М ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 18.03.2009г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Виктори-М" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл.223, вх.А, ет.6 ап.16, БУЛСТАТ 115115970, представлявано от И.Т.П.- управител срещу Ревизионен акт № 160002267 от 08.02.2008год., издаден от Геро Ненков Чинков - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 246 от 28.03.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който на дружеството допълнително е начислен ДДС в размер на 53065,28лв. и лихва в размер на 5153,61лв. като неоснователна.

ОСЪЖДА "Виктори-М" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл.223, вх.А, ет.6 ап.16, БУЛСТАТ 115115970, представлявано от И.Т.П.- управител, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 1614 /хиляда шестстотин и четиринадесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
26 Административно дело No 858/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.В.К. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 16.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.К., ЕГН ********** *** против Заповед № РД-18-85 от 06.12.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Марково, община Родопи, обл. Пловдив относно ПИ № 110114. ОСЪЖДА К.В.К., ЕГН ********** да заплати в полза на Д.В.Б., ЕГН ********** сумата в размер от 150 лв./сто и петдесет лева/.
ОСЪЖДА К.В.К., ЕГН ********** да заплати в полза на М.Д.Б. с ЕГН ********** сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
27 Административно дело No 876/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 18.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.С.А.,*** против отказа на Кмета на Община Хисаря да издаде скица на ПИ № 951, местност "Отдих", землище с. Михилци, община Хисаря, обективиран в писмо с изх. № 94-00-А-83-/1/ от 14.04.2008г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщаването.

 
28 Административно дело No 896/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГУЛКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 25.03.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160800294/20.02.2008г., издаден от Мариус Димитров Марков - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 291 от 14.04.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Гулком"ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Цар Борис ІІІ"№138Г,с БУЛСТАТ 115046339, представлявано от управителя Х.З.Г. ЕГН **********, за данъчен период месец Февруари 2007г. е начислен ДДС за внасяне за разликата от 17 482 лева до пълния определен размер от 25 495,21 лева, ведно със съответните лихви за забава,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН,като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Гулком"ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Цар Борис ІІІ"№138Г,с БУЛСТАТ 115046339, представлявано от управителя Х.З.Г. ЕГН **********, да заплати на Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 658,20 /шестстотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки/ юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
29 Административно дело No 919/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Й. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 31.03.2009г.
Отхвърля жалбата на С.Б.Й.,***, против Заповед № ДК-10-16/09.04.2008г. на Началника на РД "НСК"-Пловдив, с която жалбата против РС № 47/12.04.2006г., издадено от гл.архитект на район "Южен"-Община Пловдив е отхвърлена и е оставено в сила разрешението за строеж за строителство на обект: "Жилищни сгради-13 броя редови жилища" в УПИ I-103211, жилищно застрояване, гр.Пловдив, землище Пловдив-юг.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
30 Административно дело No 940/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 27.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г. С. Раковски" № 13, представлявано от Управителя Г.К.Г., против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 10/2008г. от 21.03.2008г. на Началник Митница Свиленград с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати както следва - мито в размер на 4719,00лв. ; данък добавена стойност в размер на 5253,00лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 18.01.2005год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0169 от 16.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.
ОСЪЖДА "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г. С. Раковски" № 13 да заплати на Митница Свиленград, сумата от 648,88лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсуртска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
31 Административно дело No 1015/2008 Дела по КСО КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ АД ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 31.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №117/14.04.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е отхвърлена жалба на "Кочо Честеменски"АД с адрес на управление гр.Пловдив, бул."Шести септември"№235 срещу Разпореждане №1444/11.03.2008г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в ТП на НОИ - Пловдив, с което е отказано да се възстановят изплатени парични обезщетения за сметка на ДОО на осигурителя за периода 01.07.1999г. - 31.05.2002г. в размер на общо 106 629,42 лева, поради изтекъл давностен срок, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА административната преписка на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в ТП на НОИ - Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане на "Кочо Честеменски"АД, гр.Пловдив за възстановяване на дължими от държавното обществено осигуряване вземания в размер на общо 106 629,42 лева по негова молба вх.№51/15.12.2007г., съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА Директор ТП на НОИ - Пловдив да заплати на "Кочо Честеменски"АД с адрес на управление гр.Пловдив, бул."Шести септември" №235 сумата от общо 2 950/две хиляди деветстотин и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
32 Административно дело No 1052/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЖЕМ И ДЖЕМ ООД РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 20.03.2009г.
Отменя Заповед № ДК-10-19/21.04.2008г. на Началника на РД "НСК"-Пловдив и връща преписката за ново произнасяне в срока по чл.216 ЗУТ след постъпване на данни за допълващото застрояване.
Осъжда РДНСК-Пловдив да заплати на С.М.К. - управител на "Джем и Джем" ООД: гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 164 сума в размер на 280 лв., направени съдебни разноски в производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
33 Административно дело No 1135/2008 Дела по ЗСП В.Л.В. ДИРЕКТОР НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 19.03.2009г.
Отхвърля подадената жалба от В.Л.В. *** против решението на Директора на РДСП -Пловдив № РДП СП-2-267 без дата 2008 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Л.В. *** срещу Заповед № 926/18.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Карлово.
Определението не подлежи на обжалване.

 
34 Административно дело No 1184/2008 Дела от администр. характер - данъчни М.К.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Определение от 13.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата депозирана от адв. П.С., като процесуален представител на М.К.Г., против Ревизионен акт № 800040/26.03.08 г. на ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 383/16.05.08 г. на Директора на дирекция "ОУИ" - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1184/08 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в 7-дневен срок от съобщаването за неявилата се страна.
ПРИЛАГА към делото писмо изх. № 102/06.02.09 г. на Районна пощенска станция Пазарджик с приложеното към нея писмено доказателство.

 
35 Административно дело No 1223/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.К.П. АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ, като незаконосъобразна, Заповед № РД-18-76 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която, на основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив, в частта относно имот с ИД № 73242.501.873 и ИД 73242.501.874 с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив. ВРЪЩА делото като преписка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за проверка и изготвяне на кадастралната карта и регистър за имоти с ИД № 73242.501.873 и ИД 73242.501.874 с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив,съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
36 Административно дело No 1233/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НИКОЛОВ И КО ООД ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 16.03.2009г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община "Родопи" относно молба с вх. № 94-01-797 от 21.05.2008г. на "Н. и КО" ООД със седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, ул. "Щип" № 2, с управител А.Т.Н..*** да заплати в полза на "Н. и КО" ООД с ЕФН **********, със седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, ул. "Щип" № 2, с управител А.Т.Н., ЕГН ********** сумата в размер от 300 лв. /триста лева/.Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщаването.


 
37 Административно дело No 1238/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 09.03.2009г.

ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 671/24.04.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0425/27.05.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поста
вяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
38 Административно дело No 1242/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 675/24.04.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0426/ 27.05.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта, с която е определено "КЦМ" АД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асеновградско шосе", представлявано от С.Г.П., да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59, ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница-Пловдив за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 1252/2008 Дела от администр. характер - данъчни Н.В.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 49/05.02.2008 г. на гл. инспектор в отдел "Събиране, контрол и ревизии" на Дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив, издадена на Н.В.Г. ***, в ЧАСТТА, с която е определено задължение за данък върху недвижимите имоти за 2001 г. в размер на 14,85 лв., ведно с лихвите за просрочие в размер на 12,80 лв., за периода от 01,04,2001 г. до 31,01,2008 г., както и данък върху недвижимите имоти за 2002 г. в размер на 22,75 лв., ведно с лихвите за просрочие в размер на 16,29 лв., за периода от 01,04,2002 г. до 31,01,2008 г., като погасени по давност.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов " № 1 да заплати на Н.В.Г. *** сумата от 59 /петдесет и девет/ лева, представляващи разноски, включително и адвокатски хонорар, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА Н.В.Г. *** да заплати на Дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов " № 1 сумата от 100 /сто/ лева, представляващи юрисконсуртско възнаграждение за осъществената защита, съобразно уважената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за изготвянето му с препис за страните.

 
40 Административно дело No 1271/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ч.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №АБ-26 от 18.04.2008г. на кмета на община Садово, с която е попълнена кадастралната основа на поземлен имот (ПИ) с №101, кв.6 по плана на село Катуница, община Садово, с нови ПИ №101 и ПИ №900.Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Административно дело No 1324/2008 Искове за обезщетение П.М.М. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 19.03.2009г.
ОСЪЖДА Агенция Митници при Министерство на финансите на Република България да заплати на Павал М. *** :- сумата от 3000/три хиляди/лв.,представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди,изразяващи се в притеснения,срам,душевни терзания вследствие на незаконни действия на служители на ответника с оглед отменено ППС № 39/09.11.2004 г., издадено от Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-1100-0014/29.12.2006 г. на Директора на РМД Пловдив отменено от Окръжен съд-Пловдив ,V с-в като незаконосъобразно, заедно със законна лихва върху 3000 лв. от 01.07.2008 г./деня на предявяване на исковата молба/ до окончателното й изплащане; -сумата от 512/петстотин и дванадесет/лв.,представляващи: 500 лв. адвокатски хонорар и 12 лв. държавна такса.
ОТХВЪРЛЯ иска за имуществени вреди на Павал М. *** срещу: Агенция Митници при Министерство на финансите на РБългария за имуществени вреди в размер на 1000/хиляда/ щатски долара заедно със законна лихва от деня на образуване на производството до окончателното й изплащане , иска за имуществени вреди в размер на 500/петстотин/ лв. за процесуално представителство от адв.Славея Боева пред Митница Пловдив и Районна прокуратура Пловдив заедно със законна лихва от деня на образуване на производството до окончателното й изплащане ,както иска за неимуществени вреди за разликата над 3000/три хиляди/лв. до 10000/десет хиляди/лв.,заедно със законна лихва върху нея от деня на образуване на производството до окончателното й изплащане като неоснователни.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
42 Административно дело No 1336/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: А.И.Х.  Определение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ дадения ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. с ЕГН ********** *** против изричен отказ изх.№ 94-00-Д-82-1/ 16.06.2008 г. на Кмета на Община Хисаря.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1336 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 1339/2008 Дела от администр. характер - данъчни РОБУСТА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 12.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Робуста" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул. "Раковски" № 25, ап.2, Булстат 126549968, представлявано от С.Д.П.- управител срещу Ревизионен акт № 26001209 от 01.04.2008год., издаден от Ася Младенова Котетерова - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Хасково, потвърден с Решение № 430 от 04.06.2008год. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който на "Робуста" ЕООД, е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 44513,19лв.и лихви 10621,05лв., както и е определен корпоративен данък за 2004г. в размер на 6725,99лв. и лихва - 2686,70лв., за 2005г. данък в размер на 9791,38лв. и лихва - 2711,43лв. и за 2006г. корпоративен данък в размер на 16868,25лв. и лихва 2448,92лв., като неоснователна
ОСЪЖДА "Робуста" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул. "Раковски" № 25, ап.2, Булстат 126549968, представлявано от С.Д.П.- управител да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 2377 лв. за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
44 Административно дело No 1353/2008 Други административни дела МЕГАТРАНС-99 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 19.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мегатранс-99"ООД, представлявано от А.Г. - Управител на дружеството, срещу заповед №РД-06-284/13.06.2008 г. на Кмета на Община Карлово, с която е потвърдено решението на комисията по чл. 26, ал. 1 от Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили .
ОСЪЖДА "Мегатранс-99" ООД, със седалище и адрес на управление: гр, Хисаря, жк. "Боряна", ул. "Ген.Гурко"№48,ет.1,ап.1, да заплати на "Хеброс бус"ООД град Пловдив, бул."Македония"№1, ЕИК 115008465, сумата от 960 лв./деветстотин и шестдесет лева/ за осъществената адвокатска защита.
ОСЪЖДА "Мегатранс-99" ООД, със седалище и адрес на управление: гр, Хисаря, жк. "Боряна", ул. "Ген.Гурко"№48,ет.1,ап.1, да заплати на Община Хисаря, сумата от 100 лв./сто лева/ за направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
45 Административно дело No 1375/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.А.Т. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 30.03.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-18-34 от 06.03.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Рогош, община Марица, обл. Пловдив в частта относно имот с ИД 62858.501.887, с. Рогош, собственост на Ж.Т.. ВРЪЩА делото като преписка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за проверка и изготвяне на кадастралната карта и регистър за имот-ИД 62858.501.887, с.Рогош, собственост на Ж.Т., съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
46 Административно дело No 1382/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 06.03.2009г.

ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 958/22.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0520/18.06.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА, с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
47 Административно дело No 1383/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 959/22.05.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0519/ 18.06.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта, с която е определено "КЦМ" АД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асеновградско шосе", представлявано от С.Г.П., да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59, ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница-Пловдив за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
48 Административно дело No 1384/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 960/22.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0517/18.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.

 
49 Административно дело No 1385/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 961/22.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0518/18.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
50 Административно дело No 1388/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТПК КОЛЕКТИВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 05.03.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ Акт за прихващане или възстановяване № 801386 от 29.04.2008год. издаден от Златинка Атанасова Андонова - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Ст.Загора и Решение № Р-801731 от 21.05.2008г., издадено от Даниела Наполеонова Петкова за поправка на АПВ №801386 от 29.04.2008год., потвърдени с Решение № 448 от 13.06.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на ТПК "Колектив" е отказано възстановяване на сумата от 3494,40лв. по ГДД по чл. 92, ал.1 от ЗКПО за периода 01.01.2007г.-31.12.2007г.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на ТПК "Колектив", със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 130, ЕИК по Булстат 833018864 представлявана от председателя- Г.Ж.А. , сумата 410 (четиристотин и десет) лева разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
51 Административно дело No 1408/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1044/27.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0528/18.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
52 Административно дело No 1410/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1081/28.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив,потвърдено с Решение № 1-4412-0525/18.06. 2008г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД- гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
53 Административно дело No 1426/2008 Дела от администр. характер - данъчни КОМИСИОН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 30.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Комисион " ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, бул."Дунав" №196, ап.14, Булстат 160087886, представлявано от управителя М.М.Н. против ревизионен акт /РА/ № 160800099 от 10.04.2008г., и РА № 817407/29.05.2008г. за поправка на РА, издадени от Калоян Любомиров Лазов - старши инспектор по приходите при Териториална Дирекция - Пловдив на НАП, потвърдени с Решение № 462/19.08.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, относно непризнато право на данъчен кредит за данъчен период 01.06.2007г. - 30.06.2007г. в размер на 19700,00 лв. по фактура, издадена от "Старт-А.Н." ЕООД-гр.Самоков и за данъчен период 01.08.2007г.-31.08.2007г. непризнат данъчен кредит в размер на 80436,66лв. по фактури, издадени от "Старт А.Н." ЕООД- Самоков или общо непризнат данъчен кредит в размер на 100136,66лв. и начислени лихви за забава в размер на 5181,60 лв. като неоснователна.
ОСЪЖДА "Комисион " ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, бул."Дунав" №196, ап.14, Булстат 160087886, представлявано от управителя М.М.Н. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
54 Административно дело No 1429/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 31.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация "Централен кооперативен съюз", със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Оборище", ул. "Г. С. Раковски" №99, против Заповед №РД-09-311 от 18.07.2005г. на кмета на Община Пловдив - Район "Източен", с която е одобрено попълване на кадастралния и регулационен план на "Източна индустриална зона- ІІ част", гр. Пловдив с нов поземлен имот с пл. №138, кв.7.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
55 Административно дело No 1433/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 876/20.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0560/26.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
56 Административно дело No 1435/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 06.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1177/02.06.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0559/26.06.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА, с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
57 Административно дело No 1436/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1078/24.04.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0561/ 26.06.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта, с която е определено "КЦМ" АД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асеновградско шосе", представлявано от Стоян Георгиев Пехливанов, да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59, ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница-Пловдив за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
58 Административно дело No 1437/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 09.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1079/28.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0562/26.06.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
59 Административно дело No 1438/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1080/28.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0526/26.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
60 Административно дело No 1445/2008 Дела по КСО Д.И.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 09.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалби на Д.И.К., против Решение № 110/01.07.2008г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № **********/14.03.2008г. на РУ "СО" Пловдив и Решение № 221 от 01.07.2008г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № ********** от 26.03.2008г. на РУ "СО" Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт на ответника.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
61 Административно дело No 1456/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Ж.П.,
С.Б.Ж.,
Т.Д.К.,
В.П.В.,
Е.Л.С.,
Ц.И.Д.,
Г.С.Г.,
Ж.Д.Д.,
А.Д.Д.,
Г.К.К.,
М.С.Т.,
Н.Х.Р.,
Р.Р.М.,
Д.Х.А.,
Н.А.П.,
Б.К.Г.,
С.В.Л.,
Р.П.Г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 04.03.2009г.
Отхвърля жалбата против Заповед № ОА-37/09.01.2008г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-План за застрояване на част от кв.363-нов, 259-стар по плана на кв."Триъгълника", като в УПИ I-комплексно застрояване се предвижда запазване на съществуващото застрояване между жилищни блокове с имотни №№ 900 и 901 с надстрояване и пристрояване до два етажа с височина до 8 м. по означението с черен и червен цвят и корекцията със зелено.
Решението е окончателно.

 
62 Административно дело No 1458/2008 Дела по ЗОС П.И.П.,
Б.П.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 16.03.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № ОА-1820/27.06.2008г на Кмета на Община Пловдив, в точка трета, в частта й относно обезщетението за част от имот, съставляващ 1/4 идеална част от празно място с площ от 124 кв.м., представляващо незастроената част от ПИ 992, попадаща в разширението на ул. "Победа", с площ на целия ПИ 992 от 553 кв.м.( по нотариален акт), а по скица 412 кв.м., кв. 602 по плана на Пета градска част, гр. Пловдив, одобрен със заповед № ОА-424 от 17.03.1994 г , отчужден по реда на чл. 209, ал.1 от ЗУТ, като я завишава от 20460лв на 31775 лв /тридесет и една хиляди, седемстотин седемдесет и пет/ лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.П. с ЕГН ********** и Б.П.П. с ЕГН ********** *** срещу заповед № ОА-1820/27.06.2008г на Кмета на Община Пловдив в останалата част.Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
63 Административно дело No 1461/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВЕГЕ ИНТЕРКОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 06.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Веге Интеркомерс" ООД, със седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, ул."Руски" № 80, ет.1, ап.1, Булстат 123622585, представлявано от Г.Ц.Г.- управител, против Ревизионен акт/РА/ № 240800237564 от 19.05.2008г., издаден от Златинка Атанасова Андонова -гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 494/02.07.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството не е признат данъчен кредит в размер на 2658,51лв. и е начислена лихва за забава в размер на 856,16 лв, като неоснователна.

ОСЪЖДА "Веге Интеркомерс" ООД, със седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, ул."Руски" № 80, ет.1, ап.1, Булстат 123622585, представлявано от Г.Ц.Г.- управител да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 350 (триста и петдесет) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
64 Административно дело No 1485/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 06.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1125/30.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0542/26.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
65 Административно дело No 1497/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 05.03.2009г.

ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 848/20.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0570/27.06.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА, с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
66 Административно дело No 1499/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1102/28.05.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0538/ 26.06.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта, с която е определено "КЦМ" АД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асеновградско шосе", представлявано от Стоян Георгиев Пехливанов, да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59, ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница-Пловдив за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
67 Административно дело No 1501/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1127/30.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0534/27.06.2008г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
68 Административно дело No 1502/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 11.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1128/30.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0535/26.06.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поста
вяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.


 
69 Административно дело No 1504/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1140/30.05.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0576/ 27.05.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта, с която е определено "КЦМ" АД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асеновградско шосе", представлявано от Стоян Георгиев Пехливанов, да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59, ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница-Пловдив за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
70 Административно дело No 1507/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1197/03.06.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0567/27.06. 2008г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
71 Административно дело No 1508/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 09.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1201/03.06.2008г. на Началник на Митница - Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0553/26.06.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поста
вяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
72 Административно дело No 1509/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1202/03.06.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0554/27.06.2008г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.
 
73 Административно дело No 1511/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1267/05.06.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0556/ 26.06.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта, с която е определено "КЦМ" АД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асеновградско шосе", представлявано от Стоян Георгиев Пехливанов, да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59, ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница-Пловдив за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
74 Административно дело No 1523/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 05.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Шел България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ул. "Резбарска" №5, против Заповед №ДК-10-26 от 29.05.2008г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на дружеството против Разрешение за строеж №522 от 16.11.2007г., издадено от главния архитект на община Асеновград за обект: многофункционална сграда с търговски център, офиси и хотелски апартаменти в УПИ ХХІІІ-510.110, кв.2 по плана на гр. Асеновград. ОСЪЖДА "Шел България" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуяне, ул. "Резбарска" №5, да заплати на "Айлин-строй" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Гладстон" №60, сумата от 200,00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 1534/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 27.03.2009г.
Отхвърля жалбата на К.И.Г.,*** срещу Заповед № 334/04.06.2008г. на Кмета на Район "Южен"- Община Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
76 Административно дело No 1548/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.В.И.,
С.Д.Д.,
Ц.Г.С.,
Р.Н.К.,
Г.И.Г.,
П.А.П.,
М.С.А.
КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 17.03.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед №606 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, както и на издадените въз основа на нея Заповед №622 от 16.07.2008г. и Заповед №624 от 16.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Министерството на отбраната да заплати на А.В. ***, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на С.Д.Д.,***, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Ц.Г.С.,***, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.3, ап.11, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Р.Н.К.,***, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Е", ет.7, ап.16, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по дело-то разноски; на Г.И. ***, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Д", ет.4, ап.12, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото раз-носки; на П.А.П.,***, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на М. Сто-янов А.,***, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.2, ап.5, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски, и на Г. ***, ЖР"Тракия", бл.143, вх."В", ет.5, ап.12, сумата от 100,00 ле-ва, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
77 Административно дело No 1554/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Д.Д. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 17.03.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед №606 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, както и на издадените въз основа на нея Заповед №622 от 16.07.2008г. и Заповед №624 от 16.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Министерството на отбраната да заплати на Анатолий Василев Ива-нов, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Копривщица" №19, вх."В", ет.8, ап.23, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на С.Д.Д.,***, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Цветан Георгиев Стефанов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.3, ап.11, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Румен Нанков Костов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Е", ет.7, ап.16, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по дело-то разноски; на Георги Иванов Гущеров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Д", ет.4, ап.12, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото раз-носки; на Павел Андонов Павлов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Преспа" №12, ет.17, ап.123, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Митко Сто-янов Ангелов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.2, ап.5, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски, и на Георги Петров Пет-ров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."В", ет.5, ап.12, сумата от 100,00 ле-ва, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
78 Административно дело No 1555/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ц.Г.С. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 17.03.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед №606 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, както и на издадените въз основа на нея Заповед №622 от 16.07.2008г. и Заповед №624 от 16.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Министерството на отбраната да заплати на Анатолий Василев Ива-нов, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Копривщица" №19, вх."В", ет.8, ап.23, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Стоян Димитров Добринов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Орхидея" №19, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Ц.Г.С.,***, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.3, ап.11, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Румен Нанков Костов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Е", ет.7, ап.16, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по дело-то разноски; на Георги Иванов Гущеров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Д", ет.4, ап.12, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото раз-носки; на Павел Андонов Павлов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Преспа" №12, ет.17, ап.123, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Митко Сто-янов Ангелов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.2, ап.5, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски, и на Георги Петров Пет-ров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."В", ет.5, ап.12, сумата от 100,00 ле-ва, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 Административно дело No 1650/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 05.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1666/24.06.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0630/24.07.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
80 Административно дело No 1651/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1647/24.06.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение № 1-4412-0632/24.07. 2008г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД- гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
81 Административно дело No 1652/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1659/24.06.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0640/24.07.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД- гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
82 Административно дело No 1653/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1665/24.06.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0631/24.07.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
83 Административно дело No 1654/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 06.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1653/24.06.2008г. на Началник на Митница - Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0633/24.07.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД- гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
84 Административно дело No 1655/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 05.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1570/20.06.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0629/24.07.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
85 Административно дело No 1656/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1657/24.06.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0639/ 24.07.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив, в частта, с която е определено "КЦМ" АД, БУЛСТАТ: 825362890, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асеновградско шосе", представлявано от С.Г.П., да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59, ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница-Пловдив за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
86 Административно дело No 1666/2008 Дела от администр. характер - данъчни РОЗА 2000 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 26.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К. в качеството му на управител на "Роза 2000" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Цар Борис ІІІ Обединител" № 141, ет.2, ап.4, срещу Решение № 153/29.04.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания.

Решението е окончателно.

 
87 Административно дело No 1671/2008 Дела от администр. характер - данъчни ФУЛДА БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 17.03.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600800258/05.06.2008 г., издаден от Евгений Димов Генчев, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 563/30.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" /"ОУИ"/ - гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта му, с която на "ФУЛДА БЪЛГАРИЯ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Освобождение" № 112, представлявано от управителя Н.Т.Д., е отказан данъчен кредит в размер на 4 884,08 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "ФУЛДА БЪЛГАРИЯ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Освобождение" № 112, представлявано от управителя Н.Т.Д., сумата от 415 лв. /четиристотин и петнадесет лева/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "ФУЛДА БЪЛГАРИЯ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Освобождение" № 112, представлявано от управителя Н.Т.Д., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
88 Административно дело No 1676/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.Н.К. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 17.03.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед №606 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, както и на издадените въз основа на нея Заповед №622 от 16.07.2008г. и Заповед №624 от 16.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Министерството на отбраната да заплати на Анатолий Василев Ива-нов, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Копривщица" №19, вх."В", ет.8, ап.23, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Стоян Димитров Добринов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Орхидея" №19, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Цветан Георгиев Стефанов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.3, ап.11, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Р.Н.К.,***, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Е", ет.7, ап.16, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по дело-то разноски; на Георги Иванов Гущеров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Д", ет.4, ап.12, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото раз-носки; на Павел Андонов Павлов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Преспа" №12, ет.17, ап.123, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Митко Сто-янов Ангелов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.2, ап.5, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски, и на Георги Петров Пет-ров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."В", ет.5, ап.12, сумата от 100,00 ле-ва, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
89 Административно дело No 1677/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.И.Г. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 17.03.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед №606 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, както и на издадените въз основа на нея Заповед №622 от 16.07.2008г. и Заповед №624 от 16.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Министерството на отбраната да заплати на Анатолий Василев Ива-нов, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Копривщица" №19, вх."В", ет.8, ап.23, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Стоян Димитров Добринов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Орхидея" №19, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Цветан Георгиев Стефанов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.3, ап.11, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Румен Нанков Костов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Е", ет.7, ап.16, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по дело-то разноски; на Г.И.Г.,***, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Д", ет.4, ап.12, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото раз-носки; на Павел Андонов Павлов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Преспа" №12, ет.17, ап.123, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Митко Сто-янов Ангелов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.2, ап.5, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски, и на Г. ***, ЖР"Тракия", бл.143, вх."В", ет.5, ап.12, сумата от 100,00 ле-ва, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 Административно дело No 1678/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.А.П. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 17.03.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед №606 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, както и на издадените въз основа на нея Заповед №622 от 16.07.2008г. и Заповед №624 от 16.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Министерството на отбраната да заплати на Анатолий Василев Ива-нов, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Копривщица" №19, вх."В", ет.8, ап.23, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Стоян Димитров Добринов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Орхидея" №19, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Цветан Георгиев Стефанов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.3, ап.11, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Румен Нанков Костов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Е", ет.7, ап.16, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по дело-то разноски; на Георги Иванов Гущеров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Д", ет.4, ап.12, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото раз-носки; на П.А.П.,***, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Митко Сто-янов Ангелов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.2, ап.5, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски, и на Георги Петров Пет-ров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."В", ет.5, ап.12, сумата от 100,00 ле-ва, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
91 Административно дело No 1679/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.С.А. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 17.03.2009г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед №606 от 02.01.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив, както и на издадените въз основа на нея Заповед №622 от 16.07.2008г. и Заповед №624 от 16.07.2008г. на командира на поделение 32 990, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Министерството на отбраната да заплати на Анатолий Василев Ива-нов, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Копривщица" №19, вх."В", ет.8, ап.23, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на Стоян Димитров Добринов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Орхидея" №19, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Цветан Георгиев Стефанов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.3, ап.11, сумата от 350,00 лева, представляваща напра-вените по делото разноски; на Румен Нанков Костов, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Е", ет.7, ап.16, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по дело-то разноски; на Георги Иванов Гущеров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."Д", ет.4, ап.12, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото раз-носки; на Павел Андонов Павлов, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Преспа" №12, ет.17, ап.123, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски; на М. Сто-янов А.,***, ЖР"Тракия", бл.186, вх."А", ет.2, ап.5, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски, и на Георги Петров Пет-ров, с адрес: гр. Пловдив, ЖР"Тракия", бл.143, вх."В", ет.5, ап.12, сумата от 100,00 ле-ва, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
92 Административно дело No 1683/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 09.03.2009г.
ОТМЕНЯ Протоколно решение от 24.07.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед №545 от 01.08.2008г. на директора на Областна дирекция "Земеделие", гр. Пловдив, относно имот с №000138 в землището на село Буково, имоти с №118025, №118029, №118044 и №123028 в землището на село Искра, и имоти с №172010 и №172011 в землището на село Дълбок извор, община Първомай.
ИЗПРАЩА преписката на Областна дирекция "Земеделие", гр. Пловдив, за постановяване на законосъобразен акт, съгласно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
93 Административно дело No 1684/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.19 АЛ.2 ОТ ЗСПЗЗ,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ
Докладчик: А.И.Х.  Определение от 27.03.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавна агенция по горите град София против протоколно решение от 28.07.2008г на Комисията по чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 480а от 07.07.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив, одобрено със Заповед №553 от 01.08.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1684 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
94 Административно дело No 1691/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПРОТОН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 31.03.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 210800151-1 от 16.06.2008г., издаден от Валентина Иванова Кашева - гл. инспектор по приходите при Териториална Дирекция - Смолян на НАП, потвърден с Решение № 546/28.07.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в обжалваната част, с който на "Протон " ЕООД, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Мадан, ул."Явор" № 1, ЕИК по Булстат 120549573, представлявано от управителя В.Н.Г. не е признато право на данъчен кредит в размер на 4836,67 лв. по фактури, издадени от "Байерн Ауто лизинг" ЕООД- гр.Рудозем и са определени лихви за закъснение като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "Протон " ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Мадан, ул."Явор" № 1, ЕИК по Булстат 120549573, представлявано от управителя В.Н.Г. сторените по делото разноски в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
95 Административно дело No 1700/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 26.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.А.Б., ЕГН **********,***, против заповед № ОА-1250 от 30.04.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с която е отчужден недвижим имот, находящ се в град Пловдив, ул."Победа" № 30, попадащ в трасето на проектираното разширение на ул."Победа", а именно: празно място от 203 кв.м от ПИ 1170, целият с площ от 325 кв.м, който ПИ е включен в УПИ І-1170, 1172, общ. и жил. застрояване, кв.604 по плана на Пета градска част, Пловдив, собственост на Д.А.Б., на стойност 243 200 лева и е определено обезщетение по чл.209, ал.2, т.1 ЗУТ в размер на 243 200 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
96 Административно дело No 1701/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 19.03.2009г.
Изменя Заповед № ОА-1718/16.06.2008г. на Кмета на Община Пловдив за отчуждаване на част от недвижим имот, собственост на Д.А.Б.,***, попадащ в трасе за разширение на улица "Победа", индивидуализиран като ? ид.част от 199 кв.м., представляваща частта от ПИ № 1181, попадаща в улична регулация, с площ на ПИ № 1181 е 324 кв.м., от които-125 кв.м. попадат в УПИ IX-1180, 1181, в частта й, с която е определено дължимото обезщетение за принудително отчуждаван недвижим имот, като увеличава паричното обезщетение от 140 200 лв. на 168 800 лв.
Отхвърля жалбата в останалата й част.
Осъжда Община Пловдив да заплати на Д.А.Б.-*** сумата от 870 лв., съдебни разноски по производството - заплатени държавна такса 10 лв., възнаграждение за един адвокат 500 лв. и депозит 360 лв. /180 и 180 лв./.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
97 Административно дело No 1722/2008 Дела по КСО САРС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 27.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "Сарс груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Димитровград, ул. "Подполковник Калитин" N 1, склад N 5, с управител А.К. с ЕГН **********, от Република Турция срещу Решение № 262/08.08.08г. на Директора на ТП на НОИ- гр. Пловдив с което частично се отменя разпореждане №531/24.06.2008г., издадено от Ръководител на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив и потвърждава за сумата 3830.46 лв, от които главница 2269.43лв. и лихва 1561.03лв. ОСЪЖДА управителя на "Сарс груп" ЕООД да заплати на НОИ Пловдив направените съдебни разноски в размер на 150/ сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
98 Административно дело No 1733/2008 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 26.03.2009г.
Отхвърля като неоснователно оспорването със Заповед № ЗД-06-8/ 26.08.2008 г. на Областен управител на Област Пловдив против Решение № 92, взето с Протокол № 9 /25.07.2008 г. на Общински съвет - Съединение.
Осъжда Областен управител на Област Пловдив да заплати на Общински съвет Съединение направените разноски по делото в размер на 400лв.
Решението подлежи на оспорване в 14 дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 
99 Административно дело No 1753/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1721/02.07.2008г. на Началник на Митница-Пловдив,потвърдено с Решение №1-4412-0654/06.08.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
100 Административно дело No 1754/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.Г.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП И КАТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 24.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.П. с ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 2241/2008 г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОДП - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
101 Административно дело No 1788/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАРГАРИТА ШИВАРОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 26.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Ш., ЕГН: **********, адрес за кореспонденция - гр.Пловдив, ул."Глог" № 28, ет.8, ап.24, срещу Решение № 47/07.08.2008 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ РД-11-904/ 21.07.2008 г., издадено от публичен изпълнтел при ТД на НАП-гр.Пловдив.
ОСЪЖДА М.С.Ш., ЕГН: **********, адрес за кореспонденция - гр.Пловдив, ул."Глог" № 28, ет.8, ап.24, да заплати сумата от 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите - Териториална дирекция на НАП-гр. Пловдив.

Решението е окончателно.

 
102 Частно админист. наказателно дело (К) No 1814/2008 Наказателни частни касационни производства ПАУЛ 13 ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Определение от 11.03.2009г., в законна сила от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение от 05.08.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 771 по описа на Пловдивския районен съд, ХV н.с., за 2008 година, с което е прекратено производството по делото.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
103 Административно дело No 1830/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕЙЧ ДЖИ КЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 19.03.2009г.
ОТМЕНЯ Отказ на Изпълнителния директор на АДВ, обективиран в писмо изх. № 30-02-3/06 от 30.06.2008 г., да се произнесе по жалба на дружеството срещу мълчалив отказ на публичния изпълнител Христо Кожухаров при РД гр. Пловдив към АДВ по молба рег. № 103768/2004/000082 от 16.05.2008 г. за прекратяване на производството по изп. дело № 103768/2004 г. по описа на РД - гр. Пловдив, поради изтекла погасителна давност.
ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр. София за произнасяне по същество на жалба вх. № П-22-00-171/02.06.2008 г. по описа на АДВ, подадена от "ЕЙЧДЖИКЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД срещу мълчалив отказ на публичния изпълнител за прекратяване на производството по изп. дело № 103768/2004 г. по описа на РД на АДВ гр. Пловдив, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания - гр. София да заплати на "ЕЙЧДЖИКЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Смолян, Затворнически общежития, представлявано от управителя Христо Георгиев Христов, сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
104 Административно дело No 1832/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 17.03.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед №ОА-2302/07.08.2008 година на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл.9"б", ал.2 от ЗМДТ е определен размера на дължимата от Технически университет София- филиал Пловдив, такса за битови отпадъци (ТБО) за периода 01.01.2002г. - 31.12.2006г. в размер на 728542,29 лв.-главница и 262360,60 лв.-лихви прилежащи към 07.02.2007г., като определя размера на лихвите за просрочие на 260786,90 лв./двеста и шестдесет хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки/, а общия размер на задължението в размер от 989329,19 лв./деветстотин осемдесет и девет хиляди триста двадесет и девет лева и деветнадесет стотинки/, в това число и главницата в размер от 728542,29 лв./седемстотин двадесет и осем хиляди петстотин четиридесет и два лева и двадесет и девет стотинки/; ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
105 Административно дело No 1845/2008 Дела по ЗМВР Р.И.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 24.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 102 от 17.01.2008 г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОДП - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
106 Административно дело No 1889/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Щ.Н. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 09.03.2009г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.Щ.Н. ***, против заповед № КД-14-16-383 от 21.07.2008 г. на началника на СГКК Пловдив.
ОСЪЖДА С.Щ.Н., ЕГН **********,***, да заплати на Сотирос К.Х., ЕГН **********,***, съдебни разноски в размер на 200 (двеста) лева, представляващи възнаграждението за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
107 Административно дело No 1914/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Определение от 26.03.2009г.
Оставя без разглеждане жалба/заповед № ЗД 0612/29.09.08 г на Областен управител на област Пловдив против решение № 270 взето с протокол № 16/17.09.08 г на Общински съвет Пловдив.
Прекратява производството по адм.дело № 1914/08 г., ХІІІ състав, Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването за неприсъствалите страни, а за присъствалите от днес с частна жалба пред ВАС.

 
108 Административно дело No 1943/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Т.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ХИСАР Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 13.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане искова молба от 12.12.2007 г. на Т.Г.Т. *** срещу Директора на Държавно лесничейство гр. Хисар ул. "Стряма" № 2. ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1943/08 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаване на страната.
 
109 Частно админист. наказателно дело (К) No 1952/2008 Наказателни частни касационни производства БОЯН КАРАМИТЕВ ЕТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Определение от 27.03.2009г., в законна сила от 27.03.2009г.
Отмeня протоколно определение от 08.09.2008г. постановено по н.ах.д.№ 1038/2008г., Районен съд-Пловдив, 8 нак.състав.
Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия и произнасяне по същество.
Определението е окончателно

 
110 Административно дело No 1954/2008 Дела от администр. характер - данъчни РИКОМЕРС-2000 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: Т.И.Н.  Определение от 14.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на "РИКОМЕРС - 2000" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Брезово, ул. "Васил Коларов" № 18, представлявано от Д.Г.И., чрез пълномощника си Радостин Илиев Илиев против акт за прекратяване на регистрация по ЗДДС вх. № 16099080001678/18.07.2008 г., издаден от Илияна Цветанова Чипилска, на длъжност Началник отдел "Регистрация при Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 669/10.09.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1954/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
111 Административно дело No 1970/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 04.03.2009г.
Обявява за нищожна Заповед № РД-06-417/11.09.2008г. на Кмета на Община Хисар, с която е наредено на жалбоподателя да спре извършване на изкопни работи на строеж "Магазин за хранителни стоки" ПИ № 439, кв.80 по плана на гр.Хисаря-до влизане в сила на РС № 9/20.02.2008г., подписана със запетая без данни за предоставени функции от Кмета по реда на ЗУТ или за заместване.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
112 Административно дело No 1986/2008 Дела по ЗМВР С.Т.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 10.03.2009г.
ОТМЕНЯ отказ, обективиран в писмо с рег. № ПЯ/КАТ-1290/05.02.2008г. на Началник сектор "Пътна полиция" към Областна дирекция "Полиция" Пловдив, с който на осн. чл.7, ал.1 от Наредба №І-45/24.03.2000г. на МВР във вр. с чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата и Окръжно УТ-1629/20.08.2002 г. на ДНСП-МВР София, е отказана регистрация на пътно превозно средство марка-"ФИАТ", модел "ДУКАТО", внос от Австрия, собственост на С.Т.К..
ВРЪЩА преписката на Сектор "Пътна полиция" Областна дирекция "Полиция" - Пловдив за ново произнасяне като се вземат предвид указанията на Съда, посочени в мотивите на съдебното решение. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЛИЦИЯ" Пловдив да заплати в полза на С.Т.К.,*** сумата в размер от 160 лв. /сто и шестдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
113 Административно дело No 1992/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Р.И.И. МВР СОФИЯ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 18.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло заявените претенции на Р.И. *** N6А срещу: Министерство на вътрешните работи представляващи:неимуществени вреди в размер на 5000лв.и законната лихва върху горната сума от 16.06.2008 г.до окончателното й изплащане, както и имуществени вреди в размер на 500 лв., представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по оспорване на наказателно постановление/НП/ № 24768 /28.12.2007 г. на Началник група в сектор ПП-КАТ към ОДП Пловдив по НАХД № 539/2008г. по описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/,10 нак.с-в.,150лв.глоба заплатена от ищцата на ответника и законната лихва върху горните суми от 16.06.2008 г.до окончателното им изплащане,както и разноските пред настоящата инстанция като неоснователни.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
114 Административно дело No 2006/2008 Дела по ЗОС М.А.И. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 17.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.И. с ЕГН **********,*** срещу Заповед № 524/25.09.2008 г. на Кмета на Община Пловдив, Район Южен, с която е наредено да се изземе недвижим имот - частна общинска собственост - апартамент, находящ се в гр. Пловдив, на ул. Кичево № 32 вх.Д, ет.3 ап.9. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
115 Частно админист. наказателно дело (К) No 2014/2008 Наказателни частни касационни производства Й.М.Г. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 12.03.2009г., в законна сила от 12.03.2009г.
ОТМЕНЯ Определение на Районен съд-Асеновград, втори наказателен състав от 02.10.2008 г., постановено по НАХД № 467 по описа за 2008 г..
ВРЪЩА делото на Районен съд-Асеновград , втори наказателен състав за продължаване на производството .

Определението е окончателно.


 
116 Административно дело No 2017/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.К.,
М.Д.Л.,
М.Щ.Л.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 04.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Д.К. ***;М.Д. ***, М.Щ.Л. *** срещу Заповед № РД-08-715 от 11.07.2008г. на Кмета на РАЙОН "Централен",Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №2017 по описа на Административен съд - Пловдив за 2008 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
117 Административно дело No 2027/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.М.,
С.М.М.,
И.Р.С.,
П.С.Г.,
К.Х.И.,
Й.Х.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 13.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.М., С.М.М., И.Р.С., П.С.Г., К.Х.И. и Й.Х.К., всички със съдебен адрес:***, офис 5, против Заповед №ОА-2481 от 08.11.2006г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП- ПР, като от УПИ ІV-1881, кв.37 по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, се обособяват два нови самостоятелни УПИ ІV-1881, жилищно застрояване, общественообслужващи дейности и УПИ ХVІІ-1881, обществено обслужващи дейности и нов тупик с нови осови точки 259г - 259д.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2027 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
118 Административно дело No 2044/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.Н.И. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 28 000 Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 05.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.И., ЕГН ********** *** против Заповед № 1201/03.10.2008 г. на Командира на поделение 28000 - с. Граф Игнатиево за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение", прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв на кадрови войник.
ОСЪЖДА И.Н.И., ЕГН ********** *** да заплати на Поделение на МО 28 000 - с.Граф Игнатиево сумата от 150,00 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
119 Административно наказателно дело (К) No 2079/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.Б.Б. Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 13.03.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134/ 16.09.2008 г. по НАХД № 1162/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
120 Административно дело No 2095/2008 Дела по ЗМВР Т.С.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 10.03.2009г.
Отменя Отказ № ИЯ/РЗМ-1683 от 15.09.2008г. на Началник сектор "Миграция" при ОД на МВР-Пловдив.
Изпраща преписката на Началникът на сектор "Миграция" при ОД "Полиция"-Пловдив, за произнасяне по молба от 03.01.2008г. на Т.Х. в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията, при съобразяване с указанията по прилагане на закона, дадени в мотивната част на решението.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
121 Административно дело No 2100/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: А.И.Х.  Определение от 20.03.2009г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 26.02.2009 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Д. ***, против мълчалив отказ на кмета на район "Централен", Община Пловдив, за издаване на заповед за събаряне на незаконен строеж, находящ се в град Пловдив, ул."Опълченска" № 10а.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2100 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 2115/2008 Наказателни касационни производства РУМЯНА-ТРИК-РУМЯНА АРГИЛАШКА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 126 от 31.07.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 996 по описа на Пловдивския районен съд, І н.с., за 2007 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 2007-К-0208 от 13.04.2007 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "Румяна - Трик - Румяна Оргилашка", с БУЛСТАТ 020837525, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Граф Игнатиев" № 73, ет.1, ап.2, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за нарушение по чл.127, ал.2 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
123 Административно дело No 2123/2008 Други административни дела С.Г.К. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 23.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К., ЕГН ********** ***, ул. "Обнова" № 43 против отказа на ДЛГС- старши специалист "ГРАО" при Община Пловдив, район "Южен", обективиран в писмо с изх. № 4-9400-134/1/ от 10.10.2008г., с който се отхвърля декларацията на С.Г.К. с вх.№ 4-94-00134 от 12.09.2008г. за припознаване на Деннис Славов М., роден на 21.02.2008г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
124 Административно дело No 2131/2008 Дела от администр. характер - данъчни С.А.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: К.Р.К.  Определение от 31.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.А. ***, ЕГН: **********, против Решения № 59/23.10.2008 г. и № 60/23.10.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив, постановени по отношение ЕТ "Имекс-С-С.А.", Булстат: 020447208 и "Евроимексойл" ООД, Булстат: 115273276.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2131/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
125 Административно дело No 2140/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Н.Н. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 19.03.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № ДК-10-48 от 06.10.2008 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е отменено разрешение за строеж № 146 от 15.05.2006 г., издадено от главния архитект на район "Централен", Община Пловдив, за строеж: "Реконструкция и преустройство на дюкян в магазин за пакетирани хранителни стоки, зеленчуци и офис към него", намиращ се в ПИ 1000, кв.24 по плана на "Капана", ул."Златибор" № 2а, гр.Пловдив.
ОСЪЖДА РДНСК Пловдив да заплати на З.Н.Н., ЕГН **********,***, сумата 860 (осемстотин и шестдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
126 Административно наказателно дело (К) No 2146/2008 Наказателни касационни производства А.М.Т. РПУ КАРЛОВО Председател: Я.И.К.
Докладчик: М.М.М. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 112 от 07.10.2008г. на Карловски районен съд, ІІ - ри н.с, постановено по НАХД № 100/2008г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1375 от 28.09.2007г., с посочен издател Иван Донев Иванов - Началник на РПУ - гр.Карлово, с което на А.М.Т. ЕГН ********** ***, обл. Пловдивска, ул."3 - та" № 5 на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер на 400 лв. за нарушение на чл.315, ал.1, предл.2 - ро от Кодекса за застраховането.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
127 Административно дело No 2163/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОИМЕКС ОЙЛ ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: Т.И.Н.  Определение от 06.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.А. ***, в качеството му на представляващ "ЕВРОИМЕКС ОЙЛ" ООД, с БУЛСТАТ 115273276 против Решение № 60/ 23.10.2008 г. по жалба срещу съдържание на документ, издадено от Директора на ТД на НАП - Пловдив.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2163/2008 год. по описа на Административен съд - Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
128 Административно дело No 2164/2008 Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС-С-СТЕФАН АТГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: В.А.Г.  Определение от 05.03.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.А., в качеството си на едноличен търговец с фирма ЕТ "Имекс - С- Ст.А."***, с БУЛСТАТ 020447208 Е против Решение № 59/ 23.10.2008 г. по жалба срещу съдържание на документ на директора на ТД на НАП - Пловдив, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 2164/ 2008год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
129 Административно дело No 2193/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Х.К. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 44220 Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 17.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.К. с ЕГН ********** *** против Заповед № 538/23.10.2008 г. на Командира на поделение 44220 - гр.Пловдив.за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение", прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв на кадрови войник.
ОСЪЖДА А.Х.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Поделение на МО 44220 - гр.Пловдив сумата от 150,00 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
130 Административно дело No 2194/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.Д. ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 09.03.2009г.
ОТМЕНЯ отказа на главния архитект на община Сопот, материализиран в становище с Изх.№С-3804/1 от 10.10.2008г., да издаде мотивирано предписание за внасяне на проект за изменение на действащия план за регулация относно УПИ ХІ-874,877, кв.66 по плана на град Сопот.
ИЗПРАЩА преписката на община Сопот за постановяване на законосъобразен акт, съгласно дадените с настоящето решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 30 дни, считано от влизането му в сила.
ОСЪЖДА община Сопот да заплати на А.И.Д.,***, сумата от 10,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 2214/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ИЗГРЕВ-ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ ЕТ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 12.03.2009г., в законна сила от 12.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 125/ 07.10.2008 г. по АХД N 870/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, ХVІІ наказателен състав.

Решението е окончателно .

 
132 Административно наказателно дело (К) No 2216/2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ФК ЮТА-1 ЕООД Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 19.03.2009г., в законна сила от 19.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение №48/03.09.2008г. по НАХД №41/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив І н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление/НП/ №НП-48/15.11.2007г. на Директор на Агенция за финансово разузнаване гр.София, с което е наложена на основание чл.23 ал.4, вр. с ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари/ЗМСИП/ на "Юта - 1"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул."Васил Левски"№6, ет.4, ап.16 имуществена санкция в размер на 5 000 лева за нарушение на чл.11а от същия нормативен акт, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ №НП-48/15.11.2007г. на Директор на Агенция за финансово разузнаване гр.София, с което е наложена на основание чл.23 ал.4, вр. с ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари/ЗМСИП/ на "Юта - 1"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул."Васил Левски"№6,ет.4,ап.16 имуществена санкция в размер на 5 000 лева за нарушение на чл.11а от същия нормативен акт.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
133 Административно дело No 2225/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.Ц.,
Н.Х.С.,
Р.Х.Ц.
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 10.03.2009г.
ИЗМЕНЯ решението от 19.05.2008 г. на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със заповед № 144 от 15.05.2008 г. на кмета на Община Садово, собственост на М.П.Ц., ЕГН **********,***, Р.Х.Ц., ЕГН **********,***, и Н.Х.С., ЕГН **********,***, като УВЕЛИЧАВА пазарната оценка за поземлен имот № 029024 с площ 3 декара, начин на трайно ползване - нива, находящ се в местността "Борисовото" по плана за земеразделяне на с.Катуница, Община Садово, от 147,50 лева на 634 (шестстотин тридесет и четири) лева.
ОСЪЖДА Община Марица да заплати на М.П.Ц., ЕГН **********,***, Р.Х.Ц., ЕГН **********,***, и Н.Х.С., ЕГН **********,***, сумата 670 (шестстотин седемдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
134 Административно дело No 2226/2008 Дела по ЗМВР П.Д.Я. РПУ ТРУД Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 11.03.2009г.
Отменя мълчалив отказ на началника на РУ-Труд, ОД на МВР-Пловдив да се произнесе по подадено от П.Д.Я. ***№ К/Т-364/14.08.2008г за издаване на разрешение за придобиване и пренасяне на късо нарезно огнестрелно оръжие.
Връща преписката на административния орган за произнасяне с мотивиран акт по направеното искане в 30-дневен срок от постъпването й в администрацията.
Осъжда Районно полицейско управление, с.Труд, да заплати в полза на П.Д.Я. ***, направените по делото разноски в размер на 210 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му

 
135 Административно дело No 2229/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Р.П. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 28 000 Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 26.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Р.П., ЕГН **********,***, против заповед № 1301 от 24.10.2008 г. на командира на поделение 28000 с.Граф Игнатиево, с която на Н.П. е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратен договора му за кадрова военна служба.
ОСЪЖДА Н.Р.П., ЕГН **********,***, да заплати на поделение 28000 с.Граф Игнатиево, 170 (сто и седемдесет) лева, представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
136 Административно дело No 2242/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.И.Ч.,
Н.П.В.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 11.03.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 238 от 22.11.2005 г. на Общинска служба по земеделие и гори град Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.19, ал.17 ППЗСПЗЗ на наследниците на Д.П.К., бивш жител ***, обезщетение със земя на стойност 13 592 лева, а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение - поименни компенсационни бонове на стойност 715 лева = 715 ПКБ.
ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие град Пловдив да заплати на Н.И.Ч., ЕГН **********,***, и на Н.П.В., ЕГН **********,***, сумата 510 (петстотин и десет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 2243/2008 Наказателни касационни производства АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 13.03.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110 от 09.10.2008г., постановено по НАХД № 957, по описа на ПРС за 2008г., с което ХІІІ - ти наказателен състав е потвърдил НП № 26288-0045082/29.05.2008г., издадено от Директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на ЕТ "А.-А.А."***, представлявано от А.М.А., на основание чл. 135, ал.1 от ЗДДС /отм./е наложено административно наказание "имуществена санкция", в размер на 200 лв. , за извършено нарушение на чл. 55, ал.1, ал.5 и ал.6 от ЗДДС/отм./ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 2247/2008 Наказателни касационни производства КОХЕТИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 23.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Кохети"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, жк Тракия, бл.292, вх.В, ет.1, ап.1, представлявано от управителя О.Т.Т., против решение № 150 от 29.09.2008 г., постановено по нахд № 978/2008 г., по описа на ПРС, ХVІІІ н.с., като НЕРЕДОВНА. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД № 2247/2008 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ХХ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
139 Административно дело No 2258/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАЛИСТА М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600-801078/29.08.2008г., издаден от Софка Димитрова Мицева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, поправен с Ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № 828191/27.10.2008г., издаден от Софка Димитрова Мицева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 767/31.10.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Калиста М"ООД, гр.Пловдив, р-н "Източен", ул."Владая"№3, представлявано от управителя Й.С. Славеев за данъчен период месец Май 2007г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 19 861,22 лева, по фактури издадени от "Пели 2002"ЕООД, "Бул-Н"ЕООД и "Оскар Хон"ООД.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП - гр.София, да заплати на жалбоподателя "Калиста М"ООД, гр.Пловдив, р-н "Източен", ул."Владая"№3, представлявано от управителя Й.С. Славеев, сумата от 770 /седемстотин и седемдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
140 Административно дело No 2259/2008 Дела по ЗОС Г.Н.Л.,
С.Г.Н.,
Н.П.Д.,
Н.П.К.,
И.Т.А.,
Д.Н.Г.,
Р.В.В.,
М.Т.Т.,
В.Г.П.,
И.Д.М.,
Д.Р.Д.А.,
Т.Б.К.,
И.А.Б.,
С.Д.Д.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: Я.А.А.  Определение от 04.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 02.02.2009 година за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Г.Н.Л., С.Г.Н., Н.П.Д., Н.П.К., И.Т.А., Д.Н.Г., Р.В.В., М.Т.Т., В.Г.П., И.Д.М., Д.Р.Д.-А., Т.Б.К., И.А.Б., С.Д.Д.-Т., всички с адрес за призоване: град Карлово, ул."Сопотско шосе"№23, против Заповед №1198 от 06.10.2008 год. на Кмета на Община Карлово, и решение №151, взето с протокол №12/26.06.2008 година на Общински съвет Карлово, с която се нарежда провеждането на конкурс за отдаване под наем на лекарски и стоматологични кобинети-общинска собственост и се определят условията по провеждането на конкурса.
ОСЪЖДА Г.Н.Л., С.Г.Н., Н.П.Д., Н.П.К., И.Т.А., Д.Н.Г., Р.В.В., М.Т.Т., В.Г.П., И.Д.М., Д.Р.Д.-А., Т.Б.К., И.А.Б., С.Д.Д.-Т., всички с адрес за призоване: град Карлово, ул."Сопотско шосе"№23, като солидарни длъжници, за заплатят на Община Карлово, сумата в размер на 360лв./триста и шестдесет лева/ за направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2259 по описа за 2008 година на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7/седем/-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
141 Административно дело No 2267/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 13.03.2009г.
Отменя отказ на Началника на ОСЗ "Родопи"-Пловдив, обективиран в писмено уведомление изх.№ 10-29/26 от 06.11.2008г.
Изпраща преписката на Началникът на ОСЗ "Родопи"-Пловдив, който да се произнесе по заявление вх.№ 10-29/26 от 25.09.2008г., в определения законов срок от постъпване на преписката в администрацията, при съобразяване с указанията по прилагане на закона, дадени в мотивната част на решението.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 2284/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Р.С.П. Председател: Я.И.К.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 152 от 21.10.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1131/2008 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане в делото в Пловдивския районен съд за ново разглеждане, като се изпълнят указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.

Решението е окончателно.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 2285/2008 Наказателни касационни производства КРИСТАЛ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: Я.А.А.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 18.03.2009г., в законна сила от 18.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 101от 03.10.2008г., постановено по НАХД № 504 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 г., ХVІІ н. с., с което е потвърдено наказателно постановление № ЦШ - 1/04.07.2007г. на Главния директор на ГД "Надзор на пазара" при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - София, с което на "Кристал" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул."Добруджа" № 37, представлявано от управителя В.Р.А., на основание чл. 52 от ЗТИП /Закон за техническите изисквания към продуктите/ е наложена имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за извършено административно нарушение по чл.26, ал.2 от ЗТИП във връзка с чл.34 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
144 Административно наказателно дело (К) No 2286/2008 Наказателни касационни производства АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: М.М.М. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 44/26.09.2008г. на Пловдивски районен съд, V - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.д № 960/2008г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд за изпълнение на указанията, дадени в съобразителната част на касационното решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 2288/2008 Наказателни касационни производства ЦВЯТКО КЪРМАЗЛИЙСКИ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 11.03.2009г., в законна сила от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 31.10.2008г., постановено по НАХД № 574 от 2008г. по описа на Пловдивския районен съд за същата година, ХХV наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
146 Административно дело No 2291/2008 Други административни дела И.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Определение от 14.03.2009г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 27.02.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.Д.Т.-*** за оспорване на мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив за разрешаване на въпроса с изменение на ПУП за УПИ I-жил. строителство и ПИ № 1485 с площ от 374 кв.м., включен в УПИ I, кв.21 по плана на гр.Пловдив,-"Христо Ботев-север"; за оспорване на мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив да разпореди необходимите действия за извършване на замяна с реституиран имот на трети лица.
Прекратява производството по адм.д.№ 229182008г., административен съд-Пловдив в тази част.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.

 
147 Административно дело No 2307/2008 Други административни дела ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 10.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2307/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ да заплати на ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД сумата от 1233.70 лева - разноски по настоящото съдебно производство.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
148 Административно дело No 2317/2008 Други административни дела П.Л.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 11.03.2009г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Погосова Л.А., гражданка на Армения, депозирана чрез адв. Х.Д.К. *** против Решение № УП -127/24.11.2008 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 85, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 2321/2008 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЯНА-ТОТЮ ПЪЧЕВ ЕТ Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152 от 29.10.2008г., постановено по н.адм.дело № 1050/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, двадесет и шести наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № 26862 - 0038857/ 30.06.2008г. на Директор на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на ЕТ"Яна - Т.П.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Ком" № 14, представлявано от Т.С.П., е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи обжалване и на протест.


 
150 Административно дело (К) No 2322/2008 Касационни производства Д.Г.Е. ОСЗГ РОДОПИ ПЛОВДИВ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
Докладчик: В.С.Р.  Определение от 13.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.Г.Е. *** срещу Решение № 40/19.06.2008 г. на Пловдивски районен
съд /ПРС/ Х г. с. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2322/2008 г., на ХХ с.,
на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на оспорване с частна
жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в седмодневен срок от съобщението му на
страните.Прекратява делото
 
151 Административно наказателно дело (К) No 2323/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЗОРМА-ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ЕТ Председател: Я.А.А.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 10.03.2009г., в законна сила от 10.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169 от 31.10.2008 г., постановено по НАХД № 1319/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е отменил Наказателно постановление №2008-К-7001/04.08.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ "ЗОРМА-В.В." с БУЛСТАТ 825019226, със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, ул. "23-ти септември" № 15, представлявано от В.Н.В. с ЕГН ********** е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 500 лв. / петстотин/ лева за извършено нарушение по чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 2327/2008 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ТЕДИ-93 ЕООД Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 11.03.2009г., в законна сила от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 133 от 31.10.2008г., постановено по НАХД № 1094 по описа на Пловдивския районен съд за 2008г., ХІІІ наказателен състав.

Решението е окончателно.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 2334/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Е.М.Г.ООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169 от 03.11.2008 г., от Пловдивския районен съд по НАХД № 1054/2008 г.

Решението е окончателно.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 2349/2008 Наказателни касационни производства БРАТЯ ДЕРНЕВИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: М.М.М. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 05.11.2008г. на Карловски районен съд, І - ви наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 155/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
155 Частно админист. наказателно дело (К) No 2373/2008 Наказателни частни касационни производства ИЛИАНА-ИЛИАНА ТЕРЗИЙСКА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Определение от 09.03.2009г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане без номер от 28.08.2008г. на Районен съд - Пловдив, постановено по НАХД № 1083/2008г. V наказателен състав.


Определението окончателно.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 2379/2008 Наказателни касационни производства РЕЯ-96 ООД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 27.10.2008 г., постановено по НАХД №973 от 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, дванадесети наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
157 Административно наказателно дело (К) No 2381/2008 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИЗИ ТРАНС ООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 12.03.2009г., в законна сила от 12.03.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение №160 от 20.10.2008г., постановено по НАХД № 1091/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
158 Административно наказателно дело (К) No 2397/2008 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО З.Л.Р. Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 13.03.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145 от 25.11.2008г., постановено по НАХД № 136/2008г. по описа на Районен съд - Карлово, ІІІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 25 от 15.04.2008г. на Кмета на Община Карлово, с което на З.Л.Р.,***, ЕГН **********, на основание чл.16 от Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходното движение на територията на Община Карлово, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лева, за извършено нарушение по чл.15 ал.1 от Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходното движение на територията на Община Карлово.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
159 Административно дело No 2402/2008 Други административни дела А.Г.Л. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 17.03.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-392/18.11.2008 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която е отказано обезщетение по реда на ЗПГРРЛ на А. Г.Л..
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
160 Административно дело No 2407/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 30.03.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й.Д.Т., ЕГН ********** ***, депозирана от пълномощниците му адв. С.С. и адв. Г.Ч. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Първомай да се произнесе за изплащане на разноските по обжалването на Заповед № РД-15-543 от 08.08.2008 г. на Кмета на Община Първомай.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2407 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008 г. Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 2417/2008 Наказателни касационни производства А.А.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 11.03.2009г., в законна сила от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 170 от 03.11.2008г., постановено по НАХД №1191 по описа на Пловдивския районен съд за 2007г.,VІІ наказателен състав.

Решението е окончателно.


 
162 Административно наказателно дело (К) No 2418/2008 Наказателни касационни производства Д.И.К. РПУ РАКОВСКИ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 13.03.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180/ 20.11.2008 г. по НАХД № 1297/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 2422/2008 Наказателни касационни производства АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 60 от 21.10.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 956/2008 г.

Решението е окончателно.

 
164 Административно дело (К) No 2425/2008 Касационни производства Т.С.М.,
Р.М.Г.,
Й.М.Т.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ХИСАР Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 74 от 2008 г., постановено по адм. дело № 1099 по описа на Пловдивския районен съд, Х гр.с., с което е отхвърлена жалбата на касаторите против решение № С1479 от 29.02.2008 г. на ОСЗГ Хисаря, постановено по преписка по заявление с вх.№ 01479 от 03.06.2006 г. на общия наследодател Минчо Георгиев Минчев, в частта, с която е отказано възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива от 2,802 дка, находяща се в землището на град Хисаря, местност "Под плажа", заявена с пореден номер 9 от заявлението.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие град Хисаря да заплати на Т.С.М., ЕГН **********, Р.М.Г., ЕГН **********, и Й.М.Т., ЕГН **********,***, сумата 600 (шестстотин) лева, представляваща разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
165 Административно дело (К) No 2428/2008 Касационни производства И.А.К.,
С.А.М.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 06.11.2008г., постановено по АХД № 3136 по описа за 2007г. на ПРС, с което Х-ти гр. състав е отхвърлил жалбата на И. Ананасов К.,*** и С.А.М.,***, против Отказа на ОС "ЗГ", "Марица" гр. Пловдив да издаде допълнително решение за възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследствена земя - южната част - площ от 4,381 кв. м. от бившия имот пл. № 204 - свободна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
166 Административно дело No 2436/2008 Дела от администр. характер - данъчни И.Т.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 30.03.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2600525/09.07.2007г., издаден от Ася Младенова Котетерова - инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 838/10.09.2007г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на И.Т.М. ЕГН **********,***, са определени за внасяне задължителни осигурителни вноски за фонд "Държавно обществено осигуряване" за периода месец Юли 2000г. до месец Ноември 2001г. /включително/ в размер общо на 901,76 лева, ведно със съответната прилежащата лихва; определени са за внасяне вноски за фонд "Здравно осигуряване" за периода месец Юли 2000г. до месец Декември 2000г. /включително/ в размер общо на 60,96 лв. ведно с прилежаща лихва в размер на 57,52 лева; както и са определени за внасяне съответните лихви за забава върху несвоевременно внесени вноски за месеците от Януари 2001г. до Ноември 2001г. /включително/ за "Здравно осигуряване", изчислени за периода 11.01.2002г. - 22.10.2003г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600525/09.07.2007г., издаден от Ася Младенова Котетерова - инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 838/10.09.2007г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на И.Т.М. ЕГН **********,***, са определени за внасяне задължителна осигурителна вноска за фонд "Държавно обществено осигуряване" за месец Декември 2001г. в размер на 64 лева, ведно с прилежащата лихва за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в частта по отношение на установеното задължение за заплащане на лихви за периода 11.01.2002г. - 22.10.2003г. върху несвоевременно внесени вноски за фонд "Здравно осигуряване" за месец Декември на 2001г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
167 Административно наказателно дело (К) No 2452/2008 Наказателни касационни производства ХИМКОЛОР АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 187 по описа на Първомайския районен съд, ІІІ състав, за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1600088 от 08.08.2008 г. на директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" Пловдив, с което на "Химколор" АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 160087427, със седалище и адрес на управление: град Първомай, ул."Бузлуджа" № 3, представлявано от К.И.К., на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда във връзка с чл.55 от Закона за безопасни и здравословни условия на труд е наложена имуществена санция в размер на 1500 лева за нарушение на чл.16, ал.1, т.1 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
168 Административно дело (К) No 2457/2008 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪЕДИНЕНИЕ В.Я.М. Председател: Я.А.А.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 10.03.2009г., в законна сила от 10.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение№ 123 от 12.11.2008г., постановено по НАХД № 2616/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Решение № 31А от 26.08.2008г. на ОС "Земеделие"- Съединение за признаване правото на оземляване с предимство по чл. 21 ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ на В.Я.М., чрез отдаване под наем в землището на с. Драгомир върху поземлен имот от ДПФ.
Решението е окончателно.

 
169 Частно админист. наказателно дело (К) No 2460/2008 Наказателни частни касационни производства К.Т.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Определение от 09.03.2009г., в законна сила от 09.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 08.12.2008г. постановено по НАХД № 1687/2008г. по описа на Районен Съд- Пловдив, ХХІІ н.с., образувано по жалба на К.Т.К. ЕГН **********,***, против Наказателно постановление № 11637/08 от 16.05.2008г., на Началник група в Сектор ПП и КАТ при ОД на МВР - Пловдив, с което производството по делото е прекратено.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 2461/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Р.К.М. Председател: Я.И.К.
Докладчик: М.М.М. 
Решение от 17.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111 от 31. 07. 2008г. на Пловдивски районен съд, VІІ - ми н.с, постановено по н.а.х.дело № 120 от 2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 2462/2008 Наказателни касационни производства А.Й.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: Я.И.К.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 17.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 194 от 05.12.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1308/2008 г.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
172 Административно наказателно дело (К) No 2464/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ФИШ-39-ДИМИТЪР БУЛКИН ЕТ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 13.03.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 168/ 18.11.2008 г. по НАХД № 1267/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2008-К-8850/18.07.2008 г. на Директора в Регионална Дирекция за обл.Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище в гр.Пловдив към главна дирекция"Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ"ФИШ - 39 Д.Б.", представлявано от Д.К.Б. със седалище и адрес на управление гр.Съединение, ул.Пловдив" № 16, му е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46, ал.2 от Закона за туризма.
Решението е окончателно.

 
173 Административно дело No 2465/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Д.Й.,
Г.Д.Й.
ОБЩИНА РАКОВСКИ,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РАКОВСКИ
Докладчик: А.И.Х.  Определение от 09.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Й. и Г.Д.Й. против решение № 05025 от 24.03.1995 г. на Общинска служба "Земеделие и гори" град Раковски.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2465 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
174 Административно дело No 2/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Определение от 18.03.2009г.
На осн. чл. 159, т. 3 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван П.М. против заповед № ОА 3004/14.Х.08 г. на Кмета на Община Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІV състав, поради оттегляне на оспорения административен акт.
ЗАВИШАВА хонорара на вещото лице от 150 на 310 лева и ОСЪЖДА жалбоподателя Й.П.М. с ЕГН ********** *** в седмодневен срок от днес да заплати 160 лева по сметката на съда за вещи лица.
На вещото лице СЕ ИЗДАДЕ РКО за внесения депозит от 150 лева.
Определението в частта за прекратяване на производството ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес за присъствалата страна ,а за неприсъствалата в същия срок от съобщаването.

 
175 Административно дело No 18/2009 Дела по ЗМСМА Б.Й.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Докладчик: Я.А.А.  Определение от 25.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Й.Г.,***, против Заповед № ЗД-00-401/05.12.2008 год. на Областен управител на област с административен център Пловдив.
Определението е окончателно.

 
176 Административно дело No 20/2009 Дела от администр. характер - данъчни КОМЕРСИАЛ СИКО ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик: Т.Б.К.  Определение от 10.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "КОМЕРСИАЛ СИКО"ЕООД в несъстоятелност против решение № 323 от 12.09.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания град София, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството против съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване № 4116/2005/000224 от 07.07.08 г., по описа на Регионални Дирекция Пловдив на АДВ по изпълнително дело № 4116/2005 година като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 20/2009 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7 - дневен срок от днес за Окръжна прокуратура - Пловдив, а за останалите страни в 7 - дневен срок от съобщаването им.

 
177 Административно дело No 23/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 12.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД-06-1/08.01.2009г. на Областен управител на област Пловдив, с която се оспорва Решение №411, взето с протокол №22 от 04.12.2008 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 23/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА Общински съвет Пловдив да заплати на Областен управител на област Пловдив, сумата от 150лева разноски по настоящото съдебно производство.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
178 Административно дело No 24/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 19.03.2009г.
Прекратява производството по адм. дело №24 по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив, образувано по жалба/Заповед №ЗД-06-3 от 08.01.2009г. на Областния управител на област с административен център гр. Пловдив,против Решение №423,взето с протокол №22 от 04.12.2008г. на Общински съвет -Пловдив,с което е приет Правилника за организацията и дейността на Общински съвет -Пловдив,поради липса на правен интерес и неотстраняване нередовността на жалбата. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.
 
179 Административно наказателно дело (К) No 33/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК МОБАЙЛ ЕООД Председател: Я.А.А.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 10.03.2009г., в законна сила от 10.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164 от 27.11.2008 г., постановено по НАХД №1266/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №2008-К-8877/11.07.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "БТК Мобайл" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Тотлебен" № 8, БУЛСТАТ 131335802, представлявано от Б.Ж. Люк Москени-гражданин на Република Франция, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите /обн. ДВ бр. 99/05г./ е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 500 лв. / петстотин/ лева за извършено нарушение по чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно.


 
180 Административно дело No 39/2009 Дела по ЗМСМА С.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 24.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.К. с посочен в жалбата адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Завоя на Черна" № 2, ет. 3, ап. 6 срещу Заповед № ОА-1253/30.04.2008 г. на Кмета на Община - Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 39/2009 г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
181 Административно дело No 42/2009 Дела от администр. характер - данъчни М.Г.П. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 31.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.П. ЕГН **********,***, против Решение № 420 от 09.12.2008г. Изпълнителния Директор на АДВ - гр.София, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № 37600/2002/069005 от 20.11.2008г. на публичен изпълнител в Регионална Дирекция - Пловдив, при АДВ, постановено по изп.дело № 37600/ 2002г по описа на същата дирекция, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
182 Административно дело No 47/2009 Дела от администр. характер - данъчни ПРЕСТИЖ-ЛН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 27.03.2009г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване/АПВ/№ 826998/24.10.2008г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив.
ИЗПРАЩА административната преписка на органът по приходите при ТД на НАП - Шумен, за произнасяне при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в обстоятелствената част на настоящото решение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
183 Административно дело No 76/2009 Дела по ЗМВР Д.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 31.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.А.Д., ЕГН **********,***, чрез адв. З. Димитров З. и адв. П.Д.Д. против заповед № З-97 от 08.01.2008 г. на директора на ОДМВР Пловдив, с която на Д.А.Д. е забранено напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващите ги документи от датата на заповедта до отпадане на основанието.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
184 Административно дело No 77/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.А.С. ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 24.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА ПРЕДЯВЕНА ОТ Б.А.С. *** ПРОТИВ КОНСТАТИВЕН АКТ №4 ХР ОТ 10.09.2008Г., СЪСТАВЕН ОТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПРИ ОБЩИНА РОДОПИ-ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗДОВСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО №77/09 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
185 Административно дело No 81/2009 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 10.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Свиленград, против Разрешително за ползване на воден обект №301779 от 02.02.2007г., издадено от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив.
ОСЪЖДА община Свиленград да заплати на "Екострой" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. "Д-р Страшимир Дочков" №14, сумата от 550,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
186 Административно дело No 82/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Т.П. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 16.03.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Т.П.,***, против скица с №805 от 02.10.2008г., издадена от община Първомай, както и алтернативно направеното искане за осъждане на община Първомай да отстрани за своя сметка грешка в КРП на кв. Любеново, относно имот, представляващ парцел/УПИ ІІ-85, кв.3 по плана на кв. Любеново, ако такава грешка бъде установена. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №82 по описа на съда за 2009г. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 85/2009 Наказателни касационни производства И.Н.Е. РПУ КАРЛОВО Председател: Я.А.А.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 147 от 04.12.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 130 по описа за 2008 година на Карловски районен съд, ІV наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 1827/ 26.11.2007 г. на Началника на РПУ Карлово при "ОДП" гр.Пловдив, с което на И.Н.Е., с ЕГН ********** ***, на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от два месеца за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 89/2009 Наказателни касационни производства Г-СЕРВИЗ АД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 142 от 25.11.2008год., постановено по нахд № 743/08г. по описа на Пловдивски районен съд, единадесети наказателен състав.
ВРЪЩА делото за ново произнасяне от друг състав на Районен съд Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.


 
189 Административно наказателно дело (К) No 96/2009 Наказателни касационни производства СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ КАТРА РЕКЪРДС-КАЛОЯН ТРАЧЕВ ЕТ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 172 от 01.12.2008г., постановено по НАХД № 1159, по описа на ПРС за 2008г., с което XХІV - ти наказателен състав е отменил НП № 47 от 18.09.2007г. на Председателя на Съвета за електронни медии, с което на ЕТ "Катра Рекърдс-Калоян Трачев", е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 82, ал.1 от ЗРТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 97/2009 Наказателни касационни производства К.Н.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 13.03.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 135/ 11.11.2008 г. по НАХД № 1073/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 98/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СЕВЪН ТОПС КО ООД Председател: Я.А.А.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 18.03.2009г., в законна сила от 18.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 173 от 16.12.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1323 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
192 Административно наказателно дело (К) No 103/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 13.03.2009г., в законна сила от 13.03.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 166/ 27.11.2008 г. по НАХД № 1270/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2008-К-8905/08.07.2008 г. на Директора в Регионална Дирекция за обл.Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище в гр.Пловдив към главна дирекция"Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.222 а от Закона за защита на потребителите на "К енд К Електроникс"ЕООД със седалище гр.София, бул."Цариградско шосе" № 361, БУЛСТАТ 121496006, представлявано от Мина Иванова Китова, ЕГН ********** е наложена имущестевна санкция в размер на 1 000 лв. за извършено административно нарушение по чл.222 а от ЗЗП.
Решението е окончателно.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 104/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА ФУУД ПРОДЖЕКТ ПУЛПУДЕВА ООД Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 11.11.2008г., постановено по НАХД № 1274, по описа на ПРС за 2008г., с което X - ти наказателен състав е отменил НП № 728 от 12.08.2008г., издадено от Заместник - министър на културата, с което на "Фууд Проджект Пулпудева" ООД на основание чл. 97, ал.1, т.5, пр.1-во от ЗАПСП е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
194 Административно дело No 108/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.К.,
Р.Л.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 13.03.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане жалбата на В.А.К. и Р. Ли-чова К. *** против отказ за одобряване на проект за преустройство и издаване на разрешение за строеж на обект "Преустройство на ъглово избено помещение в офис за извършване на копирни услуги и преводи от и на чужди езици" с административен адрес-гр.Пловдив, ул."Г.М.Димитров" № 13 / УПИ III-731, 732, ПИ 731, кв.159-нов /325-стар/ по плана на ЦГЧ - гр.Пловдив, съдържащ се в писмо изх.№ 94006-16-167/14.11.2008г. на Гл. архитект на Община Пловдив-Район "Цент-рален".
Прекратява производството по адм.дело № 108 / 2009г., Административен съд-Пловдив,VI състав.
ИЗПРАЩА преписката по жалбата-отправена към РНДСК и изпратена на Начал-ника на специализирания контролен орган, като допълнение при произнасяне по реда на чл.216 ал.5 ЗУТ.
Определението за изпращане на жалбата на надлежния административния орган може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от определението, от жалбоподателя и от органа , на който делото е изпратено.

 
195 Административно дело No 120/2009 Дела от администр. характер - данъчни КОМЕРСИАЛ СИКО ООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Докладчик: М.М.М.  Определение от 09.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от "Комерсиал Сико" ЕООД - в несъстоятелност рег. по ф.д № 10738/1992г. на ПОС, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Волтер" № 4, представлявано от синдика А.Г.М. срещу решение № 413/27.11.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 120 по описа за 2009г. на Административен съд - град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 126/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СИЛА-2 ООД Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 27.03.2009г., в законна сила от 27.03.2009г.
Оставя в сила решението № 186/12.12.2008г., постановено по н.ах.д.№ 922 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд .
Решението е окончателно

 
197 Административно наказателно дело (К) No 129/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТРИУМВИРАТ ИМПЕКС ООД Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 11.03.2009г., в законна сила от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №120 от 17.12.2008г. по НАХ дело №1441 по описа на Районен съд- Пловдив за 2005г., V-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №174 от 27.05.2005г., издадено от началника на митница Пловдив, с което на "Триумвират импекс" ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 49 733,00 лева и е отнета като предмет на нарушението стоката по ЕАД №3000/4-10712/04032005.
Решението е окончателно.

 
198 Административно дело No 155/2009 Дела по ЗСП Д.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Определение от 05.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 155/2009 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Трето отделение, ХІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението на страните.

 
199 Административно дело No 157/2009 Други административни дела В.С.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 25.03.2009г.
Заличава датата на насроченото ОЗ - 19.05.2009г. - 9.00 ч.
Оставя без разглеждане жалбата на В.С.Г. против Заповед № 6/12.01.2009 г. на Председателя на Апелативен съд - Пловдив, представляваща Акт за встъпване в длъжност "Съдия" по отношение на жалбоподателя, в частта й за определяне на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Прекратява производството по адм.д.№ 157/2009г., VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 184/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г.А.Ф. Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169 от 20.12.2008г.., постановено по НАХД № 1444, по описа на ПРС за 2008г., с което XII - ти наказателен състав е отменил НП № 36-0000214/03.09.2008г., издадено от Директора на РД "АА", гр. Пловдив, с което на Г.А.Ф.,***, ЕГН **********, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лв. на основание чл. 105 от ЗАП, за нарушение на чл. 40, т.8 от Наредба № 2 на МТ от 15.03.2002г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 186/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КОСТАДИН САРАВАКОВ-ВИС ВИТАЛИС ЕТ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 174 от 23.12.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1496 по описа на Пловдивския районен съд, Х н.с., за 2008 година, с което е отменено наказателно постановление № 2008-К-7004 от 27.08.2008 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "К.С. *** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.212 от Закона за защита на потребителите за нарушение по чл.72 във връзка с чл.71 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 198/2009 Наказателни касационни производства МЕЛАНИ ДЕКОТЕКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 27.03.2009г., в законна сила от 27.03.2009г.
Оставя в сила решението№ 192 от 01.12.2008г. на Пловдивски районен съд, постановено по н.а.х. дело № 622/2008 г.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 200/2009 Наказателни касационни производства НИКИ КОМЕРС 2006 ООД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 31.03.2009г., в законна сила от 31.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение №54 от 16.06.2008г. по НАХ дело №223 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ІХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №16-0060167 от 15.01.2008г., издадено от директора на Дирекция "Областна инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на "Ники комерс 2006" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 210/2009 Наказателни касационни производства А.Д.В. РПУ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 16.03.2009г., в законна сила от 16.03.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 172 от 30.12.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 510 по описа на Асеновградския районен съд, ІV н.с., за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 1101 от 20.06.2008 г. на началника на РПУ Асеновград, с което на А.Д.В., ЕГН **********,***, на основание чл.183, ал.4, т.7 ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лева и на основание чл.183,ал.1,т.1 ЗДвП - глоба в размер на 10 лева.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.В., ЕГН **********,***, против наказателно постановление № 1101 от 20.06.2008 г. на началника на РПУ Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
205 Административно дело No 211/2009 Дела от администр. характер - данъчни Г.Х.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД ПЛОВДИВ Докладчик: В.А.Г.  Определение от 05.03.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.А. *** против Разпореждане № 8114/2001/00000/ 12.01.2009 г. на публичен изпълнител при РД на АДВ - гр. Пловдив, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 211/2009год. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на изпълнителния директор на АДВ - София за произнасяне по жалбата.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.


 
206 Административно дело No 218/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 24.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Райна Петрова в качеството й на Кмет на район "Централен" на Община Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 218/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 
207 Административно дело No 222/2009 Дела от администр. характер - данъчни ГЕРИ И ХАРИ ЕООД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 26.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ инкорпорираното в жалбата на "Гери и Х."ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов" №1, представлявано от управителя Х.Х.К., искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 28938-0031562 от 05.01.2009г. на Зам.директора на ТД на НАП - Пловдив, с която на основание чл.186 ал.3 от ЗДДС на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка-запечатване спрямо обект - автосервиз, находящ се гр.Пловдив, ул."Марица"№ 93А, стопанисван от "Гери и Х."ЕООД, за срок от един месец на основание чл.186 ал.1 т.1 б."а" от ЗДДС, като на основание чл.187 ал.1 от ЗДДС е забранен достъпът до същият обект, като процесуално НЕДОПУСТИМА, като
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 222/09г., по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в тази му част.
ОТХВЪРВЯ жалбата на "Гери и Х."ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов"№1, представлявано от управителя Х.Х.К., против Заповед № 28938-0031562 от 05.01.2009г. на Зам.директора на ТД на НАП-Пловдив, с която на основание чл.186 ал.3 ЗДДС на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка-запечатване спрямо обект - автосервиз, находящ се гр.Пловдив, ул."Марица"№ 93А, стопанисван от "Гери и Х."ЕООД, за срок от един месец на основание чл.186 ал.1 т.1 б."а" от ЗДДС, като на основание чл.187 ал.1 от ЗДДС е забранен достъпът до същият обект.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Заместник Директор на ТД на НАП - Пловдив, за присъждане на направените по делото разноски.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните, а в частта с която производството по делото е прекратено,имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
208 Частно админист. наказателно дело (К) No 223/2009 Наказателни частни касационни производства П.К.Ф. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РО ПЛОВДИВ Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 06.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на П.к.Ф. против определение по НАХД № 5/2009 г. по описа на Районен съд - Асеновград, като нередовна. ПРЕКРАТЯВА производството по чкнад № 223/2009 г. по описа на Административен съд- град Пловдив, ХХ състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на Р България в 7 дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
209 Административно наказателно дело (К) No 253/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ М.Г.В. Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 30.03.2009г., в законна сила от 30.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 177 от 25.11.2008г. по НАХ дело №1432 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №36-0000138 от 18.08.2008г., издадено от директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с което на М.Г.В. е наложена глоба в размер на 1000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 254/2009 Наказателни касационни производства АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 27.03.2009г., в законна сила от 27.03.2009г.
Оставя в сила решението № 163/10.10.2008г., постановено по н.ах.д.№ 965 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 26276-0045088/29.05.2008г. на Директор на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.180 ал.3 от ЗДДС на "Аптиш-Атай Аптиш" ЕТ-гр.Пловдив, е наложена имуществена санкция в размер на 135.60 лв.
Решението е окончателно.

 
211 Административно дело No 259/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Щ.Т. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: М.М.Д.  Определение от 09.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Щ.Т., с ЕГН ********** *** против отказа на Началника на РДНСК - град Пловдив да издаде Заповед за отменяне на забележката, вписана на 27.05.2008 година от главния архитект на Район "Централен" при Община - Пловдив към Разрешение за строеж № 192 от 08.08.2007 година отнасящи се до проект на част от архитектура на жилищна сграда на улица "Сан Стефано4 № 99 в град Пловдив - трансформиране на първоначално проектиран гараж в орис на СК "Оберон Бау" ЕООД с управител НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ СТАВРЕВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 259/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, ХІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от днес за присъствалите страни, а за ответника - началник РДНСК -Пловдив от съобщаването.

 
212 Административно дело No 260/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Л. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 04.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.А.Л., ЕГН ********** *** против бездействието на Началника на РДНСК-Пловдив да предприеме извършването на фактически действия, за които е сезиран с жалба от 15.01.2009г. по реда на чл. 256 от АПК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
213 Административно дело No 280/2009 Дела по ЗМВР Д.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Ч. ***, против заповед № З-6403 от 14.10.2008 г. на директора на ОДМВР Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 280 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 303/2009 Наказателни касационни производства В.И.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 30.03.2009г., в законна сила от 30.03.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №202 от 23.12.2008г. по НАХ дело №1509 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХІV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №16-004275 от 18.07.2008г., издадено от директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с което на В.И.С. е наложена глоба в общ размер от 210,00 лева и е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец.
Решението е окончателно

 
215 Административно дело No 322/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.Ч. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: М.М.Д.  Определение от 24.03.2009г., в законна сила от 11.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от К.С.Ч. *** против строително разрешение № 151/09.06.2008 г. на Гл.архитект на Район "Централен" - Община Пловдив и одобрени проекти за обект "Нова жилищна сграда, находяща са на ул."Антон Папазов" № 8 в гр.Пловдив УПИ V -334 кв.18 нов по плана на кв."Университетски" гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 322/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
ИЗПРАЩА жалбата, предявена от К.С.Ч. *** против строително разрешение № 151/09.06.2008 г. на Гл.архитект на Район "Централен" - Община Пловдив и одобрени проекти за обект "Нова жилищна сграда, находяща са на ул."Антон Папазов" № 8 в гр.Пловдив УПИ V -334 кв.18 нов по плана на кв."Университетски" гр.Пловдив на Началника на РДНСК - Пловдив за произнасяне в законоустановения срок.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС.

 
216 Административно дело No 341/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Я.Д. НАЧАЛНИК РДНСК Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 11.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Я.Д., ЕГН **********,***, Община Асеновград, област Пловдив против Заповед № ДК-10-05 от 23.01.2009г. на Началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 341 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив , ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
217 Административно дело No 342/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Р.А. ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: А.И.Х.  Определение от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Р.А. ***, против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА поради оттегляне на жалбата производството по административно дело № 342 по описа на Административен съд Пловдив, ІV състав, за 2009 година.
ОСЪЖДА И.Р.А. ***, да заплати по сметка на Административен съд Пловдив 10 (десет) лева държавна такса.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

 
218 Административно наказателно дело (К) No 347/2009 Наказателни касационни производства НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 27.03.2009г., в законна сила от 27.03.2009г.
Оставя в сила решението № 163/22.12.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1361 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 186/20.08.2008г., издадено от Председателя на ДК по хазарта, с което на ЕТ "Н.Д.", на основание чл.89 ал.1 от Закона за хазарта и чл.52 ал.4, чл.53, чл.83 от ЗАНН е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 5000 лв., за нарушение разпоредбата чл.73 ал.1 т.6 във вр. с чл.75 от ЗХ. Решението е окончателно

 
219 Частно админист. наказателно дело (К) No 351/2009 Наказателни частни касационни производства И.А.М. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: В.А.Г.  Определение от 05.03.2009г., в законна сила от 05.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 22.01.2009г., постановеното по нахд № 296/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХХ н.с., с което е оставена без разглеждане жалбата на И.А.М. ***, общ. Стамболийски наказателното постановление № 1048/15.09.2008г. на Началника на РПУ град Стамболийски при ОДП - Пловдив, с което производството е било прекратено поради недопустимост на жалбата.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
220 Административно дело No 361/2009 Дела по ЗМВР В.А.Х. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 12.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Х.,***, против Заповед №ЯЗ/02-33 от 03.02.2009г. на началника на ІІ-ро РПУ при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която е предоставена полицейска закрила на детето Иван Димов Зънзов до 9,00ч. на 05.02.2009г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ЗАЛИЧАВА насроченото открито заседание по делото за 18.03.2009г. от 9,00ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
221 Административно дело No 362/2009 Дела по ЗСП Т.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 06.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ. ДЕЛО №362/2009 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ПЛОВДИВ,ОБРАЗУВАНО ПО ПОВОД ЖАЛБА ОТ Т.Б.Д.,***, РАЙОН "ИЗТОЧЕН",УЛ. "ВРАТЦАТА" №16,ЕТ. 5, АП.10 В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВАСИЛ ТОДОРОВ Д. , ДОНИ ТОДОРОВ Д. И ЕЛЕНА ТОДОРОВА ДЖАНГОЗОВА ПРОТИВ ЗАПОВЕД № И-02-7164 ОТ 12.11.2008Г. НА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ПЛОВДИВ, ПОРАДИ ТОВА,ЧЕ ИМА ОБРАЗУВАНО ДЕЛО ПРЕД СЪЩИЯ СЪД , МЕЖДУ СЪЩИТЕ СТРАНИ , НА СЪЩОТО ОСНОВАНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА Р БЪЛГАРИЯ В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
 
222 Административно дело No 386/2009 Дела по ЗДС СИНГЪР-90-ГЪРНЕВСКИ С-ИЕ СД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 16.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СД"Сингър-90-Г. с-ие", със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Марица"№18, ет.4, ап.12, представлявано от К.В.Г., против Заповед № ЗД-10-1 от 21.01.2009 год. на Областен управител на област с административен център град Пловдив,
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №386 по описа на Административен съд-Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 
223 Административно дело No 387/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: М.М.Д.  Определение от 24.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от С. С.К. с ЕГН ********** *** чрез пълномощника адв.А.Й., против Заповед № КД-14-16-760/16.12.2008 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 387/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
224 Административно дело No 389/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 27.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Р.Г.М. ***, против протокол за извършен търг по чл.45б ППЗСПЗЗ на Областна дерекция "Земеделие" Пловдив от 16.02.2009г.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №389 по описа на Административен съд Пловдив за 2009година. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
 
225 Частно админист. наказателно дело (К) No 428/2009 Наказателни частни касационни производства П.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 09.03.2009г., в законна сила от 09.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 21.01.2009г. постановено по НАХД № 252/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІV н.с.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
226 Административно дело No 474/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 14.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Райна Петрова в качеството и на Кмет на Район "Централен" на Община - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул."Хр.Г.Данов"№39 срещу Решение №61-01-1 от 13.02.2009г. на Областен управител на област - Пловдив, с което същият е отказал да отмени като незаконосъобразна Заповед №09ОА-86 от 21.09.2009г. на Кмета на Община - Пловдив, с която са отменени Заповеди №№ОА-2406/14.08.2008г. и ОА-3512/19.11.2007г. на последния орган, извършено е упълномощаване на кметовете на райони с определени права и са посочени компетентните органи за издаване на разрешения за търговска дейност от преместваеми съоръжения за определени територия в Общината, а също така е задължен Кмета на Район "Централен" да предаде находящите се в района му издадени и действащи разрешения, визирани по - горе в посочена Дирекция на Общината.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №474/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
227 Частно административно дело (К) No 490/2009 Частни касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Я.А.Д.,
Г.А.Д.
Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 31.03.2009г., в законна сила от 31.03.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 05.02.2009г., постановено по АХГД № 1711 по описа на ПРС, с което ХVІІ гр. състав е осъдил Общинска служба земеделие "Родопи" да заплати солидарно на Я.А.Д. и Г.А.Д. сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лв. съдебни разноски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
228 Частно админист. наказателно дело (К) No 495/2009 Наказателни частни касационни производства БОРКЕТИ-М МАРГАРИТА ПЛАЧКОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 17.03.2009г., в законна сила от 17.03.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.П.П. ***, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ "Боркети - М - М.П." с БУЛСТАТ 115168342, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Порто Лагос" № 28б, против протоколно определение № 258 от 25.02.2009 г. по н.а.х.д. № 1716/2008 г. по описа на Пловдивския районен съд, ХV н.с., с което е оставено без уважение искането на жалбоподателката за възстановяване на срока за подаване на въззивна жалба против наказателно постановление № І-Б-441 от 10.11.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 499/2009 Наказателни касационни производства АРТОКАР ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 31.03.2009г., в законна сила от 16.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.В. в качеството на пълномощник на А.С.А. - управител на "Артокар" ЕООД - Пловдив против решение № 162 от 19.12.2008 г. на ПРС , ІІІ н.с., с което е потвърдено НП № 27463-0039695/08.08.2008 г. на Директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Пловдив. Прекратява прозиводството по КНАХД 499/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив , ХХ касационен състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
230 Частно административно дело No 508/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ РИВЪРСИ 21 ЕООД Докладчик: Т.И.Н.  Определение от 27.03.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки,наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.124 ал.4 във връзка с чл.122 ал.1 т.6 от ДОПК с изх.№ РД-10-476/17.11.2008 год.издадено от Снежанка Белчева-публичен изпълнител при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция по приходите.Срокът на предварителните обезпечителни мерки се продължава до приключване на ревизията,възложена със Заповед № 801480/16.09.2008 год. на Началник сектор "Ревизии и проверки"при ТД на НАП-гр.Пловдив,с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете на чл.119 ал.3 от ДОПК.Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
231 Административно дело No 512/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 20.03.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на кмета на Община Пловдив
против отказа на началника на РДНСК Пловдив, обективиран в писмо с изх.№
П-749-00-059 от 23.01.2009 г., с което е отказана отмяна на разрешение за строеж
№ 206 от 06.08.2008 г. на главния архитект на район "Централен", Община
Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 512 по описа на
Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от
съобщаването.
 
232 Административно дело No 522/2009 Други административни дела С.В.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 30.03.2009г.
Заличава датата на насроченото ОЗ - 19.05.2009г. - 9.15 ч.
Оставя без разглеждане жалбата на С.В.Д. против Заповед № 64/04.03.2009 г. на Председателя на Апелативен съд - Пловдив, представляваща Акт за встъпване в длъжност "Съдия" в Апелативен съд-Пловдив по отношение на жалбоподателката, в частта за определяне на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
Прекратява производството по адм.д.№ 522/2009г., VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
233 Частно административно дело No 571/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕНЕРКОМ ЕООД Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 30.03.2009г.
Продължава до датата на приключване на ревизионното производство срока на деъствие на предварителните обезпечителни мерки на осн. чл. 121 ал.1 от ДОПК № РД -10-514/12.12.2008г издадено от Ирина Атанасова Зерева- публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, предварителни обезпечителни мерки , изразяващи се в запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки , по депозити , вложени вещи в трезори , включително и съдържанието на касетите , както и суми предоставени за доверително управление, на Енерком" ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Куклен, ул. Пейо Яворов 0 9Б, представлявано от П.Г. Вълева, находащи се в " АсетБанк" АД гр. София Корпоративна Търговска Банка, гр. София : Прокредит Банк, гр. София 7 "Юробанки ЕФ Джи България " АД гр. София и Обединена Българска Банка" АД - гр. София до размера на очакваното публично задължение от 83 000 лева на " Енерком" ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Куклен, ул. Пейо Яворов№ 9Б, представлявано от П.Г. Вълева. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.