АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2009г. до 30.06.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 677/2007 Дела от администр. характер - данъчни ПРИБОР-ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 12.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Прибор- инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, Община Панагюрище, Област Пазарджик, ул."Шипка"№15, против Ревизионен акт № 1389 от 01.02.2007 год. издаден от Емил Ангелович Спасов - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, упълномощен със Заповед №1389 от 04.10.2006 г., в частта му потвърдена с Решение № 373 от 16.04.2007 год. на Директор дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"/ОУИ/ при ЦУ на НАП- гр.Пловдив, с които на "Прибор-инвест"ЕООД, в потвърдената и обжалвана част, не е признат данъчен кредит в размер на 154381,60 лв. и прилежаща лихва в размер на 28791,87 лв., както и допълнително е начислен корпоративен данък за 2005 година в размер на 46867,50 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 5153,16 лв.
ОСЪЖДА "Прибор-инвест"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Панагюрище, Община Панагюрище, Област Пазарджик, ул."Шипка"№15, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив сумата в размер на 5043,88 лв./пет хиляди четиридесет и три лева и осемдесет и осем стотинки/ за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
2 Административно дело No 1551/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 12.06.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-1080 от 16.05.2007 год. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрена застроената част на бивш имот пл. № 100 по кадастрален план на "Южна индустриална зона" от 1955 год., попадащ в обхвата на действащия кадастрален и регулационен план на "Въстанически-юг", гр. Пловдив, с площ от 12134,00 кв.м., съобразно обозначението с червена линия и точки 1 до 23 по графичната част на заповедта.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 1628/2007 Дела от администр. характер - данъчни ДЪРПАТОВ-НАЙДЕН ДЪРПАТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 24.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Д.-Н.Д." ЕТ със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Аспарух" № 81, БУЛСТАТ 825253649 представляван от Н.Т.Д., ЕГН ********** против Ревизионен акт № 1600758 от 23.05. 2007 год. издаден от П. Костадинов Костадинов, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП- гр. Пловдив в частта, потвърдена с Решение № 663 от 16. 07.2007г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която е отказан данъчен кредит в размер на 14072.58 лв. и са определени лихви в размер на 5519.86 лв.
ОСЪЖДА "Д.-Н.Д." ЕТ със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Аспарух" № 81, БУЛСТАТ 825253649, да заплати на Дирекция "ОУИ", гр. Пловдив сумата от 841.85 лв. /осемстотин четирдесет и един лв. 85/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
4 Административно дело No 1652/2007 Дела от администр. характер - данъчни ГУЛКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 03.06.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 1601439/06.07.2007г., издаден от Мариус Димитров Марков - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 848 от 10.09.2007г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Гулком" ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Цар Борис ІІІ" №138Г, с БУЛСТАТ 115046339, представлявано от управителя Х.З.Г. ЕГН **********, за данъчен период месец декември 2003г. е начислен ДДС за внасяне за разликата от 23425 лева до пълния определен размер от 27572,56 лева, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Гулком"ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Цар Борис ІІІ"№138Г,с БУЛСТАТ 115046339, представлявано от управителя Х.З.Г. ЕГН **********, да заплати на Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1814 /хиляда осемстотин и четиринадесет/ лева юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
5 Административно дело No 1910/2007 Дела от администр. характер - данъчни АСЕКО ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 15.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна ,жалбата на "АСЕКО" ЕООД с адрес на управление -гр.Пловдив, ул."Брезовска" № 34 против Ревизионен акт /РА/ № 2/37/20.08.2007 г. издаден от Началник - Отдел "Последващ контрол"при Митинца Пловдив в частта му, потвърдена с Решение № 1-4412 - 0643/23.10.07г. на директора на РМД-Пловдив ,касаеща определен размер на задължение по ЗАДС за данъчен период от 01.07.2006 г. до 31.07.2006 г. представляващо, акциз- 31752.60лв. и лихви- 4398.03 лв.
ОСЪЖДА "АСЕКО" ЕООД да заплати на Митница Пловдив разноски представляващи: внесени депозити за СТЕ в размер на150лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 
6 Административно дело No 2048/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТОЙЧЕВ И СИНОВЕ ООД,
В.Л.С.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 30.06.2009г.
Прекратява производството по делото. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок, считано от днес за присъстващите, а за останалите страни в 7 - дневен срок от датата на получаване на съобщението, пред Върховния административен съд.
 
7 Административно дело No 2129/2007 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.М.Б. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 18.06.2009г.
ИЗМЕНЯ решение на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при Община Хисаря, взето с протокол от 27.09.2007г., в частта, с която е определено еднократно обезщетение за възникнал сервитут по трасето на линеен обект "ВЛ-400 kV Карлово - Пловдив", подобект : ВЛ - 110 кV п/ст" Чернозем - п/ст "Хисар" върху недвижим имот, представляващ нива с площ от 1, 909 дка, находяща се в местността " Баненска кория- 02", землището на град Хисаря, имот с № 101167 по плана за земеразделяне на града, собственост на М.М.Б., в качеството й на наследница на Минчо Милев Чолаков, като увеличава размера му от 20 ,00 лева на 116 ,00 лева.
ОСЪЖДА Община Хисаря да заплати на М.М.Б. ***, област Пловдив ул."Шести септември" № 24 сумата от 140,00/ сто и четиридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
8 Административно дело No 50/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПОЛИМЕРМЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 22.06.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2600989 от 30.10.2007год. издаден от Петър Кръстев Кръстев, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 1072 от 10.12.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му, с която на "ПОЛИМЕРМЕТАЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Васил Левски" № 4 е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 1578,00лв. за отчетен период м. юни 2003год. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода данъчен резултат в размер на 875,29лв.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт № 2600989 от 30.10.2007год. издаден от Петър Кръстев Кръстев, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 1072 от 10.12.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му, с която на "ПОЛИМЕРМЕТАЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Васил Левски" № 4 е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 1833,48лв. за отчетен период м. август 2004год. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода данъчен резултат в размер на 741,21лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "ПОЛИМЕРМЕТАЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. "Васил Левски" № 4 сумата от 350,00лв, представляваща извършени от дружеството разноски по производството - държавна такса, възнаграждение за адвокат и вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 181/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 09.06.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-409/06.03.2007 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл.134, ал.2, т.8; чл.129, ал.2, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.1; чл.112 от ЗУТ, Наредба № 7 от ПНУОВТУЗ, Разрешение за проектиране № 940026681 от 08.02.8.2006 г. на гл.архитект на Община Пловдив, писмено заявление вх.№ 940026681 от 20.02.8.2006 г., решения на ЕСУТ при Община Пловдив, взети с протоколи №№ 11, т.7 от 08.02.2006 г.; 57, т.23 от 13.12.2006 г. и 7, т.8 от 09.02.2007 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, е одобрено изменение на ПУП- План за регулация и застрояване на част от кв.353 нов 269 сгтар по плана на кв.Триъгълника - гр.Пловдив, като от УПИ : І-504, ІІ-506, ХІІІ-518 и ХV - 503 се образуват нови УПИ: УПИ І-504,933 със запазване на съществуващото застрояване свързано с ІІ и ХV; УПИ ІІ - 506, 507, 933 със запазване на съществуващото застрояване свързано с І; УПИ ХІІІ-518 без промяна на предвиденото застрояване съгласно заповед № ОА-944 от 18.05.1994 г; УПИ ХV-503,933 със запазване на съществуващото застрояване свързано с І и УПИ ХVІ - 506, 933 с ново ниско свободно застрояване с устройствени показатели за зона Жг, по корекцията на регулацията със зелени линии, надписи, зачертавания и щрихи и означено застрояване с черни и червени задължителни линии и корекцията със зелен цвят.
Решението не подлежи на обжалване.

 
10 Административно дело No 368/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.А.,
М.Н.А.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 08.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.А., ЕГН ********** и М.Н.А. с ЕГН ********** ***-Б против Заповед № ДК-09-01 от 25.01.2008г. на Началника на РДНСК Пловдив, с която на осн.чл.178 ал.5 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.6 от ЗУТ е забранено ползването на обект неприет по установения ред, а именно: едноетажна жилищна сграда-"основен ремонт и реконструкция" в поземлен имот №22, включен в УПИ І-869, 870, 871, 22 в кв. 46 "Б" по плана на кв. "Кишинев-Смирненски" гр. Пловдив, с административен адрес: бул. "Пещерско шосе" № 123 Б.
ОСЪЖДА П.С.А., ЕГН ********** и М.Н.А. с ЕГН ********** ***-Б да заплатят солидарно в полза на "КОРЕКТ ИНВЕСТ-1" ЕООД, представлявано от С.Б.Й. с ЕГН **********, сумата от 80 лв. /осемдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
11 Административно дело No 478/2008 Дела от администр. характер - данъчни КРИС-92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 05.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Крис - 92"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Трети март" №30, ет.9, ап.93, представлявано управителя З.К.М. ЕГН **********, против Ревизионен акт № 16002188/12.12.2007г., издаден от Галин Танев Николов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 115/14.02.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Крист - 92"ЕООД, гр.Пловдив, е отказано признаването на данъчен кредит в размер на общо 6 573,56 лева и са начислени лихви за просрочие в размер на 4 828,46 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Крис - 92"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Трети март"№30, ет.9, ап. 93,представлявано управителя З.К.М. ЕГН **********, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 678,04 /шестстотин седемдесет и осем лева и четири стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
12 Административно дело No 505/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 05.06.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1602222/19.12.2007г., издаден от Цветанка Атанасова Тотова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърдени с Решение № 108/11.02.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на "Металинвест"ООД, гр.Пловдив, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, бул."Дунав"№166, представлявано от управителя В.В.В. ЕГН **********, е отказано правото на данъчен кредит в размер общо на 63 920 лева за данъчни периоди месец Юни 2007г. и месец Юли 2007г. и са начислени лихви в размер общо на 1 210,12 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Металинвест"ООД, гр.Пловдив, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, бул."Дунав"№166, представлявано от управителя В.В.В. ЕГН **********, сумата от 1 150 /хиляда сто и петдесет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
13 Административно дело No 517/2008 Искове за обезщетение Л.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 04.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от Л.И.К. с ЕГН **********,***-адвокат М.Н. *** в размер на 10001/десет хиляди и един /лв обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законннната лихва, считано от 01.03.2008г.,
ОСЪЖДА Л.И.К. с ЕГН **********, да заплати на Административен съд-Пловдив дължимата ДТ и разноски в размер на 460.4/четиристотин и шестдесет лева и 40 ст./
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд

 
14 Административно дело No 532/2008 Дела от администр. характер - данъчни КОМАРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 04.06.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16001926/07.11.2007г., издаден от Калоян Любомиров Лазаров - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, ведно с Ревизионен акт за поправка № 47505 от 14.11.2007г., издаден от Калоян Любомиров Лазаров - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 25 от 11.01.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Комарс Инженеринг"ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Васил Левски"№144, с БУЛСТАТ 115870734, представлявано от управителя К.Г. Георгиев ЕГН **********,***, са определени данъчни задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер на 147 398,60 лева за данъчен период месец Февруари 2007г. и са начислени и прилежащи лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 13 589 лева,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП, да запати на "Комарс Инженеринг"ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Васил Левски"№144, с БУЛСТАТ 115870734, представлявано от управителя К.Г. Георгиев ЕГН **********,***, сумата от 4 210 /четири хиляда двеста и десет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
15 Административно дело No 659/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 227/23.01.2008г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0158/29.02.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-3235/24.01.2005г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 117 лева, от които 259 лева мито и 918 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 24.01.2005г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по процесния ЕАД в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Арх.Камен Петков"№ 12 сумата от общо 350 / триста и петдесет / лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
16 Административно дело No 719/2008 Дела от администр. характер - данъчни М.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 17.06.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт /РА/ № 2400970/09.01.2008г., издаден от Даниела Наполеонова Петкова - старши инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с решение № 201/13.03.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта, за данъчен период м.02.2004г., за който на М.А.К., с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Стара Загора, ул." Димитър Наумов" № 5,вх.А, ап.7 не е признато право на данъчен кредит в размер на 600 лв. по ф.№ № 2296/26.02.2004г. и са определени прилежащи лихви за забава.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 2400970/09.01.2008г., издаден от Даниела Наполеонова Петкова - старши инспектор по приходите при териториална дирекция на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с решение № 201/13.03.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта относно непризнатото право на данъчен кредит на основание чл.67, ал.1 от ЗДДС/отм./, във връзка с чл.104, ал.1 и 2 от ЗДДС/отм/ и чл.96, ал.2 от ППЗДДС/отм./, респ. чл.72, ал.1 и 2 от ЗДДС,във вр. с чл.124, ал.1, т.1 и ал.4 от ЗДДС, във вр. с чл.113, ал.3 от ППЗДДС в размер на 42 805, 53 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 1 296, 27 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на М.А.К., с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Стара Загора, ул."Димитър Наумов" № 5,вх.А, ап.7, сумата от 1465 /хиляда четиристотин шестдесет и пет/ лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА М.А.К., с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Стара Загора, ул." Димитър Наумов" № 5,вх.А, ап.7 да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 299 / двеста деведесет и девет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
17 Административно дело No 722/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Н.К.,
М.К.Т.,
Е.И.Ш.,
З.С.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 10.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата Л.Н.К., М.К.Т., Е.И.Ш. и З.С.П.,***, против заповед № ОА-2865 от 05.10.2007 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП-ПР в УПИ І-жилищно строителство и УПИ V-945 в кв.2 по плана на кв."Волга - Данаил Николаев", град Пловдив, като се урегулират нови УПИ І-жилищно строителство и УПИ V-945,948 по имотни граници.
ОСЪЖДА Л.Н.К., ЕГН **********,***, М.К.Т., ЕГН **********,***, Е.И.Ш., ЕГН **********,***, и З.С.П., ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на "Диат-инвестстрой" ООД, с ЕИК 825084996, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Захари Стоянов" № 23, представлявано от управителя Атанас Петров Райчев, ЕГН **********, сумата 280 (двеста и осемдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
18 Административно дело No 825/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЯНКО СТОЙЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 11.06.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен по жалбата на Я.П.С., в качеството си на едноличен търговец "Я.С."*** Загора, с адрес на управление ул."Свети Княз Борис" № 118, ет.8, ап.32, Ревизионен акт № 240001062 от 05.02.2008 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 259/ 03.04.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 33556 лв. и лихви в размер на 3672,40 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на Я.П.С., с ЕГН **********, в качеството си на едноличен търговец "Я.С."*** Загора, с БУЛСТАТ 102608949, с адрес на управление ул."Свети Княз Борис" № 118, ет.8, ап.32, сумата от 830/ осемстотин и тридесет/ лева, представляващи направените разноски за производството и възнаграждение за един адвокат.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
19 Административно дело No 833/2008 Искове за обезщетение Т.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО ХИСАР Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 30.06.2009г.
ВРЪЩА исковата молба на Т.Г.Т., ЕГН **********,*** срещу Държавно лесничейство гр.Хисар, поради това, че ищецът не е отстранил нередовностите на искова молба в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 833 по описа за 2008 г. на Административен съд Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
20 Административно дело No 860/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 04.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Д. с ЕГН ********** *** против Заповед № РД-18-85/06.12.2007 г., публикувана в ДВ бр.2 от 08.01.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 911/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДЖАРОВ-ЯКОВ ДЖАРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 16.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д.-Я.Д."*** и адрес на управление ул."Нестор Личев" №9, Булстат: 822126575, срещу Ревизионен акт № 1300-1022/22.02.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 322/ 24.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Д.-Я.Д."*** и адрес на управление ул."Нестор Личев" №9, Булстат: 822126575, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 479,32 лв. (четиристотин седемдесет и девет лева и 32 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
22 Административно дело No 945/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД РМД-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 19.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г. С. Раковски" № 13, представлявано от Управителя Г.К.Г., против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 8/2008г. от 14.03.2008г. на Началник Митница Свиленград с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати както следва - мито в размер на 12821,00лв. ; данък добавена стойност в размер на 14978,00лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 28.12.2004год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0155 от 15.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.
ОСЪЖДА "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г. С. Раковски" № 13 да заплати на Митница Свиленград, сумата от 1006 /хиляда и шест/лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсуртска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
23 Административно дело No 976/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 487/06.03.2008г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412- 0294/11.04.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4- 36020/30.06.2005г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 827 лева, от които 391 лева мито и 1 436 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 30.06.2005г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по процесния ЕАД в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№ 12 сумата от общо 500 /петстотин / лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
24 Административно дело No 985/2008 Дела по ЗОС АИПСМПП Д-Р АНТОН ПЪЖЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 02.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-690/29.04.2008г. на Кмета на Община - Асеновград, с която е разпоредено изземването от А.А.П. в качеството му на ЕТ"АИПСМПП д-р А.П."*** на следния имот, ползван от него, а именно: кабинет №7 и обслужващи части с обща площ 28,48 кв.м. - частна общинска собственост, находящ се в сградата на Втора детска консултация на ул."Цар Иван Асен ІІ" ,№126,128,гр.Асеновград.
ОСЪЖДА Община - Асеновград да заплати на А.А.П. в качеството му на ЕТ"АИПСМПП д-р А.П."*** сумата от 172/сто седемдесет и два/лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
25 Административно дело No 1019/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 543/18.03.2008г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0322/21.04.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-75923/29.12.2005г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 953 лева, от които 492 лева мито и 1 461 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 29.12.2005г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по процесния ЕАД в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 500 /петстотин/лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
26 Административно дело No 1031/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Й.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 09.06.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 362 от 17.04.2008 г. на Кмета на Община Карлово, с която на основание § 62, ал.4 от ПЗР на ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, е утвърдена оценка от 45 (четиридесет и пет) лева за 0,250/0,367 идеални части от имот пл.№ 1393 с площ 0,367 дка по плана на новообразуваните имоти за местността "Висока могила", землище кв."Сушица", град Карлово, одобрен със заповед № 1402 от 24.07.2002 г. на областния управител на област Пловдив, от Л.Н.Г. ***, като определя оценка в размер на 70 (седемдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването

 
27 Административно дело No 1053/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 540/18.03.2008г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0320/21.04.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-74375/22.12.2005г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 390 лева, от които 87 лева мито и 303 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 22.12.2005г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по процесния ЕАД в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№ 12 сумата от общо 320 / триста и двадесет / лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
28 Административно дело No 1092/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДЖИ.ДИ.ДЖИ.РИАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 01.06.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160009257/05.02.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 224/ 24.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на непризнатия на "Джи. Ди. Джи. Риал естейт" ЕООД, Булстат: 160055671 данъчен кредит в размер на 14170,91 лв., частично по фактура № 0000006618/27.10.2006 г., издадена от "Пиреос лизинг България" ЕАД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Джи. Ди. Джи. Риал естейт" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Феликс Каниц" №4, Булстат: 160055671, представлявано от М.Х.Х., срещу Ревизионен акт № 160009257/05.02.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 224/24.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частите на непризнатия на "Джи. Ди. Джи. Риал естейт" ЕООД, Булстат: 160055671 данъчен кредит, както следва:
1. в размер на 19334,23 лв. по фактури №№ 0000001111/01.02.2007 г., 0000007934/28.11.2006 г., 0000008281/20.12.2006 г., 0000008280/20.12.2006 г., 0000000335/31.01.2007 г., 0000000336/31.01.2007 г., 0000001657/ 28.02.2007 г. и 0000001658/28.02.2007 г., както и частично по фактура № 0000006618/27.10.2006 г., всичките издадени от "Пиреос лизинг България" ЕАД;
2. в размер на 13008,22 лв. по фактури №№ 0000002534/20.03.2007 г., 0000002535/20.03.2007 г., 0000004509/20.04.2007 г., 0000004510/20.04.2007 г., 0000004511/20.04.2007 г. и 0000004512/20.04.2007 г., издадени от "Пиреос лизинг България" ЕАД.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Джи. Ди. Джи. Риал естейт" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Феликс Каниц" №4, Булстат: 160055671, представлявано от М.Х.Х., сума в размер на 426,53 лв. (четиристотин двадесет и шест лева и 53 ст.) разноски по делото.
ОСЪЖДА "Джи. Ди. Джи. Риал естейт" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Феликс Каниц" №4, Булстат: 160055671, представлявано от М.Х.Х., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 959,75 лв. (деветстотин петдесет и девет лева и 75 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
29 Административно дело No 1122/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.В.С. ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.В.С., ЕГН ********** *** против мълчаливия отказ на Главния архитект на Община Карлово за издаване на виза за проучване и проектиране на хотел-ресторант в УПИ ІІІ-обществено обслужване в кв. 40-А по устройствения план на гр. Калофер, Община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1122 по описа на ПАС за 2008г.
ВРЪЩА административната преписка на Главния архитект на Община Карлово за произнасяне по заявление с вх. № 94-Р-21/01.04.2008 г. на Р.В.С. в 14 дневен срок от получаване на административната преписка.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
30 Административно дело No 1145/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПРИМА-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: К.Р.К.  Решение (второ) от 05.06.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 505 от 21.04.2009 г., постановено по АХД № 1145 на Пловдивския административен съд за 2008 г., в частта, с която при частичната отмяна на Ревизионен акт № 1300936/12.03.2008 г. на ТД на НАП-гр.Пазарджик, издаден на "Прима 1" ЕООД със седалище в гр.Пещера и адрес на управление ул. "Алeксандър Стамболийски" №11, Булстат: BG 112603605, в частта за отмененото задължение за лихва
ВМЕСТО: "ведно със съответната лихва от 157,36 лв.",
ДА СЕ ЧЕТЕ: "ведно със съответната лихва от 128,35 лв.". Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
31 Административно дело No 1189/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.К.,
М.П.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 25.06.2009г.
Решение № 865/25.06.2009 по ахд 1192/08 г. Изменя Решение на комисията по чл.210 ЗУТ при Община Пловдив, прието с Протокол № 1 от 02.04.200 в частта за определяне размер на обезщетение за заплащане на придаваемо по регулация дворно място-34 800 лв., като ОПРЕДЕЛЯ дължимото за имота обезщетение в общ размер на 29 800 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
32 Административно дело No 1192/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Б.,
Д.П.К.,
М.П.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 25.06.2009г.
Изменя Решение на комисията по чл.210 ЗУТ при Община Пловдив, прието с Протокол № 1 от 02.04.200 в частта за определяне размер на обезщетение за заплащане на придаваемо по регулация дворно място-34 800 лв., като ОПРЕДЕЛЯ дължимото за имота обезщетение в общ размер на 29 800 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
33 Административно дело No 1284/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР САТА ООД ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 16.06.2009г.
Отменя Решение № 43 на ОбС-Пловдив, прието с Протокол № 7/27.03.2008г. за изменение на ПУП-План за регулация и схеми за Многофункционална зона "Изток"-Пловдив - в частта в частта за имоти на "САТА" ООД, седалище/адрес на управление-гр.Пловдив, бул."Шести септември" № 252 - УПИ IV-171, кв.17, УПИ VI-179 и УПИ I-181 в кв.18 и връща преписката за ново произнасяне в едномесечен срок от постъпването й в общинската администрация съобразно обстоятелствената част на решението за регулационната линия на трите УПИ в оспорените участъци/ъгли.
Решението е окончателно.

 
34 Административно дело No 1299/2008 Дела по КСО С.Н.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 25.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 166 от 05.06.2008г. на Директора на РУСО" гр.Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 22.02.2008г. на ръководител "ПО" при РУСО - град Пловдив
ИЗПРАЩА преписката на "ПО" при РУСО - град Пловдив за решаване на въпроса по същество, съгласно указанията дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" при Националния осигурителен институт, гр. Пловдив да заплати на С.Н.Т.,***, адв. Е.В. сумата от 300/триста/ лева, представляваща разноски по съдебното производството.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" при Националния осигурителен институт, гр. Пловдив да заплати на Админ.съд Пловдив сумата от 50 лева, заплатена от бюджета на съда за СТЕ

 
35 Административно дело No 1340/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Г.,
Д.К.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: З.Г.Д.  Определение от 10.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Костадин П. Анастасов и конституираните като жалбоподатели М.К.Г., Д.К.П. против заповед № 197/05.06.2008г. на Кмета на Община Куклен.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 1340/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес за присъстващите и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.

 
36 Административно дело No 1363/2008 Дела по ЗМВР М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 19.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Г.Д., ЕГН **********,***, против заповед № з-3423 от 04.06.2008 г. на директора на Областна дирекция "Полиция" Пловдив, с която на основание чл.76, т.3 от Закона за българските документи за самоличност на жалбоподателя е наложена забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
37 Административно дело No 1369/2008 Искове за обезщетение И.Т.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 02.06.2009г.

ОТХВЪРЛЯ иска на И.Т.К. *** против Община-Пловдив като неоснователен.
ОСЪЖДА И.Т.К. *** да заплати по сметка на Административен съд-Пловдив сумата от 50/петдесет/лв. изплатена от бюджета на съда за изготвяне на заключение по поискана от ищеца и допусната АТЕ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.


 
38 Административно дело No 1376/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВИРАЛ-ИВАН КРЪСТЕВ ЕТ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 08.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Ивирал - И.К.", представлявано от И.Т.К. с ЕГН ********** *** а, против Заповед № РД-18-36 от 06.03.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София.
ОСЪЖДА ЕТ"Ивирал - И.К.", представлявано от И.Т.К. с ЕГН ********** *** а, да заплати на Б.Р.Б. деловодни разноски в размер на 235 /двеста тридесет и пет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
39 Административно дело No 1390/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.П.Д.,
В.Н.Г.,
С.В.Т.,
П.В.Д.
КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 04.06.2009г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Район "Западен" - Община Пловдив по молба Вх. № з 8-94-Е-29/08.04.2008 г. на Е.П.Д. с ЕГН ********** ***, В.Н.Г. с ЕГН ********** ***, С.В.Т. с ЕГН ********** ***, П.В.Д. с ЕГН ********** ***.
ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Район Западен" - Община Пловдив за произнасяне по молба Вх. № з 8-94-Е-29/08.04.2008 г. на Е.П.Д. с ЕГН ********** ***, В.Н.Г. с ЕГН ********** ***, С.В.Т. с ЕГН ********** ***, П.В.Д. с ЕГН ********** *** съобразно дадените указания в мотивната част на това решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 
40 Административно дело No 1462/2008 Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКО ЕКСПРЕС ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 16.06.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 800066/07.05.2008 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 484/01.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта, с която на "Алеко Експрес груп" ООД със седалище в с. Алеко Константиново, Пазарджишка област, ул. "Тракия" № 26, БУЛСТАТ: 112643140, представлявано от П.П.О., е отказан данъчен кредит в размер на 859,41 лв. и е начислена лихва 122,44 лв.


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
41 Административно дело No 1564/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 10.06.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 416/17.07.2008 г. на Кмета на Район "Южен" - Община Пловдив, с която е наредено собственикът на сградите в имот УПИ ХVІІ-1563 в кв.156 по плана на кв."Въстанически юг" в гр.Пловдив, находящ се на адрес гр.Пловдив, ул."Т. Александров" № 88 - Г.Д.П. ***, да премахне навлизащите в УПИ ХVІІІ-1564 части от същите.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
42 Административно дело No 1595/2008 Дела от администр. характер - данъчни БОМИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 19.06.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800069/28.05.2008г., издаден от Светла Василиева Пейчева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП- Хасково, потвърден с Решение №522/15.07.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, относно определените на "Боми"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково,ул."Христо Ботев"№1, задължения за данък добавена стойност за внасяне, за сумата от общо 16 475,65 лева, ведно със съответните лихви за забава.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Боми" ЕООД, със седалище и адрес на управеление гр.Хасково, ул."Христо Ботев"№1, сумата от 1 050 /хиляди и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
43 Административно дело No 1646/2008 Дела от администр. характер - данъчни БОЯН КАРАМИТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 12.06.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 210800153/ 09.06.2008 г., издаден от Филип Г. Карапиперов, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 558 от 30.07.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС на Б.С.К., в качеството му на ЕТ "Б.К.", с адрес за кореспонденция гр. Неделино, област Смолян, ул. "Паисий Хилендарски" № 7, в общ размер на 2893 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчни периоди, както следва: за м. януари 2006 г. - в размер на 154,04 лв., за м. февруари 2006 г. - в размер на 179,44 лв., за м. март 2006 г. - в размер на 69,00 лв., за м. април 2006 г. - в размер на 55,80 лв., за м. май 2006 г. - в размер на 64,20 лв., за м. юни 2006 г. - в размер на 273,16 лв., за м. юли 2006 г. - в размер на 345,80 лв., за м. август 2006 г. - в размер на 438,00 лв., за м. септември 2006 г. - в размер на 414,00 лв., за м. октомври 2006 г. - в размер на 383,8 лв., за м. ноември 2006 г. - в размер на 353,96 лв. и за м. декември 2006 г. - в размер на 161,80 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Б.С.К., в качеството му на ЕТ "Б.К.", с адрес за кореспонденция гр. Неделино, област Смолян, ул. "Паисий Хилендарски" № 7, с ЕИК по БУЛСТАТ 120013508, сумата от 254 лв. /двеста петдесет и четири лева/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице, депозит за разпит на свидетели и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Б.С.К., в качеството му на ЕТ "Б.К.", с адрес за кореспонденция гр. Неделино, област Смолян, ул. "Паисий Хилендарски" № 7, с ЕИК по БУЛСТАТ 120013508, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 300 лв. /триста лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
44 Административно дело No 1838/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.06.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение № 1-4412-0678/12.08.2008г. предмет на настоящия спор, с което на основание чл.199, ал.1, т.1, ал.3, т.1; чл.202, ал.1, т.1; чл.203, ал.1, чл.211, ал.1, т.2 ЗМ и чл.56 и чл.59 ЗДДС на "ЗИМ" ЕООД е определено доплащане по ЕАД № 3000/4-11301/02.03.2006 г., на сумата от 1381 лв., от които мито в размер на 304 лв. и ДДС в размер на 1077 лв., ведно със законната лихва, считано от 02.03.2006 г. до датата на плащане.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 360/триста и шестдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
45 Административно дело No 1839/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.06.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 1824/14.07.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0682/12.08.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 360/триста и шестдесет/ лв. , представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
46 Административно дело No 1843/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 01.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1818/14.07.2008 г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0680/13.08.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-9329/21.02.2006г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 307 лева, от които 288 лева мито и 1 019 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 21.02.2006г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 476 /четиристотин седемдесет и шест/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
47 Административно дело No 1888/2008 Дела по ЗОС И.Д.Н.,
Д.И.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 30.06.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 306/08.09.2008г. на Кмета на Община Куклен, в частта й, с която е определена оценката за отчуждени части от собствен земеделски имот с № 025193, находящ се в землището на гр. Куклен, обл.Пловдивска, а именно имот с площ 0,061 дк. от 61/шестдесет и един/лева на 580/петстотин и осемдесет/лева.
ОСЪЖДА Община - Куклен да по сметка на Административен съд - Пловдив разноските за възнаграждение на вещо лице по служебно назначената от съда СТЕ в размер на 100 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
48 Административно дело No 1891/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 02.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1817/14.07.08г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0681/12.08.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-9564/22.02.2006г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 331 лева, от които 302 лева мито и 1 029 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 22.02.2006г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 456 /четиристотин петдесет и шест/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
49 Административно дело No 1929/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 02.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1845/18.07.08г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0699/28.08.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-75644/15.12.2006г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 207 лева, от които 268 лева мито и 939 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 15.12.2006г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 456 /четиристотин петдесет и шест/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
50 Административно дело No 1941/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 03.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1842/18.07.08г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0708/29.08.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-76756/20.12.2006г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 363 лева, от които 82 лева мито и 281 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 20.12.2006г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 456 /четиристотин петдесет и шест/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
51 Административно дело No 1960/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВАЛИСТАКОМЕРС-СТАНЧО СТОЯНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 12.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.С. в качеството му на ЕТ "Валистакомерс-С.С." със седалище и адрес на управление - с.Острица, Община Две могили, Русенска област, с адрес по чл.8 от ДОПК- гр.Хасково, ул. "Слънчев бряг" № 15, ЕИК по Булстат 117028707, против Ревизионен акт № 260800155 от 24.06.2008г., издаден от Евгений Димитров Генчев- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден в обжалваната част с Решение № 604/07.08.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е доначислен ДДС в размер на 10185,40лв. и са определени лихви за забава 2123,44лв., като неоснователна.ОСЪЖДА ЕТ "Валистакомерс-С.С." със седалище и адрес на управление - с.Острица, Община Две могили, Русенска област, с адрес по чл.8 от ДОПК- гр.Хасково, ул. "Слънчев бряг" № 15, представляван от С.С.С., ЕИК по Булстат 117028707 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП сумата 696/шестстотин деветдесет и шест/ лв. представляваща осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
52 Административно дело No 1964/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.06.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 1927/24.07.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0740/04.09.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 360/триста и шестдесет/ лв. , представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
53 Административно дело No 1968/2008 Дела по ЗМВР С.М.З. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 16.06.2009г.
Отхвърля жалбата против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 4600/19.03.2008г. на Началник група в Сектор " ПП-КАТ " към ОДП Пловдив /сега ОД на МВР-Пловдив/, изразяваща се в изземване на свидетелството за управление на моторно превозно средство.
Оставя без разглеждане жалбата против акт № 4600 от 19.03.2008г. и прекратява производството в тази част.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.
Съдебният акт в прекратителната част е обжалваем в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
54 Административно дело No 1971/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 02.06.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 1928/24.07.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0720/03.09.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 300лв. /триста лева/, представляваща направените по делото разноски.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 1972/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.06.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 1925/24.07.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0721/02.09.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 360/триста и шестдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 1973/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 02.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1957/01.08.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0737/09.09.2008г., с което на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от Запрян И. Маврудиев, е определено по ЕАД № 3000/4-26920/15.05.2006 г. допълнително митническо задължение в размер на 340 лв., от които 74 лв. мито и 266лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 15.05.2006 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 115240237, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от Запрян И. Маврудиев сумата от 300лв. /триста лева/, представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
57 Административно дело No 1975/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.06.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 1956/01.08.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0738/09.09.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 360/триста и шестдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
58 Административно дело No 1976/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 18.06.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 1954/01.08.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0742/09.09.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 360/триста и шестдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 1980/2008 Дела от администр. характер - данъчни Н.А.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 29.06.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 800222/15.07.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Пазарджик, частично потвърден с Решение № 686/ 16.09.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта относно определеното на Н.А.Б. ***, ЕГН: **********, данъчно задължение по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2002 г. в размер на 9157,60 лв. и лихва 6098,03 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Б. ***, ЕГН:**********, срещу Ревизионен акт № 800222/15.07.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Пазарджик, частично потвърден с Решение № 686/16.09.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в осаналата обжалвана част.
ОСЪЖДА Н.А.Б. ***, ЕГН:**********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 67,55 лв. (шестдесет и седем лева и 55 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
60 Административно дело No 2009/2008 Дела по ЗМВР Г.В.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 04.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.П. с ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес за призоваване гр.Пловдив, ул."Йоаким Груев" № 38 - адвокатска кантора Печеви, против Заповед № З-5743 от 17.09.2008 г. на Директора на ОД на МВР - Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното му правоотношение на държавен служител в МВР.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
61 Административно наказателно дело (К) No 2030/2008 Наказателни касационни производства БОНЕТИ АУТО ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 109 от 28.07.2008 г., постановено от Пловдивския районен по НАХД № 693/2008 г.

Решението е окончателно.

 
62 Административно дело No 2049/2008 Дела по КСО Н.Т.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 23.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.Б. *** срещу Решение №299/25.09.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №653/06.08.2008г. на Ръководител на "Контрол по разходите на ДОО" в ТП на НОИ - Пловдив, с което е разпоредено събиране на сумата по ревизионен акт за начет вх. №1/23.07.2008г. в размер на 1 344,70 лева главница и 431,78 лева лихви за забава до дата 25.07.2008г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
63 Административно дело No 2063/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 09.06.2009г.

ОТМЕНЯ отказ на комисията по чл.13а, ал.5 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед №А-245 от 26.02.2007г. на кмета на община Асеновград, да одобри помощен план за бивш имот, представляващ земеделска земя, находящ се в местността "Кацаря", землището на град Асеновград, по молба на Т.М.Г..*** за постановяване на законосъобразен акт, съгласно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на Т.М.Г.,***, сумата от 310,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
64 Административно дело No 2068/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.А.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 17.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Г., ЕГН ********** *** против Решение № 8-ЮЗ от 08.08.2008г. на Общинска служба "Земеделие" Пловдив, с което наследниците на П.П.Б. се обезщетяват чрез предоставяне в собственост на 0.185 дка земеделски земи на обща стойност 178 /сто седемдесет и осем/ лв., съгласно плана за обезщетяване в землището на гр. Пловдив-Юг, ЕКАТТЕ 59238, Община Пловдив.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
65 Административно дело No 2092/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.С.П.,
Л.С.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 17.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.П. и Л.С.П..
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2092 по описа на ПАС за 2008г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред Върховния административен съд.

 
66 Административно дело No 2098/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.А.,
С.С.А.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 19.06.2009г.
Отхвърля жалбата на В.А.А. и С.С.А.,***, против Заповед № ДК-02-ПД-36/25.07.2008г. издадена от Началника на РДНСК-Пловдив, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ "Стопанска сграда-склад към съществуваща складова база", намиращ се в УПИ V-497, кв.144 по плана на гр.Раковски, извършен от жалбоподателите в общински имот, без необходимите строителни книжа и без учредено право на строеж.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
67 Административно дело No 2099/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.А. ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 17.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.А., ЕГН **********,*** против Заповед № АБ-57 от 20.08.2008г. на Кмета на Община Садово, с която на основание чл. 134, ал.1, т.2 и т.3 от ЗУТ и чл. 129 ал.2 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на ПУП- ПР на УПИ І-за озеленяване, УПИ ІІІ - за озеленяване в кв. 14 по плана на с. Катуница и частта от улица с о.т. 116,115,15д; улица с о.т. 115, 114 и улица с о.т. 23а, 23 в обхвата на пътен надлез на км. 167+914.760 от обект "Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград-Турска граница- Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, участък с. Крумово - гр. Първомай и образуването на нови УПИ І-за озеленяване, УПИ ІІІ- за транспортна инфраструктура, УПИ ІV - за транспортна инфраструктура и УПИ V-за озеленяване от кв. 14 по плана на с. Катуница и нови улици с о.т. 116а, 15д; 116а,116,114 и 23а, 23 по зачертаванията, линиите и надписите в кафяв цвят.
Решението е окончателно.

 
68 Административно дело No 2107/2008 Дела от администр. характер - данъчни КСАРА ЕООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 19.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "КСАРА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Кап. л-т Тодор Соларов" блок 25, ет. 14, ап. 92, с ЕИК по БУЛСТАТ 125539818, представлявано от Павлина Янчева Иванова против Контролни оценки и двете с вх. № 91446/2003/120179 от 24.09.2008 г. по описа на Регионална дирекция на Агенция за държавни вземания, за определяне на пазарна стойност на обекти: търговско помещение - офис № 4 и Ателие № 4, находящи се в гр. Варна, ул. "Дебър" № 54, с които за първия обект е определена справедлива пазарна стойност в размер на 465 000 лв., а за втория обект - в размер на 76 980 лв.
ОСЪЖДА "КСАРА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Кап. л-т Тодор Соларов" блок 25, ет. 14, ап. 92, с ЕИК по БУЛСТАТ 125539818, представлявано от Павлина Янчева Иванова, да заплати на Агенция за държавни вземания сумата от 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ за осъществената юрисконсултска защита.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
69 Административно наказателно дело (К) No 2120/2008 Наказателни касационни производства СЕЛТ ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 111/21.08.2008 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 785/2008 г. по описа на същия съд.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ХІ-Б-49/09.05.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на "СЕЛТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Шахбазян" № 3, БУЛСТАТ 82537640, представлявано от управителя Г.С.П., на основание чл. 35, ал. 2, т. 1, във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗЗВВХВП, е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 10 000 лева, за нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 4 от ЗЗВВХВП, във връзка с чл. 32, ал. 2, т. 5 от Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и препарати.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
70 Административно дело No 2207/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 15.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.Д., ЕГН ********** ***, против Заповед № 1021 от 02.10.2008г. на Кмета на Община Родопи, с която на осн. чл. 195 ал.5 от ЗУТ е задължен Д.Н.Д. да премахне второстепенна постройка на допълващо застрояване, намираща се в югозападния ъгъл на УПИ ІХ -427, кв. 27 по плана на с. Крумово, Община Родопи, област Пловдив, разположена на границата със съседния от запад УПИ Х-428, кв. 27 по плана на с. Крумово и на уличната регулационна линия от юг.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.


 
71 Административно наказателно дело (К) No 2211/2008 Наказателни касационни производства П.С.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 05.06.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
ОТМЕНЯВА Решение № 41 от 01.09.2008 год. на Пловдивски районен съд, ХV наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1017/2008 год. по описа на същият съд.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 284/08 от 07.03.2008год., издадено от Даниел Благоев Стоянов - на длъжност Началник група в Сектор ПП-КАТ към Областна Дирекция "Полиция" Пловдив, с което на П.С.Ч. ***, офис 2 са наложени административни наказания глоба в размер на 100,00лв. и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 3 месеца, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл. 103, предл. първо от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
72 Частно админист. наказателно дело (К) No 2213/2008 Наказателни частни касационни производства ЕЛАНА-ЙОРДАН КИСЬОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: Г.Г.П.  Определение от 12.06.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.
ОТМЕНЯВА Протоколно Определение № 142 от 08.09.2008 год. с което производството по н.а.х.дело № 850 по описа за 2008год. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав е прекратено.
Връща делото на Пловдивски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
73 Административно дело No 2227/2008 Дела по ЗОС Г.К.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 05.06.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед №381/29.10.2008г. на Кмета на Община - Куклен в ЧАСТТА и, с която е определено обезщетението за отчуждени части от собствен земеделски имот на Г.К.Ф. ***02688, находящ се в землището на село Гълъбово, обл.Пловдивска, както УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение за отчуждената част от имот №002688 в размер на 0,236 дк от 708/седемстотин и осем/лева на 4 248/четири хиляди двеста четиридесет и осем/лева.
ОСЪЖДА Община - Куклен да заплати на Г.К.Ф. *** сумата от 287/двеста осемдесет и седем/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
74 Административно наказателно дело (К) No 2277/2008 Наказателни касационни производства МАГИСТРАЛИ АД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 05.06.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
ОТМЕНЯВА Решение № 67 от 16.10.2008год. на Карловски районен съд, V наказателен състав постановено по н.а.х. дело №85/2008год. по описа на същият съд.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 16-003795 от 23.04.2008год. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр.Пловдив, с което на "МАГИСТРАЛИ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Ген. Заимов" № 28 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5 000,00лв., на основание чл. 96, ал.3, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл. 19, ал.3 от ЗАвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
75 Административно дело No 2341/2008 Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ КОРПОРЕЙШЪН ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател и докладчик: С.Д.Б.  Решение от 09.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 8000-0767 от 24.09.2008 година, издадено от Георги Георгиев, Зам. началник на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № 1-4414-0376 от 29.10.2008 година, издадено от Павел Тонев - Директор на РМД - Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Свиленград да заплати на "МЕТАЛ КОРПОРЕЙШЪН" ООД, с адрес на управление в гр.Варна, ул."Костур" № 8 , представлявано от управителя М. Ангелова Х., сумата от 932 лева /деветстотин тридесет и два/ лева, представляваща извършени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно наказателно дело (К) No 2375/2008 Наказателни касационни производства ТРАКИЯ СПОРТ ПАЛАС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 05.06.2009г., в законна сила от 05.06.2009г.
ОТМЕНЯВА Решение № 160 от 04.11.2008 год. на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №2375/2008 год. по описа на същият съд. ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 2008-К-10770 от 21.04.2008год. издадено от Пламен Цветков Братойчев - Главен инспектор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр.Пловдив на Комисия за защита на потребителите, с което на "Тракия спорт палас" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00лв., на основание чл. 72 от Закона за туризма /ЗТ/, за нарушение по чл. 46, т.2 от ЗТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
77 Административно дело No 2383/2008 Дела по ЗОС А.А.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 05.06.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед №410/20.11.2008г. на Кмета на Община - Куклен в ЧАСТТА и, с която е определено обезщетението за отчуждени части от наследствени земеделски имоти на наследници на Васил Михайлов Паскалев с №№ 003294, 003276 и 002731, находящи се в землището на село Гълъбово, обл.Пловдивска, както УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение, както следва: за имот №003294 в размер на 0,478 дк от 1 434/хиляда четиристотин и тридесет и четири/лева на 8 604/осем хиляди шестстотин и четири/лева, за имот №003276 в размер 0,130 дк от 390/триста и деветдесет/лева на 2 340/две хиляди триста и четиридесет/лева и за имот №002731 в размер 0,512 дк от 1 536/хиляда петстотин тридесет и шест лева/ на 9 216/девет хиляди двеста и шестнадесет/лева.
ОСЪЖДА Община - Куклен да заплати на А.А.Р. *** сумата от 224/двеста двадесет и четири/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
78 Административно дело No 2384/2008 Дела по ЗОС К.Н.В.,
К.С.В.,
В.Н.В.,
Д.И.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: В.С.Р.  Определение от 02.06.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 14 май 2009г. ,с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Н.В. , К.С.В. , В.Н.В. , Д.И.Т.-*** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община "Марица" за деакатуване по искане на оспорващите с вх..№ 94-00-1070/23.10.2008г. на основание чл. 64 от Закона за общинската собственост на УПИ ХІV-519/общ./ в кв.63 с площ 1119кв.м. в с.Труд,обл.Пловдив,за който имот е съставен Акт № 0497-17 за частна общинска собственост от 30 май 2007г. от Кмета на Община "Марица".
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 2384 /2008 г. по описа на Административен съд Пловдив -ІХ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в седмодневен срок от получаване на съобщение от страните.

 
79 Административно дело No 2431/2008 Дела от администр. характер - данъчни Т.С.ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: К.Р.К.  Решение от 29.06.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600800484/06.10.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение № 840/05.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Т.С." ЕООД със седалище в гр.Харманли, ул."Ал. Стамболийски" № 79Б, Булстат: 126661216, представлявано от Т.М.Т., сумата от 270 лв. (двеста и семдесет лева) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
80 Административно дело No 2453/2008 Дела по ЗОС ФОНДАЦИЯ БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 15.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Фондация "Бъдеще за България", чрез представляваща Д.С.Г.,*** на фондацията, както и председателя на фондацията /л.15 и л.16/, против Заповед №ОА-3480 от 28.11.2008 година, издадена от Славчо Атанасов-кмет на Община Пловдив
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 2455/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПРОТОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Определение от 26.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 811/21.11.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 20-19-151/17.11.2008 г. по описа на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив подадена от "ПРОТОН" ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Мадан, ул. "Явор" № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 120549573, представлявано от управителя В.Н.Г. против Ревизионен акт № 210800236 от 24.09.2008 г. издаден от ТД на НАП гр. Смолян и производството е ПРЕКРАТЕНО.
ВРЪЩА административната преписка на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка с жалбата на "ПРОТОН" ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Мадан, ул. "Явор" № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 120549573, представлявано от управителя В.Н.Г. против Ревизионен акт № 210800236 от 24.09.2008 г. издаден от ТД на НАП гр. Смолян.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на "ПРОТОН" ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Мадан, ул. "Явор" № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 120549573, представлявано от управителя В.Н.Г., сумата от 300 лв. /триста лева/, представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА "ПРОТОН" ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Мадан, ул. "Явор" № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 120549573, представлявано от управителя В.Н.Г., да заплати по сметка на Административен съд гр. Пловдив държавна такса в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
82 Административно наказателно дело (К) No 2463/2008 Наказателни касационни производства МАКЕНИ ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №193/03.12.2008г., постановено по НАХД №1511/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив VІІІ н. състав, с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор РИОКОЗ - Пловдив наказателно постановление/НП/ №І - Б - 449/16.10.2008г., с което е наложено на основание чл.41 ал.2 от Закона за храните/ЗХр./ на "Макени"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, Район "Тракия", бл.81, вх."Б", ет.8 имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.57 ал.1 от Наредба №5 от 25.05. 2006г. за хигиената на храните, а също така на основание на чл.48 ал.2 от ЗХр. имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.73 ал.1,т.1 от посочената Наредба, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №І - Б - 449/16.10.2008г. на Директор РИОКОЗ - Пловдив, с което е наложено на основание чл.41 ал.2 от Закона за храните/ЗХр./ на "Макени"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, Район "Тракия", бл.81, вх."Б", ет.8 имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.57 ал.1 от Наредба №5 от 25.05. 2006г. за хигиената на храните, а също така на основание на чл.48 ал.2 от ЗХр. имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.73 ал.1,т.1 от посочената Наредба.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
83 Административно дело No 7/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.С.,
Т.И.М.,
Д.Л.К.,
В.Т.П.,
П.И.С.,
Г.Д.Б.,
М.И.С.,
Ц.Х.К.,
Н.Б.И.,
ДИАТ-ИНВЕСТСТРОЙ ООД
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Определение от 17.06.2009г.
Прекратява производството по адм.дело № 7/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІV състав, поради оттгеляне на жалбата.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в седмодневен срок от днес.

 
84 Административно дело No 11/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.К.Л. НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 17.06.2009г.
Отменя Заповед № ДК-10-20/25.04.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив и връща преписката за ново произнасяне в срока по чл.216 ЗУТ с установяване обемът на оградата съгласно конструктивното становище и указанията за изпълнението й изцяло в имота на възложителя за преценка относно наличието на активна процесуална легитимация на собственика на съседния УПИ VII-1374 да обжалва РС № 494/07.11.2007г. на гл.архитект на Община Асеновград и законосъобразност на разрешението.
Осъжда РДНСК-Пловдив да заплати на К.К.Л.,*** сума в размер на 176.50 лв. за направени съдебни разноски в производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
85 Административно дело No 36/2009 Дела по КСО ВЕДИ ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 30.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №355/16.12.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е отхвърлена жалба на "Веди трейд"ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул."Васил Априлов"№23 срещу Разпореждане №1011/ 18.11.2008г. на Ръководител на "Контрол по разходите на ДОО" в ТП на НОИ - Пловдив, с което е разпоредено събиране на сумата по ревизионен акт за начет вх. №1/10.11.2008г. в размер на 3 512,14 лева главница и 2 325,35 лева лихви за забава до дата 10.11.2008г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
86 Административно дело No 38/2009 Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Определение от 22.06.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Окръжна прокуратура - Пловдив, против чл. 4 до чл. 7 включително от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност и за поставяне на преместваеми съоръжения за търговска дейност на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 352 взето с Протокол № 27 от 18.10.2001г., на Общински съвет град Пловдив, изм. и доп. с Решение № 97, взето с протокол № 4 от 11.03.2004г., и с Решение № 432, взето с протокол № 23 от 17.11.2004г., изм. с Решение № 433, взето с протокол № 23 от 17.11. 2004г., доп. с Решение № 525, взето с Протокол № 26 от 21.12.2004г., изм. с Решение № 74, взето с Протокол № 8 от 14.04.2005г. и Решение № 359, взето с Протокол № 16 от 21.09.2006г., изм. и доп. с Решение № 42, взето с протокол № 3 от 12.02.2009г., с искане за прогласяване тяхната нищожност.
ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 38/ 2009 г., по описа на административен съд град Пловдив, ІХ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от днес за Окръжна прокуратура - Пловдив, а за Общински съвет град Пловдив от съобщаването.

 
87 Административно дело No 52/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 03.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №2601/05.11.08г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-1004/04.12.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-46960/08.08.2006г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 342 лева, от които 78 лева мито и 264 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 08.08.2006г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 304 /триста и четири/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
88 Административно дело No 58/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 02.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №2598/05.11.08г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-1003/09.12.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-63379/25.10.2006г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 221 лева, от които 264 лева мито и 957 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 25.10.2006г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 304 /триста и четири/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
89 Административно дело No 59/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 19.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 2599/05.11.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0996/11.12.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.М. е определено по ЕАД № 3000/4-63327/25.10.2006г. допълнително митническо задължение в размер общо на 1117 лева, от които мито в размер на 281 лева и ДДС от 836 лева, ведно със законната лихва, считано от 25.10.2006г., както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З. И.М., сумата от 300 /триста/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
90 Административно дело No 62/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 03.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №2605/05.11.08г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0997/11.12.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-58038/02.10.2006г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 349 лева, от които 76 лева мито и 273 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 02.10.2006г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 304 /триста и четири/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
91 Административно дело No 63/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 19.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 2608/05.11.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0999/09.12.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З.М., е определено по ЕАД №3000/4-59429/09.10.2006г. допълнително митническо задължение в размер общо на 360 лева, от които мито в размер на 85 лева и ДДС от 275 лева, ведно със законната лихва, считано от 09.10.2006г., както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47 "Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12, представлявано от З. И.М., сумата от 300 /триста/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
92 Административно дело No 68/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Е.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 01.06.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 1176 от 06.11.2008 г. на кмета на Община "Родопи", с която е заповядано спиране изпълнението на започнат незаконен строеж: "Ремонт и промяна на покрив от В.Е.Л. без наличие на влязло в сила разрешение за строеж", находящ се в УПИ ХХ-261, кв.9 на с.Дедево, и е забранен достъпът до строежа.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 90/2009 Наказателни касационни производства Б.К.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 190 от 02.12.2008г. на Пловдивски районен съд ХХ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 1510/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
94 Административно наказателно дело (К) No 92/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ВИС ВИТАЛИС-КОСТАДИН САРАВАКОВ ЕТ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 12.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185 от 28.11.2008год. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав постановено по н.а.х. дело №792год. по описа на същият съд за 2008год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 94/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МАРИЯ МИРАЗЧИЕВА ЕТ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 159 от 01.12.2008 г. постановено по НАХД № 1271 по описа за 2008 г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 102/2009 Наказателни касационни производства КАДИСОН-СИМЕОНОВ С-ИЕ СД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 189/16.12.2008 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 617 по описа за 2008 г. на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
97 Административно дело No 110/2009 Дела по КСО К.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 22.06.2009г.
ОТМЕНЯВА Решение на Ръководителя на ТП на НОИ, гр. Пловдив № 364/14.01.2009 на Директора на ТП на НОИ, гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № ********** от 12.12.2008г. на Ръководителя на отдел "ПО" при РУ "СО" - Пловдив, с което е прекратена наследствената пенсия на К.Д.Г..
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на ТП на НОИ, гр. Пловдив за произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
98 Частно админист. наказателно дело (К) No 113/2009 Наказателни частни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Определение от 12.06.2009г., в законна сила от 12.06.2009г.

ОТМЕНЯВА Определение от 03.12.2008 год. с което производството по н.а.х.дело №199 по описа за 2008год. на Карловски районен съд, ІV наказателен състав е прекратено.
Връща делото на Карловски районен съд за продължаване на съдобпроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
99 Административно наказателно дело (К) No 137/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ж.Г.Ж. Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 12.06.2009г., в законна сила от 09.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200 от 03.12.2008год. на Пловдивски районен съд, ХХІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 1508год. по описа на същият съд за 2008год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
100 Административно дело No 165/2009 Дела от администр. характер - данъчни МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 11.06.2009г.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Данъчен ревизионен акт /ДРА/ № 309/28.05.2003г. издаден от ТДД - Хасково, в частта, в която за данъчен период м.август 2001 г., м.септември 2001г. и м.декември 2001г. на "МИГ-9-13-Иван Грозев" ЕТ, БУЛСТАТ 126045338, седалище и адрес на управление в гр.Хасково, ж.к. "Бадема", бл.30,вх.А,ет.2,ап.6, представляван от Иван Милев Грозев, е отказан данъчен кредит в размер на 5993,20 лв. и са начислени лихви в размер на 1247,47лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "МИГ-9-13-Иван Грозев" ЕТ, БУЛСТАТ 126045338, седалище и адрес на управление в гр.Хасково, ж.к. "Бадема", бл.30,вх.А,ет.2,ап.6, представляван от Иван Милев Грозев, сумата 599 (петстотин деветдесет и девет) лева разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
101 Административно дело No 166/2009 Дела от администр. характер - данъчни МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 03.06.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Данъчно Ревизионен акт № 1065 от 30.12.2005г., издаден от Димитър Вангелов Станков - данъчен инспектор, ръководител екип в ТДД - гр.Хасково, в частта му, с която на ЕТ "МИГ-9-13-Иван Грозев", представляван от Иван Милев Грозев ЕГН ********** със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к.Бадема, бл.30, вх.А, ет.2, ап.6, ЕИК по БУЛСТАТ 126045338, не е признато право на данъчен кредит по ЗДДС за м.09.2005г. в размер на 998, 27 лв., искането за прогласяване нищожността на който е оставено без уважение с решение № 901/29.12.2008г. на директор на дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
102 Административно дело No 170/2009 Дела от администр. характер - данъчни АЕР ТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 26.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АЕР ТЕКС" ООД със седалище и адрес на управление - гр.Момчилград, ул. "Г.Бенковски" №13, ЕИК по Булстат 10868253, против Ревизионен акт № 800268 от 31.10.2008г., издаден от Красимира Георгиева Делчева- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден в обжалваната част с Решение № 6/05.01.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е начислен ДДС в размер на 13178,97лв. и са определени лихви за забава 1764,83лв, като неоснователна.


ОСЪЖДА "АЕР ТЕКС" ООД със седалище и адрес на управление - гр.Момчилград, ул. "Г.Бенковски" №13, ЕИК по Булстат 10868253 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП сумата 749/седемстотин четиридесет и девет/лв. представляваща осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
103 Частно админист. наказателно дело (К) No 181/2009 Наказателни частни касационни производства Б.Д.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Определение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане №285 от 13.01.2009г., постановено по НАХД №68/09г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІІ-ти наказателен състав.
Определението е окончателно.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 185/2009 Наказателни касационни производства С.И.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №88 от 05.12.2008г. по Н.А.Х.дело №1421 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №11865 от 28.08.2008г., издадено от Началник на сектор ПП-КАТ при Областна дирекция "Полиция", гр. Пловдив, а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с което на С.И.Х. е наложена глоба в общ размер от 1 040,00 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 месеца.
Решението е окончателно.

 
105 Административно наказателно дело (К) No 194/2009 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ДИМА ООД Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41/08.12.2008 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 166/2008 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
106 Административно наказателно дело (К) No 215/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МАРИБОР ИНВЕСТМЪНТ ООД Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 "а" от 26.11.2008г. на Карловския районен съд, І - ви н.с, постановено по НАХД № 151 по описа на същия съд за 2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
107 Административно дело No 217/2009 Искове за обезщетение ШИРОБИМ ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 25.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на "Широбим" ЕООД, със седалище: гр.Пловдив, ул. "Солунска" № 49, против Агенция "Митници ", към Министерство на Финансите като неоснователни.
ОСЪЖДА "Широбим" ЕООД, със седалище: гр.Пловдив, ул. "Солунска" № 49 да заплати в полза на Административен съд- Пловдив 150/сто и петдесет/лв.
Решението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
108 Административно дело No 221/2009 Дела от администр. характер - данъчни ВИКИДЖЕЙН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 16.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Викиджейн" ЕООД, Булстат 123733016 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Чирпан, ж.к."Младост", бл.9, вх.Б, ап.23 представлявано от Н.Д.М. против ревизионен акт /РА/ № 240800549 от 11.11.2008г., издаден от Евгени Стефанов Цончев - гл. инспектор по приходите при териториална дирекция - Стара Загора на НАП, потвърден в обжалваната част с Решение № 37/13.01.2009г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в частта, с която е начислен допълнително ДДС в размер на 4936,53 лв. и лихви за просрочие в размер на 1169,48лв., като неоснователна.

ОСЪЖДА "Викиджейн" ЕООД, Булстат 123733016 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Чирпан, ж.к."Младост", бл.9, вх.Б, ап.23 представлявано от Н.Д.М. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП сумата 494 (четиристотин деветдесет и четири) лева, представляващи извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
109 Административно дело No 231/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЮЛИЯН НЕШЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ХАСКОВО Председател и докладчик: Т.И.Н.  Определение от 15.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.Н.Н. в качеството му на ЕТ "Ю.Н.", със седалище и адрес на управление гр. Харманли, бул. "България" 75, вх. А, ет. 3, ап. 19, подадена чрез адвокат Т.В. против Решение от 05.01.2009 г., издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр. Хасково, с което на жалбоподателя е отказано възлагането на нова ревизия по искане вх. № В х К-10938/04.12.2008 г. по описа на ТД на НАП гр. Хасково, във връзка с изменение на задължения за данъци, установени с влязъл в сила и необжалван по съдебен ред Ревизионен акт № 260800204/15.07.2008 г., издаден от ТД на НАП гр. Хасково.
ОСЪЖДА Ю.Н.Н. в качеството му на ЕТ "Ю.Н.", със седалище и адрес на управление гр. Харманли, бул. "България" 75, вх. А, ет. 3, ап. 19, да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, сумата от 100,00 лв. (сто лева) - възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
110 Административно дело No 234/2009 Дела по КСО Г.А.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 05.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №18/15.01.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на Г.А.С. срещу Разпореждане №О-15-000-00-00125054/13.11.2008г. на Ръководител на "Изплащане на обезщетенията и помощите" в ТП на НОИ - Пловдив, с което отказано отпускането на парично обезщетение по болничен лист №0758576 от 13.05.2008г. за злополука - нетрудова на С. за времето 14.05.2008г. - 20.05.2008г. включително, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА административната преписка на Ръководител на "Изплащане на обезщетенията и помощите" в ТП на НОИ - Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане на Г.А.С. *** за отпускане на парично обезщетение по болничен лист №0758576 от 13.05.2008г. за злополука - нетрудова на С. за времето 14.05.2008г. - 20.05.2008г. включително, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА РУСО - Пловдив да заплати на Г.А.С. *** сумата от общо 362/триста шестдесет и два/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
111 Административно дело No 243/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 02.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.Б.,***, против Заповед №34 от 21.01.2009г. на кмета на община Кричим, с която е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ №432/УПИ VІІ-2003 и УПИ VІІІ-668, кв.96 по плана на град Кричим.
Решението не подлежи на обжалване.

 
112 Административно наказателно дело (К) No 258/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МЕБЕКС ЕООД Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 05.01.2009г. на Пловдивския районен съд, ХХІV - ти н.с, постановено по НАХД № 1543 по описа на същия съд за 2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
113 Административно дело No 269/2009 Други административни дела СВЕТИ НИКОЛАЙ-НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 18.06.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-20/ 21.01.2009 г. на Директора на РЗОК гр.Пловдив , с която се прекратява Договор № 16-0053/01.04.2006 г., считано от 08.01.2009 г. с Н. Иванов Панайотов в качеството на ЕТ "Свети Н.-Н. Панайотов".
ОТМЕНЯ Уведомление от Директора на РЗОК гр. Пловдив с изх.№ А-053/28.01.2009г.до Н. Иванов Панайотов в качеството на ЕТ "Свети Н.-Н. Панайотов".
ОСЪЖДА РЗОК-Пловдив да заплати на Н. Иванов Панайотов в качеството на ЕТ "Свети Н.-Н. Панайотов" със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,бул."Свобода"18,ет.5,ап.10 1550/хиляда петстотин и петдесет лева/.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 306/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ К ЕНД К-ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.


ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/13.01.2009 г. на Пловдивския районен съд, ХІХ- ти н.с, постановено по НАХД № 1434 по описа на същия съд за 2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
115 Административно дело No 314/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.Е. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 26.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.И.Е., ЕГН **********,***, против заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Войводиново, община "Марица", област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
116 Административно дело No 315/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.Г. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 17.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Г., ЕГН ********** *** против Заповед № РД-18-99 от 12.11.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Войводиново, община Марица, обл. Пловдив, в частта относно имот с ИД 11845.502 196, собственост на В.Г..

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
117 Административно дело No 330/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.З.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: Л.К.Н.  Определение от 09.06.2009г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА на Г.З.К. БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 330 по описа на Административен съд Пловдив за 2009г., ХV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за присъствалите страни и 7 - дневен срок от съобщаването за неприсъствалите.

 
118 Административно дело No 340/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Д. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 15.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Д.,***, против Заповед №ДК-02-05 от 20.01.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "подпорна стена-пространствена конструкция", намиращ се в УПИ ХІІІ-22, кв.7 по плана на с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
119 Административно дело No 346/2009 Дела по ЗМВР Х.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 17.06.2009г.
Отхвърля жалбата против отказ на Началник Сектор " ПП-КАТ " към ОД на МВР-Пловдив да върне СУМПС, притежавано от Х.К.П. поради незаплатени дължими глоби.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 353/2009 Наказателни касационни производства ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 207 от 30.12.2008 г., постановено по НАХД № 557/2008 г., ПРС, ХІ наказателен състав.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 299/19.03.2008 г. на Заместник Началник на Митница-Пловдив.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 356/2009 Наказателни касационни производства Р.Р.Ж. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение N 186/ 09.12.2008 г. по НАХД N 1024/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението е окончателно.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 357/2009 Наказателни касационни производства Д.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89 от 15.01.2009 г. по н.а.х.д. № 1302 по описа на Пловдивския районен съд, ХІХ н.с., за 2008 година, с което е потвърдено наказателно постановление № А-701629 от 04.09.2008 г. на началник сектор "Пътна полиция", ОДП гр.Пловдив, с което на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП на Д.Б., роден на 14.11.1956 г., от град Бари, Италия, са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за извършено административно нарушение по чл.103 ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
123 Административно дело No 399/2009 Дела от администр. характер - данъчни ДИДАСКО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ 240800735/19.12.2008г., издаден от Йовка Желязкова Терзиева - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - Ст.Загора, потвърден в обжалваната част с Решение № 93 от 05.02.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Дидаско" ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Ст.Загора, ул."Граф Н.Игнатиев" №17, с БУЛСТАТ 123526117, представлявано от управителя В.Н.П. са определени данъчни задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер на 11353,33 лева и са начислени лихви за забава в размер на 1247,29 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Дидаско" ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Ст.Загора, ул."Граф Н.Игнатиев" №17, с БУЛСТАТ 123526117, представлявано от управителя В.Н.П. сумата от 470 /четиристотин и седемдесет/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 432/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДОБИ ЕООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 240 от 09.02.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1535 по описа за 2008 година на Пловдивски районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ДОБИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул." Св.Св. Кирил и Методий" № 2, с БУЛСТАТ 115092807, с представляващ Ц.Г.И. против Наказателно постановление КТ № 107/ 02.10.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с което на дружеството на основание чл. 37, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност и за поставяне на преместваеми съоръжения за търговска дейност на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 352, протокол № 27/ 18.10.2001 г. на Общински съвет - Пловдив, е наложена имуществена санкция в размер на 600 лв. за нарушение на разпоредбата на чл.35, ал.3 от същата наредба.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
125 Административно дело No 447/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 17.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане Заповед № ЗД-00-28/09.03.2009 г., с която се оспорва решение №57, взето с протокол №3/12.02.09 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №447/2009 г. по описа на Административен съд - V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението от страните за това пред ВАС на РБ.


 
126 Административно наказателно дело (К) No 449/2009 Наказателни касационни производства ЕДИ-ЕЛЕНА ДЕНКОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/30.01.2009 г., постановено по НАХД № 163/08 г. по описа на Карловски районен съд, ІV -ти наказателен състав.
Решението е окончателно.
 
127 Частно админист. наказателно дело (К) No 467/2009 Наказателни частни касационни производства Д.М.П. РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: В.С.Р.  Определение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №29 от 16.02.2009 г на Карловски районен съд, втори наказателен състав , постановено по НАХД № 111 по описа за 2009 г.
Определението е окончателно.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 493/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ НЕД-АТАНАС БАЗЕНИКОВ ЕТ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184/ 30.01.2009 г. по НАХД N 1117/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, І-ви наказателен състав.
Решението е окончателно .

 
129 Административно наказателно дело (К) No 498/2009 Наказателни касационни производства БРАДЪРС-КЪНЧО МЕКЕРЕШКИ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 255 от 12.02.2009г., постановено по НАХД №1815/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 2008-К-7173 от 22.10.2008г на Директора на Регионална дирекция към Главна дирекция " Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите.

Решението е окончателно.


 
130 Административно дело No 505/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 05.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ" АД, със седалище и адрес на управление в село Крън, Община Казанлък, ул. "Работническа" №2, Булстат №123132147, представлявано от изпълнителен директор Александър Димитров Минчев, с която се обжалва Ревизионен акт №2461612/12.03.2007г. на ТД на НАП-Стара Загора, потвърден с Решение №462/11.05.2007г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-НАП-Пловдив, в частта, с която са определени лихви за КД, лихви за данък по чл. 35, ал.1 от ЗКПО/отм./, лихви за данък по чл. 36, ал.4 от ЗКПО/отм./, лихви по вноски за ДОО, лихви по ЗО, лихви по ДЗПО в УПФ като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "ЗАВОД ЗА ПРУЖИНИ" АД, със седалище и адрес на управление в село Крън, Община Казанлък, ул. "Работническа" №2, Булстат №123132147, представлявано от изпълнителен директор Александър Димитров Минчев, да заплати на Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 100 /сто/ лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
131 Административно дело No 507/2009 Дела по КСО Н.С.Ж. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 03.06.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.С.Ж..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 507/2009 г. по описа на Административен съд-Пловдив.
ОСЪЖДА Н.С.Ж. с ЕГН **********,*** да заплати на РУ"СО" Пловдив, сумата от 150 лева, като разноски.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес.

 
132 Административно дело No 520/2009 Други административни дела НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 03.06.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожен Акт за спиране от 27.02.2009г., издаден от Рангел Владимиров Величков- главен инспектор при Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с който е спряно действието на точка ІІІ от Заповед №441 от 29.12.2008г. на директора на поделение "Управление движението на влаковете и гаровата дейност", гр. Пловдив, към Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура", с която е определен месечен график за работното време на персонала в 71 броя гари.
ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за постановяване на законосъобразен акт.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" да заплати на Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Сердика", бул. "Мария Луиза" №110, сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 532/2009 Наказателни касационни производства ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 241 от 10.02.2009г. на Пловдивски районен съд, ХVІІІ - Ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 790/2008г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2008-К-10806 от 07.05.2008 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.53 ЗАНН и чл.233, ал.2 и чл.222а от Закова за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева на "ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ - БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр. София, за нарушение на чл.113, ал.1, т.1 от Закона за защита на потребителите.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 534/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.Б.А. Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 283 от 18.02.2009 г., постановено от Пловдивския районен по НАХД № 1666/2008 г.

Решението е окончателно.

 
135 Административно дело No 539/2009 Дела по ЗМВР И.Е.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 05.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Е.К. с ЕГН ********** *** а против Заповед № з-1433/24.02.2009 г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ забрана за напускане на Република България и издаване на паспорти или заместващи ги документи на основание чл.78, ал.1 от ЗБДС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 544/2009 Наказателни касационни производства Д.С.С. РПУ КАРЛОВО Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ Решение № 28 от 19.02.2009 г., постановено по НАХД № 35/2009 г. на Карловския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1953 от 01.10.2008 г. на Началника на РПУ - Карлово към ОД на МВР Пловдив, като вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1953 от 01.10.2008 г. на Началника на РПУ - Карлово към ОД на МВР Пловдив, с което на Д.С.С., с ЕГН ********** *** и със съдебен адрес: гр. София, р-н "Изгрев", ЖК "Дианабад", бул. "Г. М. Димитров" № 1 на осн. чл. 182 ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказания: "ГЛОБА" в размер на 150 лв.; лишаване от право да управлява МПС за един месец за нарушение на чл. 21 ал.1 от ЗДвП; отнети са 7 контролни точки на основание Наредба № Із-1959 на МВР.
Решението не подлежи на обжалване

 
137 Административно наказателно дело (К) No 545/2009 Наказателни касационни производства МАГИСТРАЛИ АД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №24 от 17.02.2009год. на Карловски районен съд, V наказателен състав постановено по н.а.х. дело №64/2008год. по описа на същият съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 16-003756 от 07.04.2008год. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр.Пловдив, с което на "МАГИСТРАЛИ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Ген. Заимов" № 28 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5 000,00лв., на основание чл. 96, ал.3, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл. 19, ал.3 от ЗАвП., вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-003756 от 07.04.2008год. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр.Пловдив, с което на "МАГИСТРАЛИ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Ген. Заимов" № 28 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5 000,00лв., на основание чл. 96, ал.3, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение по чл. 19, ал.3 от ЗАвП, за извършеното нарушение по т.1 от наказателното постановление, за това, че Иван Ненчов Звисков е извършвал обществен превоз на пътници по редовна автобусна линия гр.Карлово-гр.Клисура-гр.Карлово, с пътен лист№0000009271/26.03.2008 г., без валиден договор и маршрутно разписания с възложителя-Община Карлово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест

 
138 Административно дело No 547/2009 Дела по ЗМСМА МАГИСТРАЛИ АД,
БУС АВТО ООД,
КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД,
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 04.06.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 61-00-8 от 04.06.2007 г. на областния управител на област Пловдив.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-09-248 от 10.05.2007 г. на кмета на Община Сопот.
ОСЪЖДА областния управител на област с административен център Пловдив да заплати на "Кастел експорт" ООД, с ЕИК 825362890, със седалище и адрес на управление: град Карлово, ул."Генерал Скобелев" № 4а, сумата 400 (четиристотин) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Община Сопот да заплати на "Магистрали" АД, с ЕИК 825399376, със седалище и адрес на управление: гр.Карлово, ул."Генерал Заимов" № 28, сумата 550 (петстотин и петдесет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Община Сопот да заплати на "Бус авто" ООД, с ЕИК 115575100, със седалище и адрес на управление: град Карлово, ул."Александър Стамболийски" № 20, сумата 850 (осемстотин и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
139 Административно дело No 549/2009 Искове за обезщетение ТЕДИ-93 ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба предявена от "Теди-93" ЕООД чрез пълномощника й адв.П.,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 549/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
140 Административно наказателно дело (К) No 559/2009 Наказателни касационни производства Т.Й.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 35/25.02.2009 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 173/2008 г. по описа на същия съд.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17/21.08.2008 г. на Директора на Областна Дирекция на МВР гр. Пловдив, с което на Т.Й.Х. ***, на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
141 Административно дело No 564/2009 Дела по ЗМВР К.Е.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 23.06.2009г.
Отменя Заповед № 33090/22.12.2008г. на Началник Сектор " ПП " към ОД на МВР-Пловдив за прилагане на принудителна административна мярка, изразяваща се във временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до отпадане на основанието.
Осъжда ОД МВР-Пловдив-Сектор "ПП" да заплати на К.Е.К.-***, сума от 10 лв.-съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
142 Административно дело No 573/2009 Други административни дела ВЕС 2006 ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 29.06.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Вес 2006" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. "Радомир" №3, против мълчалив отказ на директора на БДУВИБР-Пловдив, при МОСВ, да издаде разрешително за водовземане за производство на електроенергия чрез руслова ВЕЦ с мощност до 5023 КВт по заявление с Вх.№РЯ-29 от 19.06.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №573 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 579/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПАСК ЕЛЕКТРОНИК ООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1/ 09.01.2009 г. по НАХД N 218/ 2008 год. по описа на Районен съд - Първомай, ІІ-ри състав.
Решението е окончателно .

 
144 Административно наказателно дело (К) No 581/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 55 ЕТ Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 247 от 10.02.2009 г., постановено от Пловдивския районен по НАХД № 385/2007 г.

Решението е окончателно.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 582/2009 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ АРГОБУЛ ЕООД Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 338 от 26.02.2009год. на Пловдивски районен съд, ХІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1743/2008 год. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
146 Административно дело No 589/2009 Дела по ЗМСМА В.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: Я.А.А.  Решение от 12.06.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед№А-276 от 06.03.2009 година на Кмета на Община Асеновград, с която на В.С.Ш. с ЕГН **********, са определени задължения за заплащане на такса битови отпадъци за имот, находящ се в гр. Асеновград, ул. "Христо Ботев" № 20, за периода 01.01.2006 г. - 31.12.2008 г. и лихви за просрочие начислени към 05.03.2009 година.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 597/2009 Наказателни касационни производства КОНДОР-3 ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 31/24.02.2008 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 195/2008 г. по описа на същия съд.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 123/06.10.2008 г. на Заместник Началника на Митница - Пловдив, с което на "КОНДОР - 3" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Тодор и Ана Пулеви" № 4, представлявано от управителя Емилия Недялкова Костова и съдружника А.П.Д., на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 лева и е постановено на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС отнемане в полза на държавата на стоките предмет на нарушението, а именно акцизни стоки 10 бутилки алкохолни напитки облепени с бандерол стар образец, общо 7,7 литра, на обща стойност 108 лв., с различна вместимост и алкохолно съдържание, подробно описани в Опис на иззети стоки № 141 от 01.04.2008 г., неразделна част към протокол № 141 от същата дата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
148 Административно дело No 600/2009 Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Определение от 30.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Метал комерс" ООД, със седалище и адрес на управление с. Главница, обл. Пазарджик, ул. "4-та" № 36, с Булстат № 112549196, представлявано от управителя А.Д.П. против Ревизионен акт № 130800461/05.01.09 г., издаден от Цветанка Джиева - инспектор по приходите при ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 152/06.03.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив в обжалваната част, за непризнат данъчен кредит в размер на 123471,12 лв. и прилежаща лихва в размер на 8252,09 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 600/2009 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
ОСЪЖДА "Метал комерс" ООД, със седалище и адрес на управление с. Главница, обл. Пазарджик, ул. "4-та" № 36, с Булстат № 112549196 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 50 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултка защита.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за присъствалите страни и в 7-дневен срок, считано от съобщаването за неприсъствалите страни.

 
149 Административно дело No 604/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЕСКИЗАРА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: М.М.М.  Определение от 29.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕСКИЗАРА" АД с адрес:гр.Стара Загора, ул."Света Троица" № 229, с ЕИК № 123761040, представлявано от изпълнителния директор С.Д.К., чрез пълномощника му Е.К., редовно упълномощена с нотариално заверено пълномощно регистрационен № 416/01.02.2008г. на Нотариус Динко Господинов, против РА № 240800640/19.12.2008г., издаден от Дешка Станева главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Стара Загора и решение № 157/06.03.2009г. на Директора на дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 604 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 година.
ОСЪЖДА "ЕСКИЗАРА" АД с адрес : гр.Стара Загора, ул."Света Троица" № 229, с ЕИК № 123761040, представлявано от Изпълнителния директор С.Д.К., заедно с Председателя на Съвета на директорите Е.К.К., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните. 
150 Административно наказателно дело (К) No 608/2009 Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ Х.А.Б. Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №402/13.03.2009г., постановено по НАХД №460/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ІІ н. състав, с което отменено издаденото от Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в РУСО - Пловдив наказателно постановление/НП/ №255/15.08.2008г., с което е наложена на Х.А.Б. на основание чл.349 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ административно наказание - глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 609/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ УСПЕХ-55-ГЕОРГИ НИКОЛОВ АРНАУДОВ ЕТ Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
ОТМЕНЯ решение №392 от 10.03.2009 г., постановено по нахд №1056 по описа на Пловдивски Районен съд, пети наказателен състав за 2008 година, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № І - Б-201 от 26.06.2008г. на Директора на РИОКОЗ град Пловдив, за наложени имуществени санкции, както следва: 1./в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 70, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ бр. 55/2006 г./; 2./ в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 15, ал. 2 от Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закрити обществени места и на закритите работни помещения, /ДВ бр. 110/2004 г./; ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №І-Б-201 от 26.06.2008г. на Директора на РИОКОЗ град Пловдив, с което на основание чл. 48, ал. 2 от Закона за храните /ДВ бр. 90/99 г. изм. и доп. ДВ бр. 31/14.04.2006 г./ и чл. 229, ал. 2 от Закона за здравето /ДВ бр. 70/04 г./, на ЕТ "Успех - 55 - Г.Н.А.", с Булстат №825051170Е, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. "Св. Климент"№7, представлявано от Г.Н.А., са наложени имуществени санкции, както следва: 1./в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 70, ал. 1 от Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ бр. 55/2006 г./; 2./ в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 15, ал. 2 от Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закрити обществени места и на закритите работни помещения, /ДВ бр. 110/2004 г./;
ОСТАВЯ В СИЛА решение №392 от 10.03.2009 г., постановено по нахд №1056 по описа на Пловдивски Районен съд, пети наказателен състав за 2008 година, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № І-Б-201 от 26.06.2008г. на Директора на РИОКОЗ град Пловдив за наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за извършено административно нарушение по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони,/ ДВ бр. 57/2006 г./

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
152 Административно наказателно дело (К) No 613/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.Ф.А. Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 303 от 23.02.2009г., постановено по НАХД №356 по описа на Пловдивския районен съд за 2009г.,VІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 615/2009 Наказателни касационни производства КОТА 190 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №45 от 25.02.2009г., постановено по НАХД №1763/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІ-ри наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 617/2009 Наказателни касационни производства РАДИ-РАДА БОЖИКОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение N 341/ 26.01.2009 г. по НАХД N 1542/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2008-К-7154/ 15.10.2008 г. на Директора в Регионална Дирекция за обл.Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора със седалище в гр.Пловдив към главна дирекция"Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ" Ради-Рада Божикова", гр.Кричим, обл.Пловдив, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лева за нарушение на чл.127, ал.2 от ЗЗП.
Решението е окончателно.

 
155 Административно дело (К) No 618/2009 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Л.А.М. Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 434 от 20.02.2009г. на Пловдивски районен съд, постановено по адм. дело № 3201/2008г., в частта за разноските за размера над 482 /четиристотин осемдесет и два/ лв. до определения с решението размер от 682 лв.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 434 от 20.02.2009г. на Пловдивски районен съд, постановено по адм. дело № 3201/2008г. в останалата част, с която е обявявена нищожността на Решение № 600-ОМ/31.08.2001г. на ОСЗ /ПК/ Родопи, обл. Пловдивска по преписка с вх.№ 600 - О/22.08.2001 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 620/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СИЕН-СМ ООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 192/04.03.2009 г., постановено по НАХД № 1645/08 г. по описа на Пловдивски районен съд,ХХІV -ти наказателен състав
вместо което постановява:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №28499-0045174/06.11.2008 г. на Директор на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП Пловдив,с което на ответника "Сиен-СМ" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 3733,29лв. за нарушение на чл.86 ал.1 т.2 и т.3 и ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.84, чл.117 ал.1 т.1 и ал.3 ЗДДС и чл.63 ЗДДС, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 3733,29лв на 954.04лв.
Решението е окончателно.


 
157 Административно наказателно дело (К) No 622/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ НИКОЛАЙ БОТЕВСКИ-2002 ЕТ Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 349 от 27.02.2009год. на Пловдивски районен съд, ХVІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 404/2009 год. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 627/2009 Наказателни касационни производства Д.Г.А. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/14.03.2009г. постановено по НАХД № 66/09 по описа на Асеновградски районен съд, с което ІІ-ри наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 363/05.12.2009г. издадено от Кмета на Община Асеновград, с което на Д.Г.А. е наложена глоба в размер на 50 лв. за нарушение по чл.4,т.2 от Наредбата за осигуряването и поддържането на обществения ред, чистотата и безопасността на движението на територията на Община Асеновград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 628/2009 Наказателни касационни производства Н.З.Д. РПУ КАРЛОВО Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22 от 16.02.2009 г., постановено от Карловския районен по НАХД № 188/2008 г.

Решението е окончателно.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 631/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЕЛИТ-95 ООД Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №5 от 19.02.2009г. по НАХ дело №245 по описа на Районен съд- Първомай за 2008г., ІІ-ри състав.
Решението е окончателно.

 
161 Административно дело No 658/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Ж.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 17.06.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Ж.Д. против заповед № А-376/16.03.2009 г. на Кмета на Община Асеновград, с която на жалбоподателя е възстановено право на собственост върху новообразуван имот с № 99087.29.104, местност "Сингел", землище на кв.Горни Воден, с площ от 600 кв.м.
Прекратява производството по адм.д.№ 658/2009г., VI състав.
Заличава датата на съдебно заседание - 24.06.2009г., 13.00 ч.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 661/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.П.С. Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 333/26.02.2009г., постановеното по НАХД № 1762/2008г. по описа на Районен Съд-Пловдив, ХV н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000535/13.11.08г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив, с което на С.П.С. ЕГН **********,***, на основание чл.103 ал.1 от Закона за Автомобилните Превози е наложено административно наказание - ГЛОБА, в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за извършено нарушение по чл.38 т.8 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 662/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КАМКО ЕООД Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №449 от 20.03.2009г., постановено по НАХД №16/09г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 667/2009 Наказателни касационни производства АПОЛО-33 ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Й.Р.Р. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 434 от 19.03.2009г., постановено по НАХД № 1677 по описа за 2008г. на ПРС, ХІХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено НП №28393-0963124/14.10.2008г. издадено от Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на "Аполо-33" ЕООД - гр. Пловдив, Булстат 115331128, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 4, представлявано от И.П.Б. е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 7040,94лв. за нарушение по чл. 86 от ЗДДС, на основание чл. 180, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност
вместо което постановява:
ИЗМЕНЯ НП №28393-0963124/14.10.2008г. издадено от Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на "Аполо-33" ЕООД - гр. Пловдив, Булстат 115331128, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 4, представлявано от И.П.Б. е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 7040,94лв. за нарушение по чл. 86 от ЗДДС, на основание чл. 180, ал. 1 от Закон за данък върху добавената стойност, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 7 040,94 лв. на 352,00 лв.
Решението е окончателно.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 668/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МЕБЕКС ЕООД Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 350 от 27.02.2009г., постановено по НАХД №1436/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено НП №2008-К-8875 от 15.07.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "МЕБЕКС" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Опълченска" № 4, БУЛСТАТ 102061501, представлявано от С.Д.В. с ЕГН **********, на основание чл. 233 ал.2 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв. / пет хиляди/ лева за извършено нарушение по чл.72 вр. с чл. 212 от ЗЗП, както и имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева за нарушение по чл. 215 от ЗЗП.
Решението е окончателно.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 669/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Б.У. Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 22.06.2009г., в законна сила от 22.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 411 от 14.03.2009 г. постановено по НАХД № 559/2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, осемнадесети наказателен състав, с което решение е отменено наказателно постановление /НП/ №16-003740 от 31.03.2008 година.

Решението е окончателно.

 
167 Административно дело (К) No 670/2009 Касационни производства Л.Р.К.,
Б.А.Г.,
С.Б.Н.,
П.Б.Н.,
Г.Б.М.,
Е.В.Я.,
В.И.А.,
А.И.А.,
Б.В.А.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Определение от 25.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х.д. №670/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив ХХІ състав.
ИЗПРАЩА постъпилата касационна жалба, по която е образувано настоящото дело срещу решение №366 от 16.02.2009г. по адм.дело №3184/08г. по описа на Районен съд - Пловдив ХVІІ гр.състав, на Върховния административен съд на РБ, по подсъдност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
168 Административно наказателно дело (К) No 676/2009 Наказателни касационни производства ЕТ "НИКОЛА ПАУНОВ - 2004" РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: Я.И.К.
Докладчик: В.А.Г. 
Решение от 17.06.2009г., в законна сила от 17.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 90132 от 20.11.2008 г., постановено по нахд № 113 по описа на Карловския районен съд за 2008 г, ІІ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-100 от 10.05.2008 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на Н.П.П., в качеството си на едноличен търговец с фирма ЕТ"Н.П. - 2004", с ЕИК по БУЛСТАТ 115851748, на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните (ЗХ) е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за извършено административно нарушение на чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
169 Административно дело (К) No 683/2009 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Е.Д.П.,
Т.Д.С.,
Щ.Д.Л.
Председател: А.И.Х.
Докладчик: С.Д.Б. 
Решение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №427 от 20.02.2009г., постановено по НАХД №2886/08г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІ-ти граждански състав.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
170 Частно административно дело (К) No 684/2009 Частни касационни производства К.И.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЩИНА МАРИЦА Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Определение от 24.06.2009г., в законна сила от 24.06.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 19.03.2009г. по АХ дело №3231 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХVІ-ти граждански състав, с което производството по делото е прекратено.
ВРЪЩА делото на Районен съд- Пловдив за продължаване на производството по делото.
Определението е окончателно.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 686/2009 Наказателни касационни производства Ф.И.К. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21 от 06.03.2009 г. по н.а.х.д. № 691 по описа на Асеновградския районен съд, ІІІ н.с., за 2008 година, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № ХІ-Б-523 от 03.12.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.9 от Наредба № 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
172 Административно наказателно дело (К) No 690/2009 Наказателни касационни производства Д.Ж.Д. РПУ АСЕНОВГРАД Председател: Я.И.К.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 29.06.2009г., в законна сила от 29.06.2009г.
 
173 Административно дело No 698/2009 Дела по ЗМВР Р.И.Я. НАЧАЛНИК ЧЕТВЪРТО РУ НА МВР Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 22.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Р.И.Я., ЕГН **********,***, против заповед № К/04-149/06 от 03.04.2009 г. на началника на ІV-то РУ на МВР Пловдив, с която на основание чл.16, ал.1, т.4, предл.1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите поради недоказана необходимост е отказано издаване на разрешително за носене и съхранение на огнестрелно оръжие и продължаване на срока на разрешително образец 3 с № РВ0246498, издадено от ІV РУ при ОДМВР Пловдив на Р.И.Я..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 701/2009 Наказателни касационни производства ШУГАР КОМЕРС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/27.02.2008г., постановено по НАХД № 1532/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив, І н. състав, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № Р - 10 - 313/14.10.2008г., на Зам. Председателя на Комисията за финансов надзор - София, с което на "Шугар Комерс"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Хан Пресиян"№11,представлявано от управителя П.Л.К. ЕГН **********, на основание чл.221 ал.8 т.5 вр. с ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 50 000 лева за извършено нарушение по чл.114 ал.1 т.3 пр.3 вр. с чл.114 ал.5 т.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 702/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА БИСЕР МАТАКОВ ЕТ Председател: М.М.М.
Докладчик: Т.И.Н. 
Решение от 25.06.2009г., в законна сила от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 415/16.03.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1246/2008 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
176 Административно дело (К) No 704/2009 Касационни производства Й.Д.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ МАРИЦА Председател: З.Г.Д.
Докладчик: М.М.Д. 
Решение от 08.06.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 613/ 10.02.2009 г. по АХГД N 3776/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.


 
177 Административно наказателно дело (К) No 705/2009 Наказателни касационни производства СОЛАК ТУР ООД ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 419/17.03.2009г. с което ІІІ-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 28491-0045180/06.11.2008г. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на "Солак тур" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кричим, ул. "Мусала" № 1, представлявано от Юсуф Ахмедов Солаков - Управител е наложено административно наказание "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ" в размер на 7432.16лв. за извършено административно нарушение по чл 86 ал 1 и ал 2 във връзка с чл.84, чл.117 ал.1 т.1 и ал.З от Закона за данък върху добавената стойност /действащ до 19.12.2007г/.
вместо което постановява:
ИЗМЕНЯ НП № 28491-0045180/06.11.2008г. на Директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на дружеството е наложено административно наказание "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ" в размер на 7432.16лв. за извършено административно нарушение по чл 86 ал 1 и ал 2 във връзка с чл.84, чл.117 ал.1 т.1 и ал.З от Закона за данък върху добавената стойност /действащ до 19.12.2007г/. като намалява размера на наложената имуществена санкция от 7432.16 лв на 371,61 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
178 Административно дело No 723/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Д.Т.,
А.А.Л.
НАЧАЛНИК НА РДНСК Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 26.06.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Д.Т. и А.А.Л.,***, против Заповед №ДК-10-17 от 23.03.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е отме-нил отказ на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен", материализи-ран в писмо с Изх.№94006-16167 от 14.11.2008г., да издаде разрешение за строеж, въз основа на одобрен инвестиционен проект за строеж "преустройство на ъглово избено помещение в офис за извършване на копирни услуги и превод от и на чужди езици", в двуетажна жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-731,732 /ПИ-731/, кв.159-нов /325-стар/ по плана на Централна градска част (ЦГЧ), гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №723 по описа на съда за 2009г.
ОСЪЖДА Х.Д.Т. и А.А.Л.,***, да заплатят на В.А. Каб-лешкова и Р.Л.К.-Серафимова, и двете с адрес:***, сумата от 200,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
179 Административно дело No 729/2009 Дела по КСО Т.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 30.06.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба № 5821/23.04.2009 г. на Т.Г.Т. ***. ПРЕКРАТЯВА АХД 729/09 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на бжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението до страната.
 
180 Административно наказателно дело (К) No 734/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ НАДЕЖДА КРЪСТЕВА ЕТ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 232/09.02.2009г.., постановено по НАХД № 1180 по описа за 2008г. на ПРС, с което ХХІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление КТ № 40 от 04.07.2008г. издадено от Заместник кмет "ОРСОБДТ" в Община Пловдив, с което на основание чл. 35, ал.3, т.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност и поствяне на преместваеми съоръжения за търговска дейност на територията на Община Пловдив на ЕТ "Надежда Кръстева 2002", БУЛСТАТ 115703952, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Мануш войвода" № 14, вх. "Г", ет.2, ап.19, представлявано от Надежда Кръстева Кръстева е наложена имуществена санкция в размер на 337,50 лв. за извършено нарушение по чл. 35, ал.3 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност и поствяне на преместваеми съоръжения за търговска дейност на територията на Община Пловдив

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 735/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ АД Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 04.06.2009г., в законна сила от 04.06.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 361/05.03.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 1090 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
182 Административно дело No 737/2009 Други административни дела СУБАЛ УРОМЕДИКС ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 17.06.2009г.
НА осн. чл. 159 т.8, във вр. с чл.155 ал.1 от АПК оставя без разглеждане жалбата.ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №737/09 г. Обжалване в 7 дневен срок от получаване на съобщението за това от страните пред ВАС на РБ.
 
183 Административно дело No 739/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.М.А. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 01.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.А. *** против Заповед № КД-14-16-199 на Началника на АГКК- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД дело № 739 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .


 
184 Частно административно дело No 742/2009 Частни администр. дела Р.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 26.06.2009г.
ОБЯВЯВА за нищожно писмо изх.№ 9400А12510/2/06.04.2009 г. на Зам.Кмет ОСУТСИ Петко Атанасов при Община Пловдив.
Определението подлежи на оспорване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.


 
185 Административно наказателно дело (К) No 747/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДИНКО КОСТАДИНОВ ЕТ Председател: Я.А.А.
Докладчик: Л.К.Н. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 17.03.2009 г., постановено по НАХД № 207/2008 г. на Първомайския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № І-Б-379 от 22.08.2007 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив.

Решението е окончателно

 
186 Административно дело No 752/2009 Дела по ЗАдм Г.Ж.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: Я.А.А.  Определение от 24.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от Г.Ж. ***, против Изричния отказ на Община Карлово да извърши заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка /за УПИ ІХ-3236, кв.5 по устройствения план на град Карлово-запад/, материализиран в Писмо изх.№94-Г-23 от 02.03.2007 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №752 от 2009 година по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 
187 Административно дело No 754/2009 Дела по ЗМВР Г.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 10.06.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.И. *** срещу Заповед № 7993/24.06.2007г. /връчена на 24.03.2009г./ във връзка с отказ да бъде върнато свидетелството за правоуправление на МПС.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 754/2009г., VІ състав.
Заличава датата на съдебно заседание - 16.06.2009г., 13,15ч.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
188 Административно дело No 755/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: А.И.Х.  Определение от 23.06.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пловдив в качеството й на пълномощник на Министерството на земеделието и храните - София против заповед № КД - 14 - 16 - 210/23.ІІІ.09 г. на Началника на службата по геодезия картография и кадастър Пловдив.
Прекратява производството по административно дело № 755/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите в същия срок от съобщаването.

 
189 Административно дело No 758/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.И.Г.,
Д.Л.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 01.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Г. *** и на Д.Л. Г. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД дело № 758 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
190 Административно дело No 765/2009 Други административни дела Н.И.Ш. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 01.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.Ш.,***- затвора, ІІпост, изолатор № 7.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД дело № 765 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
191 Административно дело No 778/2009 Дела от администр. характер - данъчни ТИМОТЕЙ КИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 16.06.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Х.К. в качеството му на ЕТ "Т.К."*** с ЕИК по Булстат 115026607, против Решение № 31 от 09.04.2009г. на директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № РД-10-88/18.03.2009г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 778 по описа на Администрати-вен съд - Пловдив, ХVІІІ състав за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните. .


 
192 Административно наказателно дело (К) No 781/2009 Наказателни касационни производства И.Х.Д. РПУ КАРЛОВО Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №59 от 02.04.2009г. по Н.А.Х.дело №138 по описа на Районен съд- Карлово за 2008г., ІІ-ри наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №948 от 29.04.2008г., издадено от Началник на Районно полицейско управление, гр. Карлово, с което на И.Х.Д. е наложена глоба в размер на 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 785/2009 Наказателни касационни производства АРГОБУЛ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: В.С.Р.
Докладчик: Т.Б.К. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 374/06.03.2009г., постановеното по НАХД № 1745/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив, VІІІ н.състав, с което е потвърдено Наказателно Постановление №28701-0045188/24.11.2008г., издадено от Директор на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив, с което на "Аргобул"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.р."Тракия", бл.145, вх.В, ет.3, ап.7, чрез представляващия го А.Д.А., на основание чл.53 във вр. с чл.27 /чл.83/ и чл.3 ал.2 от ЗАНН и чл.180 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ, в размер на 200 /двеста/ лева, за извършено нарушение на разпоредбите на чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.25 ал.1 и ал.2, ал.5 т.1 от ЗДДС и чл.82 ал.1 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 788/2009 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ПЕПИ И НЕЗИ ЕООД Председател: М.М.М.
Докладчик: К.Р.К. 
Решение от 19.06.2009г., в законна сила от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 417 от 17.03.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 32/2009 г.

Решението е окончателно.


 
195 Административно дело No 799/2009 Други административни дела Т.Г.Ж. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 16.06.2009г.
Отхвърля жалбата на Т.Г.Ж., гражданин на Армения против Решение № УП-60/21.04.2009 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 85, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.

 
196 Административно дело No 800/2009 Други административни дела П.Л.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: Л.К.Н.  Решение от 29.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Погосова Л.А.,***, чрез адвокат Х.К.- пълномощник, против Решение №УП-62 от 24.04.2009г. на интервюиращ орган при Държавна агенция за бежанците, с което е отхвърлена молбата и за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно.

 
197 Административно дело No 802/2009 Дела по ЗМВР Т.И.В. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ТРУД Председател и докладчик: А.И.Х.  Решение от 22.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.И.В., ЕГН **********,***, против заповед № ЯЗ/Т-73 от 07.04.2009 г. на началника на РУ Труд, с която на основание чл.16, ал.1, т.4, предл.1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите поради недоказана необходимост е отказано продължаване на срока на разрешение за съхраняване, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие сер. РВ № 0243912 на Т.И.В..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
198 Частно административно дело No 805/2009 Дела по чл. 304 АПК ЕКСПРЕС-П ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик: Г.Г.П.  Разпореждане от 03.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по а.х.дело № 805/2009год. по описа на Административен съд Пловдив.
ИЗПРАЩАМ делото по подсъдност на Председателя на Върховния административен съд на Република България.

 
199 Частно административно дело No 816/2009 Частни администр. дела В.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 04.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на В.Т. *** срещу Разпореждане №1535/16.04.2009 г. и Разпореждане №1536/16.04.2009 г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в РУ"СО" град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 816 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
200 Административно дело No 825/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.К. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 03.06.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.А.К.,*** против Заповед № ДК-02-14/21.04.2009г.на Началникът на РДНСК-Пловдив за премахване на незаконен строеж:"двуетажна постройка,представляваща пристройка и надстройка в дворно място,намиращо се в гр.Пловдив,кв.Коматево,ул."Обнова"№35,цялото застроено и незастроено",съставляващо УПИ ІV-5/83 от кв.32 по плана на гр.Пловдив.Прекратява производството по адм.д.№825/09г. по описа на Административен съд-Пловдив.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
201 Административно дело No 832/2009 Дела от администр. характер - данъчни НИВА ТУРС КАРУЗО ЕООД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 18.06.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на " Нива турс Карузо" ЕООД с адрес на управление гр. Асеновград , ул. Матей Преображенски" № 16, против акт за установяване на задължения по декларация № 720 от 10.03.2009г. на страши инспектор в сектор "Събиране, контрол и ревизии на отдел "Местни данъци" на Община- Асеновград , с който на дружеството са установени неразплатени задължения за данък върху недвижимите имоти и лихви за просрочие за периода 01.01.2006-31.12.2008г на недвижим имот , находящ се в гр. Асеновград, ПЗ "Север", ул. Възрожденска 8, както следва данък недвижими имоти в размер на общо0,00 лева и лихви в размер на общо 3,07 лева, като нередовна. Прекратява призводството по адм. дело № 832/2009 по описа на Административен съд- Пловдив , Първо отделение ІІІ състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБв7- дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
202 Административно наказателно дело (К) No 838/2009 Наказателни касационни производства А.Р.И. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №42 от 16.04.2009г. по НАХ дело №648 по описа на Районен съд- Асеновград за 2008г., ІІ-ри наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №ІІ-Б-411 от 30.09.2008г., издадено от Директора на РИОКОЗ- Пловдив, с което на ЕТ"АИПППДМ- д-р А.И." е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
203 Административно дело No 840/2009 Дела по ЗМВР И.К.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 26.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К. ***, против Заповед №з-2849 от 03.04.2009г. на директора на Об-ластна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която му е наложена принудителна админист-ративна мярка "забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
204 Административно дело No 853/2009 Дела по ЗОС ГОЛДЕН БЛЕНД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 22.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.Х., в качеството му на управител и представляващ дружеството "Голден Бленд"ООД, със седалище и адрес на управление: град Първомай, бул."Освобождение"№71, с ЕИК 160131286, срещу Заповед №РД-15-352 от 24.04.2009 год. на Кмета на Община Първомай, Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №853 по описа на Административен съд-Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 859/2009 Наказателни касационни производства КАМКО ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
Оставя в сила Решение № 628/21.04.2009г., постановено по н.ах.д.№ 1813/2008г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 2008-К-7022/03.10.2008г. на Директора на Регионална дирекция-гр.Пловдив за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик,Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД "Контрол на пазара" при Комисия за защита на потребителите, за наложена на "Камко" ЕООД имуществена санкция в размер на 5000 лв., за нарушение на чл.72 във вр. с чл.69 ал.2 т.2 и чл.71 ЗЗП, на основание чл.212 ЗЗП.
Решението е окончателно.

 
206 Административно дело No 866/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТИРЕКС ООД РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 18.06.2009г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Тирекс" ООД, с ЕИК 115561245, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Никола Войводов" № 9, против заповед № ДК-02-10 от 23.02.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 866 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
207 Административно дело No 880/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.С. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 05.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от В.Д.С., ЕГН ********** ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 880/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
208 Административно наказателно дело (К) No 900/2009 Наказателни касационни производства РУ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ КИД ЕТ Председател: З.Г.Д.
Докладчик: Н.Г.Б. 
Решение от 23.06.2009г., в законна сила от 23.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №642 от 24.04.2009г. по Н.А.Х.дело №1202 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №56 от 07.01.2009г., издадено от началника на РПУ-Стамболийски, с което на К.И.Д. е наложена глоба в размер от 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 901/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г.Д.Р. Председател и докладчик: З.Г.Д.  Решение от 26.06.2009г., в законна сила от 26.06.2009г.
Оставя в сила Решение № 534/07.04.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 570 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 16-004152/25.06.2008г. на Директора на РД "Автомобилна администрация"-гр.Пловдив за наложена на Г.Д.Р. глоба в размер на 30 лв. за нарушение на чл.139 ал.1 т.1 и в размер на 100 лв. за нарушение на чл.150а ал.1 от ЗДв.П.
Решението е окончателно.

 
210 Административно дело No 905/2009 Дела по КСО Е.Т.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: В.С.Р.  Определение от 24.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Т.Д. ***№ К-3686#2 от 16 май 2009 г. на РУ"СО"Пловдив срещу Разпореждане № 1620/11 май 2009г. на РУ"СО"Пловдив за спиране на производство по изплащане на болничен лист.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 905/2009 г.на Административен съд Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХЪВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

 
211 Административно дело No 911/2009 Други административни дела ТРАНС СИТИ АД ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 22.06.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Транс Сити"АД,седалище и адрес на управление -гр.Пловдив,бул."Кукленско шосе"№21В,представлявано от Изп.Директор А.Н.Б. против Решение №16/30.04.2009г. на Надзорен съвет на ПОАП-Пловдив.Прекратява производството по адм.д.№911/2009г. по описа на Адм.съд-Пловдив.Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
212 Административно дело No 913/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Т.А.,
А.Т.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 02.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 913 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2009Г. , VІІІ-МИ СЪСТАВ. ПРИСЪЕДИНЯВА АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 913 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2009Г. КЪМ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 884 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2009Г. , VІІІ-МИ СЪСТАВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
213 Административно дело No 920/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 05.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД №920/09Г ОПИСА НА ПАС ЗА 2009 Г, 11 СЪСТАВ. ПРИСЪЕДИНЯВА АХД №920/09 КЪМ АХД №884/09 НА 8-МИ СЪСТАВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
214 Административно дело No 921/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.К.,
Ж.Н.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 18.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №921 по описа на съда за 2009г, ІV състав. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело №921 по описа на съда за 2009г. към административно дело №884 по описа на съда за 2009г., VІІІ състав.
 
215 Частно административно дело No 924/2009 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 03.06.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "Кипарис-56-Г.П." срещу допуснато предварително изпълнение на Решение № 526/20.05.2009 г. на Общински съвет-Асеновград .
ПРЕКРАТЯВА образуваното адм.дело № 924/2009 година.
Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок пред ВАС с частна жалба.


 
216 Административно дело No 938/2009 Други административни дела Е.Х.Л. НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ИВАН ВАЗОВ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 03.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №938/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., Х състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Окръжен Съд - Пловдив жалбата на Е.Х.Л. *** срещу отказ за предоставяне на информация от страна на Народна библиотека "Иван Вазов" град Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
217 Административно дело No 970/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.П.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ЛЪКИ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 08.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.К. ***, в която се посочва , че Общинска служба "Земеделие" гр. Лъки не изпълнява влезли в сила съдебни решения, а именно: Решение № 231 от 30.12.2001г. на Асеновградския районен съд и Решение № 105 от 12.12.2008г на АРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 970 по описа за 2009г. на Административен съд Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд Асеновград.
Определението не подлежи на обжалване.

 
218 Административно дело No 972/2009 Дела по КСО Н.И.Д. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане молба от 30.05.2009 г. на Н.И.Д. ***.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АХД 972/2009 г. по описа на
Административен съд гр. Пловдив, V състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
 
219 Частно админист. наказателно дело (К) No 981/2009 Наказателни частни касационни производства Е.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 08.06.2009г., в законна сила от 08.06.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 408 от 02.04.2009г., постановено по НАХД № 1664/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив, Х н.с., с което оставена без разглеждане жалбата на Е.Д.К. ЕГН **********,***, чрез адв.Станчева, гр. Казанлък, ул."Христо Ботев"№32, ет.2, офис4, против Наказателно Постановление № 28378 от 10.01.2009г. на Началник група в сектор "ПП и КАТ" към ОД на МВР - Пловдив и производството по делото е било прекратено.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
220 Административно дело No 995/2009 Дела по ЗМСМА С.Д.К.,
Е.Н.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 25.06.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на С.Д.К. и Е.Н.К. *** срещу Решение № 102 на Общински съвет град Пловдив, взето с Протокол № 6 от 26.03.2009 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АХД 995/2009 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
 
221 Административно дело No 998/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: А.И.Х.  Определение от 26.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.Б., ЕГН **********,*** Борис ІІІ Обединител" № 54, против мълчалив отказ на главния архитект на Община Пловдив по заявление с вх.№ 09 П 1335 от 10.04.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 998 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
222 Административно дело No 1001/2009 Дела по ЗМВР И.М.Б. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Н.Г.Б.  Решение от 10.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата И.М.Б.,***, против Заповед за задържане на лице с Рег.№93 от 09.06.2008г. на полицейски орган в сектор "ИП" при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка "задържане за срок от 24 часа".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
223 Частно административно дело No 1011/2009 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 16.06.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ КИПАРИС 56 - ГЕОРГИ ПАУНОВ за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № А-1037/09.06.2009 година на Кмета на Община Асеновград.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, от днес за жалбоподателя и от съобщението за ответника, пред Върховния административен съд.

 
224 Административно дело No 1012/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Д.Й.,
Г.Д.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик: Н.Г.Б.  Определение от 15.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Й.,***, и Г.Д.Й.,***, с искане "да обяви за невалидни актове №№1752, 1753 на община Раковски, Пловдивска област".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1012 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
225 Частно административно дело (К) No 1020/2009 Частни касационни производства А.П.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 17.06.2009г., в законна сила от 17.06.2009г.
ОТМЕНЯ разпореждане №3763 от 11.02.2009 г. постановено по адм. дело № 3763/2009 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІV гр.състав.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив за изпълнение на дадените указания. Определението е окончателно.

 
226 Административно дело No 1027/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: С.Д.Б.  Определение от 19.06.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ срещу Заповед № 09ОА-1556/15.06.2009г.на Кмета на Община - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1027/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред ВАС, с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 
227 Административно дело No 1066/2009 Дела от администр. характер - данъчни Й.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА АДВ-ПЛОВДИВ Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 30.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.дело № 1066/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО
ИЗПРАЩА "частната жалба" на Й.И.Д. ЕГН **********,***, с която се иска прекратвяне на производството по изп. дело № 3741/2009г. по описа на РД - Пловдив, при АДВ - гр.София, с приложенията към нея, на Публичния изпълнител, в Регионална Дирекция - Пловдив на АДВ, пред който е висящо изп. дело № 3741/2009г. по описа на РД - Пловдив на АДВ, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
228 Частно административно дело No 1076/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ДИРЕКЦИЯ СЪБИРАНЕ МАРИЯН КИРОВ-78 ЕТ Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 30.06.2009г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД -10-55 от 23.02.2009 година на МАРИЯН ТИМОТЕЕВ КИРОВ, в качеството му на ЕТ 4мариян киров - 78", ЕИК по Булстат 115620314. ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките: до приключване на ревизията, възложена със Заповед на НАП - град Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл.119, ал.3 от ДОПК. Препис от определението да се изпрати на териториална дирекция на НАП - град Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
229 Административно дело No 1110/2009 Дела от администр. характер - данъчни ТИЕРА-ТОДОР ГЕНОВ ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ СОФИЯ Докладчик: Т.Б.К.  Определение от 30.06.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1110/2009г. по описа на Админи-стративен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО
ИЗПРАЩА жалбата на Тодор Евгениев Генов ЕГН **********,в качеството му на ЕТ"Тиера-Тодор Генов",гр.Пазарджик, ул."Райко Алексиев"№19, ет.3, ап.33, чрез адв.В.Р.,***, кант. № 369, в частта относно оспорването на Съобщение за доброволно изпълнение № 7820/2008/ 000001 от 09.02.2009г. по изп. Дело № 47/18.04.2008г. по описа на РД - Пловдив при АДВ, ИРМ - Пазарждик, с искане за прогласяване нищожността на същото, с приложенията към нея, на Изпълнителния Директор на Агенцията на държавни вземания, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по жалбата на Тодор Евгениев Генов ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"Тиера-Тодор Генов", гр.Пазарджик, ул."Райко Алексиев"№19, ет.3,ап.33, чрез адв.В.Р.,***, кант.№ 369, в частта й против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 47/18.04.2008г. на Началник Митница - Калотина, потвърдено в хода на административното му обжалване с Решение № Т-28/13.10.2008г. на Директора на РМД - София, с искане за прогласяване нищожността на същото, на Административен съд София - Град, по ПОДСЪДНОСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която жалбата е изпратена по подведомственост на Изпълнителния Директор на Агенцията за Държавни вземания подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата му част е окончателно и не подлежи на обжалване.

Да се изготви официално заверен препис от материалите по настоящото дело, за изпращането им по подведомственост след влизане в сила на определението в тази му част на Изпълнителния Директор на Агенцията за държавни вземания - София.