АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1652/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГУЛКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 03.05.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за изменяне на Решение № 747 от 03.06.2009г., постановено по ахд № 1652/07г. в частта за разноските.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.


 
2 Административно дело No 1311/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.05.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Г., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** против ревизионен акт /РА/ № 985 от 21.03.2008г., издаден от Стоянка Марийна Иванова - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с решение № 431 от 05.06.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 182643,28 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 86 777, 99 лв.
ОСЪЖДА К.А.Г., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, бул."България" № 45 да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 5838 / пет хиляди осемстотин тридесет и осем / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
3 Административно дело No 1620/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни РАЛИЦА-КИРИЛ КИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Ралица-К. *** и адрес на управление ул."Акация" №13, Булстат: 822118112, срещу Ревизионен акт № 1300800052/20.05.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 516/15.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив. Жалбоподателят възразява срещу отказаното му от ревизията право на данъчен кредит в размер на 5000 лв. по фактура № 64/27.12.2007 г., издадена от "Медия - Борса имоти" ООД.
ОСЪЖДА ЕТ "Ралица-К. *** и адрес на управление ул."Акация" №13, Булстат: 822118112, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 1685/2008, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.19 АЛ.2 ОТ ЗСПЗЗ,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавна агенция по горите гр. София, понастоящем преименувана в Изпълнителна агенция по горите против Протоколно решение от 31.07.2008г. на комисията по чл. 19 ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 570 от 04.08.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-гр. Пловдив в частта за 1./ землище с. Дряново с ЕКАТТЕ 23950 относно имоти с №№ 8.54; 8.62; 8.66; 8.68; 29.3; 29.16; 35.69; 35.80; 35.113; 38.2; 38.3; 38.24; 38.25; 48.74; 48.77; 48.80; 61.15; 61.17; 69.17; 69.25; 70.53; 75.9; 97.27; 97.39; 99.16; 109.1; 109.20; 112.59; 112.68; 112.74; 150.9; 150.10; 153.18; 167.30; 167.34; 167.35; 167.67; 167.103; 167.110; 167.113; 167.115; 167.116; 167. 117; 167.118; 167.122; 167.127; 179.10; 179.57; 179.89; 179.129; 179.131; 188.120; 188.122; 191.16; 191.25; 191.27; 191.48; 191.53; 191.60; 191.62; 192.11; 203.2; 205.3; 205.4; 205.5; 206.22; 206.27; 206.28; 206.39; 206.40; 233.50. 2./ землище с. Борово с ЕКАТТЕ 05623 имоти с №№ 0.205; 12.81; 12.82; 12.83; 12.85; 12.86; 12.87; 12.91; 13.4; 13.7; 13.31; 14.50; 14.52; 14.54; 14.63; 14.65; 15.38; 15.39; 16.23; 17.1; 17.25; 17.73; 17.75; 17.76; 18.38; 19.48; 20.21; 20.25; 21.73; 21.75; 21.76; 21.79; 22.41; 22.46; 22.49; 22.52; 22.53; 23.64; 24.10; 24.21; 25.20; 25.70; 25.89; 26.39; 26.40; 26.41; 26.45; 26.46; 26.47; 27.9; 27.14; 27.26; 27.28; 28.14; 32.16; 32.45; 32.58; 32.87; 32.87; 32.88; 33.13; 33.26; 33.43; 33.44; 33.33; 33.45; 34.35; 34.36; 34.40; 35.26. 3./ землище с. Здравец с ЕКАТТЕ 31423 имоти с №№ 0.77; 0.79; 0.83; 0.116; 0.119; 0.120; 0.128; 0.130; 0.137; 0.139; 0.140; 0.141; 0.146; 0.148; 0.152; 0.153; 0.154; 0.157; 0.158; 0.159; 0.171; 0.174; 0.208; 0.209; 0.216; 0.217; 0.218; 0.219; 0.221; 0.236; 0.250; 0.252; 1.3; 1.11; 1.13; 3.7; 3.9; 4.1; 4.3; 5.24; 5.25; 26.8; 34.8; 35.10. 4./ землище с. Белица с ЕКАТТЕ 035390 имоти с №№ 1.3; 1.4; 1.5; 1.21; 1.27; 1. 28; 2.1; 2.5; 2.6; 2.9; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 3.15; 3.16; 4.11; 5.13; 5.24; 5.26; 7.24; 8.19; 8.37; 10.4; 11.4; 11.29; 11.38; 11.4; 11.42; 12.11; 13.2; 13.6; 13.18; 13.23; 14.28; 14.44; 18.2; 18.9; 18.10; 18.11; 18. 13; 18.22; 18.24; 18.31; 19.28; 19.30; 19.31; 19.32; 19.37; 19.38; 19.39; 19.40; 19.43; 19.44; 20.9; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.17; 20.19; 20.20; 20.21; 20.23; 20.28; 21.1; 21.7; 21.8; 21.10; 21.18; 21.23; 21.24; 21.35; 21.36; 21.38; 22.1; 22.4; 22.6; 22.7; 23.9; 23.10; 23.12; 23.13; 23.20; 23.22; 23.23; 24.6; 24.11; 26.16; 27.10; 27.2; 27.3; 27.5; 27.6; 27.9; 27.22; 27.23; 27.24; 27.25; 27.26; 27.27; 27.28; 27.29; 27.30; 27. 31; 27.32; 28.2; 28.58; 28.75; 28.78; 28.29; 28.91; 29.6; 29.7; 29.13; 29.14; 30.8; 31.1; 31.2; 31.5; 31.18; 31.19; 31.21; 31.22; 31.29; 31.31; 31.33; 32.3; 32.13; 32.15; 32.24; 32.25; 32.27; 32.28; 32.29; 32.34; 32.44; 33.2; 33.6; 33.11; 33.12; 34.13; 35.1; 35.2; 35.5; 35.6; 36.2; 96.13; 96.16; 96.17; 96.19; 96.25; 96.32; 105.9; 105.10; 105.14; 105.15; 105.19; 105.20; 105.23; 105.28; 105.29; 105.30; 105.32; 105.33; 105.34; 105.36; 105.40; 105.41; 105.43; 131.1; 131.6; 131.7; 186.7; 193.7; 193.8; 193.9; 195.10; 195.18; 195.21; 195.22; 195.25; 195.27; 196.12; 196.14; 197.1; 197.5; 197.9; 198.9; 198.21; 198.33; 198.35; 198.44; 198.48; 198.50; 198.51; 198.52; 198.58; 199.6; 199.7; 199.8; 199.9; 199.10; 199.11; 199.12;199.13; 199.4. 5./ землище гр. Лъки с ЕКАТТЕ 44478 имоти с №№ 28.13; 28.14;28.15; 28.28; 28.40; 56.9; 64.17; 64.19; 64.20; 89.18; 89.25; 89.40; 89.42; 89.57; 89.59; 89.84; 89.85; 89.108; 89.109; 89.115; 89.116; 89.117; 89.125; 92.36; 92.49; 92.64; 92.67; 92.68; 92.71; 92.71; 92.75; 107.17; 107.28; 107.49; 107.50; 107.59. 6./ землище с. Лъкавица с ЕКАТТЕ 44447 имоти с №№ 0.116; 0.125; 0.156; 2.43; 6.25; 7.15; 10.5; 10.11; 10.14; 10.15; 10.21; 10.24; 11.3; 11.5; 14.9; 15.10; 16.2; 24.9; 27.35; 28.1; 28.2; 29.1; 37.2; 37.10; 39.16; 39.19; 44.6; 44.19; 44.21; 47.7. 7./ землище с. Манастир с ЕКАТТЕ 46989 имоти с №№ 0.356; 0.361; 0.362; 0.371; 0.372; 0. 384; 0.387; 0.389; 0.390; 0.391; 0.392; 0.395; 0.396; 0.397; 0.399; 0.403; 0. 409; 0.410; 0.412; 0.415; 0.416; 0.417; 0.418; 0.419; 0.420; 0.448; 0.452; 0.461; 0.464; 0.471; 0.492; 0. 494; 0.497; 0.515; 0.526; 0.530; 0.532; 0.536; 0.571; 0.577; 0.580; 0.581; 0.583; 0.592; 0.611; 0.612; 0.613; 0.614; 0.617; 0.618; 0.646; 0.647; 0.652; 0.654; 0.655; 0.665; 0.669; 0.670; 0.678; 0.688; 0.692; 0.693; 0.700; 0.704; 0.709; 0.718; 0.720; 0.740; 0.745; 0.746; 0.749; 0.764; 0.765; 0.688; 0.692; 0.693; 0.700; 0.704;ф0.709; 0.718; 0.720; 0.740;ф0.750;ф0.746; 0.749; 0.764; 0.765; 0.789; 0.790; 0.794; 0.796;х0.801;( 0.802; 0.810; 0.823; 0.834; 1.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.7; 6.4; 8.3; 10.45; 11.2; 11.3; 13.9; 19.24; 21.3; 21.6; 21.9; 21.15; 21.28; 21.30; 22.24; 22.25; 25.25; 25.28; 26.5; 26.8; 26.14; 26.15; 26.19; 27.2; 29.3; 33.8; 34.13; 37.7; 38.3; 38.6; 38.7; 41.1; 41.5; 41.7; 50.5; 50.10; 50.13; 57.5; 57.7; 57.13; 57.16; 57.18; 57.20; 57.23; 57.24; 57.26; 57.28; 57.31; 57.33; 57.35; 57.39; 58.2; 58.3; 58.6; 58.7; 58.8; 58.9; 58.10; 62.10; 63.18; 63.26; 71.2; 71.3; 72.27; 76.15; 76.24; 76.28; 76.30; 76.36; 77.47; 78.1; 78.11; 78.12; 79.12; 79.13; 83.15; 83.53; 88.4; 88.9; 89.7; 93.13; 94.2; 95.11; 95.13; 96.45; 96.62; 96.63; 98.17; 98.23; 98.24; 98.25; 101.8; 107.22; 114.7; 114.19; 116.11; 122.6; 125.32; 125.36; 126.1; 126.2; 126.4; 126.8; 126.9; 126.15; 126.18; 126.24; 126.39; 126.49; 126.50; 126.60; 128.1; 130.20; 131.63; 136.1.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението му.


 
5 Административно дело No 2390/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХОЛЦПРОДУКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Холцпродукт" ЕООД - гр. Садово, с адрес на управление: гр. Садово, обл. Пловдивска, ул."Васил Коларов" № 31, представлявано от И.К.А.против Ревизионен акт № 160801228 от 23.09.2008 г., издаден от Ваня Георгиева Войникова- ст.инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 777 от 05.11.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 75249,26 лв. и са начислени лихви от 11824,16 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Холцпродукт" ЕООД - гр. Садово, с БУЛСТАТ 115796134, с адрес на управление: гр. Садово, обл. Пловдивска, ул."Васил Коларов" № 31, представлявано от И.К.А.да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2191 /две хиляди сто деветдесет и един/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
6 Административно дело No 8/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АУТОБИЛД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Аутобилд" ООД - гр. Асеновград, с адрес на управление: гр.Асеновград, ул."Вельо Войвода" № 4, и съдебен адрес: гр. Асеновград, ул."Борова" № 4, представлявано от В.Й.П. против Ревизионен акт № 160801302 от 13.10.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 844/ 10.12.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 29383,00 лв. и са начислени съответните лихви, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Аутобилд" ООД - гр. Асеновград, с БУЛСТАТ 160022835, с адрес на управление: гр.Асеновград, ул."Вельо Войвода" № 4, представлявано от В.Й.П. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1038/хиляда тридесет и осем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
7 Административно дело No 384/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Клокотница Инвест" АД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление пл."Общински" №3, Булстат: 126154063, представлявано от Петко Ангелов Кущирев, срещу Ревизионен акт № 2601159/29.11.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП гр.Хасково, в частта, потвърдена с Решение № 62/25.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Клокотница Инвест" АД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление пл."Общински" №3, Булстат: 126154063, представлявано от Петко Ангелов Кущирев, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 694,03 лв./шестстотин деветдесет и четири лева и 03 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 755/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.05.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № КД-14-16-210 от 23.03.2009 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Пловдив за издаване на нова заповед.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
9 Административно дело No 780/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАЙЛО ПАПАЗОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "И.П."*** и адрес на управление ул."Пловдивска" №53, ет.4, Булстат: 130073585, срещу Ревизионен акт № 1300800466/14.01.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, в частта, в която е потвърден с Решение № 229/08.04.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, относно отказаното право на данъчен кредит за м.декември 2006 г.; м.януари, м.април, м.май и м.август 2007 г. в общ размер 25473 лв. по 12 фактури, издадени от "Гордън" ООД, ведно със съответните лихви; както и в частта на определения данък по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 9258,81 лв. със съответната лихва.
ОСЪЖДА ЕТ "И.П."*** и адрес на управление ул."Пловдивска" №53, ет.4, Булстат: 130073585, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 1191,19 лв. /хиляда сто деветдесет и един лева и 19 ст./ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 1189/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Е.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-80/18.05.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която, на основание § 4 к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е одобрен ПНИ в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местността "Бозалан" в землището на гр.Сопот, в частта й досежно имоти № 398.86 и 398.81, както и новообразуван 398.308.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
11 Административно дело No 1203/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АРКОСА-ДИМОВ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 11.05.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНИ Ревизионен акт /РА/ № 260900098/27.04.2009 г. и РА за поправка на ревизионен акт № 902878/11.05.2009г., издадени от Евгений Димов Генчев на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърдени с Решение № 420 от 24.06.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 26212,78 лв. ведно с законната лихва върху тях.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на СД "Аркоса-Димов", със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Иван Богоров" № 30, представлявано от Димо Танчев Димов- управител, с ЕИК по БУЛСТАТ 836140290 сторените по делото разноски в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
12 Административно дело No 1407/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО БИЛДИНГ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210900076 от 27.05.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден с Решение № 483/ 16.07.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя "Евро Билдинг Инвест" ЕООД - гр. Смолян, с адрес на управление: гр. Смолян, ул."Околовръстна" № 1, представлявано от Дойчо Иванов Лазаров, е отказан данъчен кредит в размер на 28848,18 лв. по фактури № 295/02.10.2008 г., № 299/07.10.2008г., № 303 / 09.10.2008 г., №305 / 10.10.2008 г., №334/27.10.2008 г., №341/29.10.2008 г.,№347/30.10.2008 г., №350/31.10.2008г., издадени от "Транс Строй Плюс" ЕООД, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на "Евро Билдинг Инвест" ЕООД - гр. Смолян,с Булстат 120599512, с адрес на управление: гр. Смолян, ул."Околовръстна" № 1, представлявано от Д.И.Л.сумата от 1450/ хиляда четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разходи за производството и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
13 Административно дело No 1462/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ К.Х.С.,
С.С.С.,
К.С.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.С., С.С.С. и К.С.С., със съдебен адрес:***, против Заповед №ЗД-00-103 от 11.06.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите "Манастирски лозя", "Борова гора" и "Кайряка", в землището на град Сопот, досежно имоти с №465.459 и №465.593, местност "Манастирски лозя".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
14 Административно дело No 1567/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Южен индустриален парк" АД със седалище в гр. София и адрес на управление ул."Беловодски път" №15-17, ет.3, Булстат: 816098688, представлявано от Йордан Атанасов Иванов, срещу Решение № 303/ 21.08.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което е отхвърлена жалбата му срещу действия на публичен изпълнител при регионална дирекция на АДВ - гр.Пловдив, обективирани в Съобщение № 34571/2002/121673 от 29.07.2009 г. за продажба чрез търг с тайно наддаване.
ОСЪЖДА "Южен индустриален парк" АД със седалище в гр. София и адрес на управление ул."Беловодски път" №15-17, ет.3, Булстат: 816098688, представлявано от Йордан Атанасов Иванов, да заплати на ТД на НАП-гр.Пловдив сумата от 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението е окончателно.

 
15 Административно дело No 1654/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕР ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Тимер груп" ООД, представлявано от Борис Милчев Денев, ЕИК по Булстат 115781132, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 10 Акт за дерегистрация по ЗДДС № 16099090003967 от 24.06.2009г., издаден от Илияна Цветанова Чипилска- Началник сектор "Регистрация" в ТД на НАП, град Пловдив, потвърден с Решение № 574 от 24.08.2009г, на директора на дирекция "ОУИ" гр. Пловдив, като незаконосъобразен.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред ВАС на РБ.


 
16 Административно дело No 1695/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЯНКОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Т." ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" № 18, чрез управителя Д.А.Т., против Ревизионен акт № 160900478/06.07.2009г., издаден от Ваня Георгиев Ковачева - инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 602/03.09.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 39899лв. ведно с прилежащата му лихва.
ОСЪЖДА Т." ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" № 18, представлявано от управителя Д.А.Т. да заплати на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 1247,98 лв. /хиляда двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
17 Административно дело No 1707/2009, VII състав Дела по КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №176/02.09.2009г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Г.Д.Г. *** срещу разпореждане №**********/ 10.06.2009г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив по отношение на определения му размер на пенсията, уважена е жалбата му по отношение на зачитането на осигурителен стаж, представен със заявление вх.№ 75591 от 15.12.2008г., изменена е от последната дата пенсията му за осигурителен стаж и възраст на основание чл.99 ал.1,т.1 КСО, преизчислена е същата считано от 01.04.2009г., като е определен нейн размер от 01.07.2009г., като е оставена без уважение жалбата му срещу друго разпореждане №**********/ 16.07.2009г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив, с което е задължен Г. да възстанови неправилно изплатена сума за пенсия в общ размер 732,39 лева/главници и лихви/ за периода 01.01.1999г. - 31.07. 2009г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
18 Административно дело No 1727/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.05.2010г.
Отхвърля жалбата на И.А.С. против Заповед № 766/02.07.2009г. на Кмета на Община Родопи за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №№ 43.272, 43.273, 43.293, 43.294, 43.295, м."Захаридево", землище с.Марково, за промяна предназначението на земеделска земя съобразно изискванията на ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ в частта й за УПИ XXVI-43.293 трафопост.
Осъжда жалбоподателят да заплати на Община Родопи 150.00лв. юрисконсултско възнаграждение и 60 лв. - разноски за в.л.
Решението е окончателно.

 
19 Административно дело No 1823/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТАНДЕМ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Тандем Инвест" ООД - гр. Чепеларе, с адрес на управление: гр.Чепеларе, ул."Братан Шукеров" № 10, представлявано от Илияна Иванова Такова против Ревизионен акт № 210900136 от 28.07.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден с Решение № 629/ 16.09.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя не е признато правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 67 372.19лв., като са начислени лихви за забава по 34 броя фактури, издадени за периода м.08.2008 г. - м.01.2009г. включително от ЕТ"Асен Михайлов", като неоснователна.
ОСЪЖДА "Тандем Инвест" ООД - гр. Чепеларе, с БУЛСТАТ 120507581, с адрес на управление: гр.Чепеларе, ул."Братан Шукеров" № 10, представлявано от Илияна Иванова Такова "да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1797/хиляда седемстотин деветдесет и седем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
20 Административно дело No 1932/2009, IX състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 12.05.2010г.
Отменя Определение № 357/10.02.2010 г. по адм.дело № 1932/2009 г. на Административен съд-Пловдив, в частта му по разноските ,с която Областният управител на Област-Пловдив е осъден да заплати 5/пет/лева държавна такса по сметка на Административен съд-Пловдив. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
 
21 Административно дело No 1966/2009, V състав Дела по ЗСП Р.Х.П. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 04.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № 201/27.08.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане-Марица, с която на основание чл. 14а, ал.3 от ЗСП е наредено Р.Х.П., живуща *** да възстанови недобросъвестно получените суми по чл. 9 от ППЗСП за 2007, 2008 и 2009г. в общ размер на 2180.45лв., получени на основание Наредба № 5 за отоплителен сезон 2007-2008г. в размер на 282.50лв., получени на основание Наредба №РД 07/5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2008-2009г. и получена по ПМС №261 от 27.10.2008г. еднократна помощ в размер на 100лева, като общият размер на недобросъвестно получените суми е 2874. 50 лева, ведно със законната лихва.
ОСЪЖДА Р.Х.П., живуща *** да заплати на Дирекция "Социално подпомагане"-Марица съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
22 Административно дело No 2022/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.П.П.,
Е.И.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.05.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 090А-997 от 16.05.2009 г. на кмета на Община Пловдив и разрешение за строеж № 150 от 22.05.2009 г. на главния архитект на Община Пловдив, с които е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване" в УПИ ІІ-586, кв.139-нов по плана на кв."Бяла зона", град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
23 Административно дело No 2025/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДУНАПАК-РОДИНА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 10.05.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1601380/10.08.2007 г., издаден от Галина Стоянова Гешева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 924/08.10.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на "ДУНАПАК - РОДИНА" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97, БУЛСТАТ 115010325, представлявано от Изпълнителния директор Станислав Георгиев Разпопов, не е признат данъчен кредит в общ размер на 7878,10 лв., ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди м. август и м. септември 2005 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "ДУНАПАК - РОДИНА" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97, БУЛСТАТ 115010325, представлявано от Изпълнителния директор Станислав Георгиев Разпопов, сумата от 191,72 лв. /сто деветдесет и един лева и 72 стотинки/ - съответната част от заплатените държавни такси и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "ДУНАПАК - РОДИНА" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97, БУЛСТАТ 115010325, представлявано от Изпълнителния директор Станислав Георгиев Разпопов, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 424,13 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и 13 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
24 Административно дело No 2073/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.И. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.И.,***, против Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлен имот с идентификатор №56784.510.84.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
25 Административно дело No 2097/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 12.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Н.Д.,*** против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, в частта й за имот № 324.543 от 735 кв.м., м. Баира, землище на гр.Асеновград.
Прекратява производството по адм.д.№ 2097/2009г., VI състав.
Заличава датата на съдебно заседание - 17.05.2010г., 15.00 ч. и назначената служебно СТЕ.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
26 Административно дело No 2114/2009, V състав Дела по ЗСП С.Г.Л. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № ОТ-77-1154/ 30. 09.2009г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"/ДСП/, гр. Пловдив., потвърдена с Решение № РД 01/0189 от 26.10.2009 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" (РДСП), гр. Пловдив с която на С.Г.Л., живущ *** на основание чл. 13, ал.3 от ЗСП е отказана целева помощ за отопление, за отоплителен сезон 2009-2010г.
ОСЪЖДА С.Г.Л., живущ *** да заплати на Дирекция "Социално подпомагане"-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
27 Административно дело No 2149/2009, V състав Дела по ЗМСМА Г.Н.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 03.05.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по Заявление с вх. № 09П-5785/02.10.2009 г. на Г.Н.Б.
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за определяне място за паркиране на Г.Н.Б. пред входа на кооперацията в която живее, в гр. Пловдив, на ул. Гоце Делчев в 10 дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.


 
28 Административно дело No 2171/2009, VII състав Други административни дела И.П.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.05.2010г.
ИЗМЕНЯ утвърдената със Заповед №ЗД-04-9/09.11.2009г. на Областен управител на област - Пловдив експертна оценка, извършена от вещи лица по списък, утвърден от Министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и от Министъра на финансите, определяща общата стойност на обезщетението с жилищни компенсаторни записи на И.П.Д. *** за признатото и право на обезщетение по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти/ЗОСОИ/ със Заповед №ЗД-03-268 от 03.07.2009г. на същия Областен управител, при общ размер на обезщетението от 90 500 лева, като УВЕЛИЧАВА оценката на 111 100/сто и единадесет хиляди и сто/лева.
ОСЪЖДА Областна администрация - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,пл."Никола Мушанов"№1 да заплати на И.П.Д. *** сумата от общо 720/седемстотин и двадесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
29 Административно дело No 2173/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта относно имоти с идентификатори 56784.522.1947, 56784.522.1948 и 56784.522.2947.
ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, за преработване на кадастралната карта и кадастралните регистри в отменената част.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София да заплати на "Трансинг" АД, с ЕИК 825338423, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Христо Ботев" № 82, сумата 450 (четиристотин и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
30 Административно дело No 2175/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ТРАНСИНГ" АД с ЕИК 825338423, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82, представлявано от Изпълнителния директор Видко Будимиров М. Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София в частта, касаеща неотразяването в КК и КР на гр. Пловдив на самостоятелен обект в сграда с ИД 56784.507.305.1.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на законосъобразен акт, чрез отразяване в кадастралния кадастър и кадастралния регистър на гр. Пловдив на самостоятелен обект, собственост на "ТРАНСИНГ" АД в сграда с ИД 56784.507.305.1, находяща се в имот с идентификатор 56784.507.305, отразяване на данните за собственост, административен адрес, площ, акт за собственост и вид на собствеността, съобразно мотивите на настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър - София да заплати в полза на "ТРАНСИНГ" АД с ЕИК 825338423, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82, представлявано от Изпълнителния директор Видко Будимиров М. сумата в размер от 360 лв. /триста и шестдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
31 Частно административно дело No 2199/2009, XII състав Частни администр. дела ПФК БОТЕВ 1912-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ - 1912 - ПЛОВДИВ" АД, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК град Пловдив, бул."Източен" № 10, с ЕИК по БУЛСТАТ 115344271, представлявано от Изпълнителния му директор Д.Г.Х. против Решение № 65 от 23.11.2009г. на ИД Директор на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № РД - 11- 2189/30.10.2009г. за налагане на обезпечителни мерки на основание чл.195, ал.1/чл.200, във връзка с чл.198, ал.1, т.3 и чл.204 от ДОПК/, издадено от Р.Т.Я. - старши публичен изпълнител в дирекция "Събиране" при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което е наложен запор до размера на задължението върху налични и постъпващи суми в касата на задълженото лице, при спазване на изискванията на чл.195, ал.7 от ДОПК.
ОСЪЖДА "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ - 1912 - ПЛОВДИВ" АД, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК град Пловдив, бул."Източен" № 10, с ЕИК по БУЛСТАТ 115344271, представлявано от Изпълнителния му директор Д.Г.Х. да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
32 Административно дело No 2251/2009, IX състав Дела по ЗСП А.П.Ч. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.05.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № ВД-И-02-1043/ 22.10.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Пловдив, потвърдена с Решение №РД01/0232 от 08.12.2009г.на Директор РД"СП"Пловдив.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 
33 Административно дело No 2252/2009, X състав Искове за обезщетение Г.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ,
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 05.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2252 от 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд град Пловдив.
Да се заличи в деловодната програма на Административен съд Пловдив, датата за открито съдебно заседание - 19.05.2010 година, 10.00 часа.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
34 Административно дело No 2256/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Д. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-55/23.11.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на И.Г.Д. и е оставено в сила разрешение за строеж № 167/12.08.2009 г. на гл.архитект на Район Централен за обект "Преустройство на съществуваща жилищна с частично преустройство на таванско помещение с надзид до 1,50 м. и пристройка на две нива /етажа/, съгласно чл.49, ал.2; чл.50, т.1 "а" и "б" от ЗУТ с два магазина за промишлени стоки, три апартамента и изби", находящ се в УПИ Х-857/ ПИ 857, кв.171-нов, 310-стар, по плана на ЦГЧ-Пловдив, ул."Александър Пеев" № 12, на името на Д.П.К. и Е.Д.Л..
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне по същество досежно процесното разрешение за строеж при спазване дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
35 Административно дело No 2287/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.П.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.05.2010г.
Отхвърля жалбата на Д.П.К.,***, наследник на Златка Атанасова Кюркчиева против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за местностите: "Свети Илия" и "Баира" в землището на гр.Асеновград и кв.Горни Воден, в частта за имот № 26.1, м."Баира" с площ 2619 кв.м., записан в регистъра към ПНИ на наследодателката.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
36 Административно дело No 2290/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Д.А.,
Д.С.Я.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 03.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от А.Д.А. с ЕГН ********** *** и Д.С.Я. с ЕГН ********** *** против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2290/2009 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 2292/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.К.,
М.К.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К. Камфилов, ЕГН **********,***, и М.К. Карамфилова-К., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009 г. на областния управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2292 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
38 Административно дело No 2301/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.С.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.С.Ч., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009 г. на областния управител на област Пловдив, с която е одобрен на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани, на основание § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността "Св. Илия" в землището на град Асеновград и местността "Баира" за землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, община Асеновград, в частта относно имот 238.31.
ОСЪЖДА Й.С.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на областната администрация на област Пловдив 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
39 Административно дело No 40/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ФРИЙСЕТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Фрийсет"ООД, гр.Септември, обл.Пазарджик, ул. "Княз Борис І"№106, ЕИК 112659632, представлявано от управителя Б.П.К, против Ревизионен акт № 1300900315/02.10.2009г., издаден от Цветана Спасова Джиева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 868 от 15.12.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Фрийсет"ООД, гр.Септември са определени публични задължения за внасяне, както следва: данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 18 960,80 лева за данъчни периоди месец Септември, месец Ноември и месец Декември на 2007г. и месец Май и месец Октомври на 2008г., по фактури издадени от "Слейт" ЕООД, гр.София, "Г-Г-А" ЕООД, гр.София и "Строй комерс Груп 2003"ЕООД, гр. София, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 4 840,18 лева; както и допълнително начислен корпоративен данък за отчетната 2007г. в размер на 6 800 лева, с прилежащи лихви в размер на 1 461,69 лева, в следствие на увеличение на финансовия резултат на основание чл.26 т.2 от ЗКПО, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Фрийсет"ООД, гр.Септември, обл.Пазарджик, ул."Княз Борис І"№ 106, ЕИК 112659632, представлявано от управителя Б.П.К, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП - гр.София, сумата от 1 091,25 /хиляда деветдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
40 Административно дело No 52/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.А.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ОФИС СМОЛЯН Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 12.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.С., ЕГН ********** против мълчалив отказ на публичен изпълнител В.Х.по подадено искане да бъде оттеглено искането за налагане на ПАМ на основание чл. 75, т.5 от Закона за българските документи за самоличност - забрана за напускане на страната до погасяване или пълно обезпечаване на вземането.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 52 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
41 Административно дело No 118/2010, VII състав Дела по ЗМСМА ЕВРО АН-АННА ДИМОВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 10.05.2010г.

ОТМЕНЯ протоколно определение от 17.03.2010г., с което е даден ход на делото по същество.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №118/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен Съд - Пловдив жалбата на Анна Димитрова Баева в качеството и на ЕТ "Евро Ан-Анна Димова" с адрес на управление село Белащица, ул."Пенчо Славейков"№50, обл.Пловдивска срещу Заповед №1307/26.11.2009г. на Кмета на Община "Родопи", обл.Пловдивска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
42 Административно наказателно дело (К) No 126/2010, XXII състав Наказателни касационни производства Е.Г.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.А.,*** против Решение № 1747 от 10.11.2009г. с което ХХІ-ви наказателен състав на ПРС е потвърдил НП № 6015/09г. от 03.04.2009г., издадено от Началник група в сектор ""ПП" при ОД на МВР, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнахд. дело № 126/2010год. по описа на Пловдивски административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 187/2010, X състав Дела по ЗОС Т.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТВЪРЛЯ жалбата на Т.И. ***, Пловдивска област, ул."Стара планина"№4, против Заповед №11 от 18.01.2010 година, издадена от Кмета на Община Садово.
ОСЪЖДА Т.И. ***, Пловдивска област, ул."Стара планина"№4 да заплати на Община Садово, съдебните разноски /адвокатско възнаграждение/ в размер на 350 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
44 Административно дело No 188/2010, X състав Дела по ЗОС Л.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТВЪРЛЯ жалбата на Л.А.Б.,***, Пловдивска област, ул."Стара планина"№4, против Заповед №10 от 18.01.2010 година, издадена от Кмета на Община Садово.
ОСЪЖДА Л.А.Б.,***, Пловдивска област, ул."Стара планина"№4 да заплати на Община Садово, съдебните разноски /адвокатско възнаграждение/ в размер на 370 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
45 Административно дело No 197/2010, XV състав Други административни дела НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 03.05.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за спиране № 1 от 27.02.2009г., издаден от Рангел Владимиров Величков - Главен инспектор при Дирекция "Инспекция по труда" гр. Пловдив, с която е спряно действието на точка ІІІ от Заповед № 441 от 29.12.2008г. на Директора на поделение "Управление движението на влаковете и гаровата дейност" гр. Пловдив, по отношение прекъсването на работната смяна на няколко части при непрекъсваем процес на работа.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
46 Административно дело No 251/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.05.2010г.
Отменя Заповед № РД - 18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Пловдив, община Пловдив в частта за границата между поземлен имот с идентификатор 505.42/УПИ, п.III - 549 и ПИ с идентификатор 505.43/УПИ, п. IV-548.
Връща преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър за корекция на кадастралната карта, гр.Пловдив, община Пловдив в частта й за североизточната граница на ПИ № 505.42, между имоти ПИ № 505.42 и ПИ 505.43; за вписване в кадастралния регистър за ПИ 42 актуалните данни за право на собственост на жалбоподателката и заинтересованата страна М. по нот.акт за собственост № 114 от 1964г., съобразно указанията в мотивите на решението.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
47 Административно дело No 254/2010, VI състав Дела по ЗМВР П.К.П. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 05.05.2010г.
Отхвърля жалбата на П.К.П. *** против Заповед № ЯЗ/01-29 от 13.01.2010г. на Началника на I-во РПУ гр. Пловдив, с която е отказано на оспорващият издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и е постановено иззетите пистолети "Марго", кал.22, № 000444, "ЧЗ", кал.7,62 мм., № С04308 и боеприпаси към тях да се съхраняват по установения ред с чл.17 ал.1 ЗКВВООБ, като собствеността върху оръжието и боеприпасите може да се прехвърли в срок до една година от изземването, съгласно чл.17 ал.2 ЗКВООБ.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
48 Административно дело No 264/2010, VII състав Искове за обезщетение Д.М.Н.,
И.М.Н.,
Т.М.Н.Я.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 03.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.М.Н. и И.М.Н. *** и Т.М.Н.-Я. *** срещу Министерство на земеделието и храните с адрес на призоваване гр.София, бул."Христо Ботев"№55 съединени субективно активно и обективно при условията на евентуалност частични претенции за присъждане на всеки един от тях на сумата от 1 000 лева, като част от общата сума от 220 000 лева или общ размер на частичната претенция от 3 000 лева, а на пълната от 660 000 лева, представляващи претърпени загуби под формата на пропуснати ползи, вследствие на незаконосъобразно бездействие от ОСЗГ - Асеновград да изпълни влязлото в сила съдебно решение гр.дело №530/1999г. по описа на Районен съд - Асеновград, които вреди представляват наследствената част на всеки един от тях по правоприемство от общия им наследодател Анастасия Кирякова Н., бивш жител *** в размер на общо 3/5 ид. части от правото на собственост върху следния имот: лозе 3,300 дк., цялото от 5,5 дк., находящо се в землището на село Горни Воден, обл. Пловдивска, местността "Чакъла" при посочени граници, както и предявените в случай на отхвърляне на главните претенции искове за осъждане на ответното юридическо лице да заплати на всеки един от ищците сумата от 1 000 лева, като част от общата сума от 220 000 лева или общ размер на частичната претенция от 3 000 лева, а на пълната от 660 000 лева, представляващи претърпени загуби под формата на пропуснати ползи вследствие на незаконосъобразен административен акт - нищожното решение на ПК - Асеновград, взето с Протокол №3153 от 01.11. 2001г. по заявление вх.№3153 от 08.04.1992г. на наследници на Матей и Анастасия Нейкови, които вреди представляват наследствената част на всеки един от тях по правоприемство от общия им наследодател Анастасия Кирякова Н., бивш жител *** в размер на общо 3/5 ид. части от правото на собственост върху следния имот: лозе 3,300 дк., цялото от 5,5 дк., находящо се в землището на село Горни Воден, обл. Пловдивска, местността "Чакъла" при посочени граници., като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
49 Административно дело No 286/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕС НА ЖИЛ. БЛОК НА УЛ."ПОБЕДА" 7,
П.Ж.Ж.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение на съда от 12.04.2010г., с което е дадено ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на етажната собственост на жилищен блок на ул. "Победа" № 7 гр. Пловдив против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, относно прогласяване нищожността й спрямо имоти с индефикатор 56784.506.897 и 56784.506.899.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 286 по описа на ПАС за 2010г.
ОСЪЖДА етажната собственост на жилищен блок на ул. "Победа" № 7 гр. Пловдив, с Председател на Управителния съвет на етажната собственост П.Ж.Ж. с ЕГН ********** да заплати в полза на К.Л.П. сумата в размер от 250 лв. /двеста и петдесет лева/.
Определението подлежи на обжалване, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните, пред Върховния административен съд на РБ.


 
50 Административно дело No 300/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.05.2010г.
Отменя Заповед № РД-09-11 от 15.01.2010г. на Кмета на Община Сопот, с която е одобрена имотна граница между ПИ № 1487 и УПИ XXIV-за парк, в кв.14 по плана на гр.Сопот, съгласно нанесени линии, щрихи и надписи с кафяв цвят в графичната част на акта за непълноти и грешки от 20.11.2009г.
Осъжда Община Сопот да заплати на М.М.Н. *** 150 лв. - съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
51 Административно дело No 330/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСЯ-3-АСЯ КАЦАРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 13.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.К., в качеството й на едноличен търговец с фирма "Кася - 3 - А.К.", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Кукуш" № 7, подадена чрез адвокат Г.М., против Акт за регистрация по ЗДДС № 160420900027158/14.12.2009 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 85/02.02.2010 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 330/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
52 Административно дело No 366/2010, XI състав Дела по ЗМВР Д.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.П. ***, ЕГН ********** против заповед за прилагане на ПАМ № 20470/08.11.2009 г. на Началника на сектор ПП на ОД на МВР - Пловдив - временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
53 Административно дело No 375/2010, VII състав Дела по КСО С.Х.Р. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от С.Х.Р. *** жалба срещу Решение № 02/08.01.2010г. на Директор, ТП на НОИ, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата срещу отказ за издаване на Удостоверение обр. УП-14 за периода 1965-1968г., обективиран в Уведомително писмо изх. № ОАС-3784/20.11.2009г. от длъжностното лице в същото поделение на НОИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 375/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІІ отделение, VІІ състав.
ОСЪЖДА С.Х.Р.,***, ЕГН **********, да заплати на ТП на НОИ с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" № 7, разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя - от съобщението за поставянето му, пред ВАС на Република България.

 
54 Административно дело No 409/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МОВА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.М.П.,***, упълномощено лице на "МОВА" ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. "11-ти август" № 5, ет. 1, офис 3, съгласно приложено към жалбата пълномощно от 10.02.2009 г., против Ревизионен акт № 160901144/09.11.2009 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 64/25.01.2010 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
55 Административно наказателно дело (К) No 427/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАРГО ПРОФИЛ ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1929/09.12.2009г., постановено по НАХД №1595/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІ-ри наказателен състав .
Решението е окончателно.


 
56 Административно наказателно дело (К) No 437/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г.М.Г. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №88/21.01.2010г., постановено по НАХД №4701/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
57 Административно наказателно дело (К) No 480/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ В.С.П. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 11.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 03.02.2010г., постановено по НАХД № 6787/2009г. с което ХVІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 36-0001560 от 02.12.2009г. издадено от Директора на РД "Автомобилна администрация" - гр. Пловдив в частта с която на В.С.П., ЕГН ********** са наложени административни наказания както следва: за нарушение на чл. 7а, ал.1 от ЗАВП, на сонование чл.105 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 200 лв.; за нарушение на чл. 66, т.7 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 500лв.; за нарушение на чл. 66, т.8, пр.1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 500 лв.; за нарушение на чл. 62 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ на основание чл. 105 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 100лв. ПРС е потвърдил НП в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
58 Административно дело No 486/2010, XI състав Дела по ЗМВР С.Г.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19879/2009 г. от 01.11.2009 г. на Началника на сектор ПП към ОД МВР-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Частно админист. наказателно дело (К) No 520/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 11.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение от 15.02.2010г., постановено по КАХНД № 2152/2009, с което VІІ-ми наказателен състав при ПРС е определил на основание чл. 84 от ЗАНН и чл. 414, ал.1, т.1 от НПК, имуществената санкция в Решение № 1236/14.07.2009г. постановено по КАХНД № 2152/2009 да се чете като "имуществена санкция в размер на 10 000/десет хиляди лева/, а не както е описана в него в размер на 1000/хиляда/ лева".

Определението е окончателно.

 
60 Административно дело (К) No 534/2010, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Г.П.Г.,
С.И.П.,
М.Г.П.,
Е.И.Н.,
С.П.Г.,
М.И.К.,
Й.Г.К.
Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1340/25.05.2009г., постановено по гр.ахдело №3586/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІ-ти граждански състав.
Решението е окончателно.

 
61 Административно дело No 543/2010, XI състав Дела по ЗМВР З.Й.Т. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 11.05.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от З.Й.Т. с ЕГН ********** ***, жалба срещу Заповед № 11457/24.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР за налагане на ПАМ по чл.75, т.6 от ЗБЛД.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 543/2010 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
62 Административно наказателно дело (К) No 580/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЖИ ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №237 от 15.02.2010г., постановено по НАХД №2553/2009г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, десети наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
63 Административно дело No 599/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Б.И.,
С.Б.С.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 03.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от И.Б. Стоянов с ЕГН ********** *** и С.Б.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на ИД на АГКК - София.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 599/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
64 Административно дело No 602/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Г.А.Т. НАЧАЛНИК РУ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Т.,***, против Заповед №ЯЗ/С-31 от 01.03.2010г. на началника на Районно управление на МВР, град Стамболийски, при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която е отказано издаването на разрешение за придобиване, пренасяне, съхранение и носене на огнестрелно оръжие с цел самоотбрана.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
65 Административно дело No 654/2010, IV състав Дела по ЗМВР Т.Р.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.Р.М., ЕГН **********,***, против заповед № З-1865 от 09.02.2010 г. на директора на ОДМВР Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
66 Частно админист. наказателно дело (К) No 730/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Определение от 26.02.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6416 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 година, втори наказателен състав, с което е прекратено производството по делото срещу Наказателно постановление № 31810-5000069/ 09.11.2009 г., издадено от директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП - Пловдив, поради недопустимост на жалбата.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия състав на Районен съд - Пловдив, при съблюдаване на указанията в мотивите на настоящото определение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
67 Административно дело No 785/2010, V състав Дела по ЗАдм Г.К.Г. КМЕТСТВО С.ЦАРАЦОВО Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 12.05.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба с вх. №110/18.03.2010г. на Г.К.Г.,*** срещу мълчалив отказ на Кмет на кметство на с. Царацово, Община "Марица" да му издаде три броя акт за смърт.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №785/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.


 
68 Административно дело No 789/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.К. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 11.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №789 по описа на съда за 2010г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание за 18.05.2010г. от 13,00ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
69 Частно админист. наказателно дело (К) No 816/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства АНРИ 64 АНДРЕЙ КЕХАЙОВ ЕТ ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Определение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 02.02.2010г. постановено по НАХД № 6 по описа за 2010г. на Районен Съд - Първомай, ІІІ с., поправено с Определение № 16/16.03.2010г. постановено по НАХД № 6/2010г. по описа на Районен съд - Първомай, ІІІ с., с което е оставена без разглеждане жалбата на от ЕТ"Анри 64- Андрей Кехайов" - гр.Смолян, бул."България"№90, ет.4, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала А.В.К, против Наказателно Постановление № 09-639/17.12.2009г. на Главния Директор на ГД"Инспекция за държавен технически надзор" при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, и е прекратено производството по НАХД № 6/2010г. по описа на Районен съд - Първомай, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
70 Административно дело No 873/2010, XIII състав Искове за обезщетение Д.Д.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.05.2010г.
ИЗПРАЩА по подсъдност исковата молба /заявление/ от Д.Д.Т., ЕГН **********, ЗО "Атлант" 1-ва група, 4-та килия, гр. Троян на Административен съд- Ловеч с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, против Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 873 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
71 Административно дело No 885/2010, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област - Пловдив, с което е оспорено решение №91 на ОбС - Пловдив, прието с Протокол №8 от 25.03.2010г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №885/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
72 Административно дело No 886/2010, XIII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 12.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Пловдив, обективирана със заповед № ЗД-06-11 от 03.05.2010г. с която е оспорено като незаконосъобразно Решение № 93, взето с протокол № 8 от 25.03.2010г. на Общински съвет - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 886 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.