АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2009г. до 31.08.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 109/2007 Дела от администр. характер - данъчни ИНЖЕНЕРИНГ-21 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 31.08.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 1603550/03.01.2007год. издаден от Петър Христев Кисов - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 207/26.02.2007год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част, с която на "Инженеринг - 21" АД, гр.Пловдив с ЕИК по БУЛСТАТ 112531910, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, бул. "Кукленско шосе" № 30, представлявано от Кръстю Георгиев Зидаров, за данъчни периоди 01.11.2004г. - 30.11.2004г. и 01.10.2005г. - 31.10.2005г. не е признато право на данъчен кредит в размер на 152 987, 92 лв. по фактури № 22/05.11.2004г. с ДДС в размер на 38 382, 20 лв., № 23/05.11.2005г. с ДДС /частично/ в размер на 8 479, 93 лв., №117/06.10.2005г. с ДДС в размер на 6 000.00лв.; № 065/12.10.2005г. с ДДС в размер на 8 000.00лв.; № 066/13.10.2005г. с ДДС в размер на 12 000.00лв.; № 124/17.10.2005г. с ДДС в размер на 7 579.26лв.; № 125/19.10.2005г. с ДДС в размер на 17 600.00лв.; №067/20.10.2005г. с ДДС в размер на 13 999.92лв.; №069/24.10.2005г. с ДДС в размер на 24 149.28лв.; №70/25.10.2005г. с ДДС /частично/ в размер на 11 037.33лв. издадени от "РАБО - П.Р" ЕООД и фактура № 70/07.10.2005г. с ДДС в размер на 5 760, 00 лв, издадена от "АГРОТРЕЙД" ЕООД и са определени лихви за забава в размер на 23 648, 09 лв. вследствие на коригираните резултати за процесните данъчни периоди.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Инженеринг - 21" АД, гр.Пловдив с ЕИК по БУЛСТАТ 112531910, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, бул. "Кукленско шосе" № 30, представлявано от Кръстю Георгиев Зидаров сумата от 3450 /три хиляди четиристотин и петдесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
2 Административно дело No 938/2007 Дела от администр. характер - данъчни ТПК МАРКО ЧЕРНЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 07.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Ревизионен акт/РА/№ 2400005/06.03.2007г. на ТД на НАП - гр. Стара Загора относно допълнително определени данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО на ТПК "Марко Чернев" в потвърдената му част с Решение № 457/09.5.2007г. на Директор на Дирекция"Обжалвана и управление на изпълнението"гр.Пловдив
ОСЪЖДА ТПК "Марко Чернев" - с. Тъжа, общ. Павел баня, област Стара Загора да заплати разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 585,56лв./хиляда петстотин осемдесет и пет лева и петдесет и шест стотинки/ на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив .
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четринадесетдневен срок от събщаването му на страните.


 
3 Административно дело No 1796/2007 Дела от администр. характер - данъчни Й.С.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 28.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Й., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. "Връховръх" № 12 срещу Ревизионен акт № 1601438/08.08.2007 г., издаден от Диана Пенева Блачева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 909 от 03.10.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен данък върху добавената стойност в размер на 15070,03 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 3351,70 лв. и допълнително определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. и 2005 г. в общ размер на 1966,53 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 395,25 лв.
ОСЪЖДА Й.С.Й., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. "Връховръх" № 12, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 865 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 1957/2007 Други административни дела МБАЛ СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 19.08.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ІV-РД-13-2121 от 30.10.2007год. на Директора на Районна здравно осигурителна каса гр. Пловдив /РЗОК/ с която на МБАЛ "Свети Пантелеймон" ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" № 9, за несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ - неспазени индикации за хоспитализация, посочени в съответната клинична пътека на основание чл. 238, ал.4, т.4 б. "б" - "аа" от Национален рамков договор между Националната здравно осигурителна каса и Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България 2006г. са наложени санкции - финансова неустойка в размер на 3 780,00лв. по КП № 1 "Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза" за двадесет и един случая ; финансова неустойка в размер на 540,00лв. по КП №33 "Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума" - три случая ; финансова неустойка в размер на 5 400,00лв. по КП № 149 "Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи" - тридесет случая ; финансова неустойка в размер на 180,00лв. за нарушение на установения ред за работа с документи и епикризи по чл.238, ал.1, т.7, б. "а" от НРД`2006г. по КП № 1 "Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза".
ОСЪЖДА Националната здравно осигурителна каса - Районна здравно осигурителна каса Пловдив да заплати на МБАЛ "Свети Пантелеймон" ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" № 9, сумата от 300,00лв., представляващи извършени от дружеството разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 2102/2007 Дела от администр. характер - данъчни В И К ООД ДИМИТРОВГРАД ДИР.БАС.ДИР.ЗА УПР.НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНОБЕЛОМОР.Р-Н Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 31.08.2009г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 28/20.11.2007 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, в частта, с която на "В и К" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Захари Зограф" № 36, е определена такса за водоползване за 2001 г. в размер на 117240 лв., за 2002 г. в размер на 117240 лв., за 2003 г. в размер на 94238 лв., за 2004 г. в размер на 83349 лв., за 2005 г. в размер на 61338 лв. и за 2006 г. в размер на 56200 лв., въз основа на Разрешение за водоползване № 0268/08.05.2001 г. издадено от Зам. Министъра на околната среда и водите.
ВРЪЩА административната преписката на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, за издаване на законосъобразен акт с произнасяне по категорията на подземните води определена с прогласеното за нищожно Разрешение за водоползване № 0268/08.05.2001 г. издадено от Зам. Министъра на околната среда и водите, респективно определяне на съответната дължима такса според новоопределената категория, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, да заплати на "В и К" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Захари Зограф" № 36, сумата в размер на 1779 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и девет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 41/2008 Дела от администр. характер - данъчни Р.С.С.,
С.С.З.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 13.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 24-00-693/15.10.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, частично потвърден с Решение № 1058/ 05.12.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА относно допълнително е начислен ДДС върху наличните активи към датата на дерегистрация на едноличния търговец в размер на 24000,30 лв. и допълнително начислени лихви в размер на 3065,25 лв., както и В ЧАСТТА относно отказан данъчен кредит по 16 броя фактури, издадени от "Самара 98" АД - гр.Ст.Загора за периода от 24.02.2003 г. - 28.05.2004 г. в размер на 1115,24 лв. и лихви от 545,61 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.С., ЕГН **********, действаща лично за себе си и като пълномощник на сестра си и С.С.С., ЕГН **********, в качеството им на наследници на Симеон Захариев Симеонов, бивш жител *** Загора, като едноличен търговец "Зара и Роси - Симеон Симеонов" - гр. Стара Загора, с адрес: гр.Стара Загора, ул."Хан Аспарух" № 13, вх.А ет.2, ап.6, против Ревизионен акт № 24-00-693/15.10.2007 г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, частично потвърден с Решение № 1058/ 05.12.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА, в която е начислен допълнително ДДС върху наличните активи към датата на дерегистрация на едноличния търговец в размер на 25177,27лв. и лихви в размер на 3215,56 лв., както и В ЧАСТТА по отказан данъчен кредит за периода от 26.06.2003 г. - 29.12.2003 г. по 9 броя фактури, издадени от "Пи-ер-ел БГ" ЕООД - гр. София в размер на 1395,99 лв. и лихва от 711,18 лв. и по 31 броя фактури, издадени от ЕТ "Сиси - Стефан Стефанов" - гр. Ст.Загора в размер на 2174,85 лв. и начислени лихви за просрочие в размер на 626,15 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Р.С.С. ЕГН **********, действаща лично за себе си и като пълномощник на сестра си С.С.С., ЕГН **********, в качеството им на наследници на Симеон Захариев Симеонов, бивш жител *** Загора, като едноличен търговец "Зара и Роси - Симеон Симеонов" - гр. Стара Загора, с адрес: гр.Стара Загора, ул."Хан Аспарух" № 13, вх.А ет.2, ап.6 да заплатят на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Национална агенция за приходите по съразмерност и компенсация сумата от 563 /петстотин шестдесет и три/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.С., действаща лично за себе си и като пълномощник на сестра си С.С.С., в качеството им на наследници на Симеон Захариев Симеонов, бивш жител *** Загора, като едноличен търговец "Зара и Роси - Симеон Симеонов" - гр. Стара Загора, с адрес: гр.Стара Загора, ул."Хан Аспарух" № 13, вх.А ет.2, ап.6, в частта относно определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2003 г. в размер на 932,70 лв. и лихва от 537,23 лв., като и за задълженията за ДОО и вноски за ЗОО, ведно с лихвите за забава върху тях.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 41/ 2008 г. по описа на Административен съд - гр. Пловдив в тази част.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните, а в частта, в която същото има характер на определение - пред ВАС в седемдневен срок от съобщението.


 
7 Административно дело No 185/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПЪТСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 07.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПЪТСТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Волтер" № 4, ет. 2, ап. 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 030240282 срещу Ревизионен акт № 1600-1998/04.04.2008 г., издаден от Галина Петкова Вълнева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1064/06.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени задължения по ЗДДС /отм./ за данъчен период м.12.2006 г. в размер на 39517,70 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 3830,53 лв., задължение за корпоративен данък за 2006 г. в размер на 49083,50 лв., ведно с законната лихва върху тях в размер на 3358,52 лв. и задължение по чл. 36 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 76050,00 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 17293 лв.
ОСЪЖДА "ПЪТСТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Волтер" № 4, ет. 2, ап. 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 030240282, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 4232,66 лв. /четири хиляди двеста и тридесет лева и 66 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
8 Частно административно дело No 376/2008 Частни администр. дела ДСА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ХАСКОВО Председател и докладчик: М.М.М.  Определение от 12.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.А. в качеството й на управител на "ДСА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Харманли, ул."Петко Каравелов" № 16, вх.А, с ЕИК по БУЛСТАТ 126639209 против отказ за възлагане на ревизия за изменение на задължения за данъци, определени с влязъл в сила РА № 260 - 708/23.08.2007г., обективиран в писмо изх.№ Вх.К - 446#2/30.02.2008г. на Териториалния директор на ТД на НАП гр.Хасково.
ОСЪЖДА "ДСА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Харманли, ул."Петко Каравелов" № 16, вх.А, с ЕИК по БУЛСТАТ 126639209,представлявано от Д.С.А. да заплати на Териториална дирекция на НАП гр.Хасково, сумата от 150,00 лв. (сто и петдесет лева) - възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Преписка с вх.№ 3412/2007г. по описа на Окръжна прокуратура - гр.Хасково, изпратена за послужване по настоящото дело, съгласно писмо изх.№ 3412/2007г. от 29.09.2008г., да се върне на Окръжна прокуратура - гр.Хасково. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
9 Административно дело No 417/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 06.08.2009г.
Отхвърля жалбата на Д.П.Ш. с ЕГН ********** *** против Заповед № ОА-3304 от 01.11.2007г. на Кмета на Община Пловдив. Решението не подлежи на обжалване.
 
10 Административно дело No 549/2008 Дела от администр. характер - данъчни И.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2400-911/21.12.2007г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден и изменен с Решение № 128/21.02.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на И.К.П. ЕГН **********,*** публични задължения както следва: за данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 579,40 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 127,58 лева; за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. за разликата от 669,56 лева до пълния установен размер от 910,40 лева, ведно със съответната лихва за забава; и за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. за разликата от 428,86 лева до пълния установен размер от 3 859,60 лева, ведно със съответната лихва за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като отхвърля жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на И.К.П. ЕГН **********,***, сумата от 133,75 /сто тридесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
11 Административно дело No 555/2008 Дела от администр. характер - данъчни Ж.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2400-879/21.12.2007г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден и изменен с Решение № 129/21.02.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на Ж.Н.П. ЕГН **********,*** публични задължения както следва: за данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 579, 40 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 127,58 лева; за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. за разликата от 669,56 лева до пълния установен размер от 910,40 лева, ведно със съответната лихва за забава; и за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. за разликата от 428,86 лева до пълния установен размер от 3 859,60 лева, ведно със съответната лихва за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като отхвърля жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Ж.Н.П. ЕГН **********,***, сумата от 133,75 /сто тридесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
12 Административно дело No 823/2008 Дела от администр. характер - данъчни СТОЯН-СТРОЙ 1 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 07.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "С. ***, чрез представляващия го С.Г.С., против Ревизионен акт, № 1602741/01.02.2008г., издаден от Цветанка Борисова Карамфилова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърдени с Решение № 262/03.04.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с която на основание чл.23 ал.2 т.10 от ЗКПО /отм./ е преобразуван финансовия резултат на "С. ***, за 2006г. в посока на увеличение на същия със сумата от общо 2 605 412,56 лева, и съответно е установен корпоративен данък за довнасяне за 2006г. в размер на 390 811,88 лева и са начислени лихви за забава в размер общо на 47 101,51 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "С. ***, чрез представляващия го С.Г.С., да заплати на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 9 308,27 /девет хиляди триста и осем лева и двадесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото

 
13 Административно дело No 864/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.И.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 13.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.П. с ЕГН ********** *** 14, община Родопи, обл.Пловдив против Заповед № РД-18-85/06.12.2007 г., публикувана в ДВ бр.2 от 08.01.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София, в частта касаеща ПИ с ИД № 47295.124.135.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 867/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТПК ЛЕДА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 26.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160002265/07.02.2008 г., издаден от Тинка Николова Попова, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 268/14.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на ТПК "ЛЕДА", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. "Източен" № 22 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. "Източен" № 3 - 1, представлявано от председателя Е.П.М., не е признат данъчен кредит в размер на 7746,04 лв., ведно със законната лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК "ЛЕДА", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. "Източен" № 22 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. "Източен" № 3 - 1, представлявано от председателя Е.П.М. срещу Ревизионен акт № 160002265/07.02.2008 г., издаден от Тинка Николова Попова, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 268/14.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 255,53 лв., ведно със законната лихва върху тях.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на ТПК "ЛЕДА", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. "Източен" № 22 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. "Източен" № 3 - 1, представлявано от председателя Е.П.М., сумата от 860 лв. /осемстотин и шестдесет лева/.
ОСЪЖДА ТПК "ЛЕДА", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. "Източен" № 22 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. "Източен" № 3 - 1, представлявано от председателя Е.П.М., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 100 лв. /сто лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 897/2008 Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ЗПТК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 20.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300950/11.02.2008 г., издаден от Величка Илиева Кочева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 305/18.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЗПТК "Александър Стамболийски", със седалище и адрес на управление с. Славовица, Пазарджишка област, представлявано от председателя И.Б.К. не е признат данъчен кредит в размер на 36771,26 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 11130,91 лв. за данъчен период месец октомври 2005 г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на ЗПТК "Александър Стамболийски", със седалище и адрес на управление с. Славовица, Пазарджишка област, представлявано от председателя И.Б.К., сторените по делото разноски в размер на 1750 лв. /хиляда седемстотин и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 899/2008 Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСМЕТАЛГРУП-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 07.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТРАНСМЕТАЛГРУП -1" ЕООД - гр. Пловдив, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Розова долина" № 17, с представляващ И.А.Ф., против Ревизионен акт № 16002732 от 11.01.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 210/ 17.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказано правото на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя в размер на 43 876,84 лв. и лихва в размер на 3420,54 лв. по фактури № 67/ 28.02.2007 г., № 146/ 12.04.2007 Г., № 144/ 05.04.2007 Г., № 145/ 16.04.2007 Г., № 283/ 20.05.2007 Г., № 284/ 21.05.2006 Г. И № 2968 10.05.2007 Г., ИЗДАДЕНИ ОТ "кв Трейд" ЕООД, по ф.№ 331/ 22.03.2007 г. и ф.№ 332/ 27.03.2007 г., издадени от "Кръстникът - 2002" ООД, и по ф.№ 187/ 03.05.2007 г. и ф.№ 201/ 11.05.2007 г., издадени от "Венис 2002" ЕООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА "ТРАНСМЕТАЛГРУП -1" ЕООД - гр. Пловдив, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Розова долина" № 17, с представляващ И.А.Ф., с БУЛСТАТ 115782120, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1396 / хиляда триста деветдесет и шест/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
17 Административно дело No 902/2008 Искове за обезщетение КОМПЮТЪР ПЛЮС ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 08.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявените от "Компютър плюс"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.Цанко Дюстабанов"№15, ет.1 срещу Агенция "Митници" с адрес на призоваване гр.София,ул."Г.С. Раковски"№47 обективно кумулативно съединени претенции за заплащане на сумата от 2 100 лева, представляваща обезценката на следните движими вещи: три броя компютри, тип лаптоп марка "Dell", модел "INSPIRON 9300", сумата от 57,00 лева, представляваща законната лихва върху стойността на трите компютъра за времето 13.06.2007г. - 23.07.2007г., определена в размер на 3 600 лева, а също така и сумата от 300 лева, представляваща направените от Дружеството разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване наказателно постановление/НП/ №437/27.10.2005г. на Началник Митница - Пловдив, тъй като същото е било отменено като незаконосъобразно с Решение №17 от 23.01.2007г. по НАХД №2058/2005г. по описа на Районен Съд - Пловдив VІІ н. състав, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
18 Административно дело No 998/2008 Дела от администр. характер - данъчни Х Х-ХАЛИЛ ХИСАР ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 24.08.2009г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 1300-934/04.02.2008 г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 288/14.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на Х.Ш.Х., в качеството му на ЕТ "Х + Х - Х.Х." с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Сърница, обл. Пазарджик, ул. "Доспатска" № 29, е определен данък в размер на 8592,90 лв. по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003 г., като намалява данъка от 8592,90 лв. на 8349,40 лв. ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Ш.Х., в качеството му на ЕТ "Х + Х - Х.Х." с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Сърница, обл. Пазарджик, ул. "Доспатска" № 29 срещу Ревизионен акт № 1300-934/04.02.2008 г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 288/14.04.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 5976,65 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 2173,07 лв. за данъчен период месец март 2005 г.
ОСЪЖДА Х.Ш.Х., в качеството му на ЕТ "Х + Х - Х.Х." с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Сърница, обл. Пазарджик, ул. "Доспатска" № 29, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 860 лв. /осемстотин и шестдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
19 Административно дело No 1022/2008 Дела от администр. характер - данъчни ФИОРИЧЕ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 19.08.2009г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 240001155/04.03.2008г., издаден от Северин Северинов Хаджиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 321 от 24.04.2008г. на Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, В ЧАСТТА, с която на "ФИОРИЧЕ" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с.Хрищени, община Стара Загора, ул."Балкан" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 123565369, представлявано от управителя Д.Д.С., допълнително е установен корпоративен данък за внасяне за 2003 г. в размер на 7641, 26 лв. и прилежаща лихва за забава в размер на 3923, 21 лв., като го намалява от 7 641, 26 лв. на 579, 51 лв., ведно с прилежащата лихва върху него.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ФИОРИЧЕ" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с.Хрищени, община Стара Загора, ул."Балкан" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 123565369, представлявано от управителя Д.Д.С. срещу ревизионен акт /РА/ № 240001155/04.03.2008г., издаден от Северин Северинов Хаджиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 321 от 24.04.2008г. на Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, за непризнато право на данъчен кредит в размер на 2 285 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 1 339, 23 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "ФИОРИЧЕ" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с.Хрищени, община Стара Загора, ул."Балкан" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 123565369, представлявано от управителя Д.Д.С., сумата от 27 /двадесет и седем / лева, извършени разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА "ФИОРИЧЕ" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с.Хрищени, община Стара Загора, ул."Балкан" № 2 с ЕИК по БУЛСТАТ 123565369, представлявано от управителя Д.Д.С., да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 208 / двеста и осем / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
20 Административно дело No 1086/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВЕНКО БАЛДЖИЕВ-ЛЮВЕ 81 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 14.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 765/25.02.2008 г., издаден от Галина Петкова Йовчева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 352/07.05.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на В.Г.Б., едноличен търговец с фирма "В.Б. - Люве 81", с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Ракитово, ул. "Парка" № 28, е отказан данъчен кредит в размер на 15443,60 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 11238,10 лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на В.Г.Б., едноличен търговец с фирма "В.Б. - Люве 81", с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Ракитово, ул. "Парка" № 28, сторените по делото разноски в размер на 1350 лв. /хиляда триста и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 1131/2008 Дела от администр. характер - данъчни Р.Х.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.Б.К.  Решение от 03.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Х.К. ЕГН **********,***, обл.Пазарджки, ул."Крушовска"№4, със съд.адрес гр. Пазарджик, ул."Иван Вазов"№5, ет.1, адв.С., против Ревизионен акт № 1300739/04.02.2008г., издаден от Цветана Спасова Джиева - инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 337/30.04.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на Р.Х.К. ЕГН **********,*** е отказано признаване право на данъчен кредит в размер на общо 7 353,21 лева, по доставки за които са издадени данъчни фактури от доставчиците ЕТ"Силвия Папазова 2000", гр. Велико Търново; ЕТ"Тодор Костадинов", гр.Костенец; ЕТ"АЯ-Комерс-Радин Джасуров - Георги Атанасов", гр.Долна Баня; "Риана"ЕООД, гр.Шумен и "Оникс" ДЗЗД гр.Стара Загора, в резултат на което са определени задължения за данък добавена стойност и са начислени съответните лихви за просрочие в размер общо на 5 287,64 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Р.Х.К. ЕГН **********,***, обл.Пазарджки, ул."Крушовска"№4, със съд.адрес гр.Пазарджик, ул. "Иван Вазов"№5, ет.1, адв.С., да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 702,82 /седемстотин и два лева и осемдесет и две стотинки/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
22 Административно дело No 1161/2008 Дела от администр. характер - данъчни КРАСИ ДД 95 КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 26.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Краси ДД 95 - К.Д.", със седалище и адрес на управление, гр. Ивайловград, ул. "Ангел Кънчев" № 4 против Ревизионен акт № 260800102 от 24.03.2008год. издаден от Петър Кръстев Кръстев, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 392 от 19.05.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на ЕТ "Краси ДД 95 - К.Д.", за отчетни периоди 27.11.2006г. - 31.12.2007г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 6 915,77лв., начислен е допълнителен ДДС за внасяне в размер на 11323,38лв., като са начислени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за съответните периоди резултати в общ размер на 1661,51лв.
ОСЪЖДА К.Д.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Краси ДД 95 - К.Д.", със седалище и адрес на управление, гр. Ивайловград, ул. "Ангел Кънчев" № 4 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 848,01лв., за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
23 Административно дело No 1177/2008 Дела от администр. характер - данъчни ДЕСПОТИС СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 28.08.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ №1300 - 1004/29.02.2008г. издаден от Величка Илиева Кочева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 338/30.04.2008г. на Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит на "ДЕСПОТИС" СД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."Славянска" № 3а с ЕИК по БУЛСТАТ 030101852, представлявано от управителя И.Й.Т. в размер на 2563,15 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 890 лв., за данъчен период 01.06.2005г. - 30.06.2005г. по фактура № 103006/21.06.2005г., издадена от "Вам трон" ООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "ДЕСПОТИС" СД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."Славянска" № 3а с ЕИК по БУЛСТАТ 030101852, представлявано от управителя И.Й.Т. сумата от 50 /петдесет/ лв., представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
24 Административно дело No 1185/2008 Дела от администр. характер - данъчни КЛОКОТНИЦА I АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 03.08.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 090000392/14.03.2008 г., издаден от Христина Михайлова Бабачева, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 368 от 14.05.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит на "КЛОКОТНИЦА І" АД, с адрес за кореспонденция и съдебен адрес гр. Хасково, "Източна индустриална зона" и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Кърджали, ул. "Ал. Константинов" № 10, вх. Б, ап. 2, ЕИК по БУЛСТАТ 836229756, представлявано от изпълнителния директор Д.Ш., в размер на 83038,04 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 25805,22 лв. за данъчни периоди м. август, м. септември, м. октомври и м. декември 2005 г., по фактури издадени от "АЛМЕТ" ЕООД.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "КЛОКОТНИЦА І" АД, с адрес за кореспонденция и съдебен адрес гр. Хасково, "Източна индустриална зона" и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Кърджали, ул. "Ал. Константинов" № 10, вх. Б, ап. 2, ЕИК по БУЛСТАТ 836229756, представлявано от изпълнителния директор Д.Ш., сторените по делото разноски в размер на 3570,24 лв. /три хиляди петстотин и седемдесет лева и 24 стотинки/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
25 Административно дело No 1267/2008 Дела от администр. характер - данъчни АРКУТИНО ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 18.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160800201/16.04.2008 г., издаден от Павлина Стоянова Даскалова, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 426/04.06.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на АРКУТИНО" ЕАД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. "Алцеко" № 16, ет. 2, представлявано от Р.С.Л., е отказан данъчен кредит в размер на 118800 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "АРКУТИНО" ЕАД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. "Алцеко" № 16, ет. 2 представлявано от Р.С.Л., сторените по делото разноски в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
26 Административно дело No 1274/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ПЛОВДИВ АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 18.08.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-81/05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бенковски, община Марица, област Пловдив, обнародвана в ДВ бр.2, 08.01.2008 г., в частта й за записването в кадастралния регистър на сгради с идентификатори 501.649.01, 501.649.02, 501.649.03, 501.649.04, 501.649.05, 501.649.06, 501.649.07, 501.649.08, 501.649.09, 44.19.1, 44.19.2, 44.22.1, 44.22.2, 44.22.3, 44.22.4, в собственост на Министерство на земеделието и храните вместо на "Цигарена фабрика Пловдив" АД - гр.Пловдив.
ВРЪЩА делото в тази му част за процедиране на административната преписка от страна на Изпълнителният директор на АГКК - гр.София съобразно указанията в мотивната част на решението.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на "Цигарена фабрика Пловдив" АД, рег. По ф.д.9376/1993 г. на ПОС, БУЛСТАТ 825212392, гр.Пловдив, ул."Авксентий Велешки" № 23, представлявана от изпълнителния директор З.Д. в останалата й част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 1277/2008 Дела от администр. характер - данъчни ХРАНКО ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 06.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ХРАНКО ИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. "Страшимир Дочков" № 20 А, с ЕИК по БУЛСТАТ 126157586, представлявано от управителя Б.Г.Я. срещу Ревизионен акт № 2600800087/04.04.2008 г., издаден от Ася Младенова Котетерова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 413/02.06.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 10970,43 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 6584,40 лв.
ОСЪЖДА "ХРАНКО ИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. "Страшимир Дочков" № 20 А, с ЕИК по БУЛСТАТ 126157586, представлявано от управителя Б.Г.Я., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 500 лв. /петстотин лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
28 Административно дело No 1312/2008 Дела от администр. характер - данъчни К.А.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 21.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Г., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пазарджик, бул. "България" № 45 срещу Ревизионен акт № 714/20.03.2008 г., издаден от Стоянка Марийна Иванова, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 410/02.06.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 4000 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 897,52 лв. за данъчен период месец юли 2006 г.
ОСЪЖДА К.А.Г., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пазарджик, бул. "България" № 45, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 433 лв. /четиристотин тридесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
29 Административно дело No 1335/2008 Дела по ЗОС Х.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 07.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Х.А.П.,***,против Заповед №612/30.06.2008г. на Кмета на Община Карлово.
ОСЪЖДА д-р Х.А.П.,*** да заплати на Община Карлово направените по делото разноски в размер на 600/шестотин/лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в четринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.


 
30 Административно дело No 1351/2008 Дела от администр. характер - данъчни МИШЕЛ КОМЕРС-МИХАИЛ ПАВЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 28.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Мишел комерс - М.П.", със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 290, вх.Б, ет.3, ап.9 против Ревизионен акт № 1602931 от 21.04.2008год. издаден от Пролетка Богомилова Русинова, на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 433 от 06.06.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на ЕТ "Мишел комерс - М.П."***.2004г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 11 840,00лв., по фактури издадени от "СИРОЛ" ЕООД, гр. Лом, като са начислени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода резултат в размер на 5 127,42лв.
ОСЪЖДА М.П.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Мишел комерс - М.П.", със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 290, вх.Б, ет.3, ап.9 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 789,35лв., за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
31 Административно дело No 1441/2008 Дела от администр. характер - данъчни ГОДИМПЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 04.08.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 260800011/29.02.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - орган по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с Решение № 265 от 14.04.2008г. на Директор на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в ЧАСТТА, му за определени прилежащи лихви за забава на "ГОДИМПЕКС" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул."Драгоман" № 48 с ЕИК по БУЛСТАТ 126151505, представлявано от управителя Л.Д.Д. и Румен Георгиев Ангелов, заедно и потделно, в размер на 727,49 лв. за данъчен период 01.05.2007г. - 31.05.2007г. и в размер на 649,41 лв. за данъчен период м.01.06.2007г. - 30.06.2007г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГОДИМПЕКС" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул."Драгоман" № 48 с ЕИК по БУЛСТАТ 126151505, чрез управителя Л.Д.Д. против ревизионен акт /РА/ № 260800011/29.02.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - орган по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с Решение № 265 от 14.04.2008г. на Директор на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в ЧАСТТА, му относно допълнително начислен ДДС в размер на 7 040,98 лв. за данъчен период 01.05.2007г. - 31.05.2007г. и в размер на 7 080, 10 лв. за данъчен период м.01.06.2007г. - 30.06.2007г., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "ГОДИМПЕКС" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул."Драгоман" № 48 с ЕИК по БУЛСТАТ 126151505, представлявано от управителя Л.Д.Д. и Румен Георгиев Ангелов, заедно и потделно, сумата от 4 / четири / лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА "ГОДИМПЕКС" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул."Драгоман" № 48 с ЕИК по БУЛСТАТ 126151505, представлявано от управителя Л.Д.Д. и Румен Георгиев Ангелов, заедно и потделно, да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 691 /шестотин деведесет и един/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
32 Административно дело No 1531/2008 Дела от администр. характер - данъчни АВТО ИЛЧЕВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 10.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №/РА/ № 260800108/23.04.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с решение № 505/07.07.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в ЧАСТТА му, с която на "АВТО И." ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 126509009, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Симеоновград, ул."Отец Паисий" № 12Б , не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 62 412, 17 лв. за м.01, м.02, м.03, м.04, м.05 и м.06.2007г. по процесните 40 броя фактури, както и в ЧАСТТА му относно начислените лихви за забава в размер на 6 642,52 лв. за непризнатото право на данъчен кредит по тези фактури, за периода от 15 - то число включително на месеца, следващ периодите на продажба, до датата на издаване на РА, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ по отношение на непризнато право на данъчен кредит на "АВТО И." ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 126509009, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Симеоновград, ул."Отец Паисий" № 12Б, представлявано от И.Л.И., в размер на 60 362, 24 лв. за м.01, м.02, м.03, м.04, м.05 и м.06.2007г., ведно с прилежащите лихви за забава по процесните 30 броя фактури, както и в ЧАСТТА относно начислените лихви за забава в размер на 2 654, 90 лв. за непризнатото право на данъчен кредит по процесните 40 броя фактури, за периода от 15 - то число на месеца, следващ месеца на придобиване на стоките, до 14 - то число, включително на месеца, следващ периода на продажбата на стоките, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "АВТО И." ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 126509009, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Симеоновград, ул."Отец Паисий" № 12Б, представлявано от И.Л.И., сумата от 1697 / хиляда шестотин деведесет и седем / лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА "АВТО И." ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 126509009, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Симеоновград, ул."Отец Паисий" № 12Б, представлявано от И.Л.И., да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 1898 /хиляда осемстотин деведесет и осем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
33 Административно дело No 1549/2008 Дела от администр. характер - данъчни СТАЙКОВ И СИЕ-ВАСЛАВ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 31.08.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 210800107 от 16.05.2008 год. издаден от Валентина Иванова Кашева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Смолян, потвърден с Решение №504/04.07.2008 год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, с която на "Стайков и сие - Васлав" СД, гр.Смолян с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Смолян, ул. "Васил Левски" № 21 с ЕИК по БУЛСТАТ 040331773, представлявано от Васил Николов Стайков, за отчетен период 01.06.2007г. - 30.06.2007г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 8 425,20 лв. по фактура № 302/05.06.2007г. с предмет "дизелово гориво" 30 000 литра на стойност 42 126, 00 лв., издадена от "ИНТАГ - 94" СД - гр.Козлодуй и са определени съответните лихви за забава в размер на 961, 71 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Стайков и сие - Васлав" СД, гр.Смолян с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Смолян, ул. "Васил Левски" № 21 с ЕИК по БУЛСТАТ 040331773, представлявано от Васил Николов Стайков сумата от 250/ двеста и петдесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 1606/2008 Други административни дела СБАЛВБГ ЕВРОХОСПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 05.08.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ІV-РД-13-1335/17.07.2008г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Пловдив, с която на "Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести гастроентерология /СБАЛВБГ/ - Еврохоспитал"ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Цар Иван Александър"№14а са наложени санкции по чл.236 ал.1, т.1 НРД - 2006г. /финансова неустойка/, както следва: І. За несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ - 1. Неспазени индикации за хоспитализация, посочени в съответната клинична пътека - санкция по чл.238 ал.4, т.4 б."б"/аа/ от НРД 2006г.: КП №31 "Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт"- петнадесет случая: ИЗ№10158/2008г.,ИЗ№10041/2008г.,ИЗ№10079/2008г.,ИЗ№10061/2008г.,ИЗ№10171/2008г.,ИЗ№10015/2008г.,ИЗ№10016/2008г.,ИЗ№10067/2008г.,ИЗ№10070/2008г.,ИЗ№10077/2008г.,ИЗ№10155/2008г.,ИЗ№10163/2008г.,ИЗ№10117/2008г. и ИЗ№10096/2008г., представляващо нарушение на чл.5 т.2, чл.8 ал.1, т.1 от ИД, чл.26 т.2 и чл.183 ал.1,т.1 от НРД-2006г. и т.200, т.201.6,б."а" от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на НЗОК, санкция в размер на общо 2 700 лева и 2. Нарушения на установения ред за работа с документи и епикризи - КП №31"Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт" - три случая: ИЗ№10147/2008г., ИЗ№10139/2008г., ИЗ№10145/2008г.,представляващо нарушение на чл.16 ал.3 от ИД, чл.190 ал.3, т.20 НРД-2006г., санкция в размер на 180 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА РЗОК - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. "Христо Чернопеев"№14 да заплати на "Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести гастроентерология /СБАЛВБГ/ - Еврохоспитал" ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Цар Иван Александър"№14а сумата от 405/четиристотин и пет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
35 Административно дело No 1616/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Докладчик: В.С.Р.  Определение от 10.08.2009г.
ОТМЕНЯ Определение от 02.07.2009г. , постановено по адм. дело № 1616/2008 г. на Административен съд -Пловдив,ІХ с-в в частта му ,с която е даден ход по същество на делото.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Винарска изба Пълдин"АД, ЕИК115035200, със седалище гр. Перущица, адрес на управление гр. Перущица, кв. "Пастуша" против Акт за установяване на задължение по декларации № 1 от 23.06.2008 г. издаден от Община Перущица, в частта й с която се обжалва административният акт по отношение на определената лихва в размер на 1573, 81 лева (хиляда петстотин седемдесет и три лева и осемдесет и една стотинки) начислена върху сумата от 7904, 11 лева (седем хиляди деветстотин и четири лева и единадесет стотинки) представляваща размер на задължение за данък върху недвижимите имоти, съгласно декларираните данни.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1616/2008 г. на Административен съд -Пловдив,ІХ с-в.
ИЗПРАЩА делото като преписка на ръководителя на звеното за местни приходи в Община Перущица за произнасяне по жалбата на "Винарска изба Пълдин" АД ,ЕИК115035200, със седалище гр. Перущица, адрес на управление гр. Перущица, кв. "Пастуша" против Акт за установяване на задължение по декларации № 1 от 23.06.2008 г. издаден от Община Перущица, в частта й ,с която се обжалва административният акт по отношение на определената лихва в размер на 1573, 81 лева (хиляда петстотин седемдесет и три лева и осемдесет и една стотинки) начислена върху сумата от 7904, 11 лева (седем хиляди деветстотин и четири лева и единадесет стотинки) представляваща размер на задължение за данък върху недвижимите имоти, съгласно декларираните данни , издаден от органа по приходите към Община Перущица.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок пред Върховен административен съд на Република България от получаване на съобщение за изготвянето му от страните.

 
36 Административно дело No 1648/2008 Дела от администр. характер - данъчни Е.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 10.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600 - 3065 от 17.04.2008год., издаден от Тодор Петков Кабашки, на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение №540 от 24.07.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Е.А.Д. *** в качеството и по отношение на дейността й като едноличен търговец с фирма "Дизайн студио - Е.Д." със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. "Враня" № 2, ет.1 за отчетни периоди от 26.05.2003год. до 22.12.2005год. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 211 886,85лв. ; начислено е допълнително задължение за внасяне на данък добавена стойност в размер на 4 166,68лв. ; определени са лихви за просрочие при разчитането на ДДС с бюджета в размер на 100 864,04лв. и са определени следните задължения по чл. 35 от Закона за облагане на доходите на физическите лица /отм./ - за отчетната 2003год. в размер на 183 456, 64лв. и съответни лихви за просрочие при разчитане на това задължение в размер на 94 834,12лв. ; за отчетната 2004год. в размер на 10 585,00лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 4 139,57лв. ; за отчетната 2005год. в размер на 73772,42лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 19 762,37лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.Д. *** срещу Ревизионен акт № 1600 - 3065 от 17.04.2008год., издаден от Тодор Петков Кабашки, на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение №540 от 24.07.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Д. в качеството и по отношение на дейността й като едноличен търговец с фирма "Дизайн студио - Е.Д." със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. "Враня" № 2, ет.1 за отчетни периоди от 26.05.2003год. до 22.12.2005год. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 33 144,54лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането на ДДС с бюджета в общ размер на 13 703,89лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на Е.А.Д. *** сумата от 13 358,90лв, представляваща извършени от дружеството разноски по производството - съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждение за адвокат и вещо лице.
ОСЪЖДА Е.А.Д. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 1386,97лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 1690/2008 Дела от администр. характер - данъчни Р-СТУДИО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 26.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Р - СТУДИО" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."А. Стамболийски" № 29 с ЕИК по БУЛСТАТ 112613179, представлявано от управителя С.Г.В. против ревизионен акт /РА/ № 1300800186/16.06.2008г., издаден от Величка Илиева Кочева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 565/30.07.2008г. на Директор на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта му за допълнително определения корпоративен данък за 2005г. в размер на 3000лв. и за допълнително определения данък по чл.35 от ЗКПО/отм./ за 2005г. в размер на 6 841, 71лв., ведно с прилежащите му лихви за забава в размер на 2 749, 42 лв. и изменен в частта относно начислените лихви за корпоративен данък за 2005г. от 938, 85 лв. на 937, 83 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Р - СТУДИО" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."А. Стамболийски" № 29 с ЕИК по БУЛСТАТ 112613179, представлявано от управителя С.Г.В. да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 720 / седемстотин и двадесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
38 Административно дело No 1697/2008 Дела от администр. характер - данъчни КАСИКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 28.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №260800263 от 04.06.2008год. издаден от Веселина Георгиева Господинова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 577 от 01.08.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на "КАСИКА" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Хасково, ул. "Булаир" № 39-6 е определено допълнително задължение за заплащане на корпоративен данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /отм./ в размер на 5735,38лв. за отчетната 2005год. и в размер на 25707,56лв. за отчетната 2006год., като са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в размер общо на 1853,82лв. за отчетната 2005год. и в размер на 4412,97лв. за отчетната 2006год.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "КАСИКА" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Хасково, ул. "Булаир" № 39-6 сумата от 650,00лв., представляваща заплатени от последното разноски за производството - държавна такса и възнаграждение за вещо лице и един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
39 Административно дело No 1709/2008 Дела по КСО Г.Б.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 08.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №259/06.08.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е отхвърлена жалба на Г.Б.С. *** срещу Разпореждане №530/24.06.2008г. на Ръководител на "Контрол по разходите на ДОО" в ТП на НОИ - Пловдив, с което е разпоредено събиране от нея на сумата по ревизионен акт за начет вх. №530/24.06.2008г. в размер на 1 148,43 лева главница и 279,31 лева лихви за забава до дата 11.06.2008г., в ЧАСТТА, с която е определена главницата - за размер и над 480 лева до пълния и посочен размер от 1 148,43 лева, а по отношение на определените лихви - за размера им над 123,76 лева до пълния им посочен такъв от 279,31 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като ОТХВРЪЛЯ жалба в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
40 Административно дело No 1837/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.В.Г.,
С.В.Г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 05.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Г. с ЕГН ********** *** и С.В.Г. с ЕГН ********** *** срещу Заповед № ОА-2238/04.08.2008 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП - план за регулация за УПИ ІХ-480, кв.61 по плана на Старинна градска част гр.Пловдив, като се променя предназначението и същият става ІХ-480, обществено обслужване, хотел, по зелените зачертавания и надписи за регулацията без промяна на застрояването одобрено със заповед № ОА-1927/29.12.2000 г. на Кмета на Община Пловдив.

Решението не подлежи на обжалване.


 
41 Административно дело No 1844/2008 Дела от администр. характер - данъчни МИКО-МАРИЯ МАКАВЕЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 18.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М., в качеството и на едноличен търговец с фирма "Мико - М.М.", със седалище и адрес на управление гр. Сопот, ул. "К. Нектариев" № 14 против Ревизионен акт №160800810 от 09.07.2008год. издаден от Пролетка Богомилова Русинова, на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 643 от 26.08.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на едноличния търговец е определено допълнително задължение по данък добавена стойност за внасяне в общ размер на 11184,57лв. за отчетни периоди от м.декември 2005год. е м. декември 2006год. и са определени лихви за просрочие в размер на 3648,85лв. ; определено е допълнително задължение по ДДС за внасяне в размер на 1887,45лв. за отчетен период м. декември 2004год. и съответни лихви за просрочие в размер на 871,74лв. ; определени са допълнителни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ в размер на 1131,80лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 342,18лв. за отчетната 2005год. и в размер на 229,20лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 38,75лв. за отчетната 2006год.
ОСЪЖДА М.А.М., в качеството и на едноличен търговец с фирма "Мико - М.М.", със седалище и адрес на управление гр. Сопот, ул. "К. Нектариев" № 14 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 836,69лв., за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
42 Административно дело No 1868/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1856/22.07.2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0700/21.08. 2008г.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 304 /триста и четири/лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
43 Административно дело No 1878/2008 Дела от администр. характер - данъчни МАРГО 2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 03.08.2009г.
ОТМЕНЯВА Ревизионен акт № 240800329 от 01.07.2008год. издаден от Златинка Атанасова Андонова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 628 от 25.08.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на "МАРГО 2006" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 42, ет.2, ап.2 е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 4901,65лв. за отчетни периоди от 17 януари 2007год. до 29 февруари 2008год. по сделки извършвани при осъществяване на дейността му като земеделски производител и съответно определените лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МАРГО 2006" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 42, ет.2, ап.2 срещу Ревизионен акт № 240800329 от 01.07.2008год. издаден от Златинка Атанасова Андонова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 628 от 25.08.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на "МАРГО 2006" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 42, ет.2, ап.2 е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 449,83лв. за отчетни периоди от 17 януари 2007год. до 29 февруари 2008год. по сделки извършвани при осъществяване на дейността му по предоставяне на счетоводни услуги и съответно определените лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "МАРГО 2006" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 42, ет.2, ап.2 сумата от 412,17лв, представляваща съответната част от извършени от дружеството разноски по производството - държавна такса, възнаграждение за адвокат и вещо лице.
ОСЪЖДА "МАРГО 2006" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 42, ет.2, ап.2 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 100,00лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
44 Административно дело No 1927/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1926/24.07.2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0719/03.09. 2008г.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 304 /триста и четири/лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
45 Административно дело No 1939/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1855/22.07.2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0703/28.08. 2008г.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 304 /триста и четири/лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
46 Административно дело No 1963/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 05.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1850/21.07.08г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0704/28.08.2008г., с което на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 е определено по ЕАД №3000/4-75440/15.12.2006г. допълнително митническо задължение в размер на общо на 1 206 лева, от които 267 лева мито и 939 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 15.12.2006г. до датата на плащане, както и е постановено да се извършат корекции за всяка една от стоките по ЕАД-то в съответните кл.45 "Уточняване" и кл.47"Изчисляване на вземанията", като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 456 /четиристотин петдесет и шест/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
47 Административно дело No 1974/2008 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност №1929/24.07.2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0722/02.09. 2008г.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати на "ЗИМ"ЕООД, гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков"№12 сумата от общо 304 /триста и четири/лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
48 Административно дело No 2147/2008 Дела от администр. характер - данъчни ПИМ-ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 11.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.М., в качеството си на едноличен търговец "ПИМ - П.М."***, с адрес на управление: с.Звъничево, ул."Тринадесета" № 5, общ.Пазарджик, против Ревизионен акт № 800212 от 03.09.2008 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 752/ 15.10.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на лицето не е признат данъчен кредит в размер на 14092,30лв. и лихви в размер на 1997,11 лв. за периода 01.07.2007 г. до 31.10.2007 г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА П.И.М., в качеството си на едноличен търговец "ПИМ - П.М."***, с адрес на управление: с.Звъничево, ул."Тринадесета" № 5, общ.Пазарджик, с Булстат 112051092, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Национална агенция за приходите сумата от 772/седемстотин седемдесет и два/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.


 
49 Административно дело No 2187/2008 Дела от администр. характер - данъчни ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 24.08.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 260800446/28.08.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с Решение № 747/15.10.2008г. на Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит на "ВУЛКАН ЦИМЕНТ" АД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Димитровград, Ж.К "Вулкан", с ЕИК по БУЛСТАТ 836145646, представлявано от А.Ч.К., изпълнителен директор, в размер на 87 237 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 38 930, 45 лв. за данъчен период 01.12.2004г. - 31.12.2004г. по фактури № 2300000757/17.12.2004г., № 2300000758/17.12.2004г., № 2300000759/17.12.2004г., № 2300000760/17.12.2004г.,№ 2300000761/17.12.2004г., издадени от "ДЕВНЯ ЦИМЕНТ" АД - гр.Девня, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "ВУЛКАН ЦИМЕНТ" АД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Димитровград, Ж.К "Вулкан", с ЕИК по БУЛСТАТ 836145646, представлявано от А.Ч.К., изпълнителен директор, сумата от 9250 лв. / девет хиляди двеста и петдесет / лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
50 Административно дело No 2199/2008 Дела от администр. характер - данъчни В.С.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Определение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 761/23.10.2008г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставено без уважение искането на В.С.Ш., ЕГН **********,*** за възстановяване срока за обжалване на РА № 584/28.12.2007г., издаден от Добрияна Неделчева Бозева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик.
ВРЪЩА преписката на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, за произнасяне при спазване указанията, дадени в мотивната част на настоящото определение.
Копие от настоящото определение да се изпрати на страните по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
51 Административно дело No 2203/2008 Дела по КСО ЕГИДА ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 04.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 306/08.10.2008 г. на ръководителя наТП на НОИ - Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № 678/19.08.2008 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО за внасяне от "Егида" ЕООД на сумата по Ревизионен акт за начет от 11.08.2008 г. в размер на 2195. 95 лв., от които 1945.22 лв. главница и 250.73 лв. лихва.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване"-Пловдив да заплати на "ЕГИДА" ЕООД ,БУЛСТАТ 115053967 със седалище и адрес на управление :гр.Пловдив,ул."Победа"30 разноски в размер на 200/двеста/ лева, представляващи адвокатски хонорар.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване"-Пловдив да заплати по сметка на Административен съд -Пловдив 50/петдесет/ лв., представляващи държавна такса.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 
52 Административно дело No 2219/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Н.К.,
В.Д.Д.,
Б.П.К.,
Т.К.К.,
Д.Н.К.,
А.Г.Ц.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 21.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.К. с ЕГН ********** ***, А. Г.Ц. с ЕГН ********** ***, Д.Н.К. с ЕГН ********** ***, Б.П.К. с ЕГН ********** ***, Т.К.К. с ЕГН ********** *** и В.Д.Д. с ЕГН *********** *** против Заповед № ОА-2271/05.08.2008 г. на Кмета на Община Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
53 Административно дело No 2237/2008 Дела по ЗСП С.С.Р. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № РДП СП-2-443 от 17.10.2008г. на Директора на РДСП- Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на лицето срещу Заповед № ОЮ-33-1934/19.09.2008г. на Директора на Д "СП"- Пловдив за отказ на целева помощ за отопление по Наредба № РД-07-5/16.05.2008г.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на РДСП- Пловдив, за законосъобразно произнасяне, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в мотивите на настоящето решение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
54 Административно дело No 2310/2008 Дела от администр. характер - данъчни СИМИ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 25.08.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт №1300 - 800345 от 12.09.2008год. издаден от Недялка Атанасова Ангелова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 796 от 13.11.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на "Сими груп" ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пазарджик, ул. "Братя Консулови" № 26, ет.3, за отчетен период 01.06.2007г. - 30.06.2007г. е отказано право на данъчен кредит по фактура № 0000002725 от 18.06.2007г. с предмет "първоначална вноска по договор № 410200081" на стойност 625 865,60лв. и начислен ДДС в размер на 125173,12лв. и по фактура №0000002726 от 18.06.2007г. с предмет "такса управление/встъпване в договор № 410200081" на стойност 37551,94лв. и начислен ДДС в размер 7510,39лв., двете с издател "Хипо Алпе - Адрия Лизинг" ЕООД, гр. София, бул. "Васил Левски" № 15-17, като са начислени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода резултат в размер на 253,10лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 2326/2008 Дела по ЗОС УС НА СНЦ СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 05.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на СНЦ "Съюз на инвалидите в България", БУЛСТАТ 000707565, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец , ул. "Христо Белчев" № 8, чрез пълномощника С.Й.З., против Заповед № ОА-3312 от 07.11.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с която се прекратява договор за наем от 01.08.2002г.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
56 Административно дело No 2339/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.М. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 03.08.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК -02 - Пд -45/19.11.2008 г. на Началника на РДНСК - гр.Пловдив, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж - представляващ "Масива стопанска сграда", намиращ се в УПИ ХХV-7, кв.136 по плана на гр.Стамболийски, с административен адрес ул."Копривщица" № 14, извършен от Н.Б.М. без необходимите строителни книжа.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Пловдив да заплати на Н.Б.М. ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно дело No 2388/2008 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.П. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 06.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Снежанка Б.П. ***, срещу Заповед № 1215 от 17.11.2008г. на Кмета на Община "Родопи" - Пловдив, с която е одобрено изменение на регистъра към ПНИ относно имот № 30.71. в местността "Гогова чешма", землище с. Белащица. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му.
 
58 Административно дело No 48/2009 Дела от администр. характер - данъчни СТОРКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: В.А.Г.  Решение от 14.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СТОРКОМ" ООД - гр. Харманли, с Булстат 126626254, със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, ул. "Дялко Милковски" № 37, представлявано от Ц.К.Г. срещу Ревизионен акт №2600800553/31.10.2008г., издаден от орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Хасково, потвърден с Решение № 886 от 19.12.2008 г.на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" -гр. Пловдив при НАП, с който акт не е признато правото на данъчен кредит в размер на 7140,80 лв. и са начислени лихви от 1897,18 лв. по фактури № 1230/ 27.11.2006 г., № 1271/27.11.2006 г., №1273/ 28.11.2006 г., № 1371/ 22.12.2006 г., № 1372/ 27.12.2006 г., №1373/28.12.2006 г., № 1419/ 29.12.2006 г. и № 19/ 06.02.2007 г., издадени от "Джи Ер Си" ООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА "СТОРКОМ" ООД - гр. Харманли, с Булстат 126626254, със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, ул. "Дялко Милковски" № 37, представлявано от Ц.К.Г., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 612 / шестотин и дванадесет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
59 Административно дело No 53/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 03.08.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 2603/05.11.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0994/08.12.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 350/триста и петдесет/ лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
60 Административно дело No 61/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 2602/05.11.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-1006/08.12.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 300/триста/ лв., представляваща направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
61 Частно административно дело No 70/2009 Частни администр. дела БУЛМИЛК ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.М.  Определение от 13.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна частната жалба предявена от "БУЛМИЛК" ЕООД, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул. "Брезовска" № 21, ет.1, ап.1 с ЕИК по БУЛСТАТ 115842279, представлявано от управителя М.Г.К. против Решение № 148/17.12.2008г. на Директора на ТД на НАП - гр.Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
62 Административно дело No 240/2009 Дела по ЗМСМА /троен състав/ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА,
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА,
КАМАРА ЗА ВИЗУАЛНА КОМУНИК.И ЗАЩИТА НА ОКОЛ.СРЕДА,
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АСОЦ.ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА,
КРИВИЦКИ И СИЕ ООД,
ХЕБРОС БУС ООД,
РАДЕЯ ЕООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател: А.И.Х.
Докладчик: Г.Х.П. 
Решение от 03.08.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Наредбата за рекламна дейност на територията на община Пловдив, приета с Решение № 414, взето с протокол № 22/04.12.2008г. на Общински съвет - Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на СНЦ "Асоциация за външна реклама - Пловдив, "Кривицки и сие" ООД, "Радея" ЕООД и "Хеброс бус" ООД за присъждане на разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
63 Административно наказателно дело (К) No 255/2009 Наказателни касационни производства АПТИШ-АТАЙ АПТИШ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 12.08.2009г., в законна сила от 12.08.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164 от 10.10.2008 г. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав, постановено по НАХД № 958/2008 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
64 Административно дело No 287/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЗОИ90-ДИМИТЪР КИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 05.08.2009г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160801321/19.11.2008 г., издаден от Галин Танев Николов, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 71 от 26.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Д.Н.К., в качеството му на ЕТ "ЗОИ - 90 - Д.К.", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Босилек" № 1, ет. 6, ап. 17 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. "Копривщица" № 53, вх. В, ет. 4, ап. 12, са определени данъчни задължения по чл. 32 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 14093,91 лв., като намалява данъка от 14 093,91 лв. на 13 767,41 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Д.Н.К., в качеството му на ЕТ "ЗОИ - 90 - Д.К.", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Босилек" № 1, ет. 6, ап. 17 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. "Копривщица" № 53, вх. В, ет. 4, ап. 12, сумата от 32 лв. /тридесет и два лева/ - съответната част от заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Д.Н.К., в качеството му на ЕТ "ЗОИ - 90 - Д.К.", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Босилек" № 1, ет. 6, ап. 17 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. "Копривщица" № 53, вх. В, ет. 4, ап. 12, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 814 лв. /осемстотин и четиринадесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
65 Административно наказателно дело (К) No 339/2009 Наказателни касационни производства Д.Д.Г. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 11.08.2009г., в законна сила от 11.08.2009г.
ОТМЕНЯВА Решение № 54 от 16.12.2008год. на Първомайски районен съд, ІІІ съдебен състав, постановено по н.а.х.д. № 148 по описа на същия съд за 2008год., с което е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-172 от 19.06.2008год. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр. Пловдив В ЧАСТТА му, с което на Д.Д.Г. *** на основание чл. 48, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/ е наложено административно наказание глоба в размер на 500,00лв. за нарушение по чл.73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006год. за хигиената на храните /обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г./
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № І-Б-172 от 19.06.2008год. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр. Пловдив В ЧАСТТА му, с което на Д.Д.Г. *** на основание чл. 48, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/ е наложено административно наказание глоба в размер на 500,00лв. за нарушение по чл.73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006год. за хигиената на храните /обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 г./
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 от 16.12.2008год. на Първомайски районен съд, ІІІ съдебен състав, постановено по н.а.х.д. № 148 по описа на същия съд за 2008год., с което е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-172 от 19.06.2008год. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр. Пловдив В ЧАСТТА му, с което на Д.Д.Г. *** на основание чл. 48, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/ е наложено административно наказание глоба в размер на 500,00лв. за нарушение по чл.12 от Наредба № 5 за хигиената на храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
66 Административно дело No 377/2009 Дела от администр. характер - данъчни ГОРГОНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Й.Р.Р.  Решение от 06.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Ч., в качеството му на управител на "Горгона" ЕООД, ЕИК по Булстат 115335653, със седалище и адрес на управление- гр.Първомай, ул."Васил Априлов" № 17 срещу Ревизионен акт/РА/ № 160801394/10.11.2008 г., издаден от Пролетка Богомилова Русинова - ст. инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 61 от 22.01.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който са определени данъчни задължения в размер на 180681,69 лв, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Горгона" ЕООД, ЕИК по Булстат 115335653, със седалище и адрес на управление- гр.Първомай, ул."Васил Априлов" № 17 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 4063 /четири хиляди шестдесет и три/ лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
67 Административно дело No 388/2009 Дела по ЗАдм А.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 07.08.2009г.
ОТМЕНЯ отказа , обективиран в писмо изх. №94-00-А-17/1/ от 19.02.2009 г., на Кмета на Община - Хисар, да извърши заверка на молба - декларация за обстоятелствена проверка по искане вх. вх.№94-00-А-17 от 5.02.2009г. на А.С.А. ***.
ИЗПРАЩА молба - декларация за обстоятелствена проверка по искане вх.№94-00-А-17 от 5.02.2009г. на А.С.А. ***.на Кмета на Община - Хисар за извършване на поисканата административна услуга.
ОСЪЖДА Община - Хисар с адрес гр.Хисар, ул."Генерал Гурко"№14 да заплати на А.С.А. *** сумата от 12/дванадесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
68 Административно дело No 414/2009 Дела от администр. характер - данъчни З.К.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 21.08.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 21800219 от 08.12.2008год. издаден от Съби Събев Коков - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 98 от 09.02.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на З.К.Б. *** са определени задължения към бюджета както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003год. в размер на 810,00лв. и лихви за просрочие в размер на 493,97лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 14,23лв. и лихви за просрочие в размер на 5,22лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 1991,45лв. и лихви за просрочие в размер на 465,16лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.К.Б. *** срещу Ревизионен акт № 21800219 от 08.12.2008год. издаден от Съби Събев Коков - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 98 от 09.02.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на З.К.Б. са определени задължения към бюджета както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2002год. в размер на 2761,58лв. и лихви за просрочие в размер на 2055,01лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003год. в размер на 366,14лв. и лихви за просрочие в размер на 229,60лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 340,89лв. и лихви за просрочие в размер на 166,95лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 5328,59лв. и лихви за просрочие в размер на 1244,58лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на З.К.Б. *** сумата от 313,58лв., представляваща извършени от последния разноски по производството, заплащане на държавна такса, възнаграждение за един адвокат. ОСЪЖДА З.К.Б. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 595,34лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
69 Административно дело No 415/2009 Дела от администр. характер - данъчни АГРОСЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 11.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АГРОСЪН" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, кв. "Кольо Ганчев", Агроцентър, с ЕИК по БУЛСТАТ 123653805, представлявано от управителя Д.Д.Й., срещу Ревизионен акт № 240800731/18.12.2008 г., издаден от Златинка Атанасова Андонова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 105/12.02.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в размер на 4 565,49 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 515,27 лв.
ОСЪЖДА "АГРОСЪН" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, кв. "Кольо Ганчев", Агроцентър, с ЕИК по БУЛСТАТ 123653805, представлявано от управителя Д.Д.Й., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 453 лв. /четиристотин петдесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
70 Административно дело No 426/2009 Дела по ЗОС Е.А.А.,
С.К.А.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Х.П.  Решение от 03.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Е.А.А., ЕГН *********** *** против Заповед № 090А-294/12.02.2009г. на Кмета на Община Пловдив, с която е постановен отказ за отменяне на Заповед № 1422 от 14.09.1976г. на Председателя на ГНС-гр. Пловдив за отчуждаване на имот пл. № 1519 от кв. 67-73 нови по плана на ЖК "Христо Ботев"- Север, с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Краснодар" № 32.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.А., ЕГН **********,*** против Заповед № 090А-294/12.02.2009г. на Кмета на Община Пловдив, с която е постановен отказ за отменяне на Заповед № 1422 от 14.09.1976г. на Председателя на ГНС-гр. Пловдив за отчуждаване на имот пл. № 1519 от кв. 67-73 нови по плана на ЖК "Христо Ботев"- Север, с административен адрес гр. Пловдив, ул. "Краснодар" № 32 и на основание чл. 159, т.4 от АПК.
ПРЕКРАТЯВА ЧАСТИЧНО производството по адм. дело № 426/09 по отношение на жалбата на С.К.А..

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му, а по отношение на частта с характер на определение, с която прекратява производството по делото в 7 - дневен срок.

 
71 Административно дело No 435/2009 Дела от администр. характер - данъчни ЕВГЕНИ МАДЖАРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: М.М.М.  Решение от 06.08.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт / РА / № 160801002/07.11.2008г., издаден от Галина Петкова Вълнева - орган по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с решение № 94/05.02.2009г. на заместник директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, упълномощен със заповед № ЗЦУ/836/24.11.2008г., в ЧАСТТА му, с която на Е.Х.М. с ЕГН **********, като ЕТ "Е.М.", с ЕИК по БУЛСТАТ 825074450 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Григор Пърличев" № 26, ет.1, ап.3, са определени лихви за забава в размер на 5 193, 86 лв. за данъчни периоди 01.02.2007г. - 28.02.2007г. и 01.03.2007г. - 31.03.2007г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Е.Х.М. с ЕГН **********, като ЕТ "Е.М." с ЕИК по БУЛСТАТ 825074450, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Григор Пърличев" № 26, ет.1, ап.3, сумата от 1350 /хиляда триста и петдесет лева/ лева, разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
72 Административно наказателно дело (К) No 501/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.Н.И.БЪЛГАРИЯ ЕООД,
А.Н.И.-ГЪРЦИЯ
Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 10.08.2009г., в законна сила от 10.08.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 17.11.2008год. на Пловдивски районен съд, ХІІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №1278 по описа на същият съд за 2008год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
73 Административно дело No 563/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТЕНИК-ЙОРДАН НИКОЛОВ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 10.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Теник-Й.Н." със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Бегония" № 2, представлявано от Й.Т.Н. с ЕГН **********, против Заповед № РД-09-152/25.02.2009 г. на Кмета на Район Централен - гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ"Теник-Й.Н." със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Бегония" № 2, представлявано от Й.Т.Н. с ЕГН **********, да заплати на Район Централен - Община Пловдив, направените по делото разноски в размер на 240 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС.

 
74 Административно наказателно дело (К) No 619/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И.П.Р. Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 12.08.2009г., в законна сила от 12.08.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 265 от 23.02.2009год. на Пловдивски районен съд, ХІХ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №1719 по описа на същият съд за 2008год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
75 Административно наказателно дело (К) No 620/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СИЕН-СМ ООД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение (второ) от 07.08.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 864 от 24.06.2009г., постановено по КНАХД № 620/09г., по описа на за 2009год. на Административен съд - Пловдив,ХХ състав, като в същото на мястото на "954.04лв." да се чете "186.66лв."
ПОПРАВКАТА да се отбележи върху Решение № 864 от 24.06.2009г., постановено по КНАХД № 620/09г., по описа на за 2009год. на Административен съд - Пловдив,ХХ състав и преписите. Решението е окончателно.

 
76 Административно наказателно дело (К) No 685/2009 Наказателни касационни производства И.Т.В. РПУ КАРЛОВО Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 12.08.2009г., в законна сила от 12.08.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №54 от 30.03.2009год. на Карловски районен съд, ІV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 18 по описа на същия съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
77 Административно дело No 688/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.М.,
Н.Б.С.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 07.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Б.М. с ЕГН ********** и Н.Б.С. с ЕГН **********, представлявани от адв.П.,***, против Заповед № 128 от 11.03.2009 г. на Кмета на Район Южен - Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
78 Административно дело No 712/2009 Други административни дела В.Д.Д.,
М.Д.В.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 10.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на В.Д.Д. с ЕГН ********** ***І и М.Д.В. с ЕГН ********** ***, против Заповед № ЗД-03-142 на Областния управител на Област Пловдив.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
79 Административно наказателно дело (К) No 748/2009 Наказателни касационни производства АНГЕЛ КАРАДИНЕВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 06.08.2009г., в законна сила от 06.08.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4 от 09.01.2009 г., постановено по НАХД № 127 от 2008г. по описа на Районен съд -Първомай , трети състав.
Решението е окончателно.

 
80 Административно дело No 798/2009 Други административни дела Т.Н.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 03.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Г.Т., родена на 26.10.1984 г., гражданство на РАрмения, чрез адв. Х.Д.К., САК - Пазарджик, със съдебен адрес в гр.Пловдив, ул."Йоаким Груев" 41, ет.1, против Решение № УП - 59/23.04.2009 г. на Интервюиращ орган на Държавната Агенция за бежанците, с което на основание чл. 70, ал. 1, т. 1, вр. чл. 13, т. 1 и т. 2 от ЗУБ й е отказано предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението не подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 85, ал. 4 от ЗУБ.

 
81 Административно дело No 809/2009 Дела по КСО Д.И.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 04.08.2009г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Т. *** против Решение на ръководителя на ТП на НОИ № 81/08.04.2009 г. ,с което е потвърдено Разпореждане № 211 от 26.02.2009г. на Ръководителя по разходите на ДОО при РУ"СО"Пловдив.
ОСТАВЯ без уважение искането за присъждане на разноски от Директора на РУ"СО" Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 819/2009 Наказателни касационни производства БКС АСЕНОВГРАД ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Решение от 13.08.2009г., в законна сила от 13.08.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35 от 30.03.2009год. на Асеновградски районен съд, ІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 485 по описа на същия съд за 2008год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
83 Административно дело No 836/2009 Дела от администр. характер - данъчни МАРИАН-88 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: Т.И.Н.  Решение от 10.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МАРИАН - 88" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Гелеменово, крайпътен комплекс автомагистрала Тракия, Община Пазарджик и с адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. "Янтра" № 18, ет. 4, ап. 9, с ЕИК по БУЛСТАТ 112651330, представлявано от управителя Димитър Иванов Николов, срещу Ревизионен акт № 800446/20.02.2009 г., издаден от Стоянка Марийна Иванова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 257/17.04.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно отказан данъчен кредит в размер на 2042 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 344,68 лв.
ОСЪЖДА "МАРИАН - 88" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Гелеменово, крайпътен комплекс автомагистрала Тракия, Община Пазарджик и с адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, ул. "Янтра" № 18, ет. 4, ап. 9, с ЕИК по БУЛСТАТ 112651330, представлявано от управителя Димитър Иванов Николов, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 223 лв. /двеста двадесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Административно дело No 873/2009 Дела по КСО Т.К.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 07.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от Т.К.К. *** на Решение № 73/28.04.2009 г. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив и Разпореждане № **********/13.02.2009 г. за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
ОСТАВЯ без уважение искането за присъждане на разноски на Директора на ТП на НОИ-Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от собщаването му на страните.


 
85 Частно административно дело (К) No 935/2009 Частни касационни производства В.Д.Д.,
Р.Д.К.,
В.С.К.,
Й.С.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: В.С.Р.  Определение от 06.08.2009г., в законна сила от 06.08.2009г.
ОТМЕНЯ Определение на Пловдивски районен съд, десети граждански състав от 10.04.2009 г., постановено по АХД № 3188 по описа за 2008 г. за прекратяване на производството.
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд, десети граждански състав за продължаване на производството .

Определението е окончателно.


 
86 Административно дело No 950/2009 Други административни дела ОДИКОМ-МАРИН ПЕШКИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Председател и докладчик: Я.И.К.  Решение от 06.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.П. в качеството му на ЕТ"Одиком - М.П."*** срещу Заповед №Р-206 от 11.05.2009г. на Директор Регионален център по здравеопазване/РЦЗ/ - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул."Перущица"№1, с която е отказана регистрация на оптика с адрес гр.Пловдив, бул."Христо Ботев",автогара "ЮГ" по заявление вх.№РЕ-393/28.10. 2008г. на едноличния търговец, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Директор РЦЗ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
87 Административно дело No 959/2009 Други административни дела Д.М.Ш. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА Председател и докладчик: М.М.Д.  Решение от 10.08.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 51/19.03.2009 г. на Директора на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства - Пловдив /в частта й по т.11/ с която, на основание решение на Учителския съвет - Протокол № 7/18.03.2009 г. и съгласно ПВРД на НГСЕИ и ППЗНП, на настоящия жалбоподател Д.М.Ш. - ІХ а клас е наложено наказание "предупреждение за преместване в друго училище" за грубо нарушаване на ПВРД в НГСЕИ по чл.82, ал.1, т.2 и чл.139, ал.1, т.2 от ППЗНП.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС.

 
88 Административно дело No 968/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 10.08.2009г.
ОХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област Пловдив против Решение № 503, взето с Протокол № 24/29.04.2009 г. и Решение № 524, взето с Протокол № 25/20.5.2009 г. приети от Общински съвет- Асеновград.
ОСЪЖДА Областен управител на Област Пловдив да заплати на Общински съвет -Асеновград разноски в размер на 300/триста/лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
89 Административно дело No 978/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕС-ЕМ-91 ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 11.08.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от "ЕС-ЕМ-91"ЕООД-Пловдив със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ЖК"Тракия" бл.37, вх.А, ап.32, представлявано от управителя К.Б.Б., чрез адв.Е.У., против заповед № 781/21.12.2006 г. на Кмета на Район"Тракия", Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 978/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
90 Административно наказателно дело (К) No 982/2009 Наказателни касационни производства Н.К.Ш. РПУ ТРУД Председател и докладчик: В.С.Р.  Решение от 06.08.2009г., в законна сила от 06.08.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 671 от 30.04.2009 г., постановено по НАХД № 1628 от 2008г. по описа на Районен съд -Пловдив, пети наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
91 Частно административно дело (К) No 988/2009 Частни касационни производства Е.К.Т.,
Й.К.Т.,
М.К.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: Г.Г.П.  Определение от 12.08.2009г.
ОТМЕНЯВА Определение от 22.04.2009 год. с което производството по а.х.дело № 1880 по описа за 2009год. на Пловдивски районен съд, ХVІ граждански състав е прекратено..
Връща делото на Пловдивски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
92 Частно административно дело No 1095/2009 Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт С.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: В.А.Г.  Определение от 04.08.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на С.Т.К. *** против Решение № 375/ 05.06.2009 г. на зам. директора на дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив, с което се отказва спиране на изпълнението на РА № 260900055/ 08.05.2009 г., издаден от ТД на НАП - гр. Хасково, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
93 Частно админист. наказателно дело (К) No 1195/2009 Наказателни частни касационни производства Б.В.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 12.08.2009г., в законна сила от 12.08.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане №5734 от 15.06.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 3025 по описа на Пловдивски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав за 2009 година, с което е прекратено производството по делото срещу наказателното постановление №21763 от 10.09.2008 година, издадено от Началник група в сектор "ПП и КАТ" при ОДП-Пловдив, поради недопустимост на същата.
 
94 Административно дело No 1285/2009 Други административни дела ОБРАЗЦОВА АПТЕКА ВАСИЛ АПРИЛОВ 100 ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: Г.Х.П.  Определение от 21.08.2009г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1285 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив, образувано по повод жалба от Галина Димитрова Костова, ЕГН ********** в качеството й на Управител на " Образцова аптека Васил Априлов 100" ЕООД, ЕИК 160113822, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "В. Априлов" № 100, чрез процесуалния представител адв. Д.С.С. против Заповед № 1057/08.07.2009г. на Директора на РЗОК, гр. Пловдив, поради оттеляне на оспорването.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
95 Административно дело No 1301/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.Х. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 12.08.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, В.Г.Х. с ЕГН ****** *** против Заповед № РД-09-613/13.07.2009 г. на Кмета на Район Централен - Община Пловдив в частта й по т.7.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1301/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
96 Административно дело No 1302/2009 Други административни дела Я.И.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: Я.А.А.  Определение от 12.08.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И. ***, против Решение №265 на Общински съвет при Община Пловдив, взето с протокол №14 от 16.07.2009 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1302 от 2009 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
97 Административно дело No 1323/2009 Други административни дела Н.Б.И. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 04.08.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1323 по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив,VI състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд - Пловдив делото, образувано по жалба на Н.Б.И.,***, община Брезово против Наказателно постановление № 33/21.07.2009г., издадено от Кмета на Община Брезово.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя.

 
98 Частно административно дело No 1330/2009 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ   Докладчик: Й.Р.Р.  Определение от 05.08.2009г.
Допуска удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД -10-104 от 06.04.2009 година на "Градина - Димов" ЕООД - Първомай,ЕИК по Булстат 115894547,представлявано от Димо Николов Димов.Определя срок за продължаване на мерките: до приключване на ревизията,възложена със Заповед № 900167 от 09.02.2009год. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - Пловдив,с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл.119,ал.3 от ДОПК.Препис на определението да се изпрати на ТД на НАП- Пловдив.Определението не подлежи на обжалване.
 
99 Административно дело No 1331/2009 Дела по КТ Н.Д.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПОАП Докладчик: М.М.Д.  Определение от 06.08.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 1331/ 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд гр.Пловдив..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
100 Административно дело No 1341/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЧРЕЗ ГЛ.АРХИТЕКТ Докладчик: М.М.Д.  Определение от 07.08.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.К. с ЕГН ********** ***, против становище на Гл.архитект на Район "Централен" Община Пловдив, обективирано в писмо изх.№ 94006-19341/5/ от 15.07.2009 г. , в което се твърди, че "вита метална стълба", изградена в жилищна сграда на ул."Йосиф Шнитер" № 8, гр.Пловдив, е строеж и попада в хипотезата на §5, т.38 от ДР на ЗУТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1341/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
101 Административно дело No 1346/2009 Дела по КСО Е.К.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: С.Д.Б.  Определение от 19.08.2009г.
Прекратява производството по адм. дело № 1346 по описа на Административен съд - Пловдив,образувано по повод жалба от Е.К.Т.,*** против Решение № 148/21.07.2009г. на Директора на ТП на НОИ,с което се спира образуваното административно производство по заявление № 41706/26.06.2009г.,поради това,че оспореният административен акт е оттеглен.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
 
102 Частно админист. наказателно дело (К) No 1359/2009 Наказателни частни касационни производства Х.К.Д. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: К.Р.К.  Определение от 10.08.2009г., в законна сила от 10.08.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 27.07.2009 г. по НАХД № 3677/2009 г. на Пловдивския районен съд, с което частично е прекратено производството по посоченото дело, образувано по жалба на Х.К.Д. *** Конаре, Пловдивска обл., ул."21-ва" №8, ЕГН **********, срещу НП № 180/19.02.2009 г. на Началника на РУ МВР-гр.Стамболийски, в частта по т.2 и т.3 от наказателното постановление.

Определението е окончателно.

 
103 Административно дело No 1366/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.А.М. УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Докладчик: М.М.Д.  Определение от 11.08.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 1366/ 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд гр.Пловдив..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
104 Административно дело No 1375/2009 Други административни дела С.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: К.Р.К.  Определение от 13.08.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА НА С.М.,ГРАЖДАНИН НА Р.ХЪРВАТИЯ,РОДЕН НА 24.01.1972г.,ЧРЕЗ АДВОКАТ С.П.,СРЕЩУ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-0001034 ОТ 04.08.2009г. НА ДИРЕКТОРА НА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.ДЕЛО № 1375 ПО ОПИСА НА ПЛОВДИВСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА 2009г.ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА ПЛОВДИВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД-ПО ПОДСЪДНОСТ.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
105 Административно дело No 1384/2009 Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПОЛИГРАФИЯ АД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: Л.К.Н.  Определение от 20.08.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело№1384 по описа за 2009г.на Административен съд-Пловдив,образувано по жалба на "Полиграфия"АД,със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,бул."Княгиня Мария Луиза"№72,ЕИК 115010745,представлявано от изпълнителния член на СД Боян Веселинов Стойков,против Заповед№РД-09-633/29.07.2009г.на вр.и.д.Кмет на Район "Източен"на Община Пловдив с която е наредено незабавно спиране на строеж"преустройство на главен производствен корпус от "Полиграфия"АД,УПИ І-Производствена дейност,полиграфичен комбинат и обслужващи дейности,кв.2-нов,по плана но кв."Втора Каменица" гр.Пловдив,поради това ,че оспореният адм.акт е оттеглен.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
106 Частно административно дело No 1443/2009 Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ТИРЛИН АД Докладчик: Т.И.Н.  Определение от 28.08.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № РД-10-162 от 08.05.2009 год., издадено от Илия Георгиев Дичев - старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив на Национална агенция за приходите.
Срокът на предварителните обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизията, възложена със Заповед № 900484 от 24.04.2009 год. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - гр. Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
107 Административно дело No 1479/2009 Други административни дела НЕКСТ-2006 ЕООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: З.Г.Д.  Определение от 31.08.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1479 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив, ХІ състав. ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд - Пловдив делото, образувано по жалба на "НЕКС-2006" ЕООД, седалище/адрес на управление-гр.Пловдив, ул. Александър Батенберг № 32, представлявано от управителя Йордан Иванов Малинов против Наказателно постановление № 253/07.08.2009 г., издадено от Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район център-Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.