АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2009г. до 30.11.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 209/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВА И СС КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВА и СС Комерс" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул."Драгоман" № 1 с ЕИК по БУЛСТАТ 126139232, представлявано от управителя В.Т.М. срещу ревизионен акт /РА/ № 2600374/03.08.2007г., издаден от Я.И.А.- старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с Решение № 935/11.10.2007г. на Директор на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 7308, 88 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 2722,36 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА
ОСЪЖДА "ВА и СС Комерс" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул."Драгоман" № 1 с ЕИК по БУЛСТАТ 126139232, представлявано от управителя В.Т.М. да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 650, 62 / шестотин и петдесет лева и шестдесет и две стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
2 Административно дело No 322/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ХОРНС ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 11.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1-4414-0003/16.01.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив и потвърденото с него Решение № 8000-1031/05.12.2007 г. на Началника на Митница Свиленград, с което на "ХОРНС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Мур" № 15, ЕИК 131571902, представлявано от управителя Р.С.Р., е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
ВРЪЩА административната преписката на Началника на Митница Свиленград, за издаване на законосъобразен административен акт по искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител вх. № Х47-0014/14.11.2007 г., на "ХОРНС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Мур" № 15, ЕИК 131571902, представлявано от управителя Р.С.Р., при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за издаване на административния акт, считано от съобщаването.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 392/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САЙМОН ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1602600/06.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 79/30.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, да заплати на "Саймон груп" ЕООД със седалище в гр.Пловдив, ж.к."Тракия", бл.126, вх.Е, ет.2, ап.5, Булстат 115835142, представлявано от Х.Ж.А., разноските по делото в размер на 180 лв. (сто и осемдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 728/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ФОРЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 06.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еко Форест" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Белград" №14, ет.2, Булстат: 115849944, представлявано от Р.М.Ф., срещу Ревизионен акт № 16002805/19.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 163/04.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив
ОСЪЖДА "Еко Форест" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Белград" №14, ет.2, Булстат: 115849944, представлявано от Р.М.Ф., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 1091,60 лв. /хиляда деветдесет и един лева и 60 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 774/2008, XVI състав Други административни дела Н.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Д. ***, ЕГН **********,***, за обяваване нищожността на следните данъчни съобщения: без посочен номер за 1999 г.; № 16050076 за 2000 г.; № 32291, № 32292 и № 32293 за 2001 г.; № 33842, № 33843 и № 33844 за 2002 г.; № 35006, 35007 и 35008 за 2003 г., по партиди № 4511014737002, № 4511014737003 и № 4511014737005, за недвижими имоти - земи, находящи се в гр.Пловдив, местност "Мерич алча", в частта относно определения данък върху недвижимите имоти, които съобщения са потвърдени с Решение № 14/26.11.2007 г. на Директора на Дирекция "Местни данъци и такси за битови отпадъци" при Община Пловдив.
ОСЪЖДА Н.Г.Д. ***, ЕГН **********,***, да заплати в полза на Община Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 246,40 лв. (двеста четиридесет и шест лева и 40 стотинки).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 850/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕНИМЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 945 от 19.02.2008 г. на С.И.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 261/ 03.04.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА, в която на "ДЕНИМЕКС" ЕООД - гр. Панагюрище, с адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. "Делчо Спасов" № 17, бл.8, ап.7, с представляващ Н.М.Н., е отказан данъчен кредит в размер на 458,40 лв., ведно със съответните лихви по 7 броя фактури с № 549/ 21.01.2002 г., № 565/ 15.02.2002 г., № 635/ 12.06.2002 г., № 645/ 25.06.2002 г., № 655/ 05.07.2002 г., № 867/ 12.11.2002 г. и ф.№ 888/ 28.12.2002 г., издадени от ЕТ"Ромбо - 90 - Р.М." - Пловдив и в размер на 21008,64 лв. ведно с определената лихва по 12 броя фактури с № 210/ 04.01.2002 г., № 211/ 11.01.2002 г., № 213/ 21.01.2002 г., № 216/ 22.01.2002 г., № 168/ 16.05.2002 г., № 169/ 19.05.2002 г., № 170/ 05.06.2002 г., № 172/ 28.06.2002 г., № 173/ 12.07.2002 г., № 175/ 31.07.2002 г., № 176/ 03.08.2002 г. и № 185/13.01.2003 г., издадени от ЕТ"Асса - Р.Г."***, като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "ДЕНИМЕКС" ЕООД - гр. Панагюрище, с адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. "Делчо Спасов" № 17, бл.8, ап.7, с представляващ Н.М.Н. против Ревизионен акт № 945 от 19.02.2008 г. на С.И.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 261/ 03.04.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която на дружеството е отказано право наданъчен кредит в размер на 5559,00 лв. и съответните лихви по фактура № 867/29.12.2002 г., издадена от ЕТ"Савина - М - Р.С." - гр. София.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на "ДЕНИМЕКС" ЕООД - гр. Панагюрище, с БУЛСТАТ 112069350, с адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. "Делчо Спасов" № 17, бл.8, ап.7, с представляващ Н.М.Н. сумата от 1223 лева /хиляда двеста двадесет и три/ лева, представляващи разноски по делото и заплатен адвокатски хонорар.
ОСЪЖДА "ДЕНИМЕКС" ЕООД - гр. Панагюрище, с БУЛСТАТ 112069350, с адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. "Делчо Спасов" № 17, бл.8, ап.7, с представляващ Н.М.Н. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 472 лева /четиристотин седемдесет и два/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати в полза на Административен съд - гр. Пловдив сумата от 70 / седемдесет/ лева, представляващи заплатен депозит за вещо лице.
ОСЪЖДА "ДЕНИМЕКС" ЕООД - гр. Панагюрище, с БУЛСТАТ 112069350, с адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. "Делчо Спасов" № 17, бл.8, ап.7 да заплати в полза на Административен съд - гр. Пловдив сумата от 30 / тридесет/ лева, представляващи заплатен депозит за вещо лице.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
7 Административно дело No 863/2008, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.И.Ж.,
З.И.П.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-85/06.12.2007 г., публикувана в ДВ бр.2 от 08.01.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София, в частта касаеща ПИ с ИД № 47295.124.865.
ВРЪЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр.София да заплати на Р.И.Ж. с ЕГН ********** и З.И.П. ЕГН ********** ***, област Пловдивска, ул."Родопи" № 13 направените по делото разноски в размер на 270 лв. /двеста и седемдесет лв./
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 885/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 02.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на нов тарифен номер № 442 от 22.02.2008 г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0262 от 09.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция-Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "АКВАРЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление с. Оризаре, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. "Христо Ботев" № 8, представлявано от управителя К.С.М., сумата от 150,00 лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото - заплатена държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 Административно дело No 892/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Р.П. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.11.2009г.
Отхвърля жалбата на Р.Р.П.,*** против Заповед № ДК-10-14/03.04.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е отхвърлена жалбата му срещу Разрешение за строеж № 274/15.09.2006г. за обект: "Преустройство на сутеренно помещение № 8 във фризьорски салон", в УПИ I-809, кв.156-стар по плана на ЦГЧ на гр.Пловдив, издадено от гл.архитект на Район "Централен"-Община Пловдив.
Осъжда Р.Р.П. *** да заплатят на А.Г.К. и М.Д.В. ***: сума в размер на 250 лв. за осъществена адвокатска защита, поотделно за всеки .
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
10 Административно дело No 946/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 6/2008 г. от 14.03.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 33486,00 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 35545,00 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 14.05.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0154 от 15.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 965/2008, XIII състав Дела по ЗОС Д-Р ЛЮБОМИРА КРЪСТЕВА-АИПСАГП КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 10.11.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № А-691 от 29.04.2008г. на Кмета на Община Асеновград, с която е иззет недвижим имот.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на Л.Х.К., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ "д-р Л.К. АИПСАГП" сумата в размер на 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща разноските по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
12 Административно дело No 1021/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 12.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 542/18.03.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0321/18.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Пловдив с което митническата стойност на стоките по ЕАД №3000/4-75942 от 29.12.2005год. е увеличена със сумата от 6384,36лв., представляващи разходи за транспорт, като по отношение на "ЗИМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков" № 12 е определено да доплати сумата от 389,00лв. мито и 1355,00лв. данък добавена стойност.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков" № 12 сумата от 550,00лв, представляваща извършени от дружеството разноски по производството - държавна такса, възнаграждение за един адвокат и вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 1041/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.А. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 25.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-421 от 14.05.2008г. на Кмета на Район "Източен" при Община Пловдив.
ОСЪЖДА Район "Източен" при Община Пловдив да заплати в полза на Г.С.А., ЕГН ********** *** сумата в размер от 410 лв. /четиристотин и десет/ лева.

 
14 Административно дело No 1136/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СИБОЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 26.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сибол" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Свети Наум" № 13, с представляващ Й.М.Б. против Ревизионен акт № 1602983 от 12.02.2008 г., издаден от ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 248 от 31.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт е отказан данъчен кредит в размер на 29 800 лв. по ф.№ 21/26.07.2007г. и по фактура № 25/27.07.2007г., издадени от ЕТ "В.И.", като неоснователна.
ОСЪЖДА "Сибол" ООД - гр. Пловдив, с БУЛСТАТ 115354511, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Свети Наум" № 13, с представляващ Й.М.Б. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1046/хиляда и четиридесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
15 Административно дело No 1137/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САБРИ ДУРАН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.11.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 26-0-800042/17.03.2008 г. на ТД на НАП - Хасково, потвърден с решение № 350/07.05.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив в обжалваната част, в която за данъчни периоди м.ноември 2005 г. и м.септември 2006 г., на ЕТ "С.Д.", Булстат: 120036684, е отказан данъчен кредит в общ размер на 40914,26 лв. по фактури, издадени от ЕТ "Красимир Павлов", "Натекс ойл" ЕООД и "Джи Ер Си" ЕООД, и са начислени лихви за просрочие 11679,29 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на ЕТ "С.Д.", Булстат: 120036684, седалище в гр.Хасково и адрес на управление ж.к."Бадема", бл.7, ет.4, ап.21, представляван от С.Б.Д., сумата 730 лв. (седемстотин и тридесет лева) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 1214/2008, XIII състав Дела по ЗМСМА РОУЗ ВАЛИ ИНВЕСТМЪНТС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 10.11.2009г.
ОТМЕНЯ определението с което е даден ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Роуз Вали Инвестмънс" ООД, гр. Русе, ул. "Родопи" № 3, представлявано от Р.К.Х. против Заповед на кмета на Община Карлово № 480/20.05.2008г. за въвеждане на спортен комплекс Баня" АД във владение в собствените си поземлени имоти съставляващи "Спортен комплекс Баня" АД.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1214/2008г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
17 Административно дело No 1230/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.11.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 14/2008г. от 16.04.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г.С.Раковски"№13, представлявано от Управителя Г.К.Г., е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 27 635 лева; данък върху добавената стойност в размер на 13 554 лева и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 11.03.2005г., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0203 от 27.05.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.
ОСЪЖДА Митница "Свиленград" да заплати на ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г.С.Раковски"№13, представлявано от управителя Г.К.Г., сумата от 940 /деветстотин и четиридесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
18 Административно дело No 1268/2008, IX състав Дела по ЗОСОИ Н.Д.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 13.11.2009г.
Обявява нищожността на Заповед №2834/06.12.1999г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив.
Осъжда Областна администрация на Област с административен център гр. Пловдив да заплати на Н.Д.П. с ЕГН **********,***, чрез адв. З.М., сумата от 160(сто и шестдесет)лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
19 Административно дело No 1334/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛРОМ ПЕТРОЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 06.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Булром петрол"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул."Кукленско шосе"№19, представлявано от управителя В.К.,***, против Ревизионен акт № 160800535/23.04.2008г., издаден от Петър Христев Кисов - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 429 от 04.06.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която за данъчни периоди м.11.2005г., м.06 и м.07 на 2006г. и м.03.2007г., на "Булром петрорл"ООД, гр.Пловдив, е отказано признаването на данъчен кредит в размер общо на 10 063 лева, по фактури, съставени от доставчиците "Изолпластстрой"ЕООД, "Кълвача Газ"АД, ЕТ"Надежда - 2001 Марин Лапков", гр.Стамболийски и по проформа фактура, издадена от доставчика "Ай Би Ти Лизинг"АД, гр.София, в резултат на което са определени и съответните публични задължения - за данък добавена стойност за внасяне и са начислени съответните лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Булром петрол"ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Кукленско шосе"№19, представлявано от управителя В.К.,***, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 677 /шестстотин седемдесет и седем/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
20 Административно дело No 1373/2008, X състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие Т.С.С.,
Р.И.С.,
Е.Т.А.,
М.Т.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.11.2009г.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Асеновград в качеството му на орган по изпълнението на Заповед № А-398/99 на Кмета на Община Асеновград, в едномесечен срок от получаване на настоящото съдебно решение, да осигури на Р.И.С., Е.Т.А. и М.Т.П., в качеството им на наследници на Т.С.С., достъп до имот, представляващ УПИ V-135 в кв.4 по плана на с. Нареченски бани, Община Асеновград, чрез попълнената на кадастралния план рампа, като разпореди възстановяване на фактическото положение съобразно скица №484 от 26.04.1999 г. и Заповед №А-398 от 21.06.1999 година, както и в същия срок, съобразно действащите нормативни актове, да представи на Службата по Кадастър - Пловдив картата отразяваща достъпа до имот- представляващ УПИ V-135 в кв.4 по плана на с. Нареченски бани в съответствие със скицата издадена от община Асеновград под №484 от 26.04.1999 г., както и да извърши дължимите правни и фактически действия по отстраняване на грешката в кадастралната карта на село Нареченски бани /при участието на Община Асеновград като собственик на улицата-представляваща поземлен имот с идентификатор №51127.201.137/, вследствие неправилното отразяване на улицата - завзета от собственика на УПИ VІ-136, кв.4 и неправилно отразена на кадастралната карта.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати солидарно на Р.И.С., Е.Т.А. и М.Т.П. /наследници на Т.С.С./ сумата от 310лв /триста и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
21 Административно дело No 1379/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.И. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.11.2009г.
Отменя Заповед № РД 18-13/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на с.Калековец, община Марица в частта за западната граница на имот с идентификатор 502.485.
Връща преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър за корекция на кадастралната карта, с.Калековец, община Марица в частта й за западната граница на ПИ № 502.485 с имот ПИ № 502.486 съобразно изложените в мотивите на решението указания.
Отхвърля жалбата в останалата й част.
Осъжда Националното бюро за правна помощ да заплати на адв. И.П. адвокатско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
22 Административно дело No 1412/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Н.П., ЕГН **********,***, против заповед № ОА-819 от 18.03.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на УПИ І-62, складово обслужваща база, местност Прослав, землище Пловдив-Запад, Община Пловдив.
ОСЪЖДА Д.Н.П., ЕГН **********,***, да заплати на Община Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Д.Н.П., ЕГН **********,***, да заплати на Г.Я.Г., ЕГН **********,***, област Пловдив, ул."Мадара" № 4, сумата 800 (осемстотин) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
23 Административно дело No 1415/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИУМВИРАТ ИМЕХ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 04.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160003128/25.04.2008г., издаден от Николай Атанасов Кадирев - инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 473 от 19.06.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Триумвират имех"ЕООД, гр.Пловдив, бул."Марица"№21, ет.1, представлявано от управителя Й.М.Б., за данъчни периоди месец Октомври и месец Ноември на 2007г. е доначислен данък добавен стойност в размер общо на 20 910,96 лева, в резултат на което са определени и съответните задължения за данък добавен стойност и са начислени лихви за забава в размер общо на 1 161,50 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
24 Административно дело No 1428/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни МАХМУД-МАХМУД РАШИД ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 25.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 090000135 от 30.06.2007г., издаден от Красимира Георгиева Делчева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Кърджали, потвърден с Решение № 792 от 17.08.2007г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта с която на ЕТ"Махмуд - Махмуд Рашид", гр.Кърджали, ул."Републиканска" №37, представляван от прокуриста Женифер Бехчед Рашид, е установено допълнително задължение за заплащане на акциз в размер общо на 36 000 лева за ревизираните периоди 2004г. и първото, второто и третото тримесечие на 2005г., ведно с лихви за просрочие в размер общо на 12 991,98 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на жалбоподателя ЕТ"Махмуд - Махмуд Рашид", гр.Кърджали, ул."Републиканска" №37, представляван от прокуриста Женифер Бехчед Рашид, със съд.адрес гр.Кърджали, ул."Васил Левски" №4, адв.Н.П., сумата от 387 /триста осемдесет и седем/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
25 Административно дело No 1474/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.11.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 15/2008г. от 28.05.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ"ЕООД,със седалище и адрес на управление гр.Свиленград,ул."Г.С.Раковски" №13, представлявано от Управителя Г.К.Г., е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 9 909 лева; данък върху добавената стойност в размер на 13 678 лева и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 19.02.2005г., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0233 от 27.06.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.
ОСЪЖДА Митница "Свиленград" да заплати на ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул."Г.С.Раковски"№13, представлявано от управителя Г.К.Г., сумата от 730 /седемстотин и тридесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 Административно дело No 1481/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РОСИ-РУСКА СТОЯНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 04.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № № 260800154/09.04.2008 г., издаден от Петър Кръстев Кръстев, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 451/13.06.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на ЕТ "РОСИ - Р.С." - Хасково, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, кв. "Орфей", бл. 13, вх. Б, ап. 54, с ЕИК по БУЛСТАТ 836035954, представлявано от Р.Т.С. е отказан данъчен кредит в размер на 1000 лв., ведно със законната лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.
ОСЪЖДА ЕТ "РОСИ - Р.С." - Хасково, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, кв. "Орфей", бл. 13, вх. Б, ап. 54, с ЕИК по БУЛСТАТ 836035954, представлявано от Р.Т.С. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите разноски по делото по компенсация в размер на 843,22 лв. (осемстотин четиридесет и три лв. и двадесет и две ст.).
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 1492/2008, IX състав Дела по ЗМСМА МУРТАЗА ФЕРАД ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 13.11.2009г.
Отменя Заповед №ОА-95 от 16.01.2008г. на Кмета на Община Пловдив.
Осъжда Община Пловдив да заплати на ЕТ "М.Ф." със седалище и адрес на управление с.Дянково, община Разград, ул."Козлодуй", № 17, разноски по делото в размер на 252/двеста петдесет и два/ лв.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
28 Административно дело No 1545/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ММДИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 30.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на настоящото съдебно производство.
ЗАЛИЧАВА допуснатата с протоколно определение от 18.12.2008 г. съдебно-счетоводна експертиза.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1545 по описа за 2008 г. на Административен съд гр. Пловдив.
Определението, в частта с която далото се прекратява, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок считано от днес.

 
29 Административно дело No 1581/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни Т.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160800320 от 07.05.2008год. издаден от Г. С. Г.- старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 506 от 07.07.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Т.А.К. *** са определени задължения към бюджета както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003год. в размер на 3 555,81лв. и лихви за просрочие в размер на 1867,45лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 509,60лв. и лихви за просрочие в размер на 203,54лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 335,10лв. и лихви за просрочие в размер на 92,53лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 1325,50лв. и лихви за просрочие в размер на 189,40лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на Т.А.К. *** сумата от 10,00лв., представляваща заплатена от последната държавна такса
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
30 Административно дело No 1681/2008, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 18.11.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.11.2009г. за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Държавна агенция по горите - София срещу Протоколно решение от 17.07.2008г. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 548 от 01.08.2008 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОСЪЖДА Държавна агенция по горите-гр. София да заплати в полза на Община Съединение сумата в размер от 300 лв. /триста/ лева.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
31 Административно дело No 1692/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАН ЛЮТАКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт РА/ № 800069/20.06.2008г., издаден от Галина Петкова Йовчева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 584/01.08.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив относно установените публични задължения на И.С.Л. ЕГН **********, като ЕТ "И.Л." със седалище и адрес на управление гр.Ветрен, община Септември, област Пазарджик, с ЕИК по БУЛСТАТ 112069578, както следва : за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. в размер на 3 174, 57 лв., ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 1 799, 25 лв., за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. в размер на 3 837,55 лв., ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 1 247, 39 лв., за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2002г. за разликата от 556, 90 лв. до пълния установен размер от 1068, 69 лв. и за прилежащата лихва за забава от 368, 39 лв. до 727, 74 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като отхвърля жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на И.С.Л. ЕГН **********, като ЕТ "И.Л." със седалище и адрес на управление гр.Ветрен, община Септември, област Пазарджик, с ЕИК по БУЛСТАТ 112069578 сумата от 931 /деветстотин тридесет и един/ лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА И.С.Л. ЕГН **********, като ЕТ "И.Л." със седалище и адрес на управление гр.Ветрен, община Септември, област Пазарджик, с ЕИК по БУЛСТАТ 112069578, да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 53 /петдесет и три/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
32 Административно дело No 1763/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ММДИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 30.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на настоящото съдебно производство.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1763 по описа за 2008 г. на Административен съд гр. Пловдив.
Определението, в частта с която делото се прекратява, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок считано от съобщаването му на страните.

 
33 Административно дело No 1768/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ОКТОПОД-21 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Р.Т.К., в качеството му на ЕТ"Октопод - 21- Р.К."***, с адрес на управление: с. Ценино, общ. Нова Загора, обл. Бургас, против Данъчен ревизионен акт № 913 от 06.08.2004 г., издаден от ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 602 от 08.07.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 6751 лв. и лихви от 2216,09 лв. по фактури № 366/ 12.02.2002 г., № 373/ 19.02.2002 г., № 379/26.02.2002 г. и № 380/ 26.02.2002 г., издадени от "Терамакс" ООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА Р.Т.К., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"Октопод - 21- Р.К."***, с БУЛСТАТ 833100845, с адрес на управление: с. Ценино, общ. Нова Загора, обл. Бургас да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 609 /шестотин и девет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
34 Административно дело No 1792/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПРЕЦИЗ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 13.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен № 800160/14.07.2008г., издаден от Росица Г. Скоколиева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Кърджали, потвърден с Решение № 645/26.08.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Прециз 1"ЕООД, с.Плазище, общ.Джебел, обл.Кърджали, представлявано от З.М.П., за данъчни периоди месец Октомври, Ноември и Декември на 2006г. и месец Февруари на 2007г. са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 51 188,93 лева, и са начислени лихви за просрочие в размер общо на 11 581,23 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Прециз 1"ЕООД, с.Плазище, общ.Джебел, обл.Кърджали, представлявано от З.М.П., сумата от 1 460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
35 Административно дело No 1794/2008, X състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 27.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-06-11 от 04.09.2008 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив , с която е оспорено и спряно Решение №243, взето с протокол №15/01.08.2008 година на Общински съвет при Община Пловдив.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-16 от 30.10.2008 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив, с която се иска да бъда прогласена нищожността на Решение №297, взето с протокол №18/09.10.2008 година на Общински съвет при Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
36 Административно дело No 1798/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БАЙЕРИШ БЕРГБАУ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БАЙЕРИШ БЕРГБАУ" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" № 2, ап.2 с ЕИК по БУЛСТАТ120558412, представлявано от управителя М.И.Ц. срещу ревизионен акт /РА/ № 210800102/12.05.2008г., издаден от Ф.Г.К. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Смолян, потвърден с Решение № 593 от 04.08.2008г. на Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 1 168, 40 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 117,50 лв., както и за допълнително установения корпоративен данък за 2006г. в размер на 8 530, 90 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 1 379, 55 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА
ОСЪЖДА "БАЙЕРИШ БЕРГБАУ" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Смолян, ул."Хан Аспарух" № 2, ап.2 с ЕИК по БУЛСТАТ120558412, представлявано от управителя М.И.Ц. да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 673 /шестстотин седемдесет и три/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване. 
37 Административно дело No 1918/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 30.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.П., ЕГН **********,***, обл.Пловдивска, против Заповед № 558/27.05.2008 г. на Кмета на Община Родопи, обл.Пловдивска, в частта й относно одобряването на ПУП-ПРЗ на имот № 012011, в местността “Скобелица /Съргичит/”, в землището на с.Ягодово, представляващ земеделска земя, за процедура по промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
ОСЪЖДА С.Д.П., ЕГН **********,***, обл.Пловдивска, да заплати на “Крис кар”ЕООД направените по делото разноски в размер на 300 лв.
Решението не подлежи на обжалване.
 
38 Административно дело No 1934/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Т.Б.,
Н.Й.Б.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Т.Б., ЕГН ********** и Н.Й.Б. с ЕГН ********** *** за прогласяване нищожността на Заповед № ОА-2508 от 14.11.2006г. на Кмета на Община Пловдив.
ОСЪЖДА Й.Т.Б., ЕГН ********** и Н.Й.Б. с ЕГН ********** *** да заплатят в полза на Г.Н.Т. и С.Р.Т. сумата в размер от 350 лв. /триста и петдесет/ лева.


Решението е окончателно.

 
39 Административно дело No 1966/2008, XIII състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ ПРАВИЩЕ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 19.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Сдружение за напояване Правище"- с.Правище, общ. Съединение чрез К.В.К. - Председател, против Заповед № 349/06.10.2008г. на Кмета на Община Съединение, с която е наредено да се изземе недвижим имот-общинска собственост, съставляващ имот № 000088 по КВС на с. Правище, с площ от 41,079 дка от държането/владеенето на С.С. Турсунски, поради това, че актът не подлежи на оспорване и жалбоподателят няма правен интерес от оспорването.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1966/2008г. по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
40 Административно дело No 2011/2008, X състав Дела по ЗОСОИ М.П.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №61-00-12 от 25.08.2008 година на Областен управител Пловдив, с което е отхвърлено като процесуално недопустимо искането на М.П.К. за признаване право на обезщетение с компенсаторни записи по реда на чл.6, ал.3 от ЗОСОИ по преписка вх.№96-00-2486 от 02.11.1998 година и преписка вх.№04-17-20 от 02.06.2001 година.
ВРЪЩА административната преписка на Областен управител на област с административен център Пловдив, за произнасяне по преписка с вх.№96-00-2486/1998 година, касаеща искане за обезщетение на национализирани от наследодател на М.П.К., машини, инсталации, уреди и инструменти, включени в актива на даракчийница, находяща се в град Пловдив, ул."Висла"№2.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.К., срещу отказа на Областен управител на област с административен център Пловдив да се произнесе по преписка №96-00-2955/1998 година, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
41 Административно дело No 2013/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛОГО 2000-МАЛИН КРЪСТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 02.11.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 1262 от 14.10.2009г., постановено по административно дело № 2013 по описа за 2008год. на Административен съд - Пловдив, като на стр. 1, ред 13, стр.2, ред 39 и стр.6 /диспозитив ред 6/ на същото, следва да се чете: "допълнително начислен ДДС в размер на 43513,42лв. и лихви 1549,21".
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
42 Административно дело No 2028/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРМИКС-ИНГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 23.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТЕРМИКС - ИНГ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район "Централен", ул. "Преслав" № 15, представлявано от И.К.Г. срещу Ревизионен акт № 160800747/21.07.2008 г., издаден от Г.С. Гергов, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 703/24.09.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно отказан данъчен кредит в размер на 19 000 лв., ведно с законната лихва върху тях в размер на 2 639,62 лв.
ОСЪЖДА "ТЕРМИКС - ИНГ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район "Централен", ул. "Преслав" № 15, представлявано от И.К.Г., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 882 лв. /осемстотин осемдесет и два лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 2053/2008, X състав Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Т.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на М.Т.Е. ***, предявени като обективно съединени срещу Община Пловдив, за заплащане на сумата от 2000 лв./две хиляди лева/ за неимуществени вреди, претърпяни от ищеца, изразяващи се в предизвиканото у него възмущение и засегнато самочувствие на гражданин в правова държава, вледствие на институционалната арогантност, незачитане върховенството на закона и правата на гражданите, от неправомерното бездействие на Кмета на Общината противоречащо на чл.121, чл.122 и чл.123, ал.1 от АПК по повод подаденият Сигнал с вх.№ОЖ048617 от 07.04.2008 г. до Кмета на Община Пловдив и обезщетение в размер на 3000лв./три хиляди лева/ за направомерно бездействие на кмета на община Пловдив, изразяващо се в непредприемане на предписаните по Закона за пътищата /чл.19 и чл.31/ действия за осигуряване на чистота, ремонт и поддръжка на отсечка от улица "Люлебургас", като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
44 Административно дело No 2056/2008, X състав Дела по КСО П.В.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 23.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 287 от 26.09.2008 г. на Директора на РУ"СО" Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/31.07.2008 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсионни осигуровки" при РУ"СО" гр.Пловдив, материализиращо отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№24748 от 16.04.2008 година.
ВРЪЩА делото като административна преписка за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№24748 от 16.04.2008 година при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт-Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, да заплати на П.В.Г.,*** Воден, ул."Костадин Пенев"№2, сумата от 100 лв./сто лева/ разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
45 Административно дело No 2097/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАЙД БУЛ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Вайд-Бул" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "Незабравка" №33а, против Заповед №966 от 11.09.2008г. на кмета на община Родопи, с която е наложена строителна забрана за изграждане на пътни връзки за включване в бул. "Кукленско шосе" за поземлените имоти, попадащи в сервитута на обект "Булевард Кукленско шосе- реконструкция и локални платна от км.127+780 до км.819+740", в случаите, при които транспортното включване в булевард "Кукленско шосе" от имотите, находящи се от двете страни на булеварда, съгласно издадените до този момент строителни разрешения, е предвидено да става по начин, различен от този, предвиден в проект за ПУП-ПП за "Булевард Кукленско шосе- реконструкция и локални платна", за срок от две години.
ОСЪЖДА "Вайд-Бул" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "Незабравка" №33а, да заплати на община Родопи сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
46 Административно дело No 2110/2008, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 27.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-06-11 от 04.09.2008 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив , с която е оспорено и спряно Решение №243, взето с протокол №15/01.08.2008 година на Общински съвет при Община Пловдив.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-16 от 30.10.2008 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив, с която се иска да бъда прогласена нищожността на Решение №297, взето с протокол №18/09.10.2008 година на Общински съвет при Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
47 Административно дело No 2155/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АНЖЕЛИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 24.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 160801227 от 18.07.2008г., издаден от Златка Георгиева Кьосева -инспектор по приходите при Териториална Дирекция - Пловдив на НАП, потвърден в обжалваната част с Решение № 666/10.09.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, с който на "Анжели" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. София, ж.к. "Славия", ул."Хайдушко изворче" № 18, бл.41, вх.В, ет.5, ап.15, представлявано от управителя Ж.С.А. е начислен ДДС за данъчен период - м.03.2007г., м.06.2007г и за м.07.2007г. в общ размер на 12772,49лв. и прилежащи лихви в общ размер от 2229,78 лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "Анжели" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. София, ж.к. "Славия", ул."Хайдушко изворче" № 18, бл.41, вх.В, ет.5, ап.15, представлявано от управителя Ж.С.А. сторените по делото разноски в размер на 320 / триста и двадесет / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
48 Административно дело No 2181/2008, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.И.Т.,
М.И.Р.,
В.С.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 09.11.2009г.
ОСТАВЯ жалбата на Д.Т., М.И.Р. и В.С.Д. без разглеждане
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.


 
49 Административно дело No 2206/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.11.2009г.

ОТХВРЪЛЯ жалбата на "Пътно поддържане" ЕООД- Стара Загора, ЕИК по Булстат 123535511, представлявано от С.П.Ж.-управител, против Ревизионен акт № 240800483 от 19.08.2008г. , издаден от Недялка Атанасова Ангелова- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Ст.Загора, потвърден в обжалваната част с Решение № 757/17.10.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 4274,64лв. и прилежаща лихва в размер на 386,00 лева, както и допълнително определен корпоративен данък за 2007г. по ЗКПО в размер на 12000лв. и лихва 704,58лв. , като неоснователна.
ОСЪЖДА "Пътно поддържане" ЕООД- Стара Загора, ЕИК по Булстат 123535511, представлявано от С.П.Ж.-управител да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 797 (седемстотин деветдесет и седем) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
50 Административно дело No 2385/2008, XIII състав Дела по ЗОСОИ ТЪРГОВСКА КЪЩА-ИНВЕСТ АД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.11.2009г.
ЕТО защо и на основание чл.159 т.5 от АПК:
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Търговска къща - Инвест" АД, против Заповед №5470/17.12.1998 г. на Областен управител на област Пловдив, поради това, че оспорването е просрочено.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №2385/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС на РБ, като за присъствалите страни срока тече от датата на днешното съдебно заседание, а за неприсъствалите от датата на уведомяването им.

 
51 Административно дело No 2392/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕКО-БИАС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 04.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДЕКО - БИАС" ООД. със седалище и адрес на управление, гр. Смолян, ул. "Перелик" № 14, вх. Б, ет.1, ап.15 чрез пълномощника адв. П.К. против Ревизионен акт № 210800197 от 11.08.2008г. издаден от Филип Георгиев Карапиперов, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение №809 от 21.11.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество е отказано право на данъчен кредит както следва : в размер на 59048,91лв. за отчетни периоди м. юни 2007г. до м. януари 2008г., включително, по двадесет и седем броя фактури с издател "Лес капитал" ООД", гр. Пловдив ; в размер на 10870,20лв. за отчетни периоди м. август и м. септември 2007год. по шест броя фактури с издател ЕТ "Влади стил 68 - Владимир Вазов", с. Чавдар, община Доспат и са начислени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за отчетните периоди резултати в размер общо на 7748,98лв.
ОСЪЖДА "ДЕКО - БИАС" ООД. със седалище и адрес на управление, гр. Смолян, ул. "Перелик" № 14, вх. Б, ет.1, ап.15 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 2003,36лв., за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
52 Административно дело No 2395/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.Г.С. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 13.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Г.С.,***, против Заповед №РД-08-812 от 11.08.2008г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен", с която е одобрен проект за РУП за УПИ ІІ-992, кв.5 по плана на Ж.К."Волга- Д. Николаев", гр. Пловдив, за свързано средноетажно застрояване с Нк=12,00м. (абс. Кота 173,60м.), Пл.- 49%, Кинт.- 2,1 и Озеленяване- 30%.
ОСЪЖДА Ц.Г.С.,***, да заплати на община Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
53 Административно дело No 2416/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД - с. Главиница, обл. Пазарджик, с Булстат 112549196, със седалище и адрес на управление: с. Главиница, обл.Пазарджик, ул. "Четвърта" № 36, представлявано от А.Д.П. срещу Ревизионен акт № 130800281/01.10.2008г., издаден от орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 834 от 04.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, с който акт не е признато правото на данъчен кредит в размер на 41078,30 лв. и са начислени лихви от 2707,43 лв. по фактури № 641/27.02.2008г., № 642/ 28.02.2008 г., № 643/29.02.2008 г., № 1394/ 20.03.2008 г., № 1395/ 21.03.2008 г., № 1396/ 24.03.2008 г. и № 1397/ 25.03.2008 г., издадени от "Ерко Комерс" ЕООД - гр.София, като неоснователна.
ОСЪЖДА "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД - с. Главиница, обл. Пазарджик, с Булстат 112549196, със седалище и адрес на управление: с. Главиница, обл.Пазарджик, ул. "Четвърта" № 36, представлявано от А.Д.П., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1326 / хиляда триста двадесет и шест/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
54 Административно дело No 2451/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 09.11.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2100274/22.10.2007 г., издаден от Ф.Г.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 1071/10.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта относно начислен ДДС на "МАРИМЕКС" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Чепеларе, ул. "Мургавец" № 5, БУЛСТАТ 120548208, представлявано от Б.И.С., в размер на 69293,50 лв., ведно с законната лихва в размер на 8 186,63 лв., за данъчни периоди м. октомври и м. ноември 2006г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати "МАРИМЕКС" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Чепеларе, ул. "Мургавец" № 5, БУЛСТАТ 120548208, представлявано от Б.И.С., сторените по делото разноски в размер на 2540 лв. /две хиляди петстотин и четиридесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 16/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.П.В.,
Т.П.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 20.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.В. и Т.П.В.,***, против Заповед №ОА-856 от 24.03.2008г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на част от кв.434-нов по плана на Първа градска част, град Пловдив, като в УПИ ХІІ-855 се предвижда ново ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХІІІ и допълващо застрояване, свързано с основното застрояване; в УПИ ХІІІ-864 се предвижда ново ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ ІІ и ХІІ, с устройствени показатели за зона "Жм" и РУП на част от кв.434-нов за едно и триетажно застрояване в абсолютни коти 165,80м., 172,50м. и кота било 176,50м. и в относителни коти 3,60м. и 10,00м. в УПИ ХІІ-855 и ХІІІ-864.
Решението е окончателно.

 
56 Административно дело No 26/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.М. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 11.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.М., ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-54 от 04.12.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която на основание чл. 216 ал.5 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на Т.А.М. и е оставен в сила одобреният инвестиционен проект и Разрешение за строеж № 180 от 20.08.2008г. на Главния архитект на Район "Южен" Община Пловдив за строеж: "Вътрешно преустройство без промяна предназначението с цел създаване на самостоятелен санитарен възел към съществуващ обект "Кафе-аперитив", намиращ се в УПИ І-339, кв. 73 по плана на кв. "Христо Ботев"-юг, гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
57 Административно дело No 44/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Г.В.,
К.Н.К.,
Р.Б.К.,
Е.К.Ц.,
Б.К.Д.,
Д.П.Г.,
В.К.В.,
Е.А.М.,
И.А.В.,
Н.А.В.,
Т.Т.Т.,
С.А.Т.,
Х.А.Т.,
П.А.Р.,
Р.Г.П.,
Т.Н.П.,
А.Н.П.,
Й.Р.Д.,
С.А.Д.,
Й.А.Д.,
К.С.Г.,
А.Г.П.,
М.В.П.,
П.В.П.,
П.Н.И.,
П.К.И.,
Б.А.Л.,
А.Г.Г.,
А.Г.П.,
Л.Г.П.,
Е.В.Л.,
Д.А.Л.,
М.М.Л.
ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 23.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.В., К.Н.К., Р.Б.К., Е.К.Ц., Б.К.Д., Д.П.Г., В.К.В., Е.А.М., И.А.В., Н.А.В., Т.Т.Т., С.А.Т., Х.А.Т., П.А.Р., Р.Г.П., Т.Н.П., А.Н.П., Й.Р.Д., С.А.Д., Й.А.Д., К.С.Г., А.Г.П., М.В.П., П.В.П., П.Н.И., П.К.И., Б.А.Л., А.Г.Г., А.Г.П., Л.Г.П., Е.В.Л., Д.А.Л. и М.М.Л., против Заповед № АБ-89 от 15.12.2007 г., издадена от Кмета на Община Садово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44 по описа за 2009 г. на Пловдивския административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.

 
58 Административно дело No 46/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСЕН-ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Весен - трейд" ЕООД със седалище в с.Крън, Старозагорска олбаст, и адрес на управление ул."Нов живот" №12, Булстат: 123690999, представлявано от В.Я.Л., срещу Ревизионен акт № 240800486/21.10.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр. Стара Загора, потвърден с решение № 858/11.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Весен - трейд" ЕООД, Булстат: 123690999, представлявано от В.Я.Л., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив 428.63 лв. (четиристотин двадесет и осем лева и 63 ст.) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 74/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Р.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-393 от 19.11.2008г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в местностите "Света Петка", "Паметника", "Паметника- изток", "Язовира", "Ковачево въгле", "Чил тепе", "Водоема", "Стара Пас-туша", "Върбовик", "Панов връх" и "Винпрома", гр. Перущица, област Пловдив, от-носно регистъра за имот с №703.126 в местността "Язовира".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
60 Административно дело No 150/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801343/03.11.2008г., издаден от Н.К. - орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 905 от 29.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, с който акт на В.Д.С.,*** са установени публични задължения както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2002г. в размер на 0,13лв., данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. в размер на 700,84 лв. и лихва от 429,66лв. и данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 585.16 лв. и лихва от 281,59 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.С., ЕГН ********** *** срещу Ревизионен акт № 160801343/03.11.2008г., издаден от Н.К. - орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 905 от 29.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, с който акт на В.Д.С. са установени публични задължения както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2002г. в размер на 3411,02 лв. и лихва от 2524,70лв., данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. в размер на 10953,39 лв. и лихва от 6716,17 лв. и данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 20293,57 лв. и лихва от 9776,84лв.
ОСЪЖДА В.Д.С., ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1330 /хиляда триста и тридесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на В.Д.С., ЕГН ********** *** сумата от 36 /тридесет и шест/ лева, представляваща заплатени разноски за държавна такса и възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
61 Административно дело No 163/2009, VII състав Дела по КСО АСЕНКО 94 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №09/08.01.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив в ЧАСТТА му, с което е отхвърлена жалбата на "Асенко 94"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Славееви гори"№31, ет.4, ап.10 срещу Разпореждане №1092/08.12.2008г. на Ръководител на "Контрол по разходите на ДОО" в ТП на НОИ - Пловдив, с което е постановено събиране от него на сумата по ревизионен акт за начет вх. №1/19.11.2008г. за общия размер /главница и лихви/ над 65,64 лева до пълния посочен общ размер от 6 751,61 лева, от които за главницата - над размера и от 31,20 лева до пълния и посочен такъв от 3 635 лева, а за лихвите за забава - над размера им от общо 34,44 лева до пълния им посочен такъв от 3 116,61 лева до дата 19.11.2008г., като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
62 Административно дело No 230/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ФЕРО-ФОС-ИЛИНСКИ И С-ИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 04.11.2009г.
ОТМЕНЯ частично Ревизионен акт № 260800558/06.11.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение № 2/ 05.01.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта му, в която на "Феро-Фос - Илински и сие" СД, Булстат: 030177533, със седалище в гр.Хасково и адрес на управление бул. "Раковски" №16, вх.А, ап.1, представлявано от Л.Т.И., са определени следните данъчни задължения:
1. данък печалба за 2002 г. за разликата от 683,98 лв. до 778,70 лв., както и от съответната лихва върху сумата 683,98 лв. до 778,70 лв., като отхвърля жалбата за останалата обжалвана част на данъчното задължение.
2. данък за общините за 2002 г. за разликата от 506,65 лв. до 1051,25 лв., както и от съответната лихва върху сумата 506,65 лв. до 1051,25 лв., като отхвърля жалбата за останалата обжалвана част на данъчното задължение.
3. корпоративен данък за 2003 г. за разликата от 827,91 лв. до 7022,46 лв., както и от съответната лихва върху сумата 827,91 лв. до 7022,46 лв., като отхвърля жалбата за останалата обжалвана част на данъчното задължение.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800558/06.11.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение № 2/05.01.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта му, в която на "Феро-Фос - Илински и сие" СД, Булстат: 030177533, със седалище в гр.Хасково и адрес на управление бул. "Раковски" №16, вх.А, ап.1, представлявано от Л.Т.И., е определен корпоративен данък за 2004 г. в размер на 4731,18 лв. и е начислена лихва 2324,33 лв.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Феро-Фос - Илински и сие" СД, Булстат: 030177533, със седалище в гр.Хасково и адрес на управление бул. "Раковски" №16, вх.А, ап.1, представлявано от Л.Т.И., сумата от 898,79 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева и 79 ст./ разноски по производството.
ОСЪЖДА "Феро-Фос - Илински и сие" СД, Булстат: 030177533, със седалище в гр.Хасково и адрес на управление бул. "Раковски" №16, вх.А, ап.1, представлявано от Л.Т.И. да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, сумата от 149,66 лв. /сто четиридесет и девет лева и 66 ст./, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
63 Административно дело No 282/2009, V състав Дела по ЗСП Д.З.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ПЦ1-08-2008/29.12.2008г. на Директор дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена с Решение №РД1/023/27.01.2009г. на Директор Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ - Пловдив
ВРЪЩА административна преписка за произнасяне по молба-декларация с вх. №ПЦ1-08-2008/16.12.2008г. на Д.З.Д., за отпускане на месечна социална помощ, със задължителните указания по прилагането на закона дадени в мотивната част на решението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
64 Административно дело No 292/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МИСТЪР ДОР-МАРИЯ ДАСКАЛОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 13.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 70-00-1425 от 03.02.09 г. и идентичната с нея жалба с вх. № РД-16-229 от 03.02.09 г. подадена от М.Я.Д. като собственик на ЕТ "Мистър Дор - М.Д.", срещу съобщение за доброволно изпълнение изх. № СБП-2004-674 от 06.01.09 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 292/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
ИЗПРАЩА преписката на Териториалния директор на НАП за произнасяне по жалбата.
Определението може да бъде обжалвано в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя и контролиращата страна и в 7 дневен срок от съобщението за ответника.

 
65 Административно дело No 318/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СПРИНТ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 800374/24.11.2008г., издаден от Г.П.Й.на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 67/23.01.2009г. на Директор на "Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част, с която на "СПРИНТ - 1" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 822137290, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Ракитово, обл.Пазарджик, ул."Георги Раковски" № 9, представлявано от управителя А.П.А. не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 10 580, 00 лв. и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 769, 77 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "СПРИНТ - 1" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 822137290, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Ракитово, обл.Пазарджик, ул."Георги Раковски" № 9, представлявано от управителя А.П.А. сумата от 1650, 00 лв. /хиляда шестотин и петдесет/ лева, представляваща извършени от последното разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
66 Административно дело No 326/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.К.,
Й.К.Я.,
Е.К.П.
ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.К. с ЕГН ********** ***, Й. К.Я. с ЕГН ********** ***, Е.К.П. с ЕГН ********** *** против протокол от 19.05.2008 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 144/15.05.2008 г. на Кмета на Община Садово, в частта му, с която на основание чл. 210 от ЗУТ, е определен размера на обезщетението за имот № 005011 от КВС, на П. Костадинов Цветилов, наследодател на жалбоподателите, с определена площ на зоната с ограничителен режим 4.678 дка и приети 1095 лева стойност на обезщетението.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
67 Административно дело No 375/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 20.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.А. в качеството му на управител на "Тимеа" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 180, склад 127, ЕИК по Булстат 825023192, против Ревизионен акт /РА/ № 160801278 от 14.11.2008год. издаден от Николай Атанасов Кадирев - р-л екип при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 9 от 05.01.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 47423,20лв. и лихви 766,21лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Тимеа" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 180, склад 127, ЕИК по Булстат 825023192, представлявано от П.Б.А. да заплати на на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1413 /хиляда четиристотин и тринадесет/ лева представляваща осъществена юрисконсултска защита.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
68 Административно дело No 381/2009, X състав Други административни дела МБАЛ ТОРАКС Д-Р САВА БОЯДЖИЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 23.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ Торакс Д-р Сава Бояджиев"ЕООД срещу Заповед №ІV-РД-13-2336 от 09.01.2009г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Пловдив и Заповед №9 от 14.01.2009 година, относно поправката на допусната явна фактическа грешка, с които на "Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ Торакс Д-р Сава Бояджиев"ЕООД, са наложени санкции по чл.236, ал.1, т.1 НРД - 2006г./финансова неустойка/, както следва:
І. За несъответствие между договорената по вид и обем и оказана медицинска помощ санкция по чл.238 ал.4, т.4 б."б" от НРД 2006г.:
І.1. За неспазени условия за завършена клинична пътека /КП/ №145 "Нерадикално отстраняване на матката " - четири случая, а именно: ИЗ №15283/2008г., ИЗ№14935/2008г., ИЗ№14758/2008г., ИЗ№15294/2008г., пред-ставляващо нарушение на чл.5 т.2, чл.11 от ИД, чл.26 т.2 от НРД-2006г. и т.200 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на НЗОК санкция в размер на общо 720,00 лева.;
І.2.КП№149"Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи" - шест случая:ИЗ№15011/2008г., ИЗ№15378/2008г., ИЗ№8818/2008г., ИЗ №14988 от 2008г., ИЗ№15784/2008г., представляващо нарушение на чл. 5 т.2, чл.11 от ИД, чл.26, т.1, чл.188 от НРД 2006г. и т.200 от Решение № РД-УС-04-127 от 27.12.2007г. на УС на НЗОК санкция в размер на общо 900,00 лева., а по ИЗ №15701/2008г. представляващо нарушение на чл. 5 т.2, чл.11 от ИД, чл.26, т.2, чл.188 от НРД 2006г. и т.200 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на НЗОК санкция в размер на общо 180,00 лева.
ОТМЕНЯ Заповед №ІV-РД-13-2336 от 09.01.2009г. на Директор на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Пловдив и Заповед №9 от 14.01.2009 година, относно поправката на допусната явна фактическа грешка, с които на "Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ Торакс Д-р Сава Бояджиев"ЕООД са наложени санкции по чл.236, ал.1, т.1 НРД - 2006г./финансова неустойка/, както следва:
ІІ. За нарушения на установеня ред за работа с документи и епикризи по КТ санкция по чл.238 ал.1, т.7 б."а" от НРД 2006г., по една клинична пътека: КП №147 "Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи" - два случая: ИЗ № 14798 от 2008г., ИЗ№8842/2008г., представляващо нарушение на чл. 34 от ИД, т.200, т.201.3, т.204 от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на НЗОК санкция в размер на общо 180,00 лева.като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
69 Административно дело No 385/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни В.М.Л. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акта за прихващане или възстановяване № 782 от 19.12.2008г., издаден от Й.Ж.Ф. - главен инспектор в отдел "Събиране, контрол и ревизии" при Дирекция "МД и ТБО и Ревизионен контрол" при Община Пловдив, потвърден с Решение № 2/22.01.2009г. на Кмета на Община Пловдив, В ЧАСТТА, в която по повод искане на жалбоподателката В.М.Л., ЕГН **********,***, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул."Полковник Сава Муткуров" № 12, ет.1, е отказано възстановяване на недължимо платен данък недвижими имоти за 2006г., 2007г. и 2008г., за частта от 985 кв.м. от недвижим имот, представляващ УПИ ІІІ-345; УПИ ІV-345; УПИ V - 345; УПИ VІ-345, стоп дейност; УПИ VІІ - 345, стоп.дейност и улична регулация, кв.44 по плана на гр.Пловдив, Първа градска част, бул."Марица" № 152, с обща площ от 4042 кв.м.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на жалбоподателя В.М.Л., ЕГН **********,***, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул."Полковник Сава Муткуров" № 12, ет.1, сумата от 110 /сто и десет/ лева, разноски за производството.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в четиринадесетдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.

 
70 Административно дело No 413/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Г.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 21800220 от 08.12.2008год. издаден от С.С.К.- главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 100 от 09.02.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Г.И.Б. *** са определени задължения към бюджета както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003год. в размер на 810,00лв. и лихви за просрочие в размер на 493,97лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 14,23лв. и лихви за просрочие в размер на 5,22лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 1991,45лв. и лихви за просрочие в размер на 465,16лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Б. *** срещу Ревизионен акт № 21800220 от 08.12.2008год. издаден от С.С.К.- главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 100 от 09.02.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Г.И.Б. са определени задължения към бюджета както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2002год. в размер на 2761,58лв. и лихви за просрочие в размер на 2055,01лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003год. в размер на 366,14лв. и лихви за просрочие в размер на 229,60лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 340,89лв. и лихви за просрочие в размер на 166,95лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 5328,59лв. и лихви за просрочие в размер на 1244,58лв.
ОСЪЖДА Г.И.Б. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 699 / шестотин деветдесет и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на Г.И.Б. *** сумата от 314 /триста и четиринадесет/ лева, представляваща заплатени разноски за държавна такса и възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните. 
71 Административно дело No 438/2009, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков"№12 против Решение за промяна на митническа стойност №2733/19.11. 2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-1049/20.12.2008г., с което на Дружеството по осъществения внос по ЕАД №07BG003000H0112178 от 23.05.2007г. е определено да доплати сумата от общо 379,49лева, от които 122,20лева-мито и 257,29лева - ДДС, ведно със законната лихва върху тях считано от 23.05.2007г. до датата на окончателното им плащане, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "ЗИМ"ЕООД-гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков" №12 да заплати на Митница - Пловдив сумата от 100 /сто/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
72 Административно дело No 452/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Г.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 06.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Г. с ЕГН ********** *** против Заповед № А-66 от 16.01.2009 г. на Кмета на Община Асеновград, с която, на основание § 4 к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 4 б, ал.1, изр.първо от ПЗРЗСПЗЗ, на наследниците на Георги Христев К. е възстановено правото на собственост върху новообразуван имот с номер 99087.31.15, местност "Сингел", землище на кв.Горни Воден, с площ 3527 кв.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
73 Административно дело No 454/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.П.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 13.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.П.П. с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-51/21.11.2008 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
74 Частно административно дело No 461/2009, XII състав Частни администр. дела МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 02.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 118 от 18.02.2009г. на Директор на Дирекция "ОУИ"- Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-25-25/03.02.2009г. на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, подадена от И.М.Г., чрез пълномощника му адв.Б.З., против Акт за възстановяване и прихващане № 807304/19.12.2008г. на ТД на НАП - гр.Хасково, и производството по нея е прекратено.
ВРЪЩА преписката на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, за произнасяне по същество по подадена от страна на И.М.Г. жалба вх. № ВхК-2401/06.03.2009г. на ТД на НАП - Хасково, против АПВ № 807304/19.12.2008г.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" -Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на И.М.Г. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "МИГ - 9 - 13 И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к"Бадема", бл.30, вх.А, ет.2, ап.6, с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338 сумата от 50 лв. /петдесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.

Копие от определението да се изпрати на страните по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
75 Административно дело No 479/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 24.11.2009г.
Отменя Заповед № 121/13.02.2009г. на Кмета на община Карлово за одобряване проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и работен устройствен план /РУП/ за допълващо застрояване, частично за кв.91 по устройствения план на гр.Карлово само в частта за запазване на съществуващо и посочено като въведено в експлоатация допълващо застрояване, съставляващо гаражи с номера 1,2,3, 4 и 5 в УПИ XVII-комплексно застрояване.
Връща преписката за ново произнасяне в тримесечен срок от постъпването й в общинската администрация съобразно обстоятелствената част на решението и отбелязване на изменението по подходящ начин върху основния чертеж на действащия план с данни за административния акт, с който се одобрява изменението.
Осъжда Община Карлово да заплати на П.Т.К.-*** сума в размер на 160 лв., съдебни разноски в производството.
Решението е окончателно.

 
76 Административно дело No 504/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни РС ТРАНСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 30.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 260800644/22.12.2008г., издаден от Е.Д.Г.- главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с решение № 127/23.02.2009г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта, с която на "РС- ТРАНСПОРТ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 826229311 с адрес за кореспонденция по и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул. "Христо Ботев" № 1, офис 430 - Бизнесцентър, представлявано от управителя Р.А.Р. за данъчен период месец Декември 2006г. допълнително е начислен ДДС за разликата от 1428, 33 лева до пълния установен размер от 11656, 28 лева, и съответно са определени прилежащи лихви за забава за разликата от 401, 72 лв. до пълния установен размер от 3330, 73 лв., както и за установените публични задължения, съставляващи лихви за забава в размер на 19329, 83 лева, начислени за периода м.02.2007г. - м.12.2007г., считано от 15 - то число на месеца, следващ съответния месец, до 13.11.2008г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "РС - ТРАНСПОРТ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 826229311 с адрес за кореспонденция по и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул. "Христо Ботев" № 1, офис 430 - Бизнесцентър, представлявано от управителя Р.А.Р. сумата от 1183 /хиляда сто осемдесет и три/ лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА "РС - ТРАНСПОРТ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 826229311 с адрес за кореспонденция по и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул. "Христо Ботев" № 1, офис 430 - Бизнесцентър, представлявано от управителя Р.А.Р. да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив сумата от 60 /шестдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
77 Административно дело No 509/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕКТРА-АСЕН СИДЕРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 26.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210800272 от 08.12.2008г. издаден от Филип Георгиев Карапиперов, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение №107 от 12.02.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на А.М.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Електра - А.С.", със седалище и адрес на управление, гр. Златоград, ул. "Велико Търново" № 7 е отказано право на данъчен кредит както следва : за отчетен период м. май 2007год. в размер на 35180,00лв. по осем броя фактури с издател "Балканстрой инженеринг" ООД, гр. Ямбол, за отчетен период м. март 2007год. в размер на 7728,00лв. по два броя фактури с издател "Яница - А.И." ЕООД, гр. Стара Загора и са начислени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за отчетните периоди резултати в размер общо на 8876,08лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Електра - А.С.", със седалище и адрес на управление, гр. Златоград, ул. "Велико Търново" № 7 против Ревизионен акт №210800272 от 08.12.2008г. издаден от Филип Георгиев Карапиперов, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение №107 от 12.02.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на ЕТ "Електра - А.С." е отказано право на данъчен кредит както следва : за отчетни периоди м. юли, м.август и м. декември 2006г. в размер на 1925,40лв. по четири броя фактури с издател "Балканстрой инженеринг" ООД, гр. Ямбол ; и са начислени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за отчетните периоди резултати в размер общо на 537,08лв. ; определени са лихви за не внесен в срок данък по ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2006год. в размер на 10,08лв.; определени са лихви за не внесени в срок авансови вноски по ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2006год. в размер на 449,26лв. ; определен е дължим данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2007год. в размер на 20169,60лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 4759,71лв. ; определени са лихви за не внесени в срок авансови вноски по ЗДДФЛ за отчетната 2007год. в размер на 32,15лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на А.М.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Електра - А.С.", със седалище и адрес на управление, гр. Златоград, ул. "Велико Търново" № 7, сумата от 1722,50лв., представляваща извършени от последния разноски по производството - държавна такса, възнаграждение за един адвокат и вещо лице.
ОСЪЖДА А.М.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Електра - А.С.", със седалище и адрес на управление, гр. Златоград, ул. "Велико Търново" № 7, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 715,16лв., за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
78 Административно дело No 518/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛРОМ ПЕТРОЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Булром петрол"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул."Кукленско шосе"№19, представлявано от управителя В.К.,***, против Ревизионен акт № 160801532/27.11.2008г., издаден от Петър Христев Кисов - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 16 от 08.01.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Булром петрол"ООД са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 3 772,75 лева за данъчен период месец Август 2005г. по фактури № 1000000029 от 04.08.2005г, №1000000030/06.08.2005г., №1000000031/10.08.2005г., №1000000032 от 13.08.2005г. и №1000000033/16.08.2005г., издадени от доставчика "Газ- Инвест - БП"ЕООД, гр.Долна Баня, и са начислени съответните лихви за забава в размер общо на 1 649,68 лева , като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Булром петрол"ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Кукленско шосе"№19, представлявано от управителя В.К., да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 467 /четиристотин шестдесет и седем/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
79 Административно дело No 523/2009, X състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕСКЛИПС 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 03.11.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 14.09.2009 година за даване на ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на дружеството "Есклипс 99"ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Руски"№52, срещу Община Пловдив, с искане същата да бъде задължена да извърши проверка и в случай, че установи противоправни действия и бездействия на изграждащия се обект-МОЛ"Марково тепе" да издаде административен акт, с който да наложи санкция на дружеството "Мелина"ООД-инвеститор на обекта.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
80 Административно дело No 542/2009, X състав Дела от администр. характер - данъчни ПОЛИМЕТ 99 ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 968/ 05.03.2009 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на "Полимед 99" ООД - гр.София, с Булстат №130002150, с адрес на управление: град София, бул."България" №60В, етаж5, представлявано от П.И.И., е определено по ЕАД№07BG003000H0065610/ 20070326 допълнително митническо задължение в размер на 2218,44 лв. за ДДС и 676,99 лв. за мито, ведно със законната лихва за просрочие за периода от 26.03.2007 г. до 09.03.2009 г., в размер на 190,28лв. за мито и 623,52лв. за ДДС, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Полимед 99" ООД - гр.София, с Булстат №130002150, с адрес на управление: град София, бул."България" №60В, етаж5, представлявано от П.И.И., сумата от 500лв. /петстотин лева/, представляваща направените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
81 Административно дело No 552/2009, IX състав Дела по ЗМСМА Й.Н.Н.,
СВЕТЛИНА ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 25.11.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на Разрешение № 36/23.10.2008 г. на Кмета на Община Стамболийски
ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати на оспорващите: "Светлина" ЕООД със седалище и адрес на управление:с.Йоаким Груево,ул.10-та,17 и Й.Н.Н. *** разноски в размер на 252/двеста петдесет и два/ лева.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
82 Административно дело No 592/2009, XIII състав Дела по ЗАдм М.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 03.11.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказ на Кмета на Община Сопот с писмо № С-1013/1 от 18.03.2009г. за извършване на административна услуга - издаване на скица.
ОСЪЖДА Община Сопот да заплати на М.М.Н., ЕГН **********,*** сумата в размер на 10 /десет/ лева, представляваща разноските по делото.
ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок от датата на влизане в сила на решението за издаване на документа.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
83 Административно дело No 605/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТИФОН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801628/12.01.2009г., издаден от орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 170 от 13.03.2009 г.на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" -гр. Пловдив при НАП, с който на "ТИФОН" ЕООД - гр. Пловдив, с Булстат 115777041, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Йордан Йовков" № 31, представлявано от К.Б.Т.не е признато правото на данъчен кредит в размер на 24037.42лв. и лихви от 4513.52лв. по 13 броя фактури, издадени през м.01,м.02, м.04, м.07, м.08, м.09, м.11 и м.12 2007 г. от ЕТ"Абсолют Плюс - Н.П."- гр. София и по 11 броя фактури, издадени през м. 07, м.09, м.10, м.11 и м.12.2007 г. от "Абсолют Плюс" ООД - гр. София, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "ТИФОН" ЕООД - гр. Пловдив, с Булстат 115777041, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Йордан Йовков" № 31, представлявано от К.Б.Т.сумата от 750 / седемстотин и петдесет/ лева, представляващи разноски за производството и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
84 Административно дело No 610/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.11.2009г.
Отменя Заповед № РД-05-90/19.02.2009г. на Кмета на Община Хисаря за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ "Балнесанаториум", кв.5 по плана на с.Красновски бани - в частта за УПИ: XIII-169, IX-170, X-167, XI-166, XII-161, XVIII-162, XIX-163, XX-158, XVII-157, XVI-164, XV-165 и двете нови улици-тупик между осови точки №№ 38 и 39 на съществуваща от север улица.
Връща преписката за ново произнасяне в едномесечен срок от постъпването й в общинската администрация, съобразно обстоятелствената част на решението и за съобразяване при проектиране на уличната мрежа със заданието, а в случай, че такова липсва-процедурата да бъде започната служебно отначало със съответно мотивирано предписание, като изменението се отбелязва по подходящ начин върху основния чертеж на действащия план с данни за административния акт, с който се одобрява.
Осъжда Община Хисаря да заплати на А.М.С. *** сума в размер на 435 лв., направени съдебни разноски в производството
Решението е окончателно.

 
85 Административно дело No 632/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХБЗП ЕАД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 13.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ХБЗП" ЕАД , ЕИК 120545009, гр. Смолян, бул. "България" № 2, представлявано от Изпълнителния директор Г.Д.К., ЕГН ********* против Заповед № ОА- 3752 от 29.12.2008г. на Главния архитект на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните

 
86 Административно дело No 641/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.11.2009г.

ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 210800316 от 06.01.2009г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден в обжалваната част с Решение № 148/04.03.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на "Еком" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Девин, ул."Опълченска" № 34, ЕИК по Булстат 120560042, представлявано от З.А.В.- управител е отказан данъчен кредит в размер на 4053,04лв. и прилежаща лихва в размер на 1581,73 лв. по фактура, издадена от "Воланс" ЕООД-с.Тутраканци, Общ.Провадия, както и определен корпоративен данък за 2006г. в размер на 4602,18лв. и лихви 1212,78лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив да заплати на "Еком" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Девин, ул."Опълченска" № 34, ЕИК по Булстат 120560042, представлявано от З.А.В.- управител сторените по делото разноски в размер на 790 / седемстотин и деветдесет / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
87 Административно дело No 645/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 18.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 090А- 380 от 23.02.2009г. на Главния архитект на Община Пловдив, с която на осн. чл. 135 ал.3 от ЗУТ; Мораториум за застрояване на устройствени зони, предвидени за комплексно застрояване, приет с Решение от 31.07.2008г. на Народното събрание на РБ; Решение взето с Протокол № 2, т.23 от 14.01.2009г. на ЕСУТ при Община Пловдив; искане с вх. № 9400А 855 от 29.12.2008г. е отказано да се допусне изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 514, за УПИ V-комплексно застрояване по плана на Първа градска част гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Д.Т.Г., ЕГН *********** *** сумата в размер от 440 лв. /четиристотин и четирдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
88 Административно дело No 651/2009, VI състав Дела по ЗМВР Д.А.Л.,
К.Н.К.,
Р.Б.К.,
В.К.В.,
Е.А.М.,
И.А.В.,
Н.А.В.,
Й.Р.Д.,
А.Г.В.,
А.Г.П.,
Л.Г.П.,
Д.П.Г.,
Т.Т.Т.,
С.А.Т.,
Х.А.Т.,
А.Г.П.,
М.В.П.,
П.В.П.,
З.Н.З.,
Й.А.Д.,
Т.Н.П.,
Р.Г.П.,
А.Н.П.,
П.А.Р.,
Б.А.Л.,
Е.В.Л.,
М.М.Л.
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 09.11.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.Н.К., Р.Б.К.,В.К.В., Е.А.М., И.А.В., Н.А.В., Й.А.Д., А.Г.В., А.Г.П., Л.Г.П., Д.П.Г., Т.Т.Т., С.А.Т., Х.А.Т., А.Г.П., П.В.П., З.Н.З., Й.А.Д., Т.Н.П., Р.Г.П., А.Н. ***, П.А.Р., Б.А.Л., Д.А.Л., М.М.Л.-***, против писмен отговор на Директора на ОД на МВР-Пловдив-писмо рег.№ Я-2543/14.03.2009г. и две становища за пожарна безопасност-рег.№ 2123 от 13.08.2008г и рег.№ 2638 от 31.10.2008г., съгласувани от ОДПБЗН-Пловдив и от Началник на звено "ПБЗ"-Пловдив, по реда на чл.143 ЗУТ
Прекратява производството по адм.д.№ 651/2009г., административен съд-Пловдив в тази част.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от днес и в същия срок от получаване на съобщение от неприсъствалите страни.

 
89 Административно дело No 671/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТПК-ПЛОВДИВ РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Кооперация "Окръжния съюз на ТПК - гр.Пловдив" със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Йоаким Груев" № 15а, с ЕИК 000441176, чрез адв. В., против заповед № ДК-10-20 от 26.03.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив.
ОСЪЖДА Кооперация "Окръжния съюз на ТПК - гр.Пловдив" със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Йоаким Груев" № 15а, с ЕИК 000441176, да заплати на Т.Р.Д., ЕГН **********, и Д.С.Д., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес:***, област Пловдив, ул."Възраждане" № 17, сумата 600 (шестстотин) лева, представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
90 Административно дело No 726/2009, X състав Дела по КСО АГЕНЦИЯ БИЗНЕС АД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 02.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №75 от 03.04.2009 година на Ръководителя на ТП на НОИ и потвърденото с него Разпореждането№240 от 06.03.2009г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ"СО" - град Пловдив, за събиране на сумата по ревизионен акт за начет с вх.№ К-507/18.02.2009 година от 3662,11лв., от които 1870,00лв.- главница и 1792,11 лв.- лихва.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт- РУ"СО"град Пловдив, да заплати на "Агенция Бизнес" АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Гладстон"№1, с ЕИК по БУЛСТАТ 115035990, дружеството представлявано от А.Н.Н., адвокатско възнаграждение в размер на 250 лв./двеста и петдесет лева /.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
91 Административно дело No 744/2009, VI състав Други административни дела М.Д.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 12.11.2009г.
Обявява за нищожен отказ № ИГ-05-80 от 30.03.2009г. за възобновяване на административно производство във вр. с уважено искане с вх.№ ИГ-05-80/10.06.2008г. и Заповед № ЗД-03-126/17.12.2008г., издаден под форма на писмено уведомление от заместник областен управител-Пловдив.
Изпраща преписката по заявление вх.№ ИГ-05-80 от 23.03.2009г. на М.Д.В. за решаване, на Областен управител-Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
92 Административно дело No 763/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Д.З. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.11.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.З. заповед № ЗД-00-42 от 26.03.2009 г. на областния управител на област Пловдив, с която на основание § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ за местностите "Хвърков дол", "Ботурак", "Скачковица", "Горнек" и "Еленец" в землището на с.Брестовица, община "Родопи", област Пловдив, в частта относно имоти 115.35 и 115.78 в местността "Ботурак".
ВРЪЩА административната преписка на областния управител на област Пловдив за ново произнасяне съобразно дадените указания.
ОСЪЖДА Областна администрация на област Пловдив да заплати на А.Д.З., ЕГН **********,***, сумата 500 (петстотин) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
93 Административно дело No 774/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Н.Я. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Я.,***, против Заповед №ДК-10-22 от 30.03.2009г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която е оставил в сила Разрешение за строеж №19 от 09.12.2008г., издадено от главния архитект на община Лъки.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
94 Административно дело No 775/2009, XI състав Дела по ЗМВР Р.Я.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 06.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Я.Д. с ЕГН ********** чрез адв.И.П. ***, против отказ за регистрация на ППС марка Ауди А6, с рег. № ВТ 2484 АС, собственост на Р.Я.Д., обективиран в писмо изх.ИЯ/КАТ-2882 от 14.04.2009 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр.Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
95 Административно дело No 779/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТАКСИРОВ И КОЛЕВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 06.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Т. И К." ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" № 19, вх. Д, ет. 8, ап. 92, БУЛСТАТ 13106551, представлявано от управителя Н.Я.К. срещу Ревизионен акт /РА/ № 800310/03.02.2009 г., издадени от К.Т.Д., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Кърджали, поправен с РА за поправка на РА № 900591/14.03.2009 г., потвърден с Решение № 235 от 09.04.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно начислен ДДС в размер на 82399,32 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 28611,15 лв.
ОСЪЖДА "Т. И К." ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" № 19, вх. Д, ет. 8, ап. 92, БУЛСТАТ 13106551, представлявано от управителя Н.Я.К., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2670 лв. /две хиляди шестстотин и седемдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
96 Административно дело No 792/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Н.,
Н.Г.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 26.11.2009г.
Отхвърля жалбата на М.Н.Н. и Н.Г.Н. против Заповед № 147/22.04.2009г. на Кмета на Община Кричим.
Осъжда жалбоподателите да заплатят на Е.Г.У. сумата от 300.00лв. за осъществена адвокатска защита.
Решението е окончателно.

 
97 Административно дело No 828/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.П.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 27.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.М., ЕГН **********,***, обл. Хасково, ул. "Девети септември" № 50 против РА № 260800722/18.02.2009г. издаден от В.Г.Г., гл. инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Хасково, потвърден с Решение № 241/10.04.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив с който са определени дължими суми Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. общо в размер на 10133лв. от които 6663,19 лв. и лихви в размер на 3470,44 лв.
ОСЪЖДА Н.П.М., ЕГН **********,***, обл. Хасково, ул. "Девети септември" № 50 да заплати на Дирекция "ОИУ" при ЦУ на НАП - Пловдив сумата в размер на 652,67 лв. /шестстотин петдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки/.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
98 Административно дело No 831/2009, IX състав Дела по АПК - искови и ЗОДв В.С.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 06.11.2009г.
ОСЪЖДА Община Пловдив, с адрес в гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1 да заплати на В.С.С. с ЕГН**********,***, ж.к "Тракия", вход "А", ет.1,ап.1 сумата в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/ неимуществени вреди за периода от 31.12.2006 г. до 01.12.2008 г., произтекли от дискриминационното третиране по смисъла на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.12.2008 г.
ОСЪЖДА Община Пловдив, да преустанови дискриминационното третиране спрямо В.С.С. с ЕГН********** , чрез отстраняване на съществуващи архитектурни бариери и поддържане на архитектурна среда, която да не затруднява достъпа на лица с увреждания до публични места, както и да се въздържа в бъдеще от посоченото дискриминационно третиране спрямо ищеца.
ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на В.С.С. , сумата от 150/сто петдесет/ лева, разноски за един адвокат.
ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати по сметка на Административен съд-град Пловдив, сумата от 100/сто /лева, разноски за приетата експертиза.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.


 
99 Административно дело No 839/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ХДК ИНВЕСТМЪНТС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ХДК ИНВЕСМЪНТС" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115908526, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Алцеко" № 16, ет.2, представлявано от управителя Х. - Д.К. против Акт за регистрация по ЗДДС № 16042080031716 от 29.12.2008г., издаден от Магдалена Филчева Балтова - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 209 от 27.03.2009г. на Директор на "Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА "ХДК ИНВЕСМЪНТС" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115908526, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Алцеко" № 16, ет.2, представлявано от управителя Х. - Д.К., да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 150 /сто и педесет / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
100 Административно дело No 872/2009, X състав Дела по КСО К.А.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 11.11.2009г.
На основание чл.155, ал.1 във вр.с чл.159, т.8 от АПК, вр.чл.143, ал.4 от АПК, съдът
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.Х. срещу Решение № Решение № 70 от 24.04.2009 година на Директора на РУСО - Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № ********** от 23.01.2009 година на Ръководителя на "ПО" при РУСО - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 872/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, Х състав.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрисконсулт П. за заплащане на юрисконсултско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателя.

 
101 Административно дело No 884/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.Д.,
Е.А.К.,
М.И.Д.,
Л.И.Г.,
К.Т.А.,
А.Т.А.,
Й.Д.К.,
Ж.Н.К.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 05.11.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №348, прието с протокол №19 от 10.04.2009г. на Общински съвет- Родопи, с което е одобрен ПУП- парцеларен план на трасе на ВЛ 110 кV за бъдеща тягова подстанция- село Крумово, в имот 4004.16.77, 3-ти вариант, във връзка с обект "Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив-Свиленград, коридори ІV и ІХ, фаза 1: Крумово-Първомай".
ОСЪЖДА община Родопи да заплати на Й.Д.К.,***, област Пловдив, ул. "Иван Асен ІІ" №10, сумата от 20,00 лева; на К.Т.А.,***, област Пловдив, ул. "Иван Асен ІІ" №4, сумата от 10,00 лева и на А.Т.А.,***, сумата от 10,00 лева, представляващи направените по делото разноски.
ИЗПРАЩА преписката на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Решението не подлежи на обжалване.


 
102 Административно дело No 918/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни З.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.В.Д. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 26080578/12.01.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Хасково, в частта, в която е потвърден с Решение № 184/18.03.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА З.В.Д. ***, ЕГН: **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 609 лв. /шестстотин и девет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
103 Административно дело No 941/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.П.М. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Ж.П.М., ЕГН **********,***, против заповед № 130 от 11.03.2009 г. на кмета на район "Южен" при Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
104 Административно дело No 954/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 24.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1253/ 06.04.2009г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0293/22.04.2009г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА, в която на Г.Д. ***, в качеството й на земеделски производител, е отказано възстановяване на акциз за закупено и изразходвано през 2008г. дизелово гориво в съответствие с годишната разходна норма в размер на 10929,40 лв. по ф.№ 576/ 31.07.2008 г. и по ф.№ 577/ 31.07.208 г., издадени от "Тракия - РМ" - гр. Пловдив., като незаконосъобразно.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Г.Д. *** против Решение № 1253/ 06.04.2009г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение №1-4412-0293/22.04.2009г. на Директора на РМД - Пловдив, В ЧАСТТА, в която е отказано възстановяване на акциз за закупено и изразходвано през 2008г. дизелово гориво над сумата от 10929,40 лв. до пълния предявен размер от 28497,75 лв., като неоснователна.
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница Пловдив, за издаване на законосъобразен акт с произнасяне по искане вх.№ 2-ЗАДС-1108/09.12.2008г., заявено от Г.Д. П.-М., в качеството й на земеделски производител - за възстановяване на акциз, на основание, по реда и в срока, установени в чл.32 ал.2 и 6 от ЗАДС във връзка с чл.26а - чл.26г от ППЗАДС, за закупено през 2008г. дизелово гориво, при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Г.Д. П.-М., ЕГН ********** *** да заплати на Регионална митническа дирекция - Пловдив сумата от 801/осемстотин и един/ лв., представляващи разноски за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Регионална митническа дирекция - Пловдив да заплати на Г.Д. П.-М., ЕГН ********** *** сумата от 388/триста осемдесет и осем/ лева, направени разноски за производството и за осъществена адвокатска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.

 
105 Административно дело No 963/2009, XI състав Дела по ЗМВР З.К.А. НАЧАЛНИК РПУ ТРУД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 24.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.К.А. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, ул."Славянска" № 2 срещу Заповед № ЯЗ/Т-149/28.05.2009 г. на Началника на РУ - Труд, с която му е отказано издаването на разрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
106 Административно дело No 975/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 25.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.М.,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 975/2009 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ХV състав, Второ отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок считано от днес за присъствалите страни и в същия срок от съобщаването на неприсъствалите.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 1002/2009, XIX състав Наказателни касационни производства И.М.П. НАЧАЛНИК РПУ КАРЛОВО Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 02.11.2009г., в законна сила от 02.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70 от 24.04.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 237/2008 г. по описа на същия съд, в обжалваната част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
108 Административно дело No 1030/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛИВАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Буливат" ООД - гр. Стара Загора, с Булстат 123737460, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Железни врата" № 33, ет.5, ап.9, представлявано от И.В.И. срещу Ревизионен акт № 240900036/13.03.2009г., издаден от орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 323 от 20.05.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, с който акт за м.08.2008 г. допълнително е начислен данък върху добавената стойност в размер на 6400 лв. и са начислени лихви от 455,30 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Буливат" ООД - гр. Стара Загора, с Булстат 123737460, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Железни врата" № 33, ет.5, ап.9, представлявано от И.В.И., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 524/ петстотин двадесет и четири/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
109 Административно дело No 1036/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Я.С.,
С.Б.С.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 24.11.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 04.11.2009г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Я.С. и С.Б.С.,***, против отказ на община Пловдив да издаде заповед за премахване на строеж, представляващ ограда, изпълнена на границата между УПИ V-964 и УПИ VІ-968, кв.15 по плана на кв. "Христо Ботев- север", гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОСЪЖДА Б.Я.С. и С.Б.С.,***, да заплатят на Д.Н.А. и Р.Н.А. сумата от 200,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

 
110 Административно дело No 1048/2009, IX състав Други административни дела КООП-ТУПСИ-СТОЙЧО ЧЕРВЕНЛИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 19.11.2009г.
Отхвърля оспорването против Заповед №379/17.04.2009 г. на Директора на РЗОК Пловдив от маг.фарм.С.К.Ч. - ръководител на аптека и собственик на ЕТ "Кооп-Тупси- С.Ч." ЕИК:115324443 със седалище и адрес на управление Асеновград, ул.Ал.Стамболийски № 39 .
Оставя без уважение искането за присъждане на разноски от Директора на РЗОК- Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четринадесет дневен срок от съобщавенето му на страните.


 
111 Административно дело No 1063/2009, VII състав Дела по КСО В.Г.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение (второ) от 13.11.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на съдебното решение по делото от 04.11.2009г. на местата, където е посочен общ размер лихвите по решението на Ръководителя на ТП на НОИ от 03.06.2009г. - "739,74 лева", като поправя същия с верния "730,74 лева".
НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдебното решение по делото от 04.11.2009г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
112 Административно дело No 1063/2009, VII състав Дела по КСО В.Г.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №123/03.06.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив в ЧАСТТА му, с която е постановено възстановяването от В.Г.В. *** на неправилно изплатени пенсии за разликата от 1 979,21 лева до 2 054,47 лева като общ размер на вземането, от които за главниците - за разликата от 1 289,51 лева до 1 323,73 лева и за лихвите - за разликата от 689,70 лева до 739,74 лева, и за времето от 01.01.2004г. - 25.02.2004г., като ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
113 Административно дело No 1075/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Г.С.,
Г.Е.С.,
Б.Е.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 30.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Евгени Г.С., ЕГН **********, Г.Е.С., ЕГН **********, и Б.Е.С., ЕГН **********,***, против заповед № 165 от 30.05.2009 г. на кмета на Община Перущица, с която на основание § 4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4б, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на В. Иванов Т. върху новообразуван имот № 708.87 в местността "Стара пастуша" в землището на град Перущица, с площ 1277 кв.м.
ОСЪЖДА Евгени Г.С., ЕГН **********, Г.Е.С., ЕГН **********, и Б.Е.С., ЕГН **********,***, да заплатят на Община Перущица сумата 230 (двеста и тридесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
114 Административно дело No 1084/2009, VII състав Други административни дела Г.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 10.11.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община - Пловдив по заявление от Г.Н.Л. ***№09 ДОИ-21/25.05.2009г., с което Л. е поискал да му се предостави достъп до обществена информация под формата на преглед на оригиналите на посочени документи, отнасящи се за дейността на общинския ЗВК за кучета.
ИЗПРАЩА преписката по заявление вх. №09 ДОИ-21/25.05.2009г. от Г.Н.Л. *** на Кмета на Община - Пловдив за произнасяне по направеното със заявлението искане с мотивирано решение, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
115 Административно дело No 1085/2009, X състав Дела по ЗОС Д.П.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 16.11.2009г.
ОТМЕНЯ решението на Комисията по чл.30, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им, взето с протокол №9 от 20.03.2009 година на основание чл.45, ал.1 от ЗОС, чл.46, ал.1, т.6, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.41, ал.1, т.6 от НУРУЖННОЖП за прекратяване на наемните правоотношения с Д.П.П., поради изтичане срока на настаняване, и предлагане на кмета на Район "Тракия" при Община Пловдив да предприеме законосъобразни действия по освобождаване на общинското жилище от фонд "Резервен", находящо се в град Пловдив, ЖК "Тракия" блок 70, вход "Е", етаж5, ап.25/130. ВРЪЩА административната преписка на Община Пловдив Пловдив за произнасяне по искането на Д.П.П. на основание чл.45 от Закона за общинската собственост, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Д.П. ***, сумата от 170лв./сто и седемдесет лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.


 
116 Административно дело No 1087/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Б.М.,
А.Г.М.,
В.Г.М.,
Е.А.М.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Б.М., ЕГН **********,***, А.Г.М., ЕГН **********,***, В.Г.М., ЕГН **********,***, и Е.А.М., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-15 от 24.04.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която на В.Б.М., А.Г.М., В.Г.М. и Е.А.М. е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ "Пристройка и реконструкция за магазини и ателиета с мансарден етаж", намиращ се в УПИ ІІІ-930, 931, кв.14 по плана на кв."Въстанически-север", град Пловдив, ул."Радовиш" № 18, извършен при отменено разрешение за строеж.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
117 Административно дело No 1089/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 18.11.2009г.

ОТМЕНЯ Заповед №РД-05-249 от 09.06.2009г. на кмета на община Хисаря, с която, на основание чл.224, ал.1, във връзка с чл.222а от ЗУТ, е разпоредено незабавно спиране на строеж, представляващ "вътрешно преустройство на част от коридор в санитарен възел в съществуваща жилищна сграда с административен адрес- ул. "Шипка" №11а, гр. Хисаря".
ОСЪЖДА община Хисаря да заплати на Н.В. ***, сумата от 410,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
118 Административно дело No 1098/2009, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 06.11.2009г.
Отхвърля жалбата на С.Д.Д. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 8901/11.06.2009г. на Началник група в Сектор "ПП" към ОД МВР-Пловдив, изразяваща се в изземване на свидетелството за управление на моторно превозно средство.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
119 Административно дело No 1121/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕЛТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СТЕЛТ КОМЕРС" ЕООД. със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 29, ет.2, чрез Управителя Георги Янев Господинов против Ревизионен акт № 16090011 от 06..03.2009г. издаден от Евгений Димов Генчев, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 297 от 08.05.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество при условията на чл. 177 от ЗДДС е начислен ДДС за внасяне в размер на 860 000,00лв. по издадена му от "Маркет спийд" ЕООД, гр. Пловдив, данъчна фактура № 16 от 30.05.2008год.
ОСЪЖДА "СТЕЛТ КОМЕРС" ЕООД. със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 29, ет.2 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 17650,00лв., за осъществена по отношение на агенцията юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните
 
120 Административно дело No 1123/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 24.11.2009г.
На основание чл. 159 т. 8 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1123/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок за жалбоподателя от днес, а за останалите страни от получаване на съобщението.

 
121 Административно дело No 1136/2009, X състав Дела по КСО Х.П.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 02.11.2009г.
ОТМЕНЯ определението от 24.09.2009 за даване на ход по същество на делото.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.П.К. ***, против Решение№140 от 24.06.2009год.на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №********** от 18.06.2008 г. на Ръководителя на Отдел "ПО" при РУ"СО" гр.Пловдив, с което е изменена личната пенсия на Х.П.К. за инвалидност поради общо заболяване по чл.99, ал.1, т.1 от КСО, от минимален в действителен размер, считано от датата на отпускане-19.09.2007 година.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
122 Административно дело No 1139/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 05.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.В.- пълномощник на Началник Митница-Пловдив, против Решение № 200/18.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания- гр. София, като неоснователна.

Решението е окончателно.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1141/2009, XIX състав Наказателни касационни производства АВЕНИР ТЕЛЕКОМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 821 от 30.05.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1156/2009 г.

Решението е окончателно.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 1149/2009, XXI състав Наказателни касационни производства КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 18.11.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на "КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД - Костинброд, срещу решение 567/14.04.09 г. по НАХД № 1734/08 г. на ПРС, ХІ н.с., като просрочена.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД 1149/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХХІ състав.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и Окръжна прокуратура Пловдив и в 7 дневен срок от съобщението за касационния жалбоподател.
 
125 Административно дело No 1167/2009, VIII състав Други административни дела Б.Б.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Б.Х.,***, против Акт за установяване на публично държавно вземане №3 от 11.06.2009г., издаден от директора на Областно пътно управление, гр. Пловдив, към Национална агенция "Пътна инфраструктура", а понастоящем Агенция "Пътна инфраструктура", с който на Х. е определена такса за специално ползване на път за периода 01.01.2005г. - 08.06.2009г. в размер на 19 125,00 лева и прилежащи лихви върху тази сума от 6 212,10 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
126 Административно дело No 1169/2009, XI състав Дела по ЗМВР Д.И.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Д.И.П. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, Община Първомай, ул."І-ва" № 49 против Заповед № З-4005/07.05.2009 г. на Директора на ОД - МВР - Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ забрана за напускане на Република България и издаване на паспорти или заместващи ги документи.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
127 Административно дело No 1170/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от П.С.П., ЕГН ********** *** против Заповед № З-547 от 03.02.2006г. на Директора на РДВР-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
128 Административно дело (К) No 1194/2009, XIX състав Касационни производства А.Д.М.,
Т.Д.М.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ решение 756 от 24.03.2009г. на Пловдивски районен съд Х - ти граждански състав, постановено по административно дело № 853/2007г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 1196/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства К.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 17.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №719 от 15.05.2009г. по Н.А.Х.дело №1848 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ІІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №17220/07 от 15.10.2007г., издадено от Началник на група в сектор ПП-КАТ при Областна дирекция "Полиция", гр. Пловдив, а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с което на К.С.К. са наложени глоби в общ размер от 1 030,00 лева.
Решението е окончателно.

 
130 Административно дело (К) No 1197/2009, XX състав Касационни производства Н.Н.Ш.,
М.И.Ш.,
П.И.М.,
Г.Т.Ш.,
А.Т.Ш.,
Р.Т.М.,
С.Я.Х.,
Т.М.Ш.,
А.М.Ш.,
М.М.Ш.,
Ц.В.Ш.,
С.А.Ш.,
П.А.Ш.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1226 от 13.05.2009г., постановено по адм.дело № 2900/2008 г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІV граждански състав.
Решението е окончателно.


 
131 Административно дело No 1199/2009, VII състав Дела по КСО А.Г.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.С. *** срещу Решение №212/17.07.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е отменено Разпореждане №********** от 02.04.2008г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив, с което е отпусната на С. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като с решението е отказано отпускането на поисканата лична пенсия, а преписката е върната на Ръководител отдел "Пенсии" за издаване разпореждане за събиране на изплатените без правно основание пенсии, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
132 Административно дело No 1201/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕДИЯ-БОРСА-ИМОТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 16.11.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № К 237-1/23.07.2007 г., издаден от М.К.И., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 906/05.10.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта, с която на "МЕДИЯ - БОРСА - ИМОТИ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, ул. "Оборище" № 78, ет. 6, БУЛСТАТ 131187951, представлявано от управителя С.С.Н., е начислен допълнително ДДС в размер на 4479,07 лв. за данъчен период м.05/2005 г., не е признат данъчен кредит в размер на 3960 лв. за данъчен период м.05/2005 г. и не е признат данъчен кредит в размер на 993,50 лв. за данъчен период м.06/2005 г., ведно с законната лихва върху тях.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "МЕДИЯ - БОРСА - ИМОТИ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, ул. "Оборище" № 78, ет. 6, БУЛСТАТ 131187951, представлявано от управителя С.С.Н. срещу Ревизионен акт № К 237-1/23.07.2007 г., издаден от М.К.И., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 906/05.10.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта относно непризнат данъчен креди в размер на 7502,88 лв. за данъчни периоди м.11 и м.12/2005 г., ведно със законната лихва върху тях и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
В тази част настоящото решение има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "МЕДИЯ - БОРСА - ИМОТИ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, ул. "Оборище" № 78, ет. 6, БУЛСТАТ 131187951, представлявано от управителя С.С.Н., сумата от 183,40 лв. /сто осемдесет и три лева и 40 стотинки/, представляваща съответната част от заплатените държавни такси и възнаграждение за вещо лице.
ОСЪЖДА "МЕДИЯ - БОРСА - ИМОТИ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Подуяне, ул. "Оборище" № 78, ет. 6, БУЛСТАТ 131187951, представлявано от управителя С.С.Н., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 550 лв. /петстотин и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
133 Частно административно дело No 1210/2009, XIV състав Частни администр. дела А.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д. К. срещу отказ за издаване на удостоверение за платен данък при източника на А.Д. К., обективиран в писмо изх. № 66-04-154 от 01.06.2009г. на ТД на НАП гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАХД № 1210/2009г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на Република България в 7 - дневен срок от днес за присъствалата страна, а за неприсъствалата - от съобщението.

 
134 Частно административно дело No 1211/2009, XVI състав Частни администр. дела Т.А.П. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 05.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.Б. в качеството й на пълномощник на Т.А.П. ***, против отказ за издаване на удостоверение за платен данък при източника от страна на ТД на НАП-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1211/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
135 Административно дело No 1229/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЮНАЙТЕД СПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Юнайтед Спортс България"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул."Марица"№91, ет.4, офис 21, представлявано от управителя Н.Г.Ч., против Отказ за регистрация по ЗДДС № 16102090000774/26.03.2009г., издаден от Димитрийка Цънцарова - орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 352/29.05.2009г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив, при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1229/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
136 Административно дело (К) No 1234/2009, XIX състав Касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 1476 от 08.06.2009 г. на Пловдивския районен съд по адм.д. № 86 по описа на същия съд за 2008 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1171-8/01.06.2001 г. на Поземлена комисия-гр.Пловдив, постановено по преписка вх.№ 1171/ 25.02.1992 г.

Решението е окончателно.


 
137 Административно дело No 1238/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.210 ЗУТ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 24.11.2009г.
ИЗМЕНЯ решение по протокол № 1 от 16.05.2009 г. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ, назначена със заповед № ОА-369/07.02.2008 г. на Кмета на Община Пловдив, за определяне размера на правото на преминаване през ПИ 111 до ПИ 138, включен в УПИ VІІІ-12,111,122,138, обществено обслужваща, производствена и складова дейност, кв.14 по плана на "Многофункционална зона Изток" гр.Пловдив като определя същото в размер на 43 350 лв. / четиридесет и три хиляди и триста и петдесет лева/.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Централен кооперативен съюз гр.София, ул."Г.С.Раковски" № 99, с ЕИК 000696497 направените по делото разноски в размер на 170 лв. /сто и седемдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
138 Административно дело No 1255/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БГ ФУУД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 27.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на "БГ ФУУД" ЕООД, със седалище и адрес гр. Пловдив, ул. "Гео Милев" № 20, представлявано от И.К.М. против Ревизионен акт № 160801894/06.04.2009 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 413/22.06.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1255/2009 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
139 Административно дело No 1260/2009, IX състав Искове за обезщетение И.Д.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП СОФИЯ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 03.11.2009г.
Оставя без разглеждане исковата молба на И.Д.Т. ***, ст.3 против Национална агенция по приходите.Прекратява производството по адм.дело № 1260 по описа за 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
 
140 Частно админист. наказателно дело (К) No 1268/2009, XX състав Наказателни частни касационни производства Х.Я.З. РУ НА МВР ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 17.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Определение на Районен съд-Първомай, първи съдебен състав от 06.07.2009 г., постановено по НАХД № 110 по описа за 2009 г.
Определението е окончателно.


 
141 Административно дело No 1288/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.А.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Д., ЕГН ********** ***, чрез адв.Р.П. срещу Акт за установяване на задължение по декларация/АУЗД/ № 977-1600004996/ 09.06.2009г., издаден на основание чл. 106, ал.1 от Данъчно-осигурителния кодекс от Светла Михайлова Данкова- инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, с който са установени задължения за довнасяне в размер на 54,40лв. и лихва за просрочие в размер на 0,74лв., потвърден с Решение № 48/02.07.2009 г. на Директора на ТД на НАП гр.Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА Т.А.Д., ЕГН ********** *** да заплати в полза на ТД на НАП-Пловдив сумата от 100/сто/ лева юрисконсулстско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
142 Административно наказателно дело (К) No 1306/2009, XX състав Наказателни касационни производства БОДИ-МВ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.11.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110 от 02.07.2009г., постановено по НАХД № 259/09г. по описа на Карловски районен съд, ІV наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
143 Административно дело No 1309/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЛЕО БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 30.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160802004/14.04.2009г., издаден от Ваня Стоянова Кирякова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 408/19.06.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА,с която на "Галео България"ЕООД,гр.Пловдив, ул."Тракия"№68 вх.Б, ет.2, представлявано от управителя И.А.Г.ЕГН ********** ***, адв.Ч., е доначислен данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 4 470,52 лева за данъчни периоди месец Април, месец Май и месец Юни на 2008г, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП, да запати на "Галео България"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Тракия"№68, вх.Б, ет.2, представлявано от управителя И.А.Г.ЕГН **********, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
144 Административно наказателно дело (К) No 1311/2009, XX състав Наказателни касационни производства АЛИСИЯ ВЪЛЧАНОВА ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1057/06.07.2009г., постановено по НАХД № 1931/09г. по описа на Районен съд - Пловдив, VІІІ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № І - Б - 48 от 25.03.2009г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на "Алисия Вълчанова"ЕООД, гр.Пловдив, ул. "Царево"№7,ет.3, представлявано от Георги Кръстанов Вълчанов ЕГН **********, на основание чл. 48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание - ИМУ-ЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 лева за извършено нарушение на чл.70 ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ бр.55/2006г./.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
145 Административно дело No 1324/2009, XV състав Други административни дела ОБЩИНА ПЕЩЕРА ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 09.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Пещера против Разрешително за водовземане № 31510185 от 10.07.2009г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1324 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив , ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
146 Административно дело No 1328/2009, IV състав Други административни дела М.Х.П.,
В.А.П.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата против отказ 01 от 03.06.2008 г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане" град Пловдив
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
147 Административно дело No 1328/2009, IV състав Други административни дела М.Х.П.,
В.А.П.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на юриск. Стоянова - процесуален представител на Дирекция "Социално подпомагане" град Пловдив за допълване на протокола от съдебното заседание, проведено на 14.10.2009 година. Определението не подлежи на обжалване.
 
148 Административно дело No 1353/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 09.11.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на мл. юр. Карабов и главния архитект на Община Перущица Тодор Толев срещу заповед № ДК 10-37/24.VІ.09 г. на Началника на РДНСК Пловдив.
Прекратява производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес за присъствалите страни и в същия срок от съобщаването за неприсъствалите.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 1356/2009, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БОР ЧВОР-ДИМИТЪР МИНЕВ ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 17.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение №1016 от 02 .07.2009 г., постановено по НАХД №842 от 2008г. по описа на Районен съд -Пловдив , ІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 1358/2009, XXII състав Наказателни касационни производства К.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.11.2009г., в законна сила от 16.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1034 от 02.07.2009г. постановено по НАХД № 1958/09г. по описа на Пловдивски районен съд, с което ХХV н.с е потвърдил НП № 22034/03.10.2008г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Пловдив, с което на К.Т.С., ЕГН ********** *** е наложена по т.1 на основание чл. 182, ал.3, т.3 от ЗДвП глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП.
ВРЪЩА ДЕЛОТО на Пловдивски районен съд за ново разглеждане от друг състав за произнасяне относно законосъобразността на наложените наказание по т.2 и т.3 на обжалваното НП № 22034/03.10.2008г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Пловдив.

Решението е окончателно.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 1360/2009, XX състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1001 от 01.07.2009г., постановено по НАХД № 1615 от 2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІV н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 29226-0043020 от 09.03.2009г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП - Пловдив, с което на "Българска индустриална група" АД, гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе"№23, представлявано от Димчо Николов Божков ЕГН **********, е наложена административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 910,68 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС във връка с чл.13 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 вр. ал.3 във връзка с чл.25 ал.3 т.1 във вр. с чл.25 ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС и чл.117 ал.1 т.1 и ал.3 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29226-0043020 от 09.03.2009г. на Директор Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - Пловдив, с което на "Българска индустриална група"АД, гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе"№23, представлявано от Димчо Николов Божков ЕГН **********, е наложена административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 910,68 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС във връка с чл.13 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 вр. ал.3 във връзка с чл.25 ал.3 т.1 във вр. с чл.25 ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС и чл.117 ал.1 т.1 и ал.3 от ЗДДС.

 
152 Административно дело No 1363/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.С.,
В.Д.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 26.11.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на отказ на заместник кмета на община Родопи, обективиран в писмо с Изх.№94-23-235 от 31.07.2009г. да допусне изменение на ПУП на село Брестник, община Родопи, досежно УПИ ХІ- за стопанска и обслужваща дейност и УПИ ХІІ-114, кв.16 по плана на селото.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Родопи.
ОСЪЖДА община Родопи да заплати на И.Г.С.,***, сумата от 320,00 лева и на В.Д.Ч.,***, сумата от 150,00 лева, представляващи направените по делото разноски.
Решението е окончателно.

 
153 Административно дело No 1365/2009, XV състав Дела по ЗМВР А.М.А. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от на А.М.А., ЕГН ********** *** против Заповед № З-7313 от 15.07.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 1382/2009, XIX състав Наказателни касационни производства А.В.Г. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.
ОТМЕНЯ решение 67 от 20.07.2009 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 265/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 109/22.05.2009 г., издадено от Кмета на община Асеновград, с което на А.В.Г. ***, за извършено нарушение по чл.4, т.1 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, безопасност на движението на територията на община Асеновград, е наложена глоба в размер на 50 лева.
Решението е окончателно.

 
155 Административно дело No 1387/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ-ДИМИТЪР МИЛУШЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 12.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.М., в качеството му на едноличен търговец с фирма "КАСТЕЛ - Д.М.", със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Бузлуджа" № 10А, против Решение № 491/22.07.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 20-15-314/17.06.2009 г. по описа на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив, подадена от ЕТ "КАСТЕЛ - Д.М.", против Ревизионен акт № 160801971 от 16.04.2009 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, а производството по жалбата е ПРЕКРАТЕНО.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
156 Административно дело No 1398/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СВЕТЛАНА-90-МИНЧО МИНЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.11.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240900136 от 03.06.2009 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 498/ 24.07.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, издаден на М.И.М., в качеството му на едноличен търговец "Светлана - 90-М.М." - с.Крън, обл. Стара Загора, с адрес на управление:с.Крън, ул."Бузлуджа" № 5, с който акт е начислен допълнително ДДС в размер на 9310 лв. и лихви в размер на 2130,94 лв., по фактури №№ 5/ 20.02.2007 г., № 17/ 16.05.2007 г., № 18/ 12.06.2007 г., № 20/ 11.07.2007 г., № 22/ 31.07.2007 г., № 33/ 21.12.2007 г., № 37/ 20.03.2008 г. и № 40/ 14.04.2008 г., , като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на М.И.М., в качеството му на едноличен търговец "Светлана - 90-М.М." - с.Крън, обл. Стара Загора, с БУЛСТАТ 833087216, и с адрес на управление:с.Крън, ул."Бузлуджа" № 5, сумата от 1407/ хиляда четиристотин и седем/ лева, представляващи направените разноски за производството и възнаграждение за един адвокат.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
157 Административно дело No 1400/2009, VIII състав Дела по ЗМВР КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД АСЕНОВГРАД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 25.11.2009г.
ОТМЕНЯ отказ с Изх.№ИЯ/КАТ-5553 от 20.07.2009г. на началник сектор "Път-на полиция" при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив за регистрация на пътно пре-возно средство, марка: Финкл, модел: САК 40.24, внос от Германия.
ИЗПРАЩА преписката на сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив за произнасяне по заявлението на "Комексмаш- В.П." ЕООД, съгласно изложените в настоящето решение указания по тълкуването и прила-гането на закона.
ОСЪЖДА Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив да заплати на "Комексмаш- В.П." ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен ІІ-ри", бл.15, ет.4, сумата от 50,00 лева, представляваща направените по де-лото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 1401/2009, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ М.М.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 23.11.2009г., в законна сила от 23.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1026 от 02.07.2009г., постановено по н.а.х.дело№2360/2009г.Пловдивски районен съд, шестнадесети наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 47 от 23.04.2009г. на Заместник-началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.110, ал.1 от ЗАДС на М.М.К. е било наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лв, за нарушение разпоредбите на чл.76"г", ал.2 от ЗАДС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи обжалване и на протест.


 
159 Административно наказателно дело (К) No 1402/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ А.С.С. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1040 от 07.07.2009г., постановено по НАХД № 2386/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 16-21 от 10.04.2009г., издадено от оправомощен от Министъра на земеделието и продоволствието Началник отдел "Рибарство и контрол" в териториална Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Пловдив, с което на А.С. А. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба от 600 лева на основание чл. 56 ал.1 за нарушение по чл. 17 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Решението е окончателно.


 
160 Административно наказателно дело (К) No 1403/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ,
РИОКОЗ ПЛОВДИВ
СТЕВЕЛ 8082-БОЙКА ВЕЛИЧКОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.

ОТМЕНЯ решение № 1060 от 10.07.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1714 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 г, с което е отменено наказателно постановление № І-Б-25 от 12.03.2009 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на ЕТ "Стевел 8082 - Б.В." - гр.Пловдив, с ЕИК по БУЛСТАТ 115166420Е, с адрес на управление: гр. Пловдив, Район Централен, ул."Антон Папазов" № 10, на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните (ЗХ) е наложено административно наказание - "имуществена санкция" в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение на чл. 73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните на МЗ /ДВ, бр.55/2006 г.
ВРЪЩА ДЕЛОТО за произнасяне по съществото на правния спор от друг състав на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 1405/2009, XIX състав Наказателни касационни производства СД ДИЗМА-ИВАНОВ И С-ИЕ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1045 от 01.07.2009г. на Пловдивски районен съд VІІІ - ми наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 2215/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
162 Административно наказателно дело (К) No 1406/2009, XX състав Наказателни касационни производства А.Д.З. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 1004/ 01.07.2009 г. по НАХД N 2691/ 2009 год. по описа на Районен съд- Пловдив,ХVІІ н.с.
Решението е окончателно.

 
163 Административно дело No 1419/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАРА ФУРАЖИ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 09.11.2009г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.10.2009г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Зара Фуражи"АД, гр.Стара Загора,кв.Кольо Ганчев,Фуражен Комплекс,чрез изп.директор Васил Шомов,против Решение № 1581/04.08.2009г., на Началник Митница - Пловдив, с което на основание чл.21 ал.2 от Правилника за приложение на Закона за Акцизите и Данъчните складове е отнето Удостоверение за освободен от акциз краен потребител № BG003000E0050 от 11.04.2008г. на Началник Митница - Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1419/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО
ИЗПРАЩА жалбата на "Зара Фуражи"АД, гр.Стара Загора, кв.Кольо Ганчев, Фуражен Комплекс, чрез изп.директор Васил Шомов, против Решение № 1581/04. 08.2009г., на Началник Митница - Пловдив, с приложенията към нея, на Директор на Регионална Митническа Дирекция - Пловдив, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните и до Директора на Регионална Митническа Дирекция - Пловдив, за постановяването му.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 1422/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Н.Г.Т. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1186/28.07.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3241/2009 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 1423/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ БЕРГИН ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 23.11.2009г., в законна сила от 23.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение по нахд№2868 от 2009 година на Пловдивски районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № І - Б-110 от 07.05.2009г. на Директора на РИОКОЗ град Пловдив, в часта му, с която на основание чл. 41, ал. 2 от Закона за храните, за нарушене на чл.57,ал.1 от Наредба №5 за хигиена на храните /издадена от Министерството на здравеопазването/ на "Бергин"ООД със седалище и адрес на управление: село Старосел, представлявано от управител И.И.Б., е била наложена имуществена санкция, в размер на 1000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
166 Административно наказателно дело (К) No 1424/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ю.В.О. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 972 от 20.05.2009г., постановено по НАХД № 1724/2009г. на Пловдивския районен съд.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0000217 от 09.03.2009г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на Ю.В.О., ЕГН ********** *** на основание чл. 93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба от 500 лв./петстотин/ лева за нарушение на чл. 15, § 7 б."а" от Регламент 3821/85 вр. с чл. 78 ал.1 т.2 от Закона за автомобилните превози.
Решението не подпечи на обжалване и протестиране.

 
167 Частно админист. наказателно дело (К) No 1425/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства И.И.И. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 02.07.2009 г., с което е прекратено производството по НАХД № 2894/2009 г. на Пловдивския районен съд.

Определението е окончателно.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 1426/2009, XIX състав Наказателни касационни производства Д.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 503 от 01.04.2009 г., постановено от Пловдивския районен по НАХД № 71/2009 г.
Решението е окончателно.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 1427/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ХИСАРЯ В.Й.В. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1172 от 27.07.2009год. на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 3448год. по описа на същият съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 1429/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства БОЙКА СТОЯНОВА-ЛИЛИ ЯН ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.11.2009г., в законна сила от 16.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 948/ 20.05.09 г. на ПРС, 7-ми н.с. по НАХД № 120/2009 г.
Решението е окончателно.

 
171 Административно дело No 1439/2009, V състав Дела по ЗОС ГЕОРГИ КЬОЛОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 16.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Г.К.", представляван и управляван от Г.Ч.К., с ЕГН **********, с вх. № 26-00-182 от 18.08.2009 година срещу мълчалив отказ, по молба вх. № 94Г-257-1 от 14.07.2009 година на Кмета на Община - Раковски.
ОСЪЖДА ЕТ "Г.К.", със седалище и адрес на управление: град раковски, област Пловдив, улица Средна гора, 4, Булстат № 825197712, представляван и управляван от Г.Ч.К., с ЕГН ********** *** сумата от 150 лева, представляваща направените по делото разноски.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1439/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването пред ВАС.

 
172 Административно дело No 1463/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.И.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.И.Б. ***, против заповед № ЗД-00-103 от 11.06.2009 г. на областния управител на област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
173 Административно дело No 1478/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПГССИ ХРИСТО БОТЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Хр.Ботев",гр.Свиленград, ул."Ал.Стамболийски" №13, ЕИК по Булстат 126003937 представлявана от директора- Х.Д.М. против Ревизионен акт /РА/ № 260900238 от 04.06.2009год. издаден от Янка Иванова Андонова - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 520 от 03.08.2009год. на Зам. Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на ПГССИ "Хр.Ботев" е отказано право на ползване на данъчен кредит в размер на 49204,69лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Хр.Ботев",гр.Свиленград, ул."Ал.Стамболийски" №13, ЕИК по Булстат 126003937 представлявана от директора- Х.Д.М. да заплати на на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1434 /хиляда четиристотин тридесет и четири/лева представляваща осъществена юрисконсултска защита.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 1484/2009, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ П.Т.К. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 884 от 08.06.2009г. постановено по НАХД № 1930/ 2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІІІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 254/08 от 26.03.2009г. на Заместник Началник на Митница "Пловдив", с което на П.Т.К. ЕГН **********,***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1 000 лева за нарушение по чл.123 ар.1 то ЗАДС и е постановено отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението - 64 кутии цигари марка "Рим".
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд -Пловдив, при спазване указанието в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 1487/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.П.Б. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1025/02.07.2009 г. постановено по НАХД № 1982 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд, ХХ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 29376-0130010/20.03.2009 г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на В.П.Б. ***, на основание чл. 178 от ЗДДС, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, за извършено нарушение на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 1488/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДАНИНА КОНСУЛТ ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.11.2009г., в законна сила от 16.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1184 от 29.07.2009г. постановено по НАХД №

1861/09г. по описа на Пловдивски районен съд, с което XI н.с е отменил НП № 1-Б-501/21.11.2008г., издадено от Директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на "Данина Консулт" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Стоян Заимов" № 8, ет.З, ап.6, представлявано от Никола А. Лилков, ЕГН ********** са наложени имуществени санкции в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 12, ал.1 от ЗХ и в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 70, ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, на основание чл. 48, ал.2 от ЗХ

 
177 Административно наказателно дело (К) No 1489/2009, XIX състав Наказателни касационни производства П.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1183/29.07.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2447/2009 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 1490/2009, XX състав Наказателни касационни производства И.И.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 19.11.2009г.
ОТСТАВЯ В СИЛА Решение № 907/16.06.2009г. постановено по НАХД № 963/09г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІХ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 25576/08 от 20.11.2008г. на Началник Група в Сектор "ПП и КАТ" при ОД на МВР- гр.Пловдив, в частта, с която на И.И.Ч. ЕГН **********,***, на основание чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 /два/ месеца за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, и на основание чл.157 ал.3 от ЗДвП са отнети и 18 контролни точки.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 1492/2009, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МИРАБО 2003 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1122 от 21.07.2009 г. постановено по НАХД № 2055 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
180 Административно наказателно дело (К) No 1494/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ММ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.11.2009г., в законна сила от 16.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1118/ 21.07.09 г. на ПРС, 18-ти н.с. по НАХД № 2262/ 2009 г., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 7/ 19.03.2009 г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението е окончателно.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 1495/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ М.Д. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 963 от 24.06.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1613 по описа на Пловдивски районен съд, ХХ н.с., за 2009 година, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000341 от 19.03.2009 г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на М.Д. - граждадин на Република Македония, род. *** г., с адрес за призоваване: гр.Кюстендил, ул."Людмил Янков" № 31 вх. А, ет.5, ап.1 е било наложено административно наказание - глоба на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.12, § 7, б."а" от Приложение "Контролен уред" на АЕТR, както и административно наказание - глоба на основание чл.103, ал.1 от Закона за автомобилните превози в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева за нарушение на чл.35, т.8, пр.1 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. на Министъра на транспорта.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
182 Административно наказателно дело (К) No 1498/2009, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.С.С. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 912 от 15.06.2009г., постановено по НАХД № 995/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив V н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 52/21.06.2008г. на Началник Митница-Пловдив, с което на основание чл.234а ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за Митниците на Б.С.С. ЕГН **********,***.Стамболийски"№38, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 22 968 лева, представляваща сто и петдесет на сто от размера на митническата стойност на стоката: употребяван пътнически автомобил марка "BMW" МОДЕЛ 525i шаси № WBAHC11000BC64418, двигател № не се чете, тип М20, година на производство 1989г., с мощност 125 KW/DIN=170 к.с., предмет на нарушение, и на основание чл. 234а ал.3 във вр. с чл.233 ал.3 от ЗМ е ПОСТАНОВЕНО отнема на стоката, предмет на митническо нарушение в полза на държавата от Б.С.С. ЕГН********** - употребяван пътнически автомобил марка "BMW" МОДЕЛ 525i шаси № WBAHC11000BC64418, двигател № не се чете, тип М20, година на производство 1989г., с мощност 125 KW/DIN=170 к.с., но тъй като същата липсва е ПРИСЪДЕНО да се заплати нейната равностойност в размер на 15 312 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
183 Административно дело (К) No 1500/2009, XXII състав Касационни производства Н.П.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЛЪКИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.11.2009г., в законна сила от 10.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203 от 29.05.2009 г., постановено по гр. дело № 495 по описа на Асеновградския районен съд, ІV гр.с., за 2008 година, с което е отхвърлена жалбата на Н.П.К., ЕГН **********,***, област Пловдив, против решение № 437 от 27.03.2006 г. на Общинска служба "Земеделие и гори" град Лъки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
184 Административно дело No 1503/2009, VII състав Дела по КСО Е.К.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение (второ) от 24.11.2009г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебното решение по делото от 09.11.2009г. на мястото, където е посочен номера и датата на издаване на отменения акт на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив като "...решение №123/03.06.2009г....", се поправя на "...решение №175/06.08.2009г...".
НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдебното решение по делото от 09.11.2009г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
185 Административно дело No 1503/2009, VII състав Дела по КСО Е.К.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 09.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №123/03.06.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив и потвърденото с него разпореждане №**********/17.04.2009г. на Ръководител отдел "Пенсии" при същото управление, с което е отказано да се отпусне на Е.К.Т. *** добавка към пенсията и по чл.9 ал.5 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица/ЗПГРРЛ/ по нейно заявление вх.№20782/23.03.2009г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
ИЗПРАЩА преписката по заявление вх.№20782/23.03.2009г. от Е.Т. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив за произнасяне по направеното със заявлението действително искане, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
186 Административно дело No 1509/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМОТЕЙ КИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 09.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 51/18.08.2009 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № РД-10-278/29.07.2009 г., издадено от Р.Т.- старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, относно наложени обезпечителни мерки - ЗАПОР върху вземания от банки в т.ч. по всички разплащателни сметки, по депозити, както и на вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети и суми предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ "УНИКРЕДИТ БАНК" АД, ТД "ОБЩИНСКА БАНКА" АД, ТБ "СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД и в ТБ "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № РД-10-278/29.07.2009 г., издадено от Р.Т.- старши публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която на Т.Х.К., за дейността му като ЕТ "Т.К.", със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 132, е наложен ЗАПОР върху вземания от банки в т.ч. по всички разплащателни сметки, по депозити, както и на вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети и суми предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ "УНИКРЕДИТ БАНК" АД, ТД "ОБЩИНСКА БАНКА" АД, ТБ "СТОПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД и в ТБ "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ".
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Т.Х.К., в качеството му на ЕТ "Т.К.", със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 132, ЕИК 115026607, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 30 лв. /тридесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
187 Административно дело No 1516/2009, IX състав Дела по ЗМСМА И.Д.Ж. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 04.11.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Д.Ж. *** против Предписание № 150 от 22.07.2009 г. на Община Пловдив, Район "Централен" и писмо № 94006-23367/07.08.2009г. на Кмета на Община Пловдив, Район "Централен" до оспорващия относно Предписание за преместване на излязло от употреба МПС на ул. "П.Д.Петков" № 37-39.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1516 по описа за 2009 год. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.


 
188 Административно дело No 1519/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.К.,
Д.С.М.,
А.К.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 06.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.К., ЕГН **********, Д.С. Колева, ЕГН **********, и А.К.Б., ЕГН ******* ***, против заповед № О9ОА-1093 от 25.05.2009 г. на кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1519 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
189 Административно дело No 1526/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.М. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 04.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.М.,*** Воден, ул. "Трапезица" №8, против Заповед №ДК-02-26 от 07.08.2009г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "обособяване на санитарен възел в складово помещение в двуетажна жилищна сграда в имот №502.249 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, УПИ Х-278, кв.17 по регулационния план, с административен адрес: ул. "Трапезица" №8".
ОСЪЖДА В.М.М.,*** Воден, ул. "Трапезица" №8, да заплати на А.М.М. и Г.Д.М.,*** Воден, ул. "Трапезица" №8, сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
190 Административно дело No 1527/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.Ч. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 24.11.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-42/31.07.2009 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ гр. Пловдив.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК гр.Пловдив за произнасяне по същество.
ОСЪЖДА РДНСК гр.Пловдив да заплати на И.П.Ч. с ЕГН ********** ***, обл.Пловдивска разноски по делото в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 1529/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ВАНИТАС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 905/15.06.2009г. на Пловдивски районен съд ХХІІІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 979/2009г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600143/04.02.2009г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Пловдив, с което на основание чл. 81 ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, на "Ванитас" ЕООД гр. Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ 200217760, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Асенова Крепост" № 18 представлявано от Н.С.А., е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.28 ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
192 Административно дело No 1532/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Х.И.М.,
М.С.С.,
В.Т.Г.
КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2009г.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на Община Пловдив - Район "Източен", обективиран в писмо с Изх.№9400-96 от 17.08.2009г. за издаване на заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на Община Пловдив - Район "Източен" за постановяване на законосъобразен акт, съгласно дадените в настоящето решение указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от два месеца, считано от датата на влизането му в сила.
ОСЪЖДА Община Пловдив - Район "Източен" да заплати на Х.И.М., М.С.С. и В.Т.Г.,***2, сумата от 200,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 1533/2009, XX състав Наказателни касационни производства З КЮ ЕООД,
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.11.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1027 от 02.07.2009г., постановено по НАХД № 2635 по описа за 2009г. на ПРС, Х-ти наказателен състав.
ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
Решението е окончателно.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 1534/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ФОРЕГО 1 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1024 от 30.04.2009г., постановено по НАХД № 1458/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 29005-0042973 от 16.01.2009г. на Директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП-Пловдив, с което на "ФОРЕГО-1" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Борба" 11, ет.5, представлявано от Т.М.М., с ЕГН **********, за нарушение на чл. 86 ал.1 и ал.2 вр. с чл. 130, вр. с чл. 25 ал.1 и ал.2, вр. с чл. 25 ал.5 т.1 от ЗДДС и на осноавние чл. 180 ал.1 от ЗДДС, вр. с чл. 3 ал.2 от ЗАНН е наложена имуществена санкция в размер на 26556 лв. /двадесет и шест хиляди петстотин петдесет и шест/ лева.


Решението е окончателно.


 
195 Административно наказателно дело (К) No 1537/2009, XX състав Наказателни касационни производства ЗЕНИТ ПЕТРОЛ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.11.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 997 от 30.06.2009г., постановено по НАХД № 2529 по описа за 2009г. на ПРС, ХХІІ-ри наказателен състав
вместо което постановява:
ОТМЕНЯ НП № КГ-471/23.04.2009г., издадено от и.д.Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на "Зенит-Петрол" ЕООД-гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ж.к. "Тракия", бл. 326, вх.Б, ет.1, ап.1, представлявано от И.Й.Се наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 10000лв., на основание чл. 34, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за нарушение на разпоредбите на чл. 8, ал.2 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 6, т.2 от Приложение №2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Решението е окончателно.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 1538/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ГЕРИ И ХАРИ ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 02.11.2009г., в законна сила от 02.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 920 от 18.06.2009 г. постановено по НАХД № 551 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 1540/2009, XXI състав Наказателни касационни производства Г.Г.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОТСТАВЯ В СИЛА Съдебно решение № 1208 от 28.07.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1793 по описа на Пловдивски районен съд, ІХ н.с., за 2008 година правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
198 Административно наказателно дело (К) No 1541/2009, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ШТЪРКЕЛ ООД,
ТРИФОНЕ ООД
Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1148/27.07.2009 г., постановено по НАХД № 1678/09 г. по описа на Пловдивски районен съд,ХІ -ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1542/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ЕКСПО ПАБЛИШИНГ ГРУП ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 978 от 29.06.2009г., постановено по НАХД № 2026/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 29450-0047313 от 30.03.2009г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП-Пловдив, с което на основание чл. 179 пр.1 от ЗДДС за нарушение по чл. 125 ал.1 вр. с чл. 125 ал.5 от ЗДДС на "ЕКСПО ПАБЛИШИНГ ГРУП" ООД, БУЛСТАТ 160049362 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

Решението е окончателно.

 
200 Административно дело (К) No 1544/2009, XIX състав Касационни производства К.Р.П.,
Р.Р.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1661/22.06.2009г. на Пловдивски районен съд ХІV - ти граждански състав, постановено по административно дело № 1500/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
201 Административно наказателно дело (К) No 1546/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.11.2009г., в законна сила от 23.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №1638/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІ н. състав съдебно решение №1104 от 17.07.2009г., с което е отменено Наказателно постановление №29223-0043009 от 09.03. 2009г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП - Пловдив, с което на "Българска индустриална група"АД, гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе"№23 е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 336,43 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС във връка с чл.13 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 вр. ал.3 във връзка с чл.25 ал.3 т.1 във вр. с чл.25 ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС и чл.117 ал.1, т.1 и ал.3 от ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 1547/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ГАЛЯ 2004 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 23.11.2009г., в законна сила от 23.11.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение постановено по н.ах.д.№2251 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд, двадесет и шести наказателен състав, с което е потвърдено НП № ЖМ-15/23.03.2009г., издадено от Началник на отдел "Контролно-методически" на Главна дирекция"Надзор на пазара" при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.
Решението е окончателно.


 
203 Административно наказателно дело (К) No 1548/2009, XIX състав Наказателни касационни производства СЕЛТ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1071от 14.07.2009год. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав постановено по н.а.х. дело №2713год. по описа на същият съд за 2009год.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29-20 от 29.04.2009год., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", с което на "СЕЛТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Шахбазян" №3 е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 10000,00лв., на основание чл. 416, ал.5 във връзка с чл. 413, ал.2 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 7 от НАРЕДБА №13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа /Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г./.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
204 Административно дело No 1551/2009, VII състав Дела по ЗОСОИ А.И.П.,
С.И.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И. *** и С.И.С. *** срещу Заповед № ЗД-04-3 от 29.06.2009г. на Областен управител на област - Пловдив, с която е направена оценка и са установени квотите в съсобствеността, относно обезщетение по заявление вх.№96-00-5/19.11.1997г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 1555/2009, XXII състав Наказателни касационни производства В.К.К. РУ НА МВР ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.11.2009г., в законна сила от 09.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 35 от 12.08.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 90 по описа на Първомайския районен съд, ІІІ състав, за 2009 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 887 от 17.10.2008 г. на началника на РУ на МВР град Първомай, с което на В.К.К., ЕГН **********,***, за нарушение на чл.21, ал.1 ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.3 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева и на основание Наредба № Із-1959 от 27.12.2007 г. са отнети 3 контролни точки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 1560/2009, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТЕЛКОМ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.11.2009г., в законна сила от 12.11.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 30.07.2009г., постановено по НАХ дело № 84 по описа на Районен съд- Първомай.
Решението е окончателно.

 
207 Административно дело No 1563/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни В.С.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 10.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Ш. ***, против Решение № 571/24.08.2009 г. на Директор на Дирекция "ОУИ"- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с което е оставено без уважение, искането й за възстановяване срока за обжалване на РА № 584/28.12.2007г., издаден от Д.Н.Б.- главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик.
ОСЪЖДА В.С.Ш. ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
208 Административно дело No 1564/2009, X състав Дела по ЗОС И.Л.Д.,
Д.П.Д.,
А.И.Л.,
П.П.Л.,
В.И.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 12.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Л.Д., Д.П.Д., А.И.Л., П.П.Л., В.И.Н., с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ул."Георги Икономов"№199, против Заповед №09ОА-1909 от 22.07.2009 година, издадена от Кмета на Община Пловдив, в частта с която е определена цената на правото на строеж .
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1564/2009 година по описа на Административен съд Пловдив, трето отделение, десети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

 
209 Административно дело (К) No 1569/2009, XXIII състав Касационни производства Л.К.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.11.2009г., в законна сила от 16.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1873/ 06.07.2009 г. по адм.д. № 2902/ 2009 г. по описа на РС - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
210 Административно дело No 1578/2009, IV състав Дела по ЗМВР Д.Б.М. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Б.М., ЕГН **********,***, против заповед № З-2467 от 12.07.2007 г. на директора на Областната дирекция "Полиция" град Пловдив, с която на основание чл.76, т.3 от Закона за българските документи за самоличност на Д.Б.М., ЕГН **********, е наложена забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи до датата на отпадане на основанието.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
211 Административно дело No 1580/2009, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 16.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №397, взето с протокол №29 от 19.08.2009 година във връзка с т.3 от Решение №380 на Общински съвет Садово, взето с протокол №28 от 24.07.2009 година.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
212 Частно админист. наказателно дело (К) No 1585/2009, XX състав Наказателни частни касационни производства КАРЕ-94 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.
ОТМЕНЯ Определение № 770 от 06.07.2009г., постановено по нахд № 3453/2009г. на ПРС, ХХІІ-ри наказателен състав.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 1588/2009, XIX състав Наказателни касационни производства З.И.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1047/06.07.2009г. на Пловдивски районен съд VІІІ - ми наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 2318/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
214 Административно дело No 1589/2009, X състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 27.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от К.Д.Г. срещу Областна дирекция на МВР Пловдив, за заплащане общо на сумата от 600лв. за неимуществени вреди, претърпяни от ищеца, от които 100 лв. се претендират заради бездействията на началника на сектор "ПП и КАТ" при ОДП град Пловдив, довело до ходенето на ищеца до КАТ за удължаване на срока на ползване на АУАН; 100лв. се претендират от бездействието на актосъставителя, станало повод за отлагане на делото и 400лв. се претендират като пряка и непосредствена последица от действието на АУАН и Наказателно постановление №13795 от 11.06.2008 година, издадено от Началник сектор "ПП и КАТ" при ОДП Пловдив, вследствие отмяната му с влязло в сила съдебно решение, като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА К.Д.Г.,***, да заплати по сметка на Административен съд Пловдив, сумата от 24лв. /двадесет и четири лева / държавна такса.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 1591/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ Л.А.Л. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.

ОТМЕНЯ Решение № 1131 от 22.07.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 3306 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 г, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.А.Л. ***, ЕГН ********** против Наказателно постановление № 1104 от 03.06.2009 г., издадено от Р.Д.П., на длъжност Заместник - кмет на община Пловдив, с което на Л.А.Л. ***, ЕГН **********, на основание чл.80, ал.2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив, е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева за извършено административно нарушение на чл. 11, ал.3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
216 Административно наказателно дело (К) No 1592/2009, XXI състав Наказателни касационни производства МДЦ Д-Р СТАНКОВ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 23.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решението постановено по НАХД №2647 от 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІ наказателен състав, ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление 16-1600257 от 27.04.2009 г. на Директора на Дирекция "ИТ" - Пловдив, с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от Кодекса на труда за нарушение на чл.62, ал.1, вр.чл.1, ал.2 от КТ на "МДЦ Д-р С."ООД, е наложена имуществена санкция в размер на 15000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
217 Частно админист. наказателно дело (К) No 1593/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства С.Р.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Определение от 02.11.2009г., в законна сила от 02.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 11.08.2009 г. постановено по НАХД № 4119/2009 г. по описа на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
218 Административно дело (К) No 1599/2009, XXIII състав Касационни производства Е.И.Ч.,
Н.Д.Ч.,
И.Д.Ч.,
И.Н.Д.,
В.М.Ч.,
С.П.Ч.,
В.П.П.,
Н.С.М.,
Л.С.М.,
С.В.В.,
Н.В.В.,
В.А.Ч.,
Н.С.Е.,
С.С.О.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
Оставя в сила решение № 1645 /19.06.2009г., постановено по адм.д.№ 63 по описа за 2008г. на Районен съд-Пловдив.
Изпраща преписката по издаване на Решение № 196А-8/01.06.2001г. на ПК-Пловдив-Първенец, на ОСЗ "Родопи"-Пловдив за ново произнасяне при спазване на указанията дадени в мотивите на това решение.
Задължава административния орган да се произнесе в тримесечен срок от получаване на преписката, която да бъде изпратена в земеделската служба своевременно от ПРС.
Решението е окончателно.

 
219 Административно дело (К) No 1600/2009, XXI състав Касационни производства В.Л.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.11.2009г., в законна сила от 23.11.2009г.
ОТМЕНЯ решение №284 от 10.07.2009г., постановено по адм. дело №237/ 2009г. по описа на Районен Съд - Асеновград ІV гр.състав, с което по протест на Районна Прокуратура - Асеновград е обявена нищожността на решение №490 от 25.01.2001г. на Поземлена Комисия - Лъки, с което е възстановено на наследници на Лазар Щуров 26,000 дк. идеални части от ревир "Букака" и 1,800 дк. идеални части от ревир "Ени хан", в землището на село Манастир по заявление вх.№490 от 22.06.1999г.., като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Районна Прокуратура - Асеновград, направено с протест с искане за обявяване нищожността на решение №490 от 25.01. 2001г. на Поземлена Комисия - Лъки, с което е възстановено на наследници на Лазар Щуров 26,000 дк. идеални части от ревир "Букака" и 1,800 дк. идеални части от ревир "Ени хан", в землището на село Манастир по заявление вх.№490 от 22.06.1999г., като НЕОСНОВАТЕЛЕЛНО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
220 Административно дело (К) No 1602/2009, XXII състав Касационни производства Д.В.К.,
Р.В.К.,
С.И.К.,
Й.А.С.,
В.Б.С.,
И.Б.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.11.2009г., в законна сила от 09.11.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1881, постановено по адм. дело № 440 по описа на Пловдивския районен съд, Х гр.с., за 2009 година.
ВРЪЩА делото на друг състав на Пловдивския районен съд за ново разглеждане съобразно дадените указания.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
221 Административно дело (К) No 1604/2009, XIX състав Касационни производства Е.А.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ решение 1795 от 25.06.2009г. на Пловдивски районен съд Х - ти граждански състав, постановено по административно дело № 3067/2008г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
222 Административно дело No 1614/2009, VI състав Други административни дела В.Ф.Б.,
М.Ф.А.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 23.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ф.Б. и М.Ф.А. против Заповед № ЗД-07-37/03.08.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е отказано да бъде удовлетворено искане от 03.02.2009г. за изплащане на еднократно обезщетение на наследниците на Валери Иванов Б., оспорена на основание чл.5 ал.4 ЗПГРРЛ.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 1614/2009г.
Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

 
223 Административно дело No 1620/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 03.11.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.К.Н. *** против отказ на директора на ОДЗ Пловдив, обективиран в писмо изх. № 16-00-1731/18.08.09 г. на ОДЗ Пловдив.
Прекратява производството по АХД 1620 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението пред ВАС.

 
224 Административно дело No 1622/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЛОВДИВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 10.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пловдивска Света Митрополия против заповед № 392 от 18.08.2009 г. на кмета на Община Куклен.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1622 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
225 Административно дело No 1627/2009, X състав Дела по КСО Г.К.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 27.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.Т.,***, против Решение №188 от 14.08.2009 год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив и потвърдено с него Разпореждане №708 от 16.07.2009 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ"СО" Пловдив, за внасяне на сумата по ревизионен акт за начет пореден №708/16.07.2009 година, с които се разпорежда възстановяване на сумата по начета в размер на 571,73 лева, в това число главница-403,65 лв. и лихва -168,08 лв.
ОСЪЖДА Г.К.Т. с ЕГН **********,***, да заплати на Националния осигурителен институт - Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, сумата от 100лв. /сто лева / юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
226 Административно дело No 1630/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 19.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.М. *** Попниколов" № 37, вх. А, ет.2, ап.3 против Заповед № ЗД-00-122 от 14.07.2009г. на Областен управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1630 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив , ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
227 Административно дело No 1632/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Н.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 17.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Т.Н.М. ***, като наследник на Нечо Георгиев М., срещу Заповед № ЗД-00-122/14.07.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив за одобряване план на новообразуваните имоти за местност Яса тепе и Корията в землището на гр.Сопот.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1632/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
228 Административно дело (К) No 1637/2009, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД С.Д.Х. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.11.2009г., в законна сила от 23.11.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 307 от 07.08.2009г. на Асеновградски районен съд, постановено по гр. дело № 1189/2008г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав при съблюдаване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 1648/2009, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БРИТАНИЯ ОВЪРСИЙС ПРОПЪРТИ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 19.11.2009г., в законна сила от 19.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1218 от 29.07.2009г. постановено по НАХД № 1483/2008г. по описа на Районен съд - Пловдив ІХ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 28275-0129922/29.09.2008г. на Директор на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП - Пловдив, с което на "Британия Овърсийс Пропърти"ООД, гр. Великобритания, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.178 от ЗДДС за извършено нарушение по чл.96 ал.1 от ЗДДС във връзка с чл.133 от ЗДДС
 
230 Административно наказателно дело (К) No 1649/2009, XIX състав Наказателни касационни производства АТЛАС-99 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1268 от 17.08.2009год. на Пловдивски районен съд, ХХV наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 3006 по описа на същият съд за 2009год.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 042 от 25.05.2009год., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното, гр. София, с което на "АТЛАС - 99" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, обл. Пловдивска, Стопански двор е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 3 000,00лв., на основание чл. 76 и чл. 79 от Закона за виното и спиртните напитки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
231 Частно админист. наказателно дело (К) No 1656/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства М.А.Г. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОТМЕНЯВА Протоколно Определение от 08.09.2009 год. с което производството по н.а.х.дело № 40 по описа за 2009год. на Асеновградски районен съд, ІІІ наказателен състав е прекратено.
Връща делото на Асеновградски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
232 Административно наказателно дело (К) No 1661/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.11.2009г., в законна сила от 13.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1158 от 24.07.2009 г. по НАХ дело № 1637 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно Постановление (НП) № 29225-0043019 от 09.03.2009 г., издадено от директор на Дирекция "Контрол" в Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП), гр. Пловдив, с което на "Българска индустриална група" АД е наложена имуществена санкция в размер на 854,23 лева.
Решението е окончателно.

 
233 Административно наказателно дело (К) No 1667/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Р.Ч. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
Оставя в сила Решение № 1222/04.08.2009г., постановено по н.ах.д.№ 2670 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 36-0000623/16.05.2009г. на Директора на РД "АА" гр.Пловдив.
Решението е окончателно.

 
234 Административно дело No 1671/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТАУН ПРОПЪРТИС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 30.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Таун Пропъртис" ООД - гр. Смолян, с адрес на управление гр. Смолян, ул"Евридика" № 11, ет. 1 с управител к.П.У. против Решение № 585/ 28.08.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив, с което на основание чл.153, ал.5 и 6 от ДОПК е отказано спиране на изпълнението на обжалван от лицето Ревизионен акт № 210900084/ 03.07.2009 г., издаден от ТД на НАП - Смолян, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
235 Административно дело No 1674/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Е.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 18.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Е.Л. *** против констативен акт № 12 Д от 29.06.2009 г., съставен от работна група от служители на Община "Родопи", за извършване на проверка на строеж "Основен ремонт и надстрояване" на жилищна сграда, намираща се в с.Дедово, УПИ ХХ-261, кв.9, собственост на В.Е.Л..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1674/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 1682/2009, XIX състав Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА К.П.Д. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1175 от 28.07.2009год. на Пловдивски районен съд, ХІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.д. № 2921 по описа на същия съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 1686/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ ЮНОНА-СЛАВКА РАНГЕЛОВА ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
Оставя в сила Решение № 1171/27.07.2009г., постановено по н.ах.д.№ 2021 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 25/27.02.2009г. на Директора на Дирекция "Правно осигуряване и спорове" в Патентно ведомство на Република България.
Решението е окончателно.

 
238 Административно дело No 1698/2009, VIII състав Дела по ЗМВР Д.Х.И. НАЧАЛНИК РУ НА МВР РАКОВСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.И.,***, против Заповед №ЯЗ/Р-503 от 17.07.2009г., изменена със Заповед №ЯЗ/Р-533от 07.08.2009г. на началника на РУ- Раковски при ОД"МВР"- Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 9 месеца.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
239 Частно административно дело No 1702/2009, I състав Дела по чл. 304 АПК Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Разпореждане от 10.11.2009г.
НАЛАГАМ на Председателя на Общинска избирателна комисия гр. Раковски, глоба в размер на 200,00лв.
Препис от настоящото разпореждане да се връчи на Председателя на Общинска избирателна комисия гр. Раковски.
Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд Пловдив в седем дневен срок от връчването му.

 
240 Административно дело No 1703/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕС-СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 04.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЛЕС СТРОЙ" ЕООД - гр. Пазарджик, с адрес на управление: гр.Пазарджик, пл.Възраждане, Бизнес - център "Тракия", офис 1-7, с управител Х.М.Ф., против Ревизионен акт № 800490/ 26.06.2009 г. на ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 587/ 28.08.2009 г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1703/2009год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
241 Административно дело No 1714/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Т.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 03.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.Д.,***, против действията на Община Пловдив - Район "Централен" по узаконяване сграда на ул. "Макгахан" №15, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1714 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
242 Административно дело No 1717/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СПИРТ ИНДЪСТРИЗ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 19.11.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 375/10.09.2009 г. на Кмета на Община Садово.
ВРЪЩА административната преписка на гл.архитект за произнасяне съобразно дадените в мотивната част указания.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
243 Административно дело No 1726/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 03.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявеното оспорване от С.С.Т.,***, област Пловдив, ул. "Стара планина" №3, против Заповед №722 от 16.06.2009г. на кмета на община Родопи, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ на имот с №000315, местност "Прогона", землище на село Брестовица, община Родопи, област Пловдив, за промяна предназначението на имота.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1726 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
244 Административно наказателно дело (К) No 1747/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства АТРИУМ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 17.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1300 от 21.08.2009г. по НАХ дело №3937 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №103 от 13.07.2009г., издадено от заместник началник на Митница Пловдив, с което на "Атриум Корпорейшън" ЕООД са наложени имуществени санкции в общ размер от 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
245 Административно наказателно дело (К) No 1751/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства НЕКРОПОЛ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
Оставя в сила Решение № 1059/08.07.2009г., постановено по н.ах.д.№ 2959/2009г. на Пловдивски районен съд .
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
246 Административно дело No 1760/2009, XV състав Други административни дела ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 19.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Община Димитровград, гр.Димитровград, бул."Г.С.Раковски" № 15, представлявано от Кмета на Общината Стефан Димитров Димитров за обявяване на нищожност на решение № 514/16.12.2008 г. за изменение и продължаване на разрешителното за ползване № 300616/28.08.2006 г. на Директора на БДУВИБР - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1760/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
Препис от определението да се връчи на страните.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 1789/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕВРО АН-АННА ДИМОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.11.2009г., в законна сила от 20.11.2009г.
Оставя в сила Решение № 1299/21.08.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 3236 по описа за 2009г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
248 Административно дело No 1792/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАБЛО ООД   Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 27.11.2009г.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на п.в.г., ЕГН ********** в качество му на управител на "Диабло"ООД със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул."Цар Асен" № 30, ЕИК по Булстат 115755575, против действия на Частен съдебен изпълнител рег. № 828, район на действие Окръжен съд-Пловдив по ИД № 449/09г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1792 по описа на Администрати-вен съд - Пловдив, ХVІІІ състав за 2009 година.
ИЗПРАЩА преписката на Частен съдебен изпълнител рег. № 828, район на действие Окръжен съд-Пловдив за произнасяне по жалбата на п.в.г., ЕГН ********** в качество му на управител на "Диабло"ООД със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул."Цар Асен" № 30, ЕИК по Булстат 115755575.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните. .


 
249 Частно админист. наказателно дело (К) No 1796/2009, XXI състав Наказателни частни касационни производства С.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 04.11.2009г., в законна сила от 04.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 24.08.2009г., постановено по н.а.х.д. №4369/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив VІІІ н.състав, с което е върната жалбата на С.И.Т. *** срещу наказателно постановление №14837/2008г. от 20.06.2008г. на Началник сектор "ПП и КАТ" при ОДП - Пловдив и е прекратено производството по н.а.х.д. №4369/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив VІІІ н.състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
250 Административно дело No 1811/2009, X състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие СПОРТЕН КОМПЛЕКС БАНЯ АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 04.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на "Спортен комплекс Баня"АД, със седалище и адрес на управление: село Баня, Община Карлово, ул."Байкал"№11, против Кмета на Община Карлово, като на основание чл.257, ал.2 от АПК, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и Решение №1128 по протокол №52/10.07.2007 година и Решение №89 по протокол №9/27.03.2008 година на Общински съвет Карлово, се иска осъждането му в срок от 1 /една/ седмица, от влизане в сила на решението, да предаде на дружеството владението върху недвижимите имоти, посочени в решение №1128 по протокол №52/10.07.2007 година на Общински съвет Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1811 от 2009 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
251 Административно дело No 1824/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЛЕО БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 30.11.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Галео България" ЕООД с ЕИК по Булстат 160099785, представлявано от Ивайло Ганчев против РА № 160900279/12.08.2009г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 645 от 25.09.2009г. на директора на ДОУИ-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1824 по описа на Администрати-вен съд - Пловдив, ХVІІІ състав за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните. .


 
252 Административно дело No 1844/2009, V състав Дела по ЗМСМА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.11.2009г.
Оставя без разглеждане жалба с изх. № 79/19.10.2009г. на "Космо България Мобайл" ЕАД,със седалище и адрес на управление в гр.София,Община Младост, жк.Младост 4,Бизнес Парк София,сграда 6,срещу Решение № 25,взето с протокол № 6 / 27.03.2009г. на Общински съвет - гр.Стамболийски.Прекратява съдебното производство по ад № 1844/2009 по описа на Административен съд Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
253 Административно дело No 1847/2009, VI състав Дела по ЗМВР И.В.Ч. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ХИСАР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 06.11.2009г.
Отхвърля жалбата на И.В.Ч.-*** против Заповед за задържане на лице с Рег.№ 81 от 18.10.2009г., издадена от полицейски орган при РУ на МВР-Хисар, с която му е наложена принудителна административна мярка "задържане за срок от 24 часа".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаване за изготвянето му.

 
254 Административно дело No 1879/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни БЕТА-СЛАВЧО ХАДЖИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЧЕСКО БЮРО-ХАСКОВО
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 19.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1879/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд - Хасково.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
255 Административно дело No 1881/2009, VII състав Дела по ЗОС ИВ-М-ПРЪМОВА И ПРЪМОВ СД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 05.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СД "Ив.М.Пръмова и Пръмов и с-ие" с адрес на призоваване село Войнягово, ул."2-ра"№6, обл.Пловдивска срещу Заповед №1039 от 12.10.2009г. на Кмета на Община - Карлово, с която е прекратено наемното правоотношение между събирателното дружество и Общината, възникнало по силата на договор за наем с вписана в него дата 26.02.2007г. на имот - частна общинска собственост, а именно: Сладкарница, находяща се в младежкия дом на село Каравелово, община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1881/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
256 Административно дело No 1895/2009, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Л.Д.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 06.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1895 по описа на съда за 2009г. , -VІ-ти състав. ПРИСЪЕДИНЯВА административно деро № 1895 по описа на съда за 2009г. към административно дело № 1836 по описа на съда за 2009г. , VІІІ-ми състав. Определението е окончателно.
 
257 Административно дело No 1896/2009, X състав Дела по ЗСП Б.С.Б. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 10.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.С.Б.,***, срещу Заповед №2090 от 02.09.2009 година на Директора на дирекция "Социално подпомагане" Карлово, по молбата му с вх.№2090/29.07.2009 г. за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2009/2010г..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1896 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
258 Административно дело (К) No 1905/2009, XXII състав Касационни производства Й.Г.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 24.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
Прекратява производството по касационна жалба на Й.Г.К. *** ротив решение № 1240/14.05.2009 г. на РС Пловдив по гр.д. 3123/2008 г. Изпраща делото по подсъдност на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване.
 
259 Частно админист. наказателно дело (К) No 1909/2009, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Р.С.А. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 17.11.2009г., в законна сила от 18.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 14.09.2009 г. по НАХД № 4791/09 г. по описа на ПРС, Х н.с.
Определението е окончателно.

 
260 Административно дело No 1914/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Л.Д.Д.   Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 23.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Л.Д. ***, ЕГН: **********, чрез адв.Сефан Х., срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 187/15.08.2008 г., издаден от инспектор в дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" към община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1914 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
261 Административно дело No 1919/2009, IV състав Други административни дела Ц.Т.З. ИЗПЪЛН.ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩ.АГЕНЦИЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 24.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Ц.Т.З. ***, против писмо с изх.№ 7102 от 27.07.2009 г. на Държавен фонд "Земеделие", Областна разплащателна агенция Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1919 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
262 Частно административно дело (К) No 1930/2009, XX състав Частни касационни производства Г.Н.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 12.11.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане частна жалба на Г.Н.Г. ***, заинтересована страна по гр.дело № 638/2009 г. по описа на Районен съд-Асеновград , ІІІ-ти граждански състав с вх.№10538/06.10.2009г. по описа на Районен съд-Асеновград против определение на Районен съд-Асеновград ,с което е оставено без разглеждане възражението му за разглеждане на производството по реда на АПК пред компетентния административен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКАХД № 1930/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХХ състав.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд.

 
263 Административно дело No 1936/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕНИЦА-93 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 25.11.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Деница-93" ЕООД със седалище и адрес на управление- гр.Пазарджик, ул."Плиска" № 9, вх.Б, ет.10, ап.58, представлявано от И.И.К., ЕИК по Булстат 112616093, против РА № 900276/27.07.2009г., потвърден с Решение № 626 от 16.09.2009г. на и.д. директор на Д"ОУИ" -Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1936 по описа на Администрати-вен съд - Пловдив, ХVІІІ състав за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните. .


 
264 Административно дело No 1967/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 30.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата С.Г.Б., ЕГН **********,***, против изричен отказ на кмета на Община Съединение, обективиран в писмо с изх.№ 24-03-11 от 02.10.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1967 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
265 Административно дело No 1969/2009, VII състав Дела по КСО КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ   Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 13.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1969/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА жалбата на Община - Първомай срещу Разпореждане № 1211 от 26.10.2009г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО - Пловдив, с което е разпоредено събирането от Общината по ревизионен акт за начет вх.№35-00-21 от 16.10.2009г. на сумата от общо 6 867,65 лева/главници и лихви/ - на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив.


 
266 Административно дело No 1975/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.М. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 13.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.М.,***, да бъде осъден началника на РДНСК- Пловдив да изпълни действия, произтичащи от Закона за устройство на територията.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1975 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
267 Частно админист. наказателно дело (К) No 1986/2009, XX състав Наказателни частни касационни производства А.Д.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Определение от 16.11.2009г., в законна сила от 17.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 15.10.2009г. постановено по НАХД № 5416/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІІ н.с., с което е прекратено производството по делото, поради недопустимост на жалбата на А.Д.А. ЕГН **********,***, ж.р.Тракия, бл.12, вх.Г, ет.5, ап.24, против Наказателно Постановление № 34229/08 от 05.01.2009г. на Началник Сектор "ПП и КАТ" към ОД на МВР - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
268 Административно дело No 2017/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О.С.С.,
С.Р.С.
РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 18.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2017 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2009Г. , VІІІ-МИ СЪСТАВ. ПРИСЪЕДИНЯВА АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО №2017 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2009Г. КЪМ АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 2016 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2009Г. , ХІ-ТИ СЪСТАВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
269 Административно наказателно дело (К) No 2035/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 23.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОСТАВЯ в сила определение, наименовано решение, с №1319 от 21.08.2008г. по НАХ дело №1799 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ІХ-ти наказателен състав, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на Г.К.Г. против наказателно постановление №24194/08 от 01.10.2008г., издадено от началник група в сектор ПП-КАТ към Областна дирекция "Полиция", гр. Пловдив, а понастоящем Областна дирекция "МВР", с което на жалбоподателя са наложени глоби в общ размер от 100,00 лева.
Определението е окончателно.

 
270 Частно админист. наказателно дело (К) No 2039/2009, XXIII състав Наказателни частни касационни производства П.Н.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 23.11.2009г., в законна сила от 24.11.2009г.
ОСТАВЯ в сила Определение №1158 от 01.10.2009г. по НАХ дело №4374 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., Х-ти наказателен състав, с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на жалбата на П.Н.Р. против наказателно постановление №9013/09 от 25.05.2009г., издадено от началник група в сектор ПП към Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с което са му наложени глоби в общ размер от 70,00 лева.
Определението е окончателно.

 
271 Административно дело No 2053/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.И.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ АСЕНОВГРАД Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 25.11.2009г.
Прекратява производството по адм.дело № 2053 по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
Изпраща по подсъдност на Районен съд - Асеновград делото, образувано по искова молба на Д.И.С. ***, ул."Ангел Кънчев" № 1 против Решение № Г 615-С/28.05.2004г. на ОЗСГ-Асеновград, за обявяването му за нищожно.
Определението не подлежи на обжалване.