АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2009г. до 31.10.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 981/2007, XIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.А.К.,
А.В.К.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.10.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-238 от 03.05.2007г. на Началник СК-Пловдив при Служба по кадастъра Пловдив, с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград за ПИ с идентификатор 00702.517.21.1.
ОСЪЖДА Служба кадастър - Пловдив към Агенцията по кадастъра да заплати на Е.А.К., ЕГН ********** и А.В.К., ЕГН **********,*** и ет.2 сумата в размер на 100/сто/ лв. представляваща разноските по делото.
ИЗПРАЩА преписката на Началник СК-Пловдив при Служба по кадастъра Пловдив със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона съобразно мотивите на настоящето решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
2 Административно дело No 1260/2007, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Ж.И.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "У. 2005" ЕООД с БУЛСТАТ: 126667137, със седалище и адрес на управление: с. Въгларово, Хасковска област, представлявано от Ж.И.У. против Ревизионен акт № 2600216 от 15.05.2007 г., потвърден с Решение № 636/04.07.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 11 015.12 лв. и прилежащи лихви в размер от 1 925.04 лв.

ОСЪЖДА "У. 2005" ЕООД с БУЛСТАТ: 126667137, със седалище и адрес на управление: с. Въгларово, Хасковска област, представлявано от Ж.И.У. да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 708лв. /седемстотин и осем лева/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 1619/2007, XIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Н. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 01.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба на М.С. ***, против заповед № 116 от 14.02.2007 г. на Кмета на Община Пловдив Район "Южен", с която отказано попълване на кадастралния план с нов ПИ.
ОСЪЖДА М.С. ***, да заплати на Община Пловдив - Район "Южен сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ представляващи адвокатско възнаграждение за юрисконсулт.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
4 Административно дело No 435/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Д.,
П.Д.Р.,
К.И.Б.,
К.Т.К.,
И.Ж.К.,
И.П.М.,
П.Д.П.,
Я.Г.Д.,
В.Д.П.,
В.Д.Д.,
С.Г.С.,
П.Ц.П.,
И.Д.Д.,
Б.З.Е.,
Н.Ц.Ч.,
А.А.К.,
Р.С.Г.,
В.Н.Т.,
С.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И. Делкинов Д. с ЕГН *********** ***; П.Д. Р. с ЕГН ********** ***; К.И.Б. с ЕГН **********, К.Т.К. с ЕГН **********, И.Ж.К. с ЕГН **********, И.П.М. с ЕГН **********, П.Д.П. с ЕГН **********, Я.Г.Д. с ЕГН **********, В.Д.П. с ЕГН **********, В.Д.Д. с ЕГН **********, С.Г.С. с ЕГН **********, П.Ц.П. с ЕГН **********, последните десет всички от гр.Пловдив, ул."Славееви гори" № 41 а; И. ***, Б.З.Е. ***,, Н.Ц.Ч. ***, А.А. ***, Р.С. ***, В.Н.Т. ***, С.А.К. ***, против Заповед № ОА-27/08.01.2008 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
5 Административно дело No 715/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖЕМИ ФИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение (второ) от 21.10.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1264 от 13.10.2009г.,постановено по а.х.дело № 715/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в частта, с която е отхвърлена жалбата на "Джеми фил"ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сърница, ул."Бреза"№16, представлявано от управителя А.И.В., против Ревизионен акт № 1300824/08.01.2008г., издаден от Величка Илиева Кочева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 192/13.03.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно отказано право на данъчен кредит за данъчен периода м. 05. 2005г., като вместо отказано право на данъчен кредит в размер на "7 530 лева", да се чете отказано право на данъчен кредит в размер на "7 830 лева".
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
6 Административно дело No 715/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖЕМИ ФИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 13.10.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1300824/08.01.2008г., издаден от Величка Илиева Кочева-старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 192/13.03.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на "Джеми фил"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Сърница, ул."Бреза"№16, представлявано от управителя А.И.В., за месец Ноември 2003г., и за месеците Февруари, Март, Май, Юни и Юли на 2004г., са определени задължения към бюджета, в резултат на непризнато право на данъчен кредит в размер общо на 31 169,60 лева и са начислени и съответните лихви за забава.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300824/08.01.2008г., издаден от Величка Илиева Кочева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 192/13.03.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на "Джеми фил"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Сърница, ул."Бреза"№16, представлявано от управителя А.И.В., за месец Април на 2004г. са определени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 3 571,85 лева, ведно със съответните лихви за забава като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част относно отказано право на данъчен кредит за данъчен периоди м.05.2005г. в размер на 7 530 лева и начислената съответна лихва за забава в размер на 2 628,54 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Джеми фил"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Сърница, ул."Бреза"№16, представлявано от управителя А.И.В., сумата от 834 /осемстотин тридесет четири/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
7 Административно дело No 784/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КИРИЛ МИХАЙЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.10.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №/РА/ № 260001226/30.01.2008г., издаден от Евгени Димов Генчев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с решение № 229/27.03.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в ЧАСТТА му, с която на К.М.М. ЕГН ********** ***, в качеството му на ЕТ "К.М." с ЕИК по БУЛСТАТ 126593683 със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул."Лозенград № 8 не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 2 346, 96 лв. за данъчен период 01.04.2007г. - 30.04.2007г. за придобит автомобил марка Фолксваген, модел "Шаран TDI", съгласно договор № 5861/11.04.2007г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт №/РА/ № 260001226/30.01.2008г., издаден от Евгени Димов Генчев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с решение № 229/27.03.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в ЧАСТТА му за начислените лихви за забава, вследствие непризнатото право на данъчен кредит в размер на 2 346,96 лв. за данъчен период 01.04.2007г. - 30.04.2007г. за придобития автомобил марка Фолксваген, модел "Шаран TDI", съгласно договор № 5861/11.04.2007г., като ги намалява на 83, 56 лв., като дължими за периода от 15.05.2007г. до 14.08.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ по отношение на непризнато право на данъчен кредит на К.М.М. ЕГН ********** ***, в качеството му на ЕТ "К.М." с ЕИК по БУЛСТАТ 126593683 със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул."Лозенград № 8 за данъчен период 01.04.2007г. - 30.04.2007г. в размер на 352, 04 лв., ведно с прилежащите лихви за забава за придобит автомобил - челен товарач /фадрома/ по фактура № 20070233 от 13.04.2007г., и в размер на 352, 04 лв., ведно с прилежащите лихви за забава за придобит автомобил марка Фолксваген, модел "Голф ІІІ", съгласно договор № 1/12.04.2007г.
ОСЪЖДА К.М.М. ЕГН ********** ***, в качеството му на ЕТ "К.М." с ЕИК по БУЛСТАТ 126593683 със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул."Лозенград № 8, да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 100 /сто/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
8 Административно дело No 879/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на нов тарифен номер № 450 от 22.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0256 от 10.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "АКВАРЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Оризаре, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" № 8, представлявано от управителя К.С.М., сумата от 150,00 лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото - заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 Административно дело No 888/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с.Оризари, Пловдивска област и адрес на управление ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М., против Решение за определяне на нов тарифен номер № 423 от 20.02.2008 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0274/10.04.2008г. на Директора на РМД -Пловдив, с което по ЕАД № 08BG003000H0013103 от 28.01.2008г. е определено ново тарифно класиране на декларираните стоки, както следва: са стока № 1 - код по ТАРИК - 8305100019, допълнителен код 8900, за стока № 2 код по ТАРИК - 8305100050, допълнителен код А999, а за стока № 3 код по ТАРИК - 83089000090, с постановена промяна на съответната кл.33 "Тарифен номер", както и на кл.47 "Изчисляване на вземанията" от ЕАД №08BG003000H0013103 от 28.01.2008г., като на базата новото тарифно класиране е определено ново митническо задължение за дружеството антидъмпингово мито в размер на 4153,77 лв. и данък добавена стойност в размер на 830,75 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Акварел" ООД, БУЛСТАТ: 825297318 Ю, седалище в с.Оризари, Пловдивска област и адрес на управление: с.Оризари, ул."Христо Ботев" №8, представлявано от К.С.М. *** сумата от общо 315 /триста и петнадесет/ лева, представляващи разноски по делото и възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
10 Административно дело No 931/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ФИЛСФУД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ФИЛСФУД" ООД. със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 223, вх. А, ет. 6, ап.16 чрез Управителя И.Т.П. против Ревизионен акт №16002895 от 05.02.2008год. издаден от И.Д.Л., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 284 от 14.04.2008 год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на П.О. *** е отказано право на данъчен кредит както следва: за отчетен период м. януари 2007 год. в размер на 796,00 лв. по два броя данъчни фактури с издател ЕТ "Експо Елит - И.С.", гр. София; за отчетни периоди м.октомври 2006 год. до м. юни 2007 год., включително в размер общо на 16153,46 лв. по данъчни фактури с издател "Виктори М" ЕООД, гр. Пловдив и са начислени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за отчетните периоди резултати в размер общо на 2313,92 лв.
ОСЪЖДА "ФИЛСФУД" ООД. със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.223, вх. А, ет. 6, ап.16, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, сумата от 835,20 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
11 Административно дело No 941/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 4/2008 г. от 14.03.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 5894,00 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 7218,00 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 04.03.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0153 от 15.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
12 Административно дело No 947/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 06.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. "Г. С. Раковски" № 13, представлявано от Управителя Г.К.Г., против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 9/2008 г. от 21.03.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 11 882,00 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 13 228,00 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 14.01.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0168 от 16.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.
ОСЪЖДА "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. "Г. С. Раковски" № 13, представлявано от Управителя Г.К.Г.,***, сумата от 952 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 968/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 21.10.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 483/06.03.2008 г. на Началника на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0281/14.04.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-18455/12.04.2005 г. на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, е определено доплащане на сумата от 1690 лв., от които мито в размер на 367 лв. и ДДС в размер на 1323 лв., ведно със законната лихва, считано от 12.04.2005 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., сумата от 455 лв. /четиристотин петдесет и пет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 977/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 21.10.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 488/06.03.2008 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0288/11.04.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-43377/03.08.2005 г. на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, е определено доплащане на сумата от 1275 лв., от които мито в размер на 278 лв. и ДДС в размер на 997 лв., ведно със законната лихва, считано от 03.08.2005 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., сумата от 455 лв. /четиристотин петдесет и пет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 991/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 21.10.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 531/14.03.2008 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0311/21.04.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-69722/02.12.2005 г. на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, е определено доплащане на сумата от 1325 лв., от които мито в размер на 293 лв. и ДДС в размер на 1032 лв., ведно със законната лихва, считано от 02.12.2005 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., сумата от 455 лв. /четиристотин петдесет и пет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 1040/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.И.Г. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 07.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Г., ЕГН **********,***, против заповед № РД-08-448 от 29.04.2008 г. на кмета на район "Централен" при Община Пловдив, с която е наредено незабавно спиране на строеж: "Преустройство на тавански етаж на кота Н=+11,85 м" в УПИ І-347 (бивш тютюнев склад), кв.275-стар, (348-нов) по плана на кв."Триъгълника", град Пловдив, с възложител П.И.Г..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1040 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
17 Административно дело No 1067/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИРБО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.10.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 26061519/23.01.2007г. издаден от инспектор по приходите, потвърден с Решение № 287/23.03.2007г. на Директора на Дирекция " ОУИ "- Пловдив при ЦУ на НАП, издаден на "ИРБО" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, бул."България" № 57, ет.2, вх.Б, ап.9, представлявано от управителя З.В.М., В ЧАСТТА, в която на дружеството не е признат данъчен кредит в размер на 800лв. и са начислени съответните лихви по ф. № 21/13.06.2006 г., издадена от "Ес Ай Трейд" ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ИРБО" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, бул."България" № 57, ет.2, вх.Б, ап.9, представлявано от управителя З.В.М., против Ревизионен акт № 26061519/23.01.2007г. издаден от инспектор по приходите, потвърден с Решение № 287/23.03.2007г. на Директора на Дирекция " ОУИ "- Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, в която на дружеството не е признат данъчен кредит в размер на 560лв. и са начислени съответните лихви по ф. № 1869/20.06.2006 г., издадена от "Дед 03" ЕООД.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, да заплати на "ИРБО" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, бул."България" № 57, ет.2, вх.Б, ап.9, представлявано от управителя З.В.М., с БУЛСТАТ 836221670, сумата от 276 / двеста седемдесет и шест/ лв., представляваща съответната равностойност на направените по делото разноски и адвокатски хонорар.
ОСЪЖДА "ИРБО" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, бул."България" № 57, ет.2, вх.Б, ап.9, представлявано от управителя З.В.М., с БУЛСТАТ 836221670, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 100 / сто/ лв., представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните. 
18 Административно дело No 1093/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 21.10.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 516/12.03.2008 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0326/17.04.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-59978/24.10.2005 г. на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, е определено доплащане на сумата от 559 лв., от които мито в размер на 125 лв. и ДДС в размер на 434 лв., ведно със законната лихва, считано от 24.10.2005 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., сумата от 335 лв. /триста тридесет и пет лева/, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщавението за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 1171/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 21.10.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 532/14.03.2008 г. на Началника на Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0315/24.04.2008 г. на Директора на РМД-Пловдив, с което по ЕАД № 3000/4-68335/28.11.2005 г. на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, е определено доплащане на сумата от сумата от 2048 лв., от които мито в размер на 469 лв. и ДДС в размер на 1579 лв., ведно със законната лихва, считано от 28.11.2005 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД, Булстат: 115240237, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., сумата от 335 лв. /триста тридесет и пет лева/, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
20 Административно дело No 1228/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 13.10.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 12/2008 г. от 16.04.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 38711,00 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 50594,00 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 22.03.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0204 от 26.05.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 1250/2008, IX състав Дела по ЗОС М.М.А.,
С.Г.А.Т.,
Н.Г.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 30.10.2009г., в законна сила от 30.10.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 425/24.04.2008г. на Кмета на Община "Родопи", в частта й, с която е определена оценката за отчуждени части от поземлен имот№ 783 от кв.62 от плана на с.Марково, предвидени за изграждане на улица в частта й, с която е определено паричното обезщетение за отчуждени части от собствен на жалбоподателите процесен имот, , като се увеличи размера на определеното обезщетение, от 680/шестотин и осемдесет / лв. на 2828/две хиляди осемстотин двадесет и осем/ лв.
ОСЪЖДА Община - "Родопи" да заплати на М.М.А. ***; Светлана Г.А.-Т. ***, Н.Г.А. *** разноските в размер на 360 /триста и шестдесет/ лв.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
22 Административно дело No 1321/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.Й. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.10.2009г.
Отхвърля жалбата на В.С.Й.-*** против Заповед № ДК-02-Пд-19/23.04.2008г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ "Масивна сграда в имот № 100430, местност "Терзиите", землище Пловдив-запад, изпълнен без изискващите се строителни книжа.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
23 Административно дело No 1328/2008, VI състав Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.К.У.,
С.К.У.
ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.10.2009г.
Отхвърля жалбата на В.К.У. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Раковски да издаде заповед за изменение на подробен устройствен план по молба вх.№ 94Г-00-83/04.06.2008г., за изменение на регулацията по имотната граница на ПИ № 1209, кв.111 по РП на с.Стряма, община Раковски съгласно §8 ал.1, предл. 3 и ал.2 т.3 и ал.4 ПР ЗУТ
Решението е окончателно.

 
24 Административно дело No 1343/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛПИНА ФУУДС АД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕЛПИНА ФУУДС" АД - гр. София, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. "Малашевска" № 1, представлявано от управителя А.Г.С. против Решение № 206/16.06.2008 г. издадено от Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания /АДВ/, с което жалбата на дружеството срещу действия на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Пловдив на АДВ, обективирани в Писмо изх. № 0642/2001/117662/13.05.2008 г., е оставена без уважение като неоснователна.
ОСЪЖДА "ЕЛПИНА ФУУДС" АД - гр. София, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. "Малашевска" № 1, с БУЛСТАТ 175312584, представлявано от управителя А.Г.С., да заплати на Агенцията държавни вземания - гр. София, възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
25 Административно дело No 1381/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 05.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТИМЕА" ООД, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. "Марица" № 21, ет. 1, представлявано от управителя П.Б.А. срещу Ревизионен акт № 160003126/25.04.2008 г., издаден от Николай Атанасов Кадирев, ръководител екип в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 442/12.06.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в размер на 60756,12 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 2410,29 лв.
ОСЪЖДА "ТИМЕА" ООД, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. "Марица" № 21, ет. 1, представлявано от управителя П.Б.А., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1713 лв. /хиляда седемстотин и тринадесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
26 Административно дело No 1541/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.С.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 08.10.2009г.
ОТМЕНЯ РА № 210800135/20.05.2008г. на ТД на НАП -Смолян, потвърден с Решение № 497/03.07.2008г. на директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, в частта, в която са допълнително определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./за 2003г. в размер на 10966,74лв. и лихви 5899,30лв.
ОТХВРЪЛЯ жалбата на М.С.И. ***, Област Смолянска, против Ревизионен акт № 210800135 от 20.05.2008г. , издаден от Филип Г. Карапиперов- инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден с Решение № 497/03.07.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив в останалата й част, като неоснователна.
ОСЪЖДА М.С.И. ***, Област Смолянска да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив разноски по делото по компенсация в размер на 529 лв. (петстотин двадесет и девет лева).
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
27 Административно дело No 1649/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АМТЕК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 16.10.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240800050/03.06.2008 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП-гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 566/ 30.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, с която на "Амтек" ЕООД, Булстат: 115128804, за данъчен период м.януари 2007 г. е начислен ДДС в размер на 5819,70 лв. и е определена лихва за просрочие от 1094,91 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Амтек" ЕООД, със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Генерал Гурко" №54, ет.3, ап.9, Булстат: 115128804, представлявано от Т.А.А., разноски по делото в размер на 680 лв. /шестстотин и осемдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
28 Административно дело No 1686/2008, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.10.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Държавна агенция по горите, гр.София против протоколно решение от 29.07.2008г. на Комисията по чл.19 ал.2, одобрено със Заповед № 552 от 01.08.2008г. на Директора на ОД "Земеделие"- Пловдив в частта за имоти: № 51-землище Асеновград, № 10040-землище с.Косово, имот № 0160-землище с.Патриарх Евтимово.
Прекратява производството по адм.д.№ 1686/2008г. в частта за имоти: № 51-землище Асеновград, № 10040-землище с.Косово, имот № 0160-землище с.Патриарх Евтимово.
Отхвърля жалбата на Държавна агенция по горите, гр.София против протоколно решение от 29.07.2008г. на Комисията по чл.19 ал.2, одобрено със Заповед № 552 от 01.08.2008г. на Директора на ОД "Земеделие"-Пловдив в останалата й част.
Осъжда Държавна агенция по горите, гр.София, бул."Христо Ботев" № 55, ет.5, представлявана от Председателя да заплати на Община Асеновград, представлявана от Кмета сума от 400.00лв. за осъществена адвокатска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в прекратителната част-в 7 дневен срок.

 
29 Административно дело No 1892/2008, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 20.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1825/14.07.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0679/12.08.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Пловдив с което митническата стойност на стоките по ЕАД №3000/4-25302 от 08.05.2006год. е увеличена със сумата от 4934,88лв., представляващи разходи за транспорт, като по отношение на "ЗИМ" ЕООД е определено да доплати сумата от 282,00лв. мито и 1044,00лв. данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков" № 12, сумата от 350,00лв./триста и петдесет лева/, представляваща извършени от дружеството разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
30 Административно дело No 1917/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Т.П.,
Р.Т.П.,
Д.К.К.,
Е.Д.Г.,
С.Г.Г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.П. *** ; Р.Т.П. ***; Д.К.К. ***; Е.Д.Г. ***; С.Г. *** против Заповед № ОА-870 от 24.03.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 134, ал.2, т.6, чл. 109 ал.2, чл. 110 ал.1 т. 1 и 4, чл. 18, чл. 112 ал.1, ал.2 т.3 и т.7, чл. 113 ал.2 и 4, чл. 129 ал.2 от ЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ и т.1.3 от Решение № 375, взето с протокол № 16 от 05.09.2007г. на Общински съвет-Пловдив е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от кв. 54-нов по плана на кв. "Македония" - гр. Пловдив, като се променя уличната регулационна линия в обхвата на ПИ 397 и от УПИ І-396, 397, 398 се образува нов УПИ І- 396, 397, 398, жилищно застрояване, обществено и делово обслужване с ново ниско и средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХІV и ново подземно застрояване с устройствени показатели за зона "Смф" /височина 5ет./15.00м, Плътност на застрояването - 80%, Кинт - до 3.0м, Мин. озел. площ -20% по корекцията на регулацията с кафяви и зелени линии, надписи и зачертавания, означеното застрояване с червени плътни и прекъснати линии, подземното застрояване с тънки червени прекъснати линии и корекцията със зелен цвят и матрица с устройствени показатели, указана със син цвят и Работен устройствен план на част от кв. 54-нов по плана на кв."Македония" - гр. Пловдив с едно и пет-етажното застрояване с височини в относителни коти 3.40м и 15.00м в УПИ І-396, 397, 398, жилищно застрояване, обществено и делово обслужване по нанесените застрояване, етажност и коти с червен и черен цвят и корекциите със зелен цвят

Решението е окончателно.

 
31 Административно дело No 1931/2008, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 20.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 1843/18.07.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-0701/28.08.2008г., с което на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М., е определено по ЕАД № 3000/4-75724/18.12.2006 г. допълнително митническо задължение в размер на 1795 лв., от които 400 лв. мито и 1395лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 18.12.2006 г. до датата на плащане, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД - гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 115240237, с адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, представлявано от З.И.М. сумата от 350лв. /триста и петдесет лева/, представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
32 Административно дело No 2012/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТРАКОВ-ГЕОРГИ ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 29.10.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300800246 от 29.07.2008год. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 693 от 19.09.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите В ЧАСТТА, с която на ЕТ "П. - Г.И.", със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Ст. Караджа" № 17, е корегиран ползвания данъчен кредит за м.02.2007 г. за разликата над 1050,68 лв. до размера, определен с ревизията от 2 750.10лв., за м.03.2007 г. за разликата над 746,54 лв. до определения с ревизията размер от 1954,02 лв., и за м.05.2007 г. за разликата над 770,73 лв. до определения с ревизията сума от 2017,35 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма "П. - Г.И.", със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Ст. Караджа" № 17 В против Ревизионен акт № 1300800246 от 29.07.2008 год. Издаден от ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение №693 от 19.09.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като неоснователна.
ОСЪЖДА Г.И.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма "П. - Г.И.", с БУЛСТАТ 112030792, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Ст. Караджа" № 17 В, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите по съразмерност и компенсация сумата от 1181/хиляда сто осемдесет и един /лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
33 Административно дело No 2013/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛОГО 2000-МАЛИН КРЪСТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.10.2009г.
ОТХВРЪЛЯ жалбата на М.И.К., в качеството му на ЕТ "Лого 2000-М.К."***001157 чрез пълномощника си адв. Н.Б., против Ревизионен акт № 800262 от 15.07.2008г. , издаден от Галина Петкова Йончева- инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 706/25.09.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 38097,02лв. и лихва 1617,41лв., осигурителни вноски за ДОО в размер на 4553,30лв. и лихва 4253,05лв., осигурителни вноски за ЗО в размер на 856,36лв. и лихва 460,85лв. и осигурителни вноски за ДЗПО-УФ в размер на 347,96лв. и лихва 309,27лв. , като неоснователна.
ОСЪЖДА М.И.К., в качеството му на ЕТ "Лого 2000-М.К."***001157 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив разноски по делото по компенсация в размер на 1460 лв. (хиляда четиристотин и шестдесет лева).
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
34 Административно дело No 2042/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Г.,
Т.Т.Г.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 29.10.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 358/20.06.2008 г. на Кмета на Район Южен - Община Пловдив, с която на основание чл.129, ал.2, чл.110, ал.1, т.4, чл.113, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, чл.113, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУТ, протокол № 9/10.05.2008 г. на ЕСУТ при Район Южен и заповед № ОА-3771/04.12.2007 г., с която е одобрен ПУП - РУП за УПИ - ІV 102091 жилищно застрояване, масив 102, местност кв."Беломорски", землище Пловдив - юг, по действащ ПУП, одобрен със заповед № ОА-579/04.04.2005 г. , с който се предвижда конкретизиране на застрояването, както следва:
- основно застрояване, свободно с височина 10.00 м.;
- допълващо застрояване - гаражи с височина до ниво на първи етаж като застрояването се чете по означениет с червен цвят линии на застрояване и котировки в черен цвят и показатели за зона "Жм", а именно Н - до 10.00 м., Пзастр.-до 60 %, Кинто - 1,2, Позел.- мин 20 % означена със син цвят.
ВРЪЩА делото като преписка на Район Южен-Община Пловдив за произнасяне съобразно дадените указания.
ОСЪЖДА Район Южен при Община да заплати на М.С.Г. с ЕГН ********** и Т.С.Г. с ЕГН ********** ***, ул."Пловдив - юг" № 102 В, направените по делото разноски в размер на 220 лв. / двеста и двадесет лева /.
Решението не подлежи на обжалване.

 
35 Административно дело No 2104/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни НАДЕЖДА-2-АЛИ КАРАМОЛЛА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 29.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.К. в качеството му на ЕТ"Надежда-2 А.К."***, обл.Пазарджик, ул."Свобода"№73, против Ревизионен акт № 1300-800241/29.07.2008г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 721/03.10.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на основание чл.23 ал.2 т.17 от ЗКПО /отм./ е преобразуван финансовия резултат на данъчния субект за 2002г. в посока неговото увеличаване със сумата от общо 43 460 лева, и съответно е установен данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2002г. за довнасяне в размер на 12 396,55 лева и са начислени лихви за забава в размер на 8 528,86 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА А.К.К. в качеството му на ЕТ"Надежда - 2 А.К."***, обл.Пазарджик, ул."Свобода"№73, да заплати на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 868,50 /осемстотин шестдесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
36 Административно дело No 2134/2008, IX състав Дела по ЗОС /троен състав/ ХЕБРОС БУС ООД,
МЕРИТРАНС 2002 ЕООД,
АВТОТРАНС 2000 ООД,
ГРАЦИЯ-ВАНЯ СИМЕОНОВА ЕТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 369, взето с протокол № 19 от 30.10.2008 година на Общински съвет - гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Общински съвет - гр.Пловдив да заплати на "ХЕБРОС БУС"ООД, гр.Пловдив, бул."Македония"№1, направените по делото разноски в размер на 1200.60 лева /хиляда и двеста лева и шестдесет стотинки/.
ОСЪЖДА Общински съвет - гр.Пловдив да заплати на "МЕРИТРАНС 2002"ЕООД,гр.Пловдив, ул."Балкан"№20, направените по делото разноски в размер на 1839.60 лева /хиляда осемстотин тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/.
ОСЪЖДА Общински съвет - гр.Пловдив да заплати на ЕТ"ГРАЦИЯ- ВАНЯ СИМЕОНОВА", гр.Пловдив, ул."Парчевич"№2, офис 303 направените по делото разноски в размер на 239.60 лева /двеста тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/.
ОСЪЖДА Общински съвет - гр.Пловдив да заплати на "АВТОТРАНС 2000"ООД, гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№1, направените по делото разноски в размер на 578.60 лева /петстотин седемдесет и осем лева и шестдесет стотинки/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
37 Административно дело No 2142/2008, X състав Дела по КСО Ф.А.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 29.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.А.И.,***, против Решение №283 от 09.10.2008 год. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №********** от 06.06.2008 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с които е отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване по реда на чл.74 от КСО.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
38 Административно дело No 2151/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЪРБЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ №1600 - 800778/25.08.2008г., издаден от Т.П.К. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 751/15.10.2008г. на Директор на "Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, с който на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "Г." с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Братя Пулиеви" № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 115895125, представлявано от адвокат С.А.Г. допълнително е начислен ДДС в размер на 1380 лв. и са определени лихви за забава в размер на 78, 84 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "Г." с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Братя Пулиеви" № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 115895125, представлявано от адвокат С.А.Г. сумата от 410 лв. /четиристотин и десет/ лева, представляваща извършени от последното разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
39 Административно дело No 2156/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНЧО КАЙРЯКОВ-ВИВИАН ЕТ РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 16.10.2009г.
Отхвърля жалбата на Г.С.К. като наследник на Стаю Генчев К., ЕТ "Г.К.-Вивиан", седалище/адрес на управление-гр.Хисар, бул."Христо Ботев" № 47, за обявяване нищожност на Заповед № ДК-02-Пд-29/22.07.2008г. издадена от началника на РДНСК-Пловдив за премахване на незаконен строеж, представляващ "Едноетажна пристройка към ресторант "Чадърите" в поземлен имот № 434 по плана на кв."Отдих и култура", гр.Пловдив.
Осъжда Г.С.К. като наследник на Стаю Генчев К., ЕТ "Г.К.-Вивиан", седалище/адрес на управление-гр.Хисар, бул."Христо Ботев" № 47, да заплати на СК Арнаудов" ЕООД, седалище/адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Иван Радославов" № 13, законен представител-управителя Васил Георгиев Арнаудов направените по делото разноски в размер на 270 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
40 Административно дело No 2302/2008, XI състав Дела по ЗМВР Н.К.Ш. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СЕЛО ТРУД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.Ш. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 1461/2008 г. на Началника на РУ - Труд при ОД на МВР - гр.Пловдив за налагане на ПАМ - отнемане на свидетелство за управление на МПС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
41 Административно дело No 2344/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.М.М. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 26.10.2009г.
Изменя протокол от 27.09.2007 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-06-416/07.10.205 г. на Кмета на Община Хисаря, в частта му, с която на основание чл. 210 от ЗУТ, е определен размера на обезщетението на П.М.М. - собственик на ПИ 200035 по КВС на землището на гр.Хисаря за учредяване на сервитут върху част от имота с площ на зоната с ограничителен режим 5,151 дка, за прокарване на трасето на линеен обект "ВЛ-110 kv Черноземен - Хисаря, като определя същото в размер на 2 658 / две хиляди шестстотин и петдесет и осем / лева.
Осъжда Община Хисаря да заплати на П.М.М. *** направените по делото разноски в размер на 230 /двеста и тридесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
42 Административно дело No 2360/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ММ-ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя Д.В.Р., в качеството му на ЕТ "ММ - Д.Р." за възстановяване на срока за подаване на жалба пред Административен съд Пловдив, срещу РА № 160801055 от 01.09.2008г. на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 768 от 31.10.2008г. на Директор на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за присъствалата страна, а за неприсъствалата - от получаване на съобщението, с препис от настоящото определение.

 
43 Административно дело No 2382/2008, XIII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение (второ) от 27.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба /искова молба/ от Общинската избирателна комисия - Раковски, с искане за тълкуване на Решение № 127 от 09.02.2009г., постановено по административно дело № 2382 по описа за 2009 год., на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
44 Административно дело No 2383/2008, VII състав Дела по ЗОС А.А.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение (второ) от 08.10.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на решението по делото под №758/05.06.2009г., с което е изменена Заповед №410/20.11.2008г. на Кмета на Община - Куклен в ЧАСТТА и, с която е определено обезщетението за отчуждени части от наследствени земеделски имоти на наследници на Васил Михайлов Паскалев с №№ 003294, 003276 и 002731, находящи се в землището на село Гълъбово, обл.Пловдивска, като е увеличен размера на паричното обезщетение, дължимо на А.А.Р. ***, както следва: на база определените оценки за отчуждените част от имот №003294 в размер на 0,478 дк в размер на 8 604 лева, за имот №003276 в размер 0,130 дк в размер на 2 360 лева и за имот №002731 в размер 0,512 дк в размер на 9 496 лева ОПРЕДЕЛЯ дължимото на Р. обезщетение, както следва: за имот №003294 с площ 0,478 дк в размер на 537,75/петстотин тридесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки/, за имот №003276 с площ 0,130 дк в размер на 147,50/сто четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ и за имот №002731 с площ 0,512 дк в размер на 593,50/петстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки/.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване и същото е неразделна част от съдебното решение по делото под №758/05.06.2009г. 
45 Административно дело No 2393/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.Т.,
А.Н.П.,
Е.И.З.,
Г.И.И.,
Ч.И.П.,
С.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение (второ) от 30.10.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в заглавната част на решение № 1378 от 28.10.2009 г., като вместо "в открито заседание на четиринадесети септември" се чете "в открито заседание на първи октомври" и вместо "по описа на съда за 2009 година" се чете " по описа на съда за 2008 година".
Решението не подлежи на обжалване.

 
46 Административно дело No 2393/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.Т.,
А.Н.П.,
Е.И.З.,
Г.И.И.,
Ч.И.П.,
С.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.10.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 828 от 22.07.2008 г. на кмета на Община "Родопи", с която е одобрен ПУП-ПРЗ на имот № 049022, местност "Текерлека", землище на с.Марково.
ОСЪЖДА Община "Родопи" да заплати на Г.И. ***, Е.И.З., ЕГН **********,***, А.Н.П., ЕГН **********,***, и П.Х. ***, сумата 1185 (хиляда сто осемдесет и пет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Община "Родопи" да заплати на Ч.И.П., ЕГН **********, и С.И.П., ЕГН **********,***, сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Община "Родопи" да заплати на П.И.М., ЕГН **********,***, и Д.Т. Чанков, ЕГН **********,***, сумата 400 (четиристотин) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
47 Административно дело No 2467/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.К.Д.,
Л.Г.С.,
Д.С.,
П.С.,
Д.Г.,
Й.Г.Д.,
Н.Г.Д.,
Д.Д.,
С.В.М.,
Г.А.А.,
С.Л.У.,
Е.Н.З.,
Ж.Д.Ф.,
П.К.И.,
Г.С.Т.,
Д.Н.Г.,
К.Д.В.,
Е.Т.Р.,
Т.З.З.,
Л.Й.Д.,
Р.Т.А.,
Р.С.П.,
К.А.А.,
Й.А.,
В.В.,
М.А.,
М.Г.,
Р.Р.,
С.Б.,
П.М.Б.,
Т.Г.С.,
Т.Г.Г.,
С.К.И.,
И.Г.Г.,
С.Г.С.,
Н.В.,
И.В.И.,
Л.Р.Х.,
М.В.П.,
К.Б.Д.,
А.А.А.,
В.Л.К.,
Б.П.В.,
Т.И.Г.,
В.Д.К.,
С.Т.Б.,
Н.Т.Г.,
Г.Г.,
Д.Т.М.,
Д.Е.Б.,
И.И.И.,
К.И.К.,
Е.П.Б.,
Н.Р.Р.,
В.А.А.,
Д.П.Ф.,
Н.Д.С.,
А.Г.П.,
А.Т.Р.,
Г.Й.К.,
Г.Г.Г.,
Т.Й.С.,
Л.П.В.,
С.Д.Г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 08.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.Д., Л.Г.С., Д.С., П.С., Д.Г., Й.Г. Д., Н.Г.Д., Д.Д., С.В.М., Г.А.А., С.Л.. У., Е.Н.З., Ж.Д.Ф., П.К.И., Г.С.Т., Д.Н.Г., К.Д.В., Е.Т.Р., Т.З.З., Л.Й.Д., Р.Т.А., Р.С.П., К.А.А., Й.А., В. Войникова, М.А., М.Г., Р.Р., С.Б., П.М.Б., Т.Г.С., Т.Г.Г., С.К.И., И.Г.Г., С.Г.С., Н.В., И.В.И., Л.Р.Х., М.В.П., К.Б.Д., А.А.А., В.Л.К., Б.П.В., Т.И.Г., В.Д.К., С.Т.Б., Н.Т.Г., Г.Г., Д.Т.М., Д.Е.Б., И.И.И., К.И.К., Е.П.Б., Н.Р.Р., В.А.А., Д.П.Ф., Н.Д.С., А.Г.П., А.Т.Р., Г.Й.К., Г.Г.Г., Т.Й.С., Л.П.В., С.Д. *** против Заповед № ОА-2368 от 13.08.2008г.***, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.6 по плана на ЖР "Тракия", жил. група А10, 11, гр. Пловдив, като от УПИ ІІ-комплексно застрояване се образуват нови: задънена улица с ширина 4,50м по осови точки 201 А; 201 Б;201 В; 201 Г; 201 Д; като се променя западната регулационна линия на ул. "Г. Данчов" между осови точки 191 и 218 и се привежда в съответствие с изградената пътна инфраструктура. УПИ ІІ - комплексно застрояване със запазване на съществуващото застрояване, УПИ V - търговия и битови услуги със запазване на съществуващото застрояване и ново свободно нискоетажно застрояване, указано с ограничителна линия на застрояването и устройствена зона Жк на матрица в син цвят с устройствени показатели Пзаст. 50%; Кинт 2,0; Позел. 40% по означеното за регулацията с червени, кафяви, зелени и сини линии, надписи и зачертавания за застрояването по черните плътни и червени прекъснати линии и котировки в черен цвят и корекцията на устройствената зона в зелен цвят.
ОСЪЖДА Й.К.Д., Л.Г.С., Д.С., П.С., Д.Г., Й.Г. Д., Н.Г.Д., Д.Д., С.В.М., Г.А.А., С.Л.. У., Е.Н.З., Ж.Д.Ф., П.К.И., Г.С.Т., Д.Н.Г., К.Д.В., Е.Т.Р., Т.З.З., Л.Й.Д., Р.Т.А., Р.С.П., К.А.А., Й.А., В. Войникова, М.А., М.Г., Р.Р., С.Б., П.М.Б., Т.Г.С., Т.Г.Г., С.К.И., И.Г.Г., С.Г.С., Н.В., И.В.И., Л.Р.Х., М.В.П., К.Б.Д., А.А.А., В.Л.К., Б.П.В., Т.И.Г., В.Д.К., С.Т.Б., Н.Т.Г., Г.Г., Д.Т.М., Д.Е.Б., И.И.И., К.И.К., Е.П.Б., Н.Р.Р., В.А.А., Д.П.Ф., Н.Д.С., А.Г.П., А.Т.Р., Г.Й.К., Г.Г.Г., Т.Й.С., Л.П.В., С.Д.Г. да заплатят в полза на А.Н., Н.Д.Ч., И.Т.М., С.А.М. сумата в размер от 600 лв. /шестстотин/ лева.
Решението е окончателно.

 
48 Административно дело No 5/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.В.Я.,
Т.А.Я.,
Г.В.В.,
А.Г.Я.,
Н.В.М.,
Е.В.З.,
А.Д.П.,
А.А.С.,
Й.Ж.С.,
Н.Д.Т.,
С.Л.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.10.2009г.
Отхвърля жалбата на Г.В.Я.-***, Т.А.Я.-***, Г.В. ***, А. ***, Н.В. ***, Е.В.З. ***, А.Д.П.-***, А.А.С.-***, Й.Ж.С.-***, Н.Д. ***, С.Л.Т.-*** срещу Заповед № АБ-77/27.10.2008г. на Кмета на община Садово за одобряване проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ V- 421, кв.42 по плана на с.Катуница, община
Осъжда жалбоподателите да заплатят на Община Садово сумата от 350.00лв. за осъществена адвокатска защита.
Решението е окончателно.

 
49 Административно дело No 21/2009, XIII състав Други административни дела МАГ ФАРМ-ЯНКО ЯНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба от Я.К.Я. в качеството му на ЕТ "Маг Фарм - Я.Я."*** срещу Заповед № 2751/27.11.2007г. на Директор РЗОК - Пловдив, потвърдена със Заповед № РД-09-53/22.01.2008г. на Директор НЗОК- София, с която на магистър - фармацевт Я.Я.,***, собственост на ЕТ "Маг Фарм - Я.Я." са наложени следните санкции на основание договор №16-1132/01.04.2006г., сключен между НЗОК и Я. в посоченото му качество, а именно; за нарушение по чл.З ал.1 от договора за отпускане на лекарства по лекарствения списък на НЗОК не от магистър - фармацевт, а от помощник магистър - фармацевт Люба Генова и за нарушение по чл.13 ал.4 от договора - изпълнение на договора с НЗОК при положение, че ръководителят, който е единствен магистър - фармацевт отсъства от аптеката -санкция по чл.38 т.1 от договора - прекратяване на договора без предизвестие и за нарушение по чл.32 ал.4 от договора, представляващо отказ да се направят копия на изпълнените от помощник фармацевта Люба Генова рецепти-НЗОК, както и проверка за изпълнението на индивидуалния договор от длъжностните лица на РЗОК -Пловдив - санкция по чл.38 т.6 от договора - финансова неустойка в размер на 500 лева.
ОСЪЖДА Я.К.Я., в качеството му на ЕТ "Маг Фарм - Я.Я."*** да заплати на РЗОК - Пловдив сумата в размер на 300/триста/ лева, представляваща разноските по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
50 Административно дело No 56/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.10.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ЗИМ"ЕООД Решение за промяна на митническа стойност № 2607/05.11.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-1000/09.12.2008г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на "ЗИМ"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 300/триста/ лв., представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
51 Административно дело No 73/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.М.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.10.2009г.
Отменя Заповед № ЗД-00-393/19.11.2008г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти за земеделските земи по §4 ПЗР ЗСПЗЗ, в местностите "Света Петка", "Паметника", "Паметника-изток", "Язовира", "Ковачево въгле", "Чил тепе", "Водоема", "Стара Пастуша", "Върбовик", "Панов връх" и "Винпром", в землище град Перущица, в частта за имот, възстановен с решение № 0114/07.09.1992г. на ПК-Перущица, представляващ лозе от 5 дка в местност "Панов връх", попадащ в територия по §4, съответстващ на нот.акт № 187/1947г., а по ПНИ отразен за имоти с №№ 711.86, 711.74, 711.75, 711.44 за м."Винпром" и връща заповедта в отменената част на административния орган за ново произнасяне, при спазване на указанията дадени в мотивите.
Задължава административния орган да се произнесе в тримесечен срок от получаване на преписката.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
52 Административно дело No 107/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЧАКЪРОВ-РАДИЧ ЙОРДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.10.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800537/10.11.2008г., издаден от Евгений Димов Генчев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 888/19.12.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на Р.В.Й. в качеството му на ЕТ"Чакъров - Р.Й." с адрес за кореспонденция гр.Хасково, ул."Одрин"№3, ет.2, данъчен период месец Септември на 2005г. допълнително е начислен ДДС за разликата от 98,20 лева до пълния установен размер от 1 600 лева, ведно със съответните лихви за забава, в ЧАСТТА с която за месец Декември 2005г. е доначислен ДДС за разликата от 4 967,77 лева до пълния установен размер от 9 944, 17 лева, ведно със съответните лихви за забава, както и в ЧАСТТА, с която за данъчни периоди месец Юли, месец Октомври и месец Декември на 2007г. са определени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 4 956,11 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, за заплати на Р.В.Й. в качеството му на ЕТ"Чакъров - Р.Й." с адрес за кореспонденция гр.Хасково, ул."Одрин"№3, ет.2, сумата от 841,22 /осемстотин четиридесет и един лева и двадесет и две стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
53 Административно дело No 143/2009, X състав Дела по ЗСП Т.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 09.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Б.Д. с ЕГН **********,***, против Заповед № И-02-7164 от 12.11.2008 год. на Директор дирекция "Социално подпомагане" град Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №143 по описа на Административен съд-Пловдив за 2009 година.
Да се заличи датата на съдебното заседание 27.10.2009 година от 15.00 часа.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 
54 Административно дело No 144/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КИМБА 97-ДИМИТЪР ИЛИНЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.10.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600801420/17.11.2008 г., издаден от С.Д.М., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, поправен с РА № 830467/05.12.2008 г., потвърден с Решение № 906 от 29.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определени задължения за лихви в размер на 789,27 лв. за 2002 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.И., в качеството му на ЕТ "КИМБА 97 - Д.И.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 93, ет. 7, ап. 22 срещу Ревизионен акт № 1600801420/17.11.2008 г., издаден от С.Д.М., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, поправен с РА № 830467/05.12.2008 г., потвърден с Решение № 906 от 29.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003 г. в размер на 7788,69 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 5394,29 лв. и за 2006 г. в размер на 2525,40 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 577,33 лв.
ОСЪЖДА Д.Г.И., в качеството му на ЕТ "КИМБА 97 - Д.И.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 93, ет. 7, ап. 22, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 775 лв. /седемстотин седемдесет и пет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
55 Административно дело No 160/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИДА-СТОЮ БРАТАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 16.10.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800425/10.11.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение № 907/29.12.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, който акт е издаден срещу ЕТ "Хида-С.Б.", Булстат: 126056135, със седалище в гр.Харманли и адрес на управление бул. "България" № 85, пред-ставляван от С.Р.Б., ЕГН: **********.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 206/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.М.М., ЕГН **********,***, против заповед № 1076 от 10.09.2008 г. на кмета на Община Карлово, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Петко Ненков Карапетков върху 100/700 идеални части от новообразуван имот пл.№ 701.1407 в местността "Яса тепе" в землището на град Карлово, целият с площ от 700 кв.метра.
ОСЪЖДА П.М.М., ЕГН **********,***, да заплати Община Карлово сумата 300 (триста) лева, представляваща разноски по делото - минимално възнаграждение за един адвокат и държавни такси, като ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение за разликата над 150 лева до претендирания размер от 600 лева като неоснователно.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административния съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
57 Административно дело No 264/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Ж.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло жалбата на Ж.А.К., ЕГН **********,*** против Акт за установяване на задължение по декларация № 255/14.11.2008 г. на гл. инспектор в отдел "Събиране, контрол и ревизии" на Дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив, потвърден с Решение № 1/ 21.01.2009 г. на Директор на Дирекция "МД и ТБО и Ревизионен контрол" при Община Пловдив, с който акт на жалбоподателката са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 01.01.1999 г. - 31.12.2007 г. в размер на 205,43 лв. главница и 151,13 лв. лихва.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за изготвянето му с препис за страните.

 
58 Административно дело No 271/2009, IX състав Дела по ЗМСМА ДЖИ ЕМ ВИ ФРЕШ КОМЕРС ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Джи Ем Ви фреш Комерс" ЕООД срещу твърдяния отказ материализиран с писмо изх. № 94006-13667/27.01.2009 г. на Кмета на район "Централен" .
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 271/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав.
Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от оспорващия и в същия срок за ответника.


 
59 Административно дело No 283/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Р.,
О.С.Н.,
М.С.Н.,
Н.А.Н.
КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.10.2009г.
Обявява за нищожен отказ за издаване на удостоверение за търпимост по § 16 ал.1 ПР ЗУТ, издаден под форма на писмено уведомление от Кмета на Район "Източен"-Община Пловдив.
Изпраща преписката по молба от 02.07.2008г. за решаване на главния архитект на район "Източен"-Община Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
60 Административно дело No 316/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.И.Д.,
Д.Д.Д.,
Е.Д.М.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.10.2009г.
Отменя Заповед № РД-18-99/12.11.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастъра за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на с.Войводиново, община Марица в частта за ПИ 502.965 /съответстващ на УПИ IX-440/ и ПИ 502.440 /съответстващ на УПИ VIII-440/.
Връща преписката на ИД на АГКК за: нанасяне на южна, западна и част от източна граница на ПИ 440 съгласно цифрови означения 3, 4, 16, 17, 8 от скица № 3 от СТЕ, л.110-неразделна част от решението, при съобразяване останалите граници на имота с КРП, одобрен със заповед № РД-09-409/27.09.1995г. на Кмета на Община Марица - част от северна по т.8 и 9 от скица № 3 и липса на спор за ПИ № 964 от одобрената кадастрална карта, съответно УПИ VII-440; за вписване в кадастралния регистър за имот 234 данните за право на собственост на жалбоподателките за площ от 700 кв.м. по цифрови означения от скица № 3: 17,16,5,7,17; за отразяване в кадастралния регистър собствеността на жалбоподателките върху сгради в ПИ 440 съгласно нот.актове и за вписване в кадастралния регистър на актуалните данни за собствениците върху ПИ 440-наследници на Димитър Дончев Митев.
Осъжда АГКК да заплати на З.И.Д., Д.Д.Д.-*** и Е.Д.М.,***.00лв. за осъществена адвокатска защита и разноски.
Отхвърля жалбата в частта за нанасяне на западната граница по КРП, одобрен със Заповед № 661/28.11.1968г., съответстваща на пространството между точки 14, 10, 8, 17 по скица № 3 към СТЕ.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
61 Административно дело No 380/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни В.М.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.10.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акта за прихващане или възстановяване № 783 от 11.12.2008г., издаден от Йорданка Желязкова Филипова - главен инспектор в отдел "Събиране, контрол и ревизии" при Дирекция "МД и ТБО и Ревизионен контрол" при Община Пловдив, потвърден с Решение № 1/22.01.2009г. на Кмета на Община Пловдив, В ЧАСТТА, с която по повод искане от В.М.Л. ЕГН **********,***, е отказано възстановяване на недължимо платен данък недвижими имоти за 2006г., 2007г. и 2008г.,за частта от 1 703 кв.м. от недвижим имот, съставляващ ПИ № 169, попадащ в УПИ - І - за ПУ"Паисий Хилендарски" и улична регулация, кв.2, по рег. план на гр.Пловдив, ПУ"Паисий Хилендарски" - Север, с обща площ от 4 641 кв.м.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на жалбоподателя В. Михай-лова Л. ЕГН **********,***, сумата от 340 /триста и четиридесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
62 Административно дело No 396/2009, V състав Искове за обезщетение Д.Н.М. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 06.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Н.М. *** срещу Министерство на вътрешните работи/МВР/ с адрес на призоваване гр.София, ул."Шести септември"№29 претенции за присъждане на сумата от общо 1 000 лева, обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в подронване на чувството му за доверие в органите на властта и по - специално на МВР като правозащитен орган, формиращо усещане за правна и социална несигурност, породило нуждата от прием на съответни лекарства, продължително време на дискомфорт в семейството му, болки и страдания, породени от заболяването му от "коксартроза" на дясна тазобедрена става и "гонартроза" на дясна колянна става, тахикардични сърдечни пристъпи с неврогенен характер, а също така и сумата от общо 500 лева, представляващи претърпени загуби както следва: сумата от 100 лева за разноски по водене на НАХД №1172/2007г. по описа на Районен Съд - Габрово и сумата от 400 лева за неприбрана екологично чиста селско-стопанска реколта през 2007г. от имота му в гр.Трявна и за затрудняване и намаляване на търговската му дейност на седмични пазари в Чирпан, Карлово и Димитровград през същата 2007г., които вреди да са настъпили в сферата на М. в резултат на издаденото срещу него наказателно постановление/НП/ №3984 от 18.10.2007г. от Началник РПУ - Габрово, отменено като незаконосъобразно с Решение №23/08.02.08г. по н.а.х.дело №1172/2007г. по описа на Районен Съд - Габрово и приложена със Заповед №3984 от 18.10.2007г. на същия Началник принудителна административна мярка - спиране от движение на собствено на М. МПС "Рено Трафик" с ДКН РВ 6667 К, отменена като незаконосъобразна със Заповед рег.№369/28.03.2008г. от Директор ОДП - Габрово, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
63 Административно дело No 441/2009, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков"№12 против Решение за промяна на митническа стойност №2730/19.11. 2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-1051/22.12.2008г., с което на Дружеството по осъществения внос по ЕАД №07BG003000H0120366 от 01.06. 2007г. е определено да доплати сумата от общо 104,47 лева, от които 17,47 лева мито и 87 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях считано от 01.06.2007г. до датата на окончателното им плащане, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12 да заплати на Митница - Пловдив сумата от 100/сто/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
64 Административно дело No 445/2009, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12 против Решение за промяна на митническа стойност №2734/19.11. 2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-1046/20.12.2008г., с което на Дружеството по осъществения внос по ЕАД №07BG003000H017780 от 25.01.2007г. е определено да доплати сумата от общо 468,46 лева, от които 85,87 лева мито и 382,59 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях считано от 25.01.2007г. до датата на окончателното им плащане, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12 да заплати на Митница - Пловдив сумата от 100/сто/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
65 Административно дело No 450/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АСЕН МЕРДЖАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение (второ) от 07.10.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 1068 от 27.07.2009г., постановено по а.х.дело № 450/09г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІV състав, като в частта, на решението, с което е отменен Ревизионен акт № 160801519/23.12.2008 г. на ТД на НАП-гр.Пловдив, издаден на Асен Йорданов Мерджанов, в качеството си на едноличен търговец "Асен Мерджанов" - с. Златитрап, обл.Пловдивска, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Гладстон" № 18, ет.2, е отказан данъчен кредит в размер на 25 245,41 лв. и лихви в размер на 2206,28 лв. по фактури №Р.RE.17841 от 10.07.2008г., ф.№ P.RE.18681/ 22.07.2008 г., ф.№ P.RE.18009/ 11.07.2008 г. и ф.№ 2008296/ 26.06.2008 г., и В ЧАСТТА ПО допълнително начислен ДДС в размер на 16583,33лв. по ф.№ 220/ 07.05.2008 г., издадена от дружеството на "Уникредит лизинг" АД.", като
ВМЕСТО: ". и лихви в размер на 2206,28 лв.",
ДА СЕ ЧЕТЕ: " и лихви в размер на 1917,85 лв.".
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 1068 от 27.07.2009г., постановено по а.х.дело № 450/09г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІV състав, като в частта, на решението, с което жалбата на Асен Йорданов Мерджанов, в качеството си на едноличен търговец "Асен Мерджанов" - с. Златитрап, обл.Пловдивска, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Гладстон" № 18, ет.2 против Ревизионен акт № 160801519/23.12.2008 г. на ТД на НАП-гр.Пловдив, е отхвърлена по отношение отказан данъчен кредит в размер на 36759,30 лв. и начислени лихви в размер на 3341,85 лв.
ВМЕСТО: "и лихви в размер на 3341,85 лв.",
ДА СЕ ЧЕТЕ: "и лихви в размер на 3610,28 лв.".
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
66 Административно дело No 453/2009, IX състав Дела по ЗСП Н.С.Б. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ХИСАР Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 30.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.С.Б. *** против Заповед № 1147/05.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане "/Д"СП"/ - Хисар, която е потвърдена с Решение № РД-01/0028/06.02.2009 г. на ИД Директор на Директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане "/РДСП/ - Пловдив.
Решението подлежи на оспорване в 14 дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд.


 
67 Административно дело No 538/2009, IX състав Искове за обезщетение ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 15.10.2009г.
ОТМЕНЯ определението от открито съдебно заседание на 16.09.2009г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба за обезщетение за имуществени вреди по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ на "Еконт Експрес" ООД с ЕИК117047646 ,седалище и адрес на управление :гр.Русе 7003,бул."Тутракан",№11 срещу РИОСВ-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 538/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив, трето отделение, десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

 
68 Административно дело No 553/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни К.Г.М. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 74/04.03.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ действие на публичен изпълнител при Регионалната дирекция на АДВ - гр.Пловдив, обективирани в писмо № 20430/2001/059536 от 29.02.2008 г., в частта му, в която е отказано признаването на възражение за изтекла погасителна давност на публично държавно вземане по изпълнителен лист от 31.07.2003 г. по НАХД № 181/2002 г. на Панагюрскя районен съд относно вземането за глоба в размер на 100 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.М. ***, ЕГН: **********, срещу действие на публичен изпълнител при Регионалната дирекция на АДВ - гр.Пловдив, обективирани в писмо № 20430/2001/059536 от 29.02.2008 г., в частта му, в която е отказано признаването на възражение за изтекла погасителна давност на публично държавно вземане по изпълнителен лист от 31.07.2003 г. по НАХД № 181/2002 г. на Панагюрскя районен съд относно вземането за държавна такса в размер на 10 лв.
ОТХВЪРЛЯ искането на К.Г.М. ***, ЕГН: **********, да бъде прекратено изпълнително дело № 20430/2001 г. по описа на Регионална дирекция на АДВ - гр.Пловдив.
ЗДАЪЛЖАВА публичния изпълнител при Регионалната дирекция на АДВ - гр.Пловдив да постанови частично прекратяване на изпълнително дело № 20430/2001 г. по описа на Регионална дирекция на АДВ - гр.Пловдив съобразно диспозитива на настоящото решение в отменителната му част, и съгласно мотивите на решението.
ОСЪЖДА Агенцията за държавни вземания да заплати на К.Г.М. ***, ЕГН: **********, сумата от 9,00 лв. /девет лева/ разноски по производството.

Решението е окончателно.

 
69 Административно дело No 569/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.10.2009г.
Охвърля жалбата против Заповед № 176 от 19.03.2009г. и Заповед № 203 от 03.04.2009г. на Кмета на Община Брезово, с която е отказано попълване на кадастралния план на с.Чоба с нова имотна граница между имоти пл.№№ 1969 и 1629, кв.50, поради спор за материално право във вр. с възражения по акт за непълноти и грешки и неподписването му от заинтересовани лица..
Осъжда В.С.В. да заплати на В.Х.С. 360 лв. за изплатено адвокатско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
70 Административно дело No 596/2009, VII състав Дела по ЗДС ВЕСЕЛ-ЕЛ-ВАСИЛКА КОЛЕВА ЕТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.К. в качеството и на ЕТ "Весела Ел-В.К."*** срещу Заповед №ЗД-10-10/05.03.2009г. на Областен управител - Пловдив, с която е определен "Октагон"ЕООД гр.Пловдив за спечелил търга с тайно наддаване за продажбата на недвижим имот - частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, а именно: търговски обект №2 със застроена площ 67,92 кв.м., ведно с 1,742% ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в гр.Карлово, ул."Петко Събев"№ 12 в имот кадастрален №718, УПИ ХХХІІІ по плана на Града, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
71 Административно дело No 606/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Б. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 05.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Б.,***, против Заповед №ДК-10-15 от 04.03.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е оставил в сила Разрешение за строеж №9 от 20.01.2009г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район "Южен".
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
72 Административно дело No 657/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Й.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.10.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800952/05.02.2009г., издаден от Златинка Атанасова Андонова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 196/26.03.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, относно установените на Й.Д.Г. ЕГН **********,***, задължения по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 3 488,30 лева и начислените лихви за забава в размер на 903,52 лева.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Й.Д.Г. ЕГН **********,***, сумата от 40 /четиридесет/ лева, направени по делото разноски.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
73 Административно дело No 691/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.Ч. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Ч.,***, против Заповед №ДК-10-16 от 23.03.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е оставил в сила Разрешение за строеж №151 от 09.06.2008г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен".
ОСЪЖДА К.С.Ч.,***, да заплати на община Пловдив сумата 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
74 Административно дело No 716/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Септември с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Септември, област Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" № 37А, представлявана от инж.Т.С.С. - Кмет с ЕИК по БУЛСТАТ 000351825 срещу ревизионен акт /РА/ № 800465/15.01.2009г., издаден от Галина Петкова Йовчева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, изменен с Решение № 205 от 26.03.2009г. на Директор на "Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за допълнително начислен ДДС, намален от 143 860, 59 лв. на 142 228,41лв. и лихви за забава, намалени от 24 633,09 лв. на 24 356,06 лв.
ОСЪЖДА Община Септември с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Септември, област Пазарджик, ул."Александър Стамболийски" № 37А, представлявана от инж.Т.С.С. - Кмет с ЕИК по БУЛСТАТ 000351825 да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 3781 / три хиляди седемстотин осемдесет и един / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
75 Административно дело No 759/2009, VIII състав Други административни дела ОБЩИНА СМОЛЯН ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.10.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с №32280001 от 11.03.2009г., издадено от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив, с което на "МИМ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. "Шипка" №1, е разрешено ползването на воден обект за воден спорт и отдих, представляващ езеро Силажа, имот с №67653.37.318 по кадастралната карта на град Смолян.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
76 Административно дело No 773/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ТРАКИЯ АД НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Индустриален център "Тракия" АД гр.Пловдив чрез изпълнителния му директор Г.А.П., гр.Пловдив, бул."Цариградско шосе" № 53 против Заповед № ДК-10-24 от 31.03.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив, с която е отхвърлена жалба с вх.№ П-186-01-122/12.03.2009 г. на Г.А.П.- изп.директор на Индустриален център "Тракия" - АД, гр.Пловдив и е оставено в сила издаденото от главния архитект на Район - Източен при Община Пловдив разрешение за строеж № 31/23.06.2008 г. "Ажурна ограда с височина 2.20 м. по част от северната регулационна граница на имота в УПИ V - СПП "Успех", кв.1 - нов по плана "ИИЗ"- Пловдив ,бул."Цариградско шосе" № 51 на името на "Успех-ССБ"ЕООД с управител В.Т.Д..
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
77 Административно дело No 778/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМОТЕЙ КИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Т. К." против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД-10-88/18.03.2009г., издадено на основание чл. 121 ал.1 от ДОПК, потвърдено с Решение № 31 от 09.04.2009 година на Директора на ТД на НАП - град Пловдив,

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 778/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, ХVІІІ състав.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя - адвокат РОЙНОВ за присъждане в полза на доверителя му на направените по делото разноски, представляващи платена държавна такса в размер на 50.00 лева.
ОПРЕДЕЛИНЕТО и в двете му части подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.


 
78 Административно наказателно дело (К) No 782/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ПАРАДИЗЕ ЕТ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 36 от 25.03.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1025 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІІІ н.с., за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № І-Б-44 от 07.05.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните на ЕТ "Парадизе - П.Д.", с БУЛСТАТ 115256211, със седалище и адрес на управление: град Кричим, ул."Калето" № 7, представляван от П. Василев Д., ЕГН **********, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000 лева за административно нарушение по чл.73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, (обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г.).
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
79 Административно дело No 791/2009, X състав Дела по ЗМСМА П.Л.-2001 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 08.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на дружеството "П.Л.-2001"ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район"Витоша", жк "Симеоново", ул."Погледец"№18, представлявано от П.Г.Л., против Заповед №090А-463 от 11.03.2009 година на Кмета на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
80 Административно наказателно дело (К) No 814/2009, XX състав Наказателни касационни производства ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 44 от 09.03. 2009г., постановено по НАХД № 230/2008г. по описа на Районен съд - Карлово, ІІ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление №0182/04.12.07г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията - гр.София, с което на основание чл.335 във вр. с чл.336 от Закона за електронните съобщения във вр. с § 9 ал.2 вр. с ал.1 от ПЗР на ЗЕС, на "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост ІV, ул."Бизнес парк София"№1, сграда 12, вх.Б, ет.2, представлявано от П.П.С, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.7 ал.3 от Обща лицензия № 201/23.12.2003г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на услуги чрез нея /обн. ДВ бр.2 от 2004г. /, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №0182/04.12.07г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията - гр.София, с което на основание чл. 335 във вр. с чл.336 от Закона за електронните съобщения във вр. с § 9 ал.2 вр. с ал.1 от ПЗР на ЗЕС, на "Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.Младост ІV, ул."Бизнес парк София" №1, сграда 12, вх.Б, ет.2, представлявано от П.П.С, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.7 ал.3 от Обща лицензия № 201 от 23.12.2003г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на услуги чрез нея /обн. ДВ бр.2 от 2004г. /.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
81 Административно дело No 834/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.10.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 52/25.02.2009 г. на Кмета на Община Стамболийски, с която на основание констативен протокол от 18.02.2009 г. на комисията по чл.196 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.195 т.5 от ЗУТ е заповядано Т.И.Ч., собственик на УПИ ІV-170, кв.16 по плана на с.Триводици в едномесечен срок от получаването на процесната заповед да премахне паянтова сграда намираща се в УПИ ІV-170, кв.16 по плана на с.Триводици на имотната граница с Георги Тодоров Ч..*** да заплати на Т.И.Ч. *** направените по делото разноски в размер на 90 /деветдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 856/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ХЪЧИ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решението постановено по НАХД №722 от 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІІ наказателен състав, вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 16-0060481 от 29.01.2008 г. на Директора на Дирекция "ОИТ" - Пловдив, с което на основание чл.414, ал.1 на "Хъчи"ЕООД, Булстат№115844561, с адрес: град Пловдив, ул. "Галилей"№8, на основание чл.414 от Кодекса на труда /КТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв., за нарушение на чл.160, ал.1 от КТ.

Решението е окончателно.

 
83 Административно наказателно дело (К) No 864/2009, XX състав Наказателни касационни производства МАТИСТО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 403/13.03.2009 г. постановено по НАХД № 548/09 г., Пловдивски районен съд, ІІ - ри наказателен състав. Решението е окончателно.
 
84 Административно дело No 885/2009, IX състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 15.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на ОБЛАСТ ПЛОВДИВ със Заповед № ЗД-06-6/20.5.2009г. против Решение № 125, взето с Протокол № 8/23.04.2009 г. на Общински съвет -Пловдив.
ОСЪЖДА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на ОБЛАСТ ПЛОВДИВ да запрати на ЕТ "Експрес-Д-Ангелина Трайкова" разноски, в размер на 150лв.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четринадесет дневен срок от съобщението на страните за неговото изготвяне

 
85 Частно административно дело No 887/2009, XII състав Частни администр. дела С.Н.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 05.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 289 от 07.05.2009г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при централно управление на Национална агенция за приходите, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 20-15-193/17.04.2009г., подадена от С.Н.М. против Решение за отказ № 16-11540/17.03.2009г. на директора на Териториална дирекция - Пловдив на Национална агенция по приходите, като просрочена и е прекратено образуваното производство.
ВРЪЩА преписката на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при централно управление на Национална агенция за приходите, за произнасяне по същество по основателността на жалба вх.№ 20-15-193/17.04.2009г. на Дирекция " ОУИ" - гр. Пловдив, подадена от С.Н.М. против Решение за отказ № 16-11540/17.03.2009г. на директора на Териториална дирекция - Пловдив на Национална агенция по приходите, съгласно указанията, дадени в мотивната част на настоящото определение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
86 Административно наказателно дело (К) No 893/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ДИБО СТРОЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 14.10.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 574 от 14.04.2009г.постановено по НАХД № 772/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1600273 от 13.01.2009г. на Директора на Инспекция по труда-Пловдив, с което на "ДИБО СТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Копривщица" № 23, ет. 6, ап. 17, БУЛСТАТ 160010352, представлявано от управителя И.Д.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 1000 лв./хиляда/ лева.


Решението е окончателно.


 
87 Административно наказателно дело (К) No 895/2009, XX състав Наказателни касационни производства ГЕРИ И ХАРИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 20.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 525/07.04.2009г. по НАХД № 552/ 2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІХ н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 28940-0031564/05.01.2009г. на Зам. Директор на ТД на НАП - Пловдив, с което на "Гери и Х."ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Янко Сакъзов"№1, представлявано от Х.Х.К. ЕГН **********, на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.39 ал.2 Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез ФУ, издадена от МФ, във вр. с чл.118 ал. 3 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 898/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ДЕГИН ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.


ОСТАВЯ В СИЛА решение № 405 от 13.03.2009г. на Пловдивски районен съд ХІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 1738/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
89 Административно дело No 912/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Д.Т.,
АТЛАНТА-И.Т.ИВАН ТОМАНОВ ЕТ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Т. ***, против Ревизионен акт /РА/ № 1600801313 от 23.02.2009г., издаден от Софка Димитрова Мицева - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 290/07.05.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 36725,60 лв. и са определени лихви в размер 23398,12лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА И.Д.Т. ***, да заплати на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1652/хиляда шестстотин петдесет и два/лева, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
90 Административно дело No 926/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.В.К.,
Т.Н.Т.,
Л.П.С.,
В.Т.З.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 26.10.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.В.К., Т.Н.Т., Л.П.С. и В.Т.З.-***, с която е оспорен "пореден отказ на Район "Централен"-Община Пловдив да изготви становище за незаконосъобразното узаконяване, включително и акт № 43/30.10.1998г. и изпратят същия на РДНСК-Пловдив; мълчалив отказ на гл.архитект да издаде становище за незаконно узаконяване"; отказ на кмета да нареди на гл.архитект на района да изпълни това, което предишния гл.архитект не е сторил цялостно.
Осъжда И.В.К., Т.Н.Т., Л.П.С. и В.Т.З.-*** да заплатят на Община Пловдив-район "Централен" 150 лв.-юрисконсултско възнаграждение.
Прекратява производството по адм.д.№ 926/2009г., административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.

 
91 Административно наказателно дело (К) No 932/2009, XIX състав Наказателни касационни производства И.М.Р. РПУ РАКОВСКИ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 514 от 06.04.2009 г. на Пловдивския районен съд по постановено по НАХД № 99/2009 г.

Решението е окончателно.

 
92 Административно наказателно дело (К) No 934/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ИЛИЯ ПЕТКОВ ТРИФОНОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 447 от 23.02.2009 г., постановено по нахд № 1465 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 г, VІІ н.с., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № І-Б-371 от 22.08.2008 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, В ЧАСТТА, в която на Илия Петков Трифонов, в качеството му на ЕТ"Илия Петков Трифонов" от гр. Пловдив, ул."Звезда" № 17, ет.2, ап.18, С БУЛСТАТ 825151441 на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните (ЗХ) е наложено административно наказание - "имуществена санкция" в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено административно нарушение на чл. 73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ, бр.55/2006 г./, КАТО НАМАЛЯВА размерът на наложената "имуществена санкция" от 1500 /хиляда и петстотин/ лева на 1000 /хиляда/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
93 Административно наказателно дело (К) No 937/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства СИДЖЕЛ-ДОРИЕТА САВОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение N 563/ 10.04.2009 г. по НАХД N 171/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2008-К-7016/ 05.11.2008 г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна Дирекция "Контрол на пазара" към КЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
94 Административно дело No 948/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.К.,
М.С.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 26.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Д. с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-29/21.04.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-29/21.04.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив В ЧАСТТА по отношение на Х. Георгиев К. с ЕГН ********** *** и ВРЪЩА преписката в тази й част на Началника на РДНСК гр.Пловдив за произнасяне по същество.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
95 Административно дело No 958/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.10.2009г.

ОТМЕНЯ Заповед №478 от 15.05.2009г. на кмета на община Карлово, с която, на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, е разпоредено принудително премахване на павилион, находящ се в УПИ ХІІІ-търговска зона, кв.44 по УП на град Баня.
ОСЪЖДА община Карлово да заплати сумата от 460,00 лева на Е.И.П.,***, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
96 Административно дело No 961/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.10.2009г.
Отменя Заповед № А-765/08.05.2009г. на Кмета на Община Асеновград.
Осъжда Община Асеновград да заплати на Х.А. *** направените по делото разноски в размер на 120 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
97 Административно дело No 965/2009, VII състав Други административни дела Г.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 09.10.2009г.
ОТМЕНЯ административния акт, обективиран в писмо изх. №94-00-Г-54/1/ от 20.05.2009г. и писмо изх. №94-00-Г-54/2/ от 02.06.2009г. на Кмета на Община - Хисар, направен по искане вх. №94-00-Г-54 от 13.05.2009г. на Г.Н.Л. *** по негова молба за достъп до обществена информация, в ЧАСТТА, с която са определени разходите по предоставянето и, които Л. ***- Хисар за общо 41 броя ксерокопия на документи на хартиен носител, за разликата от 4,43 лева с включен ДДС до определения общ такъв от 102,50 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
98 Административно наказателно дело (К) No 979/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ КОТА 180 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 660 от 28.04.2009 г. постановено по НАХД № 1764 по описа за 2008 г. на Пловдивския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28623-0129929 от 20.11.2008 г. на директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на "Кота 180" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Захари Стоянов" № 77, с ЕИК по БУЛСТАТ: 160134923, представлявано от Г.Ж.Ж., на основание чл. 178 от ЗДДС е наложено наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
99 Административно наказателно дело (К) No 983/2009, XIX състав Наказателни касационни производства Т.Б.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 640/23.04.2009г. на Пловдивски районен съд, VІ - ти н.с, постановено по НАХД №1353/2009г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 6545/15.08.2006г. на Началник група в сектор ПП и КАТ при ОДП - гр.Пловдив, с което на Т.Б.М. ***, с ЕГН ********** на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДв.П му е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за нарушение на чл.103, предл.І от ЗДв.П и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6/шест/ месеца, на основание чл.174, ал.3, предл.І от ЗДв.П му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.174, ал.3, предл.І от ЗДв.П и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
100 Административно наказателно дело (К) No 985/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №431/18.03.2009г., постановено по НАХД №1520/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив ХІV н. състав, с което е отменено наказателно постановление/НП/ КТ №88 - от 02.10.2008г., с което е наложена на "Лукойл България"ЕООД с адрес на управление гр.София,бул."Тодор Александров"№42 имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл.233 ал.2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ за нарушение на чл.217 ал.1 от същия нормативен акт.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 987/2009, XX състав Наказателни касационни производства Д.И.Б.-ДЕАНА ЗАХОВА ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 651 от 24.04.09г. по НАХД № 1359/08г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХVІІ н.състав, с което потвърдено Наказателно постановление № 62А/11.07.2008г. на Директор на Дирекция "Правно обслужване" при Патентното ведомство на Република България, с което на ЕТ"Д.И.Б. - Д.З."***, представлявано от Д.Л.Г.ЕГН********** е наложено административно наказание "ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ" в размер на 3 000 лева за извършено административно нарушение по чл.81 ал.1 от Закона за марките и географските означения, на основание чл.85 от Закона за марките и географските означения, както и са отнети стоките в полза на държавата и се предават за унищожение стоките на основание чл.81 ал.5 от Закона за марките и географските означения.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
102 Административно дело No 992/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Д. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата (искова молба) на Д.А.Д., ЕГН **********,***, против заповед № 21 от 16.01.2002 г. на началника на ДНСК София, с която е оттеглена заповед № 1229 от 19.11.2001 г. на началника на ДНСК София, с която е спряно изпълнението на всички видове строително-монтажни работи на строеж "Основен ремонт на част от къща-близнак", находящ се в УПИ ХІІІ-146, 147, кв.18 по плана на град Асеновград.
ОСЪЖДА Д.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати на М.Д.Р., ЕГН **********,***, сумата 350 (триста и петдесет) лева, разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 992 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
103 Административно дело No 1007/2009, X състав Дела по ЗМСМА КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 02.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ КИПАРИС - 56 - Г.П. срещу Решение № 526, взето с протокол № 25 от 20.05.2009 година на Общински съвет - Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1007/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 1015/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Г.А.А. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №23 от 16.04.2009 г., постановено по нахд № 234 по описа на Районен съд град Първомай , втори състав за 2008 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
105 Административно наказателно дело (К) No 1016/2009, XXI състав Наказателни касационни производства В.А.Р. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 13.10.2009г., в законна сила от 13.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 542 от 09.04.2009г., постановено по НАХД № 1118/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 19 от 16.01.2009г. на Заместник-кмета на Община Пловдив, с което на В.А.Р., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лв./двеста/ лева, за извършено административно нарушение по чл. 19 ал.3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив.

Решението е окончателно.


 
106 Административно наказателно дело (К) No 1018/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКСА-КО-ТОДОР ЩЕРЕВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55 от 23.04.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1315/2008 г.
Решението е окончателно.


 
107 Административно дело No 1026/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.М.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.Т.,***, против отказ на кмета на община Карлово, обективиран в писмо с Изх.№94-Т-141 от 03.06.2009г. да допусне изменение на ПУП на село Слатина, община Карлово, досежно УПИ VІ-492,503 и УПИ VІІІ-503,504, кв.33 по плана на селото.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на община Карлово, обективиран в писмо с Изх.№94-Т-141 от 03.06.2009г. да допусне изменение на ПУП на село Слатина, община Карлово, досежно УПИ VІІ-503, кв.33 по плана на селото.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Карлово за постановяване на законосъобразен акт относно УПИ VІІ-503, кв.33 по плана на село Слатина, съгласно дадените в настоящето решение указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от два месеца, считано от датата на постановяването му.
Решението е окончателно.

 
108 Административно дело No 1028/2009, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Л.А.Я. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 42000 Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.10.2009г.
Отхвърля жалбата на Л.А.Я.,*** против Заповед № 267/09.06.2009г. на Командира на поделение 42000-гр.Карлово, с която е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на жалбоподателя - редник, на длъжност шофьор в отделение "подвоз на твърди товари" във ВМТО на поделение 42000-Карлово.
Осъжда Л.А.Я.,*** да заплати на поделение 42000-гр.Карлово 150 лв., юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
109 Административно дело No 1034/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.Д. ***, кв. Запад, бл.Асенова крепост, вх. "в", ет.1, ап.1, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул."Княз Александър" № № 41, чрез адв. Р.Р., против Решение за отказ №160017773/ 22.04.2009 г., издаден от Марияна Йорданова Иванова - инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 343/ 27.05.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на лицето е отказано освобождаване от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода 01.01.2002 г. - 31.05.2002 г., като неоснователна.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
110 Административно дело No 1035/2009, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.Н.И. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 44220 Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 06.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.И.,***, против Заповед №329 от 14.05.2009г. на командира на поделение №44220, гр. Пловдив, с която е прекратено изпълнението на военна служба, освободен е от длъжност и е зачислен в мобилизационния резерв.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
111 Административно наказателно дело (К) No 1043/2009, XIX състав Наказателни касационни производства СД МЕРДЖАН 7 РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46 от 07.05.2009г. на Асеновградски районен съд ІІІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 629/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
112 Административно наказателно дело (К) No 1053/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ НЕК ЕАД СОФИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610/16.04.2009г., постановено по НАХД № 1545/08г. по описа на ПРС, V н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 220/09.01.2008г. на Председателя на Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", с което на "НЕК"ЕАД, в качеството му на дружество принципал на Клон "ВЕЦ"-Група Родопи-Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.София, ул."Триадица"№8, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.31 ал.1 от Закона за държавните резерви и военновременни запаси
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 1054/2009, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ ИНСА ОЙЛ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 665/29.04.2009г., постановено по НАХД № 18/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 8745/11.12.2008г. на Председателя на Държавната Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", с което на основание чл.37 от Закона за задължителните запаси на нефт и нефтени продукти на "Инса Ойл"ООД, гр.Раковски, ул."Михаил Добромиров"№118, представлявано от Г.Я.С.и И.Й.С. - в качеството им на управители, е наложено,административно наказание-ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 150 000 лева за извършено нарушение по чл.17 ал.10 от Закона за задължителните запаси на нефт нефтопродукти.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 1058/2009, XX състав Наказателни касационни производства В.Т.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 781 от 22.05.2009г., постановено по НАХД № 1549 по описа на Пловдивския районен съд за 2009г.,ХХІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 1060/2009, XIX състав Наказателни касационни производства АГРЕСИВ СТАЙЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 340 от 26.01.2009 г. постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1486/2008 г.

Решението е окончателно.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 1061/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ВИВАТУРС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №673/07.04.2009 г. по НАХД №1646 от 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив, Първи наказателен състав.

Решението е окончателно.


 
117 Административно дело No 1072/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Т.Ш.,
А.Т.Ш.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Т.Ш. ***, и Г.Т.Ш. ***, против заповед № 131 от 11.03.2009 г. на кмета на район "Южен" при Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
118 Административно дело No 1082/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Б.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Е.Б.Е. *** като недопустима
ПРЕКРАТЯВА производството по ахд № 1082/2009г. по описа на ПАдС, ХVІІІ състав.
ИЗПРАЩА преписката на ТД на НАП-Пловдив за предприемане на действия по молба вх. № 20-15-258/19.05.2009г., подадена от Е.Б.Е., съгласно дадените указания в настоящото определение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

 
119 Административно дело No 1086/2009, IX състав Дела по ЗМСМА Д.Г.А.,
Г.Ш.,
И.М.,
Л.Х.,
Т.Х.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 29.10.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на оспорващите: Д.Г.А. ***; Г.Ш. ***; И.М. ***; Л.Х. *** и Т.Х. ***.
ОСЪЖДА оспорващите: Д.Г.А., Г.Ш., И.М., Л.Х. и Т.Х. да изплатят на ответника Общински съвет Стамболийски, направените по делото разноски в размер на 300 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1086/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за оспорващите и ответника с оглед участието им в днешното съдебно заседание.

 
120 Административно дело No 1088/2009, XV състав Други административни дела В.Д.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 06.10.2009г.
ОСТАВЯ жалбата на В.Д.Д. против Заповед № ЗД-03-143/18.03.2009 г. на Областния управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1088/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се страни.

 
121 Административно дело No 1097/2009, X състав Дела по КСО И.Ц.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 19.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №125/12.06.2009 г. на Директора на ТП на НОИ град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № 400/23.04.2009 г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ"СО" - град Пловдив, с което И.Ц.Г. е задължена да внесе сумата по ревизионен акт за начет от 07.04.2009 година в размер на 426,44лв., от които 220,10лв. главница и 206,34 лв. лихва.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 1099/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д-Р РАДКА ПАСКАЛЕВА-АИПППДМ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 12.10.2009г., в законна сила от 12.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 730 от 16.05.2009г., постановено по НАХД № 1588/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № ІІ-Б-435 от 22.10.2008г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив.

Решението е окончателно.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1101/2009, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ МАЧЕКС ООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 795/25.5.2009 г., постановено по НАХД № 362/09 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІ - ри наказателен състав. Решението е окончателно.
 
124 Административно наказателно дело (К) No 1102/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЦЗ ПЛОВДИВ А.А.Б. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №980/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХІ н. състав съдебно решение №767/14.05.2009г., с което е отменено издаденото от Директора на РЦЗ - Пловдив наказателно постановление/НП/ №АП-7/02.12.2008г., с което е наложена на А. А.Б. административно наказание - ГЛОБА в размер на 300 лева на основание чл.221 от Закона за здравето/ЗЗ/ за нарушение на чл.86 ал.1, т.3 и чл.92 ал.1, т.4 от същия нормативен акт.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от А. А.Б. искане за присъждане на разноски пред касационната инстанция.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 1104/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.10.2009г., в законна сила от 01.10.2009г.
Оставя в сила Решение № 773/21.05.2009г., постановено по н.ах.д.№ 259 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд
Решението е окончателно.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 1105/2009, XX състав Наказателни касационни производства ДИБО СТРОЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 708 от 13.05.2009г., постановено по НАХ дело №771 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХІХ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 1107/2009, XIX състав Наказателни касационни производства БОЖКОВИ-М.В.-ЦВЕТАНКА БОЖКОВА ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647 от 24.04.2009г. на Пловдивски районен съд VІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 847/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 1108/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства С.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.10.2009г., в законна сила от 01.10.2009г.
Оставя в сила Решение № 745/18.05.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 1352 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 1109/2009, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ К.З.Д. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 787/25.5.2009 г., постановено по НАХД № 1436/09 г., по описа на Пловдивски районен съд, ІІ - ри наказателен състав. Решението е окончателно.
 
130 Административно наказателно дело (К) No 1112/2009, XIX състав Наказателни касационни производства М.Н.Б. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51 от 22.05.2009год. на Асеновградски районен съд, ІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №67 по описа на същия съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
131 Административно дело No 1115/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 19.10.2009г.

ОТМЕНЯ по жалба на И.С.Б., ЕГН **********,***, като незаконосъобразен отказа на началника на Общинска служба по земеделие "Марица" за издаване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Никола Костадинов Найденов и издаване на скици на имотите, обективиран в писмо с изх.№ 346 от 03.06.2009 г.
ВРЪЩА административната преписка на началника на Общинска служба по земеделие "Марица" за продължаване на административното производство по молба с вх.№ 346 от 03.06.2009 г. на И.С.Б., ЕГН **********,***.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
132 Административно дело No 1133/2009, XI състав Дела по ЗМВР Д.В.В. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.В. с ЕГН ********** *** против Заповед № 4632/20.05.2009 г. на Директора на ОД - МВР - Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ забрана за напускане на Република България и издаване на паспорти или заместващи ги документи.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 1135/2009, XXI състав Наказателни касационни производства АГРОТЕХНИКА АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ решение №80 от 19.05.2009 год. постановено по НАХД № 232 по описа за 2008г. на Карловски районен съд, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8335/26.11.2008г., издадено от Председателя на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" към Министерски съвет на Република България, с което на "Агротехника"АД, със седалище и адрес на управление: град Карлово, село Ведраре, Пловдивска област, на основание чл.31, ал.1 от Закона за държавните резерви и военновременни запаси /ЗДРВЗ/, във връзка с чл.14 и чл.15, ал.5 от НУРОДДРВВЗ и чл.83, ал.1 от ЗАНН, са наложени следните наказания: имуществена санкция в размер на 1000 лв. за несъздаване постоянна комисия по управление на военновремнните запаси съгласно чл.14 от НУРОДДРВВЗ и неизготвяне на план за работата й; имуществена санкция в размер на 1000лв. за непредставяне на документ, от който е видно, че военновремнните запаси са заприходени задбалансово, количествено стойностно като стоки на отговорно пазене; имуществена санкция в размер на 1000лв. за непредставяне на "Ведомст за движение на наличностите на материалите и стоките" за 2007 година и отчет за тяхното състояние.


Решението е окончателно.


 
134 Административно дело No 1138/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Н.Е. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.10.2009г.
на основание чл. 159 т. 5 АПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Е. *** Кънчев 14 против Заповед № ДК-10-33/01.06.2009 г. на Началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ахд 1138 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението от неприсъствалите.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 1142/2009, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Б.З. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 15.10.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД № 983/2008г. по описа на Районен Съд-Пловдив, ХХІІІ н.състав, съдебно решение № 855/03.06.2009г., В ЧАСТТА с която е отменено издаденото от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив, Наказателно постановление № 16-004183/30.06.08г., в частта му по т.2 с която на BLAZO ZAZOV живущ в Република Македония, на основание чл.93 ал.4 от Закона за Автомобилните Превози е наложено административно наказание - ГЛОБА, в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за нарушение по чл.8 пар.1 от Европейската Спогодба за работата на екипажите на превозни средства, извършващи международни автомобилни превози.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
136 Административно наказателно дело (К) No 1143/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д-Р ЦВЕТАНКА ГЬОПСОВА-АИПППДМ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 839 от 01.06.2009 г. постановено по НАХД № 1857 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд, ХХ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ІІ-Б-43 от 17.03.2009 г. издадено от Д-р Янка Димитрова Барганова - Захариева, на длъжност Директор на РИОКОЗ - Пловдив, с което на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за здравето, на ЕТ "Д-р Цв.Г.- АИПППДМ", със седалище и адрес на управление с. Първенец, ул. "Съединение" № 112, представлявано от д-р Цветанка Иванова Гьопсова, е наложено наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за нарушение на чл. 31, ал. 2 от Закона за здравето, Указание № 2 от 02.09.1998 г. за начини и средства за дезинфекция в здравните заведения, раздел ІІІ т. 2, Указание № 3 от 02.09.1998 г. на МЗ за провеждане на лабораторен контрол върху качеството на дезинфекция и стерилизациите в здравните заведения, раздел ІV т. 1.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
137 Частно админист. наказателно дело (К) No 1144/2009, XX състав Наказателни частни касационни производства АНЕЛСТРОЙ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Определение от 15.10.2009г., в законна сила от 15.10.2009г.
ОТМЕНЯ ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 22.05.2009 Г. ПОСТАНОВЕНО ПО НАХД № 1597/09 Г. ПО ОПИСА НА ПРС, ІІІ Н.С., С КОЕТО Е ПРЕКРАТЕНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НАХД № 1597/2009 Г. ПО ОПИСА НА РС- ПЛОВДИВ, ІІІ Н.С., ПОРАДИ ПРОСРОЧИЕ НА ПОДАДЕНАТА ЖАЛБА. ВРЪЩА ДЕЛОТО НА СЪЩИЯ СЪСТАВ НА СЪДА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПОДАДЕНАТА ЖАЛБА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
138 Административно наказателно дело (К) No 1145/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ П.И.К. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.10.2009г., в законна сила от 07.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 705 от 12.05.2009г., постановено по НАХД № 1636/09 по описа на ПРС за 2009г., в обжалваната му част, в която X - ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 36-0000185/04.03.2009г., издадено от Директора на РД "Автомобилна администрация" - Пловдив, в частта му по т.2 и т.3 от същото за наложените на П.И.К. с ЕГН ********** ***, наказания глоба от 500 лв. на основание чл. 95, ал.1 от ЗАвП за нарушение по чл.15, §5, б."Г", първо тире от Регламент 3821/85, във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвП и глоба от 500 лв. на основание чл. 95, ал.1 от ЗАвП за нарушение на чл.15, §3, второ тире от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвП

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 1146/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТОТ 2002 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 12.10.2009г., в законна сила от 12.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 587 от 16.04.2009г., постановено по НАХД № 1825/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърднено Наказателно постановление № ТНП- 21 от 25.07.2008г. на Заместник-министъра на икономиката и енергетиката, с което на "ТОТ 2002" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Петър Стоев" № 102, ап. 8, представлявано от В.И.Г. - Управител, с ЕГН **********, на основание чл. 57 от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл. 40 ал.8 от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Решението е окончателно.


 
140 Административно наказателно дело (К) No 1147/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ САВЕЯ КОМЕРС 2002 ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 832 от 28.05.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 746 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІ н.с., за 2009 година, с което е отменено наказателно постановление № І-Б-5 от 04.04.2008 г. на и.д. директор на РИОКОЗ Пловдив, с което на "Савея комерс 2002" ЕООД, с БУЛСТАТ 131129955, със седалище и адрес на управление: град София, район "Изгрев", ж.к. "Изток", ул."131-ва" № 8, ап.4, на основание чл.42, ал.2 ЗХ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение на чл.12, ал.1 ЗХ.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Савея комерс 2002" ЕООД, с БУЛСТАТ 131129955, против наказателно постановление № І-Б-5 от 04.04.2008 г. на и.д. директор на РИОКОЗ Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 1148/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства К.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 813/ 28.05.2009 г. по НАХД N 1953/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.


 
142 Административно наказателно дело (К) No 1150/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ЕЛИКА-ДЕЛКА КАПИТАНОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.10.2009г., в законна сила от 07.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 626 от 21.04.2009г., постановено по НАХД № 1283/09 по описа на ПРС за 2009г., с което VІІІ - ми наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 2008-К-12616/03.02.2009г., издадено от Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "Елика-Делка К.", БУЛСТАТ 115619855, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Густав Вайганд" № 16 на основание чл. 72 от Закона за туризма е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено нарушение на чл. 46, ал.2 от Закона за туризма и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2008-К-12616/03.02.2009г., издадено от Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ "Елика-Делка К.", БУЛСТАТ 115619855, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Густав Вайганд" № 16 на основание чл. 72 от Закона за туризма е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено нарушение на чл. 46, ал.2 от Закона за туризма.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 1152/2009, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Х.А.А. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 20.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 848 от 22.05.2009г., постановено по НАХД № 651/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, І н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 115/05.12.2008г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, с което на Х.А.А., ЕГН **********,***, в качеството му на Кмет на с.Чешнигирово, на основание чл.116 ал.1 т.4 от Закона за управление на отпадъците е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева за извършено нарушение по чл.16 ал.3 т.8 от Закона за управление на отпадъците.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 1153/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АВТОМОТОР ПЛОВДИВ АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение№850 от 03.06.2009 год. на Пловдивски районен съд, ХХV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №704 от 2009 год., с което е отменено Наказателно постановление №105/14.12.2008 г. на Директора на РИОСВ, досежно наложеното на "Автомотор Пловдив"АД с. Труд, Община Марица, Област Пловдивска, с БУЛСТАТ№ /ЕИК/825392499 административно наказание - имуществена санкция в размер на 500лв. по чл. 18, т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, и чл.31, ал.1, т.2 от Наредбата№6 от 26.03.1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани от обекти с неподвижни източници.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
145 Административно наказателно дело (К) No 1155/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ М.М.Б. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 834 от 02.06.2009г. на Пловдивски районен съд ХХІV - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 1814/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
146 Административно наказателно дело (К) No 1156/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЗАВАЛИНА ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 830 от 01.06.2009 г., постановено по нахд № 1417 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 г, ХVІ н.с., с което е отменено Наказателно постановление № І-Б-17 от 23.02.2009 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, издадено на "Завалина" ООД - гр.Пловдив, с ЕИК по БУЛСТАТ 115773192, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Клен" № 10, ет.2, ап.3, представлявано от Тонка Георгиева Завалова, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните (ЗХ) е наложено административно наказание - "имуществена санкция" в размер на 2000 /две хиляди/ лева за извършено административно нарушение на чл. 70, ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ, бр.55/2006 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 1157/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Е.К.Ф. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 714/ 28.04.2009 г. по НАХД № 1739/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 1158/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РОБЕРТ-В ДОРЕВ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 646 от 23.04.2009 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 1347/2008 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29058-0129931/02.02.2009 г. на Директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на "Роберт - В.Дорев" ООД, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Дунав" №16, ет.6, ап.16, Булстат: 115767339, за извършено нарушение по чл.96, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. на основание чл.53 във вр.с чл.27, чл.83 и чл.3, ал.2 от ЗАНН и чл.178 от ЗДДС.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 1161/2009, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ ЗАПРЯНОВ И СИН ООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 816/28.05.2009 г., постановено по НАХД № 1439/09г., по описа на Пловдивски районен съд, ХІ-ти наказателен състав. Решението е окончателно.
 
150 Административно дело No 1163/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Т.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 28.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Т.Н. ***, против Решение № А18СД от 22.06.2007г. на ОСЗ "Марица".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1163 по описа на Административен съд Пловдив за 2009г.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
151 Административно дело No 1166/2009, IV състав Дела по ЗМВР Н.Г.Т. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.10.2009г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Г.Т., ЕГН **********,***, против заповед № ЯЗ/01-675 от 17.06.2009 г. на началника на Първо РУ при ОДМВР Пловдив, с която на основание чл.16, ал.1, т.4, предл.1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите поради недоказана необходимост е отказано издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие на Н.Г.Т..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
152 Административно дело No 1175/2009, X състав Дела по ЗАдм И.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 02.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И. Георгиев Г. за обявяване на нищожност на удостоверение за наследници.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1175/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок с частна жалба пред ВАС, от днес за жалбоподателя и от съобщението за ответника.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 1178/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.Т.Т. РУ НА МВР ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.10.2009г., в законна сила от 01.10.2009г.
Оставя в сила Решение № 28/12.06.2009г., постановено по н.ах.д.№ 246 по описа за 2008г. на Първомайски районен съд - в частта му, с която е потвърдено НП № 946/17.11.2008г. на Началника на РУ на МВР-Първомай за наложена на Н.Т. глоба в размер на 400 лв. за нарушение на чл.259 ал.1 във вр. с чл.249 т.1, т.2 КЗ.
Решението е окончателно.

 
154 Административно дело No 1190/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ А.М.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.10.2009г.
Отменя Заповед № ЗД-00-80/18.05.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на местност "Бозалан", землище град Сопот, в частта за имот № 400.72 с площ 3 686 дка и връща заповедта в отменената част на административния орган за ново произнасяне, при спазване на указанията дадени в мотивите.
Задължава административния орган да се произнесе в едномесечен срок от получаване на преписката.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 1191/2009, XIX състав Наказателни касационни производства С.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 847 от 30.05.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 443/2009 г. по описа на същия съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 26196/28.11.2008 г. на Началник Сектор ПП и КАТ - Пловдив, относно наложено на С.Г. ***, административно наказание - ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 месец за нарушение по чл. 123, ал.1, т.1, вр. с чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 26196/28.11.2008 г. на Началник Сектор ПП и КАТ - Пловдив, в частта, с която на С.Г. ***, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 месец за нарушение по чл. 123, ал.1, т.1, вр. с чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 1192/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТУЛС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 12.10.2009г., в законна сила от 12.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 654 от 24.04.2009г., постановено по НАХД № 1817/2008г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 28733-0042022 от 05.12.2008г. на Директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП-Пловдив, с което на основание чл. 180 ал.1 от ЗДДС на "ТУЛС" ООД, с БУЛСТАТ 825398096, представлявано от В. Илиев Т. с ЕГН ********** *** е наложена имуществена санкция в размер на 3 911.66 лв. /три хиляди деветстотин и единадесет лева. 66/ за нарушение по чл. 86 ал.1 и ал.2, вр. чл. 63 ал.1, вр. чл. 25 ал.1 и ал.2, вр. чл. 84, вр. чл. 117 ал.1 т.1 и ал.3 от ЗДДС.

Решението е окончателно.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 1193/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ МИГ-ГЕОРГИ ТРЪНКОВ ЕТ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 849 от 03.06.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 297 по описа на Пловдивския районен съд, ХV н.с., за 2009 година, с което е отменено наказателно постановление № ХІ-Б-526 от 03.12.2008 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на ЕТ "Миг - Г. Трънков", с БУЛСТАТ 11564946, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район "Западен", ул."Багра" № 2, представляван от Ж.Г.Ж. на основание чл.229, ал.2 от Закона за здравето е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.10, т.4 от Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки и имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение по т.ІІ, т.3 от приложение № 1 към чл.3 от Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 1198/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.Ч. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.10.2009г., в законна сила от 01.10.2009г.
Оставя в сила Решение № Решение № 774/24.04.2009г., постановено по н.ах.д.№ 133 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
159 Административно дело No 1205/2009, V състав Дела по ЗОСОИ К.Т.А.,
Р.К.Т.,
А.В.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.В.Б., К.Т.А. и Р.К.Т., с което се иска Съдът да признае за нищожни всички съдебни и административни актове, издаването на решение с което се обявят за нищожни договорите за продажба на имота от 10.01.1970 г. и от 01.11.1983 г., както и предаване на собствеността и владението върху процесния имот.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад. д. № 1205/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА К.Т.А., Р.К.Т. и А. Танев Б. ***-5", бл. 11, вх. "Б" ет. 4, ап. 97., да заплатят на Областния управител на административна област със седалище гр. Пловдив, сумата от 150 лв. за направените разноски в настоящето съдебно производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението за изготвено определение.

 
160 Административно дело No 1208/2009, IV състав Дела по ЗМВР П.С.П. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.10.2009г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.С.П., ЕГН **********,***, против заповед рег.№ ЯЗ/02-155 от 10.06.2009 г. на началника на Второ РПУ при ОДМВР Пловдив, с която на основание чл.16, ал.1, т.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 ЗКВВООБ е заповядано отнемането на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие обр.3 с № РВ0302759, валидно до 18.05.2010 г., и обр.2 с № 110212, валидно до 31.03.2009 г., издадени от ІІ РПУ Пловдив на П.С.П., и изземването на притежаваното огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
161 Административно дело No 1209/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Г.,
Т.Д.Т.,
С.П.В.,
К.К.К.,
К.А.К.,
Г.В.Н.,
М.К.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на М.Д.Г. ***; Т.Д.Т. ***; С.П.В. ***; К.К.К. ***;К.А.К. ***;Г.В.Н. ***; М.К.Д. *** против Заповед № 09 - ОА-503 от 13.03.2009г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД дело № 1209 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
162 Административно дело No 1213/2009, IV състав Дела по ЗМВР А.Р.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Р.Н., ЕГН **********,***, против заповед № З-4443 от 16.05.2009 г. на директора на ОДМВР Пловдив, с която на А.Р.Н. е забранено напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващите ги документи до отпадане на основанието.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 1220/2009, XIX състав Наказателни касационни производства К.Х.П. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 52 от 26.05.2009 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 147/2009 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ХІ-Б-475/05.03.2009 г., издадено от Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на К.Х. Памукчийски, в качеството му на директор в УДВГД - Пловдив, на основание чл. 212, ал. 2 от Закона за здравето, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл. 44 от Закона за здравето.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 1237/2009, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 886 от 08.06.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 2217 по описа на Пловдивския районен съд, ІІІ н.с., за 2009 година, с което е отменено наказателно постановление № 2009-К-7285 от 06.02.2009 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите на "Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД със седалище и адрес на управление: град София, район "Илинден", ж.к."Захарна фабрика", ул."Кукуш" № 1, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева нарушение на чл.68г, ал.1 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
165 Административно дело No 1240/2009, XI състав Други административни дела Н.И.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № ЗД-03-257 от 23.06.2009 г. на Областния управител на област Пловдив, с която й е определено допълнително обезщетение в размер на 392.52 лева /триста и деветдесет и два лева и петдесет и две стотинки/ за период от 6 месеца и 4 дни за претърпени имуществени и неимуществени вреди като репресирано лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
166 Административно дело No 1251/2009, X състав Искове за обезщетение Д.Г.П. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 07.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ищеца Д.Г.П. за прогласяване нищожността на Заповед № А-1637 от 20.11.2003 година на Кмета на Община Асеновград и претендираното обезщетение в следствие незаконосъобразното действие по изпълнение на тази заповед.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 159 т. 7 от АПК производството по административно дело 1251/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за ищеца и Окръжна прокуратура - Пловдив и от съобщението за ответника.

 
167 Административно дело No 1256/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.А.С. КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.А.С., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на кмета на Община Асеновград да одобри проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-2055,2056 в кв.176 по плана на град Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
168 Административно дело No 1267/2009, VI състав Дела по ЗМВР Р.К.Ч. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ХИСАР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.10.2009г.
Отхвърля жалбата на Р.К.Ч. ***, срещу Заповед № ЯЗ/Х-159 от 01.07.2009г. на Началника РУ на МВР- Хисар, с която му е отказано издаване на разрешение за закупуване и пренасяне на късо огнестрелно оръжие. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му

 
169 Административно наказателно дело (К) No 1270/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ГРИПС-ПВЦ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 815 от 29.05.2009год. на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №1799год. по описа на същият съд за 2009год.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2009-К-12651 от 06.03.2009год., издадено от Д.С.Т., Директор в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив към ГД "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "Грипс - ПВЦ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, ул."Петър Богдан" № 99 е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000,00лв., на основание чл. 212 от Закона за защита на потребителите, за нарушение по чл. 72 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
170 Административно наказателно дело (К) No 1271/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БЕШИ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 983 от 26.06.2009г., постановено по н.ах.дело № 2256/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, деветнадесети наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи обжалване и на протест.

 
171 Административно дело No 1281/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни КМ-ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 07.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "КМ - ГРУП"ЕООД, гр.Пазарджик, ул."Константин Величков"№34, представлявано от управителя Костадин Михайлов Михайлов, против Ревизионен акт № 800531/07.04.2009г., издаден от Галина Петкова Йовчева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 444 от 02.07.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "КМ - ГРУП"ЕООД, гр.Пазарджик, са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 8 825 лева за данъчен период месец Декември 2006г. по фактури № 101/01.12.2006г. и № 102/28.12.2006г., издадени от доставчика "Силикол"ООД, гр.Варна, и са начислени лихви за забава в размер общо на 2 724,33 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "КМ - ГРУП"ЕООД, гр.Пазарджик, ул."Константин Величков"№34, представлявано от управителя Костадин Михайлов Михайлов, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 680,99 /шестстотин и осемдесет лева и деветдесет в девет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
172 Частно админист. наказателно дело (К) No 1292/2009, XXII състав Наказателни частни касационни производства Г.Ж.С. РПУ АСЕНОВГРАД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 13.10.2009г., в законна сила от 14.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение на Районен съд - Асеновград, постановено по НАХД № 260/2009г. по описа на І-ви н.състав, с което е прекратено производството по делото и и обявено за влязло в сила НП № 2462/12.11.2008г., издадено от Началника на РУ на РПУ- Асеновград, с което на Г.Ж.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв. и "лишаване от правоуправление на МПС" за срок от два месеца на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
173 Административно дело No 1298/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 21.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.М.,*** против Заповед на Кмета на Община Раковски № АБ-48/24.06.2009г.
ОСЪЖДА Й.В.М. *** лв. - адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по делото,
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 1298/2009г.
Определението в двете му части подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващата страна и в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщение от жалбоподателя за постановяването му.

 
174 Административно дело No 1305/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Н.В. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Н.В. ***, против заповед № ДК-10-40 от 15.07.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив.
ОСЪЖДА В.Н.В., ЕГН **********,***, да заплати на Л.В.А., ЕГН **********, А.П.А., ЕГН **********, В.П.А., ЕГН **********, и П.Р.Д., ЕГН **********, всички с постоянен адрес:***, сумата 200 (двеста) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 1308/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства А.В.Ц. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 994/ 26.06.2009 г. по НАХД № 2237/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.


 
176 Административно наказателно дело (К) No 1310/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Н.Г.Н. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №876/09.06.2009г., постановено по НАХД № 1236/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХV н. състав в ЧАСТТА, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление /НП/ №36 - 0000122/12.02.2009г., с която на Н.Г.Н. *** е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ за нарушение на чл.15 §.7,б."а" от Регламент №3821/85г., вр. с чл.78 ал.1,т.2 ЗАвПр, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА издаденото от Директор на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление /НП/ №36 - 0000122/12.02.2009г., с което на Н.Г.Н. *** е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ за нарушение на чл.15 §.7,б."а" от Регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1,т.2 ЗАвПр.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №876/09.06.2009г., постановено по НАХД №1236/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХV н. състав в останалата обжалвана част.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
177 Административно наказателно дело (К) No 1312/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.М.В. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 06.10.2009г., в законна сила от 07.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 952 от 24.06.2009г., постановено по НАХД № 1725/09 по описа на ПРС за 2009г., с което XХІV - ти наказателен състав е отменил НП № 36-0000301 от 18.03.2009г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" - Пловдив, с което на И.М.В. са наложени административни наказания "глоба" в размер на 1000 лв. за извършено нарушение на чл. 6, ал.1 от ЗАвП, "глоба" в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 66, т.8 п. 1-во от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и "глоба" в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 66, т.8, пр. 2-ро от Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 1314/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМЕДЖЪН ТРАНС ООД Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 19.10.2009г.
ОТМЕНЯ разпореждането от 01.10.2009 г. за насрочване на делото в открито заседание.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Ася Василева Попхристова - директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП град Пловдив против решение № 899 от 12.06.2009 г. по н.а.х.д. № 1503/2008 г. на Пловдивския районен съд, ХХV н.с., с което е отменено наказателно постановление № 24039-0129836 от 30.11.2007 г., издадено от Попхристова в посоченото качество.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 1314 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
179 Административно дело No 1327/2009, X състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 09.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД-06-8 от 30.07.2009 год. на Областен управител на област с административен център- град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1327 по описа на Административен съд-Пловдив за 2009 година.
Да се заличи датата за съдебното заседание на 27.10.2009 година от 13.00 часа.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
180 Административно дело No 1336/2009, IV състав Дела по ЗМВР П.А.У. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ПЪРВО РУ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.А.У., ЕГН **********,***, ІV РУПВС, против разпореждане от 29.07.2009 г. с рег.№ 8845 от 30.07.2009 г. на полицейски орган при Първо РУ на ОДМВР Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
181 Административно дело No 1343/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Б.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Б.А. ***, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
ПРЕКРАТЯВА поради оттегляне на жалбата производството по административно дело № 1343 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

 
182 Административно дело No 1350/2009, V състав Дела по ЗДС ТЕ-2004-ТОДОР СТАНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИЗМАЗИЯ ПО ХТТ-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 06.10.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Г.С. в качеството му на представител на ЕТ "ТЕ-2004-Т.С."*** против Заповед № 28/21.07.2009 г. на Директора на профисионална гимназия по хранителни технологии и техника гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1350/09 г. по описа на Административен съд Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
183 Административно наказателно дело (К) No 1351/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 12.10.2009г., в законна сила от 12.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1002 от 30.06.2009г. по НАХ дело №1642 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №29227-0043021 от 09.03.2008г., издадено от директор на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП- Пловдив, с което на "Българска индустриална група" АД е наложена имуществена санкция в размер на 873,56 лева.
Решението е окончателно.

 
184 Административно дело No 1352/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.П.С. НАЧАЛНИК РДНСК Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 01.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.С. *** против заповед № ДК-10-32 от 16.05.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1352 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 1361/2009, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАРГО ПРОФИЛ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 973 от 20.05.2009г., постановено по НАХД № 1596 по описа за 2009г. на ПРС, VІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
186 Административно дело No 1364/2009, VIII състав Дела по ЗМВР Х.К.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.10.2009г.
Отменя Заповед №з-7431 от 17.07.2009 г. на Директора на Областна дирекция "МВР" гр. Пловдив, с която е наложена ПАМ - забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги други документи на Х.К.Ч.. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
187 Административно наказателно дело (К) No 1383/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ С.Б.Я. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила Решение № 888/11.06.2009г., постановено по н.ах.д.№ 100 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
188 Административно дело No 1396/2009, VIII състав Други административни дела В.Б.Й. НАЧАЛНИК РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.10.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №35 от 01.07.2009г. на началник РУ на МВР, град Стамбо-лийски, с която, на основание чл.171, т.2, б."в" от ЗДвП, спрямо В.Б. Йов-чев са приложени ПАМ- временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и свидетелство за регистрация на МПС с №001509235.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
189 Частно административно дело No 1397/2009, III състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт РАДАНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 22.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Радани"ООД, гр.Пазарджик, ул."Завоя на Черна"№21, представлявано от управителя Радослав Георгиев Величков, против Решение № 508 от 29.07.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране изпълнението на Ревизионен акт № 130900156/21.05.2009 г. на ТД на НАП - гр.Пазарджик, с който на "Радани"ООД, гр.Пазарджик са определени публични задължения за внасяне.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 1404/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТРАНСПОРТ ТУ ХОУМ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №2510/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХ н. състав съдебно решение №917/17.06.2009г., с което е отменено издаденото от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 - 1600317/11.05.2009г., с което е наложена на "Транспорт ту хоум"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, пл. "Кочо Честименски", бл.1, ет.8,ап.30 имуществена санкция в размер на в размер на 15 000 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 КТ за нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с ал.1 КТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
191 Административно дело No 1416/2009, XV състав Дела по ЗМВР Г.К.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.С., ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 13416 от 03.07.2009г. на Началника на група в сектор ПП на МВР-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД дело № 1416 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
192 Административно наказателно дело (К) No 1428/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТЯКОВЕ-ГП-4-ТЯНКА ПАВЛОВА ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1079 от 14.07.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 2020 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2009 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 31 от 16.03.2009 г. на директора на Дирекция "Правно осигуряване и спорове" в Патентното ведомство на Република България, с което на ЕТ "Тякове - ГП - 4 - Т.П.", БУЛСТАТ 040123879, представляван от Т.И.П., ЕГН **********, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл.81, ал.1 от Закона за марките и географските означения за нарушение на чл.13, ал.2, т.2 ЗМГО и на основание чл.81, ал.5 ЗМГО отнемане в полза на държавата и предаване за унищожение на стоките.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 1430/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Д.Д.Х. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 13.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Директор Дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив, подадена чрез юрк. Валя Янкова жалба, с която се обжалва постановеното неблагоприятно решение № 1100 от 16.07.2009г. по НАХД №2464/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление/НП/ №321 от 23.02.2009г., издадено от Николай Стефанов Ненков в качеството му на Вр.И.Д. длъжността Директор Дирекция " МД и ТБО и Ревизионен контрол" при Община Пловдив, с което на Д.Д.Х. ***, в качеството й на прокурист на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД е наложена е наложена на основание чл.123, ал.2 ЗМДТ глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл. 17, ал.1 от ЗМДТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д №1430/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ХХІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
194 Административно наказателно дело (К) No 1431/2009, XX състав Наказателни касационни производства МАРИША-МИЛКА КУЗМАНОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 109 от 30.06.2009г., постановено по НАХД № 198 по описа на Карловския районен съд за 2009г., ІV наказателен състав,
вместо него постановява
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2008-К-7117/19.09.2008г.на Директор в Регионална Дирекция за Областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ"Мариша-М.К." със седалище и адрес на управление- гр.Карлово, ул."Калоян"№ 2, БУЛСТАТ 115790505, представлявано от М.В.К. е било наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лева, за нарушение по чл.72 от Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, във връзка с чл. 71 от с.з. на основание чл. 212 от същия закон.
Решението е окончателно.

 
195 Административно дело No 1433/2009, IX състав Дела по КСО В.В.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.В.С. ***, както и молбата на оспорващата от 21.10.2009 г. в която са изложени доводи по съществото на спора
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1433/2009 по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав.
Определението подлежи на оспорване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от днес за присъствалите страни на заседанието и в същия срок от датата на получаване на съобщението за неучаствалите страни в днешното съдебно заседание.

 
196 Административно дело No 1435/2009, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Б.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Б.Д., ЕГН **********,***, против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 9426/2009 от 15.06.2009 г. на началника на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Пловдив, с която на А.Б.Д. на основание чл.171, т.1, б."б" ЗДвП е отнето свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
197 Административно дело No 1457/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.С.Н. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 30.10.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.С.Н. срещу заповед № ЗД-00-103/11.VІ.09 г. на Областния управител на областПловдив. Прекратява производството по делот. Обжалваемо пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от съобщението.
 
198 Административно наказателно дело (К) No 1482/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Р.Й.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Отменя решение № 1032/03.07.2009г., постановено по н.ах.д.№ 1154 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд и вместо него постанови:
Отменя НП № № 36-0000087/12.02.2009г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" гр.Пловдив.
Решението е окончателно.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1497/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства С.В.В. РПУ РАКОВСКИ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1087 от 23.06.2009г. по Н.А.Х.дело №1985 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., VІІ-ми наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №1168 от 01.09.2008г., издадено от Началник на РПУ на МВР, гр. Раковски, при Областна дирекция "МВР" (ОД"МВР"), гр. Пловдив, с което на С.В.В. е наложена глоба в размер от 100,00 лева и са му отнети 3 контролни точки по реда на Наредба №Із-1959.
Решението е окончателно.

 
200 Административно дело (К) No 1501/2009, XXIII състав Касационни производства С.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила решение № 278 /10.07.2009г., постановено по адм.д.№ 1326 по описа за 2008г. на Районен съд-Асеновград.
Решението е окончателно.

 
201 Административно дело No 1521/2009, XV състав Дела по ЗМВР Е.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М.Д. *** с адрес за връчване на съобщенията: гр. Димитровград, ул. "Простор" №8, вх. В, ет. 3, ап.5 срещу Отказ за издаване на паспорт с рег. № ИЯ/БДС-7103 от 04.08.2009г. на Началника на БДС към ОД на МВР - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1521 по описа за 2009г. на Адинистративен съд - Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
202 Административно дело No 1522/2009, IV състав Дела по ЗМВР Я.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Я.Ш., гражданин на Сърбия, роден на *** г., ЛНЧ 1001612014, със съдебен адрес: град Пловдив, ул."Митрополит Панарет" № 9, срещу отказ с рег.№ ИЯ/РЗМ-1975 от 24.08.2009 г. на началник сектор "Миграция" при ОДМВР Пловдив, с който на основание чл.26, ал.3 във връзка с чл.26, ал.4, т.1 ЗЧРБ е отказано да бъде издадено разрешение за продължаване срока на пребиваване в Република България на Я.Ш..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
203 Административно дело No 1523/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 01.10.2009г.
ОПРЕДЕЛИ :

Оставя без разглеждане жалбата на "КГ" ЕООД, седалище/адрес на управление - с.Бенковски, община Марица, кв.Летище, ул."Голямоконарско шосе" №1, представлявано от управителя И.Н.К. против Заповед № РД-09-721/22.07.2009г. на Кмета на Община Марица, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1, 2, 3 и 7-Фабрика за оризова арпа, фуражен цех и складове за суровини и образуване на УПИ II-17.59-Силозно стопанство със сушилни към фабрика за оризова арпа и фуражен цех по КК на с.Бенковски.
Прекратява производството по адм.д.№ 1523/2009г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Община Марица.

 
204 Административно дело No 1530/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОТОН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 19.10.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Протон"ООД-гр.Мадан с управител В.Н.Г.,против Ревизионен акт №210800236/24.09.2008г.на ТД на НАП Смолян,потвърден с Решение №548/14.08.2009г.на Директор на Дирекция "ОУИ"-гр.Пловдив.
Прекратява производството по ах.дело№1530/2009г.по описа на Адм.съд-Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 1535/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Н.П.Й. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.10.2009г., в законна сила от 22.10.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1245 от 10.08.2009 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 1735/2008 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Д-1 НП-25 от 05.11.2008 г., издадено от Директора на ОДМВР-Пловдив срещу Н.П.Й. ***, живеещ на адрес ул."Александър Стамболийски" №57, ЕГН: **********.

Решението е окончателно.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 1536/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства П.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила Решение № 1155/27.07.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 3485 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
207 Административно дело No 1553/2009, IX състав Дела по ЗМСМА МСМ 07 ООД КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "МСМ 07" ООД с ЕИК: 160129787 със седалище и адрес: с. Брестник, Община Родопи, област Пловдив, ул. "Персенк" № 2, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" № 48, офис 201 срещу Заповед № 443/26.08.2009 г. на Кмета на район "Тракия" Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1553/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението на страните.

 
208 Административно дело No 1557/2009, XI състав Други административни дела Д.А.Л.,
А.Г.В.,
К.Н.К.,
Р.Б.К.,
Е.К.Ц.,
Д.П.Г.,
В.К.В.,
Е.А.М.,
И.А.В.,
Н.А.В.,
А.Г.П.,
М.В.П.,
П.В.П.,
Р.Г.П.,
Т.Н.П.,
А.Н.П.,
Л.Г.П.,
А.Г.П.,
Е.В.Л.,
Б.А.Л.,
П.А.Р.,
А.Г.Г.,
М.М.Л.
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 16.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Д. *** и в качеството му на общ представител по смисъла на чл.136, ал.1 от АПК на А.Г.В., ЕГН ********** ***, К.Н.К., ЕГН ********** ***, Р.Б.К., ЕГН ********** ***, Е.К.Ц., ЕГН ********** ***, Д.П.Г., ЕГН ********** ***, В.К.В., ЕГН ********** ***, Е.А.М., ЕГН ********** ***, И.А.В., ЕГН ********** ***, Н.А.В., ЕГН ********** ***, А.Г.П., ЕГН ********** ***, М.В.П., ЕГН ********** ***, П.В.П., ЕГН ********** ***, Р.Г. Петково, ЕГН ********** ***, Т.Н.П., ЕГН ********** ***, А.Н.П., ЕГН ********** ***, Л.Г.П., ЕГН ********** ***, А.Г.П., ЕГН ********** ***, Е.В.Л., ЕГН ********** ***, Б.А.Л., ЕГН ********** ***, П.А.Р., ЕГН ********** ***, А.Г.Г., ЕГН ********** ***, М.М.Л., ЕГН ********** ***, против Решение № ПВ-39-ПР/2009 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1557/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
209 Административно дело No 1568/2009, IV състав Други административни дела И.Л.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Л.С. *** против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1568 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
210 Административно дело No 1572/2009, XI състав Дела по ЗМВР А.Г.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 01.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ А.Г.Т. С ЕГН ********** ***, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК, ПРОТИВ ЗАПОВЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ №4892/09 Г. ОТ 06.05.09Г. НА НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР- ПЛОВДИВ ЗА ВРЕМЕНННО ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО МУ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ДО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ОТГОВОРНОСТТА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД 1572/09 ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧЖ ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
211 Административно дело No 1582/2009, XI състав Други административни дела К.И.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 08.10.2009г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд- Пловдив и Административен съд София град пред Върховния административен съд на Република България относно компетентността за произнасяне по жалбата на Кръстьо И.К. с ЕГН ********** с адрес за кореспондинция гр. Пловдив ул. Богомил 9 ет. 9 ап. 17 против уведомително писмо за извършено плащане с изх. № 01-162/5965/23.07.2009 на Държавен фонд " Земеделие", разплащателна агенция с което на жалбоподателя са ноложени санкции и редукции в общ размер от 28 025.16 лева . Определението не подлежи на обжалване.
 
212 Административно дело No 1584/2009, X състав Дела по ЗАдм Т.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 20.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от Т.Н.К.,***, против Изричния отказ на Кмета на Община Лъки, общинската администрация да издаде актуална скица и удостоверение за данъчна оценка за /УПИ ХІІ-2, кв.1 по устройствения план на село Манастир/, материализиран в Писмо изх.№УТ-147-1 от 24.06.2009 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1584 от 2009 година по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 1594/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕКСПО ПАБЛИШИНГ ГРУП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 21.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №944 от 19.06.2009г. по НАХ дело №2025 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №29446-0047314 от 30.03.2009г., издадено от директор на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП- Пловдив, с което на "Експо паблишинг груп" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 1595/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства КАЗИНО ДИАМАНТ 1 ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
Оставя в сила Решение № 999/30.06.2009г., постановено по н.ах.д.№ 1323 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд. Решението е окончателно.
 
215 Административно наказателно дело (К) No 1597/2009, XXII състав Наказателни касационни производства БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 22.10.2009г., в законна сила от 11.11.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на "Балканско ехо" ЕООД против решение № 1236/14.VІІ.09 г. по НАХД 2152/2009 г., ПРС, VІІ н.с.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД 1597 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 г.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването.

 
216 Административно дело No 1613/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.С.К. РДНСК ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКА Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 15.10.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.К., ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-48 от 20.08.2009г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е отхвърлена жалбата с вх. № 94006-18007/4/ от 05.06.2009г. на Р.К. и са оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и разрешение за строеж № 81 от 13.05.2009г. на Гл. архитект на район "Централен", Община Пловдив за строеж: " Преустройство на югоизточно избено помещение в стая за творческа дейност /кабинет/", в сграда, намираща се в УПИ І-729, кв. 159 - нов, 325-стар по плана на ЦГЧ на гр. Пловдив, ул. " Г.М. Димитров" № 17.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1613 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив , ХV състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
217 Административно дело No 1628/2009, VII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАРИЦА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 05.10.2009г., в законна сила от 13.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1628/09 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІІІ отделение, VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за страните пред ВАС на РБ.

 
218 Административно дело No 1639/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛДИ-99 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 22.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1639 по описа за 2009 г. на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката по подведомственост на Изпълнителния директор на АДВ гр. София, за произнасяне по искането на "Велди-99" ООД, със седалище гр. Пловдив, ЕИК 115304309, за издаване на удостоверение по чл. 181, ал. 1 от ДОПК по изд.д. № 102688/2004 г. по описа на РД на АДВ - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес.

 
219 Административно дело No 1643/2009, IV състав Други административни дела К.В.П. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 05.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.П., ЕГН **********,***, ул."Втора" № 3, против бездействие на Община Стамболийски.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1643 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 1651/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ч.М.И. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 23.10.2009г., в законна сила от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1160 от 28.07.2009г. по НАХ дело №2896 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №36-0000487 от 28.04.2009г., издадено от директора на РД"АА", гр. Пловдив, с което на Ч.М.И. е наложена глоба в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
221 Административно наказателно дело (К) No 1677/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ЕКОЗА-БЪЛГАРИЯ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 09.10.2009г., в законна сила от 21.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. Й. като пълномощник на "Екоза - България" ЕООД, ЕИК 200355569, със седалище град Пловдив против решение № 1235 от 14.07.2009 г. по н.а.х.д. № 2753/2009 г. на Пловдивския районен съд, VІІ гр.с.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х.д. № 1677 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
222 Административно наказателно дело (К) No 1683/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства АСЕН МЕРДЖАНОВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.10.2009г., в законна сила от 28.10.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №1230 от 04.08.2009г. по НАХ дело №1572 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХVІІІ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №29198-0043017 от 25.02.2009г., издадено от директор на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП- Пловдив, с което на ЕТ"Асен Мерджанов", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Гладстон" №18, е наложена имуществена санкция в размер на 16 583,33 лева.
Решението е окончателно.

 
223 Административно дело No 1699/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Х.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 27.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Х.А. ***, против Заповед № 393 от 18.08.2009г. на Кмета на Община Куклен.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1699 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съдз с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
224 Административно дело No 1711/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.И.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 01.10.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.И.С. *** , против Заповед №ЗД-00-122 от 14.07.2009г. на Областен управител -Пловдив , с която е одобрен ПНИ на земеделски земи , предоставени за ползване на граждани , въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ , за месностите "Яса тепе" и "Корията " в землището на гр. Сопот , община Сопот , област Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1711 по описа на съда за 2009г. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
225 Административно дело No 1729/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГЕРА ООД НАЧАЛНИК МИТНИЧЕСКО БЮРО-ХАСКОВО Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 20.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 1729/2009 г., по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - Хасково. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
226 Административно дело No 1730/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГЕРА ООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 21.10.2009г.
Прекратява производството по а.х. дело № 1730/2009г.по описа на Административен съд - Пловдив,Първо отделение,XVIII състав,като изпраща делото по подсъдност на Административен съд - Хасково.Определението не подлежи на обжалване.
 
227 Административно дело No 1732/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГЕРА ООД НАЧАЛНИК МИТНИЧЕСКО БЮРО-ХАСКОВО Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 20.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1732/2009 г., по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ХІІ състав, като ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд Хасково. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
228 Административно наказателно дело (К) No 1740/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП С.А.К. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 26.10.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.Б.С- служител на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Пловдив, в качеството на административно-наказващ орган по НП № 21075/2008г. против Решение № 1285 от 19.08.2009г. на V-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 1456 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 21075/2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 1740 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 1743/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДИРЕКС-ДИМЧО ДИМИТРОВ ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 27.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" град Пловдив против решение № 1275 от 19.08.2009 г. по н.а.х.д. № 3382/2009 г. на Пловдивския районен съд, ХХІV н.с.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х.д. № 1743 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
230 Частно админист. наказателно дело (К) No 1752/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства С.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 06.10.2009г., в законна сила от 07.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 970 от 21.08.2009 г. на Пловдивския районен съд, с което е прекратено производството по НАХД № 4364/2009 г. по описа на същия съд, образувано по жалба на С.И.Т. ***, ЕГН **********, срещу НП № 8768/ 11.05.2009 г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР-гр.Пловдив.


Определението е окончателно.

 
231 Административно дело No 1755/2009, XI състав Други административни дела А.В.Г.,
Р.С.Ч.,
В.С.З.,
В.К.Т.,
В.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 06.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адвм.дело 1755/2009 г. по описа на Адм.съд Пловдив. ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд гр. Пловдив. Определението е окончателно.
 
232 Частно административно дело No 1756/2009, XIII състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ С.Д.С. Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 09.10.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки , наложени с Постановление изх.№ РД-10-202 от 05.06.2009 издадено от Старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив с което се налага възбрана върху недвижим имот -1/2-ра идеална част от апартамент , находящ се в гр. Пловдив , ул. "Бунтовнишка" №4 , вх.1 , ет.1, ап.А3 подробно описан в постановлението. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до издаването на Ревизионен акт. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - гр. Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
 
233 Частно административно дело No 1761/2009, XIV състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ А.И.С. Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 13.10.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :

УВАЖАВА Искане № РД-10-200 от 01.10.2009 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване до приключване на ревизионното производство с издаването на ревизионен акт, срока на действие на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № РД-10-200 от 04.06.2009 г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, дирекция "Събиране" по отношение на А.И.С.,***, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижими имоти, както следва: ? идеална част от недвижим имот - Апартамент № А 3 - трети, представляващ съпружеска имуществена общност, построен в груб вид със степен на завършеност 50% /петдесет процента/ със застроена площ от 110,66 кв.м. /сто и десет цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра/, в това число и включени и идеални части от сградата, разположен на първи надпартерен жилищен етаж от предвидената за построяване съгласно одобрен архитектурен проект и строително разрешение № 201/15.06.2004г. шестетажна жилищна сграда в дворно място, находящо се в гр.Пловдив, ул."Бунтовнишка": № 4 /четири/, цялото от 478,50 кв.м. /четиристотин седемдесет и осем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, представляващо УПИ VІІІ 739,1533 /осем римско - седемстотин тридесет и девет хиляди петстотин тридесет и три/, кв.222 /двеста двадесет и втори/ по плана на Втора градска част на гр. Пловдив, при граници на имота: изток - УПИ VІІ - 725, УПИ XIV-1531, запад-УПИ ХІІІ - 738, север-УПИ V -727, УПИ VІ - 726, юг - ул."Бунтовнишка", който апартамент се състои от дневна, трапезария, кухненски бокс, две спални, баня тоалетна, антре и две тераси, при граници на апартамента: от север - двор, от юг - ул."Бунтовнишка",от горе - апартамент А6, от долу - гараж № 3, гараж № 4 и офис 3, ведно с избено помещение № 10 / десет/ с площ от 20,44 кв. м. /двадесет цяло и четиридесет и четири квадратни метра/, при граници на избеното помещение: от ляво - обща изба, от дясно - изба № 9, ведно с 7,82 % /седем цяло и осемдесет и две стотни процента/ идеални части от собствеността на дворното място, върху което се строи сградата, при данъчна оценка от 19337,69 лв./деветнадесет хиляди триста тридесет п седем лева и шестдесет и девет стотинки/.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
234 Частно административно дело No 1770/2009, IV състав Частни администр. дела Е.Й.И.,
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
  Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ разпореждане за спиране на административното производство, издадено от главния архитект на Община Перущица по заявление с вх.№ 1830 от 04.08.2009 г., обективирано в писмо с № 1830 от 27.08.2009 г.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
 
235 Административно дело No 1778/2009, X състав Искове за обезщетение М.И.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 22.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.И.Х. с ЕГН **********,***, действаща чрез пълномощника си С.Ж.Х. /неин син/, против действията на Областна дирекция "Земеделие" град Пловдив, по преписка с вх.№КЗЗ/1262 от 16.09.2008 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1778 от 2009 година по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 
236 Административно дело No 1782/2009, VIII състав Други административни дела Н.С.Щ. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЗАПАДЕН,
КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 28.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Щ. против мълчалив отказ на кмета на Община Пловдив - Район "Западен" да бъде вписано в регистрите за гражданско състояние извършено от него припознаване на Румяна Сашкова Христова. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 1782 по описа на съда за 2009 г. ЗАЛИЧАВА насроченото по делото заседание за 04.11.2009 г. от 10:15 ч. Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
237 Административно дело No 1785/2009, VI състав Други административни дела МОБИЛ 98-ВАСИЛ ВЪРБАКОВ ЕТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 14.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Васил Кирилов Върбаков, собственик и управител на ЕТ "МОБИЛ 98-Васил Върбаков" - гр.Карлово, ул."Ген.Карцов" № 86А против Заповед № РД-14-23-1202/17.09.2009г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" - Пловдив за прилагане на принудителна административна мярка.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1785/2009г. , VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.

 
238 Частно админист. наказателно дело (К) No 1793/2009, XXI състав Наказателни частни касационни производства С.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане №980 от 24.08.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 4368 по описа на Пловдивски районен съд, ХІІ-ти наказателен състав за 2009 година, с което е прекратено производството по жалбата срещу наказателното постановление №30345 от 20.11.2008 година, издадено от Началник сектор "ПП и КАТ" при ОДП-Пловдив, поради недопустимост на жалбата.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
239 Частно админист. наказателно дело (К) No 1794/2009, XXI състав Наказателни частни касационни производства С.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 19.10.2009г., в законна сила от 19.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 21.08.2009г., постановеното по нахд № 4367/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХІХ н.с., с което е оставена без разглеждане жалбата на С.И.Т. *** против същото разпореждане, с което е прекратено производството по делото срещу Наказателното постановление № 12324/13.07.2009 г. на Началник сектор "ПП и КАТ" при ОДМВР - Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.


 
240 Частно админист. наказателно дело (К) No 1799/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства С.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 20.10.2009г., в законна сила от 20.10.2009г.
ОСТАВЯ в сила разпореждане от 26.08.2009г. на Пловдивски районен съд, VІІ - ми н.с, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.И.Т. *** с ЕГН ********** против наказателно постановление № 23275/07 от 14.12.2007г. на Началник група в сектор ПП - КАТ към ОДП Пловдив, като недопустима и е прекратено производството по н.а.х.д № 4365/2009г. по описа на ПРС, VІІ - ми н.с.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
241 Частно админист. наказателно дело (К) No 1800/2009, XXIII състав Наказателни частни касационни производства С.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 13.10.2009г., в законна сила от 13.10.2009г.
Оставя в сила Разпореждане по н. а. х. д. № 4366/2009 г. на ПРС от 21.08.2009г., с което е прекратено производството по делото.
Определението не подлежи на обжалване.

 
242 Частно административно дело (К) No 1802/2009, XXII състав Частни касационни производства А.П.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 15.10.2009г., в законна сила от 16.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.а.д. № 1802 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2009 година.
ИЗПРАЩА делото на Районен съд Пловдив, ХІV гр.с., за продължаване на съдопроизводствените действия.
Да се пише писмо до председателя на Районен съд Пловдив, като се приложи копие от настоящото определение, за сведение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
243 Административно дело No 1806/2009, XI състав Дела по КТ Д.В.И. ДИРЕКТОР НА СОУ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 15.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1806/ 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд гр.Пловдив..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
244 Административно дело No 1807/2009, IV състав Дела по КТ Е.А.Е. ДИРЕКТОР НА ЦДГ "ЧУЧУЛИГА"ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 15.10.2009г.
Прекратява производството по жалбата на Е.А.Е.,ЕГН **********,***,против мълчалив отказ на директора на ЦДГ"Чучулига"гр.Пловдив.ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ПРС.
Определението не подлежи на обжалване.

 
245 Административно дело No 1822/2009, VI състав Дела по ЗМВР Х.К.А.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.К.А.Ш. против Заповеди №№ ЯЗ/РЗМ-213/30.09.2009г. за принудително настаняване в СДВНЧ при Дирекция "Миграция", ЯЗ/РЗМ-209/30.09.2009г. за налагане на принудителна административна мярка "Принудително отвеждане до границата" спрямо гражданина на Палестина и ЯЗ/РЗМ-215/30.09.2009г. за налагане на принудителна административна мярка "Забрана за влизане в страната" за срок от 5 години на чужденец.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1822/2009г., адм.съд-Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен Административен Съд.

 
246 Частно административно дело No 1826/2009, XVI състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ КОНСОРЦИУМ ЕКОЛОГИЧЕН ЗАВОД ДЗЗД Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 21.10.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх.№ РД-10-237/26.06.2009 г., изразяващи се в налагане на запор върху вземане на ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ЕКОЛОГИЧЕН ЗАВОД", Булстат: 115798142, от община Пловдив, до размера на очакваното задължение - 798963,20 лв. (в т.ч. главница 452915,20 лв. и лихва към 09.06.2009 г. - 346048,00 лв.).
Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.
Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП-гр.Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.

 
247 Частно административно дело No 1831/2009, XVII състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ УСТРЕМ ЕООД Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 29.10.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителните мерки, наложени с Постановление № РД-10-224 от 18.06.2009 год. издадено от Райна Грудева, на длъжност старши публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити вложени в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, в ТБ "МКБ ЮНИОНБАНК" АД и в "Банка ДСК" АД, до размера на задължението - 252943 лв.Срокът на предварителните обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизията, възложена със Заповед № 900672 от 12.06.2009 год. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП - гр. Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на производството в сроковете по чл. 119, ал. 3 от ДОПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
248 Частно административно дело No 1837/2009, XIV състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЗЕЛДА ИНВЕСТ ООД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.10.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :

УВАЖАВА ИСКАНЕ изх. № РД-10-222/19.10.2009г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив, дирекция "Събиране", за продължаване на срока на действие на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-222/17.06.2009г., издадено от Росица Трендафилова Янкова - старши публичен изпълнител при ТД на НАП -Пловдив, изразяващи се в осъществявано по отношение на "ЗЕЛДА ИНВЕСТ" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление гр. Пловдив, бул."Шести септември" № 154 А, с представляващ Иван Томов Константинов, пререгистриран в "ГЛОБЪЛ ТЕХНОЛЪДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" ЕООД - гр. Варна, ул."Осми март" № 5, представлявано от Веселин Красимиров Проданов, с ЕИК по БУЛСТАТ 115760202, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижими имоти, до размера на очакваното задължение, както следва: 1/ 0,4291 идеални части от недвижим имот - дворно място, цялото застроено и незастроено от 250 кв.м. по нотариален акт, а по скица 254 кв.м., съставляващо УПИ VІ- 852 от кв.171 - нов /310 -стар/ по плана на ЦГЧ Пловдив, по Нотариален акт - парцел ХІІ, кв. 310 - стар, находящо се в гр.Пловдив, ул."Кръсю Пастухов" № 26 при граници на дворното място, улица, УПИ VІІ- 853, 854, УПИ 850, 851, с балансова стойност на имота от 3300,00 лв., както и 2/ запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, до размера на очакваното задължение, находящи се в :ТБ"Първа Инвестиционна Банка" АД, ТБ"Инвестбанк" АД и ТБ"Уникредит Булбанк" АД.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
249 Административно дело No 1839/2009, VI състав Други административни дела С.К.С. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 23.10.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане жалбата на Снежана К.С.-*** срещу писмо изх.№ 94006-22388/23.09.2009г. на Кмета на район "Централен"-Община Пловдив и молбата за спиране свикването на общо събрание на етажните собственици - гр.Пловдив, ул."Славянска" № 24-26.
Прекратява производството по адм.д.№1839/2009г., VI състав, адм.съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Определението да се съобщи на жалбоподателя и Кметът на район "Централен"-Община Пловдив.

 
250 Административно дело No 1884/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.М. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 30.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.М.,***, против мълчалив отказ на началника на РДНСК- Пловдив да издаде заповед за премахване на строеж по реда на чл.225 от ЗУТ, изпълнен в имот с пл.№153 от УПИ ІІІ-153,154, кв. 28 по плана на село Борово, община Лъки.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1884 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.