АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2009г. до 30.9.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 263/2007, XII състав Дела по ЗМСМА Р.Г.П.,
Л.Д.П.,
Н.Х.Я.,
П.Д.Я.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.9.2009г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.П. ЕГН ********** *** и Л.Д.П. ЕГН ********** ***, двамата чрез пълномощника си адвокат А.Й. *** против решение № 1088 на Общински съвет - гр.Карлово, взето по протокол № 48/28.03.2007г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.Я. ЕГН ********** и П.Д.Я. ЕГН ********** *** против решение № 1088 на Общински съвет - гр.Карлово, взето по протокол № 48/28.03.2007г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област с административен център - гр.Пловдив на решение № 1088 на Общински съвет - гр.Карлово, взето по протокол № 48/28.03.2007г., обективирано в Заповед № ЗД-00-420/25.04.2007г., издадена на основание чл.32, ал.2 от ЗА, като НЕОСНОВАТЕЛО.   ОСЪЖДА Р.Г.П. ЕГН ********** ***, Л.Д.П. ЕГН ********** ***, Н.Х.Я. ЕГН **********, П.Д.Я. ЕГН ********** *** и Областен управител на Област с административен център - гр.Пловдив да заплатят на Общински съвет - гр.Карлово сумата от 125 / сто двадесет и пет / лева, съставляваща сторените по делото разноски.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне.    
2 Административно дело No 2013/2007, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.П. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 23.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Н.П. ***, чрез адв. М.Г.-Б. против заповед № РД-06-484 от 30.10.2007 г. на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Хисаря, с която заповед е одобрена поправка и допълване на действащия кадастрален план на град Хисаря, одобрен със заповед № РД-02-14-2299 от 29.12.2000 г., с нов поземлен имот с № 5112, с идентификатор 77270504511200.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.  
3 Административно дело No 308/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АРИС-ИЛИАНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 3.9.2009г.
  ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 1300 - 718/05.11.2007 год. издаден от Недялка Атанасова Ангелова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 50/17.01.2008г. на директор на дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, в частта, с която на "АРИС - ИЛИАНА" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112119747, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пещера, ул. "Хан Персиян" № 8, представлявано от Н.В.Д., не е признато право на данъчен кредит в размер на 47 347, 72 лв. за данъчни периоди м.08., м.09., м.11.2004г. и м.05.2005г. по фактури, издадени от ЕТ "Георг - 76 - Петко Трендафилов" и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 16 405, 09 лв. вследствие на коригираните резултати за процесните данъчни периоди.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.   ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "АРИС - ИЛИАНА" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112119747, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пещера, ул. "Хан Персиян" № 8, представлявано от Н.В.Д. сумата от 1095 / хиляда деветдесет и пет / лева, представляваща извършени от последния разноски по производството, съобразно уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА "АРИС - ИЛИАНА" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112119747, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пещера, ул. "Хан Персиян" № 8, представлявано от Н.В.Д. да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 15 /петнадесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
4 Административно дело No 484/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни АНТОН СУЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.9.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2400843/02.01.2008г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 106/11.02.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на А.Ж.С. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"А.С.", със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв."Три Чучура", бл.76, вх.0, ет.6, ап.18 за данъчни периоди месец Февруари, Март, Април, Май, Юни и Юли на 2007г. са определени задължения по ЗДДС за внасяне в резултат на допълнително начислен ДДС на основание чл.151 ал.3 от ЗДДС в размер общо на 28 661 лева, ведно със съответните лихви за просрочие в размер общо на 2 691,34 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на А.Ж.С. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"А.С.", със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв."Три Чучура", бл.76, вх.0, ет.6, ап.18, сумата от 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
5 Административно дело No 878/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на нов тарифен номер № 449 от 22.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0255 от 10.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "АКВАРЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Оризаре, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" №8, сумата от 150,00лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото - заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
6 Административно дело No 884/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на нов тарифен номер № 444 от 22.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0261 от 09.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "АКВАРЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Оризари, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" №8, представлявано от управителя К.С.М., сумата от 150,00лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото - заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
7 Административно дело No 886/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на нов тарифен номер № 443 от 22.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0263 от 09.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "АКВАРЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Оризари, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" №8, представлявано от управителя К.С.М., сумата от 150,00лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото - заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
8 Административно дело No 890/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 26.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на нов тарифен номер № 464 от 27.02.2008год. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0275 от 10.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "АКВАРЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Оризаре, общ. Родопи, обл. Пловдивска, ул. "Христо Ботев" № 8, сумата от 150,00 /сто и петдесет/лева., представляваща извършени от дружеството разноски по делото - заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.    
9 Административно дело No 1335/2008, IX състав Дела по ЗОС Х.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение (второ) от 2.9.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на № 1142 от 07.08.2009г., постановено по административно дело № 1335/08 по описа за 2008год. на Административен съд - Пловдив, като на стр. 1-ва на същото, ред 33-34 следва да се чете "Разгледана по същество е неоснователна."   Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
10 Административно дело No 1611/2008, XV състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕЛПИНА ФУУДС АД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕЛПИНА ФУУДС" АД - гр. София със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Малашевска" № 1, ЕИК 175312584 представлявано от Ангел Георгиев Стоянов, ЕГН ********** против писмо с изх. № 30-02-151/02 от 01.08.2008г. на Директора на Агенцията за държавни вземания, с което са оставени без разглеждане като процесуално недопустими, поради липса на правен интерес, жалбите на "ЕЛПИНА ФУУДС" АД срещу действията на публичен изпълнител при РД-Пловдив на АДВ- Невена Попова във връзка с извършена продажба на търг с тайно наддаване №0642/2001/117730/16.07.08г. по изпълнително дело № 642/2001г. за недвижим имот: административна сграда с. Маноле, обл. Пловдивска, състояща се от земя с обща застроена и незастроена площ - 9.135 дка, съставляваща парцел 847 по плана на земеразделяне на с. Маноле, общ. Марица, при граници и съседи /според скица № 000846 -др.жив. ферма, № 000848 др.жив. ферма, № 022001-нива и № 000162-нива, ведно с построената в нея административна сграда със застроена площ 435 кв.м на две нива /етаж и мазе/ и движими вещи: холова гарнитура-1бр., масичка за хол-прав.-1бр., секция-стар модел от 4 части, -1 бр., оборудване механа-мека мебел и масички-1 бр., котел с манометри-1бр., готарска печка-професионална-1бр., секция черна 1 бр, бюро двойно-1бр., секция черна с три елемента и с витрина-1бр., офис бюро /секретарско/-двойно, черно-1бр., телеф. Централа с два апарата-1бр., секция черна с 6 елемента-1бр., офис бюро-двойно, черно-1бр., апарат за радиовръзка от 2 елемента-1бр., кондиционери-2 броя, луминисцентни тела-9 бр., ел. табло за вход-1 бр. , като неоснователна.   ОСЪЖДА "ЕЛПИНА ФУУДС" АД - гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Малашевска" № 1, ЕИК 175312584 представлявано от Ангел Георгиев Стоянов, ЕГН ********** да заплати на Агенцията за държавни вземания-гр. София възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита в размер от 150 лв. /сто и петдесет/ лева.   Решението е окончателно.  
11 Административно дело No 1717/2008, V състав Дела по ЗМСМА М.Х.,
В.Г.К.,
К.Л.,
И.Д.,
М.В.,
С.С.,
П.И.,
П.К.,
А.Г.Ж.,
М.У.,
Г.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 16.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х., В.Г.К., К.Л., И.Д., М.В., С.С., П.И., П.К., А.Г.Ж., М.У., Г.В. *** против Решение № 175 прието с протокол № 12 от 07.08.2008 г., на Общински съвет Родопи.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1717/2008 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Трето отделение, V състав.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от съобщението до страните за неговото постановяване пред ВАС на РБ.  
12 Административно дело No 2369/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни З.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 4.9.2009г.
  ОТМЕНЯ ревизионен акт № 260800544 от 16.09.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 754/16.10.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, В ЧАСТТА, с която на З.В.Д. с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Димитровград, ул."Патриарх Евтимий" № 8 - А-20, с посочен в жалбата адрес гр.Димитровград,ул."Цар Борис І" № 5, офис № 12 с ЕГН **********, са определени за внасяне осигурителни вноски /месечни и годишни изравнителни вноски/ за фонд "Държавно обществено осигуряване" за периода 01.01.2000г. - 31.12.2002г. в общ размер на 8101,18 лв., ведно с прилежащата лихва за забава в размер на 10 859,64 лв.; осигурителни вноски/месечни и годишни изравнителни вноски/ за "Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд" за периода 01.01.2002г. - 31.12.2002г. в общ размер на 204, 00 лв., ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 225,65лв.; както и вноски за фонд "Здравно осигуряване" за периода 01.01.2000г. - 31.12.2001г. /месечни и годишни изравнителни вноски/ в размер общо на 1061, 49 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 772, 93 лева, а също и месечни осигурителни вноски за фонд "Здравно осигуряване" за периода 01.01.2002г. - 30.11.2002г. в общ размер на 112,20 лв., ведно с прилежащата лихва за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част по отношение на определените задължения за месечна вноска за фонд "Здравно осигуряване" за месец Декември 2002г. в размер 10,20 лева, ведно с прилежащата лихва за забава и за годишна изравнителна вноска за фонд "Здравно осигуряване" за 2002г. в размер на 489,60 лв., ведно с прилежащата лихва за забава в размер на 249, 09 лв., както и за определения дължим данък за довнасяне по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2002г. в размер на 1699, 62лв., ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 879, 86 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА З.В.Д. с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Димитровград, ул."Патриарх Евтимий" № 8 - А-20, с посочен в жалбата адрес гр.Димитровград, ул."Цар Борис І" № 5, офис № 12 с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 339 /триста тридесет и девет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
13 Административно дело No 19/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД 99 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.9.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №1300-800392 от 29.10.2008г. издаден от Недялка Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 851 от 11.12.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на "ВОГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД 99" АД. със седалище и адрес на управление, гр. Септември, ул. "Любен Каравелов" № 2В е отказано право на данъчен кредит в размер на 144,00лв. по фактура № 0000000263 от 31.10.2007год., с издател "ЯСЕН НМ" ЕООД, гр. Варна и са начислени лихви за просрочие съобразно преобразувания за периода резултат в размер на 19,04лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВОГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД 99" АД. със седалище и адрес на управление, гр. Септември, ул. "Любен Каравелов" № 2В против Ревизионен акт №1300-800392 от 29.10.2008г. издаден от Недялка Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 851 от 11.12.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на търговското дружество е отказано право на данъчен кредит както следва : в размер на 19558,30лв. по фактура №3000000033 от 16.052007г. с издател "ТОРСУНА 2000" ЕООД, гр. Разград ; в размер общо на 1 600,00лв. по фактура № 0000000233 от 10.07.2007год. с издател "ЯСЕН НМ" ЕООД, гр.Варна и са начислени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за отчетните периоди резултати в размер общо на 3 820,09лв.  ОСЪЖДА "ВОГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД 99" АД. със седалище и адрес на управление, гр. Септември, ул. "Любен Каравелов" № 2В да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 949,57лв., за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
14 Административно дело No 41/2009, XIII състав Дела по КСО БОБЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 28.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 356/18.12.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ с което е оставена без уважение жалбата против Разпореждане № 964/07.11.2008г. на Ръководителя на контрола на разходите на ДОО при РУ"СО" Пловдив за събиране на сумите по Ревизионен акт за начет вх. № В-116/23.10.2008г., в общ размер на 6082,15 лв., от които 3790,48 лв. главница и 2291,67 лв лихва в ЧАСТТА, с която е определена главница за размер и над 3459,62лв. до пълния и посочен размер от 3790,48 лв., а по отношение на на определените лихви за размера им над 2026,55 лв. до пълния им посочен такъв в размер на 2291,67 лв., като незаконосъобразно, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като неоснователна.  ОСЪЖДА РУСО - Пловдив да заплати на "Б." ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4002, р. Западен, ул. "Перущица" № 25, представлявано от Д.А.Б. - Управител сумата от 22,31 лева /двадесет и два лева и тридесет и една стотинки/ представляваща разноските по делото.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
15 Административно дело No 207/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.Г. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.9.2009г., в законна сила от 27.10.2009г.
Отхвърля жалбата на Д.К.Г.,*** против Заповед № А-2209/28.11.2008г. на Кмета на Община Асеновград, с която на наследници на К. Георгиев Г. е възстановено правото на собственост върху новообразуван имот с № 99087.32.18, местност "Сингел", землище кв.Горни Воден, с площ от 1408 кв.м.,  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
16 Административно дело No 262/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕКСПРЕС-Д-АНГЕЛИНА ТРАЙКОВА ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 7.9.2009г., в законна сила от 2.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Т. в качеството на ЕТ "Експрес - Д - А.Т. против Заповед № РД-09-56/19.01.2009 г. на Кмета на Район "Централен" - Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 262/2009 г., VІ състав, по описа на Административен съд - Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
17 Административно дело No 372/2009, V състав Дела по ЗМСМА Е.П.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 23.9.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.П.Д.. Прекратява производството по адм.дело № 372/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщението от страните.
18 Административно дело No 382/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Р.Д. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 30.9.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Р.Д., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-07 от 02.02.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е отменено разрешение за строеж № 5 от 15.02.2008 г. на главния архитект на Община Съединение за "Реконструкция и преустройство на кафе-сладкарница и пристройка на магазин за хранителни и промишлени стоки върху 168,57 кв.м в УПИ ХVІ-524, жилищно, обществено-обслужващо застрояване и трафопост, кв.10 по плана на град Съединение" и против заповед № ДК-10-08 от 02.02.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е отменено разрешение за строеж № 6 от 15.02.2008 г. на главния архитект на Община Съединение за "Плътна ограда с височина 2,20 м, считано от по-ниския прилежащ терен, източната, западната и южната граница на УПИ ХVІ-524, жилищно, обществено-обслужващо застрояване и трафопост, кв.10 по плана на град Съединение".  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
19 Административно дело No 389/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 29.9.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно протоколно решение от 16.02.2009 г. на комисия при Областна дирекция "Земеделие" град Пловдив, назначена със заповед № 055 от 11.02.2009 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" град Пловдив, с което решение е допуснато на основание чл.45, ал.10 ППЗСПЗЗ при условията на чл.36 ППЗСПЗЗ извършване на замяна на свободни парцели, негодни за земеделско ползване в стопански двор на с.Церетелево, община Съединение, област Пловдив, представляващи парцели №№ 7, 8, 9, и 10.  ВРЪЩА преписката на директора на Областна дирекция "Земеделие" град Пловдив за ново произнасяне по заявлението на Р.Г.М. при дадените указания.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
20 Административно дело No 419/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИНИО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 15.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №419/09 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІІ-ти състав, като оставя без разглеждане подадената жалба срещу писмо с изх. №№ 09-Ф-382/27.04.09 г. на вр.и.д. Директор Дирекция МД и ТБО и Ревизионен контрол, по което е последвало произнасяне по повод административното му обжалване, обективирано с писмо с изх. №09Ф382/1/13.03.2009 г. на Кмета на Община Пловдив, с което е намален размера на дължимия ДНИ за 2008 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7 дневен срок от съобщаването му до страните пред ВАС на РБ с частна жалба.  
21 Административно дело No 421/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Х.Ш. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.9.2009г., в законна сила от 12.5.2010г.
Отхвърля жалбата на А.Х.Ш.,***, против Заповед № ДК-02-06/30.01.2009г. издадена от Началника на РДНСК-Пловдив, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ "Стопанска постройка-лятна кухня", намиращ се в УПИ V-3752, кв.323 по плана на гр.Асеновград, изпълнен от жалбоподателя без изискуемите строителни книжа в нарушение на чл.137 ал.3, чл.148 ал.1 ЗУТ.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
22 Административно дело No 464/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КАСТЕЛО ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.9.2009г., в законна сила от 19.3.2010г.
Отхвърля жалбата на Красимир Иванов Костадинов-управител на "Кастело" ЕООД-гр.Пловдив против Заповед № РД-09-116/13.02.2009г. на Кмета на Район "Централен"- Община Пловдив.  Осъжда Кастело" ЕООД със седалище/адрес на управление-гр.Пловдив, ул."Отец Паисий" № 4, представлявано от Красимир Иванов Костадинов, да заплати на Район "Централен"- Община Пловдив направените по делото разноски в размер на 250 лв.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
23 Административно дело No 473/2009, IX състав Дела по ЗДС АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 30.9.2009г., в законна сила от 5.11.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Агрокемикъл" ЕООД.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 473/09 г. по описа на Административен съд -Пловдив, ІХ състав.  Определението подлежи на оспорване пред ВАС в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за участвалите в производството и в същия срок за неучаствалите от получаване на съобщението  
24 Административно дело No 548/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Д.Т. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.9.2009г., в законна сила от 30.11.2009г.
Отменя Заповед № 143/14.03.2008г. на Кмета на Район "Южен"-Община Пловдив.  Осъжда Район "Южен"-Община Пловдив да заплати на Х.Д.Т.-*** сума в размер на 270 лв., съдебни разноски.  Осъжда Х.Д.Т.-*** да заплати сума в размер на 10 лв.-държавна такса по сметка на административен съд-Пловдив.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
25 Административно дело No 656/2009, XV състав Други административни дела МАРИН РАЧЕВ-МЕНСЪЛ ЕТ НАЧАЛНИК РО ИДТН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МАРИН РАЧЕВ-МЕНСЪЛ" ЕТ със седалище и адрес на управление - гр. Септември, ул. "Георги Спасич" № 78, ЕИК 112061460, представляван от Марин Рачев, ЕГН ********** против Акт за извършена на 13.03.2009г. проверка на Пълначна станция с рег. № ПдАГСС0076, издаден от старши инспектор - инж. Христо Георгиев Христов в РО "Инспекция за държавен технически надзор" Пловдив, с който се спира от експлоатацията на ПС с рег. № ПдАГСС0076 до извършване на периодичен преглед с изпитване.   Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
26 Административно дело No 665/2009, XV състав Дела по ЗМВР Л.К.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.Х., ЕГН **********,*** А против Заповед № З-2727 от 01.04.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.  Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
27 Административно дело No 689/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НК ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.9.2009г., в законна сила от 27.4.2010г.
Отхвърля жалбата на НК "Железопътна инфраструктура"-София, представлявана от Генералния директор А.Гинев, против Заповед № РД-18-4/22.01.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Граф Игнатиево, община Марица в частта за границата между имот на НК "ЖИ"- № 17806.6.67 и имот № 17806.1.1 на Министерството на отбраната-летища.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
28 Административно дело No 852/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни АЙ БИ ЕМ И ЕООД ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.9.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1608018878/16.02.2009г., издаден от Цветана Борисова Карамфилова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърдени с Решение № 267/23.04.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на "Ай Би Ем И"ЕООД, гр. Пловдив,ул."Асеновградско шосе"№1, п.к.90, представлявано от управителите Антонио Ферара и Маурицио Ферара, за данъчни периоди месец Януари, Февруари, Март, Април и Май на 2007г. са определени задължения за данък добавен стойност за внасяне в резултат на допълнително начислен ДДС в размер общо на 184 023,43 лева, ведно със съответните лихви за забава в размер общо на 48 502,79 лева.ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на жалбоподателя "Ай Би Ем И"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Асеновградско шосе" №1, п.к.90, представлявано от управителите Антонио Ферара и Маурицио Ферара, сумата от 50 /петдесет/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
29 Административно дело No 855/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ СОФИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.9.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 127 от 10.04.2009год. на Изпълнителния Директор на Агенцията за държавни вземания в частта с която е оставена без уважение жалбата на "ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" АД. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. "Беловдски път" № 15-17, ет.3 и Съобщение за продажба, чрез търг с тайно наддаване № 34571/2002/121568 от 19.03.2009год. на публичния изпълнител при Регионална дирекция на АДВ Пловдив в частта която е потвърдена с решението на Изпълнителния Директор на Агенцията.  ВРЪЩА изпълнителното дело на Регионална Дирекция на Агенцията за държавни вземания Пловдив, за продължаване на изпълнителното производство от отмененото процесуално действие, при спазване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
30 Административно дело No 869/2009, VI състав Дела по ЗМВР Й.Г.К.,
Й.И.К.
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 25.9.2009г.
Отхвърля жалбата на Й.Г.К.,*** против Заповед № з-3229/15.04.2009г. на директора на ОД "Полиция"-Пловдив, постановена на основание чл.76 т.3 ЗБДС и жалбата на Й.И.К.,*** против Заповед № з-3231/15.04.2009г. на директора на ОД "Полиция"-Пловдив, издадена на същото правно основание.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.  
31 Административно дело No 870/2009, VIII състав Дела по ЗМВР Й.И.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.9.2009г.
Отхвърля жалбата на Йордан Георгиев Кънчев, гр.Пловдив, бул."Васил Априлов" № 83, ет.3, ап.7 против Заповед № з-3229/15.04.2009г. на директора на ОД "Полиция"-Пловдив, постановена на основание чл.76 т.3 ЗБДС и жалбата на Й.И.К.,*** против Заповед № з-3231/15.04.2009г. на директора на ОД "Полиция"-Пловдив, издадена на същото правно основание.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.  
32 Административно дело No 881/2009, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.П.М. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 52760 Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.9.2009г., в законна сила от 16.7.2010г.
Отхвърля жалбата на П.П.М.,*** против Заповед № 178/8.V.09 г. на Командира на поделение 52760-гр. Пловдив, с която е наложено дисициплинарно наказание "уволнение". Осъжда П.П.М.,*** да заплати на поделение 52760-гр. Пловдив 150 лева съдебни разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез Админитративен съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
33 Административно наказателно дело (К) No 894/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ А.Д.С. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 23.9.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РИОКОЗ - Пловдив, подадена чрез адв. Ганчева. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №894/09 г. по описа за 2009 г. на Пловдивският административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването на страаните и от днес за ОП - Пловдив.
34 Административно дело No 910/2009, V състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 16.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Ч. *** срещу мълчалив отказ за издаване на индивидуален административен акт - Решение по чл.107 ЗМИ на Общинска избирателна комисия - Раковски във връзка с изпълнение на съдебното решение по административно дело № 2382/2008 г., по описана ХІІІ състав, Административен съд град Пловдив касаещо прекратяване правомощията на Станджикова като общински съветник и обявяване на избран на жалбоподателя като общински съветник от съответната листа на политическа партия.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 910/2009 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ІІІ отделение, V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7 - дневен срок от съобщението за ответника ОИК - Раковски пред ВАС на РБ.  
35 Административно дело No 940/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.Х. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 25.9.2009г.
Отменя Заповед № КД-14-16-243/21.04.2009г. на Началник СГКК-Пловдив за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на кв.Долни Воден, гр.Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, за разделяне на ПИ с идентификатор 99088.20.52.  Връща преписката на Началникът на СГКК-Пловдив за провеждане на административно производство по чл. 58 - чл. 62 от Наредба № 3/28.04.2005 г., ведно с установяване на предпоставките по чл. 53, ал. 2 и ал. 3 ЗКИР с участието на засегнати от изменението лица.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
36 Административно дело No 966/2009, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Д.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 30.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 966/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Второ отделение, VІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от съобщението за ответника.  
37 Административно дело No 989/2009, VI състав Дела по ЗМВР С.С.А. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.9.2009г.
Отхвърля жалбата на С.С.А.,*** против Заповед № ЯЗ/01-617 от 27.05.2009г. на Началника на Първо РПУ - Пловдив за отнемане на разрешение за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие и изземване на ловна пушка, карабина и боеприпаси към тях..  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
38 Административно дело No 1005/2009, VIII състав Други административни дела К.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 18.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.Г. против Протокол (решение) от 26.05.2009 г. на Директора на Регионална Дирекция "Автомобилна Администрация" - гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 1005/2009 г. по описа на Административен съд - гр.Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на Република България в 7-дневен срок, считано от днешното съдебно заседание за жалбоподателя, а за ответника в 7-дневен срок от датата на съобщаването му.  
39 Административно дело No 1006/2009, IV състав Дела по ЗМВР М.Ф.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 24.9.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Ф.А., ЕГН **********,***, чрез адв. Х.В., против заповед № З-4243 от 13.05.2009 г. на директора на ОДМВР Пловдив, с която на М.Ф.А. е наложена забрана за напускане на страната и издаване на паспорти или заместващите ги документи за срок до отпадане на основанието.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
40 Административно дело No 1032/2009, VII състав Други административни дела Г.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 7.9.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Н.Л. срещу отказ от предоставяне на обществена информация по негова молба с вх. № 1983 от 13.05.2009 г. до Кмета на община Стамболийски.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1032 по описа на Административен съд - Пловдив, трето отделение.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от получаване на съобщението за ответника.    
41 Административно дело No 1040/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Р.Р. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 15.9.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОПРЕДЕЛИ :    Оставя без разглеждане жалбата на М.Р. *** против Заповед № КД-14-16-181/11.03.2009г. на Началник СГКК-Пловдив за одобряване изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Костиево за ПИ с идентификатор 38950.501.460.  Прекратява производството по адм.д.№ 1040/2009г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение от страните за постановяването му.  
42 Административно наказателно дело (К) No 1052/2009, XXII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Н.Д.Н. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.9.2009г., в законна сила от 14.6.2010г.
Оставя касационната жалба срещу решение на ПРС по КНАХД 695/09 г. по описа на ПРС без разглеждане като просрочена.  Прекратява производството по КНАХД 1052/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХХІІ състав.  Определението може да бъде обжалвано в седмодневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от съобщеното за неприсъствалата пред Върховния административен съд.  
43 Административно дело No 1065/2009, VII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 16.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Ч. *** срещу мълчалив отказ за издаване на индивидуален административен акт - Решение по чл.107 ЗМИ на Общинска избирателна комисия - Раковски във връзка с изпълнение на съдебното решение по административно дело № 2382/2008 г., по описана ХІІІ състав, Административен съд град Пловдив касаещо прекратяване правомощията на Станджикова като общински съветник и обявяване на избран на жалбоподателя като общински съветник от съответната листа на политическа партия.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 910/2009 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ІІІ отделение, V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7 - дневен срок от съобщението за ответника ОИК - Раковски пред ВАС на РБ.  
44 Административно наказателно дело (К) No 1113/2009, XXII състав Наказателни касационни производства Я.А.К. РПУ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 28.9.2009г., в законна сила от 28.9.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33 от 26.03.2009г. по Н.А.Х.дело №90 по описа на Районен съд- Асеновград за 2009г., ІІ-ри наказателен състав, с което е потвърде-но наказателно постановление №2747 от 27.11.2008г., издадено от Началник на Ра-йонно управление на МВР, гр. Асеновград, при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с което на Я.А.К. е наложена глоба в размер от 200,00 лева и е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 месе-ца.  Решението е окончателно.    
45 Административно наказателно дело (К) No 1151/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.Н.В. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.9.2009г., в законна сила от 29.9.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №715 от 07.05.2009г. по НАХ дело №1200 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., VІІІ-ми наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №36-0000100 от 12.02.2009г., издадено от директора на РД"АА", гр. Плов-див, с което на С. Вичев В. е наложена глоба в размер на 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
46 Частно админист. наказателно дело (К) No 1159/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства Р.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 30.9.2009г., в законна сила от 30.9.2009г.
ОСТАВЯ в сила протоколно определение № 676 от 15.06.2009г., на Пловдивски районен съд, VІ - ти н.с, с което е прекратено производството по н.а.х.д № 2408/2009г. по описа на ПРС, VІ - ти н.с.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
47 Административно наказателно дело (К) No 1162/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.Н.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.9.2009г., в законна сила от 30.9.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №785 от 22.05.2009г. по Н.А.Х.дело №247 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №6568 от 21.07.2008г., издадено от Началник на сектор ПП-КАТ при Областна дирекция "Полиция", гр. Пловдив, а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с което на Г.Н.В. е наложена глоба в размер от 150,00 лева и е лишен от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца.  Решението е окончателно.  
48 Административно дело No 1214/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни КОТА 190 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 9.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1214/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО  ИЗПРАЩА жалбата на "Кота 190"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Антим І"№18, чрез управителя И.Ж.Ж., против Ревизионен акт /РА/ № 160900090/04.03. 2009г., издаден от Маруся Радева - инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, с приложенията към нея, на Директор на "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
49 Административно наказателно дело (К) No 1231/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.9.2009г., в законна сила от 30.9.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №57 от 19.06.2009г. по НАХ дело №116 по описа на Районен съд- Асеновград за 2009г., ІІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №2008-К-7216 от 28.11.2008г., издадено от Регионален директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите.   Решението е окончателно.  
50 Административно дело (К) No 1236/2009, XXI състав Касационни производства М.К.Л.,
С.Г.Л.,
П.Г.Л.,
Е.Л.Л.,
М.П.Л.,
Е.П.Л.,
А.С.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х.д. №1236/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив ХХІ състав.  ИЗПРАЩА постъпилата касационна жалба, по която е образувано настоящото дело срещу решение №1244 от 14.05.2009г. по адм.дело №3183/08г. по описа на Районен съд - Пловдив Х гр. състав, на Върховния административен съд на РБ, по подсъдност.  
51 Административно дело No 1242/2009, X състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 26.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКОВА МОЛБА НА А.Х.Г. *** , С КОЯТО СА ПРЕДЯВЕНИ ОБЕКТИВНО СЪЕДИНЕНИ ИСКОВЕ ПО ЧЛ.1 , АЛ.1 ОТ ЗОДОВ ,ВСЛЕДСТВИЕ ТВЪРДЯНИ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ОТВЕТНИКА ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №ОА-535 ОТ 30.03.2001Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №1242 ОТ 2009ГОДИНА ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД , В СЕДЕМ ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ЗА НЕГОВОТО ИЗГОТВЯНЕ.
52 Административно наказателно дело (К) No 1250/2009, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СУРОВ КОМЕРС ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 28.9.2009г., в законна сила от 28.9.2009г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №50 от 22.05.2009г. по НАХ дело №148 по описа на Районен съд- Асеновград за 2009г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №2009-К-12665 от 20.02.2009г., издадено от Регионален директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "С. комерс" ООД е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.    
53 Административно дело No 1252/2009, IV състав Други административни дела АУТДООР МЕДИА СЪРВИС ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 3.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на "Аутдоор Медиа Сървис" ЕООД, ЕИК 130976221, със седалище и адрес на управление: град София 1504, ул."Чаталджа" № 67, против писмо с изх.№ 1242 от 06.07.2009 г. на директора на Областно пътно управление Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1252 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
54 Административно дело No 1315/2009, XV състав Други административни дела АБС-АСФАЛТ БЕТОН СОФИЯ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 18.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата "АБС - АСФАЛТ БЕТОН СОФИЯ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, кв. Драгалевци, ул. "Христина Морфова" № 35, представлявано от Лиляна Ангелова Колева против Заповед № РД-138 от 13.07.2009г. на Директора на Регионална инспекция - Пловдив към Министерството на околната среда и водите.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1315 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.  
55 Административно дело No 1344/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.Ш. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 28.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Б.Ш., ЕГН ********** със посочен съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Ангел Кънчев" № 8, ет.1, офис 1 против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на ИД на Агенцията по геодезия картография и кадастър, с която се одобрява кадастралната карта на гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1344 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив , ХV състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
56 Административно дело No 1348/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Х.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 9.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.С. ***, против заповед № РД-14-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1348 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ХІ състав, за 2009 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
57 Административно дело No 1373/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.И.М.,
И.Х.М.,
А.Е.М.,
Е.Р.Х.,
Р.Е.Ч.,
М.С.Ч.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЧРЕЗ КМЕТА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 7.9.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Х.И.М., И.Х.М., А.Е.М., Е. Расин Хаджи фейзула, Р.Е.Ч. и М.С.Ч.,***, против заповед № А - 973 от 01.06.2009г. на кмета на община Асеновград, с която е отменена Заповед № А - 226 от 26.02.2009г. на кмета на община Асеновград за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за промяна на предназначението на имот с КИ № 00702.22.205 по кадастралната карта на града за " производствено - обслужваща дейност, дърводелски цех". ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1373 по описа на съда за 2009г. Определението може да бъде обжалвано пред върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 1409/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.И.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КАРЛОВО Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 7.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.С.,***, против неуточнено решение на Общинска служба по земеделие - Карлово.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 0 1409 по описа на съда за 2009г. Опрделението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
59 Административно дело No 1410/2009, VI състав Други административни дела КАРЕ-94 ЕООД Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 3.9.2009г.
О П Р Е Д Е Л И:    Връща делото на Районен съд - Пловдив за изпълнение на процедура по изпращането на частната касационна жалба до Адм.съд-Пловдив за разглеждането й срещу определение по н.ах.д.№ 3453/2009г., XXII н.с-в, ПРС за прекратяване на производството.  Определението да се съобщи на жалбоподателката.  Определението е окончателно.  
60 Административно дело No 1417/2009, VI състав Други административни дела Н.М.Г. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 18.9.2009г.
Прекратява производството по адм.дело № 1417 / 2009г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.  Изпраща по подсъдност на Административен съд София-град делото, образувано по жалба на Н.М.Г. *** против Решение на техническа комисия, назначена със заповед № РД-22-117/09.02.2009г. и допълнена със заповед № РД-11-315/16.06.2009г. на Изпълнителния директор на НАПИ, в частта му по Протокол № 35 от 22.06.2009г.-т.2, за отказ да бъде приет комуникационно-транспортен проект /КТП/ към ПУП за имот № 73242.200.115, местност "Селски тирове", землище с.Труд, община Марица, област Пловдив.  Заличава определената дата / 21.10.2009г. за разглеждане на делото в ОЗ.  Определението да се съобщи на страните и вещото лице, като на експерта се укаже писмено да заяви поддържа ли възможност да изготви заключение по допуснатата СТЕ.  
61 Административно дело No 1444/2009, VIII състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 30.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Кричим против Заповед № РД-142 от 16.07.2009 година на Директора на РИОСВ - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1444/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, VІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от съобщението за ответника.  
62 Административно дело No 1445/2009, VI състав Други административни дела П.Л.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 23.9.2009г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 09.09.2009г.  Отменя Решение № БР-04/18.08.2009 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отказано възобновяване производство по реда на ЗУБ за изменение или за отмяна на влязлото в сила Решение № УП-62/24.04.2009г. на ДАБ.  Изпраща преписката на ДАБ, интервюиращ орган за разглеждане молбата от П.Л.А. по същество.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.  
63 Административно дело No 1446/2009, XI състав Други административни дела Т.Г.Ж. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 28.9.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.09.2009 г. за даване ход по същество на делото.  ОТМЕНЯ решение № БР-01/13.08.2009 г. на интервюиращия орган при ДАБ при МС.  ВРЪЩА делото като преписка на ДАБ за разглеждането й по надрежния ред - ЗУБ съобразно указанията дадени в мотивната част на определението.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
64 Административно дело No 1455/2009, VII състав Дела по ЗДС Д.С.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 4.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.К. *** срещу Заповед №ЗД-10-32 от 16.07.2009г., Заповед №ЗД-00-131 от 07.08.2009г. и писмо №94-06-1/05 от 07.08.2009г. - всичките издадени от Областен управител на област - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1455/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.      
65 Административно дело No 1472/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 2.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Г.К., ЕГН **********,***, против заповед № 090А-2016 от 31.07.2009 г. на кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА поради отказ от жалбата производството по административно дело № 1472 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.  
66 Частно админист. наказателно дело (К) No 1491/2009, XXII състав Наказателни частни касационни производства Т.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 29.9.2009г., в законна сила от 29.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Т.Г. ***, против протоколно определение от 15.06.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 2081 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2009 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.н.а.д. № 1491 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
67 Административно дело (К) No 1496/2009, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ И.А.К.,
К.И.Л.,
М.Й.А.,
Д.А.И.,
Б.А.И.
Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 1.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х.д. №1496/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив ХХІ състав.  ИЗПРАЩА постъпилата касационна жалба, по която е образувано настоящото дело срещу решение №921 от 09.04.2009г. по адм.дело №3077/08г. по описа на Районен съд - Пловдив ХVІІ гр.състав, на Върховния администра-тивен съд на РБ, по подсъдност.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
68 Административно дело No 1504/2009, X състав Дела по ЗСП Й.В.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 28.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Й.В.П. *** срещу Мълчалив отказ на Директора на РУ"СО" Пловдив да се произнесе по жалба срещу Разпореждане №С-15-999-14-00060623/01.06.2009 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в териториалното поделение на НОИ град Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1504 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
69 Административно дело No 1507/2009, VIII състав Други административни дела В.М.М. ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БИТОВА ТЕХНИ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 7.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1507 по описа на Административен съд - Пловдив за 2009 година, образувано по жалба на В.М.М.,***. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
70 Административно дело No 1508/2009, X състав Дела по ЗОС ГЕОРГИ КЬОЛОВ ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 26.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите на жалбата. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ч.К., в качеството му на едноличен търговец, действащ с фирма ЕТ " Г.К.", със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул."Средна гора" №4, срещу решение № 328, взето с протокол №25 от 31.07.2009г. на Общински съвет Раковски /ОбС/ ; срещу Решение № 290 от 27.05.2009година на ОбС Раковски и срещу Решение № 313, взето с протокол № 24 от 30.06.2009година на ОбС Раковски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1508 по описа на Административен съд - Пловдив за 2009г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 1510/2009, X състав Дела по ЗОС ГЕОРГИ КЬОЛОВ ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 26.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите на жалбата. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ч.К., в качеството му на едноличен търговец, действащ с фирма ЕТ " Г.К.", със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул."Средна гора" №4, срещу Мълчалив отказ на Общински съвет Раковски да се произнесе по молба вх. № 3338 от 14.07.2009 година. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1510 по описа на Административен съд - Пловдив за 2009г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.
72 Административно наказателно дело (К) No 1539/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИБО СТРОЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.9.2009г., в законна сила от 30.9.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №881 от 10.06.2009г. по НАХ дело №770 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №16-1600279 от 13.01.2009г., издадено от директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на "Дибо строй" ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
73 Административно наказателно дело (К) No 1545/2009, XX състав Наказателни касационни производства ТРАНСПОРТ ТУ ХОУМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 18.9.2009г., в законна сила от 2.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Транспорт ту хоум"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, пл.Кочо Честименски, бл.1, ет.8, ап. 30, представлявано от Ц.К.А., против Решение № 960 от 25.06.2009г., постановено по н.а.х.дело № 2511/2008г. по описа на ПРС, ІІІ н.с., като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД № 1545/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ХХ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
74 Административно дело No 1550/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 23.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.С. ***, против мълчалив отказ на кмета на Община Садово по заявление с вх.№ 09-М-32 от 10.08.2009 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1550 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
75 Частно административно дело No 1552/2009, XVIII състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ТЕРМАЛ Д ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 9.9.2009г.
Продължава срока на обезпечителните мерки ,наложени с Постановление изх.№ РД-10-175/19.05.2009 ,с което се налага:І.ВЪЗБРАНА върху недвижим имот находящ се в гр.Пловдив ул.Волга № 47 с данъчна оценка в размер на 37 639,20лв.ІІ.ЗАПОР върху наличните и постъпващи суми по банкови сметки,по депозити,вложени вещи в трезори,включително и съдържанието на касетите,както и суми,предоставени за доверително управление до очакван размер на задължението 1 072 958,17лв находящи се в ПРОКРЕДИТБАНК АД, АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД и ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД.Срокът за обезпечителните мерки се продължава до преключване ревизионното производство ,но не по-късно от 19.10.2009г.Определението не подлежи на обжалване.
76 Административно дело No 1573/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.А. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 11.9.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1573 по описа на Административен съд - Пловдив за 2009г., образувано по жалба на Н.В.А.,***. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на РДНСК - Пловдив. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните и Началника на РДНСК - Пловдив.
77 Административно дело No 1576/2009, VII състав Дела по ЗОС Н.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 24.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.П. *** срещу решението на Комисията по разпореждане с общинска собственост при Община - Асеновград по т.VІІІ, взето с Протокол №16 от 27.05.2009г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1576/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.  
78 Частно админист. наказателно дело (К) No 1596/2009, XXIII състав Наказателни частни касационни производства В.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 17.9.2009г., в законна сила от 17.9.2009г.
Потвърждава ОСТАВЯ в сила разпореждането от 12.08.2009 г. постановено по к.н.а.х.д. 4116 по описа на Пловдивския районен съд, ХІ н.с- за 2009 г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
79 Административно дело No 1610/2009, X състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМЕД ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 28.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Медицински център "Димед" ООД град Пловдив, жк "Тракия" , ТЦ "Сани", ет.4, офис 2, представлявано от С.П.Д. срещу Писмена покана изх. № 16-2217/18.08.2009година на Директора на РЗОК град Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1610 по описа на Пловдивски административен съд за 2009г. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
80 Административно дело No 1673/2009, VI състав Дела по КТ С.Б.Ц.Т. РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 24.9.2009г.
Прекратява производството по адм.дело № 1673 по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  Изпраща по подсъдност на Районен съд - Пловдив делото, образувано по жалба на С.Б.Ц.-Т. *** против Заповед № Р-1014/10.09.2009г. на Ректора на Медицински университет-Пловдив, с която е наредено на д-р Ц.-Т. незабавно да изпълни решение на Академичния съвет при медицински университет-Пловдив, прието с протокол № 4 от 18.06.2009г.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателката.