АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2009г. до 30.04.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 678/2007 Дела от администр. характер - данъчни МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: К.Р.К.  Решение (второ) от 02.04.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 158 от 13.02.2009 г., и в Решение № 289 от 12.03.2009 г., постановени по АХД № 678 на Пловдивския административен съд за 2007 г., като навсякъде номерът на обжалвания ревизионен акт на ТД на НАП-гр. Пловдив, издаден на "Месокомбинат Карлово" АД със седалище в гр.Карлово, ул."Балабанов мост" №1, Булстат: 115028316,

ВМЕСТО: "1600092/05.03.2007 г.", ДА СЕ ЧЕТЕ: "160092/05.03.2007 г.".

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
2 Административно дело No 1040/2007 Дела по ЗОС В.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решението на комисията по чл.12, ал.3 от НУРУЖННОЖП при Община Пловдив, взето с Протокол №2 от 23.03.2007г., с което е потвърдено Решението, взето с Протокол №5 от 22.03.2007г. на комисията по чл.12, ал.1 от НУРУЖННОЖП при Район "Централен" Община Пловдив, с което е отказано на В.С.П. включване в годишен списък за 2007г. за настаняване под наем в общинско жилище на основание чл.17, ал.1 от НУРУЖННОЖП, тъй като лицето няма определена група жилищна нужда към 31. 12. 2006г. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съгласно указанията на съда. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
3 Административно дело No 1047/2007 Дела от администр. характер - данъчни ОГНЯН И СИНОВЕ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 17.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2461625/27.03.2007 г., издаден от Дешка Стефанова Станева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 572/11.06.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на "О. И СИНОВЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 48, вх. В, ап. 49, с ЕИК по БУЛСТАТ 120052965, представлявано от управителя О.Д.Б., е отказан данъчен кредит в размер на 14 348 лв., ведно със законната лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на "О. И СИНОВЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 48, вх. В, ап. 49, с ЕИК по БУЛСТАТ 120052965, представлявано от управителя О.Д.Б., сумата от 555 лв. /петстотин петдесет и пет лева/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "О. И СИНОВЕ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. "Изток" бл. 48, вх. В, ап. 49, с ЕИК по БУЛСТАТ 120052965, представлявано от управителя О.Д.Б. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата 1353 лв. /хиляда триста петдесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
4 Административно дело No 1251/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 07.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба от Атанаса И.В.,***, против Заповед № ОА 1482 от 19.06.2007г., издадена от Кмета на Община Пловдив, с която е одобрена застроената част на бивш имот пл. № 74, кв. 49, парцел 1 по комасационен план на кв. Прослав от 1940г., попадащ в обхвата на действащия кадастрален и регулационен план на кв. Прослав, гр. Пловдив по червения контур на приложената към заповедта скица с номера на точките от 1 до 6 и с площ от 1182 кв. м.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на разноски по делото и за възнаграждение на юрисконсулт на ответника.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
5 Административно дело No 1275/2007 Дела от администр. характер - данъчни С.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: Я.И.К.  Решение (второ) от 30.04.2009г.
ДОПУСКА пправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на съдебното решение по делото от 01.08.2008 г., на местата, където е посочено като бащино име на жалбоподателя - С.Т.Д. - "Д.", като поправя същото с вярното "Т.". настоящото съдебно решение да се счита неразделна част от съдебното решение по делото от 01.08.2008г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
6 Административно дело No 1495/2007 Дела по ЗОС Д.Х.К.,
П.А.К.,
Р.Д.Г.,
Н.Д.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 24.04.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 964/20.08.2007г на Кмета на Община Карлово, в точка втора, в частта й относно определеното от лицензиран оценител обезщетението за ПИ №№191 и 192 в размер на 101460, като я завишава на 509325/петстотин и девет хиляди триста двадесет и пет/ лева, съответно за Павлина и Д. Ковачеви в размер на 318327 лв. и за Н. и Р. Гидикови в размер на 190998 лева.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.К. с ЕГН ********** и П.А.К. с ЕГН **********,***, Р.Д.Г. с ЕГН ********** и Н.Д.Г. с ЕГН **********,***, чрез адв. Е.Б. срещу Заповед № 964/20.08.2007г на Кмета на Община Карлово в останалата част. ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на жалбоподателите разноски в размер на 658/шестстотин и петдесет и осем/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
7 Административно дело No 1529/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Д.Б.,
С.Г.В.,
К.К.В.,
Л.К.П.,
Д.К.В.,
Р.Д.Д.,
Д.Д.Д.,
М.Д.Я.,
С.Д.Д.,
Т.Д.Б.
НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 29.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Б., депозирана чрез пълномощника му Р.И.Б., С.Г.В., К.К.В., Л.К.П., Д.К.В., Р.Д.Д., Д.Д.Д., М.Д.Я., С.Д.Д., Т.Д.Б. всички със съдебен адрес:*** против Решение № 208 от 22.11.2005г. на Общинска служба "Земеделие и гори" Пловдив, постановено на основание чл. 19, ал.17, т.1 от ППЗСПЗЗ, в частта, с която наследниците на Велко Бурмов и Д.Б. се обезщетяват за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение - с поименни компенсационни бонове на стойност 1866 лв. = 1866 ПКБ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
8 Административно дело No 1593/2007 Дела от администр. характер - данъчни ПЕТЕКС-2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 22.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Петекс-2003" ЕООД със седалище и адрес на управление-гр.Раковски,ул. "П. Богдан" № 75А, Булстат 115782540, представлявано от П.В.М. - управител, против Ревизионен акт № 1015 от 26.06.2007г. , издаден от Пламен П. Пешлеевски- инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 820/27.08.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 3622,15 лв. и прилежаща лихва в размер на 1714,24 лв. по фактури, издадени от "Нерон 79" ЕООД, като неоснователна.

ОСЪЖДА "Петекс-2003" ЕООД със седалище и адрес на управление-гр.Раковски,ул. "П. Богдан" № 75А, Булстат 115782540, представлявано от П.В.М. - управител да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 464 (четиристотин шестдесет и четири) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 Административно дело No 1748/2007 Дела от администр. характер - данъчни РАМИСТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
Н.Н.Б.
Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 29.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Рамисто" ЕООД (в ликвидация) със седалище и адрес на управление град София, ул."Перник" № 176, ет.9, ап.114, с ЕИК по БУЛСТАТ 123591741, против решение № 786 от 16.08.2007 на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при ЦУ на НАП, с което е потвърден ревизионен акт № 2400370 от 25.06.2007 г., издаден от Красимира Митева Атанасова, старши инспектор по приходите при Териториална дирекция град Стара Загора на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 135 706,35 лева, начислен ДДС в размер на 7 950 лева и прилежащи лихви в размер на 12 434,42 лева.
ОСЪЖДА "Рамисто" ЕООД (в ликвидация) със седалище и адрес на управление град София, ул."Перник" № 176, ет.9, ап.114, с ЕИК по БУЛСТАТ 123591741, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при Централното управление на Националната агенция по приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 750 (три хиляди седемстотин и петдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
10 Административно дело No 1937/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.И.В.,
З.И.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 09.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Д.И.В. с ЕГН ********** *** и З.И.В. с ЕГН ********** *** в качеството им на собственици на поземлен имот № 44, кв.13 по плана на комплекс "Пайсии Хилендарски" гр.Пловдив срещу Решение № 377, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет - Пловдив.
ОСЪЖДА Д.И.В. с ЕГН ********** *** и З.И.В. с ЕГН ********** *** да заплатят на Общински съвет - Пловдив направените по делото разноски в размер на 200 лв. / двеста лева /.

Решението не подлежи на обжалване.

 
11 Административно дело No 1940/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 29.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата предявена от В.К.С.,***, чрез пълномощника му адв.А.Й., против Решение № 377, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007г. на Общински съвет - Пловдив, с което е одобрен ПУП - ПРЗ (Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване) на Комплекс "Паисий Хилендарски"и схеми: транспортни комуникации, вертикално планиране, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, телефонизация и топлофикация, в частта касаеща собственият му поземлен имот №178, за който е отреден УПИ ІІ-177, 178, за общ.обсл.и жил.нужди, в кв.18 и в частта отреждане за улица с осови точки 105 -96. ОСЪЖДА В.К.С. с ЕГН **********,***, да заплати на Общински съвет - Пловдив направените по делото разноски в размер на 200 лв. / двеста лева /.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
12 Административно дело No 1945/2007 Искове за обезщетение Е.К.С. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: Г.Х.П.  Определение от 07.04.2009г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
На основание чл. 207, ал. 2 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1945/07г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав, образувано по иск на Е.К.С.,***, чрез пълномощника й адв. Нина Матева, против Община "Марица".
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването на страните.

 
13 Административно дело No 32/2008 Дела от администр. характер - данъчни М.Б.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 16.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.М. *** против Ревизионен акт № 2600817 от 15.10.2007год. издаден от Петър Кръстев Кръстев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 1068 от 10.12.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на М.Б.М. за отчетните периоди от 01.01.2001год. до 31.12.2005год. е определен за внасяне, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в общ размер на 5157,70лв. и са определени лихви за просрочие в общ размер на 2807,84лв.
ОСЪЖДА М.Б.М. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 458,62лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 167/2008 Дела от администр. характер - данъчни СЧ-ЛЕМП-СТЕФАН ЧОЛАКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 23.04.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 2400828 от 30.10.2007г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр.Ст.Загора, потвърден с Решение № 1089/ 20.12.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт е отказан данъчен кредит по д.ф.№ 189/ 23.12.2004 г., № 190/ 23.12.2004 г., издадени от "Български тютюни" АД - гр. Джебел за сумата от 35 285,80 лв. и начислена лихва от 12782,50 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на С.К.Ч. в качеството му на едноличен търговец "СЧ- Лепм - С.Ч."***, обл. Стара Загора, Булстат 030155540, с адрес с. Елхово, общ. Николаево, обл. Ст. Загора сумата от 500/петстотин/ лева, представляващи разноски за производството - държавна такса и депозити за вещи лица, както и възнаграждение за един адвокат.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
15 Административно дело No 201/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДЕНИМ-АНАСТАСИЯ ЯНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 08.04.2009г.
ОТМЕНЯ /РА/ № 2400671 от 06.11.2007г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов - старши инспектор по приходите при териториална дирекция - Стара Загора на НАП, изрично потвърден с Решение № 10/07.01.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите в частта, относно непризнато право на данъчен кредит на А.Н.Я., като ЕТ "ДЕНИМ - А.Я." с ЕИК по БУЛСТАТ 123734591 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Казанлък, ж.к."Изток", бл.30, вх.Б, ет.5, ап.37 за данъчни периоди м.02, м.03., м.04., м.05. и м.06.2007г. в размер на 31 832, 93 лв. и прилежащите лихви, и мълчаливо потвърден в частта, относно допълнително начислен ДДС за данъчни периоди м.02, м.03., м.04., м.05. и м.06.2007г. в размер на 31 832, 93 лв. и прилежащите лихви.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на А.Н.Я., като ЕТ "ДЕНИМ - А.Я." с ЕИК по БУЛСТАТ 123734591 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Казанлък, ж.к."Изток", бл.30, вх.Б, ет.5, ап.37 сумата от 170 лв. / сто и седемдесет лева/, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 303/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАРИЦА ГАРДЪНС ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 01.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1602252/26.11.2007 г., издаден от Цветанка Атанасова Тотова на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 54 от 25.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, в частта относно отказан данъчен кредит в размер на 27 696,60 лв., ведно с прилежащите лихви.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "МАРИЦА ГАРДЪНС" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Княз Богороди" № 5, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор Е. Г.Г., сумата от 500 лв. /петстотин лева/, представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
17 Административно дело No 309/2008 Дела от администр. характер - данъчни НАДЕЖДА-2-АЛИ КАРАМОЛЛА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 09.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.К. ***, Област Пазарджик, ул. "Свобода" № 73, в качеството му на ЕТ "НАДЕЖДА - 2 - А.К.", със седалище и адрес на управление гр. Сърница, Община Велинград, Област Пазарджик, ул. "Свобода" № 73 срещу Ревизионен акт № 1300-731/02.11.2007 г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 49 от 17.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 8 692,00 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 5 680,53 лв.
ОСЪЖДА А.К.К. ***, Област Пазарджик, ул. "Свобода" № 73, в качеството му на ЕТ "НАДЕЖДА - 2 - А.К.", със седалище и адрес на управление гр. Сърница, Община Велинград, Област Пазарджик, ул. "Свобода" № 73, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 737 лв. /седемстотин тридесет и седем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
18 Административно дело No 320/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.И.В. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 54270 Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 02.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.В., ЕГН **********,***, депозирана чрез пълномощника му адв. Н. против Заповед № 55 от 18.01.2008 г. на Командира на поделение 54270, с. Труд, обл. Пловдивска, с която на основание чл. 80, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка с изтичане на срока за предизвестие за прекратяване на договора за кадрова военна служба на 31.01.2008 г., е прекратен договорът за кадрова военна служба, освободен е от кадрова военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв старшина Г.И.В.. ОСЪЖДА Г.И.В., ЕГН **********,***, да заплати на Поделение 54270-Труд сумата в размер на 210 лв. / двеста и десет лева/. Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
19 Административно дело No 387/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Б.К. ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 13.04.2009г.
Отменя отказ на Кмета на Община Куклен за изменение на план за новообразуваните имоти по реда на §4к ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ за имот № 140, м."Царина", землище с.Гълъбово, Община Куклен.
Връща преписката за произнасяне чрез провеждане на административно производство по реда на §4к ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ за имот № 140 в частта му за северната граница при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.Определя едномесечен срок за изпълнение на решението.
Осъжда Община Куклен да заплати на К.Б.К.,*** сума от 480.00лв. за осъществена адвокатска защита и разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
20 Административно дело No 437/2008 Дела от администр. характер - данъчни С.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 14.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.М., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** против ревизионен акт /РА/ № 2400733/29.11.2007г., издаден от Румяна Витлиемова Янакиева - главен инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 89/04.02.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта относно непризнато право на данъчен кредит за м.12.2001г. и м.01.2002г. в размер на 5 262, 77 лв. и начислени лихви за забава в размер на 4 593, 76 лв. по фактури № 645/06.12.2001г., № 647/28.12.2001г. и № 2813/03.01.2002г, издадени от "Стартрейд реклама" ЕООД.
ОСЪЖДА С.М.М., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив разноски по делото в размер на 644 / шестотин четиридесет и четири/ лева, съставляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
21 Административно дело No 442/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 03.04.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2601024/15.12.2007 г., издаден от Евгени Димов Ганчев, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 91 от 04.02.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на "ЕЛИТ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Свиленград 6500, п.к. 14, ул. "Трети Март" № 13, представлявано от управителя Д.Д.Х., допълнително е начислен ДДС в размер на 18023,35 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 6860,11 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2601024/15.12.2007 г., издаден от Евгени Димов Ганчев, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 91 от 04.02.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на "ЕЛИТ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Свиленград 6500, п.к. 14, ул. "Трети Март" № 13, представлявано от управителя Д.Д.Х., допълнително е начислен корпоративен данък за 2004 г. в размер на 628,04 лв. като намалява дължимата сума за данъка от 628,04 лв. на 575,73 лв., както и в частта относно начислени лихви по корпоративен данък за 2004 г. в размер на 4497,47 лв., като намалява същите от 4497,47 лв. на 4480,53 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА "ЕЛИТ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Свиленград 6500, п.к. 14, ул. "Трети Март" № 13, представлявано от управителя Д.Д.Х., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 892,54 лв. /осемстотин деветдесет и два лева и 54 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на "ЕЛИТ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Свиленград 6500, п.к. 14, ул. "Трети Март" № 13, представлявано от управителя Д.Д.Х., сумата от 870,27 лв. /осемстотин и седемдесет лева и 27 стотинки/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
22 Административно дело No 522/2008 Други административни дела И.М.Р. ДИРЕКТОР НА ОД МВР - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 30.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.Р. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, ул."Ралица" № 4 против принудителна админстративна мярка /ПАМ/, а именно преместване на пътно превозно средство - лек автомобил "Мерцедес" РВ 0436 ВН без съгласието на неговия собственик, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на други участници в движението Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 
23 Административно дело No 539/2008 Дела от администр. характер - данъчни КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ-АЛЕКС ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 21.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В. *** В.", Булстат: 830192055, със седалище в гр. Смолян и адрес на управление ул."Липа" №4, срещу Ревизионен акт № 2100338/02.01.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Смолян, потвърден с Решение № 144/25.02.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА К.В. *** В.", Булстат: 830192055, със седалище в гр. Смолян и адрес на управление ул."Липа" №4, да заплати в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата от 650,93 лв. (шестстотин и петдесет лева и 93 ст.) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
24 Административно дело No 551/2008 Дела от администр. характер - данъчни АГРОСИНХРОН-В ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 13.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2400811/15.11.2007г., издаден от Румяна Витлиемова Янакиева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 66/25.01.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на "Агросинхрон-В"ЕООД, гр.Стара Загора, ул. "Слънчева"№2, ап.4, представлявано от Велентин Г.К. ЕГН **********,***, е отказано правото на данъчен кредит за данъчни периоди месеци Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември 2005г. и месеци Януари, Февруари и Март 2006г., по фактурите, издадени от "Ивко 04"ЕООД, ЕТ"Лотос - В. Кирилов" и по фактурите и данъчно-дебитните известия, издадени от "Ариус"ЕООД, в резултат на което е определено задължение за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 2 402 396,34/два милиона четиристотин и две хиляди триста деветдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/ лева, ведно с прилежащите лихви за забава, както и в ЧАСТТА, с която за данъчен период месец Април 2006г. е отказано право на данъчен кредит в размер " - 20 598,04 лева" по фактура и данъчно-кредитно известие,с издател "Ариус"ЕООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част по отношение на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 276 942,12 /двеста седемдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и два лева и дванадесет стотинки/лева за данъчни периоди месец Септември и Декември 2005г. по фактурите, издадени от "Тутурутка аудио видео"ООД и фактурите за транспорт, издадени от "Ариус"ЕООД, ведно с начислените лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Агросинхрон-В"ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Слънчева"№2, ап.4, представлявано от Велентин Г.К. ЕГН **********,***, да заплати на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 5 585,72/пет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и седемдесет и две стотинки/ лева, юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
25 Административно дело No 554/2008 Дела от администр. характер - данъчни ФЕБУС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 06.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ФЕБУС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ж.к. "Нов център", бл. 15, вх. А, ап. 1, БУЛСТАТ 120544359, представляван от управителя М.В.Щ. против Ревизионен акт № 2100378/02.01.2008 г., издаден от Съби Събев Коков, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 127/21.02.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 11 829,76 лв., ведно с прилежащите лихви.
ОСЪЖДА "ФЕБУС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ж.к. "Нов център", бл. 15, вх. А, ап. 1, БУЛСТАТ 120544359, представляван от управителя М.В.Щ., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 687 лв. /шестстотин осемдесет и седем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
26 Административно дело No 625/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М 6 АД,
Г.В.Д.,
Н.Л.Д.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Заповед №ОА-2599 от 27.11.2006г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.170-нов /308-стар/ по плана на кв. "Централна градска част", гр. Пловдив, като се променя отреждането на УПИ V-административна сграда на УПИ V-770, обществени дейности, и се предвижда ново средно и високо застрояване, разположено свързано с УПИ ІV-769.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Пловдив за постановяване на законосъобразен акт, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
Решението не подлежи на обжалване.

 
27 Административно дело No 628/2008 Дела по КСО ВИКЕР-98 ООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 16.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "Викер - 98" ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Ружа" № 13, представлявано от Управителя И.К.Р. срещу Решение № 64/27.02.2008 г. на ръководителя на ТП на НОИ - гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Викер - 98" ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Ружа" № 13 да заплати на ТП на НОИ - гр.Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 649/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 21.04.2009г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на В.А.К.-Бусакова, ЕГН **********,*** против Заповед № 717 от 23.10.2007 г. на ВИД Кмет на Район "Южен" Община Пловдив, с която на основание Заповед № ОА-806 от 18.04.2006 г. на Кмета на Община Пловдив и чл. 224 ал.1 т.2 от ЗУТ е наредено спиране изпълнението на строеж: жилищна сграда на ул. "Архимандрит Евлоги" № 12, извършен от В.А.К.-Бусакова в нарушение на чл. 154 ал.2 т.4,5 и 6 от ЗУТ, забранен е достъпът до строежа, до извършване на законоустановените действия, наредено е прекъсване на захранването с електроенергия и с вода на сградата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
29 Административно дело No 710/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.П.П.,
М.П.Б.,
ТОПЛОПРОЕКТКОНСУЛТ ЕТ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 30.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Б.П.П. с ЕГН ********** *** и М.П.Б. с ЕГН ********** *** срещу Заповед № 1228/15.11.2007 г. на Кмета на Община Родопи, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на имот № 002161, местност "Гьола", землище с.Белащица, представляващ земеделска земя, за процедура промяна на предназначението съобразно изискванията на 3ОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се образува УПИ І-002161, Производствени и складови дейности-агроаптека; разширение на полски път с 3м. по червени, сини линии, надписи със син цвят и корекции със зелено; определя се начин на застрояване на сгради с Н до 15.00 м., свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир, котировки с черно и корекции със зелено; определя се устройствена зона "Пп"; съгласуват се трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване със собствен водоизточник. Решението не подлежи на обжалване.

 
30 Административно дело No 717/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕРМА-КИП-ПЕТРИШКИ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 08.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ерма-Кип-П. и Сие" СД със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, бул."Независимост" №148, Булстат 115259522, представлявано от К.Л.П. - съдружник, против Ревизионен акт № 16002070 от 11.09.2006г. , издаден от И. Димитрова Лазарова- инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 197/13.03.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 13538,27 лв. и прилежаща лихва в размер на 8217,07лв., като неоснователна.

ОСЪЖДА "Ерма-Кип-П. и Сие" СД със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, бул."Независимост" №148, Булстат 115259522, представлявано от К.Л.П. - съдружник да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 885,00 (осемстотин осемдесет и пет) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
31 Административно дело No 727/2008 Установителни искове Х.Т.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 30.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск на Х.Т.А. ЕГН ********** срещу Министерство на правосъдието с правно основание чл.1, ал.1 и 2 и чл. 7 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието за неимуществени вреди в размер на 1000 лв. като недоказан.
ОСЪЖДА Х.Т.А. ЕГН ********** да заплати 10 лв. държавна такса на Административен съд Пловдив.
ОСЪЖДА Х.Т.А. ЕГН ********** да заплати 80 лв. юрисконсултско възнаграждение на Министерство на правосъдието.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
32 Административно дело No 747/2008 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.И.Ф.,
И.И.Ф.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 29.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 179/26.03.2008г. на Кмета на Район "Тракия" при Община Пловдив с която се изземва общински имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, жр Тракия, блок 196, вх.Б, ап.18, който се държи без правно основание от Г.И.Ф..
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
33 Административно дело No 763/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Р.П. ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 02.04.2009г.
ИЗМЕНЯ протокол от 05.10.2007 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 263 от 01.10.2007 г. на ВИД Кмет на Община Калояново в частта, с която на основание чл. 210 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през ПИ № 42026 от КВС, землище с. Черноземен, ЕКАТТЕ 81133, общ. Калояново, собственост на Л.Р.П., в размер на 805.00 лв./осемстотин и пет лева/, като определя същата в размер на 949,76 лв./деветстотин четиридесет и девет лева, 76/. ОСЪЖДА Община Калояново да заплати на Л.Р.П., ЕГН **********,*** сумата в размер на 410 лв. / четиристотин и десет / лева, съставляваща разноски по делото.Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.

 
34 Административно дело No 787/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ШАНС 68 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № ОА-1106 от 17.04.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с която на основание чл.57а, ал.1, т.2 ЗУТ на дружеството е наредено да премахне бар-плот, разположен върху терен, общинска собственост, пред Градски дом на културата град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
35 Административно дело No 792/2008 Дела по КСО К.С.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 13.04.2009г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №**********/19.09.2007година на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при Районно управление"Социално осигуряване/РУСО/Пловдив .Връща преписката на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при РУСО Пловдив за постановяване на ново разпореждане ,като съобрази мотивите на настоящото решение ,като осигурителния стаж на оспорващият К.С.М. за времето от 01.11.1972 г. до 31.12.1999 г., като "дърводелец" в "Терем Г. Бенковски" ЕООД Пловдив се зачете по условията на втора категория.
ОСЪЖДА РУСО Пловдив да заплати на К.С.М. направените от него разноски в размер на 295/двеста деветдесет и пет/ лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
36 Административно дело No 805/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.К.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 23.04.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К. ***, против Заповед №ОА-2214 от 14.08.2007г. на кмета на община Пловдив, с която са одобрени изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.54 по плана на Старинна градска част и РУП на част от кв.54 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив с дву и триетажно застрояване в УПИ ІІ, VІ, VІІ и VІІІ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №805 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
37 Административно дело No 881/2008 Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 17.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер, издадено от Началника на Митница-Пловдив под № 448/22.02.2008 г., потвърдено с Решение № 1-4412-0258/10.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
38 Административно дело No 883/2008 Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 29.04.2009г.
ОТХВРЪЛЯ оспорването по жалба на "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с. Оризаре, Пловдивска област и адрес на управление ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М., срещу Решение за определяне на нов тарифен номер, издадено с № 446/22.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0260/10.04.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив.

ОСЪЖДА "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с. Оризаре, Пловдивска област и адрес на управление ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М. *** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
39 Административно дело No 887/2008 Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 17.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на тарифен номер, издадено от Началника на Митница-Пловдив под № 447/22.02.2008 г., потвърдено с Решение № 1-4412-0264/09.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
40 Административно дело No 889/2008 Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 24.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с.Оризаре, Пловдивска област и адрес на управление ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М., против Решение за определяне на нов тарифен номер № 445 от 22.02.2008 г. на Началника на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0265/09.04.2008г. на Директора на РМД -Пловдив, с което по ЕАД № 08BG003000H0007808 от 18.01.2008г. е определено ново тарифно класиране на декларираните стоки, както следва: код по ТАРИК - 83 05 10 0019, допълнителен код 8900; постановена е промяна на кл. 33 "Тарифен номер" и на кл.47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 08BG003000H0007808 от 18.01.2008г., и е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 376,13 лева и съответния размер на данък добавена стойност - 75,23 лева, ведно с следващите се лихви за забава от момента на поставяне на стоките под режим - 18.01.2008г. до момента на погасяване на задължението.
ОСЪЖДА "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с.Оризаре, Пловдивска област и адрес на управление ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М.,***, разноски по делото в размер общо на 150 /сто и петдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
41 Административно дело No 895/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.К.Б.,
Р.И.М.,
П.И.М.,
Ц.Д.К.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 24.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК - 10-15/04.04.2008 г. на Началника на РДНСК - Пловдив, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 81/10.12.2007 г., за "Пресустройство на съществуващ гараж в лятна кухня и плътна ограда с дължина 3.80 и височина 2.20 м.", разположени в североизточната част на ПИ № 790, УПИ ІІ-586, кв.15 по плана на гр.Хисаря, бул.Иван Вазов, 48. ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 81/10.12.2007 г. за "Преустройство на съществуващ гараж в лятна кухня и плътна ограда с дължина 3.80 и височина 2.20 м.", разположени в североизточната част на ПИ № 790, УПИ ІІ-586 , кв.15 по плана на гр.Хисаря, бул.Иван Вазов, 48, издадено от гл.архитект на Община Хисаря. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
42 Административно дело No 900/2008 Дела от администр. характер - данъчни Л.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 16.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 958 от 14.02.2008год. издаден от Добрияна Неделчева Бозева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 280 от 14.04.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на Л.Д.Т. *** за периода 01.01.2002год. до 31.12.2002год. е определен за внасяне, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 151,21лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 93,69лв. и за периода 01.01.2003год. до 31.12.2003год. е определен за внасяне, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 6658,38лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 3271,75лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д.Т. *** срещу Ревизионен акт № 958 от 14.02.2008год. издаден от Добрияна Неделчева Бозева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 280 от 14.04.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на Л.Д.Т., за периода 01.01.2003год. до 31.12.2003год. е определен за внасяне, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 1497,07лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 735,56лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на Л.Д.Т. *** сумата от 623,25лв., представляваща извършени от последния разноски по производството, заплащане на държавна такса, възнаграждение за един адвокат и за вещо лице.
ОСЪЖДА Л.Д.Т. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 173,95лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 936/2008 Дела по ЗОС ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 02.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 08-430 от 23.04.2008г. на Кмета на Район "Централен" при Община Пловдив, с която на основание чл. 46, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 65, ал.1 от ЗОбС е разпоредено изземването на общински терен, публична общинска собственост от 143 кв. м., находящ се в гр. Пловдив, ул. "Костаки Пеев" и тротоара към уличното платно прилежащо към сгради с административни номера от № 5 до № 11, върху който е поставена дървена постройка с размери - дължина 22 м., ширина 6,50 м., височина 4,60 м., собственост на ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
44 Административно дело No 965/2008 Дела по ЗОС Д-Р ЛЮБОМИРА КРЪСТЕВА-АИПСАГП КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: Г.Х.П.  Определение от 10.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА образуваното административно дело № 965/2008 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Трето отделение, ХІІІ състав на основание чл.159 т. 4 от АПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за явилите се страни и в 7 - дневен срок от съобщението за Кмета на Община Асеновград.

 
45 Административно дело No 1018/2008 Други административни дела Д-Р ЙОВКО ПЪНКИН-АИППСП ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 14.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на д-р Й.А.П. с ЕГН-**********, в качеството му на собственик на ЕТ "Д-р Й.П. - АИППСП", със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Брезовска № 42, ет.14, ап.66 срещу Отказ № РЕ-1265/09.04.2008г. на Директора на РЦЗ-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
46 Административно дело No 1046/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Й.И.Ж. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 52760 Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 13.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.И.Ж., ЕГН **********,*** против Заповед № 163 от 10.05.2008 г. на Командира на поделение 52760, гр. Пловдив, с която на основание чл. 282, т.1, б."и" във вр. с чл. 283, ал.1, т.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е наложено дисциплинарно наказание -уволнение на редник Й.И.Ж. - шофьор на трайлер във второ отделение "Трайлери" в трети взвод "Трайлери в транспортната рота в поделение 52760-Пловдив. На осн. чл. 125, т.3, чл. 130, ал.3, чл. 128в, т.2 от ЗОВСРБ, във вр. с чл. 179, т.3, чл. 187 и чл. 189 от ПКВС и във вр. с чл. 17 от Инструкция № 11 от 26.06.2001г. за кадровата работа в Министерството на отбраната е прекратен договорът му за кадрова военна служба, освободен е от длъжност, от кадрова военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв.
ОСЪЖДА Й.И.Ж., ЕГН **********,*** да заплати на Поделение 52760-Пловдив направените съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет лева/.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
47 Административно дело No 1048/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Г.Д. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 52760 Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 13.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № 165 от 10.05.2008 г. на Командира на поделение 52760, гр. Пловдив, с която на основание чл. 282, т.1, б."и" във вр. с чл. 283, ал.1, т.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е наложено дисциплинарно наказание -уволнение на младши сержант на А.Г.Д. - Командир на Второ отделение "Трайлери", той и шофьор на трайлер във втори взвод "Трайлери" в транспортната рота в поделение 52760-Пловдив. На осн. чл. 125, т.3, чл. 130, ал.3, чл. 128в, т.2 от ЗОВСРБ, във вр. с чл. 179, т.3, чл. 187 и чл. 189 от ПКВС и във вр. с чл. 17 от Инструкция № 11 от 26.06.2001г. за кадровата работа в Министерството на отбраната е прекратен договорът му за кадрова военна служба, освободен е от длъжност, от кадрова военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв.
ОСЪЖДА А.Г.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Поделение 52760-Пловдив направените съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет лева/.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.


 
48 Административно дело No 1068/2008 Дела от администр. характер - данъчни УНИТАП-91-НИКОЛАЙ АЙРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 28.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 13001354 от 18.12.2006 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, в частта, в която е потвърден с Решение № 290/ 26.03.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив по жалбата на Н.С.А., в качеството му на едноличен търговец "Унитаб - 91-Н.А."*** в частта относно отказания данъчен кредит в размер на 16287,02лв. и съответните им начислени лихви за забава по ф.№ № 69/ 30.09.2000 г. и № 102/03.12.2001 г. и № 105/ 12.12.2001 г с доставчик ЕТ"Корект - 74- Реджеп Кехайов" - гр. София, ф.№ № 103/ 05.12.2001 г., № 104/ 07.12.2001 г. и ф.№ 106/ 15.12.2001 г., издадени от ЕТ"Х - Халил Трампа -59" - гр. Сърница, ф.№ 8/ 28.07.2004 г., № 13/ 27.08.2004 г., № 84/ 30.11.2004 г., № 118/ 31.12.2004 г., № 119/ 31.12.2004 г., № 117/ 31.12.2004 г., № 116/ 30.12.2004 г., № №208/ 29.04.2005 г.и № 210/ 30.04.2005 г., издадени от "Лес Строй" ЕООД, по фактури № 684/ 02.10.2002 г., ф.№ 805/ 29.09.2003 г., ф.№ 819/ 02.04.2004 г., ф.№ 820/ 05.04.2004 г., ф.№ 824/ 19.05.2004 г. и ф.№ 834/ 31.03.2004 г., издадени от ЕТ"Агора - Борислав Байдаков", ф.№ 739/ 22.12.2004 г. и № 740/ 22.12.2004 г., издадени от ЕТ"ИС - 81 - Шукрие Сиджим", като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.А., в качеството му на едноличен търговец "Унитаб - 91-Н.А."*** против Ревизионен акт № 13001354 от 18.12.2006 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, в частта относно отказания данъчен кредит в размер на 13 190,10 лв и съответните начислени лихви за забава по ф. № 18/30.09.2004 г., издадено от "Лес Строй" ЕООД, № 308/05.10.2003 г., № 309/ 15.10.2003 г., № 310/ 27.10.2003 г., ф № 211/ 23.12.2003 г., № 212/ 24.12.2003 г., № 213/ 24.12.2003 г., № 214/ 26.12.2003 г., № 215/ 27.12.2003 г., ф.№ 226/ 29.11.2004г., № 227/ 30.11.2004 г., ф.№ 231№ 31.12.2004 г. и ф.№ 232/ 31.12.2004 г., издадени от ЕТ"Панорама - 67-Реджеп Трампов", и по ф. № 821/ 29.10.2004 г., издадена от ЕТ"Каплан Деси - Деян Сиджимов", като неоснователна.
ОСЪЖДА Н.С.А., ЕГН ********** в качеството му на едноличен търговец "Унитаб - 91-Н.А."***, да заплати по съразменост на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 714/седемстотин и четиринадесет/лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати по съразмерност на Н.С.А., ЕГН ********** в качеството му на едноличен търговец "Унитаб - 91-Н.А."***, сумата от 879 /осемстотин седемдесет и девет/лева, представляващи разноски за производството и адвокатско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
49 Административно дело No 1088/2008 Дела от администр. характер - данъчни КОЦАН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 21.04.2009г.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 979/22.02.2008 г. на ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с решение № 343/07.05.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която за данъчен период м.март 2002 г. на "Коцан" ООД, Булстат 112043569, е отказан данъчен кредит в размер на 2519,83 лв. по фактури № 3838/01.03.2002 г., № 3839/06.03.2002 г., № 3917/21.03.2002 г., издадени от СД "Стойкови и сие", както и в частта, в която за данъчен период м.август 2002 г. на "Коцан" ООД, Булстат 112043569, е отказан данъчен кредит в размер на 16,00 лв. по фактура № 1025/09.08.2002 г., издадена от "Сигма ойл 2001" ООД; и за посочените два данъчни периода са начислени съответни лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Коцан" ООД, Булстат 112043569, със седалище във Велинград и адрес на управление ул. "Пионерска" №48, представлявано от С.К.Н., против останалата обжалвана част на Ревизионен акт № 979/22.02.2008 г. на ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с решение № 343/07.05.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на "Коцан" ООД, Булстат 112043569, със седалище във Велинград и адрес на управление ул. "Пионерска" №48, представлявано от С.К.Н., сумата 761,25 лв. (седемстотин шестдесет и един лева и 25 ст.) разноски по делото.
ОСЪЖДА "Коцан" ООД, Булстат 112043569, със седалище във Велинград и адрес на управление ул. "Пионерска" №48, представлявано от С.К.Н., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата 484,06 лв. (четиристотин осемдесет и четири лева и 06 ст.) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
50 Административно дело No 1127/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Я.В.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 13.04.2009г.
Отменя Заповед № РД-09-419/14.05.2008г. на Кмета на Район "Източен"-Община Пловдив за незабавно спиране на строеж, представляващ "Масивна двуетажна сграда в строеж", намираща се в УПИ "Отреждане за тротоар", кв.17, по плана на кв."Дружба", гр.Пловдив, с административен адрес-гр.Пловдив, ул."Ландос" № 61
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
51 Административно дело No 1145/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПРИМА-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 21.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300936/12.03.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пазарджик, изменен с Решение № 377/14.05.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, с която на "Прима 1" ЕООД със седалище в гр.Пещера и адрес на управление ул."Алeксандър Стамболийски" №11, Булстат: BG 112603605, представлявано от Я.М.Ф., е доначислен ДДС, за цялата сума, надхвърляща 303,80 лв. ведно със съответната лихва от 29,01 лв., като отменената част е в размер на 1343,97 лв. ведно със съответната лихва от 157,36 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на "Прима 1" ЕООД със седалище в гр.Пещера и адрес на управление ул."Алeксандър Стамболийски" №11, Булстат: BG 112603605, представлявано от Я.М.Ф., сумата 358,88 лв. (триста петдесет и осем лева и 88 ст.) разноски по делото.
ОСЪЖДА "Прима 1" ЕООД със седалище в гр.Пещера и адрес на управление ул."Алeксандър Стамболийски" №11, Булстат: BG 112603605, представлявано от Я.М.Ф., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата 45,78 лв. (четиридесет и пет лева и 78 ст.) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
52 Административно дело No 1160/2008 Дела от администр. характер - данъчни С.К.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 13.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалба, предявена от С.К.Г., изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в затвора в гр.София против решение № 160/07.05.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания /ИД на АДВ/, с което на основание чл.267, ал.2, т.5 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс е оставена без уважение, като неоснователна негова жалба с вх. № П-24-00-258/17.04.2008г. срещу разпореждане № 15969/2001/116674/19.03.2008г. на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Пловдив на АДВ, по изпълнително дело № 15969/2001г. по описа на същата дирекция, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
53 Административно дело No 1165/2008 Дела от администр. характер - данъчни КОРАДО-Д ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 14.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Корадо-Д" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123647631, седалище и адрес на управление в гр.Раднево, ул."Г.С.Раковски" №15, ап.7, представлявано от Пенчо Василев Драгнев, срещу Акт за дерегистрациа по ЗДДС № 24099080000665/25.02.2008 г. на ТД на НАП-гр.Стара Загора, потвърден с решение № 354/07.05.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Корадо-Д" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123647631, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, сумата от 160,00 лв. /сто и шестдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
54 Административно дело No 1199/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГОРУБСО-РОФ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 30.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д., в качеството му на Изпълнителен директор на "Горубсо РОФ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, бул. "България" № 127 срещу Ревизионен акт № 090800039/17.03.2008 г., издаден от Христина Михайлова Бабачева, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 390 от 19.05.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително установени задължения за Данък за общини в размер на 47573,10 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 30803,04 лв. и Данък върху печалбата в размер на 64223,70 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 41584,11 лв. за 2002 г.
ОСЪЖДА "Горубсо РОФ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, бул. "България" № 127, представлявано от Изпълнителния директор В.Д., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 4133,68 лв. /четири хиляди сто тридесет и три лева и 68 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 1236/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 697/24.04.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0434/26.05.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
56 Административно дело No 1237/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 09.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 683/24.04.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0428/27.05.2008г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
57 Административно дело No 1239/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 684/24.04.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0429/27.05.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
58 Административно дело No 1240/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 02.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 681/24.04.2008 г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0431/26.05.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ" АД - гр. Пловдив, ул. "Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
59 Административно дело No 1241/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 02.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 682/24.04.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0424/27.05.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по административно правния въпрос, при съблюдаване на указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
60 Административно дело No 1243/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 09.04.2009г.
Р Е Ш И
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 686/24.04.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0430/26.05.2008г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
61 Административно дело No 1245/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 687/24.04.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0432/26.05.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
62 Административно дело No 1246/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 02.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 696/24.04.2008 г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0435/26.05.08 г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.Ре шението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
63 Административно дело No 1290/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Р.Б.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 09.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Б.Ч. с ЕГН ********** *** 2 срещу Заповед № А-930 от 27.05.2008 г. на Кмета на Община Асеновград за възстановяване правото на собственост върху новообразуван имот № 511.79 в масив 511, м."Армотлука" по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Тополово, обл.Пловдивска.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
64 Административно дело No 1316/2008 Дела от администр. характер - данъчни СДРУЖЕНИЕ С НЕСТ.ЦЕЛ СПОРТЕН КЛУБ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 27.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб "Спорт за всички", със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Цар Симеон Велики"№112,ет.2, Булстат 123734890, представлявано от председателя на УС П.Д.П., против Ревизионен акт №240800191/22.04.08г., издаден от Станислав Атанасов Станков - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Стара Загора, частично изменен с Решение № 427/04.06.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, и мълчаливо потвърден в хода на административното му обжалване в останалата му част,с който на жалбоподателя не е признато правото на данъчен кредит в размер общо на 12 564, 37 лева и са начислени лихви за забава в размер на 29,96 лева, за данъчни периоди месеци Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември на 2007г.
ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб "Спорт за всички", със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Цар Симеон Велики" №112, ет.2, Булстат 123734890, представлявано от П.Д.П., да заплати на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 701,87 /седемстотин и един лева и осемдесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
65 Административно дело No 1394/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.С.Д. ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 24.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Д. *** против Заповед № 539 от 09.06.2008г. на Кмета на Община Карлово. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1394 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
66 Административно дело No 1405/2008 Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 17.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Л., ЕГН: **********, чрез адв.С.Я.,***, срещу Решение № 213/20.06.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което е отхвърлена жалбата му срещу Постановление № 72872/2002/048486 от 02.06.2008 г. на публичен изпълнител при регионална дирекция /РД/ на АДВ - гр.Пловдив.

Решението е окончателно.

 
67 Административно дело No 1409/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 09.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1043/27.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0527/18.06.2008г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
68 Административно дело No 1412/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Определение от 08.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.П. ***, против заповед № ОА-819 от 18.03.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на УПИ І-62, складово обслужваща база, местност Прослав, землище Пловдив-Запад, Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1412 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.
ОСЪЖДА Д.Н.П., ЕГН **********,***, да заплати на Община Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
69 Административно дело No 1417/2008 Дела по ЗОС ВЕЛИНЕКС-МАРИЯ КАБАДЖОВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 03.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 06- 329 от 11.07.2008г. на Кмета на Община Хисаря, с която е разпоредено изземването държаните от него без основание тротоарни площи - публична общинска собственост, намиращи се пред наетото от нея заведение на ул. "Димитър Благоев" /ПИ 846 и № 847 от КП на гр. Хисаря/, като се премахнат масите и сенниците разположени върху тях.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
70 Административно дело No 1434/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 877/20.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0558/26.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
71 Административно дело No 1443/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ А.Д.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 17.04.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожна частта /точка 2/ от Заповед №ЗД-00-292 от 15.05.2008г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е одобрено изменение на одобрения и влязъл в сила план на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, относно имоти №1985 и №2056 в местността "Бадемлика", землището на гр. Карлово.
ИЗПРАЩА преписката на община Карлово за постановяване на законосъобразен акт.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
72 Административно дело No 1468/2008 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 30.04.2009г.
ОТМЕНЯ Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32150031/17.06.2008 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
ОСЪЖДА Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - Пловдив да заплати на Община Карлово 1000 /хиляда/ лева, представляващи направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 
73 Административно дело No 1478/2008 Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ К.П.Ч. Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 13.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.

ОТМЕНЯ разпореждане № 2746 от 23 юни 2008г. на Председателя на Административен съд - гр.Пловдив, с което на основание чл.306, ал.2, във вр.с чл.304, ал.1 от АПК е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лева на Кмета на Община Раковски Франц Генов Коков, като вместо това ПОСТАНОВЯВА
ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано по молба на К.П.Ч.,***, община Раковски с вх.№2646/08.05.2008г. на Административен съд - Пловдив, поради смъртта на нарушителя.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протестиране.


 
74 Административно дело No 1483/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 09.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1123/30.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0540/26.06.2008г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
75 Административно дело No 1484/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 03.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1124/30.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0541/26.06.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
76 Административно дело No 1498/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1085/28.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0537/26.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
77 Административно дело No 1500/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 03.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1103/28.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0539/26.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
78 Административно дело No 1503/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 03.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1129/30.05.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0536/26.06.08г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
79 Административно дело No 1505/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1141/30.05.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0573/27.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
80 Административно дело No 1510/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 03.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1266/05.06.2008г. на Началник на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0555/27.06.08г. на Директора на РМД-Пловдив, В ЧАСТТА с която е определено "КЦМ"АД - гр. Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по административно правния въпрос, съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 1526/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Х.Г.,
Ю.С.Т.,
Р.И.Т.,
В.Г.Г.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Й.Х.Г., Р.И.Т. и В.Г.Г.,***, против Заповед №ДК-10-29 от 13.06.2008г. на началника на РДНСК-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по жалбите на Й.Х.Г., Р.И.Т. и В.Г.Г.,***, против Заповед №ДК-10-29 от 13.06.2008г. на началника на РДНСК-Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.С.Т.,***, против Заповед №ДК-10-29 от 13.06.2008г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е оставено в сила Разрешение за строеж №153 от 30.04.2008г., издадено от главния архитект на община Асеновград за обект: плътна ограда с Н=2,20м. от по-ниско прилежащия терен между УПИ VІ-716 и УПИ V-717, кв.48 по плана на град Асеновград.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а частта от него, имаща характер на определение за прекратяване на производството, може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
82 Административно дело No 1546/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПЪЛДИНСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 06.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 43/29.07.2008г., постановено от Николай Бориславов Брънчев - Директор на ТД на НАП - Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл.195 ал.1 от ДОПК № РД-11-832/11.07.2008г., издадено от Росица Трендафилова Янкова - публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, и с което като обезпечителна мярка е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, на "Пълдинстрой инвест" ЕООД - гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Хр.Дюкмеджиев" №9, с представляващ Г.Д.Б., находящи се в ТБ "Обединена българска банка"АД гр.София - централа, ул."Света София" № 5 и ТБ"Райфайзенбанк" АД, гр.София- централа, ул."Николай Гогол" № 18-20, В ЧАСТТА за разликата от 1274,69 лв. до пълния размер на вземането от 23 756,47 лв. като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл.195 ал.1 от ДОПК № РД-11-832/11.07.2008г., Росица Трендафилова Янкова - публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, с което като обезпечителна мярка е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, на "Пълдинстрой инвест" ЕООД - гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Хр.Дюкмеджиев" №9, находящи се в ТБ"Обединена българска банка"АД гр.София - централа, ул."Света София" № 5 и ТБ"Райфайзенбанк" АД, гр.София- централа, ул."Николай Гогол" № 18-20., В ЧАСТТА за разликата от 1274,69 лв. до пълния размер на вземането от 23 756,47 лв.
ОТСТАВЯ в сила Решение № 43/29.07.2008г., постановено от Николай Бориславов Брънчев - Директор на ТД на НАП - Пловдив в останалата му обжалвана част.
ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив да заплати на "Пълдинстрой инвест" ЕООД - гр.Пловдив с БУЛСТАТ 115891664, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Хр.Дюкмеджиев" №9, с представляващ Г.Д.Б. сумата от 256,69/ двеста и петдесет и шест и шестдесет и девет/ лева, представляващи разноски за производството и възнаграждение за един адвокат.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
83 Административно дело No 1557/2008 Дела по КСО В.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 15.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Д. *** с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул."Йоаким Груев"№38 срещу Решение №227/07.07. 2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на Д. срещу Разпореждане №**********/21.05.2008г. на Ръководител отдел "Пенсии" в ТП на НОИ - Пловдив, с което е отменено разпореждане №**********/31.05.2006г. на последния и е отказано да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя, както и разпореждане №**********/03.06.2008г. на Ръководител отдел "Пенсии" в ТП на НОИ - Пловдив, с което е разпоредено Д. да възстанови сумата от общо 4 500,56 лева, от която главница в размер на 3 593,78 лева за периода 01.03.2006г. - 31.05.2008г. и лихви в размер на общо 906,78 лева до дата 21.05.2008г., представляваща неправилно изплатените суми за пенсии на лицето, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
84 Административно дело No 1597/2008 Дела по КСО БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД-ППП-ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 29.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 242 от 14.07.2008 год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, В ЧАСТТА, с която е отхвърлена жалбата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД град Пловдив срещу Разпореждане № 424 от 29.05.2008 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ"СО" Пловдив, за внасяне на сумата по ревизионен акт за начет в размер на 1318,61лв. и лихва в размер на 902,41лв., представляваща неправомерно изплатени суми за сметка на ДОО за периода 01.01.2004-31.12.2007 г., както и В ЧАСТТА, с която е отхвърлена жалбата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД град Пловдив срещу Разпореждане № 424 от 29.05.2008 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ"СО" Пловдив, за внасяне на сума по ревизионен акт за начет в размер на 16,20 лв. дължима на основание чл.40, ал.4 от КСО, ОТХВЪРЛЯ в останалата част жалбата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД град Пловдив като неоснователна.
ОСЪЖДА "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД град Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул."Васил Априлов"№3, да заплати на Националния осигурителен институт - Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, сумата от 295,77лв./двеста деветдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки/ юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
85 Административно дело No 1619/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСКОНФЕКСИОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 28.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240800274 от 23.05.2008г., издаден от Мира Михайлова Иванова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 529/18.07.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на "ТРАНСКОНФЕКСИОН" ООД - гр.Казанлък, ЕИК по БУЛСТАТ 123154909 с управител Ролан Ноел Тугайер с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Казанлък, кв."Индустриален" № 32, не е признато правото на приспадане на данъчен кредит за данъчен период месец Ноември 2007г. в размер на 132 053, 27 / сто тридесет и две хиляди и петдесет и три лева и двадесет и седем стотинки/ лева, и е начислена прилежаща лихва за забава в размер на 1 641,29 / хиляда шестотин четиридесет и един лева и двадесет и девет стотинки/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ по отношение на установеното задължение за заплащане на лихви за забава в размер на 9 521,47 / девет хиляди петстотин двадесет и един лева и четиридесет и седем стотинки/ лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "ТРАНСКОНФЕКСИОН" ООД - гр.Казанлък, ЕИК по БУЛСТАТ 123154909 с управител Ролан Ноел Тугайер с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Казанлък, кв."Индустриален" № 32, сумата от 3 766, 50 /три хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/ лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА "ТРАНСКОНФЕКСИОН" ООД - гр.Казанлък, ЕИК по БУЛСТАТ 123154909 с управител Ролан Ноел Тугайер с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Казанлък, кв."Индустриален" № 32 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 238, 78 /двеста тридесет и осем лева и седемдесет и осем стотинки/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
86 Административно дело No 1629/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Д.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК Докладчик: М.М.Д.  Определение от 10.04.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.03.2009 г. по адм.д. № 1629 по описа за 2008 г. на ПАС за даване ход по същество на спора и ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.Д. ***, против "отказ на Началника на РДНСК, изразен в писмо изх. № П-5-00-692 от 26.05.2008 г."
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1629 по описа за 2008 г. на ПАС.
ОСЪЖДА К.Д.Д. ***, да заплати на А.Г.К. ***, сумата в размер на 250 лв., представляваща адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА К.Д.Д. ***, да заплати на М.Д.В. ***, сумата в размер на 250 лв., представляваща адвокатско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му.

 
87 Административно дело No 1638/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 10.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Е. с ЕГН ********** ***, Община "Марица", област Пловдив против Заповед № РД-09-505/18.07.2008 г. на Кмета на Община "Марица", област Пловдив, с която е отказано исканото изменение на действащия подробен устройствен план на с.Войводиновово, Община Марица - област Пловдив, одобрен със заповед № РД-09-409/27.09.1995 г., по отношение на УПИ ХІV - 114, 115, кв.16.
ОСЪЖДА В.И.Е. с ЕГН ********** ***, Община "Марица", област Пловдив да заплати на Община "Марица", област Пловдив направените по делото разноски в размер на 80 / осемдесет / лева.
Решението е окончателно.

 
88 Административно дело No 1665/2008 Дела по ЗОС ДАФНА ДК ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 02.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОА-2098/21.07.2008г. на Кмета на Община Пловдив.
ИЗПРАЩА административната преписка на Община Пловдив за продължаване на процедурата по провеждане на конкурс за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на предвиденото по действащия план застрояване с обща разгъната застроена площ приблизително от 52 632 кв.м. върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ЖР "Тракия", зона А-7, а именно: празно дворно място от 26316 КВ.м., представляващо УПИ В-обществено и делово обслужване, кв.1, жил. група А-7, 8 по плана на ЖР "Тракия", одобрен със заповеди №208/29.07.1977г., ОА1548/02.09.2003г. и №OA-38/l3.01.2003r., при граници на имота: от север - ул."Княз Борис 1", от изток - УПИ V-изолационна зеленина, от юг - УПИ IV-комплексно жилищно и обществено застрояване и от запад - УПИ I-обществена зеленина и УПИ VI-обществено и делово обслужване. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
89 Административно дело No 1688/2008 Дела от администр. характер - данъчни МИНЕРАЛИ-М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 28.04.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Минерали-М" ООД, Булстат 822116937 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Велинград, ул."Гергевана" №10, представлявано от Н.Б.К. РА № 1300800020 от 02.06.2008г., издаден от Величка Илиева Кочева - старши инспектор по приходите при териториална дирекция - Пазарджик на НАП, потвърден в обжалваната част с Решение № 555/30.07.2008г. на Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта, с която е начислен допълнително ДДС в размер на 4465,52 лв. и лихви за просрочие в размер на 583,00лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Минерали-М" ООД, Булстат 822116937 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Велинград, ул."Гергевана" №10, представлявано от Н.Б.К. сумата от 170 лв. / сто и седемдесет лева/, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 Административно дело No 1750/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Ю.Н. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 15.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-946 от 26.08.2008 г. на Кмета на Район "Източен" Община Пловдив, с която е наредено да се премахнат основи на строеж върху терен общинска собственост в гр. Пловдив, на ул. "Ландос", попадащ в УПИ ІІ-комплексно жилищно строителство, квартал 16, по плана на кв. "Дружба", построени без строителни книжа от Е. Юсеин Н. на терен, предназначен за благоустрояване на междублоковите пространства и заплашващ хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
91 Административно дело No 1751/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЦМ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 09.04.2009г.
Р Е Ш И
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1816/14.07.2008г. на Началник на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0671/08.08.2008г. на Директора на РМД - Пловдив, в частта, с която е определено от страна на "КЦМ"АД - гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе", да заплати "законна лихва за просрочие на основание чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС, изчислена съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, за периода от датата на поставяне на стоките под режим, до датата на погасяване на главното задължение".
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.


 
92 Административно дело No 1786/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 29.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.С., ЕГН ********** *** против Заповед № ОА-999 от 03.04.2008 г. на Кмета на Община Пловдив.Решението е окончателно.

 
93 Административно дело No 1881/2008 Дела по ЗОС Р.К.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 30.04.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 09.03.2009г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Р. *** срещу изричен писмен отказ на Зам. Кмет на Община - Пловдив, индивидуализиран като писмо изх.№940023530 от 27.06.2005г., с който е отхвърлено искане с вх.№9400 - 235 30 от 04.05. 2005г., адресирано до Кмета на Община - Пловдив, за предаване на владение и за деактуване на поземлен имот №593 по плана на кв."Христо Смирненски" на гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1881/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
94 Административно дело No 1882/2008 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 24.04.2009г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл.1 в частта му, предвиждаща уреждането на регистрацията на търговските обекти на територията на Община Съединение, чл. 3, ал.1 и ал.2 и цялата глава ІІ -ра на Наредбата за реда за регистрация на търговските обекти на територията на Община Съединение, приета с Решение № 17, взето с Протокол № 5 от 26.02.2004г. на Общински съвет, гр.Съединение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
95 Административно дело No 1895/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДОРИС-И-ТОДОРКА МИНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 27.04.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.М. в качеството и на ЕТ "ДОРИС -И-Т.М.", със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ул."Стрелец" № 1, Булстат 126071055 Ревизионен акт /РА/№ 260800262 от 30.05.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 556/30.07.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която на търговеца не е признат данъчен кредит за данъчни периоди м. 03.2003г. и м.06.2003г. в размер на 3700,15лв. и е начислена лихва за забава в размер на 2455,04 лв.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И.М. в качеството и на ЕТ "ДОРИС -И-Т.М.", със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ул."Стрелец" № 1, Булстат 126071055 Ревизионен акт /РА/№ 260800262 от 30.05.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 556/30.07.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която допълнително е начислен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2002г. в размер на 13744,40лв. и лихви в размер на 9122,16лв.

ОСЪЖДА ЕТ "ДОРИС -И-Т.М.", със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ул."Стрелец" № 1, Булстат 126071055, представляван от Т.И.М. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 758,87 (седемстотин петдесет и осем лв. и осемдесет и седем ст. ), представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
96 Административно дело No 1938/2008 Дела по ЗМВР ХАН КРУМ 89 ЕООД НАЧАЛНИК ТРЕТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Определение от 13.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Х.М..
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1938/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
97 Административно дело No 1940/2008 Други административни дела МБАЛ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 02.04.2009г., в законна сила от 29.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив АД/МБАЛ"Пловдив"АД/, против Решение № РД-13-1144/08.09.2008 г. за налагане на санкция - прекратяване на договор № 16-1327/28.03.2008 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки в частта - изпълнение на КП № 220 "Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник", издадено от Директора на РЗОК-Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив АД /МБАЛ"Пловдив"АД/, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. "България" № 234 да заплати на РЗОК-Пловдив направените разноски в размер на триста и двадесет лева .
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
98 Административно дело No 2010/2008 Дела по КСО П.Д.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 13.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.К. ***, против Решение № 276 от 12.09.2008 год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с което решение е оставена без уважение жалбата против Разпореждане №********** от 11.04.2008 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсионни осигуровки" при РУ"СО" гр.Пловдив, материализиращо отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№21972 от 04.04.2008 година.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
99 Административно дело No 2021/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПНЕВМАТИКА-СЕРТА АД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 08.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 8000-0637/08.08.2008 год. на Началника на Митница Свиленград, с което е постановено отнемане на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител №ВG003100Е 0008/03.05.2007г. , както и "Пневматика - Серта" АД е задължена да заплати дължимия акциз за получените количества пропан-бутан, за които е приложено освобождаване от облагане с акциз въз основа на удостоверението, за периода от издаването до отнемането на удостоверението. ОСЪЖДА Началника на Митница Свиленград да заплати на "Пневматика-Серта" АД, със седалище и адрес на управление в гр. Кърджали, бул. Беломорски №110, направените съдебни разноски в размер на 3406/три хиляди четиристотин и шест/лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
100 Административно дело No 2043/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Л.Л. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 09.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.Л., ЕГН **********,***, против отказа на кмета на Община Асеновград, обективиран в писмо с изх.№ 94-И-362 от 15.01.2008 г. на Община Асеновград.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаване.

 
101 Административно дело No 2045/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.И. ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 27.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.И., ЕГН ********** ***, обл. Пловдив против Заповед № РД-09-734 от 23.09.2008г. на Кмета на Община Марица, с която на осн. чл. 129 ал.2 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІІІ-147 в кв. 39 по плана на с. Маноле, като регулационната линия минава по имотна граница спрямо УПИ ІХ-147; УПИ Х-146; УПИ VІІІ-143 и се образува нов УПИ ХІІІ-147, съгласно зачерквания, линии и надписи в зелен цвят за регулацията. Решението е окончателно.

 
102 Административно дело No 2061/2008 Други административни дела БОРКЕТИ-М МАРГАРИТА ПЛАЧКОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 13.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Боркети-М-М.П.", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Порто Лагос" №28Б, против Заповед №66 от 08.09.2008г. на директора на РИОКОЗ- Пловдив, с която, на основание чл.51, ал.1 от ЗХ, му е наложена принудителна административна мярка- временно спиране експлоатацията на обект- "Кафе-аперитив" в село Дедево, ул. "Ален мак" №20, до регистрирането му по реда на Закона за храните.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
103 Административно дело No 2065/2008 Дела от администр. характер - данъчни Т.С.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 03.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.Б. ***, със съдебен адрес - гр.Пазарджик, ул."И.Вазов" №8, ет.1- адв.И.П. , против Ревизионен акт/РА/ № 130800217 от 04.07.2008г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 709/30.09.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 87330,13 лв. и са определени лихви, като неоснователна.

ОСЪЖДА Т.С.Б., ЕГН **********,*** да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив сумата от 2196 лв., представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
104 Административно дело No 2088/2008 Дела по ЗМСМА ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 09.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №1107/18.09.2008г. на Кмета на Община - Карлово, с която са определени задължения на "Електростомана 2004"ЕООД с адрес на управление гр.Карлово, ул."Дъбенско шосе"№47 за такса битови отпадъци за периода 01.01.2006г. - 31.12.2007г. в размер на об19 181,34 лева и лихви за просрочие до дата 16.09.2008г. в размер на общо 4 359,72 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Кмета на Община - Карлово с адрес гр.Карлово, ул."Петко Събев"№1 да заплати на "Електростомана 2004"АД с адрес на управление гр.Карлово, ул."Дъбенско шосе"№47 сумата от общо 350/триста и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
105 Административно наказателно дело (К) No 2113/2008 Наказателни касационни производства ЯНА-ТОТЮ ПЪЧЕВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 17.04.2009г., в законна сила от 17.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 141/01.10.2008 г. на РС - Пловдив по НАХД № 1051/2008 г., с което е потвърдено НП № 26861-0038858 от 30.06.2008 г., издадено от Ася Василева Попхристова на длъжност Директор на Дирекция"Обслужване" в ТД на НАП гр.Пловдив , с което на ЕТ"Яна-Т.П." със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Ком" № 14, представлявано от т.С.П., ЕГН **********, на основание чл.53, във вр. с чл.27 / чл.83/ и чл.3, ал.2 от ЗАНН, и чл.179, предложение трето от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл.125, ал.3, във вр. с чл.125, ал.5 от ЗДДС, вместо което постановява:
ОТМЕНЯ НП № 26861-0038858 от 30.06.2008 г., издадено от Ася Василева Попхристова на длъжност Директор на Дирекция"Обслужване" в ТД на НАП гр.Пловдив , с което на ЕТ"Яна-Т.П." със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Ком" № 14, представлявано от т.С.П., ЕГН **********, на основание чл.53, във вр. с чл.27 / чл.83/ и чл.3, ал.2 от ЗАНН, и чл.179, предложение трето от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл.125, ал.3, във вр. с чл.125, ал.5 от ЗДДС.

Решението е окончателно.

 
106 Административно дело No 2128/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Ч.,
Х.Н.Ч.,
В.Н.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 08.04.2009г.

ИЗМЕНЯ решение на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Садово, взето с протокол от 19.05.2008г., в частта, с която е определено еднократно обезщетение за възникнал сервитут по трасето на линеен обект "ВЛ-400кV "Карлово-Пловдив" върху недвижим имот, представляващ нива с площ от 11,08 дка, находяща се в местността "Мисилима", землището на с. Чешнегирово, имот с №005023 по плана за земеразделяне на селото, собственост на М.Д.Ч., Х.Н.Ч. и В.Н.П., в качеството им на наследници на Николай Христов Ч., като увеличава размера му от 797,50 лева на 5 921,00 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
107 Административно дело No 2152/2008 Дела по ЗОС А.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 27.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба от А.А.Н., ЕГН **********,***, против Заповед № ОА-2950 от 07.10.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с която са отчуждени недвижими имоти в гр. Пловдив, попадащи в трасето на на ул. "Братя Свещарови", кв. 32-стар, 4-нов по плана на "Втора Каменица", гр. Пловдив а именно: празно дворно място с площ 38 кв. м., съставляващо част от ПИ № 101, при граници на отчуждаемото място: от север - ул. "Зеленика", от изток - ул. "Арх. Камен Петков", от запад - УПИ ХХVІ - 101, 102, и празно дворно място с площ 72 кв. м., съставляващо част от ПИ № 102, с граници на отчуждаемото място: от север - частта от ПИ № 101, попадаща в улица, от юг - ул. "Братя Свещарови", от запад - УПИ ХХVІ- 101, 102, или обща площ на отчуждените част от двата имота - 110 кв. м.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.А.Н. за присъждане на законна лихва от деня на изтичане на срока за плащане - 10.06.2007г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 2172/2008 Наказателни касационни производства ПИМ-ИВАН ИВАНОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 31.07.2008г., постановено по НАХД № 367/2008г. на Пловдивския районен съд,с което е потвърдено Наказателно постановление № 01249 от 18.05.2007г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища-гр. София, с което на ЕТ "ПИМ - Иван Иванов" със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Генерал Димитриев" № 11, ет.1, ап.2, БУЛСТАТ 115348280, представлявано от Иван Маринов Иванов с ЕГН ********** за нарушение на чл. 59 ал.2 и на осн. чл. 65 ал.2 от ЗСБТ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер а 3500 /три хиляди и петстотин/ лева.

Решението е окончателно.

 
109 Административно дело No 2195/2008 Дела от администр. характер - данъчни НЕЙДЖЪЛ-55 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 28.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Нейджъл - 55"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖК"Тракия", бл.153, вх."А", ет.7, ап.25, относно искането за обявяване нищожността на Ревизионен акт № 160800001/10.04.2008г., издаден от Райна Борисова Танева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, поправен с Ревизионен акт № 822912/11.08.2008г. за поправка на ревизионен акт № 160800001/10.04. 2008г., потвърден с Решение № 685/16.09.08г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Нейджъл - 55"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖК"Тракия", бл.153, вх."А", ет.7, ап.25, срещу Ревизионен акт № 822912/11.08. 2008г. за поправка на ревизионен акт № 160800001/10.04.2008г., потвърден с Решение № 685/16.09.08г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Нейджъл - 55"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖК"Тракия", бл.153, вх."А", ет.7, ап.25 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 510,64 /две хиляди петстотин и десет лева и шестдесет и четири стотинки/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
110 Административно наказателно дело (К) No 2218/2008 Наказателни касационни производства И.В.Н. РПУ ПЪРВОМАЙ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №38 от 29.09.2008г., постановено по НАХД №113/08г. по описа на Първомайски районен съд, трети наказателен състав.
ОТМЕНЯ НП № 549/10.12.2007г. на Началника на РПУ Първомай, с което на И.В.Н. с ЕГН **********,***, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) на основание чл. 182,_ал. 1, т. 6 от същия закон е наложена глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.
Решението е окончателно.

 
111 Административно дело No 2236/2008 Дела от администр. характер - данъчни П.Т.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Докладчик: М.М.М.  Определение от 06.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ "жалба", депозирана от П.Т.П.,***, ЕГН ********** срещу писмо - отговор изх.№ 9400А6657/20.02.2008г. на директор на дирекция " МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община - Пловдив, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2236/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд, дванадесети състав в тази му част.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2236/2008 г. по описа на Пловдивския административен съд, дванадесети състав и в останалата му част досежно заявената претенция за осъждане на ответника - Община - Пловдив за заплащане на обезщетение в размер на 500 /петстотин лева/ за претърпени нематериални вреди, съставляваща иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ поради отказ от иска.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
112 Административно дело No 2297/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.С.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Определение от 02.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2297/2008г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІІІ отделение, Х състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд - Пловдив исковата молба на В.С.С. ***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
113 Административно дело No 2304/2008 Други административни дела И.Н.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 15.04.2009г.
Отменя Заповед № ЗД-07-14/04.11.2008г. на Областен Управител-Пловдив за отказ признаване правото на еднократно обезщетение на И.Н.Д. в качеството на наследник на Надежда Филипова Христова и Заповед № ЗД-07-15/04.11.2008г. на Областен управител-Пловдив за признаване правото на еднократно обезщетение на жалбоподателката на основание чл.2 ал.1 т.10 от ЗПГРРЛ.
Връща преписките за ново произнасяне в тримесечен срок при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
114 Административно дело No 2309/2008 Дела по КСО М.Т.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 13.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 314 от 12.11.2008 год. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на М.К. против Разпореждане № 4010304417 от 13.06.2008 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст /ОСВ/ на основание §5, ал.1 от ПЗР на КСО.
ВРЪЩА административната преписка на РУ"СО" гр.Пловдив за произнасяне по Заявление Вх. № 55984 от 25.10.2006 год. на М.Т.К. при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Национален осигурителен институт /ТП на НОИ град Пловдив/ да заплати на М.Т.К.,***00 лв. /триста лева/ за адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
115 Административно дело No 2320/2008 Дела по ЗМВР А.Г.Г. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 15.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Г., ЕГН **********,***, обл. Пловдивска, ул. "Първа" №21 против Заповед № 20814 от 07.10.2008 г. на Началник сектор ПП-КАТ към ОДП Пловдив, с която на основание чл. 22 от ЗАНН във вр. с чл. 171 т.1 б "б" от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка-временно отнемане на свидетелство за управление до решаване на въпроса с отговорността. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
116 Административно дело No 2353/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Х.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 07.04.2009г.
Отменя отказ на Кмета на Община Сопот да издаде удостоверение и скица по реда на чл.13 ал.5, 6 ППЗСПЗ по искане на Г. Хр.Б..
Изпраща преписката на Кмета на Община Сопот, който да се произнесе по заявлението на Г.Б. в едномесечен срок от постъпване на преписката в администрацията, при съобразяване с указанията по прилагане на закона, дадени в мотивната част на решението.
Осъжда Община Сопот, да заплати на Г.Х.Б.,***, сумата от 280 лв. за разноски- 10 лв., държавна такса; 120 лв., депозит за СТЕ; 150 лв. за осъществената адвокатска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
117 Административно дело No 2362/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.К.У.,
А.К.П.,
Е.К.У.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 30.04.2009г.
Отменя мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив за отмяна на заповед за отчуждаване № СД-46/01.03.1984г., издадена на основание чл.98 във вр. с чл.95 ЗТСУ /отм./, по молба вх.№ 94-00-А6322/31.01.2008г.
Изпраща преписката на Кмета на Община Пловдив, за произнасяне по молба вх.№ 94-00-А6322/31.01.2008г. за отмяна на заповед за отчуждаване № СД-46/01.03.1984г. в едномесечен срок от постъпване на преписката в администрацията, при съобразяване с указанията по прилагане на закона от мотивната част на решението.
Осъжда Община Пловдив да заплати на П.К.У.-***, А.К.П.-***, Е.К.У.-*** направени съдебни разноски в размер на: 30 лв.-държавна такса, 120 лв.-депозит за вещо лице и 180 лв.-адвокатско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 2374/2008 Наказателни касационни производства ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 08.04.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ решение №144 от 13.10.2008г. по НАХ дело №1185 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ІІ-ри наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №33 от 24.07.2008г., издадено от Председателя на Съвета за електронни медии, с което на "Евроком България" ООД е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
119 Административно дело No 2396/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Ю.Б. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: А.И.Х.  Определение от 15.04.2009г.
Оставя без разлеждане жалбата на П.Ю.Б. ***, действащ чрез адв. Г. против отказа на Кмета на Община Хисаря за произнасяне по заявление вх. № 9500- Ю8/3.11.08 г.
Прекратява поизводството по административно дело № 2396/08 г. на Административен съд Пловдив. Определението поделжи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалата страна, а за неприсъствалите страни в същия срок от съобщаването.

 
120 Административно дело No 2400/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.А. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 24.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК -02 - Пд -46/19.11.2008 г. на Началника на РДНСК - гр.Пловдив, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж - представляващ "Триетажна масивна постройка и масивна стена", намиращ се в поземлен имот № 000431 по КВС в землище на с.Манастир, Община Лъки, с административен адрес с.Манастир, местност "Крушев чатал", извършен от Д.Г.А. - без необходимите строителни книжа.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК гр.Пловдив за произнасяне в съответствие с изложеното в мотивите на решението
ОСЪЖДА РДНСК гр.Пловдив да заплати на Д.Г.А. разноски по делото в размер на 510 /петстотин и десет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
121 Административно дело No 2408/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.В.Н. ОБЩИНА ПЛОВДИВ-ДИРЕКЦИЯ ОСЖНПИП Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 15.04.2009г.
Обявява за нищожен отказ-писмено уведомление на Община Пловдив чрез Дирекция "ОСЖНПИП" в отговор на молба вх.№ 9400А10302/20.08.2008г. от С.В.Н. и Й.В.Н..
Изпраща преписката на Кметът на Община Пловдив, за произнасяне по молба вх.№ 9400А10302/20.08.2008г., подадена от С.В.Н. и Й.В.Н..*** да заплати на С.В.Н.,***0.00лв. за осъществена адвокатска защита и разноски в размер на 110.00 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
122 Административно дело No 2415/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Й.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 15.04.2009г.
Отменя Заповед № 41/12.12.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратено служебното правоотношение с П.Й.Р. на основание чл.107 ал.2 ЗДСл., за длъжност Гл.експерт, Дирекция "ГРАО, канцелария, АО и ИО"-Отдел "Канцелария и административно обслужване" в Община Пловдив
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховният Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне.

 
123 Административно дело No 2430/2008 Дела по ЗОС М.К.П.,
М.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 06.04.2009г.
На основание чл.159, т.5 от АПК във връзка с чл.58 от АПК във връзка с чл.31 ал.1 от ЗОС
ОСТАВЯ биз разглеждане жалбата на М.К.П. и М.И.Г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2430/2008 г.
Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС с частна жалба.


 
124 Административно дело No 2433/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 27.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Електростомана 2004 "АД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. "Дъбенско шосе" №47, против Заповед №1289 от 31.10.2008г. на кмета на община Карлово, с която е наредено спиране изпълнението на строеж "масивна едноетажна сграда и подпорни стени" в ПИ №041049, намиращ се в землището на гр. Калофер, местност "Паниците", община Карлово, разпоредено е вземането на мерки по охраната и обезопасяването на строежа, освобождаването му от строителна механизация, хора, пожаро и взривоопасни материали, горива, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства.
ОСЪЖДА "Електростомана 2004 "АД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. "Дъбенско шосе" №47, да заплати на община Карлово сумата от 630,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
125 Административно дело No 2437/2008 Други административни дела М.Л.Ч. ДИРЕКТОР НА ФЕГ ЕКЗЮПЕРИ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 30.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Л.Ч. ***, ЕГН **********, против Заповед № РД-10-005 от 18.12.2008 г. на Директора на Френска Езикова Гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери" гр.Пловдив, с която на основание чл.139, ал.1, т.4 от ППЗНП, чл.140, ал.1 от ППЗНП, чл.66, ал.2, т.3 от Правилника на ФЕГ"Екзюпери" и решение на ПС от 17.12.2008 г., за допуснати над 15 неизвинени отсъствия, М.Л.Ч. - ученичка от ХІІ - е клас за 25 неизвинени отсъствия, е наказана с преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС.


 
126 Административно дело No 2443/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.К.,
М.П.К.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Определение от 17.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.К. и М.П. ***, против отказа на общинската администрация на район "Централен", Община Пловдив, чрез главния архитект на района за изменение на устройствения план на Централна градска част, град Пловдив, относно УПИ ІІІ-1298, УПИ ХІІІ-1306 и УПИ ХІV-1303, 1304, 1305, в кв.58-нов, 167-стар.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2443 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
127 Административно дело No 2444/2008 Дела по ЗОС СИГМА ИНВЕСТ ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Определение от 10.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2444/2008 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Трето отделение, ХІІІ състав на основание чл.159 т. 4 от АПК, поради това, че жалбоподателят няма правен интерес от оспорването.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от днес.

 
128 Административно дело No 2445/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.К. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 27.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.К.,***, против Заповед №ДК-02-ПД-43 от 14.11.2008г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "двуетажна постройка", изпълнен като пристройка и надстройка на уличната регулация в УПИ ІV-583, кв.32 по плана на кв. "Коматево", гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Обнова" №35.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
129 Административно дело No 2454/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВК СВЕТИ ВЛАСИЙ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 01.04.2009г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Всестранна кооперация "Свети Власий", с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с. Труд, обл. Пловдивска ул."Янтра" № 2В, ЕИК по Булстат 825084672, представлявана от В.Г.Г., против Ревизионен акт /РА/ № 1600-801031 от 20.10.2008г., издаден от Галина Петкова Вълнева - гл. инспектор по приходите при Териториална Дирекция - Пловдив на НАП, потвърден в обжалваната част с Решение № 841/08.12.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, относно установени задължения за задължителни осигурителни вноски за периода 01.01.2003г. до 23.10.2003г. и определени лихви за закъснение общо в размер на 8228,55лв., като неоснователна.

ОСЪЖДА Всестранна кооперация "Свети Власий", с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с. Труд, обл. Пловдивска ул."Янтра" № 2В, ЕИК по Булстат 825084672, представлявана от В.Г.Г. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 514 (петстотин и четиринадесет) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
130 Административно наказателно дело (К) No 2458/2008 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СД "ДИЯ - 33 - РАНГЕЛОВ И СИЕ" Председател: С.Д.Б.
Докладчик: З.Г.Д. 
Решение от 13.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 157 без дата, постановено по НАХД № 467 по описа на Пловдивския районен съд за 2008г., ХІV наказателен състав.

Решението е окончателно.

 
131 Административно дело No 22/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 14.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по Заповед /жалба/ № ЗД-06-2 от 08.01.2009г. на Областния управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е оспорено Решение № 408 на Общински съвет - Пловдив, взето с Протокол № 22 от 04.12.2008г., с което е обявен имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост и е взето решение за сключване на предварителен договор за покупко-продажба на основание чл. 15, ал.3 във вр. с ал.5 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
132 Административно дело No 27/2009 Дела по ЗСП В.М.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 29.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОПИ-02-6899/21.11.08г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена с решение №РДП СП-2-544/18.12.2008г. на Директор Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ - Пловдив, с която е отказано отпускане по молба - декларация №ОПИ-02-6899/17.10.2008г. на В.М.Л. *** на целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2008 - 2009 години.
ИЗПРАЩА административната преписка по молба - декларация №ОПИ-02-6899/17.10.2008г. на В.М.Л. *** за отпускане на целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2008 - 2009 години за произнасяне от компетентния орган - Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, съгласно мотивите на съдебното решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
133 Административно дело No 29/2009 Дела от администр. характер - данъчни БРЕЗИТЕ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 24.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Г.Ш. - изпълнителен директор на "БРЕЗИТЕ" АД, ЕИК - 000220416 град Кърджали, бул. Тракия, № 13 против РА № 09800259 от 14.10.2008 година, издаден от органите на ТД на НАП - град Кърджали.
ПРЕКРАТЯВА производството АХД № 29/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛИНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, 7- дневен срок, считано от днес пред ВАС.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 31/2009 Наказателни касационни производства Е-ЕЛИТ БЪЛГАРИЯ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 01.04.2009г., в законна сила от 01.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №155 от 05.11.2008г. по НАХ дело №728 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №2008-К-10772 от 23.04.2008г., издадено от главен инспектор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "Е-Елит-България" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева. Решението е окончателно.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 32/2009 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Н.Г.П. Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169 от 28.11.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1295/2008 г.

Решението е окончателно.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 84/2009 Наказателни касационни производства КРАСИКАПЛАСТ АД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №143 от 06.11.2008г., постановено по НАХД №389/07г. по описа на Районен съд в гр. Асеновград, ІІІ-ти наказателен състав
Решението е окончателно.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 95/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ НИКОЛ 2000 ЕООД Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №147/21.11.2008г., постановено по НАХД №1175/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХІІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от главен инспектор Пламен Братойчев наказателно постановление/НП/ №2008-К-8822/02.06.2008г., с което е наложена основание чл.198 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на "Никол - 2000"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул."Ал. Стамболийски"№70, ет.2 имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.9 ал.1 във вр. с ал.2 ЗЗП.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
138 Административно наказателно дело (К) No 99/2009 Наказателни касационни производства ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №150 от 08.12.2008 год. на Пловдивски районен съд районен съд, ХVІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1224 от 2008 год. по описа на същият съд, ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 64 от 12.08.2008 г. на Директора на РИОСВ Пловдив, с което на "ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 166, т.3, във връзка с чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда/ЗООС/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
139 Административно наказателно дело (К) No 101/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ РАДКА КОЛЕВА-КРИСТАЛ 93 ЕТ Председател: С.Д.Б.
Докладчик: З.Г.Д. 
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 183 от 28.11.2008г., постановено по НАХД № 353 по описа на Пловдивски районен съд за 2008г., ХІV наказателен състав.


Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 
140 Административно дело (К) No 105/2009 Касационни производства В.Р.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КАЛОЯНОВО Председател: С.Д.Б.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОТМЕНЯ решение №128 от 07.11.2008г., постановено по адм. дело № 1824/ 2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІІ гр.състав, с което е отхвърлена жалбата на В.Р.С. *** против решение на Общинска служба земеделие и гори - Калояново, обективирано в протокол №14 от 26.05.2008г., с което е отказано да се признае правото на възстановяване на собственост с план за земеразделяне на овощни градини общо 2,100 дк. по заявление №395 от 25.02.1992г. на наследниците на Рангел Димитров Аврейски, бивш жител *** в землището на същото село, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ решение на Общинска служба земеделие и гори - Калояново, обективирано в протокол №14 от 26.05.2008г., с което е отказано да се признае правото на възстановяване на собственост с план за земеразделяне на овощни градини общо 2,100 дк. по заявление №395 от 25.02.1992г. на наследниците на Рангел Димитров Аврейски, бивш жител *** в землището на същото село.
ИЗПРАЩА административната преписка на ОС"З" - Калояново в частта и по отношение възстановяването на собствеността върху овощни градини от 2,100 дк. с оглед постановяване на законосъобразно решение чл.14 ал.1 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.18ж ал.2 от ППЗСПЗЗ, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 30 /тридесет/ дневен срок от влизане на решението в сила за постановяване на посоченото решение от страна на ОС"З" - Калояново.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №128 от 07.11.2008г., постановено по адм. дело №1824/ 2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІІ гр.състав в останалата му обжалвана част.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
141 Административно дело No 114/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.Т.Ж. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 10.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-56 от 19.12.2008г. на началника на РДНСК-Пловдив, както и оставеното в сила с нея Разрешение за строеж №236 от 25.10.2007г., издадено от главния архитект на община Карлово за обект: надстройка на трети етаж на съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ ІІІ-276, кв.143 по плана на гр. Карлово.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
142 Административно дело No 117/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 22.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Д.К., ЕГН **********,***, против решение, взето с протокол № 2 от 27.11.2008 г. на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със заповед № ОА-369 от 07.02.2008 г. на кмета на Община Пловдив, за определяне на цената на правото на преминаване през ПИ 028088 по плана на местност "Прослав" в землището на Пловдив-запад.
ОСЪЖДА А.Д.К., ЕГН **********,***, да заплати на Х.Т.Б., ЕГН **********,***, сумата 300 (триста) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 125/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ К.Г.Т. Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №157 от 03.11.2008г., постановено по НАХД № 1314/08г. по описа на Пловдивски районен съд-VІІ-ми наказателен състав
Решението е окончателно.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 127/2009 Наказателни касационни производства ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ А.И.В. Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 165 от 09.12.2008 г., постановено по НАХД № 1456/2008 г. на Пловдивския районен съд, дванадесети наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № К-36 от 30.09.2008 г. на Началника на І РПУ към ОД на МВР Пловдив, с което на А.И.В. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания: "ГЛОБА" в размер на 800 лв., 18 месеца, на основание чл. 174 ал.3, ГЛОБА в размер на 250лв. на основание чл. 177 ал.1 т.1, ГЛОБА-10лв. на основание чл. 183 ал.1, т.1 за нарушение по чл. 103 вр. чл. 174 ал.3, чл. 100 ал.1 т.1, вр. чл.171 т.1 и чл. 100 ал.1 т.2 от ЗДвП.
Решението е окончателно.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 128/2009 Наказателни касационни производства Г.Т.М. ТРЕТО РУ ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 160 от 01.12.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1514/2008 г. ВРЪЩА делото в Пловдивския районен съд за ново разглеждане, като се изпълнят указанията за събиране на доказателства относно компетентността на административнонаказващия орган. Решението е окончателно.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 131/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.Х.Г. Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №171/18.12.2008г., постановено по НАХД №1564/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив VІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор на Регионална Дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив наказателно постановление/НП/ №36-0000483/07.11.2008г., с което е наложена основание чл.78 ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ във вр. с чл.15 §7, б."а" от Регламент №3821/1985г. на Съвета на С.Х.Г. ***, ЖР"Тракия", бл.236, вх."Б", ет.2, ап.5 административно наказание "Глоба" в размер на 500 лева за нарушение на чл.93 ал.1, т.1 ЗАвП.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
147 Административно наказателно дело (К) No 132/2009 Наказателни касационни производства ХЕРА-СЕРАФИМ ПЕЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 13.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 58 от 09.12.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 619 по описа на Пловдивския районен съд, ІХ н.с., за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 2008-К-10724 от 21.03.2008 г. на главен инспектор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "Хера - С.П.", с БУЛСТАТ 115007941, е наложена административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.72 от Закона за туризма за нарушение на чл.46, т.2 от Закона за туризма.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
148 Частно админист. наказателно дело (К) No 133/2009 Наказателни частни касационни производства К.Д.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Определение от 30.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 06.01.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено на по НАХД № 1400/2008 г.

Определението е окончателно.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 134/2009 Наказателни касационни производства С.С.А. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 64 от 05.12.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 521/2008 г.ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 135/2009 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЕГЕАН ООД Председател: С.Д.Б.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 14.04.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 11.12.2008г., постановено по НАХД № 1364/2008г. по описа на Районен съд- Пловдив, ХVІІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 25197-0041919/29.02.08г. на Зам. Директора на ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на "Егеан"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Кичево" №64, представлявано от Г.Е. с ЕГН **********, на основание чл.185 ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 350 лева за извършено административно нарушение по чл.33 ал.2 от Наредба № Н - 18/2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл.118 ал.3 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
151 Административно наказателно дело (К) No 138/2009 Наказателни касационни производства НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 17.04.2009г., в законна сила от 17.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 185/03.12.2008 г. по НАХД № 1362/ 2008 год. Районен съд - Пловдив, вместо което постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №187/20.08.2008 г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на ЕТ"Н.Д." с БУЛСТАТ 115508984, със седалище и адрес на управление с.Марково, , ул."Опълченска"№ 22, представлявано от Н.А.Д. с ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 1 000 лева за нарушение на изискванията та чл.14, ал.3 от Задължителните правила за организация работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци /документи/ за счетоводна отчетност, утвърдени от Държавната комисия по хазарта на основание чл.18, ал.1, т.9 от ЗХ и на основание чл.94, ал.1 от ЗХ.Решението е окончателно.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 139/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ М.Г. Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 24.04.2009г., в законна сила от 24.04.2009г.
Оставя в сила Решение № 145/09.10.2008г., постановено по н.ах.д.№ 931 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 16-004118/17.06.2008г. на Директора на РД "АА" гр.Пловдив.
Решението е окончателно.

 
153 Административно дело (К) No 140/2009 Касационни производства П.Т.К. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ
Председател: С.Д.Б.
Докладчик: З.Г.Д. 
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 97 от 2008г.без дата, постановено по АХД № 67 по описа за 2008г. на ПРС, Х-ти гр. състав, с което е обявена нищожността на Решение № Т 806-5 от 22.04.2003г. на ОЗСГ Пловдив, по преписка с вх. № Т 806 от 06.04.1992г. на наследниците на Т. Василев К..


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
154 Административно дело No 146/2009 Дела по ЗМВР Б.В.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 06.04.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Б.В.Л.,***,затвора,-7-група,6 пост,18 стая против Заповед№З-3059/19.05.2008г. на Директора на ОД"Полиция"Пловдив.Прекратява производството по Ахд№146 по описа за 2009г.на Административен съд-Пловдив.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
155 Административно дело No 147/2009 Други административни дела Ж.А.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 02.04.2009г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Ж.А.Д., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-07-22 от 27.11.2008 г. на областния управител на област Пловдив, с която на жалбоподателката е отказано признаването на право на еднократно обезщетение по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
156 Административно наказателно дело (К) No 153/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО Р.В.С. Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 20.12.2008г., постановено по НАХД № 78/2008г.на Карловския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24 от 08.04.2008г. на Кмета на Община Карлово, с което на Р.В.С. с ЕГН **********,*** на основание чл. 233 от Закона за устройство на територията е наложено административно наказание ГЛОБА в размер от 500 лв. за извършени нарушения по чл. 137 ал.3, чл. 148 и чл. 178 ал.1 от ЗУТ.


Решението е окончателно.


 
157 Административно дело No 161/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.В.К.,
Д.А.А.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 15.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от П.В.К. и Д.А.А., депозирана в деловодството на Административен съд-Пловдив чрез пълномощника им Е.К. *** против Заповед № ОА-3712 от 22.12.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменението на ПУП-ПР за УПИ 1\/-кино и УПИ \/1-хотел от кв. 70-нов по плана на Централна градска част-гр. Пловдив като се образуват нови УПИ 1\/-кино, VI-2019, 2023, 2024, обществено обслужваща дейност, хотел, Х-2021, XI-2022, общ. обсл. Дейности, ХП-2260, общ. обсл. Дейности, със запазване на застрояването по означеното за регулацията със зелен и виолетов цвят.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 161 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив.ВРЪЩА административната преписка на Община Пловдив за довършване на процедурата по обявяването на Заповед № ОА-3712 от 22.12.2008г. на Кмета на Община Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
158 Административно дело No 164/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.Ф. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 10.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Ф. ***, против Заповед № ДК-10-01/ 05.01.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив. ОСЪЖДА В.Д.Ф. ***, да заплати на И.Л.А. ***, сумата в размер на 500 лв., представляваща адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 
159 Административно дело No 178/2009 Дела по КСО Н.А.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 29.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Г. против Решение № 338/17.12.08 г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив.
ПРЕКРАТЯ производството по адм. д. № 178 по описа за 2009 г. на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок считано от днес и за двете страни.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 182/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Д.К. Докладчик: В.С.Р.  Определение от 10.04.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Регионална дирекция "Автомобилна регистрация" Пловдив. Прекратява производството по КНАХД № 182/2009 г. на Административен съд Пловдив ХХ състав. Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
161 Административно наказателно дело (К) No 183/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИМИТЪР КЛИНКОВ-СУПЕР ЕТ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №148/29.12.2008 г. по НАХД № 1321 от 2008 год. по описа на Районен съд- Пловдив, двадесет и трети наказателен състав.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателното постановление № 2008-К-8903 от 23.07.2008 г. на Директора на Регионалната дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.72 от Закона за туризма на ЕТ"Д.К.-Супер" регистриран с решение по фирмено дело № 6026/1990 г. на Пловдивски Окръжен Съд, със седалище и адрес на управление: град Съединение, ул."Христо Смирненски" № 7, е била наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено нарушение по чл.46, т.2 от Закона за туризма.
Решението е окончателно.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 187/2009 Наказателни касационни производства ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 167 от 08.12.2008г. на Пловдивски районен съд, ІІ - ри наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1435/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
163 Административно наказателно дело (К) No 189/2009 Наказателни касационни производства НИКИ КОМЕРС 2006 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55 от 09.12.2008г., постановено по НАХД №429/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ-ти наказателен състав
Решението е окончателно.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 191/2009 Наказателни касационни производства ЕЛА ШЕГОР ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: С.Д.Б.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 13.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 206/12.12.2008г., постановено по НАХД № 1592/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив VІІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 29913-0040260/05.09.2008г. на Директора на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП - Пловдив, с което на "Ела шегор"ООД, гр. Пловдив, ул."Княз Богориди"№5, ет.2, чрез управителя Г.А.Т. ЕГН ********** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение на чл.125 ал.5 от ЗДДС, във връзка с чл.125 ал.1 от ЗДДС, на основание чл.179 предл.1 от ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
165 Административно дело (К) No 195/2009 Касационни производства РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ САДОВО Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 27.04.2009г., в законна сила от 27.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 116 от 12.12.20086г., постановено по гражданско дело № 583 по описа за 2008г. на Районен съд Асеновград, с което протеста на РП-Асеновград за обявяване нищожността на Решение №3 от 09.03.1993 г. на Поземлена комисия Садово по преписка с вх.№03470/28.04.1992 година, е отхвърлен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 196/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.Р.Й. Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Определение от 08.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на РД "Автомобилна администрация" - гр. Пловдив, срещу Решение № 156/01.12.08 г. на ПРС по нахд № 1036/08 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 196/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІХ състав.
Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за касационния жалбоподател и за Окръжна прокуратура - Пловдив считано от днес и в 7 дневен срок от съобщението за ответника А.Р.Й..

 
167 Административно наказателно дело (К) No 199/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АНДИП-92-АНДРЕЙ ПАВЛОВ ЕТ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 24.04.2009г., в законна сила от 24.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №185/20.11.2008г., постановено по НАХД №1454/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХ н. състав, с което е изменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП - Пловдив наказателно постановление/НП/ №24256 - 0041934/13.12.2007г., с което е наложено на основание чл.185 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ за извършено от А.Н.П. в качеството му на ЕТ "Андип - 92 - А.П."*** административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС, като е намален размер на санкцията на 200 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
168 Административно дело No 203/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.И.А. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32990 Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 15.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.А.,***, ЖР"Тракия", бл.33, ет.3, ап.15, против Заповед №120 от 19.01.2009г. на командира на поделение №32990, гр. Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание уволнение, освободен е от кадрова военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв.
ОСЪЖДА Д.И.А.,***, ЖР"Тракия", бл.33, ет.3, ап.15, да заплати на поделение 32990, гр. Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
169 Административно дело No 204/2009 Дела по КСО Д.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 28.04.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 31.03.2009 г., с което е даден ход на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Т.,***, ур. Цар Симеон № 10 срещу мълчалив отказ на Кмета на община Кричим по заявление с вх. № 6324/29.12.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 204/2009 г. по описа на ПАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.
 
170 Административно наказателно дело (К) No 209/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ АНИ НЮ ЛАЙН ЕООД Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 172 от 20.12.2008г., постановено по НАХД № 733 по описа за 2007г. на Асеновградски районен съд, с което ІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № І -Б-188/26.10.2007г., издадено от Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на "Ани Ню Лайн " ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Асеновград, ул. "Изток", бл.4, вх.Б, ап.12, представлявано от А.Д.Ю. е било наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лв. за извършено нарушение по чл. 51, ал.2 от Наредба № 5 за хигиената на храните. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
171 Административно дело No 236/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТАРАТА КЪЩА-ЕМИЛ ЯНЪКОВ ЕТ НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 06.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.С.Я., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ "Старата къща - Е.Я.", с ЕИК по БУЛСТАТ 040149774, със седалище и адрес на управление: град Стамболийски, ул."Райчо Даскалов" № 78, против заповед № ДК-02-Пд-16 от 10.12.2007 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която на Е.С.Я. е наредено да премахне незаконен строеж: "Разширение на съществуваща рампа към магазин за хранителни стоки" в кв.70, УПИ І-комплексно жилищно строителство по плана на град Стамболийски, бул."Цар Симеон" № 20, извършен от Е.С.Я. без изискващите се строителни книжа.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
172 Административно дело No 242/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 30.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 242 по описа на Административен съд - Пловдив за 2009г., VІІІ-ми състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд 7-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните.
Определението да се съобщи на страните.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 244/2009 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Д.Й.Д. Председател: Я.И.К.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 24.04.2009г., в законна сила от 24.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 159 от 19.12.2008 г., постановено по НАХД № 335/2008г. на Асеновградския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 26/08.05.2008г. на Директора на РИОСВ - Пловдив.

Решението е окончателно.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 245/2009 Наказателни касационни производства СТЕФАНИ 2003 ЕООД РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ Председател: С.Д.Б.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 4/05.01.2009г., постановено по НАХД №1424/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІV н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № І-0154/25.08.08г. на Директора на РВМС - Пловдив, с което на основание чл.48 ал.2 от Закона за Храните на "Стефани 2003"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Димитър Цончев"№3, представлявано от управителя С.А.Л., е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.15 ал.2 от Закона за храните, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-0154/25.08.08г. на Директора на РВМС - Пловдив, с което на основание чл.48 ал.2 от Закона за Храните на "Стефани 2003"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Димитър Цончев"№3, представлявано от управителя С.А.Л., е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.15 ал.2 от Закона за храните.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 246/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИНТЕКС-99 ЕООД Председател: С.Д.Б.
Докладчик: З.Г.Д. 
Решение от 14.04.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
ОТМЕНЯ решение 78 от 05.01.2009г., постановено по НАХД № 1160/2008г., ПРС, 5 наказателен състав.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1600039/14.07.2008 г. на директора на Дирекция "Областна инспекция по труда " гр. Пловдив, с което на "Интекс" ЕООД, със седалище и адрес на управление- гр.Раковски, ул."Цар Иван Асен ІІ" №15, представлявано от Й.Н.К.-прокурист на основание чл. 416 във връзка с чл. 413 , ал. 2 от Кодекса на труда/ КТ/ е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1500 лева, за нарушение по чл. 231 и чл. 232 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Решението е окончателно.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 247/2009 Наказателни касационни производства Д.А.Р. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 196/16.12.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1464/2008 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № І-Б-388/21.008.2008 г., издадено от Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-гр.Пловдив срещу Д.А.Р. ***, ЕГН: **********.

Решението е окончателно.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 248/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИ ЕЛ ЕН-КЪМПАНИ ООД Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 157/19.12.2008г., постановено по НАХД № 1377 по описа за 2008г. на ПРС, с което ХУ1-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 2008-К- 7011/18.08.2008г. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, в Комисията за защита на потребителите, с което на "Ди-Ел-Ен Къмпани" ООД, със седалище гр. Пловдив и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Пере Тошев" № 54, ет.6, ап.16, представлявано от Л.Ж.Л., ЕГН ********** - Управител, на основание чл. 200 от ЗЗП е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 400 за извършено нарушение по чл. 27, ал.З от ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 251/2009 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕКО-ТЕХ ООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20 от 05.12.2008 година, постановено по нахд № 1645 по описа на Пловдивския районен съд за 2007 г, ІХ н.с.,
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 256/2009 Наказателни касационни производства Г.В.Н. РПУ ТРУД Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №49 от 16.04.2008г., постановено по НАХД № 153/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 257/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ ИНТЕКС-99 ЕООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 77 от 05.01.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1161 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 година, V н.с., с което е отменено наказателно постановление № № 16-1600014 от 14.07.2008 г. на директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив, с което на основание чл.53 ЗАНН , чл.416 и чл.213, ал.2 от КТ /Кодекса на труда/ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева на "Интекс 99" ЕООД със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул."Цар Иван Асен ІІ" № 15, представлявано от Й.Н.К., за нарушение на чл.284, ал.1 от КТ във връзка с чл.246, ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Интекс 99" ЕООД със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул."Цар Иван Асен ІІ" № 15, представлявано от Й.Н.К. против наказателно постановление № № 16-1600014 от 14.07.2008 г. на директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив, с което на основание чл.53 ЗАНН , чл.416 и чл.213, ал.2 от КТ /Кодекса на труда/ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за нарушение на чл.284, ал.1 от КТ във връзка с чл.246, ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
181 Административно дело No 276/2009 Други административни дела А.Ч.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 30.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ч.М., ЕГН **********,***, против Заповед №ЗД-07-5 от 15.01.2009г. на Областен управител на Област Пловдив. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
182 Административно дело No 277/2009 Други административни дела Ю.Ч.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 15.04.2009г.
Отхвърля жалбата на Ю.Ч.М. против Заповед № ЗД-07-4/15.01.2009г. на областен управител на област с административен център гр.Пловдив, с която е отказано признаване на правото на еднократно обезщетение в полза на оспорващото лице.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 285/2009 Наказателни касационни производства МАГНОЛИЯ 93 ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 17.04.2009г., в законна сила от 17.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № №3/09.01.2009 г. по НАХД № 147/2008 г. на РС-Първомай.
Решението е окончателно.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 290/2009 Наказателни касационни производства МАГНОЛИЯ 90-ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 13.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 57 от 30.12.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 152 по описа на Районен съд Първомай за 2008 г., с което е потвърдено наказателно постановление № І-Б-205 от 26.06.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на ЕТ "Магнолия - 90 - З.Д.", със седалище и адрес на управление: град Първомай, ул."Княз Борис І" № 35, с ЕИК по БУЛСТАТ 115190318, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, и 1000 лева за нарушение на чл.44, ал.2 от Наредба № 5 за хигиената на храните Наредба № 5 за хигиената на храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 295/2009 Наказателни касационни производства ПЕБО ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 198-91/09 от 16.01.2009 г., постановено по нахд № 1086 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 г, ХХІV н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-237 от 17.07.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, за наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 /две хиляди / лева за нарушение

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Оставя в сила решението
 
186 Административно наказателно дело (К) No 296/2009 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 17.04.2009г., в законна сила от 17.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50/ 09.12.2008 г. по НАХД 510/ 2008 г. по описа на РС - Пловдив
Решението е окончателно.


 
187 Административно наказателно дело (К) No 297/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕЛТА-М ЕООД Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
ОТМЕНЯ решение №157 от 22.12.2008 г., постановено по н.а.х.д. № 1092 по описа на Пловдивския районен съд, І н.с., за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 26948-0129925 от 09.07.2008 г. на директора на Дирекция "Обслужване" в Териториалната дирекция на НАП в град Пловдив, с което на "Делта М" ЕООД, БУЛСТАТ 160134072, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ Обединител" № 54, ет.4, ап.25, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.96, ал.1 във връзка с чл.178 ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 298/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 170 от 19.12.2008г. на Пловдивски районен съд, VІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1533/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 300/2009 Наказателни касационни производства А.Н.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: С.Д.Б.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 34 от 08.12.2008г. по НАХД № 1837/2007г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІХ н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление №11862/24.08.2007г. на Началник група в Сектор "ПП - КАТ" към ОД на МВР - Пловдив, с което на А.Н.Ч.,***, е наложено административно наказание - глоба, в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за един месец, на основание чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП за извършено нарушение от него на чл.21 ал.1 от ЗДвП.
ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния Съд, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 301/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИКОЛА МИРЧЕВ ЕТ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 24.04.2009г., в законна сила от 24.04.2009г.
Оставя в сила Решение № 190/16.12.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1410 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 28074-0040318/18.09.2008г. на Директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.179, пр.1 от ЗДДС на ЕТ "Н.М." е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.
Решението е окончателно.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 304/2009 Наказателни касационни производства С.В.В. РПУ РАКОВСКИ Председател: С.Д.Б.
Докладчик: З.Г.Д. 
Решение от 13.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 173 от 09.01.2009г., постановено по н.а.х.д. № 1441 по описа на Пловдивския районен съд за 2008 година, ХVІ н.с.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
192 Административно наказателно дело (К) No 305/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ФОРТУНА-ЕМИЛ РАНГЕЛОВ ЕТ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 22 от 31.01.2009 г., постановено от ПРС по НАХД № 1544/2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението е окончателно.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 307/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КАСАТ-СТОЯН КАБАШКИ ЕТ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 23.04.2009г., в законна сила от 23.04.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 182 от 30.12.2008 г., постановено по НАХД № 315/2008г. на Пловдивския районен съд и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 0179 от 04.12.2007г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, като намалява размера на наложената на ЕТ "КАСАТ-С.К.", БУЛСТАТ 115814671, представлявано от С.Х.К. с ЕГН **********З, със седалище и адрес на управление: гр. Съединение, ул. "Велико Търново" № 12 имуществена санкция, от 35 000 лв. /тридесет и пет хиляди лева/ на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, за нарушение на чл. 324 ал.2, пр.1 във вр. с чл. 79 от ЗЕС.


Решението е окончателно.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 310/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АЛИКА ЕООД Председател: С.Д.Б.
Докладчик: З.Г.Д. 
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 08.12.2008г., постановено по НАХД № 1197 по описа за 2008г. на ПРС, ХV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест

 
195 Административно дело No 319/2009 Дела от администр. характер - данъчни СРЕДНА ГОРА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 30.04.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801549/ 20.11.2008г., издаден от Геро Ненков Чинков - инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 44 от 15.01.2009г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на "СРЕДНА ГОРА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 93 ,с представляващ Кристина Борисова Пухалева, е начислен допълнително ДДС в размер на 10648,33лв. и лихви в размер на 4528,89 лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на "СРЕДНА ГОРА" АД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 93, и представляващ Кристина Борисова Пухалева, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляващи разноски по делото и заплатен адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
196 Административно дело No 338/2009 Дела по ЗМВР Н.Д.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 17.04.2009г.
Отменя Заповед № з-733/30.01.2009г. на директора на ОД МВР-Пловдив за наложена ограничителна административна мярка на Н.Д.Я., изразяваща се в забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващите ги документи на българския гражданин за срок-от датата на заповедта до отпадане на основанието.
Осъжда ОД МВР-Пловдив да заплати на Н.Д.Я.,*** сума от 10 лв.-държавна такса.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
197 Административно дело No 343/2009 Дела по ЗМВР Д.С.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 22.04.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.С.Р., ЕГН **********,***, против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 22035/2008 от 26.09.2008 г., с която на Д.С.Р. на основание чл.171, т.1, б."в" от Закона за движението по пътищата е отнето свидетелството за управление до успешно полагане на проверочен изпит.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 348/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ В.В.А. Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 22.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 186 от 30.01.2009 г., постановено по нахд № 1672 по описа на Пловдивски Районен съд, трети наказателен състав за 2008 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
199 Административно наказателно дело (К) No 349/2009 Наказателни касационни производства ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 15.04.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 164 от 20.12.2008г., постановено по НАХД № 791 по описа за 2008г. на ПРС, ХІІ-ти наказателен състав.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2008-К-10807/07.05.2008г. на Главен испектор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл. 233, ал.2 от ЗЗП на "Германос Телеком България" ЕАД е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 510 лв. за извършено нарушение по чл. 127, ал.3 от ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 350/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СПАЙДЪРНЕТ ООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Определение от 22.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията срещу Определение от 15.12.2008 година, постановено по НАХД № 1469/2008 година на ПРС .
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАХД № 350/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, ХХІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението, за неприсъствалите страни.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 358/2009 Наказателни касационни производства РВМС ПЛОВДИВ Т.К.Г. Председател: С.Д.Б.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 15.04.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 20.01.2009г., постановено по НАХД № 951/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № І-0114/14.04.08г. на Директора на РВСМ - гр. Пловдив, с което на Т.К.Г. ЕГН **********,***, на основание чл.48 ал.1 от Закона за храните е наложено административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 /петстотин/ лева, за извършено административно нарушение по чл.20 ал. т.3 от Закона за храните.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
202 Административно дело No 364/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ПЛОВДИВ АД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от "Цигарена фабрика Пловдив" АД, ЕИК 825212392, срещу Заповед № ОА - 2855/26.09.2008 г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-ПЗ и РУП за УПИ І - Административна сграда, кв.162 - нов, 306-стар, по плана на ЦГЧ Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 364/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на "Цигарена фабрика Пловдив" АД, ЕИК 825212392 на основание чл.143, ал.2 от АПК направените разноски, представляващи внесена от дружеството държавна такса, в размер на 50 /петдесет/ лева.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
Препис от определението да се връчи на страните.


 
203 Административно наказателно дело (К) No 370/2009 Наказателни касационни производства В.Ф.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 27.04.2009г., в законна сила от 27.04.2009г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №123/22.01.2009г., постановено по НАХД №1720/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ІІІ н. състав, с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление /НП/ №36 - 0000536/13.11.2008г., с което е наложено на В.Ф.П. *** административно наказание "Глоба" в размер на 1 000 лева на основание чл.103 ал.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ за нарушение на чл.43, т.1 от Наредба №40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №36 - 0000536/13.11.2008г. на Директор на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив, с което е наложено на В.Ф.П. *** административно наказание "Глоба" в размер на 1 000 лева на основание чл.103 ал.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ за нарушение на чл.43, т.1 от Наредба №40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
204 Административно дело No 378/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове /троен състав/ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦ.ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА,
КРИВИЦКИ И СИЕ ООД,
ХЕБРОС БУС ООД,
РАДЕЯ ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 13.04.2009г.
Прекратява производството по административно дело № 378 по описа на съда за 2009г. ХХІІІ-ти състав. Присъединява административно дело № 378 по описа на съда за 2009г. към административно дело № 240 по описа на съда за 2009г., ХХІІ-ри състав. Заличава насроченото открито заседание по делото на 17.04.2009г. от 13.30ч. Определението е окончателно.
 
205 Административно дело No 392/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 16.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.И. с ЕГН ********** *** против Заповед № ОА-1170 от 22.05.2007г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 392 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
206 Административно дело No 393/2009 Дела по ЗОС Ф.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 03.04.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ф.И.А. без адрес, впоследствие е уточнен адрес с допълнителна молба от 24.03.2009 г. от гр.Пловдив ул."Хаджи Гьока Павлов" № 12 бл.247, вх.В ет. 5, ап.15 против протокол № 8/24.11.2008 г. във връзка със Заповед № ОА-988/03.04.2008 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 393/2009 г. на Административен съд Пловдив, ІХ състав.
Определението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 407/2009 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 13.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 121 от 20.01.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1225 по описа на Пловдивския районен съд, V н.с., за 2008 година, с което е отменено наказателно постановление № 54 от 04.08.2008 г. на директора на РИОСВ Пловдив, с което на основание чл.166, т.3 от Закона за опазване на околната среда на "Дружба Стъкларски заводи" АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 1163640992, със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Професор Иван Георгов" № 11, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева за извършено административно нарушение по чл.166, т.3 във връзка с чл.155, ал.2 от Закона за опазване на околната среда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
208 Административно дело No 436/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЕСТА КОЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 28.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Еста Коев"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.Христо Ботев, 92 Б, ет.5 представлявано от управителя Койчо Коев, подадена чрез пълномощника адв.К.К.Д.,*** против РА № 160801463/21.11.2008 г., издаден от Петър Христев Кисов, старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден в обжалваната му част с Решение № 55 от 19.01.09 г. на Дирекктор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер общо на 39 225,90 лева и лихва - 11 082, 15 лева, допълнително установен корпоративен данък за 2005 г. в размер на 2 065 лева и лихви 762,21 лева и за 2007 г. в размер на 3 580, 79 лева и лихви 319, 79 лева , както и в частта на констатацията в акта за размера на данъчната загуба за 2006 г. в размер на 14 323,88 лева, като ПРОСРОЧЕНА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 436/2009 г., по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 -дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
209 Административно дело No 439/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЗАПАДЕН Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 10.04.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане жалбата на И.П.Т. ***, против писмо-отказ на гл.архитект на Район "Западен"-Община Пловдив да бъде ре-гистриран строеж и да се издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация по реда на чл.177 ЗУТ .
Прекратява производството по адм.дело № 439 / 2009г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаването му.


 
210 Административно дело No 453/2009 Дела по ЗСП Н.С.Б. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ХИСАР Председател и докладчик: В.С.Р.  Определение от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.С.Б. *** против Заповед № 1147/05.01.2009 г. на Д"СП" гр.Хисар.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 453/2009 г., ІХ състав по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството може да се обжалва пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за оспорващия и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника.

 
211 Административно дело No 458/2009 Дела по ЗОС ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОЛЕНОТО ИЗВОРЧЕ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 27.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Б., в качеството на Председател на ПК "Соленото изворче", със седалище и адрес на управление - село Нареченски бани, област Пловдив, община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 458/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛИНЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС с частна жалба.

 
212 Частно административно дело No 465/2009 Частни администр. дела К.Н.С. Н.И.А. Докладчик: М.М.Д.  Определение от 15.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 465/ 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив. ИЗПРАЩА жалбата на надлежния Окръжен съд - Пловдив.Определението не подлежи на обжалване

 
213 Административно дело No 476/2009 Дела по КСО И.Т.С.   Докладчик: В.С.Р.  Определение от 23.04.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Т.С. *** против писма изпратени на оспорващия от НОИ: 1/изх.№ 04-04-40 от 20.10.2004г.; 2/изх.№ 04-02-175 от 18.05.2005г.; 3/изх.№ ********** от 21.10.2008г.; ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 476 по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав, за 2009 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.
 
214 Административно наказателно дело (К) No 494/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ АВОНАВИ-АНТОНИЯ ИВАНОВА ЕТ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 21.04.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №262 от 12.02.2009г. по НАХ дело №1500 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №І-Б-397 от 30.09.2008г., издадено от директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на ЕТ"АВОНАВИ- А.И.", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Стоян Михайловски" №12, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 500/2009 Наказателни касационни производства АРТОКАР ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 24.04.2009г., в законна сила от 24.04.2009г.
Оставя в сила Решение № 161/19.12.2008г., постановено по н.ах.д.№ 1263 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 27464-0039604/08.08.2008г. на Директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Пловдив за наложена на ЕООД "Автокар" имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение по чл.125 ал.5 ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
216 Административно наказателно дело (К) No 502/2009 Наказателни касационни производства ИНТЕРТИЛ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 30.04.2009г., в законна сила от 30.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 163 от 15.12.2008 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1499/2008 г. Решението е окончателно.

 
217 Административно дело No 503/2009 Дела по КСО В.А.Ц. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Определение от 27.04.2009г.
НА ОСН. ЧЛ.156 ал.1 във връзка с ал.2 и чл.159 т.3 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 503/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІІІ-то отделение ,VІІ състав.
ОСЪЖДА РУСО - ПЛОВДИВ да заплати на жалбоподателя В.А.Ц. ***, разноски по делото в размер на 300 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя и от съобщението за противната страна, пред ВАС на РБ.

 
218 Административно дело No 506/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 27.04.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 09-ОА-454/11.03.2009 г. на Кмета на Община Пловдив, с която, на основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.100, ал.2 от ЗДС, е заповядано временно отстраняване от работа на В.Г.К. - директор на дирекция ГРАО, КАО и ИО при Община Пловдив, поради образуване на досъдебно производство № 54/2008 г. по описа на сектор "БОП" при ОД на МВР - гр.Пловдив и привличането на служителката като обвиняема, до влизане в сила на решение на правораздавателните органи по образуваното досъдебно производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
219 Административно дело No 515/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик: М.М.Д.  Определение от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Д.А.Л. *** срещу Марин Йосифов - Кмет на Община Садово с посочено правно основание чл.256 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 515/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
220 Административно дело No 521/2009 Други административни дела Р.Н.Я. ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 13.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Я. *** против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 521 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
221 Частно админист. наказателно дело (К) No 525/2009 Наказателни частни касационни производства С.И.С. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 13.04.2009г., в законна сила от 13.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 06.02.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 620 по описа на Пловдивски районен съд, двадесети наказателен състав за 2009 година, с което е прекратено производството по делото срещу наказателното постановление №695 от 14.07.2008 година, издадено от Началник РПУ град Стамболийски, поради недопустимост на жалбата.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
222 Административно дело No 550/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.Р.Д.,
З.М.Д.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН СЕВЕР Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Ф.Р.Д. и З.М.Д., депозирана чрез пълномощника им адв. К.Д. *** против Удостоверение № 8 от 17.02.2009г. на Главния архитект на Район "Северен" при Община Пловдив, с което се въвежда в експлоатация строеж-ІV категория, "средноетажна жилищна сграда с Нк 10м и 15м, външни ВиК връзки" /10 броя апартаменти; 12 броя изби; 3 броя ателиета; сладкарница; магазин за промишлени стоки и складово помещение; склад +WC; 3 броя гаражи и 1 брой покрит паркинг/, находяща се в УПИ ІV-250, кв.10в по плана на кв. "Хаджи Димитър" гр. Пловдив, ул. "Розова долина" № 2.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 550 по описа за 2009г. на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
223 Частно административно дело No 554/2009 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БУЛМИЛК ЕООД Докладчик: К.Р.К.  Определение от 03.04.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх.№ РД-10-388 от 02.09.2008 г., изразяващи се в налагане на запор върху движими вещи - технологична линия за производство на кашкавал, подробно описана в Спецификация на машините и съоръженията, на стойност 183048,28 лв. съгласно балансовата им стойност, находящи се в база на "Булмилк" ЕООД, БУЛСТАТ: 115842279, адрес по чл.8 от ДОПК: гр. Пловдив, ул."Брезовска" №21, ет.1, ап.1, която база се намира в гр.Хасково, бул."Димитровградско шосе", за обезпечаване очакваното публично вземане срещу дружеството в размер на 175000,00 лв.
Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приклюване на ревизионното производство съгласно Заповед за възлагане на ревизия № Заповед за възлагане на ревизия № 801361 от 20.08.2008 г., издадена от Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП гр.Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
224 Частно админист. наказателно дело (К) No 558/2009 Наказателни частни касационни производства И.А.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РО ПЛОВДИВ Докладчик: В.А.Г.  Определение от 08.04.2009г., в законна сила от 08.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение от 10.02.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 4 по описа на Асеновградски районен съд за 2009 г., трети наказателен състав, с което е прекратено производството по делото по жалбата на И.А.Д. *** срещу Наказателно постановление № 74 от 22.12.2008 г., издадено от началника на Главен отдел на Главна дирекция "Метрологичен надзор" гр. Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
225 Административно дело No 560/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КЕПИТАЛ ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 06.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА поради отказ производството по административно дело № 560 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
226 Административно дело No 567/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 16.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Б.,*** против Заповед на Кмета на Община Садово от 09.03.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д № 567 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
227 Административно наказателно дело (К) No 578/2009 Наказателни касационни производства В.Е.Г. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 27.04.2009г., в законна сила от 27.04.2009г.
ОТМЕНЯ решение №313 от 23.02.2009г. по НАХ дело №889 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХVІІІ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №VІІІ-Б-123 от 26.05.2008г., издадено от директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, гр. Пловдив, с което на В.Е.Г. е наложена глоба в размер на 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
228 Административно наказателно дело (К) No 580/2009 Наказателни касационни производства ФЕНИКС ДА ПУЛЕВИ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 22.04.2009г., в законна сила от 22.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №281 от 19.02.2009г. по НАХ дело №96 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №195 от 19.12.2008г., издадено от заместник началник на Митница Пловдив, с което на "Феникс Да Пулеви" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Славянска" №39, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 лева и са отнети в полза на държавата акцизните стоки, предмет на нарушението.
Решението е окончателно.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 586/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ С.Л.Т. Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 24.04.2009г., в законна сила от 24.04.2009г.
Оставя в сила Решение № 360/204.03.2009г., постановено по н.ах.д.№ 1671 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № II-Б-490/12.11.2008г., издадено от Директорът на РИОКОЗ-Пловдив за наложена глоба в размер на 1000 лв. на д-р С.Т., за нарушение на чл.31 ал.2 от Закона за здравето.
Решението е окончателно.

 
230 Частно админист. наказателно дело (К) No 587/2009 Наказателни частни касационни производства К.В.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 27.04.2009г., в законна сила от 27.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение от 10.03.2009г., постановено по НАХД № 777 по описа за 2009г. на ПРС, с което ХХІІ-ри наказателен състав е прекратил производството по делото, в частта досежно нарушението по чл. 137А, ал.1, пр.І от ЗДП и чл. 157, ал.6 от ЗДП по НП № 28631/2008г. на Началник група в сектор ПП и КАТ - Пловдив, с което на основание чл. 183, ал.4, т.7 пр. І от ЗДП е наложено наказание "глоба" в размер на 50 лв. и на основание чл. 185, пр. І от ЗДП е наложено наказание "глоба" в размер на 20 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
231 Административно дело No 624/2009 Дела от администр. характер - данъчни П.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД ПЛОВДИВ Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 07.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 624/2009 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав КАТО изпаща жалбата на П.Г.Г. против Отказ за прекратяване на производството по изп.дело № 33544/2001 г., по описа на РД-Пловдив при АДВ, обективиран в писмо изх.№ 33544/2001/063296 от 05.03.2009 г. на Петя Витанова - публичен изпълнител в РД - Пловдив на АДВ с приложенията към нея на изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба.
 
232 Административно дело No 637/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 15.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от К.Г.Д. ***, Пловдивска област, ул."Петър Берон" № 2, ЕГН **********, чрез пълномощника й адв.У. / представено ведно с жалбата пълномощно - лист 05 по делото/, против Заповед № 240/06.02.2009 г. на Кмета на Община Родопи, Пловдивска област.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 637/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.Препис от определението да се връчи на страните.

 
233 Административно дело No 638/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АСЕНОВГРАД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: А.И.Х.  Определение от 27.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавно горско стопанство Асеновград против заповед № А-218 от 24.02.2009 г. на кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 638 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
234 Частно админист. наказателно дело (К) No 663/2009 Наказателни частни касационни производства Д.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 16.04.2009г., в законна сила от 16.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение на Районен съд - Пловдив от 25.02.2009 г. по НАХД № 253/2009 г., с което е прекратено производството по НАХД № 253/2009 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно.

 
235 Частно админист. наказателно дело (К) No 664/2009 Наказателни частни касационни производства М.Н.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 14.04.2009г., в законна сила от 14.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане №655 от 26.01.2009г. по НАХ дело №261 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на жалбата.
Определението е окончателно.

 
236 Административно дело No 679/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Д. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 15.04.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 679 по описа на Административен съд - Пловдив за 2009 г., образувано по исковата молба на Д.А.Д.,***. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София. Определението е окончателно.
 
237 Частно административно дело No 681/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ АРТ 2001 ООД Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 15.04.2009г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД-10-519/15.12.2008 г. на "АРТ 2001" ООД, ЕИК по Булстат 1164442426. ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките: до приключване на ревизията, възложена със Заповед № 801421/04.09.2008 г. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП гр. Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119 ал. 3 от ДОПК. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
238 Административно дело No 736/2009 Други административни дела СБАЛССЗ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 27.04.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Специализирана болница на активно лечение на сърдечно - съдови заболявания свети Иван Рилски" ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул."Никола Войводов"№18,ет.3,ап.7 за отмяна на писмо изх.№29-02-27-2 от 27.03.2009г. на Директор РЗОК - Пловдив, с което е уведомено Дружеството, че няма да му бъде заплатена сумата от общо 242 234 лева по повод отчетена в РЗОК - Пловдив за месец Февруари 2009г. медицинска дейност, като е посочено също така, че същата е надвишение на стойността на разходите, разпределени в Приложение №2, неразделна част от индивидуален договор №162313/16.03.2009г. за оказване на болнична помощ, сключен между ЕООД-то и РЗОК - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №736/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.