АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2009г. до 31.07.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 254/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Т.Д. ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 15.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от К.Т.Д. *** против Заповед № 100 от 15.02.2007год. на Кмета на Община Съединение с която е одобрен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот 7 от бивш стопански двор 6 в землището на гр.Съединение, като от него се образува УПИ 007, стопански дейности.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
2 Административно дело No 833/2007 Дела от администр. характер - данъчни М.П.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: Г.Х.П.  Решение (второ) от 20.05.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 617 от 18.06.2008г., като на стр. 6, ред дванадесети и тринадесети на същото следва да се чете "да заплати на " Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП, гр. Пловдив.....".
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
3 Административно дело No 1374/2007 Дела от администр. характер - данъчни КЪВАНЧ ТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 15.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Къванч текс" ООД със седалище и адрес на управление: град Харманли, ул."Гаров район" № 8, с ЕИК по БУЛСТАТ 126548421, против ревизионен акт № 2600318 от 12.06.2007 г., издаден от Евгени Димов Генчев, старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП град Хасково, потвърден с решение № 703 от 25.07.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Къванч текс" ООД със седалище и адрес на управление: град Харманли, ул."Гаров район" № 8, с ЕИК по БУЛСТАТ 126548421, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 159 (четири хиляди сто петдесет и девет) лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 
4 Административно дело No 1437/2007 Дела от администр. характер - данъчни ЕФЕ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 07.05.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожен ревизионен акт/РА/ №090000185/06.07.2007г., издаден от Стефка Николова Гогова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Кърджали, потвърден с Решение №750/08.08.2007г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която му е отказано признаването на данъчен кредит за месец декември 2003г. в размер на общо 3 916,73 лева и са начислени лихви за просрочие в размер на общо 1 538,40 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
5 Административно дело No 1585/2007 Дела от администр. характер - данъчни МОНОЛИТ-ИНВЕСТ-99 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 20.05.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2100148 от 06.07.2007 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, изменен с Решение № 843/ 10.09.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на "Монолит - Инвест - 99" ЕООД - гр. Рудозем, обл. Смолян, БУЛСТАТ 120075610, със седалище и адрес на управление: бул. "България" № 3, ап. 6, с представляващ Николай Иванов Бояджиев относно отказан данъчен кредит в размер на 97 420 лв. и са определени лихви в размер на 20 569,84 лв. по фактури №№ 395/29.09.2005г., фактура № 396/30.09.2005г., № 400/03.10.2005г., № 401/10.10.2005г., № 403/19.10.2005г. и № 404/20.10.2005г., издадени от "Символ" ЕООД - гр. Бургас през данъчни периоди м. 09 и м.10.2005 г., както по фактури№ 768/01.12.2005г., № 774/12.12.2005г. и № 780/27.12.2005г., издадени от "С.Т.С.Софтуер Инженеринг" ЕООД гр. София през м.12.2005 г., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на "Монолит - Инвест - 99" ЕООД - гр. Рудозем, обл. Смолян, БУЛСТАТ 120075610, със седалище и адрес на управление: бул. "България" № 3, ап. 6, с представляващ Николай Иванов Бояджиев сумата от 3340 / три хиляди триста и четиридесет / лева, представляващи разноски по делото и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
6 Административно дело No 1778/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П.,
М.С.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.05.2009г.
ОТВЪРЛЯ жалбите на Т.Д.П.,***, в качеството му на собственик на на Оранжериен комплекс, състоящ се от стъклена оранжерия, с площ от 30015 кв. м., находяща се имот № 048002, целият с площ 39,120 дка, с начин на трайно ползване "оранжерия", в землището на гр. Пловдив - Север, местност "Между Голямоконарско и Пазарджишко шосе; битова сграда с площ 264 кв. м. и магазин с площ 41 кв. м., построени в част с площ 4391 кв. м. в регулация от поземлен имот 168 и М.С.Н.,*** поле, Пловдивска област, ул. "Странджата" № 2 в качеството й на съсобственик на следните недвижими имоти: Нива от 6,200 дка, IV кагегория, находяща се в м."Между Голямоконарско и Пазарджишко шосе", в землището на гр.Пловдив-Север, съставляваща имот № 000031 по картата на възстановената собственост на същото землище при граници и съседи: № 000033-земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, Х:ОО05О9-нива на Димитър Костадинов Божков, № 000500-нива на Аврам Н.Н., № 000015-нива на наследниците на Августин Франц Кирков, № 000017-нива на Събка Георгиева Мърхова и др.; Нива от 2,024 дка, IV кат., в находяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052007 по КВС на с.з. при граници и съседи: № 052003- нива на Любомир Асенов Ангелов, № 000507-полски път на Община-Пловдив, № 052009-нива на наследници на Н.П. Велев, № 052008- нива на наследници на Н. Йетев Велев, 052006- земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 052002-нива на Любомир Асенов Ангелов; Нива от 0,897 дка IV кат., находяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052008 по КВС на същото землище при граници и съседи: №052006-земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 052007-нива на наследници на Н.П. Велев, № 052009-нива на наследници на Н.П. Велев, № 052010-нива на н наследници Н.П. Велев, № 000506- полски път на Община-Пловдив; Нива от 1,484 дка, IV кат., находаяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052009 по КВС на същото землище, при граници и съседи: №052007-нива на наследници на Н.П. Велев, № 000507- полски път на Община-Пловдив, № 052011-нива на наследници на Н.П. Велев, 052010- нива на наследници на Н.П. Велев, № 052008-нива на наследници на Н.П. Велев; Нива от 1,406 дка, IV кат, находяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052010 по КВС на същото землище при граници и съседи: № 052008-нива на Н.П. Велев, № 052009-нива на наследници на Н.П. Велев, № 052011-нива на наследници на Н.П. Велев, № 052012- нива на наследници на Филип Василев Спанурски, № 052014-нива на Дочка В. Тричкова, № 000506-полски път на Община-Пловдив; Нива от 0,996 дка, IV кат, находяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052011 по КВС на същото землище при граници и съседи: № 052009-нива на наследници на Н.П. Велев, № 052010-нива на наследници на Н.П. Велев, № 052012-нива на наследници на Филип Василев Спанурски, землищна граница, 000507-полски път на Община-Пловдив срещу срещу Решение № 377, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет - Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
7 Административно дело No 1779/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.05.2009г.
ОТВЪРЛЯ жалбите на Тодор Димитров Петков, жив. гр. Пловдив, ул. "Иван Рилски" № 56, в качеството му на собственик на на Оранжериен комплекс, състоящ се от стъклена оранжерия, с площ от 30015 кв. м., находяща се имот № 048002, целият с площ 39,120 дка, с начин на трайно ползване "оранжерия", в землището на гр. Пловдив - Север, местност "Между Голямоконарско и Пазарджишко шосе; битова сграда с площ 264 кв. м. и магазин с площ 41 кв. м., построени в част с площ 4391 кв. м. в регулация от поземлен имот 168 и М.С.Н.,*** поле, Пловдивска област, ул. "Странджата" № 2 в качеството й на съсобственик на следните недвижими имоти: Нива от 6,200 дка, IV кагегория, находяща се в м."Между Голямоконарско и Пазарджишко шосе", в землището на гр.Пловдив-Север, съставляваща имот № 000031 по картата на възстановената собственост на същото землище при граници и съседи: № 000033-земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, Х:ОО05О9-нива на Димитър Костадинов Божков, № 000500-нива на Аврам Николов Николов, № 000015-нива на наследниците на Августин Франц Кирков, № 000017-нива на Събка Георгиева Мърхова и др.; Нива от 2,024 дка, IV кат., в находяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052007 по КВС на с.з. при граници и съседи: № 052003- нива на Любомир Асенов Ангелов, № 000507-полски път на Община-Пловдив, № 052009-нива на наследници на Никола Петев Велев, № 052008- нива на наследници на Никола Йетев Велев, 052006- земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 052002-нива на Любомир Асенов Ангелов; Нива от 0,897 дка IV кат., находяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052008 по КВС на същото землище при граници и съседи: №052006-земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, № 052007-нива на наследници на Никола Петев Велев, № 052009-нива на наследници на Никола Петев Велев, № 052010-нива на н наследници Никола Петев Велев, № 000506- полски път на Община-Пловдив; Нива от 1,484 дка, IV кат., находаяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052009 по КВС на същото землище, при граници и съседи: №052007-нива на наследници на Никола Петев Велев, № 000507- полски път на Община-Пловдив, № 052011-нива на наследници на Никола Петев Велев, 052010- нива на наследници на Никола Петев Велев, № 052008-нива на наследници на Никола Петев Велев; Нива от 1,406 дка, IV кат, находяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052010 по КВС на същото землище при граници и съседи: № 052008-нива на Никола Петев Велев, № 052009-нива на наследници на Никола Петев Велев, № 052011-нива на наследници на Никола Петев Велев, № 052012- нива на наследници на Филип Василев Спанурски, № 052014-нива на Дочка Василева Тричкова, № 000506-полски път на Община-Пловдив; Нива от 0,996 дка, IV кат, находяща се в същата местност и землище, съставляваща имот № 052011 по КВС на същото землище при граници и съседи: № 052009-нива на наследници на Никола Петев Велев, № 052010-нива на наследници на Никола Петев Велев, № 052012-нива на наследници на Филип Василев Спанурски, землищна граница, 000507-полски път на Община-Пловдив срещу срещу Решение № 377, взето с протокол № 16 от 05.09.2007 г. на Общински съвет - Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване. 
8 Административно дело No 2011/2007 Дела от администр. характер - данъчни БАЛКАН ТРЕЙД 21 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 29.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от "Балкан трейд 21" ЕООД, с адрес по чл. 8 от ДОПК в гр. Пловдив, ул. Янко Сакъзов № 25, ет1, ап.2, представлявано от управителя Л.Г.Л. срещу Ревизионен акт №1601281/18.09.2007год. на ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1014/16.11.2007 на Директора на дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 14 268.60 лв. и прилежащи лихви от 160.71лв.
ОСЪЖДА "Балкан трейд 21" ЕООД, представлявано от управителя Л.Г.Л. да заплати на Дирекция "ОУИ", при ТД на НАП- Пловдив сумата от 628.57/шестстотин двадесет и осем лева и 57 ст./ лева разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 2044/2007 Дела по ЗМСМА Д.Н.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯ РОС №493/20.11.2007г. на Общински съвет-Пловдив, в частта му за отмяна на РОС №436/04.10.2007г.

Решението е обжалваемо с жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.


 
10 Административно дело No 2128/2007 Дела от администр. характер - данъчни ПЪЛДИНСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 11.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Пълдинстрой инвест" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115891664, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Христо Дюкменджиев" № 9, представлявано от управителя Г. Димитров Байлов, против решение № 982 от 01.11.2007 на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при ЦУ на НАП, с което е потвърден ревизионен акт № 16001042 от 05.09.2007 г., издаден от Софка Димитрова Мицева, старши инспектор по приходите при Териториална дирекция град Пловдив на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 20 016,10 лева и прилежащи лихви в размер на 1 783,88 лева.
ОСЪЖДА "Пълдинстрой инвест" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115891664, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Христо Дюкменджиев" № 9, представлявано от управителя Г. Димитров Байлов, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при Централното управление на Националната агенция по приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 886 (осемстотин осемдесет и шест) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
11 Административно дело No 164/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕМ-СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 29.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ем-Строй" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Ал.Стамболийски" № 45, вх.Г с ЕИК по БУЛСТАТ 115171894, представлявано от управителя Е.П.К. срещу Ревизионен акт № 16-01245/28.09.2007 г., издаден от Тодор П. Кабашки, на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1055/03.12.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 13066,74 лв., ведно със законната лихва върху тях, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Ем-Строй" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Ал.Стамболийски" № 45, вх.Г с ЕИК по БУЛСТАТ 115171894, представлявано от управителя Е.П.К. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата 711 /седемстотин и единадесет/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
12 Административно дело No 176/2008 Дела по ЗМСМА Н.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик: Г.Х.П.  Решение (второ) от 20.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ искането на адв. И.К., пълномощник на ответника - Община Съединение, с която на основание чл. 251 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК за тълкуване на влязло в сила Решение № 857/29.07.2008г., постановено по настоящето адм. дело № 176/08 по описа на Административен съд - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
13 Административно дело No 543/2008 Дела от администр. характер - данъчни НЕШЪНЪЛ ЕНТЕРТЕЙМЪНТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 28.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Я.П.А., в качеството му на управител и представляващ "Нешънъл Ентертейнмънт" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к "Тракия", бл.44, вх."Б", ап.15 с ЕИК по БУЛСТАТ 115890263 против ревизионен акт /РА/ № 1601949 от 13.12.2007г., издаден от - Лозка Николова Стоянова - старши инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - Пловдив, в частта относно допълнително определения корпоративен данък на дружеството за 2005г., изменен с Решение № 123/18.02.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите от 18 725, 25 лв. на 16 622, 84 лв. - главница и от 4 325, 45 лв. на 3 839, 80 лв. начислени лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Я.П.А., в качеството му на управител и представляващ "Нешънъл Ентертейнмънт" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к "Тракия", бл.44, вх."Б", ап.15 с ЕИК по БУЛСТАТ 115890263 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 859, 25 / осемстотин петдесет и девет лева и двадесет и пет стотинки / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 550/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАММЕКС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 07.05.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2852/11.01.2008г., издаден от Галин Танев Николов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 142 от 25.02.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на "Каммекс"АД, гр.Пловдив,бул."Шести септември"№87, с Булстат 040016702, представлявано от изп.директор Светлозар Ангелов, е отказано правото на данъчен кредит в размер общо на 4 567,20 лева, както следва: за месеците Май и Септември 2003г. в размер на 798,30 лева по фактурите, издадени от "Джи Ви ЕМ 99"ЕООД; за месецице Май, Юни, Юли, Август и Септември 2003г., в размер общо на 3 113,40 лева по фактурите, издадени от "Кетиан Мотор" ЕООД; за данъчен период месец Октомври 2004г., в размер на 330 лева по фактурата, издадена от "Симер"ЕООД; както и за данъчен период месец Декември 2004г.,в размер на 325,50 лева по фактура,издадена от "Манто трейд"ЕООД,ведно със съответните лихви за забава като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част по отношение на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 2 125,50 лева за данъчни периоди месеци Октомври, Ноември и Декември 2004г. по фактури, издадени от "П.Г.Трейдинг"ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на на "Каммекс"АД, гр.Пловдив,бул."Шести септември"№87, с Булстат 040016702, представлявано от изп.директор Светлозар Ангелов, сумата от 205,79 /двеста и пет лева и седемдесет и девет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
15 Административно дело No 574/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАХМУД-МАХМУД РАШИД ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 090000338/11.12.2007 г. на ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с Решение № 150/ 04.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в следните части:
1. на доначисен данък в размер на 600 лв. ведно с лихва 100,58 лв. за игрална зала в гр.Кърджали, бул. "България" № 70А;
2. на доначислен данък в размер на 6000 лв. ведно с лихва 1028,84 лв. за игрална зала в с.Черноочене, Кърджалийска обл.;
3. на доначислен данък в размер на 600 лв. ведно с лихва 93,06 лв. за четвъртото тримесечие на 2006 г. за игрална зала в Раднево, ул."Заводска" №1;
4. на доначислен данък в размер на 3000 лв. ведно с лихва 432,87 лв. за игрална зала в с.Бял извор, община Ардино;
5. на доначислен данък в размер на 3000 лв. ведно с лихва 650,36 лв. за игрална зала в Крумовград, ул."Христо Ботев" №1;
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" със седалище в гр. Кърджали и адрес на управление ул."Републиканска" №37, Булстат: 818003691, чрез прокуриста Ж.Б.Р., срещу Ревизионен акт № 090000338/11.12.2007 г. на ТД на НАП - гр.Кърджали, потвърден с Решение № 150/04.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в следните части:
1. на начислена лихва 18,44 лв. за второто, третото и четвъртото тримесечие на 2006 г. за игрална зала в Джебел, ул."Васил Левски" №12.
2. на начислена лихва 1,59 лв. за третото тримесечие на 2006 г. за игрална зала в Златоград, ул."Беловидово", кино "Космос".
3. на начислена лихва 16,73 лв. за първото, второто и четвъртото тримесечие на 2006 г. за игрална зала в Кирково, Кърджалийска обл.;
4. на доначислен данък в размер на 600 лв. за първото тримесечие на 2006 г. ведно с лихва 138,38 лв. за игрална зала в Раднево, ул."Заводска" №1.
5. на доначислен данък в размер на 3000 лв. ведно с лихва 661,97 лв. за второто тримесечие на 2006 г. за игрална зала в Момчилград, ул. "Гюмюрджинска" №50.

ОСЪЖДА ЕТ "Махмуд-Махмуд Юсеин" със седалище в гр. Кърджали и адрес на управление ул."Републиканска" №37, Булстат: 818003691, да заплати сумата от 188.86 лв. (сто осемдесет и осем лева и 86 ст.) юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 708/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАНС-КИМЛЕ БАБУЧЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 12.05.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 240000992/01.02.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора срещу К.Ш.Б. за дейността й като ЕТ "Канс-К.Б."*** и адрес на управление ул. "Гео Милев" №4, БУЛСТАТ: 123719319, мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта за доначислен ДДС в размер на 10000,00 лв. за данъчен период м.декември 2006 г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240000992/01.02.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора срещу К.Ш.Б. за дейността й като ЕТ "Канс-К.Б."*** и адрес на управление ул. "Гео Милев" №4, БУЛСТАТ: 123719319, мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта за начислена лихва върху доначислен ДДС за данъчен период м.декември 2006 г., която лихва е в размер на 1303,35 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Ш.Б. като ЕТ "Канс-К.Б."*** и адрес на управление ул. "Гео Милев" №4, БУЛСТАТ: 123719319, в часттта на определената с Ревизионен акт № 240000992/01.02.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора, лихва за забава върху невнесени в срок авансови вноски за данък върху общия доход за 2006 г., която лихва е в размер на 421,48 лв.
ОСЪЖДА К.Ш.Б. като ЕТ "Канс-К.Б."*** и адрес на управление ул. "Гео Милев" №4, БУЛСТАТ: 123719319, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 100 лв. /сто лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
17 Административно дело No 718/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 16.05.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 4/02.01.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0117/20.02.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 350 /триста и петдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
18 Административно дело No 773/2008 Искове за обезщетение М.Й.С. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 11.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от М.Й.С. с ЕГН **********,*** срещу Агенция "Социално подпомагане" гр. София, ул. Триадица №2, за сумата от 15000/петнадесет хиляди/ лева за претърпени от нея болки и страдания, вследствие отказана със Заповед №ПС-06-1151/07.05.2007г помощ за провеждане на лечение на кариеси и пулпити от стоматолог.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
19 Административно дело No 804/2008 Искове за обезщетение Ч.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 19.05.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 11 март 2009г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба предявена от Ч.Б.Б. , чрез пълномощника му адв.А.Н.Н., със съдебен адрес:***,офис-110 като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 804от 2008 година по описа на Административен съд-Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
20 Административно дело No 814/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГЕОДАР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Определение от 13.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ГЕОДАР" ООД със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Александър Стамболийски" № 13, представлявано от управителя Г.Р.П. срещу Ревизионен акт № 260001160/30.01.2008 г., издаден от Ася Младенова Котетерова, на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с решение № 252/31.03.08 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, относно начислен ДДС в размер на 5730,44 лв. за данъчни периоди м.01.2007 г., м.02.2007 г. и м.03.2007 г., ведно с прилежащите лихви в размер на 753,35 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 814 по описа за 2008 г. на Административен съд гр. Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която жалбата се оставя без разглеждане, а производството по делото се прекратява, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес за всички страни.

 
21 Административно дело No 880/2008 Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 26.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на нов тарифен номер № 454 от 22.02.2008 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0257/09.04.2008г. на Директора на РМД -Пловдив, с което по ЕАД № 07BG003000H0079766 от 12.04.2007г. е определено ново тарифно класиране на декларираните стоки, както следва: код по ТАРИК - 83 05 10 0019, допълнителен код 8900; постановена е промяна на кл. 33 "Тарифен номер" и на кл.47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG003000H0079766 от 12.04.2007г., и е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 474,41 лева и съответния размер на данък добавена стойност - 218,54 лева, ведно с следващите се лихви за забава от момента на поставяне на стоките под режим - 12.04.2007г. до момента на погасяване на задължението, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с.Оризари, Пловдивска област и адрес на управление: с.Оризари, ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М. да заплати на сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи разноски и възнаграждение за осъществената адвокатска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
22 Административно дело No 882/2008 Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 26.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с.Оризари, Пловдивска област и адрес на управление ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М., против Решение за определяне на нов тарифен номер № 451 от 22.02.2008 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0259/09.04.2008г. на Директора на РМД -Пловдив, с което по ЕАД № 07BG003000H0269327 от 17.12.2007г. е определено ново тарифно класиране на декларираните стоки, както следва: код по ТАРИК - 83 05 10 0019, допълнителен код 8900; постановена е промяна на кл. 33 "Тарифен номер" и на кл.47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД № 07BG003000H0269327 от 17.12.2007г., и е определено допълнително доплащане на антидъмпингово мито в размер на 219,13 лева и съответния размер на данък добавена стойност - 100,95 лева, ведно с следващите се лихви за забава от момента на поставяне на стоките под режим - 17.12.2007г. до момента на погасяване на задължението, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с.Оризари, Пловдивска област и адрес на управление: с.Оризари, ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М. *** сумата от общо 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи разноски по делото и възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
23 Административно дело No 893/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.В.Д.,
Е.А.Д.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 11.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.Д. *** и Е.А.Д. *** против Заповед № ДК-02-Пд-10 от 08.02.2008г. на Началника на РДНСК Пловдив, с която на осн. чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: " Основен ремонт и нови конструктивни елементи на покрив на съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда" в УПИ ХХІ-1302, кв. 86 по плана на гр. Асеновград, административен адрес: ул. "Воденска" № 9.
ОСЪЖДА К.В.Д. *** и Е.А.Д. *** да заплатят в полза на С.И.Д. и В.Ж.Д. сумата в размер от 250 лв./двеста и петдесет лева/.Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
24 Административно дело No 925/2008 Дела от администр. характер - данъчни И.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 07.05.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2600066/15.03.2007г., издаден от Веселина Георгиева Господинова-инспектор по приходите в ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение №440/07.05.07г. на Директор Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на И.Д.Н. ЕГН **********,***, са определени за внасяне задължителни осигурителни вноски за фонд "Държавно обществено осигуряване" за периода 07. 02.1995г.-30.11.2001г. в размер общо на 1 705,92 лева, ведно с прилежащата лихва за забава в размер на 2 231,02, и са определени за внасяне вноски за фонд "Здравно осигуряване" за периода месец Юли 1999г. до месец Ноември 2001г. /включително/ в размер общо на 270,36 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 167,47.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600066/15.03.2007г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 440 от 07.05.2007г. на Директор Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на И.Д.Н. ЕГН **********,***, е определена за внасяне задължителна осигурителна вноска за фонд "Държавно обществено осигуряване" за месец Декември 2001г. в размер на 58 лева, ведно с прилежащата лихва в размер на 57,82 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в частта по отношение на установените задължения за задължителна вноска за фонд "Здравно осигуряване" за месец Декември на 2001г. в размер на 12 лева, ведно с прилежащата лихва в размер на 5,41 лева, за годишна изравнителна вноска за фонд "Здравно осигуряване" за 2001г. в размер на 62,52 лева и прилежаща лихва в размер на 38,90 лева, и за годишна изравнителна вноска за фонд ДОО за 2001г. в размер на 302,19 лева и прилежащата й лихва за забава в размер на 286,19 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА И.Д.Н. ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 5,67 /пет лева и шестдесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
25 Административно дело No 928/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАТЯ РАБАДЖИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 11.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.Р., в качеството и на едноличен търговец с фирма "К.Р.", със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул. "Ал.Матросов" № 7, Булстат 123502785 срещу Ревизионен акт № 2400001017 от 15.02.2008год., издаден от Йовка Желязкова Терзиева - гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ст.Загора, потвърден с Решение № 306 от 21.04.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който са установени задължителни осигурителни вноски фонд ДОО в размер на 3773,07лв. и лихви 2257,13лв.; вноски за фонд ДЗПО-УПФ- 513,12лв. и лихви 246,69лв.; вноски за НЗОК - 758,43лв. и лихви 231,15лв. и вноски за фонд "ГВРС"- 11.67лв. и лихва 4,11лв., като неоснователна.

ОСЪЖДА К.Р.Р., в качеството и на едноличен търговец с фирма "К.Р.", със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул. "Ал.Матросов" № 7, Булстат 123502785 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 562 лв. за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
26 Административно дело No 967/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 22.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 463/27.02.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0284/11.04.2008г., с което на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД № 3000/4-11330/09.03.2005 г. допълнително митническо задължение в размер на 1176 лв., от които 261 лв. мито и 915 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 09.03.2005 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 115240237, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М. сумата от 580 / петстотин и осемдесет/ лева., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
27 Административно дело No 969/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 28.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 484/06.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0283/11.04.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД № 3000/4-22032/27.04.2005г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 240 лева, от които 279 лева мито и 961 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 27.04.2005 г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.И.М., сумата от 500 /петстотин/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
28 Административно дело No 970/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 15.05.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 485/06.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0291/11.04.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 750/седемстотин и петдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
29 Административно дело No 972/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 22.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 489/06.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0289/11.04.2008г., с което на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД № 3000/4-47017/22.08.2005 г. допълнително митническо задължение в размер на 379 лв., от които 85 лв. мито и 294 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 22.08.2005 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 115240237, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М. сумата от 570/ петстотин и седемдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
30 Административно дело No 978/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 15.05.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 490/06.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0290/11.04.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 570/петстотин и седемдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
31 Административно дело No 990/2008 Искове за обезщетение Т.З.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 25.05.2009г.
ОСЪЖДА Министерството на правосъдието / Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"/ град София, ул."Славянска"№2, да заплати на Т.З.Т., с ЕГН **********, чрез пълномощника му - адвокат Е.Н. ***, със съдебен адрес: гр.Пловдив, бул."Шести септември, № 160, ет. 1, сумата от 500 лв./петстотин лева/ за причинените неимуществени вреди, претърпяни от ищеца, вследствие изживяните страдания и притеснения от забавеното с четири дни, изпълнение на определението по ч.н.д№453/2005 година на Апелативен съд Пловдив, досежно променената със същото мярка за неотклонение "задържане под стража", ведно със законната лихва върху сумата считано от 22.08.2005 година до окончателното изплащане на присъденото обезщетение, както и разноските по делото в размер на 12лв./дванадесет лева/, ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част като недоказан до предвяния размер от 2000 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
32 Административно дело No 993/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 22.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 535/14.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0314/18.04.2008г., с което на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД № 3000/4-69520/01.12.2005 г. допълнително митническо задължение в размер на 1842 лв., от които 410 лв. мито и 1432 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 01.12.2005 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 115240237, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М. сумата от 750/ седемстотин и петдесет/ лева., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
33 Административно дело No 1004/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.С.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 08.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Д. *** Решение № 915У от 05.07.2006г. на Общинска служба "Земеделие и гори" Стамболийски, с което по реда на чл. 19 ал.17 т.2 от ППЗСПЗЗ са обезщетени наследниците на Стоян Димитров Л. за 0.800 дка земя на стойност 126 лв. с 126 броя ПКБ на стойност 126 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
34 Административно дело No 1008/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.Г.,
М.Г.Г.,
Н.Г.Г.,
Ц.Н.К.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 18.05.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-18-90 от 15.12.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Желязно, община "Марица", област Пловдив, в частта, касаеща поземлени имоти 29.28, 29.29, 29.27, 29.30, 29.203 и 13.8.
ВРЪЩА делото като преписка на Агенция по геодезия, картография и кадастър град София за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри в обжалваната част при спазване на дадените указания, съобразно действителните права на собственост на жалбоподателите върху процесните имоти.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София да заплати на В.С.Г., ЕГН **********, М.Г.Г.-Папаризова, ЕГН **********, Н.Г.Г., ЕГН **********, и Ц.Н.К., ЕГН **********, всички със съдебен адрес:***, сумата 120 (сто и двадесет) лева, представлява-ща съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
35 Административно дело No 1028/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 26.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 538/18.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0318/17.04.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД № 3000/4-70668/07.12.2005г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 964 лева, от които 475 лева мито и 1 489 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 07.12. 2005 г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.И.М., сумата от 600 /шестстотин/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
36 Административно дело No 1030/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 15.05.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 539/18.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0319/17.04.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 570/ петстотин и седемдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 1075/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПРОГРЕС АМ ЕАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 25.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПРОГРЕС-АМ" АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Правда" № 2, с ЕФН 1597036481, представлявано от Д.Н.У. с ЕГН **********, против Решение № 43, обективирано в протокол № 7 от 27.03.2008 г. на Общински съвет Пловдив, с което на основание чл. 21,ал.1, т.8, т.11 и т.12 от ЗМСМА във вр. с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрено ново наименование на "Източна индустриална зона", а именно: "Многофункционална зона "Изток", гр. Пловдив; одобрен е Подробен устройствен план-План за регулация и схеми: "Устройствено зониране", "Електроснабдяване", "Водоснабдяване", "Канализация", "Далекосъобщителни мрежи", "Топлофикация", "Газоснабдяване", "Транспортно-комуникационна план-схема", "Озеленяване и санитарно-хигиенна обстановка" и "Вертикално планиране" за "Многофункционална зона "Изток", фаза "Окончателен проект" в граници: на север-бул. "Марица"-юг", на изток-ул. "Батак" и ул. "Прохлада", на юг-бул. "Цариградско шосе", на запад- гробищен парк. Действащите планове за застрояване запазват действието си, ако не противоречат на предвижданията на ПР на "Многофункционална зона "Изток", гр. Пловдив, по отношение на устройствените показатели, характера и начина на застрояване.
ОСЪЖДА "ПРОГРЕС-АМ" АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Правда" № 2, с ЕФН 1597036481, представлявано от Д.Н.У. с ЕГН ********** да заплати съдебни разноски в полза на Общински съвет - Пловдив в размер от 300 лв. /триста лева/.Решението е окончателно.

 
38 Административно дело No 1096/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 15.05.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 512/12.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0325/17.04.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 270 /двеста и седемдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
39 Административно дело No 1097/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 28.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 513/12.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0317/18.04.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД №3000/4-63160/04.11.2005г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 348 лева, от които мито в размер на 299 лева и ДДС от 1 049 лева, ведно със законната лихва върху тях, считано от 04.11.2005 г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.И.М., сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
40 Административно дело No 1169/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 28.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 511/12.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0310/24.04.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД № 3000/4-66343/18.11.2005г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 389 лева, от които 86 лева мито и 303 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 18.11.2005 г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.И.М., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.


 
41 Административно дело No 1174/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 16.05.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 533/14.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0312/24.04.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 350 /триста и петдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
42 Административно дело No 1183/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
РМД-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 16.05.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 534/14.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0313/24.04.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
43 Административно дело No 1303/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 11.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.К., ЕГН **********,*** против изричния отказ на ОС "Земеделие" -Пловдив, обективиран в писмо с изх. № П-228 от 31.03.2008г. и в писмо с изх. № П-483 от 07.05.2008г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщаването.

 
44 Административно дело No 1303/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Решение от 18.05.2009г.
ОСТАВЯ без уважение Заявлението с вх. № 6829 от 18.05.2009г. от Р.Г.К. за поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на Решение № 613 от 11.05.2009г. по АХД № 1303/2008г. на Административен съд- Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
45 Административно дело No 1333/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЛИДИ-63-ГЕОРГИ ПЕЙЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 07.05.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт /РА/ № 13001027/14.03.2008г., издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите при териториална дирекция - Пазарджик на НАП, потвърден с Решение № 399/22.05.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта, за данъчен период м.08. 2005г., за който на Г.В.П., ЕГН **********, с адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция с.Сестримо, общ.Септември, обл.Пазарджик, действащ като ЕТ "Лиди - 63 - Г.П." с ЕИК по БУЛСТАТ 822108260 не е признато право на данъчен кредит в размер на 9200 лв. и са определени прилежащи лихви за забава, по ф.№ 33/24.08.2005г., № 34/24.08.2005., № 35/25.08.2005г., издадени от "Пиктрейд" ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част относно непризнато право на данъчен кредит, ведно с прилежащите лихви за забава за данъчен период м.09.2002г. в размер на 840 лв. по ф.№ 1072/16.09.2002г., издадена от ЕТ"Еком принт - Михаил Чанков" с правоприемник ЕТ "Портекс - Славчо Костанинов" и за данъчен период м.09.2005г. в размер на 17 600 лв. по ф.№ 37/10.09.2005г. и ф.№ 99/16.09.2005г., издадени от "Пиктрейд " ЕООД и в размер на 2000 лв. по ф.№ 161/20.09.2005г., издадена от "Есен 17" ЕООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Г.В.П., ЕГН **********, с адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция с.Сестримо, общ.Септември, обл.Пазарджик, действащ като ЕТ " Лиди - 63 - Г.П." с ЕИК по БУЛСТАТ 822108260 сумата от 15 /петнадесет/ лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА Г.В.П., ЕГН **********, с адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция с.Сестримо, общ.Септември, обл.Пазарджик, действащ като ЕТ "Лиди - 63 - Г.П." с ЕИК по БУЛСТАТ 822108260 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 718 /седемстотин и осемнадесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
46 Административно дело No 1475/2008 Дела от администр. характер - данъчни К.М.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 20.05.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260800176/07.05.2008 г. на ТД на НАП-гр.Хасково, издаден на К.М.Б. ***, като ЕТ "К.М.", Булстат 126151925, потвърден с решение № 493/ 02.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която за данъчен период м.ноември 2005 г. е доначислен ДДС в размер на 2227,25 лв. и е начислена лихва 730,71 лв.; както и в частта на определените задължения по ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. в размер на 6413,51 лв. и е начислена лихва 1747,51 лв.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800176/07.05.2008 г. на ТД на НАП-гр. Хасково, издаден на К.М.Б. ***, като ЕТ "К.М.", Булстат 126151925, потвърден с решение № 493/02.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта относно отказан данъчен кредит в размер на 3536,74 лв. и лихва 1123,41 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на К.М.Б. ***, сумата 1050 лв. (хиляда и петдесет лева) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
47 Административно дело No 1558/2008 Дела от администр. характер - данъчни БЪЛГАРИЯ-К АД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 07.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1-4412-0545/27.06.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция /РМД/ - Пловдив и потвърденото с него Решение № 1037/27.05.2008 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на "България К" АД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Цар Освободител" № 46, БУЛСТАТ 833067562, представлявано от Б.А.Д. - Председател на Съвета на директорите, е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
ВРЪЩА административната преписката на Началника на Митница Пловдив, за издаване на законосъобразен административен акт по искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител вх. № 2-2600-2298/22.04.2008 г. и допълнение към него от 07.05.2008 г., на "България К" АД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Цар Освободител" № 46, БУЛСТАТ 833067562, представлявано от Б.А.Д. - Председател на Съвета на директорите, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за издаване на административния акт, считано от съобщаването.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
48 Административно дело No 1576/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.В. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 08.05.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-Пд-24 от 03.06.2008г. на Началника на РДНСК Пловдив, с която на осн. чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: "Ремонт на паянтова жилищна сграда в масивна жилищна сграда" в УПИ Х-192, кв. 21 по плана на с. Ситово, Община Родопи, с извършител Д.А.В., изграден без изискващите се строителни книжа.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
49 Административно дело No 1663/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Й.,
В.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Определение от 20.05.2009г.
На основание чл. 159 т. 8 във връзка с чл. 155 ал. 1 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1663/2008 г.по описа на Административен съд Пловдив, ХІ състав.
Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред ВАС за присъствалите от днес, за останалите страни от съобщаването.

 
50 Административно дело No 1670/2008 Дела по ЗМСМА ТЕК-ГЕОРГИ КИТАНОВ ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 08.05.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 08.04.2009 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ " ТЕК-Г.К." със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. "6-ти септември" № 34, срещу Решение № 244 взето с протокол № 15/01.08.2008 г. на Общински съвет - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1670/2008 г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 7-дневен срок от съобщението до страните.

 
51 Административно дело No 1711/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВЛАДИ-МИТКО ДИМИТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на адв.Б.И.Н.- пълномощник, съгласно договор за правна помощ от 06.08.2008г. на ЕТ"Влади-М.Д." със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ул."Георги Д." №194, ЕИК по Булстат 836017438, представляван от М.А.Д., ЕГН **********, против Ревизионен акт № 260-800126 от 21.04.2008г. , издаден от Димитър Станков Вангелов- инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден в обжалваната част с Решение № 490/02.07.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 8032,00 лв. и прилежаща лихва в размер на 4506,46 лв. по фактури, издадени от "Евроинс-7" ЕООД-София и "Харт Консулт" ЕООД-София, както и допълнително е определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./за 2003г. в размер на 13927,33лв. и лихви 7227,29лв., като неоснователна.

ОСЪЖДА ЕТ"Влади-М.Д." със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ул."Георги Д." №194, ЕИК по Булстат 836017438, представляван от М.А.Д., ЕГН ********** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 1123 (хиляда стодвадесет и три ) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
52 Административно дело No 1713/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.С.,
Т.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 07.05.2009г.
ИЗМЕНЯ решение на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Карлово, взето с протокол от 25.07.2008г., в частта, с която е определено еднократно обезщетение за възникнал сервитут по трасето на линеен обект "ВЛ-400кV "Златица-Карлово" върху недвижим имот, представляващ нива с площ от 13,400 дка, находяща се в местността "Над воденицата", землището на град Баня, имот с №009004 по плана за земеразделяне на града, собственост на С.А.С. и Т.А.К., в качеството им на наследници на Ангел С. Близнаков, като увеличава размера му от 217,00 лева на 744,00 лева.
ОСЪЖДА община Карлово да заплати на С.А.С. и Т.А.К., сумата от 260,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
53 Административно дело No 1765/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 22.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1712/30.06.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0659/06.08.2008г., с което на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД № 3000/4-6668/08.06.2006 г. допълнително митническо задължение в размер на 1307 лв., от които 285 лв. мито и 1022 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 08.02.2006 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 115240237, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М. сумата от 450/ четиристотин и петдесет/ лева., представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
54 Административно дело No 1793/2008 Дела по КСО НОНА ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 21.05.2009г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 564/10.07.2008 г. на Ръководителя по контрола на разходите на ДОО в ТП на НОИ гр.Пловдив, което е потвърдено с Решение № 272/19.08.2008 г. на Ръководителя на ТП на НОИ.
ОСЪЖДА РУ "Социално осигуряване" гр.Пловдив да заплати на "Нона груп" ЕООД гр.Пловдив сумата от 550/петстотин и петдесет/ лева разноски.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
55 Административно дело No 1799/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЕТКОР-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Меткор инженеринг" ЕООД със седалище в Димитровград и адрес на управление ул."Хр.Г.Данов" №6, вх.Б, ап.7, БУЛСТАТ: 836017696, представлявано от А.Д.П., срещу Ревизионен акт № 260800100/29.05.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Хасково, потвърден с Решение № 514/15.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Меткор инженеринг" ЕООД със седалище в Димитровград и адрес на управление ул."Хр.Г.Данов" №6, вх.Б, ап.7, БУЛСТАТ: 836017696, представлявано от А.Д.П., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 565,23 лв. /петстотин шестдесет и пет лева и 23 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 1870/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 14.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1844/18.07.2008 г на Началника на Митница гр. Пловдив с което на основание чл.199, ал.1, т.1, ал.З, т.1; чл.202, ал.1, т.1; чл.203, ал.1; чл.211, ал.1,т.2 от ЗМ и чл.56 и чл.59 от ЗДДС е решил "ЗИМ"ЕООД, да доплати сума в размер на 1799 лв., в т.ч. мито - 401 лв. и ДДС - 1398 лв., ведно със законните лихви, считано от 18.12.2006г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 304/триста и четири/ лв. , представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно дело No 1871/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 14.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1857/22.07.2008 г на Началника на Митница гр. Пловдив с което на основание чл.199, ал.1, т.1, ал.З, т.1; чл.202, ал.1, т.1; чл.203, ал.1; чл.211, ал.1,т.2 от ЗМ и чл.56 и чл.59 от ЗДДС е решил "ЗИМ"ЕООД, да доплати сума в размер на 1650 лв., в т.ч. мито - 366 лв. и ДДС - 1284 лв., ведно със законните лихви, считано от 29.11.2006г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 304/триста и четири/ лв. , представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
58 Административно дело No 1912/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГЕОДАР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: В.А.Г.  Определение от 13.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ГЕОДАР" ООД - гр. Хасково с управител Г.Р.П.,***. Стамболийски" № 13 против РА № 260800314 от 11.07.2008 г. издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, частично потвърден с Решение № 659/ 03.09.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1912/2008год. по описа на Административен съд - гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.


 
59 Административно дело No 1913/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.К.,
С.Б.Й.
НАЧАЛНИК НА РДНСК Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 27.05.2009г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по административно дело №1913 по описа на съда за 2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.К. и С.Б.Й.,***, офис 1, против Заповед №ДК-10-44 от 08.09.2008г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която е отхвърлил жалбата им против разрешение за строеж №150 от 09.06.2008г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1913 по описа на съда за 2008г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
60 Административно дело No 1924/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВПК ЕВРОТЕХ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 27.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВПК ЕВРОТЕХ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Стара река", №2, чрез Управителя С.В.Г. срещу Ревизионен акт №240800283 от 11.07.2008год. издаден от Йовка Желязкова Терзиева - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Стара Загора, в частта му потвърдена с Решение № 656 от 02.09.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите с която на търговското дружество са определени следните задължения към бюджета : за отчетната 2007год. - корпоративен данък в размер на 16780,00лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 709,79лв.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №240800283 от 11.07.2008год. издаден от Йовка Желязкова Терзиева - Главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Стара Загора, в частта му потвърдена с Решение № 656 от 02.09.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите с която на търговското дружество са определени следните задължения към бюджета : за отчетната 2007год. - корпоративен данък в размер на 8320,00лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 351,94лв.
ОСЪЖДА "ВПК ЕВРОТЕХ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Стара река", №2 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 785,60лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсуртска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "ВПК ЕВРОТЕХ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Стара река", №2 сумата от 298,33лв., представляваща съответния размер от заплатената държавна такса и адвокатски хонорар.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
61 Административно дело No 1957/2008 Други административни дела ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ВАСИЛ АПРИЛОВ 100 ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯВА Заповед № 1527/25.07.2008г. на Директора на РЗОК, гр. Пловдив, в частта по т.1 и по отношение на нарушение по т.2 изразяващо се в това, че в изпълнените 23 бр. рецепти не са били попълнени изискумите реквизити, и че в копието на 1 бр. протокол № 17/05.02.08г. не е било вписано последното отпускане по него с рецепта, с която е наложена санкция по чл. 37, ал.1 от индивидуален договор № 16-2287/01.05.2008г. в размер на 2160 лв.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по т.2 в частта, в която е наложена санцията по чл. 37, ал.1 от индивидуален договор № 16-2287/01.05.2008г. за извършени 2 бр. нарушения, изразяващи се в съхранение на 2 бр. рецептурни книжки на ЗЗОЛ в размер на 180 лв.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
62 Административно дело No 1962/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 15.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №1953/01.08.2008 г. на Началника на Митница гр. Пловдив, с което на основание чл.199, ал.1, т.1, ал.З, т.1; чл.202, ал.1, т.1; чл.203, ал.1; чл.211, ал.1,т.2 от ЗМ и чл.56 и чл.59 от ЗДДС "ЗИМ" ЕООД е задължен да доплати сума в размер на 1202лв., в т.ч. мито - 260 лв. и ДДС - 942 лв., ведно със законните лихви, считано от 25.07.2006 г., като за целта по ЕАД №3000/4-43397/25.07.2006 г. да се корегират клетки № 45 и № 47 за всички стоки, ведно със законните лихви, считано от 25.07.2006г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 304/триста и четири/ лв. , представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
63 Административно дело No 1988/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 16.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №1958/01.08.2008 г. на Началника на Митница гр. Пловдив, с което на основание чл.199, ал.1, т.1, ал.З, т.1; чл.202, ал.1, т.1; чл.203, ал.1; чл.211, ал.1,т.2 от ЗМ и чл.56 и чл.59 от ЗДДС "ЗИМ" ЕООД е задължен да доплати сума в размер на 340лв., в т.ч. мито - 74лв. и ДДС - 266 лв., ведно със законните лихви, считано от 11.05.2006 г., като за целта по ЕАД №3000/4-26349/11.05.2006 г. да се корегират клетки № 45 и № 47 за всички стоки.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 304/триста и четири/ лв. , представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
64 Административно наказателно дело (К) No 2080/2008 Наказателни касационни производства АЛЕКС-СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 12.05.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112 от 11.07.2008г., постановено по НАХД №256/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
65 Административно дело No 2103/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ",
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ - СМОЛЯН
Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от А.С.К. с ЕГН **********,*** Гьока Павлов №1, ет.3, ап.7 срещу Главна Дирекция "Гранична полиция" при МВР в размер на 344.88 лв., обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.
ОСЪЖДА А.С.К. с ЕГН ********** да заплати на Административен съд-Пловдив дължимата ДТ в размер на 3.79лв./три лева и 79 ст/.
ОСЪЖДА А.С.К. с ЕГН ********** да заплати на Главна дирекция "Гранична полиция"-МВР-София, разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
66 Административно дело No 2105/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Т.К.,
В.К.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Докладчик: М.М.Д.  Определение от 22.05.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на И.Т.К. с ЕГН ********** и В.К.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез надлежно упълномощения от тях адв. И., против Решение № 204, взето с Протокол № 17 от заседание на Общински съвет - гр.Садово, проведено на 26.09.2008 г., с което е отказана промяна на ПУП - изменение на улична регулация с о.т. 7-9 така, както е показано в скица - предложение.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2105/08 г.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 
67 Административно дело No 2124/2008 Дела по ЗСП В.К.Ж. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 08.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на В.К.Ж.,*** против Заповед № ОТ - 77-629/06.08.2008 г. на Директора на РДСП-Пловдив, потвърдена с Решение № РДП СП - 2 - 435 от 13.10.2008 г. на Директора на РДСП - Пловдив, с която е отказана целева помощ за отопление по Наредба № РД -07-5/16.05.2008 г. Решението може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
 
68 Административно дело No 2130/2008 Дела от администр. характер - данъчни Д.Д.П.,
С.И.П.,
Х.И.П.
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 08.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 8000-0724 от 10.09.2008 г. издадено от Началник Митница-Свиленград, потвърдено с Решение №1-4414-0354/14.10.2008 г. на Директор РМД-Пловдив, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Директор РМД-Пловдив да заплати на Д.Д.П. ***, С.И.П. *** и Х.И.П. *** разноски, в размер на 510 лв., представляващи 10 лв. държавна такса и 500 лв. изплатен адвокатски хонорар.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
69 Административно дело No 2153/2008 Дела по ЗОС В.Г.Г.,
Г.Г.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г. *** и Г.Г.Б.,***, в частта, с която се иска отмяна на принудителното отчуждаване на поземлен имот (ПИ) №222, представляващ дворно място от 370 кв.метра, попадащ в трасето на новопроектирани улици: от осова точка/о.т/ 87 - о.т.88 до 88 а, ведно с подобренията и сградите, представляващи МЖ със ЗП от 34 кв.метра / по скица/, ПМЖ със ЗП от 27 кв.метра / по скица/, кв.9, по плана на "Южна индустриална зона"-V-част, гр. Пловдив, при граници на имота: от север ПИ №221, от запад и юг-съществуващ път, от изток-останалата част от ПИ №222-попадащ в терен отреден за БДЖ.
ИЗМЕНЯ Заповед №ОА-2948 от 07.10.2008г. на кмета на Община Пловдив, като завишава размера на обезщетението от общо 68210,00лв., от които 35839,00 лв.- стойност на земята и 32370,00- стойност на сградите, на 101415,00 лв./сто и една хиляди четиристотин и петнадесет лева/, при равни квоти за жалбоподателите, от които-54020,00 лв./петдесет и четири хиляди и двадесет лева/ стойност на земята и 47395лв./четиридесет и седем хиляди триста деветдесет и пет лева/- стойност на сгради и подобрения.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на В.Г. *** и Г.Г.Б.,***, общо на двамата, сумата в размер на 120лв., разноски по производството.
Решението е окончателно.

 
70 Административно дело No 2183/2008 Дела по ЗОС РПК НАРКООП ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 07.05.2009г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на РПК "Наркооп" със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. "Княз Александър І " 41 срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив за извършване на разпоредителна сделка по чл.35 ал.3 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗОС.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2183/2008 г. на Административен съд Пловдив, ІХ състав.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред ВАС.

 
71 Административно дело No 2196/2008 Дела по ЗОС ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 11.05.2009г.
ОТМЕНЯ Нареждане на Кмета на Район "Северен" при Община Пловдив, обективирано в писмо с изх. № 0868-156 от 29.10.2008г. за освобождаване на неправомерно завзет общински терен и премахване на ситуиран павильон за продажба на хранителни стоки, находящ се в гр. Пловдив ул. "Брезовско шосе" № 15.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
72 Административно наказателно дело (К) No 2215/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Я.У. Докладчик: Я.А.А.  Определение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на адв. С.Д. в качеството му на процесуален представител на Я.У.- ответник по касационната жалба на РД "Автомобилна администрация" град Пловдив, с която е било обжалвано решението на ПРС по НАХД №1033/2008 година.
Определението не подлежи на обжалване.

 
73 Административно дело No 2222/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Р.Г. ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 07.05.2009г.
Отменя Заповед № 1243/21.10.2008г. на Кмета на Община Карлово за премахване/преместване на трайни насаждения-асми и две овощни дървета-праскова и смокиня, намиращи се в УПИ IX-547, кв.31 по устройствения план на гр.Клисура на отстояния, отговарящи на изискванията на чл.52 ЗС.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
74 Административно дело No 2225/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.Ц.,
Н.Х.С.,
Р.Х.Ц.
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение (второ) от 28.05.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 259 от 10.03.2009 г., постановено по административно дело № 2225/2009 г. на Административен съд Пловдив, в наименованието на административния орган, като вместо "Община Марица" се чете "Община Садово".
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в изпълнителен лист от 13.04.2009 г., издаден по административно дело № 2225/2009 г. на Административен съд Пловдив, в наименованието на административния орган, като вместо "Община Марица" се чете "Община Садово".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

 
75 Административно дело No 2230/2008 Дела по ЗОС Н.К.К. ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 12.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2230/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалвана с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.


 
76 Административно дело No 2260/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.Б. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 25.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Б., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-07-1620 от 30.08.2007 г. на Кмет на Район "Централен" Община Пловдив, с която на основание чл. 224 ал.1 т.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222а ал.1 т.1 и т.4 от ЗУТ е наредено спиране изпълнението на строеж: Ремонт на покрив и реконструкция на съществуващи гараж и вестибюл към двуетажна жилищна сграда в имот пл. № 193 по кадастралния план на "Освобождение-Гео Милев" с административен адрес: ул. "Волга" № 15, гр. Пловдив. ОСЪЖДА Н.Д.Б., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Район " Централен" Община Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/. ОСЪЖДА Н.Д.Б., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Р.С.К., ЕГН ********** *** сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
77 Административно дело No 2264/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАРИЯНА ПЕТКОВА-МИРАЖ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.П.Д. в качеството и на ЕТ "М.П.-МИРАЖ" със седалище и адрес на управление - гр.Ст.Загора, кв. "Железник", ул."Загора" № 25, ап. 21, ЕИК по Булстат 123100128 Ревизионен акт № 240800591 от 19.08.2008г. , издаден от Златинка Атанасова Андонова- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Ст.Загора, потвърден с Решение № 764/31.10.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която за периода от 01.07.2005г.-30.10.2006г. е отказан данъчен кредит в размер на 5518,61 лв. и прилежаща лихва в размер на 1979,26 лв. по фактури, издадени от ЕТ "Вес-кар" -Ст.Загора.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Д. в качеството и на ЕТ "М.П.-МИРАЖ" със седалище и адрес на управление - гр.Ст.Загора, кв. "Железник", ул."Загора" № 25, ап. 21, ЕИК по Булстат 123100128 Ревизионен акт № 240800591 от 19.08.2008г. , издаден от Златинка Атанасова Андонова- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Ст.Загора, потвърден с Решение № 764/31.10.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която за периода м.12.2006г. е отказан данъчен кредит в размер на 3268,32лв. и лихви 759,65лв. по фактури, издадени от ЕТ "Пейчо Гутев- Христо Георгиев", като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на М.П.Д. в качеството и на ЕТ "М.П.-МИРАЖ" със седалище и адрес на управление - гр.Ст.Загора, кв. "Железник", ул."Загора" № 25, ап. 21, ЕИК по Булстат 123100128 сумата 263,00 (двеста шестдесет и три лева разноски по делото, съответни на уважената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
78 Административно наказателно дело (К) No 2289/2008 Наказателни касационни производства ХИМИК АД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение N 119/ 14.10.2008 г. по НАХД N 356/ 2008 год. по описа на Районен съд- Асеновград,ІV н.с..
Решението е окончателно.

 
79 Административно дело No 2319/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ КОМЕРС-АРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 07.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕЛИТ КОМЕРС - АРТ" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040015797, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Свобода" № 56, ет. 7, ап. 19, представлявано от управителя М.И.Ж. срещу Акт за регистрация по ЗДДС № 16042080022732 от 26.09.2008 г., издаден от Петя Николова Грудева, на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 800 от 14.11.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА "ЕЛИТ КОМЕРС - АРТ" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 040015797, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Свобода" № 56, ет. 7, ап. 19, представлявано от управителя М.И.Ж., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
80 Административно дело No 2336/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.С.С. ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 29.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.С. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, бул."Освобождение" № 22, ет.6, ап.40 против Заповед № К -1569/02.12.2008 г. на Кмета на Община Карлово, с която на основание чл.12, ал.1 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 2343/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.А.М. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 25.05.2009г.
ИЗМЕНЯ протокол от 27.09.2007г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-06-416 от 07.10.2005г. на Кмета на Община Хисаря в частта, с която на основание чл. 210 от ЗУТ, е определен размера на обезщетението за право на прокарване през ПИ № 202049 в землище с. Черничево, община Хисаря, собственост на П.А., в размер на 444.00 лв./четиристотин четирдесет и четири лева/, като увеличава размера на обезщетението до 10 904 лв./десет хиляди деветстотин и четири лева/.Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на Република България.

 
82 Административно дело No 2360/2008 Дела от администр. характер - данъчни ММ-ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Определение от 22.05.2009г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА на лицето Д.В.Р. срещу РА № 160801055 от 01.09.2008г. на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 768 от 31.10.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2360 от 2008г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, ХІV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок за присъствалите страни, и от съобщението за неприсъствалата.


 
83 Административно дело No 2413/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 07.05.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 178 от 17.05.2008 г. на Кмета на Община Садово. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Административно наказателно дело (К) No 2427/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.В.К. Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 25.05.2009г., в законна сила от 25.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 50/ 07.11.2008 г. по НАХД N 1023/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив,V н.с. .
Решението е окончателно.

 
85 Административно дело No 2434/2008 Дела по ЗОС Д.П.Д.,
Т.Д.Д.,
П.Д.Д.,
Р.Т.И.
ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 12.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ№ 2434/08 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА Д.П.Д. с ЕГН **********, Т.Д.Д. с ЕГН **********, П.Д.Д. с ЕГН ********** и Р.Т.И. с ЕГН ********** *** да заплатят на Община Карлово сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева разноски по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя Т.Д., жалбоподателя П.Д. и ответника, и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателите Д.Д. и Р.И..

 
86 Административно дело No 2435/2008 Дела по ЗСП Й.П.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 27.05.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ПЦ1 - 08 - 1604/24.10.2008г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена с решение №РДП СП-2-311/11.11.2008г. на Директор Регионална дирекция "Социално подпомагане" /РДСП/ - Пловдив, с която е отказано отпускането по молба - декларация №ПЦ1-08-1604/13.10.2008г. на Й.П.У. *** на еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали нейни здравни потребности.
ИЗПРАЩА административната преписка по молба - декларация ПЦ1-08-1604/13.10.08г. на Й.П.У. *** за отпускане на еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали нейни здравни потребности за произнасяне от компетентния орган - Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото съдебно решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
87 Административно дело No 2448/2008 Дела по ЗСП Р.Л.И. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 26.05.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОС - 06 - 2989/07.11.2008г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена с решение №РДП СП-2-536/ 15.12.2008г. на Директор Регионална дирекция "Социално подпомагане"/РДСП/ - Пловдив, с която е отказано отпускането по молба - декларация №ОС-06-2989/20.10.2008г. на Р.Л.И. *** на целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2008 - 2009 години.
ИЗПРАЩА административната преписка по молба - декларация №ОС-06-2989/20.10.2008г. на Р.Л.И. *** за отпускане на целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2008 - 2009 години за произнасяне от компетентния орган - Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото съдебно решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
88 Административно дело (К) No 2459/2008 Касационни производства Х.В.М.,
Т.Д.С.С.,
П.С.М.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126 от 30.10.2008 г. на Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав, постановено по а.х. дело № 984 по описа на същия съд за 2008 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
89 Административно дело No 25/2009 Дела по ЗСП С.Г.Л. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 14.05.2009г.
Отхвърля, като неоснователна, жалбата на от С.Г.Л. ***, ж.к "Тракия" бл.174 вх.Б ет.2 ап.5 против Заповед № ОТ-07-1672/03.11.2008 г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП), гр. Пловдив., потвърдена с Решение № РДП СП-2-545 от 18.12.2008 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" (РДСП), гр. . Пловдив
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 Административно дело No 37/2009 Дела по КСО АВТОМОТОР ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 07.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АВТОМОТОР ПЛОВДИВ" АД със седалище и адрес на управление: село Труд, Област Пловдивска, с ЕИК по БУЛСТАТ 825392499, дружеството представлявано от В.Л.П. - Изпълнителен директор, против Решение №365 от 20.12.2008 година на Ръководителя на ТП на НОИ, с което Разпореждане № 1077 от 03.12.2008г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ"СО" - град Пловдив, за сумата по ревизионен акт за начет с вх.№55/20.11.2008 година от 2570.56 лв., от които 2087.41 лв. главница и 483.15 лв. лихва, е било потвърдено.
ОСЪЖДА "АВТОМОТОР ПЛОВДИВ" АД със седалище и адрес на управление: село Труд, Област Пловдивска, ул."Карловско шосе"№12, с ЕИК по БУЛСТАТ 825392499, дружеството представлявано от В.Л.П. - Изпълнителен директор, да заплати на Националния осигурителен институт- Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 294,23 лв./двеста деветдесет и четири лева и двадесет и три стотинки/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
91 Административно дело No 43/2009 Дела от администр. характер - данъчни А.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 15.05.2009г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Т. *** против Решение № 434/20.12.2008 г. издадено от Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
92 Административно дело No 78/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.К.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Определение от 11.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.К. срещу Заповед № ЗД-00-393 от 19.11.2008 г. на Областен управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 78/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и от съобщението за неприсъствалите страни.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 91/2009 Наказателни касационни производства Н.Т.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139 от 20.11.2008г., постановено по НАХД № 1208 от 2008г. по описа на Пловдивския районен съд за същата година, ІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
94 Административно наказателно дело (К) No 100/2009 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ РЕЯ-96 ООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение N 167/ 01.12.2008 г. по НАХД N 407 2007 год. по описа на Районен съд- Пловдив,ХХV н.с..Решението е окончателно.

 
95 Административно дело No 112/2009 Дела по ЗМИ, ЗИНП П.Д.Н.,
М.В.П.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЛОЯНОВО Председател и докладчик: Я.А.А.  Определение от 12.05.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото от 16.04.2009 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Н.,***, в качеството му на кандидат за кмет на Община Калояново и за общински съветник от ПП "Ред, законност и справедливост" и М.В.П.,***, избрана за общински съветник в Общински съвет Калояново, против Решението взето с протокол № 3/14.01.2009г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Калояново.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
96 Административно дело No 116/2009 Дела по ЗМСМА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №432, взето с протокол №23 от 18.12.2008 година на Общински съвет Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба /протест/ пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
97 Административно наказателно дело (К) No 130/2009 Наказателни касационни производства ТАНДЕМ-ВРЪБКА БОЙЧЕВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169 от 19.12.2008г. на Пловдивски районен съд, VІ - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1502/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
98 Административно наказателно дело (К) No 154/2009 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД КЛОН КАЛОФЕР Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 38/15.12.2008г. на Карловски районен съд І- ви наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 182/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
99 Административно дело No 167/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.М. ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: Л.К.Н.  Определение от 14.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.М..
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 167/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.

 
100 Административно дело No 175/2009 Дела от администр. характер - данъчни МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 07.05.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Данъчно Ревизионен акт № 310/16.05.2003г., издаден от Пенка Иванова Тодорова - данъчен инспектор, ръководител екип в ТДД - гр.Хасково, потвърден с Решение № 902/29.12.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА му, с която за данъчни периоди както следва:месеците Януари, Февруари, Март, Ноември и Декември на 2002г., на И.М.Г. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"МИГ-9-13-И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.Бадема, бл.30, вх. А, ет.2, ап.6, са определени задължения към бюджета за данък добавена стойност и са начислени и съответните лихви за забава.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на жалбоподателя И.М.Г. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"МИГ-9-13-И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.Бадема, бл.30, вх.А, ет.2, ап.6, със съд.адрес гр.София, ул."Порто Лагос"7, вх.Б, ап.18, адв.Б.З., сумата от 591 /петстотин деветдесет и един/ лева, разноски по делото, съобразно фактическата и правна сложност на делото, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане на направените по делото разноски за разликата от 591 лева до пълния заявен размер от 1 256 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 190/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ С.С.Т. Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 07.05.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 157/01.12.2008 г. на Пловдивски районен съд, Х-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 1256/2008 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 192/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ К.Г.Т. Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение N 200/ 09.12.2008 г. по НАХД N 1425/ 2008 год. по описа на Районен съд- Пловдив,VІІІ н.с..
Решението е окончателно.

 
103 Административно наказателно дело (К) No 201/2009 Наказателни касационни производства К.Л.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 151/ 31.10.2008 г. по НАХД № 1252/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 1847/ 26.06.2008 г. на Заместник-кмет "ОНКТСМД" - Община Пловдив.
Решението е окончателно.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 208/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.А.М. Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 154 от 20.11.2008г., постановено по НАХД № 380 по описа на Асеновградския районен съд за 2008г.,ІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
105 Административно дело No 214/2009 Дела по КСО П.Ж.Ж. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 07.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж.Ж. с ЕГН **********,*** срещу Разпореждане № **********/01.10.2008г. на Ръководителя на "ПО" в ТП на НОИ потвърдено с Решение № 344/22.12.2008г. на Директора на РУ "СО" - гр.Пловдив.
ОСЪЖДА П.Ж.Ж. с ЕГН ********** да заплати на РУ"СО"-Пловдив сумата от 150лв., разноски по настоящото съдебно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
106 Административно дело No 232/2009 Дела по ЗСП А.А.П.,
П.Е.П.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 29.05.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № Т-77-164/03.11.2008 г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив.
Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд 14 дневен срок от съобщаването му на страните.


 
107 Административно дело No 235/2009 Дела по КСО В.М.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 12.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.С.,***, против Решение№ 363 от 15.01.2009 год. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата против Разпореждане № ********** от 01.10.2008 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
108 Частно админист. наказателно дело (К) No 249/2009 Наказателни частни касационни производства Д.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Определение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 20.12.2008 г. по НАХД № 1783 по описа за 2008 г. на Пловдивския районен съд.Определението не подлежи на обжалване.


 
109 Административно наказателно дело (К) No 256/2009 Наказателни касационни производства Г.В.Н. РПУ ТРУД Докладчик: С.Д.Б.  Решение от 28.05.2009г., в законна сила от 28.05.2009г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка на диспозитива на Решение
507/22.ІV.09 г. по КНАХД 256/09 г. на АС Пловдив, ХХІІ състав, като вместо
изписаното "Решение № 49 от 16.04.2008 г., постановено по НАХД 153/08 г. по
описа на Пловдивски районен съд - ІІІ наказателен състав се чете "Решение № 168
от 07.11.2008 г., постановено по НАХД № 1352/08 г. по описа на Пловдивски
районен съд, ХХVІ наказателен състав.Настоящото решение е неразделна част от решение № 507/22.04.2009 г. по настоящото дело. Решението не подлежи на
обжалване.
 
110 Административно дело No 270/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.К. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 21.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.К., ЕГН **********,***Васил Ихчиев" № 5, против Заповед № ДК-10-03/14.01.2009 г. на Началника на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ гр. Пловдив, с която е отхвърлена жалбата му и е оставено в сила Разрешение за строеж № 67/31.03.2008 г. на Главния архитект на Район"Южен" - Община Пловдив за "Средноетажна жилищна сграда" в УПИ ХVІ-1800, кв.109 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, ул."Васил Ихчиев" № 5. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
111 Административно наказателно дело (К) No 294/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА А.Д.П. Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 13.01.2009г., постановено по НАХД № 1069/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІ-ри наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
112 Административно наказателно дело (К) No 302/2009 Наказателни касационни производства И.А.К. ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 06.01.2009 год. на Пловдивски районен съд, ХХІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1214/2008 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 308/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ ИНТЕКС-99 ЕООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
Оставя в сила решението ПОТВЪРЖДАВА Решение N 63/ 14.01.2009 г. по НАХД N 1116/ 2008 год. по описа на Районен съд- Пловдив,ХХV н.с..
Решението е окончателно.


 
114 Административно дело No 311/2009 Дела по КСО А.Я.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 07.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Я.Т.,***, против Решение №149 от 27.05.2008 год. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на А.Т. против Разпореждане №********** от 11.04.2008 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст /ОСВ/ по реда на чл.68, ал.4 от КСО.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 329/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕРБИ-97-П ЕООД Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 90036/28.11.2008г. на Карловски районен съд, ІІІ - ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 328/2007г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 344/2009 Наказателни касационни производства С.А.Ю. РПУ АСЕНОВГРАД Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 8 от 30.01.2009г., постановено по НАХД № 641 по описа за 2008 год. на Асеновградския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението е окончателно.

 
117 Административно наказателно дело (К) No 352/2009 Наказателни касационни производства Г.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90 от 16.01.2009 год. на Пловдивски районен съд, ХХV наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1446/2008 год. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 359/2009 Наказателни касационни производства КИМИМПЕКС-ТЪРГОВИЯ И ЛИЗИНГ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 09.12.2008г., постановено по НАХД № 1586/07г. по описа на Пловдивски районен съд, ІХ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
119 Административно дело No 394/2009 Дела от администр. характер - данъчни МЛ ВИНО-МЛАДЕН ДИМОВ ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ СОФИЯ Председател и докладчик: Т.И.Н.  Определение от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото за разглеждане по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на ЕТ "МЛ Вино - М.Д.", със седалище и адрес на управление гр. Брезово, ул. "Васил Коларов" № 18 и М.М.Д. *** против Решение № 8/12.01.2009 г. издадено от Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, в частта, с която възражение вх. № 8631-000058/29.12.2008 г. на М.М.Д. против Постановление № 8631-000013/16.12.2008 г. на публичен изпълнител при Регионална дирекция - Пловдив на АДВ, по изпълнително дело № 8631/2008 г. по описа на същата дирекция, е оставена без уважение като неоснователно.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394 по описа за 2009 г. на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 400/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ ЕКСНЕТ ЕООД Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178 от 30.12.2008г. по НАХ дело №486 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХХV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №724 от 07.03.2008г., издадено от заместник министъра на културата, с което на "Екснет" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Колхида" №10а, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 401/2009 Наказателни касационни производства Ю.П.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/09.01.2009г., постановено по НАХД № 1686 по описа за 2008г. на ПРС, в частта, в която ХХVІ-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 8336/10.07.2008г. на Началник сектор ПП и КАТ при ОДП - Пловдив, с което на основание чл. 179, ал.3, т.2, предл. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. на Юлиян П.С., ЕГН **********,***, за извършено нарушение на чл. 100, ал.2, предл. 2-ро от ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 402/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА БИСЕР МАТАКОВ ЕТ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 131 от 23.01.2009г., постановено по НАХД № 1215/2008г. от Пловдивски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 141 от 09.06.2008г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на ЕТ "Б.М." с БУЛСТАТ Е825110804, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Драгоя Божилов" №3, ет.1, ап.4, представляван от Б.Н.М. е наложена на основание чл. 89 ал.1 от Закона за хазарта, имуществена санкция в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за извършено нарушение на чл. 73 ал.1 т.6 във връзка с чл. 75 от Закона за хазарта.
Решението не подлежи на обжалване.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 403/2009 Наказателни касационни производства АРГОБУЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158 от 28.01.2009г., постановено по НАХД № 1744 по описа за 2008г. на ПРС, ХІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
124 Административно наказателно дело (К) No 404/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ ЕООД Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ОТСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 13.01.2009 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 886/2008 г.
Решението е окончателно.
Особено мнение на съдията-докладчик Калин Куманов:
Не съм съгласен със становището на мнозинството на съдебния състав и според мен следва обжалваното решение на първоинстанционния съд да се отмени, а НП да се потвърди по следните съображения:
Изводите на районния съд по приложението на материалния закон са незаконосъобразни. Нарушената разпоредба, възприета от актосъставителя, а след това и от наказващия орган, безспорно визира физическо лице. В случая такова се явява отговорното лице, извършило дератизацията - Васил Емилов Гатев. Санкционираното еднолично дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, а юридическите лица извършват правни и фактически действия чрез своите органи (физически лица) и служители (също физически лица). Лицето, извършило фактическите действия по поставяне на отрова за мишки, носи отговорност за правилното провеждане на дератизационното мероприятие. И именно това лице следва въз основа на своята квалификация и правоспособност да определи начина на реализиране на мероприятието, предвид обстоятелството, че указаната дейност е източник на повишена опасност за живота и здравето на хората. Недопустимо е такъв тип дейност да се извършва от неправоспособни лица. Казаното дотук обаче не означава, че на санкция по посочената норма е следвало да подлежи Гатев. Това е така, защото последният е осъществявал дейността от името и за сметка на "Дезинфекционна станция" ЕООД, като действията му без съмнение обвързват възложителя. Изискването за притежаване на съответната професионална правоспособност не може да бъде изпълнено от търговското дружество, поради което и не е адресирно към него. То обаче е следвало да се погрижи щото в подлежащия на дератизация обект дейността да бъде извършена от правоспособно лице. В случая противоправният резултат - натравяне на деца - сочи, че това задължение не е изпълно от ответника по касационната жалба. Наказващият орган правилно е определил адресата на нарушената правна норма и законосъобразно е ангажирал административната отговорност спрямо "Дезинфекционна станция" ЕООД. Нормата на чл.217, ал.3 ЗЗ предвижда имуществена санкция за юридическо лице, което извършва дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в нарушение на установените изисквания по същия закон и нормативните актове по прилагането му. В случая не е предприета дератизация със собствени сили на Дома за отглеждане и възпитание на деца "Княгиня Мария-Луиза", и именно посоченото дружество е отговорното лице за провеждане на дератизационното мероприятие.
Следва да се има предвид и факта, че спрямо "Дезинфекционна станция" ЕООД е реализирана отговорност под формата на имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на дейността му. Самата характеристика на юридическите лица като правни субекти, различни от физическите лица, предполага и по-различно отношение при реализирането на отговорността им, която е безвиновна. В случая става въпрос за обективна отговорност, реализирана спрямо еднолично дружество с ограничена отговорност именно в това му качество. Във връзка с това законът вменява по-големи задължения и завишени отговорности, и оттам по-засилен контрол на дейността, осъществявана от търговците.
Като е възприел противното, Пловдивският районен съд е постановил незаконосъобразно решение и тъй като делото е изяснено от фактическа страна, съдебният акт следва да бъде отменен и делото да бъде решено по същество, като оспореното наказателно постановление бъде потвърдено.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 405/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АРГОБУЛ ЕООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: Я.А.А. 
Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
ОТМЕНЯ решение №92 от 19.01.2009г., постановено по НАХД № 1747 по описа за 2008г. на ПРС, Х-ти наказателен състав, ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП №28702 - 0045186/24.11.2008г., издадено от Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на "Аргобул" ЕООД - гр. Пловдив, Булстат 115759355, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ж.к. "Тракия", бл.145, вх.В, ет.3, ап.7, представлявано от А.Д.А., е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1080 лв., за нарушение по чл.86, ал.1 и ал.2, вр.чл.25, ал.1, ал.2 и ал.5, т.1, вр.с чл.82, ал.1, вр.151, ал.3 от ЗДДС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 406/2009 Наказателни касационни производства АРГОБУЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 27.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №1746/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІІІ н. състав съдебно решение №234 от 09.02.2009г., с което е потвърдено издаденото от Директор на дирекция "Контрол" в ТД на НАП - Пловдив наказателно постановление /НП/№28703-0045187 от 24.11.08г., с което на "Аргобул"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР"Тракия", бл.145, вх."В", ет.3, ап.7 е наложена на основание чл.180 ал.1 от Закона за данък добавена стойност/ЗДДС/ имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.25 ал.1 и ал.2, ал.5 т.1 и чл.82 ал.1 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 408/2009 Наказателни касационни производства СИЕН-СМ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 12.05.2009г., в законна сила от 12.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 09.01.2009г., постановено по НАХД № 1644/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІІІ-ти наказателен състав
Решението е окончателно.

 
128 Административно дело No 410/2009 Други административни дела А.Г.В.,
И.А.В.,
Н.А.В.,
А.Г.П.,
М.В.П.,
П.Н.И.,
П.К.И.,
Б.А.Л.,
Е.В.Л.,
Д.А.Л.,
М.М.Л.
РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Определение от 11.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.В., И.Г.В., Н.А.В., А.Г.П., М.В.П., П.Н.И., П.К.И., Б.А.Л., Е.В.Л., Д.А.Л. и М.М.Л. против писмо с изх. № 1431 от 13.02.2009 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив и против здравни заключения № 3749/15.04.2008 г. и № 11629 от 18.11.2008 г. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 410/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и от съобщението за неприсъствалите страни.

 
129 Административно дело No 416/2009 Дела от администр. характер - данъчни УСТРЕМ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 28.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на адв. И.Д., в качеството си на пълномощник на "УСТРЕМ" ООД - гр. Хисаря, обл. Пловдив, представлявано от управителя Венета Атанасова Кръстева, с адрес на управление: гр. Хисаря, ул. "Хр.Ботев" № 25, против Решение № 18 от 12.02.2009 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление № РД-10-19/ 21.01.2009 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от Райна Грудева - публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, с които мерки е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление на жалбоподателя, находящи се в ТБ"МКБ Юнионбанк" АД гр.София 1606 бул."Ген.Тотлебен" № 30-32; и ТБ"ДСК" ЕАД, гр.София 1036, ул."Московска" № 19, до размера на задължението.
ОСЪЖДА "УСТРЕМ" ООД - гр. Хисаря, обл. Пловдив, с БУЛСТАТ 115098720, представлявано от управителя Венета Атанасова Кръстева, с адрес на управление: гр. Хисаря, ул. "Хр.Ботев" № 25 да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 / сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване

 
130 Административно дело No 423/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.Т. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 08.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.П.Т., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-09-01 от 29.01.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е забранена експлоатацията на неприет по установения ред строеж: "Временна постройка за клуб-кафе", намираща се в кв.16, комплекс "Кишинев", ул."Равнища", град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 427/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.С.С. Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130/22.01.2009 г. на Пловдивски районен съд, V-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 1236/2008 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 429/2009 Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ А.Ч.И. Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 209/ 04.02.2009 г. по НАХД № 1723/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 354/ 21.11.2008 г. на Началник отдел "КПК" в РУСО - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 430/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИМЕА ООД Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 29.05.2009г.
Оставя в сила Решение № 83/15.01.2009г., постановено по н.ах.д.№ 1408 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 28170-0040353/24.09.2008г., издадено от Директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Пловдив за наложена на ООД "Тимеа" имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение по чл.125 ал.3 във вр. с ал.5 ЗДДС.
Решението е окончателно.


 
134 Административно наказателно дело (К) No 431/2009 Наказателни касационни производства БУЛРОМ ГАЗ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДРВЗ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №174 от 09.01.2009г. по НАХ дело №1087 по описа на Районен съд- Пловдив за 2007г., І-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №ТПИ-05-2086 от 17.05.2007г., издадено от председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", с което на "Булром газ" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 15 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 433/2009 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ж.С.Р. Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 22.05.2009г., в законна сила от 22.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 251 от 10.02.2009г., постановено по НАХД № 1528/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив ХХІІ н.състав, с което е отменено изцяло Наказателно Постановление № 130Б/24.10.2008г. на Началник Митница - Пловдив, с което на Ж.С. Русенов ЕГН **********,***, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 1 112,80 лева на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, за това, че е държал в гараж и превозвал в превозно средство: автомобил, марка "Ситроен", модел "Джъмпи", с ДК № 35 02 ВА, и в гараж на акцизни стоки: етилов алкохол - високоалкохолни напитки в 530 бр. пластмасови бутилки с различна вместимост - от 0,5 до 20 л. - общо 510 литра, както следва: 1) 312 бр. пластмасови бутилки с вместимост х 0,5 л. = 156 л. с бледожълта алкохолна течност с алкохолно съдържание 46 ? С - имитация на водка; 2) 216 бр. пластмасови бутилки с вместимост х 1,5 л. = 324 л. с бледожълта течност с алкохолно съдържание 46 ? С - имитация на водка "Зелена ябълка"; 3) 1 бр. пластмасова бутилка с вместимост 10 л. = на 10 л. с бледожълта алкохолна течност с алкохолно съдържание 46 ? С - имитация на водка "Зелена ябълка"; 4) 1 бр. пластмасова бутилка с вместимост 20 л. = 20 л. с бледожълта алкохолна течност с алкохолно съдържание 35 ? С - имитация на мастика; с код по КН 2208, всички без задължителния по закон акцизен бандерол, когато такъв е задължителен по ЗАДС, с което е осъществил състава на чл.123 ал.1 от ЗАДС - по т.1 от НК; и по т.2 от НК на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е ОТНЕТА в полза на държавата от Ж.С. Русенов ЕГН **********, стоката като предмет на митническо нарушение: акцизна стока: етилов алкохол - високоалкохолни напитки в 530 бр. пластмасови бутилки с различна вместимост - от 0,5 до 20 л. - общо 510 литра, както следва: 1) 312 бр. пластмасови бутилки с вместимост х 0,5 л. = 156 л. с бледожълта алкохолна течност с алкохолно съдържание 46 ? С - имитация на водка; 2) 216 бр. пластмасови бутилки с вместимост х 1,5 л. = 324 л. с бледожълта течност с алкохолно съдържание 46 ? С - имитация на водка "Зелена ябълка"; 3) 1 бр. пластмасова бутилка с вместимост 10 л. = на 10 л. с бледожълта алкохолна течност с алкохолно съдържание 46 ? С - имитация на водка "Зелена ябълка"; 4) 1 бр. пластмасова бутилка с вместимост 20 л. = 20 л. с бледожълта алкохолна течност с алкохолно съдържание 35 ? С - имитация на мастика; с код по КН 2208, всички без задължителния по закон акцизен бандерол, приети в склада на Митница Пловдив със Складова разписка № 11/13.05.2008г.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 434/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНСКИ СТОЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.

ОТМЕНЯ Решение № 46 от 12.02.2009год., постановено по НАХД № 1134/2008г. на Пловдивски районен съд, ХХІІ - ри н.с, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 26769-0046444/24.06.2008г. на Директор на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП - Пловдив, с което на "Общински стол" ЕООД - гр.Карлово, представлявано от Росица Христова Славова със седалище и адрес на управление гр.Карлово, ул."Ген.Карцов" № 16, БУЛСТАТ 160093750 на основание чл.180, ал.2 от ЗДДС е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 16 167, 25 лева за нарушение на чл. 180, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС, вр. чл.102, ал.3, т.1 от ЗДДС.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
137 Административно дело No 446/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 19.05.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-06-4 от 09.03.2009 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив, с която се иска да бъде обявена /прогласена/ нищожността на Решение №58, взето с протокол №3/12.02.2009 година на Общински съвет при Община Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
138 Административно дело No 456/2009 Дела по ЗМВР В.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 19.05.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15 от 10.03.2009г. на полицейски орган при Сектор "Борба с организираната престъпност" при ОД "Полиция"- Пловдив, с която е задържано за срок от 24 часа лицето В.Г.К., ЕГН **********. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-Пловдив да заплати на В.Г.К., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер от 210 лв. /двеста и десет/ лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.

 
139 Административно дело No 463/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.С. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Определение от 14.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.С..
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 463/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 
140 Административно наказателно дело (К) No 466/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕРА-КАЛБИЕ ИДРИЗ ЕТ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 20.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10 от 30.01.2009г. на Асеновградски районен съд, ІІІ - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 169/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
141 Административно дело No 472/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 22.05.2009г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 343 от 12.11.2008 г. на кмета на Община Стамболийски, с която на жалбоподателя е наредено да премахне незаконен строеж, представляващ навес, изпълнен от В.М.Г. *** по плана на град Стамболийски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
142 Административно дело No 477/2009 Други административни дела П.Б.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 21.05.2009г.
Заличава датата на насроченото ОЗ - 28.05.2009г. - 10.15 ч.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Б.Т.,***.
Прекратява производството по адм.д.№ 477/2009г., VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 492/2009 Наказателни касационни производства КБ-КИП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 188 от 28.01.2009г., постановено по НАХД № 1767/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІ-ви наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 496/2009 Наказателни касационни производства КБ-КИП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 166/ 30.01.2009 г. по НАХД № 1766/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 524/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ И.С.К. Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 178/30.01.2009г., постановено по НАХД № 1258/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, І н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № ХІ-Б-272/20.08.08г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Пловдив, с което на И.С.К., с ЕГН **********,***, на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина е наложено административно наказание, както следва: ГЛОБА в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.22 ал.2 от Наредба № 8 за устройството, реда и организацията на работата и номенклатурата на лекарствените продукти /ДВ бр.54/00г./, както и ГЛОБА в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.24 във връзка с Приложение 9, т. І /почистване на помещенията и мебелите в аптеките/ от Наредба № 8 за устройството, реда и организацията на работата и номенклатурата на лекарствените продукти /ДВ бр.54/00г./, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ХІ-Б-272/20.08.08г. на Директора на РИОКОЗ - гр.Пловдив, с което на И.С.К., с ЕГН **********,***, на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина е наложено административно наказание, както следва: ГЛОБА в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.22 ал.2 от Наредба № 8 за устройството, реда и организацията на работата и номенклатурата на лекарствените продукти /ДВ бр.54/00г./, както и ГЛОБА в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.24 във връзка с Приложение 9, т. І /почистване на помещенията и мебелите в аптеките/ от Наредба № 8 за устройството, реда и организацията на работата и номенклатурата на лекарствените продукти /ДВ бр.54/00г./.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
146 Административно дело (К) No 527/2009 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Е.З.М. Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 07.05.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8 от 06.01.2009 г., постановено по адм. дело № 1843 по описа на Пловдивския районен съд, ХІV гр.с., за 2008 година, с което е прогласена нищожността на отказа на Общинска служба по земеделие Пловдив, обективиран в писмо с изх.№ П-549 от 20.05.2008 г.
ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие Пловдив да заплати на Е.З.М., ЕГН **********,***, сумата 250 (двеста и петдесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 529/2009 Наказателни касационни производства НИКОЛА ДИЧЕВ-ПАНАГЮРЕЦА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 21.04.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 47 от 12.01.2009г. на Пловдивски районен съд, Х - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1724/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 530/2009 Наказателни касационни производства ВЕГА ПАРТИ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 08.05.2009г., в законна сила от 08.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132 от 19.01.2009г., постановено по НАХД № 1652/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХVІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 531/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЛЕСИ-2000 ЕООД Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 20.05.2009г., в законна сила от 20.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301 от 20.02.2009г., постановено по НАХД № 15 по описа на Пловдивски районен съд за 2009г., ХХ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 533/2009 Наказателни касационни производства М-94-МАРИЯ КЛЯВКОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 25.05.2009г., в законна сила от 25.05.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 311/19.02.2009г. по НАХД № 1256/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІІ н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-279/24.07.2008г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на ЕТ"М-94-М.К."***, със съд.адрес гр.Пловдив, бул."Шести септември"№177, представляван от М. Димитрова К., ЕГН **********, на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1 000 лева, за извършено нарушение по чл.15 ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ бр.55/ 2006г./, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-Б-279/24.07.2008г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на ЕТ"М-94-М.К."***, със съд.адрес гр.Пловдив, бул."Шести септември"№177, представляван от М. Димитрова К., ЕГН **********, на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ" в размер на 1 000 лева, за извършено нарушение по чл.15 ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ бр.55/2006г./.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 546/2009 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЖАКО-ХРИСТО ДЖАКОВ ЕТ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 18.05.2009г., в законна сила от 18.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 26.02.2009г., постановено по НАХД № 191 по описа за 2008г. на Карловски районен съд, с което ІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 121/06.10.2008г. на Заместник началник на Митница - Пловдив, с което на основание чл. 123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ на ЕТ "Джако- Христо Джаков", със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Бяла река" № 44, представлявано от Христо Георгиев Джаков е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за извършено нарушение на 123, ал.2 от ЗАДС, а на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата 14 бутилки алкохолни напитки с обща вместимост 11,300 литра.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 557/2009 Наказателни касационни производства ГРИГС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 16.05.2009г., в законна сила от 16.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9/ 30.01.2009 г. по НАХД № 429/ 2008 год. по описа на Районен съд - Асеновград.
Решението е окончателно.

 
153 Административно дело No 572/2009 Дела по ЗМВР В.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 19.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Н.Н., ЕГН **********,***, чрез адв. Б., против заповед № З-1435 от 24.02.2009 г. на директора на ОДМВР Пловдив, с която на В.Н.Н. е наложена забрана за напускане на страната и издаване на паспорти или заместващите ги документи за срок до реабилитация.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
154 Частно административно дело No 575/2009 Частни администр. дела Г.И.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 11.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.К. *** против Решение № Я-2426 от 11.03.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №575 по описа за 2009г. на Административен съд Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 576/2009 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ АГРОТЕХНИКА АД Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 29.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №11/27.01.2009г., постановено по НАХД №87/2008г. по описа на Районен Съд - Карлово ІV н. състав, с което отменено издаденото от Председателя на същата Агенция наказателно постановление/НП/ №2182/25.04.2008г., с което са наложени на "Агротехника" АД гр.Карлово на основание чл.31 ал.1,предл. първо от Закона за държавните резерви и военновременните запаси/ЗДЗВВЗ/ административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.15 ал.5 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси, а също така имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.14 от същата Наредба.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
156 Административно наказателно дело (К) No 577/2009 Наказателни касационни производства ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 29.05.2009г.
Оставя в сила Решение № 17/03.02.2009г., постановено по н.ах.д.№ 166 по описа за 2008г. на Карловски районен съд, с което е потвърдено НП № 55/05.08.2008г. за наложена на "Интендантско обслужване" ЕАД-София, имуществена санкция в размер на 2000 лв., за нарушение на чл.46 ал.1 т.3 от Закона за водите.
Решението е окончателно.


 
157 Административно наказателно дело (К) No 583/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ФИЛОДЕНТ-Д-Р ПЕТЯ ПЕТРОВА АИПППДМ ЕТ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Определение от 27.05.2009г.
На осн. чл.215 т.3 от АПК оставя касационната жалба без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАХНД №583/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив ХХІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 584/2009 Наказателни касационни производства В.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 07.05.2009г., в законна сила от 07.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 305 от 23.02.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1669 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІІ н.с., за 2008 г., с което е потвърдено наказателно постановление № НП-24 от 31.10.2008 г. на директора на Областна дирекция на МВР Пловдив, с което на В.И. Андонова, ЕГН **********,***, за нарушение на чл.43а, ал.3 от Закона за закрила на детето на основание чл.45, ал.1 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 585/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КАРИСИМА-ВГ ЕООД Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 21.05.2009г., в законна сила от 21.05.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218 от 06.02.2009г., постановено по НАХД № 1324/08г. по описа на ПРС, ХХІ н.с, с което е отменено Наказателно Постановление № 2008-К-10923/10.07.2008г. на Директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.198 от Закона за Защита на Потребителите на "Карисима - ВГ"ЕООД, с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Стамат Матанов"№5, е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 350 лева за нарушение на чл.9 ал.1 във вр. с ал.2 и във връзка с чл.11 от Закона за защита на потребителите.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
160 Административно дело No 591/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГРУП ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 18.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Груп" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825379626, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Павел Калпакчиев" № 68, против заповед № ОА-3426 от 21.11.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с която е отказано одобряването на изменение на ПУП-ПРЗ в УПИ І-жилищно строителство и търговия в кв.102 по плана на кв. "Х. ***.
ОСЪЖДА "Груп" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825379626, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Павел Калпакчиев" № 68, да заплати на Община Пловдив 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
161 Административно дело No 611/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 12.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.Т. ***, област Пловдив, против заповед № РД-05-87 от 17.02.2009 г. на кмета на Община Хисаря, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 110, ПИ 111 и ПИ 118, кв.2 по плана на с.Красновски бани.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 611 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
Определението да се съобщи на жалбоподателката и на административния орган.

 
162 Административно дело No 614/2009 Дела от администр. характер - данъчни СЕЛЕКТ-М-91-МИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Докладчик: М.М.М.  Определение от 22.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от ЕТ "СЕЛЕКТ - М- 91 - М.С.", представлявано от управителя М.Д.С. *** против решение № 57/24.02.2009г.на Изпълнителен директор на Агенция за държавни вземания, постановено на основание чл.267, ал.2, т.5 от ДОПК, с което е оставена без уважение, жалбата на ЕТ"СЕЛЕКТ - М - 91 - М.С."*** срещу действие на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Пловдив на Агенция за държавни вземания по изпълнително дело № 26789/2001г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 614 по описа за 2009г. на Административен съд - град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му. 
163 Административно дело No 625/2009 Дела по ЗМСМА ГПК САРП БОРУН,
ПК ПОБЕДА,
М.С.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 11.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от М.С.Н. с ЕГН **********,*** и жалбата на "Горовладелска производителна кооперация "Сарп Борун", действаща чрез председателя си П.Н.Я. /същият подписал жалбата като и председател на ПК"Победа"град Лъки/, с адрес на управление: град Лъки, Община Лъки, ул."Хайдушки поляни" №11, против Решение № 168 на Общински съвет при община Лъки, взето с Протокол №23 от 26.02.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 625 от 2009 година по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 
164 Административно дело No 647/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.Ч. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 28.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ И.П.Ч. С ЕГН ********** *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД №ДК-10-46/06.10.2008 Г.НА НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД №647/09 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
165 Административно дело No 653/2009 Дела по ЗМСМА А.Г.А. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 15.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБА НА А.Г.А.,***. ПРЕКРАТЯВА АДМИНИСТРАВНО ДЕЛО 653/09 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВАС С ЧАСТНА ЖАЛБА В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
166 Административно наказателно дело (К) No 660/2009 Наказателни касационни производства Г.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 11.05.2009г., в законна сила от 27.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.П., ЕГН **********,***, против решение № 377 от 10.03.2009 г. по н.а.х.д. № 74/2009 г. на Пловдивския районен съд, ХVІІ гр.с.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х.д. № 660 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
167 Административно дело No 674/2009 Други административни дела М.С. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 25.05.2009г.
Отхвърля жалбата на М.С., гражданка на Армения, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Люлякова" № 5, ап. 5 , против Решение № УП-51/03.04.2009 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 85, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 675/2009 Наказателни касационни производства НАСИ-НАДКА КАРАМФИЛОВА ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 29.05.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 38/25.02.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 213 по описа за 2008г. на Карловски районен съд.
Решението е окончателно.


 
169 Административно дело No 695/2009 Други административни дела С.И.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 16.05.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба от 16.04.2009 г. на С.И.Т. ***. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 695/09 г. по описа на Административен съд Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.
 
170 Административно наказателно дело (К) No 699/2009 Наказателни касационни производства НИКОВ И С-ИЕ СД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 29.05.2009г.
Отменя Решение № Решение № 9/11.03.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 231 по описа за 2008г. на Районен съд-Първомай. Вместо това постанови:
Отменя Наказателно постановление № I-Б-469/03.11.2008г. на Директора на РИОКОЗ- Пловдив за наложена на търговското дружество имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение по чл.58 т.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните, коригиран на 1000 лв.
Решението е окончателно.


 
171 Административно дело No 700/2009 Дела по ЗМВР И.М.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 27.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.С.,*** (партер), против Заповед №з-8015 от 08.12.2008г. на директора на Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която и е наложена принудителна административна мярка "забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
172 Административно дело (К) No 706/2009 Касационни производства Х.А.Е.,
Й.А.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 22.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по адм. дело № 706/2009 г.
Изпраща същото като родово подсъдно на ВАС на РБ.
Заличава датата 25.05.2009г. като съдебно заседание по делото.
Препис от определението да се изпрати на страните.
Определението не подлежи на обжалване.


 
173 Административно дело No 711/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Б.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 11.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Б.Б. *** против Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №711 по описа за 2009г. на Административен съд Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
174 Административно дело No 713/2009 Други административни дела Е.К.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 28.05.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Т.,***, против Заповед №ЗД-03-141 от 18.03.2009г. на Областен управител на област с административен център град Пловдив, в частта, с която и е определено допълнително обезщетение за имуществени вреди по реда на чл.3, ал.1, във връзка с чл.2, ал.1, т.6 от ЗПГРРЛ в размер на 426,40 лева в качеството и на наследник на репресираното лице Велик Димитров Трапов.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
175 Административно дело No 722/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.И.,
Н.С.С.,
С.П.Й.
НАЧАЛНИК НА РДНСК Докладчик: М.М.Д.  Определение от 27.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.И. с ЕГН ********** ***, Н.С.С. с ЕГН ********** *** и С.П.Й. с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-18 от 23.03.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 722 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 
176 Административно дело No 731/2009 Искове за прекратяване на неоснователни действия Н.А.С. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 13.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.С. ***/21, чрез адв.У., с посочено правно основание чл.250 АПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 731/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
177 Административно дело No 756/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.Н.,
ОБЩИНА МАРИЦА
  Докладчик: М.М.Д.  Определение от 27.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ИСКАНЕТО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА ПРЕДЯВЕНА ОТ В.И. НЕКОЛОВА С ЕГН ********** ***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД №756/09Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД -ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
178 Административно дело No 770/2009 Други административни дела Р.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 08.05.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на Р.Г.П., ЕГН **********, чрез адв. Д., против наказателно постановление № 10448 от 05.05.2008 г. на началник група в сектор ПП-КАТ при ОДП Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
179 Административно дело No 771/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЖАКО ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК НА РДНСК
Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 29.05.2009г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Джако" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. "Бяла река" №44, против отказ на началника на РДНСК- Пловдив, материализиран в писмо с Изх.№К-111-00-408 от 27.03.2009г., да образува производство по реда на чл.225 от ЗУТ за строеж "сграда с обществено предназначение" в УПИ Х-1148,1149, кв.80 по плана на град Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №771 по описа на съда за 2009.
ЗАЛИЧАВА насроченото заседание по делото за 17.06.2009г. от 10,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
180 Частно административно дело No 776/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕЛДИ-1 ООД Докладчик: В.А.Г.  Определение от 14.05.2009г.
УВАЖАВА Искане № РД-10-13 от 27.04.2009 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване до приключване на ревизионното производство с издаването на ревизионен акт срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № РД-10-13 от 19.01.2009 г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, дирекция "Събиране" по отношение на "ВЕЛДИ -1" ООД - с.Трилистник, Община Марица, обл. Пловдивска, представлявано от Велина Илиева Панчева, изразяващи се в налагане на запор на движими вещи - МПС - Товарен автомобил - самосвал - марка "Скания 112Х", рег. № 2116 ВТ, двиг. № 5257137 ; рама № YS2PH4X2Z01072144, с дата на първоначална регистрация - 28.06.1983 г., дата на промяна на регистрацията - 17.06.2008 г., с балансова стойност към 04.06.2008 г. от 2499,96 лв., както и запор върху налични и постъпващи суми па банкови сметки, зепозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, до очаквания размер на задължението - 42 806,72 лв., находящи се в "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД - гр.София.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
181 Административно дело No 801/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.С.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 08.05.2009г.
ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по адм.д.№ 801/2009г., VI състав, административен съд-Пловдив.
Присъединява същото към адм.дело № 177/ 2009г., XV състав за общо разглеждане.
Да се впише А.С.Л. като жалбоподател в списъка на лицата за призоваване за 14.05.2009г., 14.30ч. и се уведоми за съдебното заседание в това качество

 
182 Административно дело No 803/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЕВИ 2003-РОЗА САНДОВА ООД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 21.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Роза Асенова Сандова, ЕГН **********,***, чрез адв. Й., против заповед № РД-09-1415 от 30.12.2008 г. и заповед № РД-09-202 от 06.02.2009 г. на кмета на район "Източен" при Община Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД-09-1415 от 30.12.2009 г. на кмета на район "Източен" при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 803 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
Определението да се съобщи на жалбоподателката и на административния орган.

 
183 Административно дело No 807/2009 Дела по ЗМСМА НИВА ТУРС КАРУЗО ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: Я.И.К.  Определение от 25.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от "Нива турс Карузо"ЕООД с адрес на управление гр.Асеновград, ул."Матей Преображенски"№16 срещу решение № 61 - 00 - 5 от 21.04.2009г. на Областен управител на област Пловдив, с което е отменена Заповед №А - 297 от 10.03.2009г. на Кмета на Община - Асеновград, с която са определени на ЕООД-то задължения за такса битови отпадъци и лихви за просрочие за периода 01.01.2007г. - 31.12.2008г. за недвижим имот, находящ се в гр.Асеновград, ПЗ"Север", ул."Възрожденска"№8, като Кметът е задължен да издаде нова Заповед, съгласно мотивите на решението на Областен управител - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №807/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
184 Административно дело No 824/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВАСИЛ ВАСИЛЕВ-ВИС 2001 ЕТ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РУЕН Докладчик: В.С.Р.  Определение от 19.05.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на ЕТ Васил Василев-ВИС 2001 със седалище и адрес на управление с. Първенец, ул. П. Берон № 13. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 824/09 г. ИЗПРАЩА исковата молба на Пловдивски районен съд по подсъдност.
 
185 Административно дело No 827/2009 Дела по ЗМСМА ГАЛЯ СТАНЕВА-ГМС ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 20.05.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г. Ниньова С. в качеството й на ЕТ "Г.С.-ГМС" със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Александър Стамболийски" № 67, бл.1113, вх.Б, ет.1, ап.1 срещу Решение № 09 РОП-2/6 от 06.04.2009 г. на Кмета на община Пловдив ,с което е отменено Решение № 09 РОП-2/2 от 20.02.2009 г. на Кмета на община Пловдив за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "извършване на хранене в безплатни трапезарии по райони за социално слаби граждани на територията на община Пловдив, обявена по 10 на брой обособени позиции.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 827/2009 г . на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА жалбата на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ по подведомственост.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението на страните и Комисия за защита на конкуренцията.


 
186 Административно дело No 841/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЕЛПИНА ФУУДС АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Докладчик: К.Р.К.  Определение от 28.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Елпина фуудс" АД, Булстат: **********,*** и адрес на управление ул. "Малашевска" №1, представлявано от Ангел Георгиев Стоянов, срещу отказа на публичен изпълнител при Регионална дирекция-гр.Пловдив на Агенцията за държавни вземания, да издаде разпореждане по чл.191, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 841 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
187 Частно административно дело No 854/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОПРИНА ООД Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 18.05.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № РД-10-23 от 27.01.2009 г., с което се налага:
І. Възбрана върху недвижими имоти, находящи се в построената в Поземлен Имот № 48 /четиридесет и осем/, с площ от 2155 кв.м. /две хиляди сто петдесет и пет квадратни метра/, за който е отреден УПИ I /едно римско/ - 48 /четиридесет и осем/ жилищно и обществено застрояване, в кв.617 /шестстотин и седемнадесет/ по плана на V /пета/ градска част на гр.Пловдив, бул."Дунав" №66 /шестдесет и шест/, при граници на имота: бул."Дунав", ул."Николай Хайтов", ул."Стоил Войвода"; УПИ ІХ-45, УПИ П-47 и УПИ X- общ. обслужване, един и девететажна жилищна сграда с магазини, съгласно одобрен комплексен проект за за инвестиционна инициатива от 20.12.2008г. от гл. архитект на Община Пловдив, завършена към настоящия моент в груб строеж, а именно: Апартамент 15 /петнадесет/ на трети етаж в сградата, кота + 6,60 с площ от 126,36 кв. м. /сто двадесет и шест квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра/, състоящ се от дневна с кухненски бокс, две спални, гардеробна, перално, две бани с тоалетна, антре и тераса при граници: от север - коридор и асансьор; от юг -външен зид; от изток - апартамент №14; от запад - апартамент № 16, ведно с Изба №15 /петнадесет/, находяща се в подземното ниво на сградата кота - 2,70 с площ от 3,34 кв.м. /три квадратни метра и тридесет и четири квадратни дециметра/, при граници: от север - коридор; от юг - коридор; от изток - коридор и от запад - № 14, както и 1,370% /едно цяло триста и седемдесет хилядни процента/идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и 2. Гараж №10/десет/, находящ се в сутерена на сградата, кота -2,70 с площ от 18,55 кв.м. /осемнадесет квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра/, при граници: от север - коридор; от юг - външен зид; от изток - гараж № 9; от запад - гараж №11,. заедно с 0.148% /нула цяло сто четиридесет и осем хилядни процента/ идеални части от общите части и от правото на строеж на сградата, за сумата от 98 391,29лв. /деветдесет и осем хиляди триста деветдесет и един лева и двадесет и девет стотинки/, без включен ДДС, от които 87 107.78 лв. /осемдесет и седем хиляди сто и седем лева и седемдесет и осем стотинки/ за апартамента и избата и 11 283.51лв./ единадесет хиляди двеста осемдесет и три лева и петдесет и една стотинки/ за гаража, която сума продавачът е получил от купувача изцяло при сключване на настоящия нотариален акт. Балансова стойност на описания имот - 113 570,36лв. Нотариален акт №807, том III , рег.№ 6275, дело № 454/2006г. вписан в служба по вписванията гр.Пловдив, вх. рег.№ 16269 от 14.06.2006г., Акт №132, том 55, дело №12538/06г.
ІІ. Запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление до размера на задължението 127552,82 лв. находящи се в:
"СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" - Централно управление гр.София.
"РАЙФАЙЗЕНБАНК" ЕАД - Централно управление гр.София.
ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" - Централно управление гр.София.
Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 28.05.2009г.

Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите-гр.Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.


 
188 Частно административно дело (К) No 865/2009 Частни касационни производства С.Д.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: А.И.Х.  Определение от 28.05.2009г., в законна сила от 28.05.2009г.
Оставя в сила протоколно определение от 27.04.2009 г., постановено по НАХД 165 по описа на Асеновградки районен съд, ІІ н.с. за 2009 г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
189 Административно дело No 876/2009 Други административни дела Р.И.И. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 29.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата Р.И.И., ЕГН **********,***, против отказа на Община Пловдив за възобновяване на административно производство, обективиран в писмо с изх.№ 09400А11084 от 07.05.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 876 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
190 Частно административно дело No 878/2009 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ФИДАНКА КАЗАКОВА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 27.05.2009г.
СПИРА допуснатото предварително изпълнение със Заповед №090А-948/11.05.2009 г. на Кмета на Община Пловдив по ч.адм.д. № 878 по описа на съда за 2009г., ІХ състав до окончателното решаване на спора по административно дело № 886/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав, присъединено в частта по допуснатото предварително изпълнение.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

 
191 Административно дело No 883/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Я.,
П.Д.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: А.И.Х.  Определение от 22.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата Н.Х.Я. ***, против отказа на кмета на Община Карлово, обективиран в писмо № 94-Н-74 от 27.04.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 883 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
192 Частно административно дело (К) No 902/2009 Частни касационни производства А.П.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 29.05.2009г., в законна сила от 29.05.2009г.
Обезсилва разпореждане без номер от 10.04.2009г. постановено по адм. дело №3763/2009г. по описа на Районен съд-Пловдив. Връща делото на Районен съд-Пловдив за изпълнение на процедура по изпращането на частната касационна жалба до Адм.съд-Пловдив за разглеждането й срещу Разпореждане от 11.02.2009г., с което е оставена без разглеждане жалбата против решение №8-С3 от 08.08.2008г. на ОСЗ-Пловдив, подадена от А.П.Х. в качеството му на пълномощник на наследниците на Стоян Тодоров Грозев, Димитър Тодоров Грозев, Костадин Тодоров Грозев, Михаил Тодоров Грозев. Определението е окончателно.
 
193 Частно административно дело No 908/2009 Частни администр. дела В.С.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОЕНЕН СЪД ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 28.05.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от В.С.Г., ЕГН **********,*** против Заповед № АФ-11 от 04.02.2008г. на Председателя на Военен съд - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 908 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.