АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2009г. до 31.12.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 985/2007, IV състав Дела по ЗОС БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 30.12.2009г.
ОСЪЖДА областния управител на област Пловдив да извърши отписване на имот, находящ се в град Пловдив, бул."Санкт Петербург" № 63, представляващ УПИ VІ-Лаборатория към БАН, кв.26-нов, по плана на град Пловдив, кв."Чайка", с площ от 8 450 кв.м, ведно с построените в него сгради, от актовите книги за държавна собственост и да предаде владението върху същия имот на Българската академия на науките, в 14-дневен срок от влизане в сила на решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
2 Административно дело No 1361/2007, VI състав Дела от администр. характер - данъчни В.П.К.,
Н.П.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.12.2009г.
Отменя Заповед № ОА-1909/25.07.2007г. и Заповед № ОА-1910/25.07.2007г. издадени от Кмета на Община Пловдив, в частта, с която на В.П.К. и на Н.П.К. *** са определени задължения за такса битови отпадъци - за почистване на териториите за обществено ползване за периода 01.01.2000г. - 31.12.2004г. общо в размер на 243.76 лв. и лихви за просрочие върху тях изчислена към 11.07.2007г.
Отхвърля жалбите против Заповед № ОА-1909/25.07.2007г. и Заповед № ОА-1910/25.07.2007г. издадени от Кмета на Община Пловдив в останалата част, за определяне задължения за такса битови отпадъци за 2005г. и за 2006г. в размер общо на 143.54 лв. и лихва за просорочие върху тях, изчислена към 11.07.2007г.
Осъжда жалбоподателите В.К. *** да заплатят на Община Пловдив сума в размер на 94 лв., юрисконсултско възнаграждение
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
3 Административно дело No 1362/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.12.2009г.
Отменя Заповед № ОА-1909/25.07.2007г. и Заповед № ОА-1910/25.07.2007г. издадени от Кмета на Община Пловдив, в частта, с която на Велика Павлова Каварджикова и на Н.П.К. *** са определени задължения за такса битови отпадъци - за почистване на териториите за обществено ползване за периода 01.01.2000г. - 31.12.2004г. общо в размер на 243.76 лв. и лихви за просрочие върху тях изчислена към 11.07.2007г.
Отхвърля жалбите против Заповед № ОА-1909/25.07.2007г. и Заповед № ОА-1910/25.07.2007г. издадени от Кмета на Община Пловдив в останалата част, за определяне задължения за такса битови отпадъци за 2005г. и за 2006г. в размер общо на 143.54 лв. и лихва за просорочие върху тях, изчислена към 11.07.2007г.
Осъжда жалбоподателите Велика Каварджикова и Н.К. *** да заплатят на Община Пловдив сума в размер на 94 лв., юрисконсултско възнаграждение
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
4 Административно дело No 1421/2007, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТИД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение (второ) от 11.12.2009г.
Допуска поправка на Решение № 1345/17.12.2008г., Определение № 590 от 18.03.2009г. и Определение № 893 от 17.04.2009г. на настоящия състав, постановени по а.х.д.№ 1421/2007г., като "Дирекция "ОУИ", при ТД на НАП-Пловдив" се чете "Дирекция "ОУИ"-Пловдив, при ЦУ на НАП.
След влизане в сила на настоящото решение, на Дирекция "ОУИ"-Пловдив, при ЦУ на НАП да се издаде изпълнителен лист.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването на страните.

 
5 Административно дело No 1607/2007, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ 55 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 17.12.2009г.
ВЪЗСТАНОВЯВА Решение № 177/19.02.2009 г. по АХД 1607/2007 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХІ състав от л. 588 до л. 590 от делото.
Делото да се изпрати във ВАС за произнасяне.
Определението е окончателно.

 
6 Административно дело No 1624/2007, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1601152/11.07.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, частично потвърден с Решение № 856/ 13.09.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив в частите на непризнатия данъчен кредит в размер на 45788,76 лв. по фактури, издадени от "Елкооп" ЕООД, ведно с начислените съответни лихви; и в размер на 19146,20 лв. по фактури, издадени от "Алма-Д" ЕООД, ведно с начислените съответни лихви.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Чугунолеене Първомай" АД със седалище и адрес на управление в гр.Първомай, Индустриална зона, Булстат: 115167522, представлявано от Д.Й.Т., срещу Ревизионен акт № 1601152/11.07.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, частично потвърден с Решение № 856/13.09.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив в частта на непризнатия данъчен кредит в размер на 12903,90 лв. по фактура № 271/ 25.07.2006 г., издадена от "Елида-05" ЕООД, ведно с начислените съответни лихви.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 1703/2007, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 01.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВАЛ" ООД със седалище в гр.Белово и адрес на управление ул."23-ти септември" №11, Булстат: 112079387, представлявано от В.Х.Ц., срещу Ревизионен акт № 266/17.07.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 514/15.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "ВАЛ" ООД със седалище в гр.Белово и адрес на управление ул."23-ти септември" №11, Булстат: 112079387, представлявано от В.Х.Ц., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 3048,35 лв. /три хиляди и четиридесет и осем лева и 35 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
8 Административно дело No 231/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.И.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 14.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1993/06.08.2007 г., издаден от Г.Д.С., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 52/21.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на Д.И.С. ***, не е признат данъчен кредит в размер на 19633,98 лв. по фактури издадени от "Агровита" ООД, в размер на 4159,90 лв. по фактури издадени от ЕТ "Й. - Й. М.Й.", в размер на 3424,92 лв. по фактури издадени от "Провими Вианд" АД и в размер на 3253,80 лв. по фактури издадени от "Агроприм" ООД, ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Д.И.С. ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1913,38 лв. /хиляда деветстотин и тринадесет лева и 38 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 412/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АДОНАЙ-КИРКОВ И СЪДРУЖИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД"Адонай - К. и съдружие", понастоящем СД"Адонай - Ц. и Д."***, с адрес на управление гр. Стара Загора, ул."" №10, с Булстат 833090746, с представляващ Й.В.Д., против Ревизионен акт № 24000630 от 03.07.2006 г. на орган по приходите в ТД на НАП - гр.Ст.Загора, потвърден с Решение № 844/ 21.08.2006 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на дружеството са установени публични задължения допълнително начислен ДДС по ф.№ № 2256/ 12.01.2005 г. и фактура № 2255/ 12.01.2005 г., в размер на 23220,92 лв. и лихва от 3837,56 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА СД"Адонай - К. и съдружие", понастоящем СД"Адонай - Ц. и Д."***, с адрес на управление гр. Стара Загора, ул."" №10, с Булстат 833090746, с представляващ Й.В.Д. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 991/деветстотин деветдесет и един/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
10 Административно дело No 711/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГУЛКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 1602504/11.12.2007г., издаден от М.Д.М. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с решение № 92/04.02.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта, с която на "Гулком" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115046339, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Цар Борис ІІІ" №138г, представлявано от управителя Х.З.Г., за данъчен период месец Март 2006г. и данъчен период месец Ноември 2006г. е начислен ДДС за внасяне за разликата от 131 501,55 лева до пълния определен размер от 141 961,18 лева, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Гулком" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115046339, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Цар Борис ІІІ" №138г, представлявано от управителя Х.З.Г. против Ревизионен акт /РА/ № 1602504/11.12.2007г., издаден от М.Д.М. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с решение № 92/04.02.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в останалата й част, за допълнително начисления ДДС за м.Март и м.Ноември 2006г. в размер на 131 501,55 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, за допълнително начисления ДДС за м.Ноември 2006г. в размер на 29 026,80 лв., ведно с прилежащите лихви за забава, за непризнатото право на данъчен кредит в размер на 52, 07 лв., ведно с прилежащите лихви за забава и за допълнително определения корпоративен данък за 2006г. в размер на 57 747, 42 лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 5738,26 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Гулком" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115046339, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Цар Борис ІІІ" № 138г, представлявано от управителя Х.З.Г., да заплати на Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 4931 /четири хиляди деветстотин тридесет и един /лева юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
11 Административно дело No 778/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ХОЛЦПРОДУКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Холцпродукт" ЕООД - гр. Садово, с адрес на управление: гр. Садово, обл. Пловдивска, ул."Васил Коларов" № 31, представлявано от И.К.А. против Ревизионен акт № 1602643 от 16.01.2008 г., издаден от ТД на НАП - гр.Пловдив, частично потвърден с Решение № 215 от 24.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 173 438,86 лв. и са начислени лихви от 23646,79 лв. по 33 бр. фактури, издадени през м.03.2006г., м.04.2006г., м.06.2006г., м.08.2006г., м.12.2006г., и от 01.02.2007г. до 31.05.2007г. от "Гиван" ЕООД - гр.София, по ф. №1253/11.09.06г., №1254/ 13.09.06г., №1319/30.09.06г. и № 1320/30.09.06г., издадени от "Сим 2000" ЕООД - гр.София, и по ф.№ №448/06.07.2005г., издадена от "Роза Комерс" ЕООД - гр.София, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Холцпродукт" ЕООД - гр. Садово, с БУЛСТАТ 115796134, с адрес на управление: гр. Садово, обл. Пловдивска, ул."Васил Коларов" № 31, представлявано от И.К.А. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 4392 /четирихиляди триста деветдесет и два/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
12 Административно дело No 942/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 5/2008г. от 14.03.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 30 312,00 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 31 854,00 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задължението - 26.02.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0151 от 15.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
13 Административно дело No 948/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 11/2008г. от 21.03.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 4 745,00 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 10 449,00 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задължението - 12.05.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0167 от 16.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 997/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Ж.Р.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240000935 от 15.01.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Ст.Загора, изменен с Решение № 198/ 13.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на Ж.Р.Т. *** е определен като дължим данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2003г. в размер на 9616,18 лв. и лихва в размер на 4603,44 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Р.Т. *** в останалата част срещу Ревизионен акт № 240000935 от 15.01.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Ст.Загора, изменен с Решение № 198/ 13.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която е определен като дължим данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2002г. в размер на 471.22 лв. и лихва от 285.98лв. и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2003г. в размер на 16851,42 лв. и съответната лихва от 8067,07 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Ж.Р.Т., ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 964 /деветстотин шестдесет и четири/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на Ж.Р.Т., ЕГН ********** *** сумата от 487/четиристотин осемдесет и седем/ лева, представляваща заплатени разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
15 Административно дело No 1029/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РЕДЖЕП ФЕЙЗИЧАУШ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 04.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Р.Ф.", със седалище и адрес на управление - гр.Сърница, ул."Сърница" № 84, Булстат 112530705, представляван от Р.М.Ф., против Ревизионен акт/РА/ № 654 от 26.02.2008г., издаден от Стоянка Марийна Иванова -гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 320/24.04.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на търговеца не е признат данъчен кредит в размер на 15905лв. и е начислена лихва за забава в размер на 2171,26 лвкато неоснователна.
ОСЪЖДА ЕТ"Р.Ф.", със седалище и адрес на управление - гр.Сърница, ул."Сърница" № 84, Булстат 112530705, представляван от Р.М.Ф. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 811 (осемстотин и единадесет) лева,представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
16 Административно дело No 1090/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛ ПАРОВ-ПАРИС ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 29.12.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2100448/07.03.2008г., издаден от Съби Събев Коков - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Смолян, потвърден с Решение № 330/29.04.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на В.П.П. ЕГН **********,***, за данъчни периоди месец Декември 2004г., за месеците Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли и Август на 2005г. са определени задължения към бюджета, в резултат на допълнително начислен ДДС в размер общо на 5 206,83 лева, ведно с начислените в тази връзка и лихви в размер общо на 1 844,94 лева.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2100448/07.03.2008г., издаден от Съби Събев Коков - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Смолян, потвърден с Решение № 330/29.04.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно установеното на В.П.П. ЕГН **********,***, задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. за разлика от 2 024,29 лева до пълно установения размер от 6 100,50 лева, ведно с начислената лихва за забава в размер на 439,48 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на В.П.П. ЕГН **********,***, сумата от 439,31 /четиристотин тридесет и девет лева и тридесет и една стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
17 Административно дело No 1178/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Т.А. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.12.2009г.
Отменя Заповед № РД-09-269/06.03.2008г. на Кмета на Община Карлово за одобряване проект за ПУП-План за застрояване на УПИ XVII-335 в кв.87 по плана на гр.Хисаря, с която за същия се предвижда свободно застрояване, устройствена зона Жс, плътност на застрояване 60%, кинт.-2, кота корниз от 3 до 13 метра, с ограничителни линии на застрояване на 1/3 от височината на сградата от север и юг, на 3м. от запад и на 6м. от дъното на УПИ XVII-335, по пунктира на червените линии и сини надписи от графичната част на акта.
Връща преписката за ново произнасяне в тримесечен срок от постъпването й в общинската администрация съобразно обстоятелствената част на решението. При разглеждане на заявлението административният орган да съобрази действащ ПЗ и кадастър с отразяването им върху основния чертеж по изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и предвиденото допълващо застрояване по заповедта от 1993г.
Осъжда Община Хисаря да заплати на Б.Т.А.-*** сума в размер на 595 лв., съдебни разноски в производството.
Решението е окончателно.

 
18 Административно дело No 1193/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 515/12.03.2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1- 4412-0324/24.04.2008г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Пловдив, с което митническата стойност на стоките по ЕАД № 3000/4-63156/04.11.2005год. е увеличена със сумата от 4945 лв., представляващи разходи за транспорт, като по отношение на "ЗИМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков" № 12, представлявано от управителя З.И.М., е определено да доплати сумата от 296, 00 лв. мито и 1048,00лв. данък добавена стойност, ведно със законната лихва върху тях, считано от 04.11.2005г. до дата на плащането, като е постановено и да се извършат корекции за стоките по процесния ЕАД в кл. 45 "Уточняване" и кл. 47 "Изчисляване на вземанията".
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ЗИМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков" № 12, представлявано от управителя З.И.М. сумата от 405,00лв, представляваща извършени от дружеството разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
19 Административно дело No 1215/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни НИКИМЕКС ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Никимекс" ЕООД - гр.София, с адрес на управление гр.София, ЖК"Младост - І", бл.45, вх.6, ет.3, ап.102, представлявано от Н.Р.Б., против Решение да определяне на нов тарифен номер № 665/ 22.04.2008г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 08BG003000H0013767 от 28.01.2008г. е определено ново тарифно класиране на декларираните стоки, както следва: са стока № 1 - код по ТАРИК - 54076113000, като е постановена промяна на съответната кл.33 "Тарифен код", както и на кл.47 "Изчисляване на вземанията" по ЕАД №08BG003000H0013767 от 28.01.2008г., като на базата новото тарифно класиране е определено ново митническо задължение за дружеството антидъмпингово мито в размер на 29376,14 лв. и данък добавена стойност в размер на 5875,23 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Никимекс" ЕООД - гр.София, с адрес на управление гр.София, ЖК"Младост - І", бл.45, вх.6, ет.3, ап.102, с БУЛСТАТ 831695629, представлявано от Н.Р.Б. да заплати на Митница Пловдив сумата от 1155/хиляда сто петдесет и пет/ лева, представляващи разноски по делото и възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните

 
20 Административно дело No 1276/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 07.12.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 1032/17.03.2008г., издаден от Елена Г. Лалова - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 415/02.06.2008г. на директор на дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, в частта, относно непризнатото право на данъчен кредит на "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112103991, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Велинград, пл."Свобода", представлявано от управителя И.А.И., за данъчен период 01.01.2004г. - 31.01.2004г. в размер на 39 950, 00 лв. по фактура № 180/30.01.2004г., издадена от "ЕЛИХАРТ" ЕООД - гр.Велико Търново, ведно с прилежащите лихви за забава, определени вследствие на коригирания резултат за периода.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112103991, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Велинград, пл."Свобода", представлявано от управителя И.А.И. сумата от 1400 /хиляда и четиристотин/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
21 Административно дело No 1350/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БРЕЗОВО ЕКСПРЕС-ГЕОРГИ КОВАЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.К.,*** Експерс- Г.К."***, с адрес на управление: гр. Брезово, обл. Пловдивска, ул."Васил Коларов" № 8, против Ревизионен акт № 160003018 от 09.04.2008 г., издаден от ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 437 от 09.06.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на търговеца е начислен допълнително ДДС в размер на 17650,32лв. и лихви от 4004,76лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Г.И.К.,*** Експерс- Г.К."***, с БУЛСТАТ 115186227, с адрес на управление: гр. Брезово, обл. Пловдивска, ул."Васил Коларов" № 8, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 883/осемстоти осемдесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
22 Административно дело No 1473/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 16/2008г. от 28.05.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати, както следва - мито в размер на 20 341,00 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 24 245,00 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задължението - 01.04.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0231 от 27.06.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
23 Административно дело No 1698/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни РАЙ-ФИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 29.12.2009г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 160800393 от 13.05.2008 г., издаден от В.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 535 от 21.07.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит на "РАЙ - ФИС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Павел Калпакчиев" № 45, представлявано от управителя Р.А.И., в размер на 3964 лв., ведно със законната лихва върху тях, по фактура № 1953/06.02.2006 г., издадена от "ПИД ПБ" ЕООД за данъчен период м. февруари 2006 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "РАЙ - ФИС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Павел Калпакчиев" № 45, представлявано от управителя Р.А.И., сумата от 187,07 лв. /сто осемдесет и седем лева и 7 стотинки/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "РАЙ - ФИС" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Павел Калпакчиев" № 45, представлявано от управителя Р.А.И., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1121,26 лв. /хиляда сто двадесет и един лева и 26 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
24 Административно дело No 1714/2008, VII състав Дела по КСО Д.С.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 11.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Т. *** срещу Решение №232/06.08.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане №********** от 21.05.2008г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив, с което е отказано преизчисляване на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Т. по негово заявление от 15.05.2008г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
25 Административно дело No 1719/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни РУДМЕТАЛ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "РУДМЕТАЛ" АД - гр. Рудозем, с Булстат 120068885, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, Промишлена зона, представлявано от изп.директор М.А.М., срещу Ревизионен акт № 210800148/27.06.2008г., издаден от орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Смолян, изменен в частта за лихвите с Решение № 613 от 08.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, с който акт на дружеството е отказан данъчен кредит общо в размер на 29703,10 лв. и са определени лихви от 7209,61лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "РУДМЕТАЛ" АД - гр. Рудозем, с Булстат 120068885, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, Промишлена зона, представлявано от изп.директор М.А.М., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1186 / хиляда сто осемдесет и шест/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
26 Административно дело No 1737/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮБИМЕЦ-АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800 от 04.06.2008год. издаден от В.Г.Г., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 590 от 04.08.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му, с която на "Любимец-Автотранспорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Любимец, ул. "Преслав" № 10 е отказано право на данъчен кредит в общ размер общо на 12366,21лв. по данъчни фактури № 85 от 27.12.2002год. ; №89 от 21.03.2002год. и № 201 от 31.05.2002год. с издател "Далас 92" ООД, гр. Стара Загора и са определени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за съответните периоди данъчни резултати в размер общо на 10089,87лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "Любимец-Автотранспорт" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Любимец, ул. "Преслав" № 10 сумата от 850,00лв, представляваща извършени от дружеството разноски по производството - държавна такса, възнаграждение за един адвокат и вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 1880/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 28.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160800575/09.06.2008 г., издаден от П.Б.Р., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 616 от 08.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му с която на С.А.К. *** са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2001 г. в размер на 49,07 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 39,38лв. и за отчетната 2003 г. в размер на 56,11лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 30,25 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.А.К. ***, подадена чрез адвокат Т.Ч. - В., срещу Ревизионен акт № 160800575/09.06.2008 г., издаден от П.Б.Р., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 616 от 08.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му с която на С.А.К. са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2001 г. в размер на 11008,54 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 8837,19 лв. и за отчетната 2003 г. в размер на 15295,87 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 8248,10 лв.
ОСЪЖДА С.А.К. ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1317,79лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 1942/2008, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БЛЕНД-МЮМЮНЕ ИСЛЯМОВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 11.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Х.И., ЕГН **********, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ "Бленд - М.И.", с ЕИК 825344561, със седалище и адрес на управление: с.Устина, област Пловдив, община Родопи, против заповед № 817 от 21.07.2008 г. на кмета на Община "Родопи", област Пловдив, с която е спряно изпълнението на започнатия незаконен строеж - започнати строително-ремонтни работи на ресторант "Каменица", намиращ се в с.Устина, Община "Родопи", ул."Никола Петков", разположен в УПИ СНС, кв.47 и частично извън него в пешеходна алея.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
29 Административно дело No 1958/2008, XIII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв И.М.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 07.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от И.М.Р. *** с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ в размер 2000лв. неимуществени вреди и 31,20лв. имуществени вреди
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1958 по описа за 2008г. на Административен съд - Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС

 
30 Административно дело No 1969/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСЕКСПРЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 15.12.2009г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 154/18.07.2008г., издаден на основание чл.107, ал.3 от ДОПК от Николинка Минкова Тодорова - главен инспектор в отдел "Събиране, контрол и ревизии" на Дирекция "МД и ТБО и Ревизионен контрол" при Община Пловдив, с който на "ТРАНСЕКСПРЕС" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115008502, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 139, представлявано от управителя Н.Г.Т. е определено задължение за данък върху превозните средства за процесните периоди на 2007г. и 2008г., в общ размер на 16603, 25 лв., и прилежащи лихви за забава в общ размер на 1221,96 лв., потвърден с решение № 7/12.09.2008г. на Директор на Дирекция "МД и ТБО и Ревизионен контрол" при Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив - Дирекция "МД и ТБО и Ревизионен контрол" да заплати на "ТРАНСЕКСПРЕС" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115008502, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 139, представлявано от управителя Н.Г.Т., сумата от 837 /осемстотин тридесет и седем / лева, разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
31 Административно дело No 2109/2008, IX състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 19.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 296 на Общински съвет - Пловдив, взето с протокол № 18 от 09.10.2008г., с което е отменено Решение № 267 на Общински съвет - Пловдив, взето с протокол № 16 от 17.09.2008г. на Общински съвет - Пловдив, което е отменило Решение № 244 , взето с протокол № 15/01.08.2008 г.
ОСТАВЯ без уважение искането за разноски на Областен управител-Област-Пловдив.
ВРЪЩА делото като преписка на Общински съвет - Пловдив за ново произнасяне по предмета на жалбата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
32 Административно дело No 2185/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т-ПЛАН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Т-План" ЕООД, представлявано от Г.Д.Т., със седалище и адрес на управление- гр.Ст.Загора, ул."Индустриална" №1, ЕИК по Булстат 123660640 против Ревизионен акт № 240800482 от 14.08.2008г., издаден от Дешка Стефанова Станева- ст.инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Ст.Загора, потвърден в обжалваната част с Решение № 753/16.10.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е определен допълнително корпоративен данък за 2006г. в размер на 10485лв. и е начислена лихва в размер на 2111,16лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Т-План" ЕООД, представлявано от Г.Д.Т., със седалище и адрес на управление- гр.Ст.Загора, ул."Индустриална" №1, ЕИК по Булстат 123660640 да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив юрисконсулстско възнаграждение в размер на 701 лв. ( седемстотин и един)лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
33 Административно дело No 2295/2008, X състав Дела по КСО В.Б.С.,
М.Б.К.
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 23.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.С. и М.Б.К., в качеството им на наследници на П.С.С. ***, против Решение№82 от 31.03.2008 год. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрк.Колева, пълномощник на РУ"СО" Пловдив за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 2371/2008, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.12.2009г.
Отменя решение № 514/22.11.2005г. на ОСЗГ-Пловдив, издадено на основание чл. 19, ал. 17 от ППЗСПЗЗ по преписка вх.№ 2291 от 20.09.1999г. на наследници на В.К.С..
Връща преписката на ОСЗ-Пловдив за спазване на процедурата по чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ за решение № 2291О от 26.09.2000 г. и след влизане в сила на което да предприеме действия по постановяване на решение по чл. 19, ал. 17 от ППЗСПЗЗ.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд , в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
35 Административно дело No 2391/2008, VII състав Дела по КСО Н.Н.Н. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 11.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.Н. *** срещу Решение №312/12.11.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив в ЧАСТТА му, с която е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане №********** от 10.07.2008г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив, в частта отнасяща се до приетия осигурителен доход за периода 01.01.1994г. - 31.07.2007г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
36 Административно дело No 2399/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Й.,
З.П.Д.,
Е.С.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.12.2009г.
Отхвърля жалбата на Г.Д.Й., З.П.Д. и Е.С.П.-*** против Заповед № РД-09-414/20.10.2008г. на Кмета на Район "Северен"-община Пловдив за одобряване проект за РУП за конкретизиране на покрив на съществуващ гараж в УПИ IV-1631, кв.5а-нов по плана на кв."Победа-Марица", гр.Пловдив.
Осъжда жалбоподателите Г.Д.Й., З.П.Д. и Е.С.П.-*** да заплатят на Х.С.Ш. сумата от 500.00 лв. за осъществена адвокатска защита.
Решението е окончателно.

 
37 Административно дело No 2403/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АДВОКАТ.СЪДР.ЮРУКОВ В АСОЦ.С АЛЕКСАНДРОВ И ГУНЧЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 01.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Адвокатско сдружие "Юруков в асоциация с Александров и Гунчева", Булстат: 115538283, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул."Македония" №2, ет.2, срещу Акт за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № 1604280022871/26.09.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 821/25.11.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Адвокатско сдружие "Юруков в асоциация с Александров и Гунчева", Булстат: 115538283, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул."Македония" №2, ет.2, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
38 Административно дело No 2405/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.П. ***, срещу Ревизионен акт № 800233/22.08.2008г., издаден от Г.П.Й.на длъжност инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 813 от 25.11.2008 г. и Решение за поправка на ЯФГ от 12.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, с който акт на жалбоподателя са установени публични задължения допълнителен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2002г. в размер на 35 625.90 лв и лихва от 25 114.87 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Т.Г.П., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1664 /хиляда шестотин шестдесет и четири/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
39 Административно дело No 2411/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ 1968 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 08.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600542 от 24.06.2007 г. издаден от А.М.К.на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 926/ 08.10.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която на "Елит 1968" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, хотел "Свилена" ст. 102, представлявано от управителя Г. Генадиевна Н., е определен корпоративен данък за 2004 г. в размер на 13181,61 лв., ведно със законната лихва в размер на 3780,36 лв. и за 2005 г. в размер на 10649,53 лв., ведно със законната лихва в размер на 1749,29 лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Елит 1968" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, хотел "Свилена" ст. 102, представлявано от управителя Г. Генадиевна Н., сторените по делото разноски в размер на 2075 лв. /две хиляди седемдесет и пет лева/, представляващи заплатените държавни такси, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
40 Административно наказателно дело (К) No 2424/2008, XIX състав Наказателни касационни производства АЛБА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104/18.08.2008г. на Пловдивски районен съд Х - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 723/2008г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
41 Административно дело No 2450/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.М.,
Г.Н.И.
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.М. *** и Г.Н. *** против Заповед № 509 от 05.08.2008г. на Кмета на Община Съединение, с която на основание чл. 134, ал.1 т.1 и т.2, ал.2, т.6, чл. 110 ал.1 т. 2 и ал.2, чл. 112 ал.1 и ал.2 т.2 и т.7, чл. 124 ал.3, чл. 128 ал.3, чл. 129 ал.2 от ЗУТ; §6 ал.1 и § 20 от ПЗР на ЗУТ е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V "културен дом и магазини" от кв. 32 по плана на с. Малък Чардак, като от него се образуват два нови урегулирани поземлени имота: V "културен дом и озеленяване и VІІ "търговия" по кафявите линии, надписи, зачертавания и щрихи за регулацията, червени ограничителни линии за застрояването и сини градоустройствени показатели на проекта.
ОСЪЖДА С.Н.М. *** и Г.Н. *** да заплатят в полза на Община Съединение сумата в размер от 200 лв. /двеста лева/.
Решението е окончателно.

 
42 Административно дело No 2466/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.С. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-02-54 от 15.12.2008г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "автосервиз с офис", изпълнен в частен имот, ПИ 45, и на общински терен, кв.99а по плана на Ж.К. "Южен", гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" №81а, както и прекъсване захранването на обекта с електричество и вода от доставчиците.
ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Христо Ботев" №47, да заплати на Т.А.С.,***, сумата от 540,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
43 Административно дело No 14/2009, IX състав Дела по ЗМСМА ПЕНОН ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед ОА-2763/18.09.2008 г., издадена от Кмета на Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Пенон" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Хр. Чернопеев" № 20, ЕИК115031967 направените по делото разноски в размер на 554/петстотон петдесет и четири/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
44 Административно дело No 34/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Р.Ю. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 08.12.2009г., в законна сила от 24.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № № РД-09-1397/16.12.2008 г. на Кмета на Район"Източен" - Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
45 Административно дело No 64/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.А.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 02.12.2009г.
На основание чл. 159 т. 8 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 64/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалите и в същия срок за неявилите се от получаване на съобщението.

 
46 Административно дело No 66/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Г.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.Г. с ЕГН ********** ***, против Заповед № ЗД-00-393 от 19.11.2008 г. на областния управител на област Пловдив, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр.Перущица, област Пловдив, в частта за имоти № 705.80, 705.95, 705.99 и 705.100 в местността "Ковачево въгле" /Прогона/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
47 Административно дело No 148/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.В.Г. НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.В.Г. с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-55 от 04.12.2008 г. на Началника на РДНСК - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
48 Административно дело No 176/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Ж.А.,
Н.С.Й.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.12.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.С.Й. против Заповед № ОА-2189/17.11.2005г. на Кмета на Община Пловдив.
Отменя Заповед № ОА-2189/17.11.2005г. на Кмета на Община Пловдив за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 103211, м."Коматевско шосе", по плана за земеразделяне на землище Пловдив Юг, за промяна на предназначението на земеделска земя, с който план от ПИ 103211 се образува УПИ 103211-I-жилищно застрояване, с ново, ниско, свободно застрояване, съгласно сини и червени линии и надписи за регулациянта, червени ограничителни линии и червени котировки за застрояването, матрица с устройствени показатели за зона Жм /Пзастр.-до 60 %; Кинт-до 1.2; Позел.- над 40 %/, обозначена със син цвят, ЕЛ и ВиК схеми.
Решението е окончателно.
В частта за оставената без разглеждане жалба решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за постановяването му пред ВАС.

 
49 Административно дело No 179/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИКА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 130800356/16.09.2008 г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 815/25.11.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, относно непризнат данъчен кредит на "Металика - 5" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. "Димитър Грънчаров" № 3, представлявано от управителя Росен Атанасов Лагадински, в размер на 576 370,33 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 113322,21 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "Металика - 5" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. "Димитър Грънчаров" № 3, представлявано от управителя Росен Атанасов Лагадински, БУЛСТАТ 112628836, сумата от 4300 лв. /четири хиляди и триста лева/, представляваща заплатените държавна такса, депозит за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
50 Административно дело No 224/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ФОРЕСТ 2004 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.12.2009г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 160800250/25.04.2008г., издаден от Г.Т.Н.- старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 527/18.07.2008г. на Директор на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в частта, с която на "ЕКО ФОРЕСТ 2004" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115849944 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."Белград" № 14, ет.2, представлявано от управителя Р.М.Ф. не е признато право на приспадане на данъчен кредит за м.08 и м.09.2006г. в размер на 4002, 02 лв. по фактури № № 2093/14.08.2006г., № 2098/21.08.2006г., № 2101/23.08.2006г.,№ 103/24.08.2006г., издадени от "Анто ли ООД гр.София и фактури № № 2510/01.09.2006г., № 2518/13.09.2006г., № 2520/17.09.2006г., издадени от "Анто Ли 1" ЕООД гр.София, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА "ЕКО ФОРЕСТ 2004" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115849944 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул." Белград" № 14, ет.2, представлявано от управителя Р.М.Ф. да заплати на Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 494 / четиристотин деветдесет и четири / лева юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
51 Административно дело No 229/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ФОРЕСТ 2004 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801289/10.11.2008г., издаден от Пролетка Богомилова Русинова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив потвърден с Решение № 31/10.01.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на "Еко Форест 2004"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Белград"№14, ет.2 представлявано от управителя Р.М.Ф., са определени публични задължения в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди месец Юни, месец Юли, месец Август и Месец Септември 2007г. в размер общо на 80 259,24 лева лева, по фактурите, издадени от "Лес Строй"ЕООД, "Марчело лес"ЕООД и "Анто ли 1"ЕООД, ведно с прилежащите лихви за забава като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Еко Форест 2004"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Белград"№14,ет.2 представлявано от управителя Р.М.Ф.,***, кант.1, адв.К., да заплати на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП - гр.София, сумата от 1 445,70 /хиляда четиристотин четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
52 Административно дело No 332/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.К.Ф.,
К.Г.Д.,
Д.К.П.,
Л.К.П.,
Т.С.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.12.2009г.
Обявява за нищожно решение № 717/23.11.2005г. на ОСЗГ-Пловдив, за обезщетение на наследниците на К.Г.Д. със земя на стойност 486 лв., а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение - поименни компенсационни бонове на стойност 9240 лв.= 9240 ПКБ, издадено на основание чл. 19, ал. 17 от ППЗСПЗЗ по преписка вх.№ 248 от 25.09.2001г.
Връща преписката на ОСЗ-Пловдив за спазване на процедурата по чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ за решение № 248-О от 08.11.2000 г., след влизане в сила на което да предприеме действия по постановяване на решение по чл. 19, ал. 17 от ППЗСПЗЗ.
Осъжда ОСЗ-Пловдив да заплати на К.Г.Д.,*** лв.- съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд , в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
53 Административно дело No 371/2009, IX състав Дела по ЗМСМА Н.Ц.З. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 11.12.2009г.
Отменя, като незаконосъобразен, отказ на Кмета на Община Пловдив, Район "Централен" , обективиран в писмо с изх.№ 94006-19190/20.01.2009 г. за извършване на административна услуга -издаване на скица на имот постановен по искане на Н.Ц.З. ***№ 94006-19190/19.11.2008г.
Изпраща преписката на Началник на Агенция по геодезия ,картография и кадастър -Служба Пловдив. за издаване на скица на имот по искане на Н.Ц.З. ***№ 94006-19190/19.11.2008г. на Община Пловдив, Район "Централен"
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дн. срок от съобщението му на страните, пред ВАС

 
54 Административно дело No 420/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РИС-3 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.12.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Рис-3" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Цалапица, област Пловдив, ул. "Петър Берон" №12, Ревизионен акт №1601147 от 06.07.2007г., издаден от Ваня Георгиева Войникова- инспектор по приходите в ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение №830 от 03.09.2007г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството е допълнително начислен ДЦС за периода 01.04.2006г. - 31.12.2006г. в размер на 2 117,16 лева, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на "Рис-3" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Цалапица, област Пловдив, ул. "Петър Берон" №12, сумата от 250/двеста и петдесет/лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
55 Административно дело No 514/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Г.В.,
К.Н.К.,
Р.Б.К.,
Е.К.Ц.,
Д.П.Г.,
Т.Т.Т.,
С.А.Т.,
Х.А.Т.,
В.К.В.,
Е.А.М.,
И.А.В.,
Н.А.В.,
П.А.Р.,
Й.Р.Д.,
Р.Г.П.,
Т.Н.П.,
А.Н.П.,
Й.А.Д.,
З.Н.З.,
К.С.Г.,
С.А.Д.,
А.Г.П.,
М.В.П.,
П.В.П.,
П.К.И.,
П.Н.И.,
Д.А.Л.,
М.М.Л.,
А.Г.Г.,
А.Г.П.,
Л.Г.П.,
Е.В.Л.,
Б.А.Л.
НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.В., К.Н.К., Р.Б.К., Е.К.Ц., Д.П.Г., Т.Т.Т., С.А.Т., Х.А.Т., В.К.В., Е.А.М., И.А.В., Н.А.В., П.А.Р., Й.Р.Д., Р.Г.П., Т.Н.П., А.Н.П., Й.А.Д., З.Н.З., К.С.Г., С.А.Д., А.Г.П., М.В.П., П.В.П., П.К.И., П.Н.И., М.М.Л., А.Г.Г., А.Г.П., Л.Г.П., Е.В.Л., Б.А.Л., Д.А.Л. против Заповед ДК-10-10 от 09.02.2009г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е отхвърлена жалбата с вх. № Сд-818-06-606 от 22.12.2008г. на И.А.В. и Б.А.Л. и жалбата с вх. № Сд-818-00-100 от 15.01.2009г. на А.Г.В. и др. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 128 от 01.12.2008г. на Гл. архитект на Община Садово за обект: "Силозно стопанство, реконструкция и модернизация на съществуващо ферментационно отделение - І етап, помпено-охладителна станция, преустройство на съществуваща манипулационна сграда -І етап и подмяна на инсталация за дестилиране на алкохол" в УПИ І- спиртна фабрика, кв. 32 по плана на с. Катуница, Община Садово на името на "Спирт индъстриз" ЕООД.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
56 Административно дело No 516/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИН И МАРИН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.12.2009г.

ОТХВРЪЛЯ жалбата на "М. ***, ЕИК по Булстат 1121288399, представлявано от Г.С.М.-управител, против Ревизионен акт № 1300800457 от 22.12.2008г. , издаден от Недялка Атанасова Ангелова- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 132/23.02.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 27600лв. и прилежаща лихва в размер на 189,38 лева, като неоснователна.
ОСЪЖДА "М. ***, ЕИК по Булстат 1121288399, представлявано от Г.С.М.- управител да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1005 (хиляда и пет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
57 Административно дело No 543/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛИН ФИДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "В.Ф.", със седалище и адрес на управление с. Баните, ул. "Родопи" № 1, област Смолян, представляван от собственика В.Р.Ф. срещу Ревизионен акт № 210800300/18.12.2008 г., издаден от Ф.Г.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, ПОТВЪРДЕН с Решение № 96 от 09.02.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 23 428,87 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 2583,60 лв.
ОСЪЖДА ЕТ "В.Ф.", със седалище и адрес на управление с. Баните, ул. "Родопи" № 1, област Смолян, представляван от собственика В.Р.Ф., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 970 лв. /деветстотин и седемдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
58 Административно дело No 588/2009, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.С.С. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 52760 Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 30.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №588 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
59 Административно дело No 607/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.З.З.,
Ц.А.В.,
Е.Д.З.
НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Е.Д.З., Ц.А.В.,***, и Н.З.З., със съдебен адрес:***, против Заповед №ДК-02-Пд-38 от 02.10.2008г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "части от пристройка на жилищна сграда, на ниво първи етаж в отклонение от одобрено ЗРП и акт за узаконяване №43/30.10.1998г.", изпълнен в УПИ VІ-147, кв.462 по плана на "Трета градска част", гр. Пловдив, и Заповед №ДК-02-Пд-39 от 02.10.2008г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж "части от спалня в пристройка на жилищна сграда на ниво втори жилищен етаж в отклонение от одобрено ЗРП и акт за узаконяване №43/30.10.1998г.", изпълнен в УПИ VІ-147, кв.462 по плана на "Трета градска част", гр. Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
60 Административно дело No 623/2009, X състав Дела по ЗОС А.К.Т.,
П.Т.Т.
КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 07.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Т. и П.Т.Т., двамата с адрес:***, против Заповед №РД-09-99 от 31.03.2009 година /л.3/, издадена от Кмета на Район "Северен"-Община Пловдив.
ОСЪЖДА А.К.Т. и П.Т.Т., двамата с адрес:***, солидарно да заплатят на Община Пловдив-Район "Северен" юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
61 Административно дело No 650/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТОПЛИВО АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Топливо" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", ул. Солунска" №2, против Заповед №09ОА-398 от 25.02.2009г. на кмета на община Пловдив, с която е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.37/нов/ по плана на кв. "Университетски", гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
62 Административно дело No 677/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.А.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЗАПАДЕН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 01.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.А.Г., ЕГН ********** *** против отказ на Кмета на Район "Западен" при Община Пловдив да открие процедура по попълване на кадастралния план в кв. "Смирненски 3", гр. Пловдив, за имот с пл. № 77, обективиран в писмо с изх. № 2 94 00 531/2/ от 02.04.2009г.
ОСЪЖДА Ф.А.Г., ЕГН ********** *** да заплати в полза на А.Д.К. и С.Д.А. сумата в размер от 400лв. /четиристотин/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
63 Административно дело No 680/2009, X състав Дела по КСО ВМА-ББАЛ-ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №65 от 24.03.2009 година на Ръководителя на ТП на НОИ и потвърденото с него Разпореждане №88 от 27.01.2009г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ"СО" - град Пловдив за събиране на сумата по ревизионен акт за начет с вх.№2889-15/ 08.01.2009 година, в частта, за която е изтекъл 5/пет/ годишен давностен срок по чл.115, ал.1 от КСО и е променен както следва: общо дължима сума от 2758,29лв., от които 1573,93лв.- главница и 1184,36лв.- лихва.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт- Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, да заплати на "Военно медицинска академия- Болнична база за активно лечение Пловдив", с адрес на управление: град Пловдив, бул. "Христо Ботев"№81, представляван от полк.Д-р А.Й.К.-***, сумата в размер на 150 лв./сто и петдесет лева /разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
64 Административно дело No 682/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Б.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 30.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.В. *** против Решение № 203/26.03.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 20-25-38/18.02.2009 г. по описа на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив, подадена от П.Б.В. против Ревизионен акт № 260800787 от 26.01.2009 г. издаден от ТД на НАП гр. Хасково, а производството по жалбата е ПРЕКРАТЕНО.
ОСЪЖДА П.Б.В. ***, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
65 Административно дело No 693/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.З.Х. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.З.Х., ЕГН **********,***, против заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на град Кричим, в частта относно имот с идентификатор 39921.504.462.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
66 Административно дело No 697/2009, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.К., ЕГН **********,***, против Заповед № 1248 от 11.03.2009 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР- Пловдив, с която на основание чл. 22 от ЗАНН във вр. с чл. 171 т.1 б. "б" от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка-временно отнемане на свидетелство за управление до решаване на въпроса с отговорността.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
67 Административно дело No 709/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Б.М. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Адриан Б.М., ЕГН **********,***, против заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на град Кричим, в частта относно имот с идентификатор 39921.505.33.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
68 Административно дело No 714/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЩИНА ДОСПАТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Доспат с адрес гр.Доспат, Площад " 1-ви май" № 3, област Смолян, представлявана от Кмета А.Д.П.с ЕИК по БУЛСТАТ 000614906, чрез пълномощник - адв.Б.К. срещу ревизионен акт /РА/ № 2180800318/28.01.2009г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян, изменен с Решение № 217 от 06.04.2009г. на Директор на "Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 60778.69 лв., допълнително начислен ДДС в размер на 24443.63 лв. и лихви от 26972.13 лв., както и следните данъци и лихви: корпоративен данък за 2003 г. в размер на 17028,18 и лихва от 11653,17 лв., данък върху приходите за 2004 г. в размер на 1297,15 лв. и лихва от 687,94 лв., данък върху приходите за 2005 г. в размер на 982,33 лв. и лихва от 402,57 лв., данък върху приходите за 2006 г. в размер на 92,53 лв. и лихва от 28,27 лв., данък върху приходите за 2007 г. в размер на 3667,31 лв. и лихва от 474,03 лв., допълнително определена лихва върху данък по чл. 36, ал.1 от ЗКПО за 2004 г. в размер на 14,86 лв. и лихва върху данък по чл. 36, ал.1 от ЗКПО за 2006 г. в размер на 0,67 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Община Доспат с адрес гр.Доспат, Площад " 1-ви май" № 3, област Смолян, представлявана от Кмета А.Д.П.с ЕИК по БУЛСТАТ 000614906 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 3420 /трихиляди четиристотин и двадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
69 Административно дело No 715/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА-М ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801418/02.02.2009г., издаден от Лорена Николаева Иванова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 197/26.03.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Делта М"ЕООД, гр.Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ - Обединител"№54, ет.4, ап.25, представлявано от Йордана М., в качеството й на управител, е определен данък добавена стойност за внасяне в размер на 344 278,23 лева за данъчен период месец Февруари 2008г., и са начислени и лихви за забава в размер на 47 277,12 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Делта М"ЕООД, гр.Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ - Обединител"№54, ет.4, ап.25, представлявано от Йордана М., сумата от 11 450 /единадесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
70 Административно дело No 725/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни КОТА 180 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801813 от 30.01.2009г. издаден от Р.Б.Т., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 207 от 26.03.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на "КОТА 180" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Захари Стоянов" № 77 е определен данък добавена стойност за внасяне в размер на 180069,36лв. за отчетен период м. февруари 2008год. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 24499,94лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "КОТА 180" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Захари Стоянов" № 77, сумата от 4 250,00лв., представляваща извършени от последния разноски по производството - държавна такса, възнаграждение за един адвокат и вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
71 Административно дело No 728/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 01.12.2009г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.Д., ЕГН **********, с ЕТ "Петко Д. ***, Булстат 126096069, против Ревизионен акт /РА/ № 260800687 от 23.01.2009год. и РА за поправка № Р-900688/02.02.2009г., издадени от Янка Иванова Андонова - гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 213 от 27.03.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 8892,74лв. и лихви 2263,07лв., вноски за ДОО в размер на 3021,74лв. и лихва 1289,99лв., вноски за ЗО в размер на 788,28лв. и лихва 200,71лв., начислен ДДС в размер на 18100лв. и е отказан ДДС в размер на 12314,08лв. и са начислени лихви в общ размер от 8189,48лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Н.П.Д., ЕГН **********, с ЕТ "Петко Д. ***, Булстат 126096069 да заплати на на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1551/хиляда петстотин петдесет и един/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
72 Административно дело No 818/2009, X състав Дела по КСО БУЛЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №87 от 15.04.2009 година на Ръководителя на ТП на НОИ и потвърденото с него Разпореждането№261 от 16.03.2009г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ"СО" град Пловдив, за събиране на сумата по частичен ревизионен акт за начет с вх.№К-258/26.02.2009 година от 4358,93лв., от които 2336,00лв.- главница и 2022,93лв.- лихва
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт- РУ"СО"град Пловдив, да заплати на "Булен" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Леонардо да Винчи"№70, с ЕИК по БУЛСТАТ 115829869, дружеството представлявано от управителя В.Г.Г. сумата в размер на 550 лв./петстотин и петдесет лева /разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
73 Административно дело No 835/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМСПАД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДИМСПАД" ЕООД - гр. Пловдив, с Булстат 1160110954, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Н. Генадиев" № 2, представлявано от Д.С.Д., и с посочен адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. "Владая" № 4 чрез адв. С.М. срещу Ревизионен акт № 16801735/10.02.2009г., издаден от орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 262 от 17.04.2009 г.на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, в частта, с която не е признато правото на данъчен кредит в размер на 75 330.00лв. и начислени лихви в размер на 13 222.00лв. по фактури№124/29.08.2007г., №171/27.09.2007г., №202/21.10.2007г., №207/30.10.2007г., №209/31.10.2007г., №273/20.11.2007г., №281/29.11.2007г., №283/30.11.2007г. №252/20.12.2007г., №256/22.12.2007г., №258/25.12.2007г. и №261/29.12.2007г. издадени от "Боник - 2006" ЕООД - гр. Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА ДИМСПАД" ЕООД - гр. Пловдив, с Булстат 1160110954, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Н. Генадиев" № 2, представлявано от Д.С., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 2221 /двехиляди двеста двадесет и един/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
74 Административно дело No 842/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.С.Х. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
С.М.Л.
Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-13 от 19.02.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Кричим, община Кричим, област Пловдив, досежно границите между поземлени имоти с №39921.505.27, №39921.505.26 и №39921.505.30.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на З. Спа-сов Х.,***, сумата от 260,00 лева, представлява-ща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 843/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.М.Ш. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.12.2009г.
ОТМЕНЯ кадастралните карта и регистър, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Кричим, ЕКАТТЕ 39921, община Кричим, обл. Пловдив, относно имот № 504.689.
ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директора на АГКК за изпълнение на указанията на Съда, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати в полза на Н.М.Ш., ЕГН **********,*** сумата в размер от 460лв. /четиристотин и шестдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението. 
76 Административно дело No 848/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СОЛИС ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Солис" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Авксентий Вележки" № 38, ЕИК по Булстат 825395545, чрез Управителя Х.В. П., против Решение за промяна на тарифен номер № 1003 от 16.03.2009год. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0278 от 17.04.2009г. на Директора на Регионална митническа дирекция Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА Солис" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Авксентий Вележки" № 38, ЕИК по Булстат 825395545, чрез Управителя Х.В. П. да заплати на Митница-Пловдив сумата от 2511 /две хиляди петстотин и единадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
77 Административно дело No 850/2009, V състав Дела по КСО САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХН.ЛАБОРАТОРИЯ Д И З ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 15.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Разпореждане № 366/16.05.2008 г. на РУ"СО" - Пловдив, потвърдено с Решение № 209/23.06.2008 г. на Ръководителя на ТП на НОИ Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните

 
78 Административно дело No 867/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНС ЕЛГОЛ БЪЛГАРИЯ ООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 08.12.2009г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 18.11.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Транс Елгол България" ООД-Пловдив представлявано от управителя Л. И.Муравенова против Заповед № РД-08-511/20.05.2008г. на Кмета на Район "Централен"-Община Пловдив
Осъжда "Транс Елгол България" ООД-Пловдив да заплати на Район "Централен"-Община Пловдив 150 лв., юрисконсултско възнаграждение.
Прекратява производството по адм.д.№ 867 по описа за 2009г. на административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.

 
79 Административно дело No 888/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛАМИ-2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801975/04.03.2009г., издаден от М.Б.Д.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 274/27.04.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на "Плами 2001"ЕООД, гр.Карлово, ул."Бузлуджа"№14, с ЕИК по Булстат 160083279, представлявано от К.К.Й., за данъчен период месец Май 2007г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 625,87 лева, ведно със начислените съответни лихви за забава; както и в частта относно установените задължения за заплащане на лихви за забава в размер общо на 161,96 лева за данъчни периоди месец Юли, Месец Август, Месец Октомври и месец Декември за несвоевременно начислен ДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП, за заплати на "Плами 2001"ЕООД,гр.Карлово,ул."Бузлуджа"№14, с ЕИК по Булстат 160083279 представлявано от К.К.Й., сумата от 209,74 /двеста и девет лева и седемдесет и четири стотинки/лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
80 Административно дело No 892/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Т.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 09 ОА-642 от 03.04.2009г. на Кмета на Община Пловдив, с която на осн. чл. 129 ал.2 от ЗУТ и Мораториум за застрояване на устройствени зони, предвидени за комплексно застрояване, приет с Решение от 31.07.2008г. на Народното събрание на Република България, обнародван в ДВ, бр. 70 от 08.08.2008г., е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.79А по плана на кв. "Христо Ботев" -юг, гр. Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка на административния орган за произнасяне, съгласно указанията на съда.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Р.Т.Д. ЕГН ********** *** сумата в размер от 110 лв. /сто и десет лева/.
Решението е окончателно.

 
81 Административно дело No 916/2009, XV състав Дела по ЗМВР Б.В.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.В.Т., ЕГН **********,*** против Заповед № 3361 от 17.04.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производстото по АХД № 916 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
82 Административно дело No 922/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Т.Щ. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 29.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Щ. ***, срещу Ревизионен акт № 260800757/18.03.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Хасково, в частта му, в която е потвърден с Решение № 311/14.05.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Д.Т.Щ. ***, да заплати сумата от 650.55 лв. (шестстотин и петдесет лева и 55 ст.) юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
83 Административно дело No 928/2009, VII състав Искове за обезщетение БОЕВ-ПЕТЪР БОЕВ ЕТ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ обективно съединените претенции на П.Н.Б. в качеството му на ЕТ "Б. - П.Б."*** срещу Агенция "Митници" с адрес гр. София, ул."Г.С. Раковски"№47 за присъждане на сумата от общо 91 000 лева, представляващи претърпени загуби под формата на пропуснати ползи/печалби/ за времето 23.02.2006г. - 23.07.2008г. и сумата от общо 4 356 лева, представляващи направени разходи по отстраняване на повреди, по плащане на данъци, застраховки, зелена карта, както следва: за акумулатори - 680 лева, за ремонт на брезент - 780 лева, за подмяна на други детайли - общо 1 726 лева, за задължителни застраховки за 2006г. - 155 лева, зелена карта за 2006г. - 1 015 лева, всичките настъпили в неговата сфера като собственик на товарен бордови автомобил с рег. №РВ 2859 ХА, в резултат на издадено наказателно постановление №499/2006г. от 26.02.2007г. на Началник Митница - Кулата, отменено като незаконосъобразно със съдебно решение №729 от 25.09.2007г. по н.а.х. дело №862/2007г. по описа на Районен Съд - Петрич/в сила от 30.06.2008г./., като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
84 Административно дело No 951/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАРБАРОС-МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БАРБАРОС - МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Сини връх" № 42, представлявано от М.К., срещу Ревизионен акт № 160801986/20.02.2009г. в частта, потвърдена с Решение № 277/27.04.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с която са начислени лихви в размер на 4608,93лв. и отказан данъчен кредит в размер на 27741,33лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 12194,60лв.
ОСЪЖДА "БАРБАРОС - МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Сини връх" № 42, представлявано от М.К., да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив сумата в размер на 1540,90 /хиляда петстотин и четиридесет лева и деветдесет стотинки/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
85 Административно дело No 974/2009, V състав Искове за обезщетение ХЕБРОС БУС ООД ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ определението си от 25.11.2009г. с което делото е обявено за решаване.
ОСТАВЯ без разглеждане искова молба на "Хеброс Бус" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Македония 1, автогара Родопи, ет.2, управлявано от Веселин Георгиев Дошков, срещу Община Кричим за обезщетение за имуществени вреди - пропуснати ползи в периода 01.04.2006 г. - 31.05.2009 г., причинени от незаконосъобразни действия на Кмета на Община Кричим по сключването на договор за превоз с "Кричим Експрес" ООД за втора група линии и незаконосъобразното бездействие, изразяващо се в несключване на договор за превоз с "Хеброс Бус" ООД за същата група линии в транспортния конкурс, проведен на основание Решение № 86, взето с протокол № 11/08.07.2004 г. на Общински съвет Кричим и Заповед № 119/17.08.2004 г. на Кмета на Община Кричим и финализиран със Заповед № 165/20.10.2004 г. на Кмета на Община Кричим, в размер на 73577.78лева, ведно със законната лихва върху тази сума от завеждане на иска до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА "Хеброс Бус" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Македония 1, автогара Родопи, ет.2, представлявано и управлявано от Веселин Георгиев Дошков да заплати на Община Кричим направените съдебни разноски в размер на 300/триста/ лева.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело №974/2009г. по описа на ПАС, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седем дневен срок от съобщението до страните.

 
86 Административно дело No 997/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.К. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.12.2009г.
Отменя Заповед № 168/02.04.2009г. на Кмета на Район "Южен"-Община Пловдив.
Осъжда Район "Южен"-Община Пловдив да заплати на С.И.К.-Митева сума в размер на 580 лв., съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
87 Административно дело No 1000/2009, V състав Дела по КСО НОНСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 02.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/30.04.2009 г. на ръководителя на ТП на НОИ- гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № 251/12.03.09 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в същото РУ"СО", за сумата от 4 446, 04 лв. от които главница в размер на 2 769, 52 лв. и лихва от 1 676, 52 лв.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив да заплати на "НОНСТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в с.Дъбене, Община Карлово, област Пловдивска, представлявано от управителя И.А.Н. направените съдебни разноски в размер на 252 /двеста петдесет и два/ лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 1017/2009, XXII състав Наказателни касационни производства Д.А.Г. ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 746/ 19.05.2009 г. по НАХД № 1275/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
89 Административно наказателно дело (К) No 1055/2009, XIX състав Наказателни касационни производства КАРАТ ПЕРФЕКТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 52/10.01.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1376/2008 г. по описа на същия съд.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2008-К-1680/14.08.2008 г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите, с което на "КАРАТ - ПЕРФЕКТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Драва" № 10 А, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лв. за нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
90 Административно дело No 1064/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЦВЯТКО СЛАВЕЙКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 03.12.2009г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 21800331/06.04.2009 г., издаден от С.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 349/29.05.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на Ц.М.С., едноличен търговец с фирма "Ц.С.", със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. "Перелик" № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 11, ЕИК 830191359, допълнително е начислен ДДС в размер на 5157,47 лв. за данъчни периоди м.12/2003 г. и м.12/2006 г., като намалява данъка от 5157,47 лв. на 4297,90 лв. ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Ц.М.С., едноличен търговец с фирма "Ц.С.", със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. "Перелик" № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 11, ЕИК 830191359, сумата от 5,60 лв. /пет лева и 60 стотинки/ - съответната част от заплатената държавна такса.
ОСЪЖДА Ц.М.С., едноличен търговец с фирма "Ц.С.", със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. "Перелик" № 1, вх. Б, ет. 1, ап. 11, ЕИК 830191359, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 585 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
91 Административно дело No 1074/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Г.С.,
Г.Е.С.,
Б.Е.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 08.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.С. с ЕГН **********, Г.Е.С. с ЕГН ********** и Б.Е.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № 164 от 30.05.2009 г. на Кмета на Община Перущица, с която на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 4б, ал.1, изр. първо от ПЗРЗСПЗЗ въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност "Стара пастуша", землище на гр.Перущица, одобрен със заповед № ЗД-00-393 от 19.11.2008 г. на областния управител на Област Пловдив, решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ № 358/31.08.1992 г. на ОСЗГ по заявление № 365 от 17.07.1991 г. по чл.11 от ЗСПЗЗ и скица № 214 от 10.04.2009 г. е възстановено правото на собственост на наследниците на В. Иванов Т. върху новообразуван имот с номер 708.121, местност Стара пастуша, землище на гр.Перущица, с площ 1223 кв.м. при посочени граници и съседи.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
92 Административно дело No 1077/2009, VII състав Дела по ЗАдм М.И.К. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИСАР Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 10.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.К. *** срещу отказ на Общинска служба по земеделие/ОСЗ/ - Хисар, обективиран в становище изх.№СК-00-675 от 03.06.2009г., подписано от Зам. Началника на службата, да и бъдат издадени скици за имот №016132 и имот №016134 по картата на възстановената собственост/КВС/ за земеделските и горски територии в землището на гр.Хисар, обл.Пловдивска, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
93 Административно дело No 1083/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.Н. НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Н. ***, чрез процесуалния представител адв. Й. Йорданов, против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 122/2001г. от 04.12.2001г. на Началник Митница Свиленград с което М.Д.Н. *** е задължен да заплати както следва - мито в размер на 988,00лв. ; данък добавена стойност в размер на 197,00лв. и законна лихва за просрочие, начислена от момента на възникване на задълженията - 15.11.2000год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0170 от 04.08.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
94 Административно дело No 1091/2009, X състав Дела по ЗМСМА Г.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 04.12.2009г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото от 04.11.2009 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.В.Т. и оспорването на "Хеброс-България" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Константин Стоилов" №51, като заинтересована страна, представлявани от адвокат С.В., срещу "Правила за регулиране на достъпа, движението и паркирането на МПС в резерват "Старинен Пловдив" и подстъпите към него", утвърдени от кмета на община Пловдив; "Проект за охрана на резерват "Старинен Пловдив", утвърден от кмета на община Пловдив, и Заповед №ОА-1524 от 20.06.2007г. на кмета на община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1091 от 2009 година на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
95 Административно дело No 1093/2009, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ЛЮСИНДА-ЛЮДМИЛА КАЛТАКЧИ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 01.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д.К. в качеството и на ЕТ"Люсинда - Людмила Калтакчи" с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Трети март"№9, ет.1, ап.1 срещу Заповед №РД-09-474/08.06.2009г. на Кмета на Район "Централен" на Община - Пловдив, с която е отнета одобрената схема в полза на едноличния търговец от 15.12.2008г. за разполагане на маси за открито сервиране/лятна градина/ и леко слънцезащитно устройство - тента - укрепване пред заведение за бързо обслужване, находящо се на адрес гр.Пловдив, ул. "Лейди Странгфорд"№3, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Л.Д.К. в качеството и на ЕТ"Люсинда - Людмила Калтакчи" с адрес на управление гр.Пловдив,ул."Трети март"№9, ет.1, ап.1 да заплати на Кмета на Район "Централен" на Община - Пловдив сумата от общо 235/двеста тридесет и пет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
96 Административно дело No 1096/2009, XV състав Други административни дела РВК ТРАКИЯ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Районна всестранна кооперация "Тракия", ЕИК 000436745, представлявана от председателя Б.Л.И., ЕГН **********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Благовест" № 2А против Заповед № 11 от 09.06.2009г. за временно спиране експлоатацията на част от обект на Директора на РИОКОЗ-Пловдив, с която на основание чл. 51 ал.1 от Закона за храните /ДВ бр. 90/99г, изм. и доп. Бр. 31/06г. е спряна временно експлоатацията на част от обект-"Кафе-аперитив", обособен в магазин за хранителни стоки в с. Манолско Конаре, Община Марица, до регистрацията му по реда на Закона за храните.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
97 Административно дело No 1118/2009, X състав Дела по КСО Т.Х.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 28.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Х.Р.,***, срещу Решение №101 от 03.06.2009 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 28.01.2009 година на Ръководителя на Отдел "Пенсионно осигуряване" при РУ"СО" град Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрк. М.Т.-пълномощник на директора на ТП на НОИ за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
98 Административно дело No 1122/2009, X състав Дела по ЗДС ОКЕАНИК ООД РЕКТОР НА ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ,
О.С.С.,
И.В.М.,
Н.М.Н.,
В.А.Я.,
Е.Р.Р.,
О.И.Ф.,
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №Р33/1421 от 22.06.2009 година издадена от Ректора на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", с която е определен наемателят /като кандидат в търга класиран на първо място/ за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ обособена част от имот-публична държавна собственост, а именно: "Кафе-бюфет с обща площ от 254кв.метра/ закрита 149кв.метра и открита 105кв.метра/ находящ с в приземен етаж в сградата на Ректорат на ПУ"Паисий Хилендарски" град Пловдив".
ОСЪЖДА Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", да заплати на "Океаник" ООД град Пловдив, със седалище и адрес на управление: село Баните, Община Баните, Област Смолян, ул. "Възход" №5, представлявано от управителя на дружеството Захари Райков Геритлиев, сумата в размер на 350лв./триста и петдесет лева/ представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
99 Административно дело No 1129/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.В.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Б.,***, против Заповед №09ОА-451 от 10.03.2009г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на част от кв.15-нов по плана на кв. "Гладно поле", гр. Пловдив, като УПИ VІІ-341- общественообслужващи дейности променя предназначението си в УПИ VІІ-341- жилищно и обществено застрояване, със застрояване, предвидено със Заповед №ОА-1250 от 25.05.2007г. на община Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
100 Административно дело No 1185/2009, X състав Други административни дела Г.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 01.12.2009г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община - Асеновград по заявление от Г.Н.Л. с вх. №94 Г-151/14.05.2009г., с което е поискал да му се предостави достъп до обществена информация, визирана със заявлението му под формата на копия на описаните в заявлението документи или електронен носител, свързани с дейността на Община Асеновград по овладяване популацията на бездомните кучета за периода февруари 2008 до май 2009 година.
ИЗПРАЩА преписката по заявление вх. №94Г-151/14.05.2009г. от Г.Н.Л.,***, на Кмета на Община Асеновград за произнасяне по направеното със заявлението искане с мотивирано решение, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 1188/2009, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИНПЕКОМЕР-ПЕТРАНА МЕРДЖАНОВА ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 21.12.2009г., в законна сила от 21.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 868 от 05.06.2009г., постановено по НАХД № 2261 по описа за 2009г. на ПРС, ХХІ-ви наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
102 Частно административно дело No 1212/2009, XVII състав Частни администр. дела Х.Д.В. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 03.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.В. ***, Гърция, подадена чрез В.Д.Б. ***, съгласно пълномощно, рег. № 1875/03.06.2009 г. срещу Отказ за издаване на удостоверение за платен данък при източника от страна на ТД на НАП гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм. дело № 1212/2009 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
103 Частно административно дело No 1253/2009, XVII състав Частни администр. дела Е.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 03.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С. ***, Гърция, подадена чрез В.Д.Б. ***, съгласно пълномощно, рег. № 1875/03.06.2009 г. срещу Отказ за издаване на удостоверение за платен данък при източника от страна на ТД на НАП гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.дело № 1253/2009 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
104 Административно дело No 1274/2009, IX състав Дела по КСО А.К.Н.,
В.Н.А.,
П.Н.Н.
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 131 от 08.07.2009 г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Пловдив., и потвърдените с него Разпореждане № **********/12.05.2009 г. на Ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ - Пловдив. и Разпореждане № **********/02.06.2009 г.,на Ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ - Пловдив.
ОСЪЖДА : РУ "СО" -Пловдив да заплати на А.К.Н. 50лв.,разноски.
ОСЪЖДА : РУ "СО" -Пловдив да заплати на В.Н.А. 50лв.,разноски.
ОСЪЖДА : РУ "СО" -Пловдив да заплати на П.Н.Н. 50лв.,разноски.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.


 
105 Административно дело No 1279/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ 1968 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.12.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260900135/08.06.2009г., издаден от Ася Младенова Котетерова- гл.инспектор в ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с Решение № 477 от 17.07.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 72100лв. за данъчен период м.09.2004г.и са определени лихви в размер на 45607,96лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Елит 1968" ООД, със седалище и адрес на управление- гр. Свиленград, ж.к. "Изгрев", бл.1, вх.А, ет.4, ап.37, чрез управителя Г.Г.Н., сумата 2854 (две хиляди осемстотин петдесет и четири) лева разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
106 Административно дело No 1296/2009, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв ВЕН И КО ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ
Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 03.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на "Вен и ко"ЕООД срещу НАП - София и АДВ - София за присъждане на обезщетение в размер на 86 000 лева за вреди от незаконосъобразно отнети вещи - 4 688 бутилки алкохол и лихви за забава в размер на 10 000 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1296/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.

 
107 Административно дело No 1313/2009, VIII състав Дела по ЗМВР З.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 18.12.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №ЯЗ/РЗМ-117 от 11.07.2009г. на началника на сектор "Миграция" при ОД"МВР"-Пловдив, с която на З.Ф. е наложена ПАМ "забрана за влизане в страната за срок от 5 години". ОТМЕНЯ Заповед с Рег.№ЯЗ/РЗМ-115 от 11.07.2009г. на началника на сектор "Миграция" при ОД"МВР"- Пловдив, с която на З.Ф. е наложена ПАМ "принудително отвеждане до границата".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на сраните.

 
108 Административно дело No 1325/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ КЬОЛОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.12.2009г.
Отхвърля жалбата на Г.Ч.К.в качеството на ЕТ "Георги Кьолов" със седалище и адрес на управление-гр.Раковски, ул."Средна гора" № 4 против Заповед № ДЗ-111/28.07.2009г. на Кмета на Община Раковски.
Осъжда Г.Ч.К.в качеството на ЕТ "Георги Кьолов" да заплати на Община Раковски направените по делото разноски в размер на 150 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
109 Административно дело No 1326/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Л.З.,
П.П.З.,
Н.Я.З.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 17.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Л.З. ***, П.П.З. ***, и Н.Я.З. ***, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, в частта относно ПИ с идентификатор 56784.540.26.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1326 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
110 Административно дело No 1347/2009, IX състав Дела по КСО В.И.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.12.2009г.
Обявява нищожността на отказ, обективиран в писмо изх. № 60079/26.06.2009г. на Н-к Отдел администрация"Пенсии"/Г.Димова/ при РУ"СО"-Пловдив.
Връща преписката на Директора на РУ"СО"-Пловдив за решаване спора по същество и съобразяване на задължителните указания в мотивите .
Оставя без уважение искането на В.И.П. за присъждане на разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 
111 Административно дело No 1354/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.С.С. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.12.2009г.
Отхвърля жалбата на Т.С.С..,***, против Заповед № ДК-02-20/16.07.2009г. на Началника на РДНСК-Пловдив.Осъжда Т.С.С.. да заплати на Ц.К.С.,*** сумата от 180лв., разноски за адвокатско възнаграждение.Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
112 Административно наказателно дело (К) No 1357/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Т.Г.Ч. ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 829/ 01.06.2009 г. по НАХД № 1794/ 2008 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно

 
113 Административно наказателно дело (К) No 1381/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТЕЛКОМ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31/17.07.2009 г. на Първомайския районен съд, постановено по НАХД № 83/2009 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
114 Административно дело No 1386/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни К.Л.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Л.П., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № К 09900071/10.06.2009г., издаден от Росица Георгиева Скоколиева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Кърджали, потвърден с Решение № 482/16.07.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на К.Л.П., ЕГН **********,***, са установени публични задължения за внасяне за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 2 550,52 лева и прилежаща лихва за забава в размер на 420,38 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.Л.П., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, юристконсултско възнаграждение в размер на 318,25 /триста и осемнадесет лева и двадесет и пет стотинки/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
115 Административно дело (К) No 1412/2009, XIX състав Касационни производства Б.Й.В.,
В.Й.Б.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД,
В.Б.Д.,
К.Б.П.,
А.Б.П.,
Н.Б.П.,
Й.Н.К.,
К.Б.К.
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 280/10.07.2009г. постановено по гр. дело № 1236 по описа за 2008г. на Асеновградски районен съд, ІV - ти гр. състав.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр.Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
116 Административно дело No 1420/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Ш.Х. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 19.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение за отказ за възлагане на нова ревизия № 16252/24.07.2009 г., издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр. Пазарджик, с което на С.Ш.Х. ***, е отказано възлагането на нова ревизия по искане вх. № 16252/24.06.2009 г. по описа на ТД на НАП гр. Пазарджик, във връзка с изменение на задължения за данъци, установени с влязъл в сила и необжалван по съдебен ред Ревизионен акт № 1300876/26.11.2008 г., издаден от същата ТД на НАП.
ВРЪЩА преписката на Териториалния директор на ТД на НАП гр. Пазарджик за постановяване на законосъобразен акт при съобразяване с указанията дадени в настоящото определение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
117 Административно дело No 1438/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛБИС РИТЕЙЛ ХОЛДИНГС БВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Албис Ритейл Холдингс" Б.В. със седалище в Холандия, 1011, гр.Амстердам, ул."Рапенбургершраат" № 204, данъчен номер 819392868, против Уведомление за отказ от издаване на становище за наличие или липса на основания за прилагане на СИДДО, издадено с изх.№ 70-00-4908/10.06.2009 г. от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърдено с Решение № 515/31.07.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Албис Ритейл Холдингс" Б.В. със седалище в Холандия, 1011, гр.Амстердам, ул."Рапенбургершраат" № 204, данъчен номер 819392868, да заплати в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата от 150.00 лв. (сто и петдесет лева) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
118 Административно дело No 1440/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КРИЧИМ ЕКСПРЕС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.12.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 290 от 31.07.2009 г. на кмета на Община Кричим, с която е одобрен проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VІІІ-2007 за стоп. обсл. дейност и УПИ VІІ-73 за стоп. обсл. дейност, кв.131, като са обособени нови УПИ VІІІ-2007 за стоп. обсл. дейности, VІ-73 стоп. обсл. дейности и ІХ-73 стоп. обсл. дейности.
ОСЪЖДА Община Кричим да заплати на "Кричим експрес" ООД, с ЕИК 115631136, със седалище и адрес на управление: град Кричим, област Пловдив, ул."Търговска" № 44, сумата 850 (осемстотин и петдесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
119 Административно дело No 1448/2009, X състав Дела по КСО АСИМП МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 14.12.2009г.
ОТМЕНЯ Писмена покана № 16-1498 от 18.08.2009 г., относно възстановяване на суми получени без правно основание, издадена от Директора на РЗОК - Пловдив, с която е задължено АСИМП"МЦ Кючук Париж" ООД - гр.Пловдив да възстанови сумата в размер на 3047,50 лв.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на РЗОК - Пловдив за произнасяне в съответствие с указанията, дадени в мотивите на решението.
ОСЪЖДА РЗОК - Пловдив да заплати на дружеството АСИМП"МЦ Кючук Париж"ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Георги Кондолов"№43а, сумата от 550лв./петстотин и петдесет лева/ разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 
120 Административно дело No 1450/2009, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ДРАГАЖЕН ФЛОТ-ИСТЪР АД ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 07.12.2009г.
ОТМЕНЯ решение №10 от 20.08.2009г. на изпълнителния директор на "Летище Пловдив"ЕАД, с което е обявено класирането на участниците в процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на имот парцел ІІ, кв.22 по регулационния план на село Буховци, обл.Търговище и АД-то е отстранено от участие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА "Летище Пловдив"ЕАД с адрес на управление село Крумово, обл.Пловдивска да заплати на "Драгажен флот - Истър"АД с адрес на управление гр.Свищов, ул."Дунав"№12 сумата от общо 200/двеста/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
121 Административно дело No 1460/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.Ц.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Ц.Ш. ***.
ПРЕКРАТЯВА производстото по АХД № 1460 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
122 Административно дело No 1465/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Л.М.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.Б. *** против Заповед № ЗД-00-103 от 11.06.2009г. на Областен управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1465 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.


 
123 Административно дело No 1468/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.И.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.В. против Заповед № ЗД-00-103/11.06.2009г. на Областен управител - Пловдив за одобряване ПНИ за м."Манастирски лозя", землище гр.Сопот, в частта за имот 461.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 1468/2009г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му, пред ВАС.

 
124 Административно дело No 1471/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ А.П.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.Т. *** против Заповед № ЗД-00-103 от 11.06.2009г. на Областен управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1471 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 1486/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.М.Д. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ХИСАР Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 07.12.2009г., в законна сила от 07.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №641 от 23.04.2009г. по Н.А.Х.дело №1135 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., VІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №К-1416/2008 от 21.10.2008г., издадено от Началник на РПУ на МВР, гр. Хисаря, с което на Д.М.Д. е наложена глоба в размер от 150,00 лева, лишен е от правото да управлява МПС за срок от два месеца и са му отнети 10 контролни точки по реда на Наредба №Із-1959.
Решението е окончателно.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 1493/2009, XX състав Наказателни касационни производства СТАРАТА КЪЩА ЕС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.12.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Оставя в сила Решение № 1117/21.07.2009 г.. на Пловдивски районен съд /ПРС/, 25-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 2391/2009 г. по описа на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно .

 
127 Административно наказателно дело (К) No 1499/2009, XXII състав Наказателни касационни производства К.Н.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1065 от 10.07.2009г., постановено по НАХД № 1391/09г. по описа на Пловдивски районен съд, с което ХХV н.с. е потвърдил НП № 16-004103/12.06.2008г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив в частта му по т.3, с която на К.Н.Д., ЕГН ********** е наложена по т.3 на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 89, т.8 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и е изменил НП № 16-004103/12.06.2008г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив в частта му по т.2, с която на К.Н.Д., ЕГН ********** е наложена на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 500 лв. за нарушение на Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, като изменя основанието на наложената глоба и вместо по чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози налага глоба на основание чл. 93, ал.2 Закона за автомобилните превози за нарушение на чл. 89, т. 7 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и е намалил размера на наложената глоба от 500 лева на 50 лева и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ НП № 16-004103/12.06.2008г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив в частта му по т.2, с която на К.Н.Д., ЕГН ********** е наложена на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 89, т.7 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, и т.3, с която на К.Н.Д., ЕГН ********** е наложена по т.3 на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 89, т.8 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1065 от 10.07.2009г., постановено по НАХД № 1391/09г. по описа на Пловдивски районен съд в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 1513/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ПК ПОБЕДА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 68/17.07.2009 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 244/2009 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № І-Б-104/30.04.2009 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-гр.Пловдив, с което на Потребителска кооперация "Победа", седалище в гр.Лъки и адрес на управление бул."Хайдушки поляни" №11, Булстат: 000602569, представлявана от П.Н.Я., е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 2000 лв.

Решението е окончателно.

 
129 Административно дело No 1579/2009, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 02.12.2009г.
ОТМЕНЯ повторно приетата с решение №399, взето с Протокол №29 от 19.08.2009г. точка три от решение №367, взето с Протокол №28 от 24.07.2009г. и двете на Общински съвет - Садово, с която се възлага на Кмета на Община - Садово в срок от 30 дни да представи бюджета на всяко читалище, Методика и начин на изготвяне на същия, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Общински съвет - Садово да заплати на Кмета на Община - Садово сумата от общо 350/триста и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
130 Административно наказателно дело (К) No 1586/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ДНСК СОФИЯ ПЕРЛА-1 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 10.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 998 от 30.06.2009 г., постановено по НАХД № 1580/2009 г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № ДК-21-29-ДНСК-276 от 31.03.2008г. на Зам. началника на ДНСК гр. София, с което на "ПЕРЛА 1 ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Неофит Бозвели" № 4; БУЛСТАТ 115862591, представлявано от управителите : Нурджан Ерджанова Мусова, ЕГН ********** и Нерман Кемалова Алиева, ЕГН ********** на основание чл. 237 ал.1 т.1 от ЗУТ е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. за нарушение на чл. 148 ал.1 и чл. 137 ал.3 от ЗУТ.
Решението е окончателно.

 
131 Административно дело No 1589/2009, X състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 29.12.2009г.
ИЗМЕНЯ Решение № 1583 от 27.11.2009г., постановено по делото, в частта му за разноските, като по отношение на ищеца К.Д.Г., заличава осъдителния диспозитив "ОСЪЖДА К.Д.Г. да заплати по сметка *** - Пловдив, сумата от 24лв. държавна такса". Определението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
132 Административно наказателно дело (К) No 1590/2009, XX състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Ц.К.Б. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.12.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Оставя в сила Решение № 1022/17.07.2009 г. на Районен съд-Пловдив , ХХV-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 2155/2009 г. по описа на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно .

 
133 Административно наказателно дело (К) No 1598/2009, XXII състав Наказателни касационни производства СТАРАТА КЪЩА ЕС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1187 от 29.07.2009г. , постановено по НАХД № 2583/09г. по описа на Пловдивски районен съд, с което ХVІІ н.с. е потвърдил НП № 2009 - К - 12689 на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на "Старата къща ЕС" ООД, БУЛСТАТ 825311771 е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 127, ал.2, вр. с чл. 222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ и "имуществена санкция" в размер на 200 лв. за нарушение по чл. 20, ал.1, във вр. с чл. 200 от ЗЗП.
Решението е окончателно.

 
134 Административно дело (К) No 1603/2009, XX състав Касационни производства Й.Н.Й. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 14.12.2009г.
ОТМЕНЯ Определение от 16.11.2009 г. ,с което е даден ход на делото по същество.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационна жалба на Й. Николов Й. ***, против Решение № 1805/29.06.2009 г. на РС Пловдив, по ах. дело №3189/2008г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
135 Административно дело No 1612/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 22.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 090 А -1123 от 26.05.2009 г. на Кмета на Община Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка на Община Пловдив за продължаване на образуваното административно производство.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
136 Административно дело No 1616/2009, XI състав Дела по ЗМВР С.Н.К. ЗАМ.ДИРЕКТОР ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 08.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.К., ЕГН **********,***, против Заповед № З-7831/29.07.2009 г. на Директора на ОД - МВР - Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ забрана за напускане на Република България и издаване на паспорти или заместващи ги документи на основание чл.78, ал.1 и чл.76, т.3 от ЗБДС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
137 Административно дело No 1635/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.К.З. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.З. *** против Заповед № ЗД-00122 от 14.07.2009г. на Областен управител на Област- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производстото по АХД № 1635 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.


 
138 Административно наказателно дело (К) No 1638/2009, XX състав Наказателни касационни производства ДЖАКО-ХРИСТО ДЖАКОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 10.12.2009г., в законна сила от 10.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 146 от 20.08.2009г., постановено по НАХД № 227 по описа на Карловски районен съд за 2009г., ІV наказателен състав,
като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2009-К-12652/05.03.2009г.на Директор в Регионална Дирекция за Областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ"Джако-Христо Джаков" със седалище и адрес на управление- гр.Карлово, ул."Бяла река"№ 44, БУЛСТАТ 115325869, представлявано от Христо Георгиев Джаков е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лева, за нарушение по 30 от Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл. 201 от същия закон, като намалява размера на наложената имуществена санкция на 500 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


 
139 Административно дело No 1641/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Н.Н. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.Н.,***, против Заповед №ДК-10-49 от 09.09.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е оставил в сила Разрешение за строеж №50 от 10.08.2009г., издадено от главния архитект на община Хисаря.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
140 Административно наказателно дело (К) No 1647/2009, XXI състав Наказателни касационни производства Б.П.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №842 от 01.06.2009 год. постановено по НАХД № 1663 от 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, двадесети наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 1657/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИВОНА ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1215 от 03.08.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2390/2009 г.

Решението е окончателно.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 1658/2009, XIX състав Наказателни касационни производства А.С.Д. РПУ РАКОВСКИ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 04.12.2009г., в законна сила от 04.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1181/28.07.2009 г. постановено по НАХД № 2317/2009 г. по описа на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 1659/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства НИКИ-НИКОЛА АТАНАСЧИКОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1170/ 28.07.2009 г. по НАХД № 1321/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 1660/2009, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР О.Г.Д. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №1026/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХ н. състав съдебно решение №1204/31.07.2009г., с което е отменено наказателно постановление/НП/ №Р-10-424/04.12.2008г. на Заместник - председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционата дейност", с което е наложена на основание чл.127 ал.1, т.3 от Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/ на О.Г.Д. в качеството му на брокер при инвестиционен посредник "Популярна каса - 95"АД "Глоба" в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.27 ал.2 от същия нормативен акт.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
145 Административно дело No 1663/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.И.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 09.12.2009г.
ПРЕКРАТЕНО. Съгласно определение на ВАС и ВКС № 95/09.12.2009 г. компетентен да разгледа производството по делото е Районен съд - Пловдив.
 
146 Административно наказателно дело (К) No 1664/2009, XX състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 10.12.2009г., в законна сила от 10.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1248 от 10.08.2009г., постановено по НАХД № 1641 от 2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІV н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 29224-0043010 от 09.03.2009г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП- Пловдив, с което на "Българска индустриална група" АД, гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе"№23, представлявано от Д.Н.Б.ЕГН **********, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 911,58 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС във връка с чл.13 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 вр. ал.3 във връзка с чл.25 ал.3 т.1 във вр. с чл.25 ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС и чл.117 ал.1 т.1 и ал.3 от ЗДДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 29224-0043010 от 09.03.2009г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП- Пловдив, с което на "Българска индустриална група" АД, гр.Пловдив, ул."Кукленско шосе"№23, представлявано от Д.Н.Б.ЕГН **********, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 911,58 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС във връка с чл.13 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 вр. ал.3 във връзка с чл.25 ал.3 т.1 във вр. с чл.25 ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС и чл.117 ал.1 т.1 и ал.3 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
147 Административно наказателно дело (К) No 1666/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АНТИКО ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1136/21.07.2009г. на Пловдивския районен съд, ІХ - ти н.с, постановено по НАХД № 1492 по описа на същия съд за 2008г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 1668/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д.В.К. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1262 от 13.08.2009г., постановено по НАХД № 2164/09г. по описа на Пловдивски районен съд, с което ХХV н.с. е отменил НП № І-Б-65/03.04.2009г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, и с което на Д.В. ***, ЕГН ********** е наложена по т.1 на основание чл. 48, ал.1 от Закона за храните глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 73, ал.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните; по т.2 на основание чл. 229, ал.1 от Закона за здравето глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.2, ал.3, във вр. с ал.2 от Наредба № 15 от 27.06.2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони; по т.3 на основание чл.229, ал.1 от Закона за здравето глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.15, ал.1 от Наредба № 15 от 27.06.2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
Решението е окончателно.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 1669/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ХАРИЕТ-2-ХРИСТИНКА КАУНДЖИЕВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1108 от 17.07.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3240/2009 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № І-Б-133/25.05.2009 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-гр.Пловдив, с което на ЕТ "Хариет-2-Христинка Илиева Каунджиева", седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Македония" №22, Булстат: 115613842, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 2000 лв.

Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 1670/2009, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР О.Г.Д. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 955/24.06.2009 г. постановено по НАХД № 1025 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
151 Административно дело No 1672/2009, VIII състав Дела по ЗМВР П.А.Г. НАЧАЛНИК ШЕСТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 15.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.Г.,***, кантора №30, против Заповед с Рег.№ЯЗ/06-335 от 10.09.2009г. на началника на VІ-то РУ при ОД"МВР"- Пловдив, с която са отнети раз-решение за носене и употреба на огнестрелно оръжие с №РВ282277 и разрешение за съхраняване на огнестрелно оръжие с №РВ553745, и е разпоредено изземването на ог-нестрелно оръжие, представляващо пушка "ИЖ", калибър "12" и №Е2120.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
152 Административно наказателно дело (К) No 1678/2009, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР О.Г.Д. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 986 от 29.06.2009 г., постановено по НАХД № 1022/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № Р-10-425 от 04.12.2008г. на Заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с което на О.Г.Д., ЕГН **********, в качеството му на брокер при инвестиционен посредник "Популярна каса-95" АД на осн. чл. 127 ал.1 т.3 от ЗПФИ му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2000 лв., за нарушение на чл. 27 ал.2 от ЗПФИ.
Решението е окончателно.


 
153 Административно наказателно дело (К) No 1680/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА Д.Х.А. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1266/ 17.08.2009 г. по НАХД № 2812/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 1681/2009, XIX състав Наказателни касационни производства К.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 1177 от 29.07.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3022/2009 г.
ВРЪЩА делото в Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг състав, като се изпълнят указанията съгласно мотивите на настоящото решение.

Решението е окончателно.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 1684/2009, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Б.С.К. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.12.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Оставя в сила Решение № 1123/22.07.2009 г. на Пловдивски районен съд /ПРС/, VІІІ-ми наказателен състав, постановено по НАХД № 1038/08 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно .

 
156 Административно наказателно дело (К) No 1685/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ ЕКОИНВЕСТ ЕООД,
О.Д.Т.
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1277/17.08.2009год. на Пловдивския районен съд, V - ти н.с, постановено по НАХД № 2225 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
157 Административно дело No 1691/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА на М.П.Г. срещу Заповед № СС-07 от 08.09.2009 година на Кмета на Община Раковски БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1691/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Второ отделение, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок с частна жалба от днес за присъствалите и от съобщението за неприсъствалите.

 
158 Административно дело No 1692/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ХОЛСИМ БЕТОН ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 01.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Холсим Бетон Пловдив" АД, в качеството му на правоприемник на "Комарс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 134, представлявано от изпълнителния директор С.П.Ч. срещу Ревизионен акт № 160900369/09.07.2009 г., издаден от Дарина Христева Иванова, на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 609/04.09.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в размер на 15080,31 лв.
ОСЪЖДА "Холсим Бетон Пловдив" АД, в качеството му на правоприемник на "Комарс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Братя Бъкстон" № 134, представлявано от изпълнителния директор С.П.Ч., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 758 лв. /седемстотин петдесет и осем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
159 Административно дело (К) No 1700/2009, XXI състав Касационни производства Т.К.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-КАРЛОВО Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 297 от 03.08.2009 г., постановено по АХД № 254/2008 г. на Карловския районен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Карлово.
ОСЪЖДА Общинска служба "Земеделие"- Карлово да заплати в полза на Т.К. ***, ЕГН ********** сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението е окончателно.

 
160 Административно дело No 1706/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.В.В. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 17.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта и относно поземлен имот с идентификатор №56784.517.323 и сграда с идентификатор №56784.524.692.1.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлен имот с идентификатор №56784.517.323 и сграда с идентификатор №56784.524.692.1, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на И.В. ***, сумата от 60,00 лева, и на Р.И.В.,***, сумата от 50,00 лева, представляващи направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
161 Административно дело No 1708/2009, VII състав Дела по КСО Г.П.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №196/15.09.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив в ЧАСТТА му, с която е постановено възстановяването от Г.П.Б. *** на неправилно изплатени пенсии за разликата от 303,25 лева до 376,67 лева като общ размер на вземането, от които за главниците - за разликата от 159,58 лева до 192,32 лева и за лихвите - за разликата от 143,67 лева до 184,35 лева, и за времето от 01.01.2004г. - 24.07.2004г., като ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б. в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването

 
162 Административно дело No 1716/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛХАУС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 15.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Булхаус"ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район"Триадица", ж.к."Гоце Делчев", бл.261, вх.А, ап.18, ЕИК 123073414 представлявано от Т.Д., в качеството й на управител, със съд.адрес гр. София, район "Овча Купел", ул."Монтевидео"№2, адв.Р.Николов, против Ревизионен акт № 240900223/25.06.2009г., издаден от Румяна Витлиемова Янакиева- главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 562/20.08.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която за данъчни периоди м.12.2003г.; м.09, м.10 и м.12.2004г.; м.02, м.03, м.06, м.08 и м.09.2005г. и м.06.2008г. е отказано признаването на данъчен кредит в размер на общо 101 353,25 лева и са начислени съответните лихви за просрочие, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Булхаус"ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район "Триадица", ж.к."Гоце Делчев", бл.261, вх.А, ап.18, ЕИК 123073414 представлявано от Т.Д., да заплати на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 377/две хиляди триста седемдесет и седем/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
163 Административно дело No 1722/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни В И К ЕООД ХАСКОВО ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 29.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВиК" ЕООД Хасково със седалище в гр.Хасково, ул."Сакар" №2, Булстат: 126004284, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 2/06.08.2009 г., издаден от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източно-беломорски район Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1722 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
164 Административно дело No 1728/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.В.,
Т.И.С.,
С.Н.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В. *** и Т.И.С. ***.
ПРЕКРАТЯВА производстото по АХД №1728 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
165 Административно дело (К) No 1735/2009, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Г.Д.Т.,
И.В.Я.,
Р.Н.Т.,
С.Н.Б.
Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 2097/27.07.2009 г. постановено по административно дело № 3928 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
166 Административно дело (К) No 1736/2009, XX състав Касационни производства Д.С.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ БРЕЗОВО Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 23.12.2009г., в законна сила от 23.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1903 от 2009г.без дата, постановено по АХД № 4802 по описа за 2009г. на ПРС, Х-ти гр. Състав.
Като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Решение № О-015/07.04.2009г. на ОСЗ- гр.Брезово,
ИЗПРАЩА делото като преписка на ОСЗ- гр.Брезово за произнасяне по преписка за обезщетение вх. № 9940/07.04.2009г. при съобразяване с указанията, дадени в решението.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 1737/2009, XXII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Й.К.П. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 10.12.2009г.
Оставя без разглеждане касационната жалба на Министерството на културата против решение № 1303/25.08.09 г. на ПРС по НАХД 411/2009 г.
Прекратява производството по КАХД 1737 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и за контролиращата страна, а за ответника в същия срок от съобщаването.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 1739/2009, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АВТОСВЯТ-2002 ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 996 от 30.06.2009г., постановено по НАХД № 1918/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 253/08/23.02.2009г. на Зам. Началник Митница - Пловдив, с което на "Автосвят 2002"ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул."Богомил"№9, на основание чл.113 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лева, за извършено административно нарушение на чл.88 ал.2 от ЗАДС, както и е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5 000 лева, на основание чл.114 от ЗАДС, за извършено административно нарушение по чл.61 от същия закон.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 1741/2009, XIX състав Наказателни касационни производства СЕ ЯКУБ ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1194/29.07.2009 г. постановено по НАХД № 1859/2009 г. по описа на Пловдивския районен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 1742/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТРАНСПОРТ ТУ ХОУМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1174 от 28.07.2009г., постановено по НАХД № 2509/09г. по описа на Пловдивски районен съд, с което ХV н.с. е потвърдил НП № 16-1600316/11.05.2009г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-гр. Пловдив, с което на основание чл. 416, ал.5 и чл. 414, ал.3 от КТ на "Транспорт ту хоум" ЕООД, гр. Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 15000лв. за нарушение по чл. 63, ал.2, във вр. с ал.2 от КТ.
Решението е окончателно.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 1744/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.Н.В. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.12.2009г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1169/28.07.2009г., постановено по НАХД № 2407/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление /НП/ №36 - 0000412/02.04.2009г., с което е наложено на И.Н.В. *** административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ за нарушение на чл.15 §.7, б."а" от Регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1, т.2 от ЗАвПр, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА издаденото от Директор на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление /НП/ №36 - 0000412/02.04.2009г., с което е наложено на И.Н.В. *** административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ за нарушение на чл.15 §.7, б."а" от Регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1, т.2 от ЗАвПр.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
172 Административно наказателно дело (К) No 1745/2009, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ К ЕНД К СЕРВИЗ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 10.12.2009г., в законна сила от 10.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1010 от 01.07.2009г., постановено по НАХД № 1869 по описа на Пловдивски районен съд за 2009г., VІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест. 
173 Административно наказателно дело (К) No 1748/2009, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БУЛТЕКС 99 ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 08.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Агенция "Митници", чрез юрк.Бояджиева жалба, с която се обжалва постановеното неблагоприятно решение № 1324 от 26.08.2009г. по НАХД № 3192/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив V н.състав, с което е отменено Наказателно постановление/НП/ № 25 от 04.06.2009г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на "Бултекс 99" ЕООД - гр. Пловдив, ул."Васил Априлов" № 31 с управител С.С.Б., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 17826,42 лв., представляваща сто на сто от размера на избегнатите публични държавни вземания за стоката /75740 броя тениски/ за това, че с представянето на неистински сертификат за произход - форма А№ А232694/ 12.05.2007 г. е избегнало плащане на част от публични държавни вземания, както следва: мито в размер на 14855,35 лв. и ДДС в размер на 2971,07 лв., и на основание чл.234,ал.4 вр.с чл.233, ал.3 от Закона за митниците е постановено отнемане на стоката, предмет на митническо нарушение в полза на държавата от "Бултекс 99" ЕООД - гр. Пловдив, стоката: тениски от трико, 100% памук, без яка - 68170 бр. и тениски от трико, 100% памук, с поло яка - 5410 бр., но тъй като същата липсва, е присъдено да се заплати нейната равностойност в размер на 123794,59 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д № 1748/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ХХІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в седемдневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му. 
174 Административно наказателно дело (К) No 1749/2009, XXI състав Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА БУЮК ИД ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 10.12.2009г., в законна сила от 10.12.2009г.
ОБЕЗСИЛВА съдебно Решение № 1280 от 20.08.2009 г., постановено по НАХД № 2920/2009 г. на Пловдивския районен съд, шестнадесети наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № 14 от 25.05.2009г. на Директора на Областно пътно управление Пловдив, ТП на НА "Пътна инфраструктура" към МС на Р България, с което на "БУЮК-ИД" ООД със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. "Царевец" № 31, представлявано от И.Г.Б., ЕГН **********, на основание чл. 54 вр. с чл. 53 ал.1 от Закона за пътищата е наложена имуществена санкция в размер от 1000 лв., за административно нарушение по чл. 26 ал.2 т.2 б. "а" от ЗП и имуществена санкция в размер от 1000 лв. за административно нарушение по чл. 26 ал.2 т.2 б "Б" от ЗП.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив, при спазване указанието в мотивите на настоящото решение.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 1753/2009, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО АТЛАС-99 ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1203/30.07.2009г., постановено по НАХД № 3008/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 041/25.05.2009г. на Изпълнителния Директора на Изпълнителната Агенция по Лозата и Виното, гр.София, с което на "Атлас - 99" ЕООД, с.Войводиново, общ.Марица, обл.Пловдив, Стопански двор, представлявано от Петър Йорданов Стоянов ЕГН **********, на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН и чл.68 и чл.79 от Закона за виното и спиртните напитки е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева, за извършено нарушение по чл.26 ал.1 от Закона за виното и спиртните напитки във вр. с чл.7 от Наредбата за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
176 Административно дело No 1757/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Г.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 15.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Ж. против РА № 260900121 от 03.07.2009 година на ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 612 от 09.09.2009 година на Изп. Директор на дирекция ОУИ - град Пловдив при ЦУ на НАП, поради просрочване на жалбата.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1757/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок пред ВАС на РБ, който за присъствалата страна от днес, а за жалбоподателя от получаване на съобщението.

 
177 Административно дело No 1764/2009, X състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.Й.Ш. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 17.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №87/05.10.2009 г. на Общинската избирателна комисия - Стамболийски, област Пловдив, взето с протокол№36 от 05.10.2009 година, с което предсрочно са прекратени пълномощията на Г.Й.Ш., като общински съветник от листата на ДПС.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

 
178 Административно дело No 1766/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЖАК-МАРИ-ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 22.12.2009г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900262 от 16.07.2009год. издаден от М.В.Т., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 632 от 16.09.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Ж.И.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма "Жак - Мари - Ж.И.", със седалище и адрес на управление гр. Тополовград, ул. "Янтра" № 19, за отчетни периоди от 15.03.2008год. до 10.02.2009год. е определен данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 7255,67лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер общо на 837,76лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
179 Административно дело No 1781/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Н.В. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 22.12.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-09-133 от 15.07.2009 г. на кмета на район "Западен", Община Пловдив, с която на основание чл.195, ал.6 ЗУТ е наредено премахването на строеж "барака", находяща се в УПИ ХХІ-124, кв.441-нов по плана на кв."Зеленчукова борса", с административен адрес: град Пловдив, ул."Чернишевски" № 24.
ОСЪЖДА Община Пловдив, район "Западен", да заплати на Г.Н.В., ЕГН **********,***, сумата 190 (сто и деветдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
180 Административно дело No 1783/2009, IV състав Други административни дела ЮБИМ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Бисер Милифонов Димитров от град София, търговски пълномощник на "Юбим" ЕООД, с БУЛСТАТ 130645997, със седалище и адрес на управление: град София, бул."Сливница" № 592, със съдебен адрес: град София, ул."Княз Борис І" № 159, ап.1, адв. Д.Н., против заповед за прилагане на принудителна административна марка № РД-14-23-1225 от 25.09.2009 г. на директора на РД "Автомобилна администрация" град Пловдив и съединения с нея иск за вреди с правно основание чл.1 ЗОДОВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1783 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 1788/2009, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.М.С. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.12.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Оставя в сила Решение № 1166/28.07.2009 г. на Пловдивски районен съд /ПРС/, ХV-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 2669/09 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно .

 
182 Административно наказателно дело (К) No 1790/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДЖЕРЕМАЙ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.12.2009г., в законна сила от 16.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението постановено по нахд №3390 по описа на Пловдивски Районен съд, втори наказателен състав за 2009 година, с което е отменено Наказателно постановление № ХІ-Б-145 от 25.05.2009 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 1791/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства А.С.Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 23.12.2009г., в законна сила от 04.01.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1267/ 18.08.2009 г. по НАХД № 2897/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
184 Частно админист. наказателно дело (К) No 1801/2009, XXI състав Наказателни частни касационни производства ИВАН БЪМБИН ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 09.12.2009г., в законна сила от 09.12.2009г.
ОТМЕНЯ протоколното определение №1098/23.09.2009 г. по АХД №3238/09 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІІІ наказателен състав с жалбоподател И.Й.Б. в качеството му на ЕТ "И.Б." което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия състав на Пловдивския районен съд, за произнасяне по жалбата на И.Б. с което се обжалва НП №І-Б-152/26.05.2009 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив с което му е наложена глоба в размер на 800 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


 
185 Административно дело No 1813/2009, X състав Дела по ЗОСОИ Е.П.К.Й.,
Л.О.О.,
С.Л.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 16.12.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед №ЗД-04-5 от 23.09.2009год. на Областният управител на област с административен център гр.Пловдив, с която на основание чл.6, ал.1, т.2 и ал.5 от ЗОСОИ, е утвърдена обща стойност за обезщетяване с компенсаторни записи 126404 лв. / сто двадесет и шест хиляди четиристотин и четири лева/ и квоти на обезщетяването на Е.П.К.-Й.- ? ид.ч. - 63200лева; на С.Л.Б.- ? ид. ч. - 31600лева; на Л.О.О.- ? ид. - 31600лв.; като:
УТВЪРЖДАВА нова оценка на претенциите за обезщетяване с компенсаторни записи, както следва:
1.Обща стойност на обезщетението с компенсаторни записи = 146725лв. / сто четиридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и пет лева /;
2.На Е.П.К.- Й.- собственик на 1/2 ид.част от стойността на обезщетението = 73400 лв./седемдесет и три хиляди и четиристотин лева/, която сума на основание чл.4, ал.5 от ЗОСОИ е закръглена.
3.На С.Л.Б.- собственик на ? ид.част от стойността на обезщетението = 36700лв./тридесет и шест хиляди и седемстотин лева/, която сума на основание чл.4, ал.5 от ЗОСОИ е закръглена.
4.На Л.О.О.-собственик на ? ид.част от стойността на обезщетението = 36700лв./тридесет и шест хиляди и седемстотин лева/, която сума на основание чл.4, ал.5 от ЗОСОИ е закръглена.
съгласно заключението на Д.К. от 16.11.2009 г., неразделна част от настоящото решение.ОСЪЖДА Областна управа на област с административен център гр.Пловдив да заплати на Е.П.К.- Й., С.Л.Б. и Л.О.О., общо на тримата, сумата от 100лв./сто лева/ представляваща извършени от последните разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
186 Административно дело No 1814/2009, XI състав Дела по ЗМВР К.Д.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Т. *** с адрес за призоваване гр.Пловдив, ул."Горно броди" № 17, ет.5, ап.17, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 31819 от 05.11.2008 г. на Началник сектор ПП - КАТ - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
187 Административно дело No 1818/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПРО АРОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 30.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Про Арон"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково,бул."Съединение"№38,със съд.адрес гр.София, ул."Порто Лагос" №7, вх. Б, ап.18, с искане за прогласяване нищожността на Ревизионния акт № 26-800388/18.07.2008г., издаден от Евгений Димов Генчев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 633/17.09.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на "Про Арон"ООД, гр.Хасково, за данъчни периоди м.10, м.11 и м.12.2004г.; м.06, м.08, м.09, м.11 и м.12.2005г.; м.02, м.04, м.07, м.08, м.09, м.10, м.11 и м.12.2006г. са установени задължения за данък добавена стойност за внасяне, ведно с прилежащите им лихви за забава, както и в частта, с която е определен корпоративен данък за внасяне за 2004г. и 2005г., ведно със съответните лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА
ОСЪЖДА "Про Арон"ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул."Съединение"№38, със съд.адрес гр.София, ул."Порто Лагос"№7, вх. Б, ап.18, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 067,62 /хиляда шестдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 1828/2009, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ПЕТЪР КУЦЕВ ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1311 от 26.08.2009г., постановено по НАХД № 2664 от 2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІ н.с., с което е ИЗМЕНЕНО Наказателно постановление № 29349-0045227 от 18.03. 2009г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП- Пловдив, с което на ЕТ "П.К."***, представлявано от П.И.К. ЕГН **********, на основание чл.180а ал.3 от ЗДДС във вр. с чл.3 ал.1 от ЗАНН е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 841,01 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС във връзка с чл.84 и чл.63 ал.4 от ЗДДС във вр. с чл.117 ал.1 т.1 от ЗДДС, като е НАМАЛЕН размерът на наложената имуществена санкция от 841,01 лева на 25 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 1829/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ИРА-57 ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1101 от 17.07.2009год. на Пловдивски районен съд, ХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х.д. № 2675 по описа на същия съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 1830/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ЕКСПРЕС-Д-АНГЕЛИНА ТРАЙКОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1310/26.08.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2582/2009 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
191 Административно дело No 1836/2009, VIII състав Дела по ЗМВР Л.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.12.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед №11774 от 29.06.2009г. на началник сектор "ПП" при ОД"МВР"- Пловдив, с която на Л.Д.Н. е наложена ПАМ- временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, до решаване на въпроса за отговорността и.
ОСЪЖДА Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, да заплати на Л.Д.Н.,***, ст.8, сумата от 260,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
192 Административно дело No 1841/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни П.И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 01.12.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 616/10.09.2009 г., постановено от директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, по жалба на П.И.Д. в качеството му на ЕТ "П.Д.-64", Булстат: 825166055, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Крайречна" №26, ет.5, ап.20, срещу Ревизионен акт № 16004078/22.12.2006 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, за произнасяне по жалбата на П.И.Д. в качеството му на ЕТ "П.Д.-64", Булстат: 825166055, срещу Ревизионен акт № 16004078/22.12.2006 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Д. в качеството му на ЕТ "П.Д.-64", Булстат: 825166055, срещу Решение № 616/ 10.09.2009 г. на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1841 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
193 Административно дело No 1843/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Ц.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 17.12.2009г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказа на кмета на Община Куклен, обективиран в писмо с изх.№ СА-2586 от 05.10.2009 г.
ВРЪЩА административната преписка на кмета на Община Куклен за ново решаване и издаване на законосъобразен акт.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
194 Административно дело No 1851/2009, V състав Установителни искове ЛИНКИН-ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 08.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от жалбоподателя ЕТ ЛИНКИН - ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВ срещу ДОА № РСЗ-0321/31.05.1999 година, издаден от ТД на НАП - Пловдив за данъчно задължение в размер на 5 700 лева, ведно със законната лихва.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1851/2009 година на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответника и Окръжна прокуратура - Пловдив и от съобщението за жалбоподателя.

 
195 Административно дело No 1856/2009, VII състав Дела по ЗСП Б.А.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.Б. *** срещу Заповед №ПС - 06 - 2010/31.08.2009г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена с решение №РД 01/0179 от 08.10.2009г. на Директор Регионална дирекция "Социално подпомагане"/РДСП/ - Пловдив, с която е отказано отпускането по молба - декларация №ПС-06-2010/04.08.2009г. на Б. еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали негови здравни потребности, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 1860/2009, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ К.Л. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 22.12.2009г., в законна сила от 22.12.2009г.
Оставя в сила Решение № 1196/27.07.2009 г. на Пловдивски районен съд /ПРС/, V-ти наказателен състав , постановено по НАХД № 1235/09 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно .

 
197 Административно наказателно дело (К) No 1861/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ХИСАРЯ П.Х.К. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 01.12.2009г., в законна сила от 02.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1455 от 29.09.2009г., постановено по НАХД № 3557/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІ-ти наказателен състав и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29/11.06.2009г. издадено от Кмета на Община Хисар, с което на П. Христосков К., с ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100/сто/ лева на основание чл. 6 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Хисар, приета с Решение №446, взето с протокол №46/18.07.2006г. на Общински съвет-Хисар.
Решението е окончателно.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 1863/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ НИКИ КОМЕРС 2006 ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.12.2009г., в законна сила от 03.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1394 от 14.09.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 2165 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2009 година, с което е отменено наказателно постановление № І-Б-57 от 03.04.2009 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на "Ники Комерс" ООД град Пловдив, с БУЛСТАТ 160049451, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Златорог" № 24, вх."Е", ап.3, на основание чл.48, ал.2 ЗХ за извършено административно нарушение по чл.21, ал.1 и 3 ЗХ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1865/2009, XX състав Наказателни касационни производства НИК 2001 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 22.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 1190 от 29.07.2009г., постановено по НАХД № 1633 по описа за 2009г. на ПРС, І-ви наказателен състав
вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № КГ-465/13.02.2009г., издадено от и.д.Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на "НИК-2001" ЕООД-гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул. "Св.Климент" № 9, представлявано от Валентина Раднева Бончева е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 10000лв., на основание чл. 34, ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за нарушение на разпоредбите на чл. 8, ал.2 от ЗЧАВ, във връзка с чл. 6, т.2 от Приложение №2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
Решението е окончателно.

 
200 Административно дело No 1876/2009, V състав Дела по КСО М.Д.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 04.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЕЖДАНЕ жалба на М.Д.К. с ЕГН **********,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1876/2009 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V-ти състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страната.

 
201 Административно дело No 1883/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Я.М. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Я.М.,***, против Заповед №ДК-02-31 от 17.09.2009г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "санитарно помещение с приблизителни размери 3,80м./1,35м., обособено под съществуваща стълба и входна площадка към сградата. Външното стълбище е с променен силует", изпълнен в имот с пл.№153 от УПИ ІІІ-153,154, кв.28 по плана на село Борово, община Лъки.
ОСЪЖДА Т.Я.М.,***, да заплати на К.А.М.,***, сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 1887/2009, XXII състав Наказателни касационни производства Н.И.И. ОБЩИНА СОПОТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.12.2009г., в законна сила от 07.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 143 от 13.08.2009г., постановено по НАХД № 436/2009г. по описа на Карловски районен съд, І-ви наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 1899/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ВЕГА-2002 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 08.12.2009г., в законна сила от 08.12.2009г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение №1132 от 21.07.2009г. по НАХ дело №1326 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ІХ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив, при съобразяване с указанията, изложени в мотивите на настоящето решение.
Решението е окончателно.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 1900/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИНПЕКОМЕР-ПЕТРАНА МЕРДЖАНОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1264 от 14.08.2009г., постановено по НАХД № 2258/09г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 1901/2009, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.12.2009г., в законна сила от 07.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1485 от 05.10.2009г., постановено по НАХД № 3560/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 1903/2009, XXII състав Наказателни касационни производства А.П.Х. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1393 от 16.09.2009г., постановено по НАХД № 1855/09г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІ-ри наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 1904/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД ХАЛИЛ-АИПППДМ ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1425 от 24.09.2009г., постановено по НАХД № 3493/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІ-ви наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 1906/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Р.Р.Н. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 1454 от 28.09.2009г. на Пловдивски районен съд, постановено по н.а.х. дело № 4189/2009г. Решението е окончателно.

 
209 Административно дело No 1912/2009, V състав Дела по КСО М.П.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 21.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.А. срешу Решение № 222/13.10.2009 г. на Директор на ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № **********/15.07.2009 г. на Началник отдел "Пенсии" при РУ "СО" -гр.Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 1913/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЕМИЛ КРЪСТЕВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 08.12.2009г., в законна сила от 08.12.2009г.
Оставя в сила решението .ОСТАВЯ В СИЛА Решение №75 от 26.09.2009г. по НАХ дело №256 по описа на Районен съд- Асеновград за 2009г., ІІІ-ти наказателен състав, с което е обявено за нищожно наказателно постановление №І-Б-103 от 25.05.2009г., издадено от директора на РИОКОЗ- Пловдив, с което на ЕТ"Е.К." са наложени имуществени санкции в общ размер от 1 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
211 Административно дело No 1929/2009, X състав Дела по ЗОС ДИМИТРОВ-ЕЛЕКТРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 01.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Димитър Димитров, в качеството му на едноличен собственик на капитала и управител на "Димитров-Електра"ЕООД, срещу Заповед №1070 от 19.10.2009 година на Кмета на Община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1929 от 2009 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
212 Административно дело No 1931/2009, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.12.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №379, взето с Протокол №19 от 15.10.2009г. на Общински съвет - Пловдив, с което са отменени т.1 и т.3 от решение №245/22.05. 2002г. на същия съвет и е открита процедура за приватизация на 100% от капитала на "Бъдеще"ЕООД,забранено е извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, като са определени и условията на търга, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Общински съвет - Пловдив да заплати на Областен управител на област - Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 1948/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ КАЛЕВ ГРУП ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1378/10.09.2009г., постановено по НАХД №3389/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от същия Директор наказателно постановление/НП/ №І - Б - 148/25.05.2009г., с което е наложена на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните /ЗХр./ на "Калев груп"ООД с адрес на управление гр.Пловдив, Район "Южен", ул."Коматевско шосе"№ 163 имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.73 ал.1, т.1 от Наредба №5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 1950/2009, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БИГ ВАН ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1511/06.10.2009г., постановено по НАХД № 3760/09г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІХ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1600314/08.05.097г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - гр.Пловдив, с което на "БИГ ВАН"ЕООД, гр.Пловдив, представлявано от Иван Николов Демирев ЕГН **********, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСВЕНА САНКЦИЯ в размер на 15 000 лева за нарушение по чл.62 ал.1 вр. с чл.1 ал.2 от КТ, на основание чл.416 ал.5 вр. с чл. 414 ал.3 от КТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
215 Административно дело No 1958/2009, V състав Дела по ЗАдм М.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 03.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЕЖДАНЕ жалба на М.Д.Т. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес в гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" №152, адв. Р.П. ***, обективиран в писмо с изх. №94-Н-276/23.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1958/2009 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V-ти състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страната.

 
216 Административно дело No 1963/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ СИЛВИ-94-ВЕНЦЕСЛАВ ВАКЛИНОВ ЕТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-КАРЛОВО Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 16.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1963/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд гр.Пловдив..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
217 Административно дело No 1970/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Т.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 03.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Т. ***, за обявяване нищожността на Решение №А18СД от 22.06.2007г. на Общинска служба по земеделие и гори- община Марица.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1970 по описа на съда за 2009г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание за 16.12.2009г. от 10,00ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
218 Административно дело No 1972/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.Н.Д.,
М.И.Б.,
Л.Д.Д.,
З.Д.М.,
С.Г.Д.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 22.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Ж.Н.Д. с ЕГН ********** ***, М.И.Б. ***, Л.Д.Д. ***, З.Д.М. ***, С.Г.Д. *** против Заповед № РД - 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК - София.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1972/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
Препис от определението да се връчи на страните.

 
219 Административно наказателно дело (К) No 1994/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. РПУ ХИСАР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 11.12.2009г.
Отменя изцяло решението .Отменя Решение № № 1551/13.10.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 3605 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд . Вместо това постанови : Отменя НП № К-770/08.06.2009г. на Началник РУ на МВР-Хисаря.
Отхвърля искането за присъждане на разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 2001/2009, XX състав Наказателни касационни производства Н.Г.Г. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.12.2009г., в законна сила от 14.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1481/05.10.2009г., постановено по НАХД № 3481/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив ХХІV н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 6353/10.04.2009г. на Началник група в Сектор "ПП и КАТ" на ОД на МВР - Пловдив, с което е наложено на Н.Г. ***, административно наказание - глоба на основание чл.182 ал.3 т.3 от Закона за движение по пътищата в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за извършено нарушение по чл.21 ал.1 от Закона за движението по пътищата.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
221 Административно дело No 2005/2009, XI състав Други административни дела НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД СОФИЯ БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 15.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Напоителни системи"ЕАД София, Община Столична, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, Район Овча купел, представлявано от изп.директор Ивайло Дончев Беев, ЕГН **********, чрез пълномощник адв.Петър Борисов Костов от АК Пловдив, бул."Марица" № 88, вх.Б, ет.1, против Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32460112/14.07.2009 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело № 2005/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 2008/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д-Р АТАНАС ДЖАМБАЗОВ-АИППМП ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 08.12.2009г., в законна сила от 08.12.2009г.
Оставя в сила решението .ОСТАВЯ В СИЛА Решение №86 от 22.10.2009г. по НАХ дело №325 по описа на Районен съд- Асеновград за 2009г., І-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №ІІ-Б-140 от 28.05.2009г., издадено от директора на РИОКОЗ- Пловдив, с което на ЕТ"Д-р А.Д.- АИППМП" е наложена имуществена санкция в размер на 800,00 лева.
Решението е окончателно.

 
223 Административно дело No 2020/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 22.12.2009г.
1.Одобрява споразумението, сключено пред съда по адм.д.№ 2020/2009г.
2.Обезсилва Заповед № ОА-1250/30.04.2008г. на Кмета на Община Пловдив за отчуждаване на недвижим имот в гр.Пловдив, ул."Победа", представляващ празно място от 203 кв.м. от ПИ № 1170, целият с площ от 325 кв.м., като ПИ № 1170 е включен в УПИ 1-1170, 1172, обществено и жилищно застрояване, кв.604 по плана на пета гр.част-Пловдив, одобрен със заповеди №№ ОА-424/17.03.1994г., ОА-343/23.02.2007г., ОА-639/12.04.2007г., ОА-362/20.02.1995г., ОА-200/19.02.1998г. - в частта й за размера на обезщетението и прекратява производството по делото.
3. Оставя без разглеждане жалбата на Д.А.Б. против Заповед № ОА-1250/30.04.2008г. на Кмета на Община Пловдив в оттеглената й част и прекратява производството по делото в тази част.
4. Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
5.Определението в частта за потвърждаване на споразумението не може да се обжалва от страните по същото.

 
224 Административно дело No 2048/2009, VI състав Дела по ЗМВР И.В.С.   Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Разпореждане от 04.12.2009г.
Оставя без уважение искането на И.В.С.,***, против неоснователни и незаконосъобразни действия на Началника на Първо РУ на МВР-Пловдив.
Разпореждането може да се обжалва в 3-дневен срок от постановяването му, пред ВАС от заявителя и от всеки, който има правен интерес.
Разпореждането да се съобщи на искателя И.С..

 
225 Административно дело No 2065/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СТИФСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 16.12.2009г.
ОТМЕНЯ разпореждането от 26.11.2009г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.01.2010г. от 14, 00 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "СТИФСТРОЙ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Смолян, ЖК "Нов Център КЦ - 21", вх.Б, ап.27, с ЕИК 120517522, представлявано от управителя С.Т.П. против Ревизионен акт /РА/ № 210900190/07.09.2009г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Смолян, потвърден с Решение № 732/03.11.2009г. на Директор на дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2065 по описа на Пловдивския административен съд за 2009 година.
Определението, в частта в която жалбата се оставя без разглеждане и се прекратява производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
226 Частно админист. наказателно дело (К) No 2081/2009, XXII състав Наказателни частни касационни производства И.Н.Л. РПУ РАКОВСКИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 07.12.2009г., в законна сила от 07.12.2009г.
Оставя в сила разпореждане от 23.10.2009 г., посатановено по НАХД 5302 по описа на ПРС, Х н.с. за 2009 г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
227 Частно админист. наказателно дело (К) No 2083/2009, XXI състав Наказателни частни касационни производства Д.М.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 17.12.2009г., в законна сила от 17.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 11.09.2009г., постановеното по нахд № 4830/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХХІV н.с., с което е оставена без разглеждане жалбата на Д.М.К. *** против същото разпореждане, с което е прекратено производството по делото срещу Наказателното постановление № 29946/07.11.2008 г. на Началник сектор "ПП и КАТ" при ОД - МВР - Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване.


 
228 Административно дело No 2093/2009, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ШАМОТ-2000 ЕООД МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 10.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 2093/ 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Върховния административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
229 Административно дело No 2101/2009, VIII състав Други административни дела НЕНДОВ ТРАНС ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 30.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Нендов транс" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, област Пловдив, ул. "Михаил Добромиров" №20, против Заповед №РД-14-23-1456 от 09.11.2009г. на директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с която спрямо търговеца е приложена ПАМ- временно спиране от движение на автобус "Мерцедес", модел "609Д", с рег. №РВ 2096 КА, до заплащане на наложената с наказателно постановление глоба.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2101 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
230 Административно дело No 2120/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 23.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА, ПРЕДЯВЕНА ОТ Т.И.Б. С ЕГН ********** ***, ПРОТИВ ПИСМО ИЗХ.№2200190/27.11.2009 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САДОВО. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. 2120/09 Г. ПО ОПИСА НА АС-ПЛОВДИВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО.
 
231 Административно дело No 2151/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни Н.П.Г. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 10.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.Г. с посочен адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" № 53, ет. 1, кантора №30 срещу отказа на Началник Митница Пловдив, постановен по повод искане на Г. за възстановяване на акциз вх. № 2-ЗАДС-0223 от 06.08.2009год.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2151 по описа на Административен съд Пловдив за 2009год.
ИЗПРАЩА жалбата на Н.П.Г. с посочен адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. "Райко Даскалов" № 53, ет. 1, кантора №30 срещу отказа на Началник Митница Пловдив, постановен по повод искане на Г. за възстановяване на акциз вх. № 2-ЗАДС-0223 от 06.08.2009год., заедно с препис от настоящото определение на Директора на Агенция "Митници" по компетентност.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.


 
232 Административно дело No 2162/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.С.Г. ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ РОДОПИ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 10.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2162 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
233 Административно дело No 2193/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Й.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 22.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на А.Й.Г., ЕГН **********,***, против отказ от 27.11.2009 г. на Областна дирекция "Земеделие" град Пловдив, обективиран в писмо с изх.№ 16-00-1473 от 27.11.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2193 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
234 Административно дело No 2202/2009, VII състав Дела по ЗСП С.М.П. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ
Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 30.12.2009г.
ОТМЕНЯ решение на Директор РДСП - Пловдив №РД01/0230 от 07. 12.2009г.,с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по жалба на С.М.П. *** срещу Заповед №ОЦ2 09-1448/19.10.2009г. на Директор ДСП - Пловдив по молба - декларация на П. за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2009/2010.
ВРЪЩА административната преписка, образувана пред Директор РДСП - Пловдив по жалба на С.М.П. ***1.2009г., срещу Заповед №ОЦ2 09-1448/19.10.2009г. на Директор ДСП - Пловдив по молба - декларация на П. за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2009/2010, за продължаване на производствените действия по нея.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
235 Административно дело No 2218/2009, VI състав Други административни дела СТЕМА-СТАРОСЕЛ ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 17.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2218 по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив,XI състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд - Пловдив делото, образувано по жалба на "СТЕМА-СТАРОСЕЛ" ООД, седалище/адрес на управление-с.Старосел, ул."Георги Димитров", № 60, общ.Хисаря представлявано от управителя И.И.Б.чрез адв.Р.М. против Наказателно постановление № Х-Б-433/25.11.2009г., издадено от Директорът на РИОКОЗ-Пловдив, с което е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на жалбоподателя, за нарушение на чл.4 ал.3 от Наредба № 7 от 25.05.1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда във вр. с чл.229 ал.3 от Закона за здравето.
Определението не подлежи на обжалване.

 
236 Административно дело No 2234/2009, XI състав Други административни дела Д.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2234/2009 г. по описа на Административен съд-Пловдив. ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд гр. Пловдив. Определението е окончателно.
 
237 Частно админист. наказателно дело (К) No 2273/2009, XXI състав Наказателни частни касационни производства И.С.С. ВТОРО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 28.12.2009г., в законна сила от 28.12.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 03.12.2009г., постановено по н.а.х.д. №5625/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив VІІІ н.състав, с което е прекратено производството по НАХД №5625/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив VІІІ н.състав, образувано по жалба на И.С.С. *** срещу наказателно постановление, издадено срещу С. под №К-48 от 05.10.2009г. от Началник ІІ-ро РПУ - Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
238 Частно админист. наказателно дело (К) No 2276/2009, XXI състав Наказателни частни касационни производства Т.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 28.12.2009г., в законна сила от 28.12.2009г.
ОСТАВЯ в сила Определение от 02.12.2009г. по НАХ дело №6361 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХІІ-ти наказателен състав, с което производството по делото е прекратено, поради недопустимостта на жалбата на Т.Н.Д. против наказателно постановление №18654/09 от 12.10.2009г., издадено от началник на сектор ПП към Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с което са му наложени глоби в общ размер от 60,00 лева.
Определението е окончателно.